Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKÇE SÖZLÜKLER M. 14. Saduilah Sander: TÜRKÇE OKUL SÖZLÜĞÜ Karton 200 TUKKÇE OKUL SOZLÜĞÜ Plâstik 250 Farızk Ça|layanİML KILAVUZU . Karton kap 2S0 İML KELAVUZU . Plâstık kap 500 OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK 500 Mustafa Nıhat Özon: TÜRKÇE CEP SOZLÜĞÜ . Plâstik 750 OSMANLICA TUHKÇE SÖZLÜK 4000 TÜRKÇE YABANCI KELİMELER 1500 EDEBIYAT v e TENKID SÖZLUĞÜ 1000 K e m a l Demiray R. Alaylıoğlu: ANSDCLOPEDIK TÜRKÇE SÖZLÜK 1500 TNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Öâncılıic: 5451 11257 43. yıl soyı 15144 umhuriYet KURUCUSU: nJNUS NADİ Telgraf v « m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : tstanbul Ko. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 9 HAİR SPRAV l tâft] saçlannızın tuvaletini korur Solı 27 EylGI 1966 URK CEMAATİNİN « Kıbrıs, harbi göze aldıracak bir millî dâva mıdır?» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) t nönü ve Ürgüplü hükumetlerine verilen ve Demirel • hükumetine zaman zaman verilmesine devam edilen Kıbrıslı Türk liderlerinin hazniadığı raoprlarda, «daha aktif tutum» istendiği bildirilmcktedir. Bu arada Başbakanlığı sırasında Türk liderler tarabndan lnönü'ye velilen gizli raporda, «Kıbrıs, Turkiyeye bir harbı göze aldıracak millî dâvâ mıdır?» diye sorulmakta ve <Eğer öyleyse, boyle bir harbi bize pahalıya mal edecek tedbirleri almak fırsatı duşmana verilmemeli» denilmekledir. Kıbrıslı Türk liderlerinin görüşünü aksettiren rapor, daha sonra, Atina ve Lefkoşe'nin «faaliyetlerini» izah etmektedir. Yunan yığınağınm durdurulması, syrıca Türk gönüllü birlikleri kurulması yine raporda tavsiye edüenler arasındadır. PARA FONU TOPLANTISI BASLADI Dünya Bankası kredi f aizine zam yapıyor 'DIŞ HABERLER SERVİSİ VVASHİNGTON Dün başbyan Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası yıllık toplantısında, Dünya Bankası ve buna bağb A.İ.D. (Uluslararası Kalkınma Teşkilâtı) Başkanı Woods, «Mevcut sermaye kıtlığı ve faiz hadlerinin yüksekliği dolayısiyle Dünya Bankasmm yiizde 6 olan faiz haddine zam yapüabileceğini» söylemiştir. George Woods konuyla ılgılı şu açıklamada bulunmuştur: «Faiz hadleri meselesini, yürütme isleriyle görevli müdürlerle yeniden ıncelemek istiyornm. Faiz badlerinın 40 yıldan beri en yüksek seviyede bulnndnğn bir dflnya'da gerekli sermayeyi çekme jayretlerine devam etmek lizımdır». Dünya Bankası Müdürü, fonlan yıl sonuna kadar tamamen dağıtmış olacak Aj.D'ye, yeni kaynaklar bulma zarureti üzerinde ısrar etmiş, «Gerefc gelişmiş rerek gelişme yolundaki ülkeler nazarında ssflam ve tahskkska mümkfin bir ıırograma varmak için cengin filkelerle müıakereIere devam edildigini» açıklamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Jumhuriyet Bürosu) ANKARA Samsun CHP milletvekili Yaşar Akal, Cumhurbaşkanı Sunay'a bir mektup göndererek, deprem bölgesinde bir geziye çıkarak durumu görmesini tavsiye etmiçtir. Mektupta jöyle denilmektedir: «Siz ki ba milletin geleneksel anlayışına göre babasısınız. Bir ziyaretiniz yorgunlara knvvet, nmudnnu yitirmişlere umut, yaralı ve yıkık kalblere teselli verecektir.» Uıay'tn mektubu Cumhurbaşkanı Sunoy'ın, deprem bülgesinde durumu görmesi isienlyor Hukuk mezunları icra memurluğu ve başkâtiplige tâyin edileeek TEKtRDAĞ Cumhuriyet Savcılığı odasında yapılan bir toplantıda hâklm ve avukatlarla sobbet eden Adalet Bakanı. Adliye kadrolannda raünhal yer bulunmaması dolayısiyle tayinleri yapılamıyan hukuk mezunlarmın adliyelerde başkâtiplik ve icra memurluguna atanmalannın düşünüldüğünü söylemiştir. Adalet Bakanı Dinçer aynca kalifiye eIeman yetiştirilebilmesi için zabıt kaHplerinin de bir kursa tflbi tutulacaklarmı flâve etmiş, avukatlarm sosyal sigortalara dahfl tv dilebilmesi için çalışmalar yapıldığını belirtmiştir. Irkaç gün önce vefat eden Fransız devlet adamı Panl Reynand'dan 8öz ederken Le Monde gazetesi, bir övgü vesilesı olarak onnn eski nutnklarından parçalar alıp oknrlanna sunnyor. Bnnlardan birini biz de beraberce okuyalım: 1948 yılında, Ikinci Cihan Savaşının sebep oldugn çöküntaler ortasında bir türlü belini dofrultamıyan Fransa, maddî, manevî acı çekmektedir. Enflâsyon almış yürüraüş, karaborsa gizliligini yitirmiş, sokakta kol gezer olmnştnr. Sefalet, nerede ise elle tutulnr hale gelmıstir. Bir kısım politikacılar bütün nmudu Marshall plânına bağlamıslar, Amerikan yardımının devamını sağlamak vaadleri ile halktan oy toplamak yanşındadırlar. O sırada Maliye Bakinı bulunan Panl Reynand, bu tip politikacıların karşısındadır ve Fransanın ancak kendi gayreti ile kalkınması gerektigine, yoksa ulusal bağımsızhğın tehlikeye düsecegine inanmaktadır. Bir akşam, bir radyo konuşmasında gerçegi vatandaşlarının gözü önüne şn sözlerle oldoğn gibi sermekten çekinmiyor: «Marshall yardımı en geç dort yıl ıçinde sona erecektır. O zaraan yardım görmeden, merhamet dilenmeden ekonomik hayatımızı bağımsız olarak yürutmeyı başarabiiecek mıyiz? Bu uğurda milletçe ağır fedakârlıklara ve uzun gayretlere katlanacağımızı size haber veriyorum. Unutmayımz ki kaybedilen iktisadi bağımsızlığı memlekete tekrar kazandınnanın gururunu başka yollardan tatmamıza imkân yoktur.» Fransız vatandaşı karşısında bn sözleri dobra dobra söyle mekten çekinmiyen Panl Reynaud solcu değil, sagcı bir devlet adamı idi. Fakat ekonomik bağımsızlığa kavnsmanın tek >'aresi olan ynkarıki düşünceyi benirasemek için partiler yelpazesinde mutlaka şa ya da bn tarafta yer almak hiç de gerekli degildi. Prensip olarak Reynaud'nnn savnndnğn düşünce her >urtsever Fransızın ortak düsüncesi idi. Onnn yerinde meselâ bir de Ganlle, bir Mendes France, bir Gny Mollet, bir Maurice Tborez de olsa kaba çizgileri ile elbette aynı seyi söyleyecekti. Sağlı solln parti ler arası görüs ayrılıklan ancak düsüncenin uygulanış metotları üzerînde belirebilirdi. Nitekim ana dâvalar üzerindeki politik tartışraalar Fransa'da da, demokrasi ile yönetilen öteki bağımsız ülkelerde de böyle geçmistir ve böyle geçmektedir. En sağcısından en solcnsnna kadar hiçbir Fransız, hiçbir tnçiliz, hiçbir ttalyan, hiçbir Arnavnt kendi memleketinin yabaııcı uydusu olmasını istemez, bn düsünceyi açığa vnrdnğn zaman da siyasal hasımları tarafından kötü nivetli olmakla saçlanmaz. Ovsa, ne bazindir ki, bizim politika arenamız, yirmi yıldır tamamiyle tersine işleyen bir gelisirain yörüngesine otnrmnş gibidir. Bir kez bizde ekonomik bağımsızhk ilkesi üzerinde bütün partiler anlaşmış değillerdir. Amerikan yardımı olmadıkça Türkiyenin ayakta dnramıyaca£• tezini savunan parti iktidardadır ve öyle görünüyor ki bngünün iktidar partisi bir yan dan bu durnmn ebedî kılmak isterken, öte yandan isbirliği ile uyduluk kavramlarını birbirine karıstırmaktadır. Marshall Plânı çoktan nygulanıp sona erdifi ve Amerikan yardımı mekaniz Gerçeğin Sağı Solu Olmaz B ÇIKARTMA Kıbns Türk liderleri Erenköye bir Turk çıkartması ihtimali ve şartlan hakkinda söyle demektedirler: «Erenköy kabili müdafas nudır? Değil midir? Burada müdafaaya devam edileeek ise baradakl insanlann tehdit altmda yaşadıklan ileri siirülerek yeterli takviye çıkanlmaiıdır. Aksi halde, bo yer müdafaa edilemez danuna gelraij ise ve ileride yapılması muhtemel bir çıkartmada işimize yaramıyacak ise burada 15 aydan beri vazife gören üniversitell ve diğer personel gerl cekilmelidir. Ba insanlar takviye edilmediği takdirde Rumlann her hangi bir saldmsı karsısmda denize dbküleceklerdir.. Oünya ticaretinin takvıyesi için yeni rezerv teşkili istendi Senatör Sıtkı Dlay, tmar ve îskân Bakanına gönderdıği bir tnek tupta, Varto depremınden zarar gören yurttaşların ıskânı için vaktin henüz geçmedıgini belirterek daha önceki tekliflerini hatirlatmıştır. Bakanın Vartoda söylediği büdirilen «Düediğiniz hükümeti seçin» sözünü de konu eden ülay'ın mektubu şöyledır: O Varto iskânı hakkında size ve hfikümetinize 4 mektnp yazarak bn kış Vartoda iskânı sağlıyamıyacağımzı ve vatandaşlann (Arkası Sa. 1. Sü. 6 da) Millî Tıp Kongresinde kanser konusu görüşülüyor SONUÇ Raporun sonuç kısmında: «Kıbns Tiirkleri, kendi çıkarlan için, anavatanın içinden çıkılraaz bir bâdireye ginnesini hie bir zaman istememektedirler. Bütün ikaz ve temennilerimiz Kıbrıs dâvasmın Turkiye için millî bir şeref dâvası olduğu esasına dayanmaktadrr. Alınan tedbirlerin. hıtulan yolun ba dâvayı yakın bir zamanda salâba çı karamıyacağı kanaaiinde olduğumuzu söyleıtıeyi de bir vazife biliyoruz.» Ortalama insan . omru 90 yaşa çıkacak İZMİR Şehrimizde toplanan 19. Türk Tıp Kongresinin ikinci gününde «Kanser» konusu müzakere 9dıl miş, bu arada !:onasan Profesör Supbi Artunkal, bugün ortalama ülarak 69 yaş olan insan ömrünün 21. yüzyılda 90 yaşa çıkacağını söylemiştir. 1900 yılına kadar her yüz yüda bir tnsan ömrünün bir yıl u kanser konusunda ise; zadıgını belirten ProL doktorlar kanserden Artunkal; cinsan ömölUmü Uçte iki azaltrü bugün her 10 yüda mnnın fni'imlriin oldU5 yıl artmaktadır. O zayan insan ömrnnu ğunu ve merrüekeUdinç ve faal tntmak mizde millî çapta agerektir. Bn sebeple raştırma ve koordlnas şimdi tıpta yeni bir ttı yon komitesinm kurul mnsinın gerektığini be tisas dalı lâzundır. lirterek şunlan söyle2.000 yılında ortalama mişlerdir: insan ömrü 90 yaşa «Akciger, mide ve çıkacaktrr» demiştir. afiz kanseri, ekon» Kongrece incelenen (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Yarg\çlar için KIRKLARELİ Adalet Bakanı Dinçer, dün şehrimizde, «Yargıçlar hakkındaki şikâyetlerı inceleyecek bir murakabe orgam kurulacağını» söylemiştir. Bakan, bir «Yardımlaşma Sandığı» kurulacağını da sözlerine eklemiştir. İSKENDERtJN 39 subay, 29 astsubay ve 261 erden kurulu, Kurmay Albay Ah Elverdl komutasındaki değiştirme birliğimlz, bu sabah deniz kuvvetlerimizin «Başaran» gemisiyle Sarıseki iskelesinden Kıbrısa hareket edecektir. DEĞİŞTİRME BİRLİĞİ BIIGÜN GİDİYOR Deniz Kuvvetlerinde yeni tâyinler yapıldı iki âmııalin istifosı dün kabul edildi ORTAOKUL, VE LİSELER AÇILD1 ANKARA (Cnmhnriyet Bürosn) • Deniz Knvvetleri Komn tanhğınca 30 Ağnstos terfilerinden sonra ordndan istifa eden amirallerin istifaları kabnl olnnmus ve yerlerine yeni tâyinler yapılmıştır. Istıfalara, her iki amiralin de yeni görevlerini, önceki gopevlerıyle bağdaştıramamış bulunmalarınm sebep olduğu belirtilmektedir. (Arkası Sa. T, Sü, 2 de) Orta ögretimde öğrenci sayısı yarım milyonu aştı ANKARA, (a.a.) Türkiyedeki bütün orta dereceli oknllar, dün sabahtan itibaren torenlerle yeni ders yılına başlamışlardır. Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, meslek oknllan hâriç, ba yıl ortaokul ve liselerde öğrenira yapacak öğrenci sayısmm yanm milyonn aşacağmı belirtmişlerdir. tlgililer, 784 ortaoknl ve 187 liseden başka bn yıl, 13 akşam ortaokulu, 8 akşam lisesi ve 8 de yabancı dille oğretün yapan okul (kolej)in öğretim yapmakta olduğunu söylemişlerdir. TARSUS (a.a.) Dun bir saat devam eden şiddetlı yağmur ve lırtına, hayatı felce uğratmış, devrilen elektrık dıreklerinden kopan tellerin düştüğü Tepe ilk okulu, tamamen yanmıştır. Ayrıca elektrik tellerine dokunan Aliye özümoğlu ile Fatma Gungül ve kimliği anlaşılamıyan bir işçi, ölmüştur. Ekili arazi. özellıkle pamuk, büyük zarar görmuştür. Bahçesine yağmur sularmm dolmasından paniğe kapılan Turan Emeksiz ilkokulu öğrencileri, dışarı çıkmak istemişlerdir. Okul müdüriinün telkiniyle bundan vazgeçen 360 öğrenci, büyük bir kazadan kurtulmuslardır. Zira, okul bahçesinin suları boşaltıldığı zaman bir çok elektrik teline rastlanmıştır. 360 ÖĞRENCİ, ELEKTRİGE KAPILMAKTAN KURTARHDI Bomba eğitiminde bir Albay şehit oldu, Asteğmenin kolu parçalandı Tuzla Piyade Okulunda dün ya pılan bomba atış eğitiminde mey dana gelen kazada bir Albay şe> hıt olmuş, bir Asteğmenin ise, kolu kopmuştur. Bomba, atış sırasında Asteğmen Selçuk Özelal'm elinde patlamış, eğitimi yaptırmakta olan Albay Huseyin Ataman'ın derhal şehit düşmesine yol açmıştır. BİZİMRUMELİ Zehra Anne: "Benim yerim gari burası iğbolu Kalesi ve onun eteklerinden Tuna kıyılarma bir nazlı gelin gibi sâkin, sessiz uzanan kasaba; karşı sahildeki gürültülü fabrikadan sonra gözün alabıldiğine Romanya ovalanna hâkimdi... Yüdınm Beyazıtın hasretle baktığı bu zümrüt gibi yeşil, mümbit topraklara, Uerde bir asıra varmadan toruniarınm sabip olduğu ve şu içinde yaşadığtmız günden 6070 yıl öncesine kadar oralarda varlığuu hissettirdiğini okuyacaktık tarüüerde... Kasabanın taksi vazifesi gören tek kamyonetini güçlükle bulup bir tepeden, diğer tepeye ufak bir gezinti yaptıktan sonra kalenin dar patikasmdan bu eşsiz manzarayı seyrederek aşağıya iniyorduk... Niğbolunun genç Tiirkleri bana oradaki yaşama şartlannı anlatıyorlardı. Bu sırada, bizim güçlükle indiğimiz yolda siyah yeldirmeli lâstik pabuçlu bir kadının koştuğunu ve yananızdan âdeta bir rüzgâr gibi geçtiğini gördük. Zehra nine... Zehra nine... Bak fstanbuldan bir misaiirimiz var!. Arkadaslanmın bu çağrısı üzerine yeldirmeli ksdın derhal durdu. Ve yüzünü bize dönerek mavi gözleriyle «Istanbullu misafiri» aradı... Hoş gelmişsin be evlât... Sefa getirmişsin!.. Zehra ninenin toz bembe kınşmış yüzünde tatlı, müşfik çizgiler belirdi o anda... Rengini Tunanın ma\isi ile Niğbolunun yesilinden alan gözleri ışıl ışü yandı ve daha da yanıma sokulup 76 yaşm azametini bana iyice duyurarak: Neredensin sen? diye sordu... Istanbuldan, Cağaloğlundan... Benim de dört çocuk var orada!... Zehre anne... Tuna boylannm ecdat yâdigân bu asil, bu canh kadın, başını bir an yana doğru çevirerek buğulanan gözlerini sakladı... Uzaklara, çok uzakara doğru baktıktan sonra yavas bir sesle: Oğlumun biri tstanbulda doktor dedi. Geçen sene Nebol'a geldüer ziyarete. Alm götürmek istediler. Amma yanımda küçük kızım var. Onu bırakamam ki!.. Benim yerim artık burası... Aynlamam ben gari buralardan!... Peki, Zehra anne neyle geçiniyorsun? Yoksa çalışıyor musun hâlâ?. O anda aklı fikri çocuklarında, lstanbuldaki çocuklarında olan yaşlı kadın güldü: Gari çalışacak hal mi kaldı bizde dedi Ve ilSve etti: (Bamunı S. sayfada) Şehrimizde Şehıimizdeki lise ve orta dereceli okullarda, 196667 ders yıh, dün yapılan çeşitli torenlerle başlamıştır. Millî Eğitim Mudıirü Kâmil Günel, orta dereceli okulların açılışı ile Ugili olarak yaptığı konuşmada ; yeni ders yılında, şehrimiz ortaoknl ve liselerindeki öğrenci sayısmm 85 bini bulacağını belirtmiştic. Bugune kadar ortaokullara 18672, llselere ise 5818 öğrenci kaydını yaptırmıştır. Yeni açılan 3 lise ve 4 ortaokulla birlikte şehrimizdeld okul sayısı, 25 lise, 52 ortaokul olmak üzere 77 yi bulmuştur. M. Eğitim Müdiirünün bildirdiğine göre, bazı ortaokul ve liselerde Matematik, Fizik, Kimya ve Ingilizce derslerinin öğretmenlerine ihtiyaç bulunmaktadır. CHPli gençler «tdnrecilerin Örtanın Solunda ölmasınv» istedi Ankara CHP Ü Gençlik Kolu, dün tnönn'ye bir muhtıra vererek, «tdarecilerin, Ortanın Solunda olmasını» istemişlerdir. Öte yandan, Manisa ve Ayduı CHP kongrelerinde, Ortanm Solunu savnnanlann yönetim kunılları seçbnini kazandıklan bil dirilmektedir. Dün Doğn Anadolu gezisine çıkan C.HJ». Genel Sek(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) N «Preveze Zaferi» bugün kutlamyor Barbaros Hayrettin ile kardeşleri Oruç ve İshak Reislerin, Cezayire ayak bastıklannın 450 nci (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) v> Banknot mlktarı bir yıld* % H 4 «rttl Oazeteler NADÎR NADİ (Arkası ba. T, 9«. 3 de) SÜLEYMAN BEY tktidara geçtiğimizdenberi para kesiyorua.. önceki gün sona eren Istanbnl CHP tl Tönetim Knmln seçiminin sonncu dün almmıştır. Ali Sohtorik'in başkanlığmdaki kıınlda, «Ortanm Solu.nu savnnan Oenel Merkezciler ile •Ortanın Solu» deyiminin karsısmda olan Teskiiâtçılat yer almıştır. Yönetim kurulu şöyledir: Mnharrem Toker, Abdulah Vehbl Cğur, Aydın Kazancı, Kâzun Özeke, Mahmut Erdem, Ahmet tsman, fana dettin Akkbk, Enver Sökmen, Sedat Börekoğlu, Abdullah Soliç, Ya sar Keçeli ve Oktay Vere, KADIN Kolu Tetnsilciliğine, Emine Kırpsr GENÇLİK Kolu Tenudlcüitine İse, tthaa CHP îl Yönetim Kurulu belli oldu • ZEHRA ANNE ANLATU'OE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog