Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

BATTANÎYE'nin HER CINSI EN UCUZ FÎATLARLA İIHIMIIIf Sult&nhamam İş Bankası yanı No. • Tel: rt 28 M Öâncılık: 5S99/1117S umhuri 43. yil soyı 15142 KURUCUSU: TUNU8 NADt Telgral T« mektup adreai: Cumlmriy** İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: a « 90 8 « 96 8 « >7 » « N 8 42 N HAIR SPRAY taft] saçlannızın tuvaletini korur Pazar 25 EylOI 1966 CHPiL i ÇALIŞMALARINA BAŞLADI RAPORUN OKUNMASINDAN SONRA İLK KONUŞMAYI INÖNÜ YAPTI CHP'nin yolu "IKTUUR ASIRISAGI HAREKETE 6EÇİRDİ,, Ihsan ONUR | nönü, dün çalışmalarma b«jI layan İstanbul CHP îl kongre•inde konuşmu}, >Sağımızda]d partinin iktidara geçisi, aşın uğeı cereyanUn harekete getirdi» demiştır. Spor ve Sergi Sarayında. 732 delegenin katıldığı toplantıda CHP Genel Başkanı Israet Inonü, 1 saat 45 dakika lüren konuşrnasınd»; gerici cereyanların Meşrutiyet ihtilâlinden, hattâ Tanzımattan b«rı devam etmekte olan ilerici ve reformcu bütün hâidseleri, Millî Mücadeleyi ve Atatürk devrini, r« formlannı ve nihayet 27 Mayu'ı dıle doladıklarını söylemiştir. İnönü dığer partilenn 1964 te CHP'yı devırmek uzere anlaştıklarını soyledıkten sonra sozu 10 ekim seçimlerine getirrcis ve bu seçimlerde Halk Partisinin bır takım çevreler tarafından yıpratılmak istendiğini, partilerin topy«kun CHP'ye karjı h«reket ettiklerini belirtnsistir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 da) i Niğbolu Kalesinin S yalnız ktrpısı kalmıştı RUMELİ. AFGAN Başbakanının sağlık durumu iyiye gidiyor ANKARA (Camhnriyet Büroso) Ankara Hastahanesinde ciddi bir ameliyat geçiren misafir Aff»n Baçbakanı Mayvandwal'in, sagjık durumu iyiye gitTiekte dir. Başbakan Demire], konuk Başbakanı dün ziyaret etmiş; Sağlık Bakanı Somunoğlu ziyaretten aonra gazetecilere, •Hastayı gördüm, rahat uyuyor. Baraaklan fa•ltyet hıllnde. demijtir. Misafir Başbakamn yorulmaman için, diğer riytretçüer, «çılan Sasl defteri imzalunakla yetinmislerdir. r İSTANBULDAN YOLLADILAR TAŞIMI... I Kalede mahsur halan Yeniçeriler sevinçle sorduiar: " Kimsiniz ? " Tok bir ses cevap verdi: "Sultan Bayaxttl" •a şıklan hafıfçe yanan yuksek tavanlı ve hayli tolabalık balıkoı meyhanesi sanki başka alemlere doğru yol alan bir geml gibivdi... Izgaralarda pişen bümem hangi cin* balığın nefia kokusu, muV faktan suzüle süzule burmımuza gellyor, gözlerimM yaşartan dumanin acısını unuttururcasma gbnüllerimizi buğuluyordu. Tokuşan rak» kadehlerının şakırtısı... mermer masaya çarpan çatal y* tabak OSBlerı Dortlü, altılı gruplar halinde toplanmış soluk ışık Te duman arasında uzaktan hayal meyal torkedebUdiğim gemlci kasketli bb? takım insanlar .. Ve arada bır mutfağa doğru onlann seslenişi: Amet aga be, doldur bizım kadehcikleri!» Boş bırakma şuncsr Jızlan!.. Kadehler derbal tazeleniyor... Muhabbet daha d» koyulaşıyordu bu seslenişlerden sonra. tstanbulda hangı smemada ne •[nl oynuyor? Başbakan o gün nasul bır demec vermis? Fenerbahce Galatasaray maçı ne olmuş? Hayalar nasü gidiyor? Hepsinl. hepsıni öğrenmek mtimkündtt bu konuşmalardasL Havanın heyecaniyle bir takım duygulara kapılıp gerilere, çok gerilere doğru yolculuğa çıktığun sırada, yanık bir deükanlı sesi meyhanedeki bütün gUrültUleri sustürdu. I HJ\ elbette bir sosyalist parti değildir. Hatta lı bir doktrin partisi de «* değildir. IdeolojUer yelpazesinde sol nç kanadı teşkil eden komünizmin bile Stalinizm, Maoizm, Titoizm, Gomultdzm, revizyonizm diye birbirinden gittikçe uzaklaşan doğrultulsra kaydığı bir devirde, az gelişmiş bir toplumun sosyal ve ekonomik sorunlarına Parlâmentoda çoğunluğu ele geçirerek çözüm yolu bulmakla yükünüü bir partiden kendini belirli bir doktrin cenderesi içinde hapsetmesi beklenemez. Buna C.H.P. nin tarüisel gjligimi de ayrıca engeldir. Kurtnlns Savasından hemen «onra (Anadolu T» Rumeli Müdafaayi Hokuk Cemiyeti) nin devamı <ılarak AUtürk tarafmdan knmlaa CJTJ»., o g*nün koyullan gerefi, bağnndft toplumun çesitü stnıf Te zfimre> lertni banndırrnak dnrnmanda ifiî. Çıkarlan hemen her raman çatısma halinde bulunan bn snuf ve zümreler nznn yülar kuzn kuzu bir arada yaşadılana bunun başbca nedeni partiye TB toplnma hâkim olan adaımnfistfinU > şiliği idi. Atatürk'ün Snderliği altında C.H.P. nin değişmez amaa, Türk nhısuna çafdaş nygarhk düzeyine kavuşturmak, ynrdn ktsa yoldan kalkındınnaktı. 1930 ydlarında parti bayrağına işlenen altı ok, asbnda, Türkiyenin bn «maca varmasını sağlıyacak va»geçilmez doğrnltalardı. Sınırlan çizilmiyen bn oklars bakarak bundan C.H.P. nin bir doktrin partisi olduğn anlamı çıkanlamas. Devletçiyâ, halkçryn, lâüdz, devrimciyiz. Ams nasıl devletçiyta, nerpye kadar halkçı, l&ik ve derrimciyiz? Tek parti derrindeJd uygulam* biçimi gözönünde tntulursa bn ve benzeri flkelerin sının zamana ve yöneticüerin anlayışına göre değişikliğe uğradığı görülür. Bir doktrin partisi deÜÇ METRELİK DOĞUM PASTASININ KESİLDİĞ1 TAŞ GÜNÜNDE İHlse bile, Saym İnönü'nön deyiCHP GENEL BAŞKAM İNÖNt, EŞİ MEVHİBE İNÖNT) İLE DANS mi ile «ortanın solunda» yani sol EDERKEN... (FotogTaf : Selçuk AYBATAR) eğiUmli bir parti niteliği taşıması gereken C.H.P. vakın geçmişte, özellikle tkinci Cihan Savaşından bn yana kendi ilkeleri üzerinde sa£a doğru pek genis tâvizler verdiği için bu emektar partinin temel niteliği dahi, battâ parti üeri gelenleri arasında uznn tartısmalara konn olabilmektedir. Çok partili hayatın 20 nd yüında bn balin C.H.P. hesabına omut verici alduğnnu •öylemek dojTusn giiçtür. Atatürk tarafından kurulan ve Atatürk'ün erken ölümüne kadar kısa zamanda buyük işler başaran C.H.P., bugiin ne yazık td, bütün gücünn Sayın tnönü'nfin kisiliğine borçlu gibi görünmektedir. Şu ya da bu şekilde Sayuı İnönü çekilirse. JJI.P. nin bir kaç parçava bölüneceğine, belkl dt darmada^ın olacağına dair ortalıkta söylentiler vardır. Tazık ki. bu söylentilere hak veren belirtiler de eksik desildir. Bizim görüşümüze şöre, bngüne dek çok yara alan Atatürk Türkiresinin demokratik yollardan kurtanlması savaşında C.H.P. ye büyük görevler düşmektedir. Bnnu başarabibnek için de bn parti her şeyden 5nce kendi yönünu giinün koşullanna nvgun olarak yeniden ayarlamalı, eğer varsa (idarei maslahatçılar) ı. özel çıkarcılan ve yuvarlak lâfla parti yönetileceçini sananla"! temizleyip atmahdır. Evet C.H.P. sosyalist değildir, hattâ doktrin partisi de değildir. Fakat her geçen çiu. Türkiyeyi daha devletçi, daha halkçı, daha devrimci bir vola doğru itmektedir. Bunn gönnemek için kör olmak çerekir. C.H.P. ortanın solundaki yerinl alıp da sosyal ve ekonomik eğilimıni hiç bir kuşknya ver vermivecek biçimde ^»çıkça beUrtmeli, bu nğurda safra atmaktan da eekinmeraF.lidir. Yoksa A.P. nin dümen gnyuna pirraek, sonra da pöçfip çitrnek mukadderdir. Kongreden Notlar^ MOcahit BEŞER * nönu, 82 yasını tamamladığı I gün, ağırlığını yeniden t»razinin solundaki kefeye koymak gereğinl duydu. CJIJ». lçlnde «ortanın solu» na karşı beliren son direnişi göstarenleri «anlamıyanlar» ve tanlamak istemlyenler» diye ikiye ayınyor bu «yaşsız» adam. Ve anlıyanlar da, anlamıyanlar da, anlamak istemiyenler de alkışlıyorlardı onu. (Arkan 8a. 1, Stt. 3 de) I I I I I • I I isUnbuldan yolladılar fesiml Nasıl işiteyim o yarimin aesint Ah anam gel al beni btmdan îstanbuldan yolladılar tasnm tjstüne anam yazdılar yaşunı. Ah anam gd *i beni bniMİaa tsUnbnldan armut Anamı gettrdilet tebut dolnso Ah anam fel al beni buradan Ve bu tOrkU heyecanlan, duygulan gitUkçe taşmyor. Meyhanenin in««ni«rı bütün (Arkan Sa. i. 8 L 5 de) Mantar infilâkı, | imolâlhaneyi j yerle bir eftı Rami Küçukköy yolunda oyuncak t&bancs mantarı imalatbanesinde dün aaat 19'da meydana ge len infilakta 1 kadın işçi ölmüş, 8 işçi ve işyeri sahibi, yaralanmıştır. Imal&thane de, yerle bir olmuştur. Kemal Şeker'e ait 8 işçlnin çalıştığı imalâthanede, işçilerden biriainin mantarlann Uzerine bas ması sonucu meydana geldiği sanılan infilâk, fabrika muhiti olan çevrede, büyük heyecan uyan dırmıştır. Çıkan yangın, Patih ve Rami itfaiye ekipleri tarafindan söndürülmUştUr. Olay sonunda, Fesliban Pancaroğlu ölmüş, ünalâthane sahibi Kemal Şeker, işçilerden Hatice Çiftçi, Habibe Dokuma, Zehra Gencer, Fatma Cansız, Fatma Kurt ağır, 2 işçi de hafif yaralanmıştır. 1 ölü, 8 yaralı: Niçin Şu Bizim Rumeli? Tıllardır kafamda Te gönlümde yataa tatlı bir hayaldi. Türk akınoılannın at kof tnrduklan topraklar ozerinde bütün hatıralarıyla onlan duya doya dolasmak>. Tarihimizin içinden, Türklttgfin bafrından bazan acı, basan tatlı hatıralarla, ama daima haşmetle gürüldeyerek akıp taa Orta Avrnpa'ya kadar bizimle beraber uzanan Tuns nehri boyunca bütün serhst •ehirlerini ve hSlâ oralards yaşayan ecdatlarımızın torun Unnı ziyaret edebilmek. Gazetem, aynı dnygulsr Te aynı meslek beyecam tçinde beni böyle bir röportajı yapmakla görevlendirdiı> hısseHiğım sevincl bilmem bn aatırlar arasınds na«ıl ifade edebilirim? 7 filkeyi 4 ay dilediğim gibi dolastım, Tuns nehrini vapurla geçtim. 8 saatlik yolu 9 laatte alan k5y otobüsünden kelebek tnisali açafa, kömürlü posta treninden, Moskoviç otomobile Kadar her vasıtaya bindim. Ve her gfin yüzlerce insanla tanısıp konustum. Şahlanan atının üzerinde Tıldınm Bayezit'in meşhur Niğbolu kalesi. Bndin'de onbinlerce yeniçerinin cenaze namazını kıldığı Merzifonlu Bektasî Gülbaba. Sultan 2. Murad'ın bir zafer pahasına şehit olduğu Kosova. Kanunî Sultan Süleyman'ın 1526'da Haçlı Ordulannı perişau ettiei Mohaç. Ve nihayet tstanbuldafci iç mücadeleler, siyasi ıhtıraslar yüzfinden koskoca imparatorlufon nası) cnktüğünü, Plevne"yı. Küçnk Kay narca'yı gezerken bir kerre daha batırladım.. 83 yaşına basan İsmet İnönü, ilk defa dansetti Kıbrıs'ta Türkler bağımsızlık ilân etmeğe hazırlanıyor | Dun 83 yaşına basan İsmet tnönü, gece tstanbul CHP ll Teşkılâtı tarafından Hilton'da şerefine verilen partide, bılinen bayatında ilk defa olarak, eşi Mevhıbe lnönli ile dans etmiştır. Kendisine ilk dansı açması teklif olununca, butün gece boyunca elinı elinden bırakmadjğı eşi Merhıbe İnönü'ye dönen CHP Genel Başkanı, «Ne dersiniz, şöyle bir dolaşahm nu?» diye soramştur. Eşinin hafif bir tebessümle mukabele etmesiyle cesaretlenen partilıler, «Paşam, hafif bir tnr... Meselft tango..» diye diretince Inönil, şu cevabı vermiştir : «Tanço . Ammı, ben bilmera ki tango » «CHP, Komünizme imkân vermiyecek* İZMİR îzmir, Manisa ve Aydın CflP. Gençlik KoUan yöneticileri, yayınladıklan ortak bü. diride, komünizmi, nurculuğu T« A.P. yöneömini siddetle yermi«>lerdir. «Anayasa ve devleün M» yal demokratik ve müliyetçi karakterine tecavüzler, artan yogon luk kazannıaktadır» desen bildirıde, ajTica CHP'nin komünizmin karşısmda olduğu, milliyetçi halkçı ve sosyal adaleti uygulama, iktisadi ve sosyal tedbirler ile C. H.P. nin komünizme imkftn vermıyeceği belirtilmektedir. I I I MĞBOLD kalesinden aadeoe be kspt kahnıştı. Tümaa Çetiner, Tıldmm Bayezit'in geçtiği demir kapmat önünde öğretmen Ziya Haneski ve diğer bfe Ttirk çocngn U* »örülüyor... Deprem Bölgesinde | sinirli bir hava esiyor ı DEMİREL'E MUHTIRA ANKARA Çankın Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Arsan, dun Başbakan Demirel'e bir muhtıra göndererek, «Her geçen gün, aşın solnn tahriki ve aşın sağın intikamcı saldınlannın memlekette huzur bırakmadığuıı» öne sürrnüştür. Muhtirada, «Bunları düzeltmezseniz, Uer de mesul siz olacaksınn» denilmektedir. «ŞÖYLE BİR DOLAŞALIM» Ancak. toplantıya katılanlann en ffencinin piste dâvet edilmesi üzerine tekrar esine donen Inonu, «Şöyle bir dolaşalım» teklifmde bulunmuştur. Bunun uzerine, eşiyle birhkte piste çıkan Inonu, kısa bır süre Mevhıbe înonu'ye sımsıkı sarılarak, bir kaç dönüs yapmı?tır. istanbuVda hava Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alınan bilgiye gore, bugun îstanbul'da hava; sabah puslu, »onralan az bulutlu g«çecek; ruzgârlar, onceleri değişık yonlerden hafif, daha sonra kuzeyden orta kuvvette esecektir. Hava sıcaklığımn 1524, deniz suyunun ise 1920 derece arasında olacağı tabmın edılmektedir. RUMLAR, \2 TÜRK KÖ1ÜNÜ KUŞATTI NADİR NADİ ANKAKA (Cumhuriyet Bürosn) Kıbrıs Türkleri, büinmeyen bir Avrupa şehrinde Türk ve Yunan yetkilileri arasında cereyan etmekte olan ikili görüşmeler aleyhlerine netice verdiği takdirde, «Bağımsız Kıbns Türk Cnmhuriyeti» ni ilana karar vermişlerdır. Bu husus, Kıbrıslı Türk yetkilileri tarafından doğrulanmıştır. Kıbrıs Türkleri, 21 Aralık 1963 den beri Lefkoşe, Magosa, Limasol, Lefke ve Baf ilçelerinde teşkilâtlanmış, her türlü sosyal ve sıyası faahyetlerim aksatmadan ıdare edegelmislerdir. Bu arada kendüerine naahsus olmak üzere vergi sistemlerı kurmuşlar, idarî ve mülkî tetkilit vucuda getirip bağımsız bir savaş gucu kurmuşlardır Kendilerını guclu hisseden Kıbrıslı Turkler, artık Kıbrısta hağımsız (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Inönu, daha sonra, 3 metre bcyundaki doğum gunu pastasını keserken, sunları söylemiştir: «906 yılında Tüzbaşı olarak devlet hizmetine girdim. Fasıiasır 60 yıl devlet hizmetinden. önemli bir pay aldım. 908 Mesrntiyet ihtilâlinden sonra rütbemin çok üstünde önemli vazifelerde bnlnndnm. O günden bn gâne geçirdiğim fırtınalann taesabı yoktnr. Bir tiin bile kamn hizmetinde ödevsiı kalmadım. Bngün de vazife basındayım. Tann 88 yıl birinci günfimdflr. Siz Uterseniz, 83 basladı sayın. Ve vazifeme devam edivomm.* DOĞUM PASTASI KESİLİRKEN... MVŞ, ( M . ) Vartolular, dun üçeye gelen Köy tşleri Bakam Avcı ile İmar tskân Bakanı Mentesoğlu'nu, gergın ve sinirli bir; hava içinde karşılamışlardır. Bu arada, Bakanların bulunduğu Kaymakamlık barakasmın önünde toplaaan bır kısım Vartolular, «İnzibatı sağlamakla görevli jandarmalann, kendilerine aert davrandığmı» büdirerek, dileklerini bildirmekten vazgeçmiş, alanı terketmişlerdir. Diğer bir kısım Vartolular ise, «Bize güvenemiyerek jandarmalarla yanımıza gelen Bakanlar, hiç gelmesin!>, «Bakanlar, Vali ve Kaymakam istifa etsin!» diye bağırmışlardır. Ancak, bir grup Vartolu ile görüşen Bakanlara; yardım dağıtımınuı keyfi yapıldağı, çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanmadıgı, naklini isteyenlere verilen 2 bın liranırj az olduğu bildirilmiştir. Avcı ve Menteşoğlu ise, «Toplanan yardım, size fuıldandığı kadar değildir, 40 müyonu geçmiyeeektir. Aksini söyleyenler, vesikalarla ispat etsinler. Hükumet, her türlü tedbiri düsünmüştur» demiştir. Varto halkı, dün Bakanlara I I "istifa edin! „ diye bağırdı I I BtR ÇEK ĞENCİ ÎLTİCA ETTÎ Limanunızda bulunan Bulgar bandıralı Nessebar gemisinden dün sabah 25 yaşlarmda tahmin olunan Ceszeelyi Andres adında bir Çekoslovak iltica etmiştir. Çekoslovakyadan Bulgarıstana gizlicc geçen •• buradan değişık .sira Te kimlikle Neasebar'a binen Andres iskeleden kendini rıiıtıma atmif ve polisa teslim olmuştur. Olayı gören Bulgar gemicileri iskeleden atlayıp koşmağa baslayan Çekoslovak'ı yakalamak için harekete geçmişler fakat Andres buna imkân bırakmamıştır. «Beni öldürebillrler. Konıvun bcni diye yalvaran mülteci, Siyasl Polis Us tarafından korunmuftur. Eğitim En8titüleri Giriş Sınavları ANKAUA (a.a.) Eğıtım Ens tıtulerı gırış sınavları, 5 ekim çarşamba gunu başlayacaktır. Atatürk'ün Bursa nutkıınu teksir edeıek dağıtan Ege Üniversitesi Fildr Kulübü yöneticileri takibata uğradılar Gazeteler Bötün bunlar sımdı acı tat Iı birer hatıra, daha doğrusu tarih oldn. Ve simdı bi» kendi öz vnrdumuzda «Misakı Milli» hudutlanmız ıvındeyiz. Başka topraklarda gnzümüz yok. Ama o nazlı Tuna'yı. o her karıs toprajında kahramanlar vatan serhat şehirlerini ve oralann insanlanm unutmak ne mümkün». Altı asır üzerinde beraber vasadığımız. kavnastı»imız, bngün o topraklann sahibi olan kardes milletlerle «cı, tatlı hatıralarimızı cazelemek, anmak berhalde bizi birbirimize daha yakınfastıraeaktır. Dostlnk ve kardeslik temen nisiyle.. Yılmaz ÇETtNEB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog