Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYE LİGİNİN ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇLARI BUGÜN BAŞLIYOR AYHAN KARATAŞ Yüzmede Ayhan Karataş m harika rekoru 1 100M.DE1DAKİKANIN ALTINA INDIK: 59.8 Hakkı UFUK Adana'dan bildiriyor ürkiye ferdî yüzde şamipyonası dün Adana havuzunda yapılan müsabakalarla başlamış ve 100 metrede Ayhan Karataş harika bir deTece elde etmiş ve Türkiyede ilk defa dakikanm altına inmiştir. (0.59.8) BESİKTAS ANKARAGÜCÜ Spayiç bogün Holânda'ya gidiyor olânda sampiyonu ve Beşiktaşın Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasındaki rakibi Ajaxın bu gece yapacağı Iig maçını izliyecek olan Beşiktas antrenörü Spayiç, bu sabah saat 10 da nçakla Holândaya gideeektlr. T GÜJSÜN DİĞER MAÇI ANKARA'DA G. BİRLtĞl ÎST. SPOR ARASI1SDA ürkiye liginin üçüncü hafta karşılaşm alarına bugün Istanbul ve Ankarada oynanacak iki müsabaka ile devam edilecekür, İSTANBULDA Ali Satni Yen stadında günün ilk maçını saat 14.00 de Sarr"" üe KaragümrtUc 2. Tiirkiye Ligi için oynadıktan sonra saat 1?.45 te Beşiktaş ile Ankaragücü karşılaşacaklardır. Son Tİinleri bir hayli doiu geçen S iyah beyazJılar, billndiği üzere çarşamba akşamı Ankarada eksik bir kadro çıkarak Gal atasaraya 2 0 yenilmişler ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını kaybetmislerdir. Her şeyden önce lig maçlarıru ve Ajax karşılaşmasını ön plânda tutan Beşiktaş, bugün Ankaragücü karşısına en kuvvetli tertibi ile çıkacaktır. Şimdiye kadar yaptığı iki maçmda da berabere kalan Ankaragücü, henüz bize tam bir fikir vermediğinden Siyah beyazlı takı m karşısmda nasıl bir sonuç alacağı belll değildir. Her şeye rağmen maçın mutlak favorisi Beşiktaştır. Siyah beyazlılar bu maça çok kuvvetli bir ihtimalle şu tertipleri ile çıkacaklardır. Necml Yavuz, Fehmi Suat, Süreyya, Ka ya Fethi, Yusuf, Güven, Sanlı, K. Ahmet. T Ayhan Karataş bu yarışında aylardan beri beklenan bu dereceyi elde ederken Adana Havuzunu dolduran seyirciler neticeyi öğreninca çılgma dönmüjler ve büyük tezahürat yapmışlardjr. Müsabakadan sonra Bölge Müdurü ve Federasyon Başkanı Ayhan Karata?» tebrik etmişler ve mükâfat vermişlerdir. Bu arada diğer müsabakalarda da 2 yeni Türkiye rekoru kınlmıştır. 200 metre kurbağalamada Adana'dan Faruk Morkal 2.52.4 ve 800 metrede gençlerde Adana'dan Aytekin Tulay 11.31.1 ile yeni rekorlaı tesis etmişlerdir. H Spayiç, Ajaı'ın maçını seyretlikten sonra çarşamba gecesi yapılacak maç için taktiğini hazırlıyaeaktır. Yugoslav antrenör, muhtemelen Güveni vurucu adaro olarak oynatacak ve daha ziyade defansif bir 433 ile sahaya dizeceği Beşiktaşı be raberlik için oynatacaktır. ANKARADA 19 Mayıs stadında günün tek maçında Gençlerbirliği ile Istanbulspor karşılaşacaklardır. Bir hafta önce İstanbulda çıkardığı güzel bir oyunla Galatasaraydan puan almayı başaran Kırmızı siyahlılann saha ve seyirci avantajı ile birlikte îstanbulsporu mağlup etmeleri beklenmektedir. San siyahlıların alacağı beraberlik başan sayümalıcUr. 7 nci ve 8 inci etaplar bugün koşulacak lur'u özel olarak izleyen Tuncer BENOKAN bildiriyor BCRGAZ ^ m ncı Bulgaristan Bisiklet Turunda dün bü1 n tün takımlar Burgazda dinlendiler. 12 giinlük turun tek istirahat günü olan dünü, takımımız doktor kontrolünde istirahatle geçirdi. Hastaneye kaldınlan Hasan Selçuk'un sıhhati iyi fakat başparma|ı kırıldığı için artık takımıraız 4 kişi koşup turu öyle bitirecek. TAHMİNLER Müsabakanın takım ve ferdi birinciliği için Bulgarlarla ttalyanlar geri kaîan 6 etapta çok çekişecekler. Birincilik için tahmin güç. Fakat Polonya'nm da bu iki ekibi zorlaması bekleniyor. TaCevdet kımımız 4 kişi ile bu çetin turda ancak ferdî bir Rüzgârlı ve müsait olmayan şartlar altmda başlayan Ankara Uluslararası Konlcurhipiklerinde şeyler yapabilecekse yapacak, takım tasnifinde faz Bilgişin mükâfatını Kemal Öncü, Cakal Mükâfatı yarışmasını S. Karabey, kronometreli 1.20 lik Ziya Gökalp Mükâfatını da Bulgar Boris Paulo. 4 üncü Uluslararası yarışmayı Levin Okçuoğlu kazanmışla bir şey beklenmemelidir. lardır. Resimde, müsabakalardan bir enstantane. NOTLAR Takımımız turun geçtiği bütün illerde BulgaFotoğraf: Mustafa İSTEMİ (Ankara) ristan'm Türk asıllı halkı başta olduğu halde, büyük ilgi ile karşılanıyor ve her jeyimizle meşgul oluyorlar. Takımımız hiç alışmadığı parke yolda ilk altı etapın ancak sonlarında düzelebildi. Parkurun bundan sonraki kısmında ferdî biriki iyi derece alabileceğimizi umuyorum. BU GÜN Bu gün iki parçah olan 7 nci etabı koşacağız. İlk parça S. Brag'a kadar 30 km. saate karşı, ikinci kısmı Tolbauk'a 145 km. olacak. Müsabaka diğer etaplarla Sofya'da bitecek. FIİK GÖKflY " KlMSENİN MIHRCMİTCTİNE GİRİLMEZ „ DEDÎ ANKARA ız basketbol takımı ile çeşitli seyahatlere giden v« nihayet îran seyahatinden sonra meydana çıkan bir skandaîa adı karışan Basketbol Federasyonunun, xönümüzdeki hafta görevden affedilecek olan başkanı Faik Gökay, dün Tenis Kulübünde bir basın toplantısı yapmış ve çeşitli sualleri cevaplandırmıştır. Toplantıda gayet sâkin görünmeye çalışan Gökay, bu olaym tertip olduğunu iddia etmiş; tertipçilerin (Federasyondaki arkadaşlan, Federasyonda eskiden çalışmış spor adamlan veya Gazi Eğitim Enstitüsü mensupları) o'.abüeceğinl iddia etmiş, Îran olaylarını kendi zaviyesinden anlatmış, kaybolan mektup için: «Kinısenin mahremiyetine girilmez» Sporculara bunu ihtaı ettim» demiş, Kermenşahda takunın millî maç seramonisinde sahada ağladığını doğrulamıştır. Gökay:<Bütün bn açıklamalan sandalyaya yapışmak için yapmıyorum. Öğretmenlik meslcği gibi ulvi bir yola girmekte bulunan bir genci, daha ilk adımını atmadan yaralayanlarm yanlış yolda olduklarıni anlatmak istiyorum. Ba mesleğin içinde gözünü açmış, bu y* şa kadar yaşamışlann, insan yaratma yollarını bilrniycn lerce girişilen çamor ve zift atma kampanyası tahkikat sonunda son ı$ığına çıkacaktır. Tek temennim. tahkikat ve mahkeme *ırasında viedanr sızlıyacak' insan olarak yaratılmış. tek kişinin olsun nasıl oynna gelerck tertipçilerle birlikte olduğunu ifade etmesi olacaktır.» Daha sonra suallerj cevaplandıran Faik Gökay, Gazi Eğitim Enstitüsünde daha önce L. B. nin bir olaydan ötürü sorguya çekildiğini doğrolamıf, e olayın da bir tertip olduğunu iddia etmistir. K Ordu basketbol takımı. mızı Ş M <ia somdan lai . A rinci yapam Amerikalı bizim Valçm C\ra.nH'i 3 av icin Ame**ikay<s kurga davet eimie>; burvu takiımmn neliceai ımIu.m, Valçın'a gelinceiaiç bir takimı tesliım etmezler dedi ULUSLARARASIANKARA KONKURHİPIKLERIBASLADI Son günler<3e Ankarada ki Spor soremonllerinfAe luhaf bir olay vukua geimekteelir*. Seremoni yapıîacaV: yere Brnetre ynesa/ede bekleyen 3oir zat, rssim çekilecegî zarnaıı hemen öne ge. Son Ga«ıaçm da. da vukua ©ele*a o. Tunus 1967 yılı için hazır Beşiktaş Divan İcra Heyelj, son Beşiktaş 6. Saray •Mfim goruşlu 0 «Müsebbipler hakkında gerekli iflem yapılacak» C. Başkanlığı kupasında G. Saray Beşiktaştan 1 kuruş fazla aldı Dîinya Talebe VCaya.'k ve ib i l na katılajn ; ilk g ü r e ş . organiolan T.M.T.S telefonu KCZ yemi& pa.yASs.na. dondü.. PTT nin 220763 6 kılıt vujjriasmın. sehebi (âenel Müclür'lüğü.n (üvey evlâl) ına yollaınatiığı ya/rclTrn. ANKARA Çarşamba gecesi Ankara'da oynanan 1. Cıımhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasında 242 bin 695 lira hasılat olmuş, bu hasüattan masrafîsr çıktıktan sonra Galatasaray'm hissesine 75 bin 071 lira 50 kuruş düşmüş, Beşiktaş i.«3 hissesini, bozuk para bulunmaması yüzünden bir kuruş noksanı ile 75 bin 071 lira 49 kuruş olarak almıştır. T baskelboluna. eon skaneiaJla bü.yuVc çöh. ret e a ğ l s y a n fscleraB. • o> b a ş t o m Sö'kay Y . yr e çllköyde fe<lerasyon •nıensubu "fai^ yaza*» sa, v.rkrna&jm dikle «Uirir. ken " 6u iiçüncu ola.y« decii Hafırası s a ğ l a m bir ^azateci parjnik. ile sayd.ı ve «rls» ^ n a dönerek " May ı r dör<üxncü 4.ncix6Ü L 8 olan manların leimlervni cieğıl mi ,. oLiy« eordu unus Milli Olimpiyat Komitesitarafından 8 17/Eylül/1967 Akdeniz Oyunlan tesisleriıü görmek ve Akdeniz Gazeteciler Kongresine katılmak üzere Tunus'a davet edilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Anpınar yurda dönmüştür. Dün Türkiye Spor Yazarları Genel Merkezinde bir basın toplantısı yapan Anpınar, Akdeniz Oyunlan tesisleri Türkiye'nin durumu hakkında izahat vermiş ve ezcümle şunları söylemiştir : İS ÜLKE KATILIYOR «8 17/Eylül/1967 tarihleri arasında Tunus'ta yapılacak olan Akdeniz Oyunlarına Tunus Millî Olimpiyat Komitesinin plânlı şekilde çalıştığını müşahede ettim. 16 dalda (Atletizm kız, erkek yüzme kızerkek, jimnastik, sutopu, basketbol, boks, atlama, bisiklet, futbol, halter, hentbol, güreş (serbest grekoromen), tenis, atıcılık (yivli silâhla), voleybol ve eskrim) yapılacak olan oyunlara 15 ülke milli iştiraklerini bildirmişlerdir. Yalnız Fransa Milli Olimpiyat Komitesi millî iştiraki bildirmemiştir. Fransa'nın oyunlara katılması şüphelidir. Tunus Milli Olimpiyat Komitesi Akdeniz Oyunlan tesisleri için 3,5 milyon Dinar (yaklaşık olarak 90 milyon Türk lirası) ayırmış ve tesisleri Techno Exportstory adlı bir Bulgar firmasına ihale etmistir. Oyunlar için 7000 kişilik kapalı bir Spor Sarayı (şubat 1967 de teslim edilmek üzere), 45,000 kişilik çim sahalı bir stad (temmuz 1967 de teslim edilmek üzere), 5000 kişilik bir yüzme havuzu (ocak 1967 de teslim edilmek üzere) yapılmaktadır. Tunus Olimpiyat Komitesi Başkanı M. Mezali, «Türkiye'yi büyük bir sevgi ile başan kazanmasun isteyerek bekllyoruz» dedi. Tunusta Türklere karşı büyük bir sevgi ve samimiyet gördüm. Gazeteciler Kongresinde ise Tunus, Malta, Lübnan, Cezayir, Türkiye Spor Yazarlan Derneğinin A.I.P. S. için desteğini rica ettiler. Milli Olimpiyat Komitemiz, Tunus Oyunlarına TürTdyenin 12 veya 14 dalda katılması. 1967 programının buna göre tertiplenmesiae karar vennijtir.» AKDENIZ OYUNLARINA 14 DALDA KATILACAGIZ Beşiktaş Divan lcra Heyeti, dün gece toplanarak, son Beşiktaş Galatasaray maçını görüşmüş ve bir deklarasyon yayınlamıştır. «Divan Başkanı Selâbattin Akel» imzalı deklarasyonun metni, şöyledir: «Son yapılan Reisicamhnr Kupası maçında takımımızın eksik kadro ile çıkarak mağlup olraası neticesinde basının hakh olarak gSsterdiği acı tenkidleri ve Saym Reisicvmhunınınzan fiznntüleri, aynca Fatbol Federasyonn Başkanının gerek radyo, gerekse bssında Beşiktaş Knlübü fdare Heyetine matuf teessülleri ve ba defahk ihtarla, bir daha tekerrürfinde ise Beşiktaş Kulübünün Reisicnmhnr Kupası maçlarına iştirak ettirilmiyeceği hnsnsundaki bcyanı karşısında Divan lcra Komitemiz âcilen toplanarak, bütün bu hâdiseleri etraflıca incelemişlir. Komitemiz. mösebbipler» hakkında gerekli işlem yapılmak üzere aldığı karan, Divan l'mnmî Heyetine snnacağını, saym Beşiktaşseverlere ve efkârı n90 MİLYON IİRAYA Tunus'da 1967 eyiülünde yapılacak olan • mumiyeye arzeder^ Akdeniz Oyunlan tesislerini 90 milyon liıaya bir Bulgar firması yapmaktadır. Tesisler bir yıl içinde tamamlanmış olup en geç haziranda açılmış olacaktır. Yukarıdaki resimde, Maltalı iki gazeteci inşaat müdürlüğünün kapısında Tunus ve Bulgar bayraklarını gösterirlerken. (13.15) KOŞU: 1 Favori: Asilbey. Plase: Dikmenli, Koparan. Sürpriz: Sakiye, Çamuraü. (13.45) KOŞD: t Favori: Lâtife II. Plase: Sevcan II, Neslihan II. Sürpriz: Okhan, Kırşem•a. (14J20) KOŞU: 3 Favori: Stella. Plase: Nevin, Eclair. Sürpriz: Oark Beauty, Torero. (1455) KOŞU: 4 Favori: Broslo. M; Opinion, Cocktail. Sürpriz: Ganeka, Eden Rock. (15^0) KOŞU: 5 Favori: Asilbey. Plase: Eyvah, özberk. Sürpriz: Ogan, Gülöz. (16.05) KOŞU: 6 Favori: En ginhan. Plase: Merih, Baboş. Sürpriz: Antonet, Bürak. (16.40) KOŞU: 7 Favori: Raion Bow. Plase: Northlight, Sarıgülüm. Sürpriz: Presto. (17.20) KOŞU: 8 Favort: Badraslı. Plase: Alâeddin, Filiz XII. Sürpriz: Özgül. Nasibim Nimet ÜTKEM SEYİRCİLER İZMİRDE İRANI.ILARI PROTESTO EDERKEN İRaNLl CÜREŞÇÎLER İTHBM ETTİ "Türkiyede kendimizi Afrikada zannettik» : Cumhuriyefc SPOH AÎABLASI TUSNUVASI . Akşanı'ın iMivar* y a z a r ı Menemencioe'". Sahah'in cLir A k a f ı tuflHa. y e . Fedörasyorı müsaoakada O K İ E asmı TAHRAN, (AP) Tahran'a dönen bir tran güreş kafilesi, dün Türkiyedeki ziyareti esnasında karşüaştığı hareketlerden şikâyet etmistir. Güreşçiler, kendilerini «medenî bir memleketten ziyade Afrikadaki /vahşiler arasında» hissettiklerini söylemişlerdir. Iran Güreş Federasyonu Başkanı Manuçer Karagözlü, geçen salı gecesi Izmirde yapılan karşılasmalarda seyircilerin tranlılara şişe ve çürük domates fırlattıklarını söylemiştir. Karagözlü, Türk seyircilerinin Iranlılara karşı çok vahşiyâne» davrandıklaruu ileri sürmüştür. Federasyon Başkanı, seyircilerin bu davranışı dolayısiyle maçlarm vaktinden evvel sona erdirildiğini ve güreşçi kafilesinin sehirden polis mu hafazası altuıda ayrılmak mecburiyctinde kaldığını söylemiştir. Karagözlü, îranhların bazı karşılaşmalarda galip gelmelerinden sonra seyircilerin «gayrl tnsani» hareketlerde buıurunağa baıladıklarını bildiı BİR YILDA TAMAMLANACAK Akdeniz Oyunlarını voleybol, basketbol, güreş, eskrim ve diğer kapalı salon müsabakalarmın yapılacağı Spor Sarayı bir yılda tamamlanacaktır. Resimde, 7000 kişi alaeak olan saray görülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog