Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumfturiyef B A S I N A H L, AJ4 » A S A S 1 N A OYMAYl T A A H H O T EDEB SahlbU NAZIMk NADİ • Genel TayiB MudurO: BCVPT GÖRESİN • Sorumlu Yazı lîler) MUdtlrU: KKKI U«.UJ vayao CUMHURİYET MaOuucılık «• Gazetedllk T. A Ş. • Cagakığlu Halkevt n k a k N a Basıldıgı TCT: üiusal Basımev) Ankara GÜNET KOeOksaat Meydanı Edime Hanj Adtuu l'cıefon 4SM' • ANK AKA Atatürt ÖuJvan Tenet AJV • tenıgelılı TeJefon: 12 0» 2() • 12 ı n sn • 12 95 44 17 5? 33 * İZMİK Gaz) Bulvan No tfi r«l 11330 BÜROLAR A B O N E v e İ L Â N Hsrtd • «yiık t ivlılt «MN Uasiıs <M>tiıtu' j j < s ırıc: «LCuielertle (tantlml) I T o f l fabtteleı »00 w.oo «9..V Nljan Ntktb Kvienme. Ongura (Makta) n ölOm HevtK. TewkM> «• K a n p m ı n S em M «1* ulra M >9 1 SAY1S1 25 KURÜS Komyonla çarpışan Bankamız vajıtssılc temasa £CÇİp tıcarî münasebetleriniri g eliştirebilirsmız. Bankamıan. dunyanın 10 metnleketınde şubesı ve her raemlc kctre muhabirltrı vardır. Dıj ncaret. Bankamızın ıhtısasıdır; dan nız. tecriibe ve f a yi m k â n 1 a r ı n.' dalanı ı ı I I I I I I I Onsakız lydın fazla radeli mevduata yılda 7.6'/, faı: veriyoruz. Bastarafı 1 ınci sayfada (Bastarah 1 Ind Sabifede) Konuşmasım ^lktidarın zıhnel Sekreter UThant'm arabuluniyeti karşısında. geçmiste nrİSTANBUL:BANKA HAN • culuk yapmasınm muhtemel olneklerioi gördügümüz bahaı ha İlâncılık: 5694/11137 duğunu söylemiştir. Başpiskopos, valanmn tekrar estirilmesinde, • • • • • • • » • • • • • • • • • • » • • • • Kıbns Dışişleri Bakanı Kipriya• • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • rejim ve memleket için fayda nu'nun New York'ta Çağlayangil beklemek, aspirınle kanser teile görüşeceğini sözlerine ekledavı etmeye benzer» dıye bıtimiştir. ten Bölükbaşı ou konuda özetle Türkiye ile yapüan görüşmeler sunlan sövlemıstır: konusunda. Yunanistan'la tam bir • «Oemokrası sadece sandıktan görüşme birliği içinde olduğunu çıkan basit ve ;ıplak bir rejim • Muhammen bildiren Makarios, «Ynnanistan' degildir. O. berşeyden evvel bir bedeli Teminatı ın. Türkiye'ye toprak mübadelesl Cins ve miktan fazilet ve »hlâk rejitnidir. ParLira Krş. Lira Krş. teklif ctmeye hazrr bnlunduğu» Dairesi v tiler arası asgarî tnnştereklerin yolunda basında yer alan haberlebaşında demokrastnin hn anla1 T.B.M. Meclisi G« 24 kalem muhtelıf rin asılsız olduğunu söylemiştir. mının bulunması icap eder. 79340.00 4967i» nel Sekreterliği tnatbaa ve malzemesi Başpiskopos'a göre, Yunan hüku• Demokrasinin oa anlamını bemeti, Ada'nm taksim edilmeyece• 3 CumhurbaşkanlıEmniyet Sahası dahilinnimsemeyen partilerle. bır asga ğine dair kendisine teminat ver• ğı Genel Sekre dekl ahşap bina enkaa 25000.00 1875.00 • ri mdsterekler laUtı Smza edilmiştır. • mesi kanaatimizce bir fantaziterlıği Makarioi. ayrıca, Kahıre'de • den öteye bir deger tasıvamazj Başkan Nâsır'la yaptığı gorüş22309.00 1674.00 3 Devlet Meteoro 125 kalem hurda eşya Siyasî hayatımız. çi|nenen ye» • melerden tamamen memnun kal lo.ji tşlerl Geminlerin hazın Batırasıyla doludığını soylemış ve «Mısır'ın, Kı" nel Md. dur. zaman zaman. yasak savma rıs'ın samimî bir dosto oldnjfnkabilinden böyle paktlar imz» • nn» ifade etmiştır. Jandarma Silâh 52 kalem hurda eşya muedenler ılk rırsatta bnnlara ihave Malzeme Ta habere demiri 3500 kilo Makarios'u karsıtayan Rumlar, neti siyaset savmıslardır. • kilosu 50 kuruş 41677.00 3126.00 mir evi Md. •Karsıhksız ENOSİS» ve Blrleş• Bütün banları nantsak bile, Saraciye 4 kılo kilosu miş Milletler ilkelerine nygnn bit vatansever ve Cazileıli bir insa5 lira çöziim yolu» yazılı pankartlar tanın ölflmü karfisıııda sevinç < ı | Çelik 2 Klo kilosu 50 şıyorlardı Iıkları atanlarla ve böylece inkuruş Dr. KÜÇÜK. B M GENEL sanlıjın asgari •caplarını hiçe Hurda oto parçası 677 SEKRETERİNİ UYARDI sayanlarla bir ınasa etrafında kilo kilosu 50 krş. Kıbns Cumhurbaşkanı Yarbulusnaınız yine miimkün olPik doküm 203 kilo kidımcısı Dr. Küçuk, B. Milletler maz. losu 1 lira Genel Sekreteri UThant'a gön• derdiği bir telgTafta. son haftaHurda daktilo parçalan larda «Kıbrıs'ta durumun kötü557 kilo kilosu 1 lira Esrar içenler leştiSini» bildırmektedir. Küçük, Şerit testere 18 metre Bastarafı 1 inci savfada telgrafında, Kıbns Rum Hükumetresi 1 lira • öfrencı olduklan saaılan Amemetini, Kıbrıs'lı Türklere karşı • rikalı Thomas White, Norveçli 1 Yukarda cins ve miktarlan yazılı menkul eşyalar 2490 yeni bir abluka uygulamak ve gayılı kanunun 31 nci maddesme müsteniden kapalı zarf usuTurk köylerini tehditkâr bir şe îda Wiborg, Holândah Johnny Schell, Luksemburglu Norbert lıyle ayrı ayn saülaeaktır. kilde kuşatmakla suçlamıştır. Roger Schlanger. Amerikalı 2 İhalesi 6/10/966 tarfhine tesadüt eden perşembe güKIBRISLI TÜRK Brent Maupin ve İngilız Stephen nü saat 15 de Defterdarlıkta yapılacaktır. LİDERLER BASBAKANLA Charles'in gruplar halinde es3 İsteklilerin haıırlıyacaklan kapah teklif mektuplannı rarlı âlemler duzerüedikleri ıhbar öıale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri GÖRÜSTÜ edilmiştir. Gulhane Çınar ve Gül (postada vâki gecıkme kabııl edilmez. ANKARA (Cumhuri>pt Bürosu) hane Otellerinde kalan öğrencile4 4 ncii sıradaki eşyaların kilo bedelleri uzerinden tek Dun gelen Kıbns Turk cemarin odalaruia yapıian baskmda, lif verilmesi ilân olunur. ati ileri gelenleri, Türk Hükumeli eşyaları arasında 500 gramdan ile Kıbrıs'taki son durumu görüşCBasın 20557 A. 12420 '11109) fazla esrarla, esrar ıçmeye mah• müslerdir MiHi Savunma Bakanı sus çubuklar ele geçirilmiştir. örek, Tarım Bakanı Plümer ve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Milletvekılı Sülevman'ın Başba• • • • • • • • • • • • » • • » • • • • • • 410 gramlık esrar paketıyle yaka lanan Johnny Schell. ayrıca pokan Derairel'Ie yaptığı toplantı, lıse karşı gelip hâdıse çıkarmış, 45 dakıka sürmüştür. Demırel, bundan faydalanan 2 arkadaşı da heyete, Kıbrıs'ta artan gerginlik kaçmıstır ten endise etTtıemelerini söyleOĞRETMEN VE ARTİST mistir Yme Sultanahmet'teki bir muBİLGİ VERİLMEDt hallebicide oturan ve artist olYetkililer. hevetp «Hiç merak etmeyin. Kıbrıslı Rumlar. bu tu duğu anlaşılan 26 yasındakı Mınnıe Nance Chattox ile İngüiz oğtumları ile hiçbir sonuç alamıya1 164.000. lira muhammen bedelli bir adet bakım retmen Malcolm John da, polıscaklardır» demişlerdir. Öğrenildigreyderi kapah zarf usulü ile satın ahnacaktır. leri görünce, paniğe kapılmışlar ğine göre Türk maksmlan, ikili 2 Bu îşe ait şartname Beledıya Encümen Kalemindır. Bunlardan öğretmen olanı, görüşmeler hakkında Kıbns Türk de görülebileceği gibi isteyenlerin adreslerin* de bedelsiz üzerindeki esrar parçalannı yere toplumuna. simdiye kadar hiçbir gönderilir. atmıştır. Yanında esrar bulunbılgi vermemislerdir. Halbuki 3 İhale 7/10/1966 cuna günü saat 16.00 da Belediye Yunan hükumeti, gazetelere de mayan artist kadın serbest bırakılmış. diğer 7 turist nezaret alEncümeninde yapılacaktır. geçen haberlerde de belirtildiği tına alınmıştır. gibi, Kıbrıs'taki Rum toplumuna, 4 Geçici teminatı 9450.00 liradır Emniyet Âmiri Şemsettin Uras bu konuda geniş bilgi vermekte5 TeJdif mektubuna 2490 sayılı kanuna göre îbrazı tarafından sıkı bir şekilde takip dir. gereken belgelerle birlikta teklil edilen bakım greyderiedilen esrarh turist sa>ısının arABLCKA KISMEN KALDIRILDI nin vasıflarını gösterir kataloğunda eklenmesi lâzımdır. tacağı tahmiıı edilmektedir. Bun Orman ysngınlan bahane edile6 Zarilaruı 7/10/1966 günü saat 15.00 e kadar Beların. Lübnan ile Türkiye arasınrek Rum tedhişçiler tarafından da uyuşturucu madde götünip lediye Encümeni Başkanlığına verilrnesi lâzımdır. Hân ablukaya slınan Türk köylerinın tetirdikleri saüjlmaktadır. bu sayısı, Banş Gücü ve Türk Hükuolunur. (Basın 20648/11107) yüzden de tahkikat derinleştirilmetinin gayretleri sonunda, dün mektedir. geç vakit, 5'e indirilmiştir. L IHOLANTSE BANK ÜNINV | K R K Y A A Ö : Bastarafı I incı savfada plâkalı taksiji, şarampola kadar sürükledikten sonra devirmiş ve üzerine çıkarak ezmiştir. Şündiye kadar hiç kaza yapmamış 40 jnllık taksi şoföru Zija Kocagül, arabadan atladığı için, çok hafif yaralantnıştır. Ölenler şunlardır: Meral Oaldal, Güngör Ualdal, Vusnf Daldal, lurdannr Daldal, \hmet Enfer, Zehra Kapar, Rai"t tltnr. Selim ITfıır İTİLEN ASKERl .»VMBUlANS OLLMLÜ KAZA YAPTI ADAPAZARI İki trafik kazasmda 2 kişi öhnüş, 6 kişi de ağ'.r yaralanmıştır. İlk kazada, Muammer Koral idaresindelri 42 AB 283 plâkalı otobüsün öldürdüğü kişinin kim liği belU değüdir. Ikinci kaza, Istanbul Ankara asfaltı üzerinde. 2. Tümene ait ambulânsın itilmesi sırasmda olmuştur. lsmaıl Alay idaresindeki 18 AC 274 plâkalı otobüsün yolculanndan İsmail Ecir ölmüş, 6 kişi de koma halinde hastaneye kaldınlmıştır. Ambulâns şoförü Cemal Kahraman, tevkif edilmiştir. BİR SEKA MÜHENBISİNİN OĞLUNU TREN ÇİĞNEDİ tZMÎT Ankara istikametinden gelmekte olan Erzurum posta treni dün saat 12 45 de SEKA Etüd ve Organizasvon Müdiiıü 1 Yuksek Mühendis lsmet Kunt un oğlu 9 yaşındaki Halu'ı Kunt' a çarpmış ve 200 metre nürükleyerek feci sekilde biümüne »ebep olmuştur. flfgan Başbakanı (Bastarah I tncı Sahifedeı bah bir doktorlar kurulu tarafmdan tekrar muayene edilen mısa fir Başbakanın, derhal ameliyat edilmesine karar verilmiş ve ba sma şu açüdama yapılmıştır: «Sayın Afgan Başbakanı Hasim Maiwandwal, 31 Eylül 1966 çar şamba cunö IMısırda iken karın ağrısı ve knsma ile rahatsızlan mış, fakat Türkiyeve hareket etmiştir. Burada rabatsızlığımn devamı üzerine, Ankarada Afpan Sefaretinde muayene edilerek has tahaneye yatması tavsiye edilmiş ve Ekselânslan gece Ankara Hastahanesine gelerek tetkik edil mek özere yatmışlardır. 23 Eylül cuma sabahı yapıian klinik ve lâboratuvar lahlilleri Kkselânslannın bir bağırsak tıkanmasmdan mnstarip olduğn kanaatini vermiş ve yapıian konsültasyon, geçecefc her dakikanın hastanın ba yatı bakımından aleyhine olacağnu ve ba sebepten derhal ameliyat edilmesine oybirliği Ue karar verilmiştir.» Afgan Başbakanı Maiwandwal'in ameliyatma şu doktorlar karar vermiştir: Nihat Artunkal. Neşet Aytan, Orhan Balkan, Haluk Bonneval, Muzaffer Özergut, Hasan Telatan, Sedat Yörükoflu. tanesınin dahılıye klimğindeki azel odasından alınmış ve am«lıyathaneye götürülmüştür. Maiwandwal'a bundan iki yıl once Kâbil'de geçirmiş olduğu ıleüs (ınce bağırsak tıkanması» amelıyatı uygulanmış ve kendisı en son anestezi tarzı olan «kürare zehiri» sistemi ile uyutulmuştur. 2 saat 15 dakıka süren ve Ankara Hastahanesi operalörlermden Muzaffer Özegut'ün yöoettıği ameliyat başarılı olmuştur. Ameliyattan sonra, misafir Basbakan saat 14.50 de kontrol odas.na ahnmıştır. Afgan Basbakanının, ayılması bir saat kadar sürmüştür. Sıkı tedbirler Ameliyat dolayısiyle Ankara Hastanesi. olağanüstü bir gun yaşamış, hekiminden hastabakıcısma kadar heyecanlı görülmüşlerdir. Hastanede, sıkı emniyet tedbirleri alınmış, sivil ve resmî polisler, 167 numaralı dairenin önünde, koridorlarda ve giriş kapısmda görevlendirilmişlerdir. Tedbirlerle, Emniyet Genel Müdürü Nakiboğlu, bizzat meşgul olmuştur. DİYARBAKIK Üç gündenberi devam eden «Doğo Bölgesi Vali ve Belediye Başkanları Toplantısı» nm son günlerde bır konuşma yapan tçişleri BaAdalet Bakanı Hasan Dinçer, kanı Dr. Faruk Sükan «Devlet dün düzenlediği basın toplantıidaresini her türlü siyasî tesir sında, aşın cereyanlarla ilgilı ve her türlü fikrin, münakaşalar bir soruya, «Sağdan veya soldan, dışında kalmak, fazileti, diinereden gelirse gelsin, aşın cereyanlarla mücadele zaruridir. Sol , rüstlüğü, kanun hâkimiyetini esas alan yeni dinamik bir idare cereyanları bafif görenlerden dekazandırmak azmindeyiz» demısğilim. Mcvznatın boşlnklann , tir. dan faydalansrak zsrarlı faali j KARPUZ FESTİVALİ yet gösterenlerin önüne reçmek «Karpuz Festivaline» katılan için boşlnklan kapatıp mücadeSükan, daha sonra Mardin'e gıtle etmek için bir tasarı hızırlan miştir. mıştır. Bn tasarı da önümfizdeDün başlayan Karpuz Festivalin ki gfinlerde görüşüleeektir. Bn de, «En iyi karpuz yanşması» nı, tip zararlı cereyanlann karsıSimmaki köyünden yetiştirici sındavız» demıstir. Adll zabıtanın kurulması yolunda faaliyet gösterildiğini belirten Bakan, idam cezalarının kaldırılmasına dair soruya ise, söyle cevap vermiştir: «Birçok ülkelerde idam eezalarıııın kaldırılması için hareketler olmnş. tartışmalar vapıhnış fakat hiçbir memleket ölüm cezalarının tamamen kaldmlması yohına gitmemiştir. Bizde simdilik böyle bir şey düşünülmemektedir.» Adalet Bakanı Dinçer, Trakya Bolgesine gidecek, incelemelerde bulunacaktır. Dinçer: «Sol cereyanları hafif görenlerden değilimyy Sükan: "Dinamik bir idare kazandırmak azmindeyiz..,, Mehmet Sadık, 29 kilo gelen yeşılbeyaz renkli karpuzu ile kazaomıştır. CHPII kongresi (Baştarah 1 ind Sahifede) nüşte sadece «Ortanın solu. deyimini beğenmediklerini ileri sürmekte, bu deyimin oy kaybettirdiğıni bildirmektedirler. Ojsa ortanm solcuları ile ortanın soiuna karşı çıkanlar arasında görüş ayrıhklarınm daha derin olduğu belirtilmektedir. Nitekim son Parti Meclisinden sonra İstanbul Senatö rü Ekrem Özden'in tzmirde bir arkadaşma yazdığı mektup da bunu göstermektedir. Bir dergide yayuı lanan bu mektupta söyle denilmek tedir: «ParÜ Meclisinde sayın Inonu, öbür tarafı tutmuştur. Tebliğ oylan madan yayınlanmıştır. Bunu ifado edemedık. Arkadaşlar uygun görmediler.» Ortanm solunda olanlar ise ken dilerinin Genel Merkezdeki bazı yö neticilerle aynı paralelde tutulma larını tepki ile karşılamaktadır. Ortanm solculan Genel Merkezdeki bazı yöneticilerle hiç bir ilgileri ol madığmı belirtmektedirler. Tatbikata katılan İngiliz Kuvvetleri 5 ton un bağışladı «Marmara Ekspres» tatbikatına katılan tngiliz Kuv\ etleri, Doğu'ja yardım olarak, 4900 kilo unu, Kızılay İstanbul şubesine batışlamışlardır. Teslim törenınde, İngiliz Başkonsolosu da bulunmuştur. Afganlılara bilgi verildi Afganistan Başbakanı Maiıvandwal'in amelıvatı konusunda Türk hekimlerin kararı, ayrıca, Afganistanm Ankara Büyükelçisi ve Başbakanın refakatinde bulunan Maliye Bakanına bildirilmiştir. Ameliyat başanh geçti Afgan Başbakanı Maıwandwal, laat 12 sulannda. Ankara Has KARAKÖY PALAS • Kıbrıs'ta Bohar havası 40 milyonluk Program ertelendi ANKARA t LÂ N DEFTERDARLIGINDAN i Greyder Satın Alınacak Antalya Belediye Başkanlığından: Vücut kırıklığına karşı FAZLA YORGUNLUKTAN İLERİ GELEN Bastarafı 1 üıci sayfada CHP Zonguldak Milletveküi Bü Kaçak uyuşturucu maddeler ken lent Ecevit, «ortanın solu»na kar«LUFTHANSA» disıne gösterildiginde, Türkçeden şı çıkan baa kimselerin, kendileriîlgili doktorlann verdıkleri bilbaşka dil bümiyen Hasan Şaiün ni, CHP içinde «teşkilâtçı» diye ta Kiler? göre, Afgan Basbakanının Türkiye'de 10 yaşında sadece omuzlarını silkmekle yenıtmağa ve ortanın solu meselesini hastanede kalma süresi 1 0 gun tinmistir. Bununla birlikte Habir «teşkilâtçıhk genel merkezci kadar sürecektir. Aynca, Afsan Alman Havayollarının Türkisan Şahin'in bir şey söylemesı lik» meselesi gibi göstermeğe kalBaşbakanı için hazırlan^i proye hattının açıhşının 10 uncu pek de önemli değildi. Cünkü kışmaları karşısmda şu demeci ver gram simdilik ertelenmiştır. Dışyıldönümü münasebetiyle LuftPransız Emniyet Müdürlügunun miştir: isleri yetkilileri, misafir Başbauyuşturucu madde masası men«CHP, bütün teşkilâtıyla ortanın hansa Genel Müdürü Mr. G. kanın sıhhatıne kavusmasından suplan üe Marsilya ve Lyon posolunda olduğunu, 1 Başkan ve 1 sonra, programın uvgu1anaca*ıSandman, dun basın mensuplalisl işin aslını daha önceden biltemsilcilerinin 20 aralık 1965 de nı sövlemişlerdir. rına bir öğle yeraeği vermiştır. mekteydiler. Çünkü, Türkiyeden Ankarada yaymladıkları bildiriyle Ameliyat münasebetiyle müzakalkıp Pransaya kadar gelen bu Yemekte konuşan Lufthansa, belirtmistir. Yapılmakta olan CHP kerelere ara verildiği için Afgan kongreleri de, teşkilâtın, bilinçli ve Nesriyat Genel Müdürü Dr. H. kamyonun, ancak 300 franklık Basbakanının beraberindeki he(yaklaşık olarak 600 T.L.) karinançh olarak, Parti Programına ve yet, bugün dönecektir. BaşbakaHausel, Türk Alman dostluğupuz taşıması bunlann hemen dik 1965 seçim bildirgesine uygun olanın yanında, Siyasî Işler Dairesi na işaretle «Ba dostlak, bsvada rak, ortanın solunda bulunduğunu katini çekmişti. Her balde bu kaBaşkanı, Özel Kalem Müdürü v« dar uzun yolun zahmeti bn fca yurt ölçüsünde her gün yeniden da, devam ediyor» demiştir. doktoru kalacaktır. doğrulamaktadır. darcık kazanca degmezdi. Polisler aynca Hasan Şahin'in Nıee'«Bu duruma rağmen, CHP îçindeki bir otelde bulunan kardesi de, ortanm soiuna karşı mücadele 42 yaşındaki Mustafa Şahin'e sık edenler, «teşkilâtçı» olamazlar; sık telefon etmesinden de şlİDheçünkü teşkilâta karşı da mücadele eder durumdadırlar. lenmişlerdi. Hele Mustafanın Nice'de 67 yaşında «Abdullah» a«Kendilerini .teşkilâtçı. diye tadındaki bir başka Türkle temanıtmağa kalkışmaları bir yanılma teşebbüsüdür. sa geçtiğini »frisnince şüphelerl daha da artmıştı. Çünkü Abdul«CHP programına ve Seçim Bildir gesine bilinçli ve samimi olarak lah haklonda bazı bilgiler ele eebağlı herkes, ortanın solundadır. çirmiş olan Marsilya uyuşturucu Bu belgelere bağlılıklanndan şüp maddelerle mücadele polisl kenhe edilemiyecek kimseler arasında disini aylardanberi göz hapstnde birkaç kişinin, «ortanm solu» teri bulundurmaktayd:. Dosya No: 1965/225 mini kullanmada veya bunun ölçii BİR KOLÜ NtOE'DE sünde zaman zaman düştükleri teZübeyde Karaata, Leylâ Suzan Karaata (Dursoy), Orhan tstanbulda ticaretle ugraştığını reddüt geçicidır ve esasla ilgili deKaraata, tPA. 1878 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımız Besöyliyen, iyl giyimli, ak saçlı Abğildir. şıktaş Şubesinden aldıklan paraya karîilık; Beşiktaş, Türkali madullah bir yıldanberl Nice'e sık hallesi, Nüzhetiye Karakolu sokağında, en eski: 45 mükerrer, es«Şimdi ortanın soiuna karçı cep sık gelip gitmekteydi. ki. yeni ve taj: 16 no. lu seneden ve mahallen ahşap evin tamahe atanlardan bazısınm canlandırmını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile Sandığımıza bimağa çahştıkları «teşkilâtçı genel Abdullah, Nice'de uyuşturucu rinci derecede ipotek etmişlerdi. Tapudan alman kayıt suretine merkezci» ayınmı, geçmiş yıllarda, madde kaçakçılığıyla uğraştıklan göre işbu gayrimenkulün; Beşiktaş. Türkali mahallesi, Nüzhetidaha çok şahıslar veya şahsî davbilinen bazı kimselerle temaslar ye Karakolu sokağında kâin, 16 kapı, 321 ada, 6 parsel sayılı, ranıçlar arasındaki bazı biçimsel kurmuştu. 191 00 m2 miktarlı bahçeli ahşap ev olup, 11/24 hissesi Leylâ Suzan farklan belirtmek için yapıian bir Abdullah, yapıian İlk sorgusunKaraata CDursoy)nın, 10/24 hissesi Zübeyde Karaata"nm, 3/24 hisayırımdı. da, tsviçre • Pransa sınırmda esesi Orhan Karaata'nın uhdesinde ve tamamının Sandığımız le . «CHP'de artık «teşkilâtçıgenel le geçirilen uyuşturucu madde hine birinci derecede ipotekli bulunduğu bildirilmiştir. Dosyada merkezci ayırımı yapılamaz. AnkaçakcıHğında aracı olduğunu Mmevcut muhammen raporunda tamamı 191.00 m2 olan işbu gayricak, bir ölçüde, ortanın solunda o raf etmiştir menkulün 90.00 m2 si üzerinde çatı örtüsü ahşap bir bodrum ve lanlar veya olmayanlar ayırımı ya Ele geçirilen 554 kilo afyon ve baz uç katfan ibaret ahşap bir ev vardır. Bodrum katmda bir oda, pılabilir. Ortanm solunda olmayan morfinin. Fransanın güneyındeki bır mutfak. birinci katt: iki oda, bir sofa, bir WC. ikinci katta iki lar, ortanın solu tutumunun sözü gizli uyusturucu madde lâboraruoda, bir sofa. bir mutfak, bir WC, üçüncü katta üç oda, bir sofa kadar özünü de reddedenler, bu varlannda lşlenmek Uzere gön partiyi, varl'klarıyla güçlendirebir VPC mevcuttur Bınada, elektrik, terkos ve havagazı tesisi derildiŞinl sanmaktadırlar. vardır. miyecek, yokluklanyla zayıflata KAÇAKÇ1LARDAN BİRt mıyacak kadar azdırlar ve etkisizBorçlular hakkında yapıian kanuni tâkip üzerine 3202 numa\LMANYAYA KAÇT1 dirler. ralı kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsafı yazılı gay«Onun için, CHP, birlik ve büPolisler her ne kadar Abdullahı rimenkulün tamamı birbuçuk ay müddetle açık arttırmaya kontünlük içinde, ve bütün teşkilâtıy yakalamışlarsa da, Hasan Şahinmustur. Satış tapu sicî] kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya la ortanm solunda yürümektedir 'in kardeşi olsn Mustafa Sahtn girmek isteyenler bunlan ve herkese açık bulunan tapu sicil ve yürüyecektir.» kaçmayı başarmıs ve Batı Alman kayıtlarını tetkik ederek satıhğa çıkanlan işbu gayrimenkul yaya Eeçmiştir. Pransız DOİİ1;! ştm hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telâkki olunur. Arttırmaya gir «TEŞKİLÂT mek isteyenler (7000.) lira pey akçesi veya Sandıkça kabu! edidi «înterpol» kanalıyla Mustafa lecek banka teminat mektubu vermesi icap eder. Birikmiş bütün Şahin'i aramaya baslamıstır. DÖKÜLÜYOR» vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile varsa vakıf icaresi ve Bir kilo baz morfin elde etADAN'A, Çukurovada CHP tâviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı borçluya; ihâ'e pulu ve mek için 10 kilo harr afyon ?edeiege seçimlerini izlemekte olan tapu tescil harcı ile varsa serefiye borcu alıcıya aittir. Satış şartrektiği ve bir grsnı baz morfmin CHP eski Genel Sekreteri Adana namesi 10/10 '1966 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır. aTOi miktarda s»f eroin sağladı&ı milletveküi Kasım Gülek, partiBirinci açık arttırma 14 11/1966 pazartesi günü Cağaloğlunda kâin gözönüne alınmca 500 kilo ham nin Genel Merkez çalışmalanndan îstanbul Emnivet Sandığmda saat 15 den 15 ya kadar yapılaafyon ve 54 kilo baz morfinden şikâyet etmış ve «Teskilât dökülücaktır. Muvakkat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin ter104 kilo saf eroin elde edileceSi yor» demiştir. cihen ödenmesi icap eden gayrımenkul mükellefiyetiyle Sandık ortaya çıkmaktadır ki. buna göre alacağmı tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artFransa • tsviçre smırmdald utıranm taahhüdü bâki kalmak şartiyle 29/11/1966 salı günü aynı yuşturucu madde kaçakçıhRı son yer ve aynı saatte son arrtırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayyıllann en büyük kaçakçılığıdır rimenkul, en çok arttıranm üstüne bırakılacaktır. Haklan tapu Izmıt Işçi Sıgortalan HasTürkiyedekl satıcılan ternsil esicilleriyle sâbit olmayan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahipleritanesı mutehassısı doktor den Abdullahm Pransada temasa nin bu haklannı hususiyle faiz ve masarife dair iddialarmı ilân Suheylâ Kunt ve Seka Gegeçtigi alıcılar İçin bu mlktar saf tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle benel Mudurluğu Etüd Proeroin 1.200000 franklık (vaktaşık raber Sandığımıza bUdirmedikleri takdirde satış bedelinin payje ve Organızasyon Müdürü olarak 2 5 milvon Ura) bir kayıp laşmasından hâriç kahrlar daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin Yuksek Mühendis İsmet demektir. Çünkü Fransız lmaiât1965/225 dosya numarası ile Sandığımız Hukuk Işleri Servisine çılar bu miktar eroin) Amerikan Kunt'un bırıcık oğlu, Ruhimüracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. uyuşturucu madde pazannda satye Kunt, merhum Muslım salardı kilosu 30 000 dolardan bu Kunt, Nuriye Ozdamar ve (Basm: 20808) 11131 kazancı sashyacaklardı. Zuhtu Damar'ın sevgili torunu, emekli Bınbası Lütfu BİRLES>Iİ$ ^ltLLETLER Kunt. Albay Bahri Kunt, ÜYUŞTURUCD MADDE Ankara Numune Hastanesi KOMtSYONüNTIN GÖRÜŞÜ Xısaiye Mutehassısı Dr. Müöte yandan Pransa • tsviçre nevver Tuncer ve Neclâ Üçsınırıncla 554 kilo uyuşturucu mad ozün kıymeth yeğeni. Cihan de ele geçirümesi, Birleşmiş Mil Kunt'un biricik ağabeysi, İzletlerin Çenevredeki uyuşturucu mit Sümer llkokulu 3. sınıf madde komisyonunda, son derece oğrencılerinden önemli bir «temizlik hareketi» sa yılmaktadır. MEHMET HALÛK Şartnamesine ekli Iistelerde cins, miktar ve evsaflan KÜNT belirtilen 161 kalem ınter yedek parçalan şartnamelerin23'9/1966 cuma günü müessif deki şartlara göre 2490 sayılı ksr.unun 31. maddesine atfen bir tren kazası neticesi HakCumhuriyet 94609470 kapaJı znrf usulü ile satınalınacaktır. İsin muhammen bekm rahmetine kavuşmuştur Reşat 1620016300 deli 139244,09 TL., muvakkat teminatı 8212^0 lira o!up, ihaCenazesi 24/9/1966 cumartesi Hamit 1170011800 lesi 29/9/1966 perşembe günü saat 15,30 da Bölgemizde icgünü, Izmit Fevziye camiinAziz 1030010400 ra edilecektir. Bu alımımıza ait şartnameler her gün meden öğle namazını mütaakıp NapoİT»n 98009900 . saî saatlen dahilindp Ankara'da Karayollan Gene] Mü34 Avar 1külce 1 • 061408 » kaldırılarak Bağçeşme'deki dürlüfü Malzeme Şubesi Müdürlüğünden, îstanbul'da L ebedî istırahatgâhına tevdi \e Van'da II Bölge Müdürlüklerinde göriilebilir. İstekliedılecektir. ler 1966 yılı vizeli Ticaret Sana^î Odası veya esnaf belgeAllah rahmet eylesin. lerini, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat Annesi, babası ve biricik Methiye Berkln'in sevgili eşi, mekhıplarını; İstekli bir ortaklık oldugu takdirde bu belkardeşi Kunt'lar Kaya Berkin v e Engin Berkin'ın sevgili babalan, GlUer Berkin'in gelerden başka 2490 sayılı kanunun 3. maddesinde ?öskayınpederl. Defne ve Emre'nın terilen belgelerini hâmil kanuna uygun olarak hazırlıyadedeleri, Gürpmar. Uras. Altınkok caklar) teklif mekruplarıru engeç ihale saatinden bir saat Uygur ve Fırat ailelerinin pek öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyonumuz Başsevgili kardeşlerl, dayıları, ameaları, Teriin. Güngör ve Postacı kanlığına vermeleri şarttır. Postada vâki eecikmeler nazaHilelerinin sevgili enişteleri, Refik Genel Müdürlüğümüz Etüd ri itibare alınmaz. Keyfiyet ilân olunur. Saydam Merkez Hıfzıssıhha EnsProje vo Organizasyon MüdüfBasuı 20258/11111) titüsü Müdüriağünden Ehnekli rü Yuksek Mühendis îsmet Kunt'un oğlu Dr. TAHSİN ŞEVKET BÜLENT ECEVİTİN DEMECİ Cayrimenkul Satış İlânı ISTANBUL EMNIYET SANDIĞINDAN Çok Acı Bir Kayıp Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü II. Bölge Müdüriağünden (YJtt) A L T 1 N VEFAT Olüm ve Başsağlığı MEHMET HALÛK KUNT OPON, baş, diş, adale, sinir ağnlarını teskin eder OPON, grip ve nezle başlaııgıcında birçok fenalıkları önler •PON, günde 6 tablet alınabilir frai Ajao* 7443/1U17 BENİZCİÜK BANKASI TJLO. DAN: Bankamız ihtiyacı olarak dış piyasadan muhtelif takatta cem'an 3 adet ELEKTRİK MOTORU ahnacaktır. En son teklif verme müddeti 17/10/1966 tarihine kadardır. Şartnamesi Malzeme Müdürlüğu veznesinden temin edilebilir. Dosya No: 966/3055 (Basın 20547/11128) tutulduğu hastalıktan bütün Dıtimtur.lara rağmen kurtulamıyarak 23.9.1966 cuma günü Hakkın rahmetlne kavuşmustur. Aziz naa;ı 24.9.1966 cumartesi günü öğle namazmı müteakip Hacı Bayram Camiinden kaldırılacaktır. AİLESİ ERKtN elim bir tren kazası neticesinde 23.9J966 Cuma günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Tanndan rahmet, kederlı aılesıne başsağlığı dıleris. SEKALILAR Cumhuriyet 11UT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog