Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALT1 CUMHURtTET 24 Eylul 1966 ffcrftcırt Mehmet Beyin kutusu Mehmet Bey odasında işiyle meşguldü. Mehmet Beyin çok işi vardı.. O akş3m az uyuduğu için pek zthnini toplryamıyordu. Kapı açüdı.. Merhaba Mehmet Bey!. Merhaba ksrdeşim! Çalışıyorsun? Naapalun! Çahşmadan olmaz... Aman be birader, değer mi bu ölümlü dünyaya.. şunun şurarasında kaç günlük ömrümüz kaldı. DeğU mi ya!.. Tann Allah cümleye gecinden versin, bir gözünü kapadın mı? Hepsi sıfıra iner.. Onun için... Yani öleceğiz diye çaüşmayalım mı? Yok! Onu demiyorum.. ama Mehmet Bey güldü.. Her kelimeyi buldnğu zaman bir detektifin ipucu yakaladığına benzer bir memnuniyet hissederdi.. Halim Beye sordu... Miden nasıl?. Biraz hafifledi... Geçer, geçer.. bir daha çiy soğan yeme!.. Bayüınm.. O zaman arkasından ya biraz karbonat sl, ya maden suyu iç.. Onu da hiç sevmem... Eyyy, naaaparsm?. Bak mldeni açntıyor. Herkes yiyor birader.. onlara birşey olmuyor mu?. Belki olur, belki olmaz.. Dije düşünürken üd ahbabın ramanınuzd» çalışsan da çalışmasan da müsavi. Yani kim kadrini biliyor?. Ben bu kadar senedir şu kapıya emek verdim. Bugün bulsalar yerime başkasını ahrlar; anladın mı?. Burası da bir havasız ki başım da çatlıyor.. Mehmet Bey hemen cebinden bir renkli kntu çıkardı.. İçinden bir hap aldı.. Al şunn biraz sn üe ynt! Birşeyciğin kalmaz.. Teşekkür ederim.. nedir bu? Efendim bu yeni bir ağn Ilâcı.. çok keskin... ııııyıuıııiiiııııtıııııııuııııııııııııııl Mehmet Bey akşam altı vapuruna bindi. Adamın merakı gazete okumak, gazetelerin çapraz kelime bulmacalarını çöımek..bir ucu lâstikli kurşun kalemini çıkardı, başladı düşünmeye.. Bir kelimeye takılmıştı.. insana en yakın hayvan?.. Kedi, köpek, at, tavuk, kanarya.. falan tntmuyor bir tfirlü. Beş harfli olacak. Köpek de beş harfli ama son harfi «E» otmalı!. Düşündü.. düşündü. Vapor dolarken yanına komşolanndan Halim Bey geldi. Merhaba Mehmet Bey!. Merhaba!.. Hayrol»?. Makale mi yazıyorsunnz? Güldü. Yok canım! Bflmece çözüPlâstık Sanatların özünde büyük bir payı olan yonım. Bayıhnm bu bilmeceleHalk Sanatına iki yeni çizgi getirerek, kapanmış bulure insanın başını dinlendirir.. nuyor. Turk Halk Sanatına eklenen, daha yerinde bir Yaa! Ben hiç denemedim. deyişle, onu gun ışığına ulaştıran bu ıki sergüeme yıllar yılı bu İyidir. İyidir ama bazan yolda çahşmalaçetin kelimeler olayor. Bulamınnı öğretmen ve yomm. Nedir o?.. yer yer öğrencı olarak sürduren Beş harfli.. insana en yakın Prof. Kenan Özhayvan!. bel tarafından ger Köpek! Olmuyor, sonu E harfi olaçekleştırilmıştir. cak.. Dokuz yıldan Aman kardeşim! İşin mi beri UNESCO bir yok!.. Offf!. Festival düzenle Nen var?. mekteydi. Bunun Karnım ağnyorla uluslararası Ne yedin?.. kültür ve sanat Hiç! alışverişlerinm ö Öğleyin bir sey yemedin zetlemesi gerçekmi?. leştirılmış olurdu. Alfred Kalden'in bir fotoğraf cabşması Arnavut ciferi yedim.. Ve sekiz yıldanMehmet Beyin büyük babası dinci salonda «tnce örgfiler, El beri de, Fınlândıyanın YuveskuArnavut eşrafından biri oldnğu îşleri» ni içine alan ve henüz le Üniversitesindeki bu düzenleiçin hemen düzeltti: tam bir ışıklaması yapılmadan rae, bizım dışımızda yurütul Affedersiniı birader. Ona düzenlenen bu sergilemeyle, Kemuştu. Bu kere Kenan özbel, Arnavut cigeri denmez. nan özbel kolleksiyonlarırun îstanbul ve Ankara'nın bir kaç Ne denir? seçkin bir kısmını gösteriyor. yıl önce görduğu, Turk köylü Ciğer kebabı denir. Arnaçoraplarını «Takın ve Uzakdovut ciğeri demek Arnavudun ciAradan bir hafta kadar geçşn Uluslan Kültür ve Sanat Alfred Kalden'in feri demektir. Senin yediğin mişti. Asliye ceza mahkeme Festivali» ne göturmekle iki yeciğer koyun cijjeridir. lerinden birinde bir dâva cefotoğrafları ni çizgiden biıısini çiziyordu, 17 Ama.. reyan ediyordu. Sanık mevkiulus arasındaki 26 sergilemeindeki adamın hüviyeti tesbit Aması maması yok!.. Esürk Alman Kültür Merkezi nin ilk iki önemlı sergısı araedildikten sonra hâkim konuşkiden Arnavntlar yapardı da Galerisi, bir Alman sanatçısının sına giren koylü çoraplarımıztu: öyle denirdi. Şimdi herkes ciğer fotoğraflarile yeni sergileme la gerçekleştirilen bu çaba, yıl Iddianameyi dinlediniz! kebabı yapıyor. Onun adı ciğer donemine girmis bulunuyor. Alların Kenan Özbel'de biriktirdik Diplomasız hekimlik yaptığı kebabıdır. fred Kalden, 1928 yılında Kassel'de lerinin yalnızca bir kesimi sa Hiç işitmedimdoğmuş, uzun yıllar mürettiplik yılabilirdi ancak. Kenan Özbel, Öyle ise işit!. yapmış, doğduğu kentteki Devlet yurdun her köşesinden topladı«Yanıktır o şâirin kitabı Tatbiki Güzel Sanatlar Okulunda ğı, halı, kilim, yazma, çorap, elŞi'rinde kokar ciğer kebabı» grafik eğitimini tamamlamış ve bu diven, çank, kolan, yatak yorDiye bir de beyit vardır. mesleğiyle Düsseldorfta çalışıp, gan örtüleri, oyalar, benzeri reklâmcılığa başlarnış bir sanatçı. Yaa!. Demek ki.. Elli iki fotoğrafikten kurulu ser günlük halk ürünleriyle bu ilk Evet!. Ciğer kebabı yemişgisinin açılışında bulunan sanatsln!. sergilemede, böylece büyük ve çının, bulunduğu kentlerden görü Yedim.. ünlü mimar Alvar Aalto*nun nümlerine de yer verdiği bu dü Piyaa da var mıydı?.. sergilemesi düzeyinde bir varzenlemesinde, on fotoğrafı da Is Vardı.. lık göstermeyi Halk Sanatımız tanbulun değişik ışık, kişi ve yaşa Mideni o ağntmış! Soşan ve dolayısiyle de Plâstik Sanatmını yansıtmaktadır. Diğer fotolamidenin asidini arttırnuş biraz larımız adına başarmıştır. rı Ispanyanın yer yer karakteristikarbonat al!.. ği sayılan boğası, evleri ve kişileÇağdaş plâstik sanatın yarar Hiç sevmem o mübareğl rinden söz ederken, Kalden, arkade.. tuzhı tnzlu.. landığı, hiç olmazsa kaynaklan sından bir genellemeye ulaşmak Çok mu ağrıyor... arasmda saydığı bu denli bir tadır. Anlatım dili olarak fotoğ İnce ince ağnyor.. içim eziçizginin yamsıra, Festivaldeki nızdan dolayı Sağlık Bakanlı da bize sevketmis.. bir daha i ^ = rafilerinin mata yaklaşık verilişi, liyor.. bu görevi biten Kenan Özbel ğının ve Tabipler Odasınm şiIâç tavsiye ettiğiniz zaman yer yer mekanik görüntüleri, bin Dur ben sana bir ilâç verekâyetı var.. ne diyeceksiniz? kâğıda yazmayın! Reçetedir d i = ikinci yaz çizgisini de, arkasınlerle reklâm basınılannı, bunların yim.. diyerek cebinden bir kü Hâkim beyefendi ben mi ye mahkemeye sevkederler. ^ = dan Atatürk'ün buyruğuyla 1937 > ığılışlarını, günümüzün popart çük kutu çıkardı. İçinden bir de açılan ve Dolmabahçe Sarahekimlik yapmısım!. ve op art akımlannı hatırlatan dü Hele adres yazmaya ne lüzum = = hap aldı.. yınm bir kesimini kapsayan Re Evet! Hattâ bir de reçete zenlemeleri, doğa'mn değişik mev var.. Al şunn ağzına at!.. Çiğneyazmışsımz!. simlerdeki kişioğlu ile ilintileri Hakkınız var teşekkür e = sim ve Heykel Müzesinde çizme, yutma da ağzında em.. erimiştir. Birinci salonda «Eski ni, bunların duygululuk derecelederim.. Mehmet Bey güldü: = sin... tstanbul Yazmaları», «El tşlerinin lekelerle düğümlenişini kap Yalnız sizden rica edece ^ Hâsâ!. Ben reçete filân Halim Bey beyaz tableti ağzısamaktadır. ğim.. o carpıntı ilâcından bana = meleru, İkinci ve Beşinci salonvazmadım.. na attı.. Mehmet Bey de tekrar larda «Kilim, Cicim, Sili Doknbir tane verir misiniz? Bir de Hâkim dosyadan bir kâğıt çıbümecesine döndfi.. vapur kalkYer yer soyuta kaya Işlerinde, adını yazınız. maları», Üçüncü Salonda «Türk kararak sanığa uzattı. mıştı.. insana en yakın hayvan Knmaşlan», Dördüncü Salonda bir portre, kuşlar, kı? dönemindeki Yazamam beyefendi.. şimdi Yazı sizjn mi?.. nedir diye düşünürken aklına ^ E «Türk Köylü Çoraplan», ve Alağaçlar önde gelmekte, siyah beMehmet Bey kâğıdı aldı,. emrettiniz, siz yazm! birdenbire «bit» ıreldi.. ama keDosyada var ya! Oradan kop ^ E tıncı Salonda «Altın kemeri, kebaktı: yazın gerçek yanına da böylece ula lime beş harfli olacak.. Sonu se, cicim, Sili örnekleri», Yeya edin, dedi.. ^^ Benim beyefendi!.. şılmaktadır. da... E, ne olacak şimdi!. DeKutusundan da bir kırmızı = Hah!. Yakaladım! dedimek ki.. hap verdikten sonra hâkimin Halim Bey sordu: Müsaade buynrnn! Bn reteşekkürleriyle odadan çıktı. 3 5 Neyi?. Kehle, kehle!.. Nerede yakaladuı?.. Şirketlerimizin İstanbul 4 üncü Noterliğtnin 21 eylül 1960 Yeni buldutn kelimeyi... tarih 27469 ve 27 ağustos 1966 tarihli 17903 «ayılı Umumî VeOh... Tamam... Yerine oturdu.. = Ne diyorsnn Mehmet Bey?. =£= kâletnamelere müsteniden ahzu kabza mezun vekili bulunan Kardeşim.. insana cn ya ^ raemurlarunızdan NUSH5T KANDEMİR'in Şirketlerimizle 40 ton kemikli sığıreti kilosu 550 kuruştan kapalı zarf bnı hayvan.. beş harfll.. sonu ^ ^ ilişiği kesildiği cihetle İstanbulo 4 üncü Noterliğinin 22 eylül usulüyle 10 ekirn 1966 günü saat 1600 da As. Gazinoda da E.. Kehle değil mi?.. = 1966 tarih ve 19829 ve 19830 sayıh azünsmelerile selâhiyetleihale edilecektir. Geçici teminat 12.250 Hra olup, şartna Kehle insana yakın mıdır?.. ^ = rine son verilip vekâletten çıkanldığı hususu üçüncü şahıslamesi Ankara ve İstaabul hv. Ârairliklerinde ve Komis Kehle, insanın östünde ya = rm malumu olmak üzere ilân olunur. yonumuzda görülebilir. Teklif mektuplan ihale saatinden şamaz mı?.. :^ bir saat önce ikâmetgâh teSkeresini' bavi olarak Komisyona Aman be birader.. böyle = «BOYNERLER» OSMAN BOYNER VE OĞULLAR1 ŞİRKETİ pis bilmeceleri de nereden bu = verilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. BOYNEB SANAYÖ LİMİTED ŞİBKETİ lursun? 1589 (Basın 20628/11108) tUnobk: 5M2/U136 konuşmasım dinliyen yolculardan birisi sordu: Beyefendi! Affedersiniz! Siz doktor musunuz? Hayır!. Neden sordnnnz?. Hayır, beyefendiye ilâç verdiniz de. Hekimce lâflar da ettiniz. Benim ilâca merakım vardır da. Neden sordunuz?. Beyefendi! Benim de bir derdim var.. arasırs carpıntı tutuyor. yüreğim ağzıma geliyor gibi oluyornm.. Tok karnına mı, aç karnına mı?.. Galiba tok karnına!. Şimdi var mı?.. Vardı ama şeçti.. Yani ne oluyor?.. Anlat bakalım?. Böyle kalbim lfiplüp edV yor.. Mehmet Bey güldü.. Anladım.. ona ekstra sistol, derler. Bende de olur. Mide gaz yapar.. kalbi tazyik eder. öyle şeyler olur. Çok rahatsız oluyornm.. Sizin galiba mide asidiniz az.. tnrşu yer misiniz?.. Yerim.. ama sık sık ye mem.. Siz yemekte biraz turşu.. biraz sirkeli lalâtab falân yeyiniz. Teşekkür ederim. tlâç falân.. Dur bakayıra.. diye cebinden kutusunu çıkardı içinden kırmızı bir hap aldı: O söylediğiniz lüplüp çoğaİKsa bunn yutun! geçer.. Teşekkür ederim. Beyefendi! Ben çok hekime gittim. Bir çâre bulamadılar.. iyi gelirse ben bu ilâcı nerede bulurum.. O sırada vapur iskeleye gelmisti. Her yerde bnlursunuz Adı ne?.. Bir kâğıdınız var mı?.. Adam, hemen cebinden bir kâğıt çıkardı verdi. Mehmet Bey de kalemini çıkarıp bir şeyler yazdı, uzattı. adam: Beyefendi; çok teşekkür ederim. Sizi ziyaret etmek istersem bir adresinizi müsaade eder misiniz? A, kolay.. (dedikten sonra) yazdı.. buynrnn. Cağaloğlunda çalışıyornm.. yazdım adresi.. Teşekkür ederim. demek bu hapı carpıntı gelince yutajım!.. Evet, evet!. diyerek kalktılar.. vapurdan çıktılar.. çete falân değil! Vapurda bir arkadaşls gidiyorduk.. bir haf^= ta kadar var. Midesi ağrımıs.. ÎSS bendeniz yanımda bazı ilâçlar r = taşırım. Hani baş ağrısı, diş = ağnsı falân gibi şeyler için.. ^ (diyerek cebinden kutusunu = ış ülkelerde Türk folklorunu tanıtmak ve yurt dışında bulunan isçilerimize gösteriler yapmak üzere, çıkardı) işte.. bu kutu.. hep ya = bir süre önce Avrupaya giden «TÜRK FOLKLOB ENSTİTÜSÜ KUBMA DERNEĞİ» nin 30 kişilik halk nımdadır. O arkadaşın da mi desi ağnyordn, verdim, geçti, Z= oyunları topluluğunun gittikleri ülkelerdeki başa nları olumlu yankılar ıryandırmış buliınmaktadır. Esonra yanımızda bir yolcunun ^ ^ dindiğimiz bügüere göre: «Türk Folklor Enstitüsü Kurma Denıeği» halk oyunlan eüpi, önce IAhey'de bada çarpıntısı tntnyormuş.. ona sın ve protokolun izledigl bir gösteri yapmış ve çok beğenilen bu gösteri üzerine, topluluk, Holânda da bir hap verdim. Hapın adı : ^ Folklor Birliğl tarafından 1967 nı sordu. Bir kâğıt çıkardı, = Temmuz aymda Holândada düyazdım.. zenlenecek Folklor Festivaline Yani bu kâğıdı siz yazdı = şimdiden dâvet edilmlştir. nız. ^= Amsterdam sehrinde yapılan Evet hâkim beyefendi! ^ ^ gösteri ise, o çevrenin rürk işçiBunda ne mahznr var?. Bir U â ç = leri ve işçi temsilcileri kadar, yaismi yazdım. ^n bancı iş adamlarmın da ilglsiyle Ama altına da adresinizi = karşılanımştır. yazmışsımz. Imzanızı» Holândadan Belçikaya geçen Adresimi sordu.. yazdım. ^ ş halk oyunlan ekipimiz, Brükselde Imza değil o, ismim reçete ^ ^ en büyük salonlardan biTiııde yap böyle mi yazüır beyefendi! Za = tığı gösteride alkışlandığı gibi, otıâliniz bilmez misiniz? ^= yunlar mahalll televizyonlar ta Demek ki bu kâğıt reçete = raîmdan alınarak yayınlannuştır. değü= Belçikanın Iifege sehrinde de tek Hayır beyefendi! Bir ilâç = f rarlanan bu oyunlar 1000 kişilik ismi sordu. Ona yazdım. Ad s : kongre salonunda şehrin ileri geresimi de istedi, verdim^ me len sanat çevreleri tarafından besele bundan ibaret.. ğenildiği gibi, Liege Belediye Baş Pekiii.. o ilâçları neden : = : kanı, grupu kabul ederek bir kok taşırsınız üstünüzde? s teyl parti venniştir. Efendim, bendenizin genç liğimdenberi midem ağnr. bnn = tsviçrede Bem Büyükelçiliğiların çoğn mide ilâcıdır. Bir = rmzde 30 Ağustos Zafer Bayramı de ginir yatıştıncı ilâçlar tası törenine de katılan Türk halk onm. ^= yunlan ekipi büyük bir gösteride Demek âsabımıdan da ra = çeşitli oyunlanımzı sunmuştur. hatsızsınız!. ^~ Zürihte de Türk kolonisi ve ts Evet beyefendi! viçrelilere aynı gösteri tekrarlan Bu yazdığınız ilâç neye i = mıstır. yi gelir?. = Avusturyaya da geçen ekip, 3 Efendim bu ilâç, hem si ^ ^ ve 4 Eylülde Viyanada özellikle nirleri yatıştınr, hem de kal = : basm, halk ve Türk işçilerine bin atışlarını tanzim eder.. ^ = sunduğu oyunlar da büyük ilgiyle Siz bu ilâçları her zaman karşüanmış, 10 Eylüle kadar çeüstünüzde taşır mısınız? ^^ şitli yerleride bulunan topluluk Taşırım beyefendi! = sonra yurda dönmüştür. Bnnlan size kim tavsiye = lürk îolkloru'nun dışardaki başansı 24 Eylul 1927 tarihli Cumhuriyet'ten D Hâlâ İstanbulda gözleri var Yunan hükumeti daha ilkmekteplerinde genç dimağlara Türk düşmanlığını aşılamak ve lstanbulu günün birinde behemehal Yunanhlar tarafından zaptedilmesi fikrini telkin için mütemadiyen çalışmaktadır. Bunun için bir çok vasıtalara müracaat edilmiştır. Bu vesaitten biri de mektep talebesinin tedarike mecbur ol duğu defterlerin kapaklarındaki resimlerdir. Bu resimlerd»n biri Yunanlığı temsil eden kanatlı bir adamı göstermektedir. Adam elindeki mızrağı şiddet ve hiddetle, Rumca cKonstantinopolis» yazılı yere saplamaktadır. Asıl dikkate alınacak nokta, Yunan Nazırlar Heyetinin mektep çocuklarına bu defterden başkasını kullanmaktan menetmiş olma' sıdır. Şikago'da yapılan Cıhan Boks şampiyonluğu müsabakasında Tnney, meşhur Dempsey'ı onuncu raund sonunda sayı hesabiyle yenerek şampiyon olmuştur. BÎRÎLÂN Dünyâ boks şampiyonası Cerrahpaşa, Hobyar mahallesinde Çukurçeşme sokağında 1 mımaralı, üç oda, bir mutfak, maa tulumba kuyu ve miktarı kâfi bahçeli hane 1200 liraya satılıktır Talip olanlarm yazılı adrese müracaatları. Satılık ev ^••••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımımıııııııııı İ S T A N B U L 6 25 Açılış 6.30 Gunaydın 7.00 Köye haberier 7.05 Oyun havaları 7^5 Sabah melodlleri 7.45 Haberier 8.00 tstanbulda bugün 8 05 Türkuler 8 20 Kuçük ilânlar 8 25 Bu sabah sizin için 8 40 Sabah şarkıları 9 00 Çocuk bahçesi 9.15 Piyano soloları 9.30 Soruıüarımız 9.50 Ahter Erem'den türkuler 10.03 Kısa haberier 10.10 Müzik kutusu 10 30 Arkası yarın 10.50 Fahriye Caner'den sarkılar 11.10 Oda müziği 11.40 Turizm 11.45 Rad. yo armoni muzikası 12.00 Hafif müzik 12.10 Divan sazı. bağlama ve curadan oyun havaları 12.25 Kuçük Uânlar 12.30 Çeşiül Türk muziği 13.00 Haberier 13.20 Hafif müzik 13.30 Reklâm prog. ramları 15.00 Gençlik saatl 15 15 Günümüzün melodUerl 15.45 Beraber ve solo türkuler 16.00 Cumartesi konserl 16 40 Serap Tansel'den jarkılar 17.00 Her ay bir kıtap 17.15 Çocuk saatl 17.55 Kısa haberier 18.00 Kadınlar fasıl toplulugu 18.30 Kısa haberier 18 35 Kemal Güleşoğlu orkestrası 18 50 Reklâm programlan 20 00 Haberier 20.40 Küçük ilânlar 20.45 Türk Sanat musikisi bestecileri 21.25 24 saatin olayları 21.30 Turk sanatı 21.45 S « n için sectiklerimiz 22.00 Reklâm prograrnları 22.45 Haberier 23.00 Gençlerle başbaşa 24.00 Kapanıj. İSTANBUL tL KADÎOSU 11.55 Açüıs 12.00 Dlskotekten seçmeler 12.30 Konçertolar 13.00 Hafif müzik 13.30 Öğle konseri 14.00 Sevilen sarkılar 14.30 Operetlerden 15.00 Valsler. polkalar 15.15 Lâtin Amerika melodıleri 15.30 Caz müziği 16.00 Cumartesi konserl 17.00 Çay saati 17.30 Şan soloları 18.00 İyi akşamlar 18.30 Senfonik muzık 19.00 Türkiyeye hos geldiniz 19.30 Küçük konser 20 00 Gençlerın sevdikleri 21.00 Akşam konseri 21.45 Çigan melodilerl 22.00 Caz saati 22.30 Gece konser i 23.00 Cumartesl Perşembe 23.30 Çeşiül müzik 24.00 Hafif sarkılar 00.30 Gec* ve müzik 1.00 Kapanıj. Mnhtelif hekim dostlarım ^ Z vardır. Kendim de kullana knl zzz lana tecrübe etmişimdir.. ^^ Demek siz bona hekim di ^ = ye değil, yani» insaniyet namı = z na.. ^3: Tabiî beyefendi! Biz kim = hekim kim?.. ^^ Peki Mehraet Bey! Bu i = Iâç yardımınızdan dolayı kim ^ = seden bir hediye. vizite falân.. = Mehmet Bey gülerek: = Tok hâkim beyefendi! Ne = münasebet!. öyle olsaydı, ben ^ zengin oiurdum.. hattâ = = Hâkim: == Demek o kadar çok ilâç da = ğıttınız?. =; Dağıtmak değil, tavsiye e = derim. Hattâ, evvelki sene Av = rupads bir ecnebi dostumun ^ = midesini iyi etmiştim de.. bana ^= sonradan mektup dahi gönder ^ = misti. == Ondan bir şey almadınız = = mı?. Hani hediye, kravat fa = lân.. = Almadım beyefendi!. Te ^^ min ederim ki, böyle seyi ha = tınma dahi getirmem.. ; Peki peki. (kâtibe) önee ^ ; hülâsa olarak yaz, sonra kara = rı ben yazarım. ^= Gereği düşünüldü. Sanı ğın diplomasız hekimlik ettiği ^ ^ ne dair olan iddianın delili olan = ilisik kâğıdın reçete olmadığı •• ve sanığın diplomasız hekimlik ^ ^ değil, bazı dostlarına kendi = kullandığı ilâçları tavsiye et mekten başka bir şey yapma ; ^ dığı sâbit oldnğnndan beraeti ^H ne ve. ^= Son dâva idi Mehmet Bey = koridora çıktı» Arkasından ^~ mübaşir.. ^S Beyefendi, beyefendi! diye seslendi Hâkim Bey sizi isti ^ ^ yor. = Mehmet Bey şaşırdı.. acaba = = mahkum mu oldum diye endişelendi. Hâkimin odasına gir S^: di hâkim gülerek: ~~ Geçmis olsun beyefendi!. ^ Teşekkür ederim efendim..^= Demek siz böyle arkadaş ^ = lannıza ilâç tavsiye edersiniz. Fena bir şey mi beyefen ^ ^ di! Görüyorum ki adam ıztırap ^ = çekiyor. Bende de tesirli bir ^ ~ ilâç var. Nelsimde tecrübe et ^ S ' mişim. Çıkarıp veriyorum. == tnsani bir şey.. yalnız ma lum a., mevzuat.. Sağlık Mü = dürlüğüne şikâyet etmişler. O ZZ1 ettü. = Tiyatromuzun genç ya$t« rollerinden birinde. kaybettiği İskender nnutulmaz ILHAN ISKENOER ARMAGANl er yıl en başarılı Turk tiyat ro sanatçılanna verilmek uzere, Haldun Dormen Tiyatrosu tarafından kurulmuş olan ve genç yaşta hayata gözlenni kapayarak Türk Tıyatrosunda boşluk yaratan clLHAN tSKENDER« in adını yaşatmak için düzenlenen Armağan, bu yıl da yapılacak oylama sonucu 7 Ekimde bu yılın en başarılı sanatçılarını ortaya koyacaktır. Bu yılki armağanın en yerinde bir ozelhği de, «En Başarılı Türk Oynn Yazarı» nın seçırainı de kapsamış olmasıdır. Böylece «En Basanlı Sahneye Koyucu», «En Başarılı Profesyonel Kadın Oynncu», «En Başarılı Profesyonel Erkek Oynncu» seçimıne, bu yıldan itibaren «En Başarılı Türk Oynn Yazan» nın da girmesiyle bu değerli Armağan büsbütün güç kazanmış bulunmaktadır. Aynca olumlu bir Tüzüğe de bağlanmış olan «İlhan iskender Annağanı» İstanbul içindeki Tiyatroları kapsamaktadır. Jürisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul Konservatuarı, Türk Edebiyatçılar Birliği, Sahne ve Muzık Yazarları Birliği, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, İstanbul Gazeteciler Sen dikasından birer üye ile birlıkte Tiyatro sanatıyla ilgili yazarlardan ve se>"ircilerden kuruludur. Bu yılki jüride: (Soyadı sırasıyla) Panayot Abacı, Ayperi Akalan, Günay Akarsu, Selmi Andak, BurhaD Arpad, Hayati Asılyazıcı, H. Ayvaz, Hüsamettin Bozok, Adaiet Cimcoz, Hikmet Çağlayan, Cevat Çapan, Hasan An Ediz, Sabphattin Eyüpoğlu, Memet Fuat, Selâhattin Hılâv, Mıne Gokmen, Veddt Gunyol Zâhir Güvemli, Ibrahim Hoyi Tevhide Ipar. Osman Karaca, Asım Mutlu, Halit Fahrl Ozansoy, Inci Özgüden, Handan Selçuk, Sabrı Esat Siyavuşşil, Sezai Solelli, Leylâ Süren, Mina Urgan, Melih Vassaf, (Taruk Yener, Ismet Yenisey, Asude Z^ybekoğlu bulunmaktadır. H Prof. Özbel'in sergisi, Kalden'in fotografları Gültekin ELlBAL ANKARA 6.25 Açılış 6.30 Gunaydın 7.00 Köye haberier 7 0S Sabah müziği 7.25 Saz eserlerl 7.45 Haberier 8 00 Ankarada bugün 8.05 Sabah konseri 8.20 Her telden 9.00 Küçük ilânlar 9.05 Hafif muzlk 9.20 Sorunlarımız 9.40 Hacı Taşan'dan türkuler 9 55 Kısa haberier 10.00 Arkası yarın 10.20 MOlldye Toper'den sarkılar 10 40 Turizm 10.45 Neriman Tüfekçi'den türkuler 11.00 Çocuk bahçesi 11.15 İsmet Nedim"den sarkılar 1130 Posta kutusu 11.45 Konser saati 12.15 K l b n s saati 12^5 Küçük ilânlar 12.30 Sevim Deran ve Turhan Toper'den sarkılar 13 00 Haberier 13.20 Kayıp mektuplan 13.25 Kadmlar toplulugu 13.55 Haftanın programı 14 00 Çocuk bahçesi 14.15 Reklâm programları 15.15 Yıldıray Çınar'dan Türküleı 15.30 Kısa haberier 15.35 Gençlik saatl 15.50 tnci Çayırlı'dan sarkılar 16.10 Cumartesi konserl 16.55 Kısa haberier 17.00 Çocuk saati 17.40 Radyo çocuk korosu 17.55 Mustafa Sağyaşar*dan sarkılar 18.15 Dans müziği 18.30 Yurttan sesler erkekler tophüuğu 18.50 Reklâmlar 20.00 Haberler 20.40 Küçük İlânlar 20 45 Kanat Gür toplulugu 21.00 Cykudan önce 21.05 24 saatin olayları 21.10 Bir polisiye oyun 21.35 Neşeden neşeya 22.10 Diskoteğimizden seçmeler 22.30 Bedia Akartürk'ten türkuler 22.45 Haberier 23.00 Gece konserl 23 45 Gece y s n s ı n a doğru 24.00 Kap an ış BAKIRKOY: Halk, yeşilköy Merkez, Osmaniye. BEŞIKTAŞ: Besıktas, Gül, Boğaz. içi, Levent. BEYOĞLU: Rebul, Denizel. Sifa. EMİNÖNÜ: Türklye. TürkeU. Çemberlitaş, Yıldız, ttimat, Akgün. EYÜP: İslâmbey, Yenl, Ümit, Nü. mune. FATİH: Fuat Bayar, Sağlık. Sofular Gülen, Marmara, Sifa. NÖBE'l'Cl ECZANELER GALATA: Itimat. GAZİOSMANPASA: Sağlık. KADIKÖY: Sevgi, Emel. Yeldeğirmeni, Feneryolu, Erenköy Âfiyet. KASIMPASA: Azim. SRIYEER: İsttkamet. Ünal. ŞİSLİ: Şİ5U, Büyük, Ankara, Kemal.. ÜSKÜDAS: tttihat Şifa, Kuzguncuk. ZEYTİNBÜRND: Zümrüt. istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI Yeni Komedi Tiyatrosunda Tack Popplewell'in T Sknip adresimize postalaym. Şansınız a;ık olsun. İŞGÜZAR (1 Ekim cumartesi akşammdan itibaren) Cumartesi Pazar Pazartesi Saat 21 de Pazar 15,30 da matine DAĞITIYOR S K R I P murekkepl«rinın zengin pıyangosuna Katı labilmek için kutu üst kapağını P.K 393 istanbul Vahe Katcha'nın CANAVAR SOFRASI (5 Ekim çarşamba akşamından itibaren) Çarşamba Perşembe Cuma saat 21 de Cumartesi 15.30 da matine SHEAFFER FATİH TIYATROSUNDA Meîih Vassaf fın NUHUN GEMİSİ (1 Ekim cumartesi akşamından itibaren) Her gün 21, Pazar 15,30 da USKUDAR TIYATROSUNDA Ali Yürük'ün Itâncılık: 5555/11134 ÇATALLI KÖY (1 Ekim cumartesi akşamından itibaren) Her gün 21, Pazar 15,30 da A z iIn a m e ALMAN PiYANO Eytam Caddesi No. 16/5 Nişantaşı (Cumhuriyet: 11146) O O K X O B Satüık Fevkalâde TEPEBAŞI TEYATROSUNDA Marcel Papnol'un Tokal As. Sat. Al. Kom, Bşk. lığından: MARİUS (2 Ekim Pazar akşamından itibaren) Pazar Pazartesi Çarşamba Cuma 21 de Pazar 15,30 da Matine Gişeler : 26 Eylül Pazartesi günnnden itibaren saat 1218 arası, temsil günlerinde 1221 arası açıktır. T, Ziya Kırbakan Oert, Sac ra tührevl RanalıkJan MOtehssnn btlklU Cad ParmakKapi No: 6a C«ı 44 10 73
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog