Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

24 Eylul 1966 CUMHURÎYET Eski Eserler ve Anıtlar Kurutu Başkanı Tahsin Öz'ün ikazı SAHİFE BSŞ "Saraylarda eğlenceler tertibi hatalıdır ski Eserler ve Anıtlar Kurnlu Başkanı Tahsin Öz, saraylarda eğlenceler düzenlenmesinin pa halıya mal olacağını ve telâfisi imkânsız hasara sebep olabileceğl hu susuııda ikazda bulunarak. «Saraylarda değil. saray bahçelerinde bile eğlence ve şenlik yapılmasına karşıyız» demiştir. Tahsin Öz, iki gün önce Beylerbe yi Sarayında Fransız gazetecileri ıçın düzenlenen şenlikiere değinmiş ve «Eğlence, Sarayda büyük bir hasarla kapansaydı, bunu kim telâfi edebilirdi?» sualini sormuştur. 40 Milyon liraya çıkacak şilebin inşaatında 550 Türk işçisi çalışacak Hiçyüzünden bir adam öldürüldü Cinayetı bıçakia ışıeyen Kaatıl, olaydan sonra kaçlıysa da PendıK'te yakaiandı ün sabah saat 6,30 da Beyoğlu Büyük Bayram sokaktaki Rifat Esmer'in kahvesinin duvanna küçük abdestini yapan 29 yaşındaki Kemaı Yükseler, Mehmet Taş tarafından kalbinden bıçakla öldürülmüştür. Kaatil, daha sonra Pendikte yakalanmıştır. Arkadaşları ılej uavyondan çıkan ve işkembecide çorba içtikten sonra kshveye giden Kemal, Mehmetle münakaşaya baş lamıştır. Semt kabadayısı olarak bilinen Kemal: «Sen ne karı şıyorsun. Istediğim yere istedigi mi yapsnnu» demiştir. tlk münakaşa yatıştmlrmş. fakat sarhoş olan Kemal tekr.ır gelmı? ve kahve duvarımn dibme çökmüş tür. Mehmet Taş bunu görünce: «Yine mi geldin» demış. bıçagını çekerek beş dakika önce kâv ga edip aynldığı Kemal'in kalbine saplamıştır. Yaralı hemen ADANA Bir dolmuşla kabir taksi ile llkyardım Hastaçırdıklsn R.A. adında 14 yaşınnesine götürülmüş fakat ifade daki kıza tecavüz eden ve araveremeden ölmüştür. larında bir de jandarma eri bulunan 9 kişiden 7 si tutuklanmışEylul 24 Cemaziyelahır 9 tır. Mütecavizler arasında bulunan Jandarma erinin Çınarlı Karakolundan Ali Acar olduğu anlaşıltnıştır. Tevkif edilenler, Ali Söylemez. Tekin BüyükkaV. 1 5.47112.06 15.30 18.0419.35; 4.10 pı, Ertuğrul Evren, îzzet Çopur, E. U141J 6.00 9.2412.00! 1.31 10.03 Ali Çopur, Aziz Açıker ve Cabbar Yanmış'tır. SEYON, VİSKON ve SELON SATIŞI Müessesemizce Reyon, Viskon ve Selon satışlanna devam edilmektedir. Bugüne kadar Sümerbank Alım ve Satlm Müessesesince yapılmakta olan Reyon satışları badema doğrudan Müessesemizce yapilacak ve kısa bir miiddet için bütün Eanajaciler istedikleri miktardi Reyon alabileceklerdir. İhtiyaç sahibi sanayicilerin bundan böyle istedikleri için doğrudan Müessesemize tnüracaatîan rica olunur. D E 12.400 TONLUK MODERN ŞiLEP KIZAGA KONUYOR 2S nümüzdeki salı günü Haliçteki I I Camialü tersanesinde yapılacak olan bir törenle Deniz Nak liyat Şirketine ait 12 bin 400 tonluk yeni ve raodem bir silebin omorgası kızağa konacaktır. 155 rnetre boyunda 19.50 metre genişliğindeki büyük şilep, bloklar halinde inşa edilecek daha sonra yeni yapılacak olan kızakta bu kısımlar birleştirilecektir. Böylece Denizcilik Bankasının tersanesinde ilk defa 12 bin tondan büyük bir gemi inşa edilmiş olacaktır. Tamamiyle Türk işçisinin emeği ile yapılacak ve 2 yıl soııra denize indirilecek olan 12 bin 400 tonluk büyük Türk şilebi 20.4 tecrübe mili süratinde olacaktır. Henuz ismi konmayan şilebin derinliği 12.30 metre, çektiği su ise 9, deplâsmanı da 17.656 tondur. Ana makinesi 12.000 beygir kuvvetinde ve klâsı da ABS cinsindendir. «Hamburg tstanbul» veya «New York İstanbuU arasında çalıçtırıl ması düşünülen şilep 40 milyon liraya çıkacak ve geminin inşasmda Türkiyede ilk defa yapılacak olan Deniz Nakliyata ait 12400 tonluk gilep SÜMERBANK GEMLİK SUNĞİPEK VE VİSKOZ MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ (Basın 20783/11128) 14 YAŞlNDAKl K1ZA TECAVÜZ EDENLERDEN YEDİSİ DÜN İst. Dz Tek. MIz. Sat. Al. Koms. Başkanfısından: 1 Kapaiı zarf usulü ile Bekirdere garnizonunda er ham?.m! ve çamaşırhanesi vaptın!aeaktır Keşit bedeli 118649.36 lira olup geçici teminatı 118649.36 lira olup geçici teminatı 7182.47 liradır 2 Kesiı ve şartnameler Komisyonumuzda, KJC.K. Ankara VP İzmir Lv Âmirliklerinde bedelsiz gSrulebilİT. 3 İhalesi 7 ekim 1966 RünG saat 11.00 de Kasımpasadaki Komisyonumuzda yapılaraktır. 4 tsteklilerin ihale eününden asgari üç gün evvel (tatil günleri hariç) İstanbul Deniz İnşaat Emlâk Kurnandanlıgından alacaklan vetertik beleelerini havi teklif mektuplarını ihale çünü saat 1000 • kadar tekliflerini Komisyonumuza vermeleri. (Basın 20302/11115) TUTUKLA1VDI Vedat ETENSEL 550 ilâ 600 Türk işçisi çalışacaktır. tım, atölye binalan ile küçüklü büyüklü 6 kızak ve 3 Kreyn Halice yeni bir veçhe verecektir. Eski Muharipler Beşiktaş Ilçesi Şeref Günü 27 eylul salı günü Preveze Deniz Savaşının ;.ıldonümü ile birlıkte aynı zamanda Eski Muharipler Derneğı Beşiktaş İ!çesinin kuruluşunun 18 inci yıldönümü de kutlanacaktır. «EMİNÖNÜ» DENİZE İNİYOR t î t e yandan aynı gün haziran aQ y ı n d a omurgası konmuş bulunan Şehir Hatlarına ait 56 oto taşı^abilecek 11 mil süratındaki 1100 ton deplâsmanh «Eminönü» araba vapuru yine Ulaştırma Baka nı Seyfi Öztürk tarafından denize indirilecektir. TERSANE GENİŞLETİLİYOR eniz filomuzu arttırmak ve bü yük gemüerin de Türkiyede yapılabilmesini sağlamak üzere Denizcilik Bankası Camialtı tersa nesinin genişletilmesi işine devam etmektedir. Yeni tesislerin kurulabilmesi 1çin gerekli eski atölye binaları ve ambarlarm yıkımı, sona ermiştir. Camialtı tersanesinde yapılacak olan törende Ulaştırma Bakanı Scy fi Öztürk, şilebin omurgasını koyarken Türkiyenin en büyük kızağının da temclini atacaktır. 15 bin tonluk gemilerin inşa edilebileceği 145 metre boyundaki kızak. hareket eden 30 tonluk bir Kreyn'e sahip olacaktır. 395 metre boyunda yeni bir nh D Gazilere Şeref tahsisatı istendi Türkiye Muharip Gaziler Cemiveti Başkanı Saiık Atsk dür. bir basm toplantısı düzenleyerek. tstiklâl Madalvnsı plmıs Muharip Gazilere ;"ref tahsisatı bağlanmasını istemistir. Hava tekrar ısınıyor Balkanlar üzerinden gelen sıcak hava akımı. tstanbul çevresini kaplamıştır. Bu bakımdan, sıcaklığın düşmesi beklenmemektedir. Yeşilköy Meteoroloji Istasyonunun bildirdiğine göre, bugün hava açık geçecek ve sıcaklık. 1822 derece arasında değişecektir. Fehim Elele'nin çocıığu oldıı Gazeteci arkadaşırmz Fehim Elele ile eşi Selhan EleJe'nın t i r yavruları dünyaya gelmiştir. Arkadaşımızı ve eşir.i teb.rik eder, yavruya uzun ömürler diieriz. İ L AN İstanbul 2 nci İcra Memurluğundan: Ü6S/433? Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 200 lira kıyTncf.nde ACIA marka radyo. IWO lira degerinde Norge marka Buzdolabı ile 600 lira değerinde Kurmetal marka gaz sobasınm açık artırmnsı 27/9'968 Salı günü saat 1617 arası Karagümrük kabalculak caddesi mızraklı sokak No: 14 de yapılacaktır. ü gün verilecek bedel muhammen kıymetinin °'o 75 ni bulmadığı takdirde 28/9/966 Çarşamba günü ayni mahâl ve saatte ıkinci satışı vanılnrak ençok pey sürene peşin para ile ıbale edileceğı, ihale karar pulu ve dellaüyenın ahcıya ait bulundueu üân olunur.. (Basm 5549 11125) Zararlı bir şahıs yurt dışı ediliyor ESKİŞEHİR Şakir Şengüler adındaki bir şahıs. Bakanlar Kurulu kararıyla yurt dışı edilmesine karar verilmiştir. Bir yıl önce yapılan baskılara tahammül edemediği için Yunanistandan yurdumuza iltica ettiğini söyliyen Şakir Şengüler, şehrimize geldikten sonra Çifteler ilçesine yerleşmiş ve bu aracta kendisine Devlet Su tşlerinde aşçılık görevi verilmiştir. Şakir, buradaki ikameti sırasında d»vMmlı olarak millî menfaatlere zararlı davranışlarda bulunmustur. KAYBIMIZ Meslek hayatmın otuı beş yılını Reflk Saydam Merkez Hıfzıs. sıhha Enstitüsiinün ç&tısı altıhda. büyük bir feragatle yurdıına ve insanlığa hizmetle geçirmiş olan Enstitümüzün eski Müdürü faziletll lnsan Dr. TAHSİN Ş. BERKİN kısa siiren bîr hastalıJrtan sonra 23 EyliU 1966 günü Hakkın rahmetine kavuşmuş Dulunmaktadır. Acımız büyüktür. Ailesine, dost. larına ve meslektaşlarına başsağIı|i. kendisine de Tanrıdan rahmetler diieriz. KEKIK SAYDAM 1HFRKEZ HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ MENUPLAR1 Cumhurtyet 11151 lezzetli yem ustun KARAYOLLARI Genel Müdürlüğünden Tahmini bedeli 135.000. Tl. geçici teminatı 8.000. lira olan Trafik İşaretleri için 10.000 Kg. Aliminyum levha satın ahnması igi kapaiı zarf usulü ile eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihalesi 7.10J.966 cuma günü saat 16.00 da Ankarada Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnanıesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Tâüpler Ticaret, Sanayi Odası veya esnaf belgesi koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplannı eksiltmeden bir saat öncesine kadar rnakbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanhğına vemüş, olacaklardır. Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. (Basın 20346 A. 12167/11113) Ruhani Ayin ANARYİROS B. İSAAKİDİ KANABİS'in Çok sevgili eşım, Babarnız, kardeşimiz ve yakın akrabamız ölümünün seneyı devriyesi olan yarınki 25 Eylül 1966 Pazar günü ve saat 10.30'da Şişli Rum Mezarlığı Kili?esinde istirahati Ruhu için okunacak dini âyine dost ve akrabaların 'eşrifleri rica olunur. Kederli eşi Elefteria tsaakidu, kederli Evlâtlan Vasil ve Meri Isaakidn Taziyetler Kilisede (Cumhuriyet 11118) Senelerin Harika Müzayedesi Yannkı PAZAR gunü saat 10 da İstanbul 13 üncü İcra Memurluğımdan: 966/6164 Mahkeme kararı ile ızaleyı şuyuu suretiyle satılmasına karar verilen 34AK969 plâka sayılı Siyah yeni, döşemeier beyaz ve kırmızı kadife, Badyo orjinal, farlar sağlam, 1 adet istepnesı mevcut. sigaralığı dikiz aynalan mevcut, kaloriferli çok az kullanılmış yeni vaziyette 60.000 lira muhammen kıymetinde Mersedes hususî otomobil bulunduğu Cağaloğlu Türbe Piyerioti Cd. Piyerloti Garajında 30/9/966 tarihinde (Cuma günü) saat 12 ile 13 arasında birinci açık arttırması. Arttırma muhammen kıymetin °o 75 şini oulmadığı takdirde 3/10/966 Pazartesı günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık arttırma suretiyle en çok pey sürene peşın pa ra ile satılacağı )lân olunur. (İhale damga pulu ve tellaliye rüsumu ınüşterıye aıttir.) (Basın: 5536 • 1112S) KADIKÖY Muhürdar 87 No. lu URAS Apartmanında Antika Eşya Kısmı: Dünyaca eşi bulunmayan hakikî Paris malı şömine teferruatı ile beraber emsalsiz saat şamdan, ekran, ayna. Paris malı La Fontaine masallariyle işlenmiş Goblen ve Obİ5c»n Salon Takımları. Paris «Epok» Louis XV vernimarten bcmbe camlı Salon Vitrinı, Marköteri işlemeli bronz kolonlar. Louıs XVI stihnde altın yaldız Salon Takımı ve Berjerler. Magun ağacı Parköteri tekmili bronz kaplı !4 parçadan Yemek Odası Takımı, Marköteri Salon Masalan. Altın yaldız oyma Salon Aynalan. Porselen Kısmı: Sevr Vazolar. Saks Heykeller, Viyena ve Kapo Tabakları, Yıldız Vazo ve Yemişlıkleri. Avize Kısmı: Türkiyede ilk defa olarak Bohem Avizelerinin Kcleksıyonu. Tablo Koleksiyonu: Zekâi Paşa'nın Yemişler, Crard Laffite imza:ı Çıçekler. Abr imzalı Gül Bahçeler. Heykeller Kısmı: F. Barbediene Meleği. E. Delaplanche Zaferi, meşhur Coustou'nun Sahlanmış atı. Fildişi Kısmı: Mıng Yang Grup Heykeller. Gümiiş Kısmı: Epok Sultan Mecit Leğen, îbrik (Turaiı), Ingiliz Epok Vıktoryen Semaver. Antika Krisîal Kısmı: Bohem Kapaklı Kâseler. Beykoz Guleptan. Lâledan Çamçak, tdrik Bohem 17. asır Şarap Takımları. Halı Kısmı: Isfahan, Keşan, Hah ve Seccadeîer. POBTAKAL (tlâncıhk: 5907/11135) şimdi daha da seveceksiniz... .. çiinkii Sana'da şimdi en iyi tereyağların üstiin lezzetini bulacaksınız. Evet Sana'yı şimdi ekmeginize daha büyük bir zevkle süreceksinız. Sana'yı daima geliştirmek, daima daha üstün hale getirmek için devamlı gayretler sarfedilmekte, uzun araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların neticesinde Sana şimdi üstün bir lezzet kazandı. Fakat Sana'nın üstünlüğü yalnız lezzetinde değildir...« Bunu biliyormuydunuz? J Her sene taze pastörize süt katılmaktadır. 900.000 kilo Taşköprü Belediye Başkanlığından: 1 Yetkili ziraî nücadele uzmanlarımn murakabesi altında örnek mahiyette 9 defa ilâçlanması yapılan Belediyemiz işletmesine ait nümune fidanlık bahçesindeki elmaianmızda bu sere tahmirıen 30 ton birinci kalite elma olduğu tesbit edilmiştir. 2 Elmaların muhamınen bedeli 30.000. lira geçici teminatı 2250. TL. liradır. olup MENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul 13 üncü İcra Memurluğundan: t%<>'3021 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 3000 lira muhammen kıymetinde 40 çuval unun birinci açık arttırması 26/9/966 Pazartesı günü saat: 12.30 • 13.00 arası Çağlıyan Cemil Bengü sokak N o : 9 odun deposu karç>sında yapılacaktır. O gün verilecpk bedeli muhammen kıymetın c ,o 75 ini bulmadığı taktirde 27/9/966 Salı günü aynı mahâl ve saatte ikinci satışı yapılarak en çok arttırana ihale edilecektir. Dellâliye ve ihale karar pullarının ahcıya ait olup taliplilerın mahallin de bulunacak raemuıa müracaatları ilân olunur. (Basın 5554) 11130 3 İhale 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesi gereğince açık artırma suretiyle 3 ekim 1966 pazartesi günü saat 14.00 de FİDANLIK BAHÇESİNDE Encümen huzurunda yapılacaktır. 4 Satış bedelinin tahsilinde şartnamesine göre k o laylık mevcuttur. 5 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın 20418/11114) Evet, hcr sene 900.000 kılo taze süt pastörize edilmekte ve Sana'ya iJâve edilmektedir. Sütle beraber, ilâve edilen A ve D vıtaminleri Sana'yı daha da zenginleştirmektedir. Sana, özellikle gelişme çağındaki çncukların enerji ihtiyaçlarını karşılayan üslun^ve t mükemmel bir gıdadır. ,üduh viicuda sıhhat!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog