Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT 24 Eylul 1966 CUMHURÎYET l îHi i i J a m e s Oi iHü HıtNO Bond m #•**»••••••••••*• 21 VAZIK . . . DB. ÇICT I2AHAT1KHZİ K A Ç l C t » haplumbağalar Birden aklına bir şey geldi. Beşlği kaldırdı. Kazılmış toprağın ortalanna doğru yvirüdü. Yurnufik bir yere koydu beşiği. Üzerindeki peştemalı araladı. cŞuracıkta birez nefes al...» dedi. Yeri düzlemeğe başladı. Elieriyle, ayaklarıyla toprağı yanlara küreyordu. Yumuşak toprağın orası, yavaş yavaş iki kişilik bir yatak oldu. «(Burada, işte tam burada yatacağım kanyla!)» diyordu içinden. «(Bileciklerinden tutacağım. Kokulu saçlarını yüzüme güreceğim. Ellerimi göyneğinin altından sokup, karnını tath tatlı kaşıyacağım. îsterse sırtını da kaşıyacağım...• Köye doğnı baktı. Havayı kokladı. Tezek kokuları geliyordu köyden. Yanık yağ kokuları, koca bulgurun eski, çok eski kokusu geliyordu. «(Başımızın altına bir bez sereriz. Zufra bezini sersek olur, haa? Kölgeliğin peştemalı var, onu sereriz!.)» Kalktı. gölgelikten peştemalı aldı: «(Bunu sereriz, bunu!)» dedi. «(Şimdl yesil, yumuşak otlar olmalıydı! Yumuşak gelingüvey otları, kuşekmekleri, çobançantaları, koyungözleri olmalıydı. Derer getirir sererdim. Sonra eğilip, ooooh, ooooh!.. koklardım...)» Peştemalı serdi başuçlarına. Köyden jana bir daha baktı : «(Gel gayn Senem, gel gayrı kız! Ne gelmiyorsun ula, sarı gülüm? Gel işte. bekletme uzun uzun... çiçeğim?...)» tnnettepenin oralardan ay doğuyordu. «(Zini gibi ay da doğuyor, doğsun anasını satayım! Sarı şavkını üstümüze üstümüze döksün! Dışına değil, içine... Bu bağlann şerefine.. içine!..)» Kalktı, beşiğin başına oturdu. Çocuk uyanıktı. TJslu uslu bakıyordu: «(Böyüdün gayrı kız, eşşek kadar oldun! Hâlâ beşikte mi yatacaksın? Bos ver, atalım artık bu beşiği. Boş ver... Hele şunun giilüşüne... Hele...)» Yine köyden yana baktı: «(Yok, gelmiyor daha!)» dedi. Beşiği tuttu. gereksiz gereksiz salladı. «(Belki bir bebemiz daha olur. Belki oğlan, belki kız olur... Ne olursa olsun... tsterse ekiz oleun.. içine!..)» Beşiği salladı. Epeyce sonra ayak seslerı duydu. Titredi. Başmı çevirip baktı. Bir kolunda azık torbası, öteki kolunda bir bohça. uzun boyuyla görünüp geliyordu. «Anan geliyor, anan! Bak anan geliyor, ağlama. Bak şimdi altını paklayacak. Şimdi sana meme verecek... Ağlama, bak..» Birden kalktı, koşar gibi Senem'e dcğru gitti. Purluğun başında karşıladı karısını. İki adım kala kollannı açtı: «Gel tatlısı gel, gel sarısı!..» dedi. Göğüs göğüse geldiler. Karısını öylece kucaklayıp sıktı. «Dur!» dedi Senem. «Tor'oada aş var. Aş dökülecek! Dur dedim, patlama, dur!..» Yusuf kollannı çözüp karısının kolundaki torbayı aldı. Önü sıra yavaş yavaş >ürüdü. Beşiğin yanına geldiler. Torbadan aş kabını çıkardılar. Beşiğin ayakucuna koydular. Torbayı da aşkabının yanına bıraktılar. Kollarını açıp biribirlerine sarıldılar. *** Kel Bektaç'ın evinde gece ilerledikçe adamlar cıvıyorlardı. Hamdi bey, bir şişe rakıdan herkese tattıracaeım diye içine boca etti suyu. Bol sulu rakıdan birer yudum tatdırdı hepsine. Kimse bundan bir sey anlamayınca. «Ulan dürzüler. ben anladım mı? Ben de anlamadım! Kalkın rakı bulun, şarap bulun!» diye bağırdı. Biraz şarap buldulsr. Hamdi bey : • Gözel şarap, gözel şarap!..» deyip dikiyordu. Battal, içtikçe utangaç o'.uyordu : «Sen şarabı bu köyde göreceksin Hamdi beyim!» diyordu. • Dört beş yıl sonra cünüp olur gelirsen, şarapla durlayacaz bu köyde seni...» Elini sağ yanındaki Rıza'nın omzuna koydu: «öyle değil mi kardaşım benim?» diye parlıyordu. Güdük bacaların gölsordu. Rıza, kafasının içindeyi yıllan, gesi düşüyordu damlara. Issızlık köyü sarmıştı. Coluk çocuk kimaşıyı, budamayı binbirine vurdu: bilir kaçıncı uykulardaydı? Kan«Evet, tam beş yıl sonra!» dedi. ların sesi soluğu kesilmişti. «Beşinci yılda şarabı eyice göl Kel Bektaş'm ineği danası, eederiz burda. O zaman Alevi de vin avlusunda geviş getiriyordu. içsin. Sünnü de... Dahi gâvurlar Kır Abbas ağır ağır dibek bada...» şına geldi. Rıza'nın okulu uyu«îş ki...» diye ekledi Battal. yordu. Üzümcünün oturup, «Kil«Yani efendime söyleyim, Hamdi beymiz, hatırnaz arkadaşlarını, ci geldi! Eyisi kilin haa!» dediği yer, sessizlikler içindeydi. sözü geçer ehbaplarını seferber • (Ağaçtan terezi. diremlerı de edip bize yeteri kadar çubuk bultaştandı. )» diye ansıdı Kır Absun!» bas. «(Beş vıl sonra bu köyden Hamdi beyin başı dumanlıydi: üzümcünün ayağı kesilir! Hamdi «Siz benden çubuk isteyin ubeyin dediği çıkarsa, kilci de laaa!» diye bağırdı. «Köpek süuğrayamaz! Evlerin sabunu sodarüsü kadar arkadaşım ahbabım sı olur.. bol suyu olur köyün.)» var üçede. Kamyonlarla çubuk yığarım ben bu köye.» Böyle yağFarkmda olmadan purluğa doğdı gurledi. ru çekti ayakları. Musallaya ge«Gürle, gürle!» dedi Kır Ab lince durdu: «(Nere gidiyorsun Kır Abbas?)» dedi kendi kendibas. «Yağmasan da gürle!» ne. Dönecekti. dönmedi. «(Vanr Geç vakitlere kadar konuştubir bakarım, hâlâ kazıyorlar mı, lar böyle. hâlâ terleye terleî'e çalışıyorlar «Uyku geldi kapıyaaa...» diye mı?)» birkaç kişi ka'ktı gitti. Purlukta kazılmış topraklara Sonra Kır Abbas da kalktı : «Biz senin gibi aylak adam de girdi. ğiliz Hamdi bey!» dedi. «Kusura Bir öksürük yuvarlandı çıktı bakma... Sabahtan akşama kadar boğazına yukan Tuttu. «(Ses etkazma salladık Yann da salla meden vanp şaşırtayım!)» dedi. yacağız. Gidip yatalım...» Durup biraz dinledi. öksürügü geçti. Yeniden yürüdü. «(Pekey Hamdi bey oturduğu yerden, • Bu kır domuz ılle bir lâf do emme neve kazma kürek ses'.eri duvtılmuyor?)» Kendi paylanna kunduracak b?na!» dedi. «Dodoeru birkaç adım atıp durdu. kundurma'3 olmaz!..» Dinlerti «(Hımmm!..)» rtedi. Kır Abbas : • Yalan konuşmuyoruz ki!> de «... Gel.. domuzun dölü!..» «Sen... gel deyince...» di giderken. «Bismillaah.. bismişaaah.. dl«Yalan konuşuyorsun! Ben kazyerek...» madım mı sizinle birlikte, akşa«Gel... deyince...» ma kadar? Bunu sen de gördün « Gel!.... gözünle. Dahi yarın da kazaca«Yeşil üzüm eibi.... bağın şereğım. Onu da göreceksin...» fine.. yeşil.. olsun....» «Pekey... pekey!..» dedi Kır Kır Abbas kulaklanm tıkaAbbas dışardan. mış. dizlerini. dirseklerini topraAy ışığı evlerin üstünü bastırğa pömmüştü. Gittikçe de gömümıştı. yordu. Bazı damlardaki yuvak taşları (Arkasi vari Nimbüs !••••t••«••*••••••••**••• *******•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••«••••«••••^••••••* M M B a «C( tCUZİHlMZ MlSJ SEIif hanım ••••••a •••••• AYSE İLE ALi TATUI ^ PEMfe MÎ, İMSAF. . Safranbolu Belediye Başkanlığından Sıra lapılaeak No: işin adı 1 Işçi evleri içme suyu şebeke inşaatı ! Işçi evleri elektrik şebeke inşaatı Keşlf bedeli Tl. 307.281,08 212.015,75 Geçici te Eksiltme çün ve saati minatı Tl. tarib saat 16.041,24 11.850.79 10/10/1966 15.00 10/10/1966 16,00 konu ve resim: Ayhan Başoğlu ta 1 Yukanda keşif bedelleri ile geçici teminatları, ihale gün ve saatleri yazılı işlerın eksiltmesı 2490 sayılı kanuna göre iki parti halinde kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle belediye binasında toplanacak encümen huzuru ile yapılacaktır. Istekliler bu işlerden yalnız birine talip olabileceği gibi her iki ış için de ayrı tekliflerde bulunabiür'er. 2 lhale dosyası her gun mesai saatleri içinde Belediyemiz Fen servisinde görülebilir. 3 tsteklilerin aşağıdaki belgelerini verecekleri teklif mektuplanna eklemeleri şarttır. A Geçici teminata ait mektup veya makbuzları, B 1966 yıh Ticaret Odası vesikası, C Bu işlerin teknik öneminde benzeri işleri iyi bir surette ikmal ederek yaptırdığıra dair belge. D Bayındırhk Bakanlığı asgarî (C) grupu müteahhitlik karnesi, E Usulüne göre plân. teçhizat, teknik personel v e taahhüt beyannamesi, F Belediye Fen servısine müracaatla alacakları yeterlik belgesi. 4 2490 sayılı kanunun 32. nci maddesi gereğince hazırhyacaklan teklif mektuplannı yukanda 3. ncü maddede yazıh belgeleriyle birlikte eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanhğma vermeleri, postada vaki olacak gecikmelerin nazan dikkate ahnmıyacağı iiân olunur. (Basm 20256/11110) nn L Bak işte bu sefer patrondan zam istemekte benden önce davrandığı için sevindim... >Fİd nfhta rrıerv«<J 11 7?66 W 4 n| , ;D c D } H ^38 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirUraiştir. DENTZCİLERE VE HAVACILABA 84 SAYILI BİLDİRİ 28 ilâ 30 Eylül 1966 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren saha içinde seyretme, dsmİTİeme, avlanma ve bu sahanın 5000 metreye kadar olan yüksekliği can ve ma] emniyeti bakınundan tehlikelidir. DOĞU AKDENİZ İSiaNDERUN KÖRFEZİ AÇIKLABI 1 nci nokta : E. 5916 No. lu AKINCI fenerinden 269 derece ve 11.5 mil mesafedeki enlemi 36 derece 19 dakika Kuzey, boylamı 35 derece 32 dairika Doğu olan nokta. 2 nci nokta : Enlemi 36 derece 04 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 32 dakika Doğu. 3 ncü nokta : Enlemi 36 derece 04 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu 4 ncü nokta : Enlemi 36 derece 19 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 08 dakika Doğu DEKİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. (Basm 20350/11112) 1 1 2 3 4 567 1 1 89 Jnkov'un Granovskl Caddesinde 3 nuraarsh apartmanda gü zel bir dairesi vardır; ama vaktinin çoğunu Moskova vakınında Rublevskoye Şosesi üıerindeki kır evinde seçirir. 1961'deki Berlin bahranı sırasmda Kruşçev, Parliye ve memlekete baghlıklannı ispat etme leri için Jnkov, Sokolovski ve Konyev'e. keudisivle işbirliği yapmak üzere, faal göreve diinmelerini teklif etti. Sokolovski ve Konyev kabal ettiler. Jnkov hâlâ sıhhatli ve f3al olduğu halde reddetti. Doğrnsu da buydu zaten. 56 O. PENKOVSKİ T. PARİA Voıon: ma tedbirlerini alamam. Düş vardır: Birincisi Merkez Komi den çıkarıldı ve emekli maaşı man üslerinin ülkemiıi nasıl tesinde, ikincisi Kremlin'de Ba kesildi. Bu general otuz yıldan çevrelediğine dikkat edin. Bır kanlar Korulu Başkanı olarak, fazl» orduya bizmet etmiş ve lıklerimizin gücünii oir düşman üçüncüsü de Savnnma Bakanlı ikl taarbe bizzat katılmıştı. tste taarruıu karşısında gerekli taağında (!) Gülünç eörünccektir Kruşçev taalkma böylesine düşrekât seviyesinde tutmam im ama Kruşçev'e «Yüksek Başkokânsızdır. «Kruşçev'in cevabı mntan> deriz. Başkanlık ettiği kiindür. Krujçe' maaşlannı kestiği ve bu işlerden ne kadar anladığını lüksek Askerî Konsey genellik göstermeye kâfidir: «Eğer böy le Savunma Ba>anlıj;ı çö'revle Stalin zamanuıdan kalraa imtile düşünüyorsan, defol!...» rini ifa eder. Kruşçev cofn sa yazlannı ellerinden aldığı zaman Bunnn uıerine Kruşçev der raan bakanı hiçe sayarık dogrn bütün subaylar, özellikle mareşal Mareşal Timoşenko, Konyev. dan doçmya Moskalenko, Verşi Rokosovski vg diğerleri ile Kruş hâl Doğn Alraanya'dan Zakha ninin, Birynzov ve diferlerine ve generaller çok öfkelendiler. Bu rov'u getirtti ve Sokolovski'nin çev arasındaki anlaşmazlık Jugün Genel Kurmay Başkanı 2000 direktifler verir. kov'un görevinden uzaklastırıl yerine Genel Kurmay Baskanı yeni Ruble, Biryuzov gibi kuvvet Kruşçev'in ordudaki tasfiye konıutanları 1800 yeni Ruble, Vamasıyla başladı. Başka bir antâyin etti. Ayrıca Kiev Askerî Cukov'u da sinden sonra bir çok general öllaçmazlık konusn da Kruşçev'in Bölge Komutaru rentsov 1200 yeni Ruble aylık alkimselerin maaslarını indirme Moskova'ya çağırdı. Greçko u sı dü; özellikle kalp »ektesinden si, onların ve diğer »ovyet su ralarda zaten Moskova'd» bnlu ve sinir bnhranUnndan. Bn ö raaktadırlar. İste Kruçef fiizeleri baylarının almakta oldukları nuyordu. Ancak Sokolovski'nin lümlerin çoğu gazetelırde dn için böyle, subayların maaşlann ek ödenekleri kaldırtması, gene generaller arasında ve bütün or yurulmadı. Generallerin önerali dan kesmek suretiyle, para birikral ve subayların emekli nıaaş dn içinde itibarı yüksekti. Bu bir kısraı da intibar ettiler. Kü tirmektedir. \Iaa?lan ve diğer tnad larında indirimler vapmasıydı. sebeptcn Kruşçev çok dikkatli çük bir grup. yeni mütevazı dî imtiyazlan azaltırken Kruçef Ayrıca adıgeçen mareşaller, olmak ve sonnnda istediğini el statülerine boyun eğerek ordn şöyle demişti: .Çok şişnıanladılar. Krnşçev'in füzeler 1hine Ilava, de edinceye kadar "Jasımlarını dışında degişik bir hayata uyma Böyle bir müne\^verler ve kapitaKara ve Deniz Kuvvetlrinde teker teker altetmek zorundav va çalıştılar. Meselâ. eski bir kısıtlamalar yapmasının da kar dı. önce AntiFarti «rupunu çeneral bahçesinde cilek yetiş listler sınıfı besleyemeyiz ve besyendi, sonra Jukov'u ve kcndi tirmeye ve karısı da bunları pa leraemeliyiz. General ve subaylaşısındaydılar. 1960'da Sokolovski Kraşçev'i sine karşı gelen diğer general zarda satraaya başladı. Gencra rın emekli maaşları iki ilâ ikibuçuk l görmeğe gitti ve sâyle söylendi: ve mareşalleri tasfiye etti • ba le ihtiyar bir kolhoz köyliisü karmda indirildi. Ba insanlann Sov «Bize lâzım olan askerî kovvet zılannı Snemü olmavan görev yardım ediyordu. Sonnnda gene yetler Birliğinde gelir sağlayacak Ierin miktarına ve bir de bun lere tiyin etmeye meebur ol rsl özel kapitalizm ve başka bir ba^ka kaynaklan olmadığı için r* lar için ayrılan paraya bakın. muştu. krtnsenin emefini sdmürmek çimleri çok güçleşmiştir. Ba şartUr altında gerekli javun Hftletı Krnferv'in 0« gSrevi •nçlan İle ttbam edildl, P»rti'(Arkan »ar) S'UKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Büyük bir sevinçil telâş içirv. de olanların eteklerl böyledir denilir (iki söz). 2 .Kuru çayır bitkisini beygirin önüne fcoy.» mânasına üç söziii bir emir. 3 Nota, «temiz valide» anlamma iki söz. 4 Bazı revüierde sahnede yapılanlar içoğııl). 5 «Mükemmel kalitede olan içine bir şeyler konul1 2 3 4 1 6 7 8 9 maya mahsus c$4 ya» mânasına tki SOLDAN SAĞA: ^ söz, «geçmişa in 1 Moli£r'den adapte edilmiş eski | yarısı. 6 Gebir komedimlzüı adı (iki söz). 2 " ' • ; • • • çenlerde hava san «KBpeğtn izledi|i yola giderek» an^ ' ~ V < ki bu yağacaklamına iki söz. 3 Bir sıfat takısı, l N mıj kadar sogubüyük Fransız ihtilâli sırasında ün r> ır 1 *1^ du. 7 Asyada a kazanmış söz ve yazı ustalarından V bir yarım adanın (adı söylendigi gibi yazılmıştır). 4 Bazı sabahlar uyandığımız vakit Dflnkfl onlmacajıiD ismi, olağanü?rü kirpiklerimizin arasında bulduğuballedilmi; jekl) bilgin ve zeki. muz, bu verilip de alıs veriçtcn dö8 Siyah ve beyaz ırktan iki kişinülürse kaybolup glder. S Oyunnin evlenmesinden dünyaya gelmiş cak top gibi fırlatarak, bir lşaret çocuk böyledir, leyleğin hayatı bunu sılatı. 8 Bir insana sonradan tekrarla geçer. 9 Şuna «lâcivert Ukılan ad. 7 Bir ceşit aptal, Enrenkte» üesek de olur fiki söz). 4 5 I f J :• r donezya'da bir ada. 8 Ovrılince «ruh ve mânevlyat bakınundan» mâ. nasına geür. faıla üzülmüş olan vün kumaşların üzerinden dökülen. 9 Çevrilince «çift sayıda ziyan» karşılığı iki söz beriri. •İM \ RAKAMLI. BULMACA Erzincan Askerî Satınalma Komisyan Bas.tenhğından: 2400 ton ekmeklik buğday şartnamesindeki evsaf ve şartlanna uypın olarak kapalı zarf usulü ile kırdınlacaktrr. Her taksitte elde edilecek kepek ciheti askeriyeye kalmak şartiyle muhammen tutan 264.000 ÜTa, geçici teminatı 14.310 lira, kepek miiteahhide kalmak şartiyle muhammen tutan 60.000 lira, eeçiei teminatı 4250 liradır. İhalesi 8 ekim 1966 cumartesi günü saat 11 de Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Ankara; İstanbul Levazım Âmirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir. Taliplilerin geçici teminat ve ihaleden on gün önce düekçe ile müraeaat ederek resm! tatil Eünleri hariç üç eün evvelinden alacakları yeterlik beİKesini hamil kepeğin her iki haldeki terk şekline göre hazırlayacakan ayrı veya her iki şekilde ihtiva eder teklif mektuplarını saat 10 a kadar Başkanhğırmza vermeleri jarttır. Postada vâki gecikrneler kabul edibnez. (Basm 1590 20629/11106) OflBkS oaımaeaBia kailaduma «eW NASD HALI.El)tLECKK7 VnMarıd»Jö rakamb balmacadı ladeec • ISDC u l n t I ı (tpaca) n • tan* wnnt rsrrtıı B.u ol»D U sarenlo ıçln» ı deo « » Mflat UVCUD oını raıan «> " ı »armi ve Uıplama çarpma çıkartma Onlmt tsare'lenn» dikka' ederek toldan »ağ» v* rnkandao aşa?ıyı nulmacari» •oonçlan bnlnnox Biraa vaktrniz) «ln «mm bo«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog