Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CöMBÖRÎTET U Bytftl 19M SAHtFFÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABIRLERIMIZ «Diktatör Branco'yu pretesto Içinn DÜNYADA BÜGÜN uıey Vletoama karaı girisUen Amerikan hava saldıntan, hes «eçan gün daha fazia yoğunlasıyor. Güney Vietnamda Amerikan ve diğer muttefik yığmağı artıyor. Amerikan basınında Kuaey Vietnamm işgall, Kızıl Çinln bombalanmasından soı edilmeğe baslanmıştır. Kısacası, gittıkçe genişlettlen Vietnamdakl mucadele Uçuncü Dunya Harbi felâketinin tohum lannı serpmeğe devam etmektedir. «Komunıstlerin nzlaşmaı tutumu, giddet hareketleri ve mfizakere masasına yanaşmaması büd savası hızlandmnağa »orluyor» baha neleri geçerll olmaktan uıaktır. Kendimiz mutedil ve müsamahakâr değilsek, karşnnudaklnl siya•etinde mntedll, davranıslarmda müsamahakâr olmağa dâvet edemeyiz. Kendhnizl onun yerine koy madıkça, karsmuzdakinin kafasmdan geçenleri tam mSnâsıyla anlayamayız. Komttniatler <Melektir> demlyon». Ama nzlasma haslettndea na•ipsif çatal koyruklu seytanlar oldnklanna da manmıyortu. Amerika h»««"Tnıl aneak kendi siyaseti nzlagtıncı olursa uzlaşmaya teşvlk edebllir. Dar goruşluluğu bırakıp, Vietnam sorununa bir de VietkongHanoi lkilisi açısmdan bakmalıdır. ttidalsizlık ve musamahakârsızlık, itidal ve müsamahaya galebe çalmaya devam ederse, Vietnamdakl alev, butun yeryuzünft kaplamakta gecikmiyecektir. Savaş akbabalarmm çığlıklarına kuiak tıkamah ve vakit geç olmadan meseleyi banşçı yollaıdan çö zumlemenin çareleri arastınlmalı drr. Hem her savastan sonra tarihçiler, silâhta catısma yerine aralarmda uzlaşmaya gitselerdl, Iki ta rafın da daha kârlı çıkacağını İspat lamıslardır. tFstelik askeri saferler, her zaman beklenilen aonnea vermemektedir. Birinci Dunya Savaşmda mutteflkler, ancak Alman Imparatorluğu yıkıldığı taktirde dunyanın barısa kavuşabileceğine inanmışlardı. Halbnkl Alman Imparatorluguna karşı elde edilen askerî zafer, ikl çok daha tehlikeli unsuıa ebelik yapmıstır: Bir tarafta Naliler, 5te yanda da komunistler.. tkinei Dünya Savaşma da Doğn Avrupa ve Balkanlarm hürriyete kavnstnrnlması uğruna katlanümıstır. Halbuki, askeri Zafere rağ men Doğn Avrupa ve Balkanlarm bfiyfik kısmı hurriyetinl büsbütün kaybederek peykleşmiştir. Goruluyor ki, Vietnamda peşinde koştuğunn sezdiğimiz askeri la ferin Amerikayı amacma eriştheeeği şuphelidir. Yirmmci Asrm Savaşlan, kontrol edilemlyen, ujnalmadık sonuçlar vermektedir. Kayhan »AGLAMEB # PEKİN tfi milyon mevcntla Komunist Çin ordnsnnnn siyasi dairesı tarafından hszırlanan otnz maddeli nizamname den oğrenildiğıne göre, bir askerın terfi edip etmemesinde rol oyna>acak en önemli unsurlardan biri Mao TseTunç'un kitaplannı okuynp oknmamaaı olacaktır. ffldal ve müsomotMi NEW YORK, (B3. AP Badyolar) iıieşmif Milletler Genel Kumlnnds ea önemli mesele dttn de Vietnam olmos ve Amerikao Delefeal Goldberf ysptıfı bir konavmsyla «karsı tarai da aynı yola (idene GKln«y Vietnam'dan Amerika'nın oeküeceğını» »öylemiştir. Ooldberf'ln Amerika'nın Birleşmif Milletlere (etirllen tekllfleı M tM/ryna I raaddelik gfirflsfi kendi eümleleriyle föyledir s < Bu bu anlasmazlığa aske••••••^^^V^iM^^HMi^B r\ değil, liyasi bir çozum yolu bulmak istıyoruı. Aynı tebeple, Kuzey Vıetnam'ın bir askerl çdzum yolu kabul ettırmeye hakkı olduğu gorujünü reddediyoruz. • LONDRA Bu ay Ingıl Birleşmiş Milletler yasasmterede ışsızl^rîn sa>ısının 339.947 ds belirtildigi fekllde, Güney olduğu hukumet t^afından bılVietnam halkının, baskı yapıldınlmıştır. Bu rakam ağustosa maksuın kendi siyaai geleceginazaran 22 9S6 artış gostermek ni tâyin etmek hakkını raranti tedır. îşsizler tngılteredeki işçi altına almak istiyornz. gucunün yuzde 1,5 ini teşkll et Ve inanıyoruz ki, Vıetnam'melrtedİTİer. ın bırleşmesi, gerek Guney ve gerek Kuzey Vietnam halklan• DETROÎT B. Amerika oto sanıyiinin devi olan Genenın serbest oylan ile olmalıdır ral Motors, Ford ve Chr>»leri Bunda dışardan bır tesır vuku takip ederek 1987 modeli otomobulmamalıdır. Bız böyle bir »ebil fiatlanna cam yaptığını bilçımin »onucunn kabul etmeye dirmiştir. Artıs, ortalama olahazırız > rak otomobü baçına 56 dolarGoldberg'ın yapacağı konusdır. madan önce butun çevreler merakla «yenl teklifler» gelec«ii • BELGRAD Sovyet Kosoylentısıne eğümişlerdir. nmnıst Partisl Genel Sekreteri Konuşmadan sonrakl yorumLeonid Brejnev, dort günlük ölar ise «eski yola devam» şekzel bir ziyarette bulunmak ve lmde olmuştur Yugoslavya Reısıcumhuru Tıto ıle goruşmeler yapmak üzere Birleşmiş Milletler çevreleri, Bulgarıstandan buraya gelmışAmerika'nın bu konudakı eskı tır. goruşlennı, Goldberg'ın sadece, Genel Sekreter UThant'm üç • Birlesik Arap Cumhnrivemaddelık programı çerçevesınti ile Afganistan, Amerıkanın de derleyip toparlamakla yetınkuzey Vietnam fizerine yapılan dığını, bununla gudulen amacın hava akınlanna son vermesini ve da, Bırleşık Amerika'nın UVietnam meselesine 1954 tarihli Thant'ın bu uç maddelık progCenevre anlaşması çerçevesınde ramına hıçbır vakıt cevap verbir çözüm yoln »ranmasını istemedıği suçlamasını önlemek olmlşlerdir. duğunu ıleri surmektedirler. Tass Ajansı ise, Goldberg*in konuşmasıyle ılgili bır yorumunda şoyle demektedır • «Dünva kamn ovunun, Amerika'nın banş özlemleri iddiasım SAYGON' (a a ) geçer akçe savacağı şuphelidir. Amerikan Hiikumetinin çatısmaÇ aygon'nn 35 mil kpze\inde bir Amerikan askeri kampınin en kısa zamanda sona ermem kornmak üzere yerlestirılen si için çaba harcadığı yolunda mayinlere yanlıslıkla basan A Goldberg'in ileri sfirdüÇü bütun merikah askerlerden yedisl öl. iddialar, eninde sonnnda «kavıtmfiş, on dördB yaralanmıştır. sı» sartsız görüsmeler» teklifine varmaktadır Amerika'nın Vfefnam plânları Genel Kurulda B Brezilya'da öğrenci hareketi yayılıyor D Suîveyor 2 Ay'a çarparak parçoiandı PASADENA, (A.W Vietnamdakl askerden annınıa bölg* yaktnına çdatrtma yapmak Için yoU çıkan Amerikan gemüeri.. Varşovo Paklı manevraları bitti BONN ERHARD, NATO V ÜYELERiNiN ABD'NE YARDIMINI ISTEYECEK a§bakan Ludvig Erhard'ın NATO ya üye bütün ülkelerden, Batı Almanya'da üslenen 225.000 Amerikan askennın masraflannı karşüamakta Batı Almanya'ya yardımcı olmalannı ısteyeceğı bıldırılmektedır. Batı Almanya, Amerika ıle imzaladığı bir anlaşma geregınce, Amerıkan odeme dengesının açık vermesı halınde, Almanya'dakı Amerikan bırlıklerının masraflannı yuk ROMA (a a ) lenmeyı taahhut etmiştır. Gelecek | | flkleer Plânlama Komitesi hafta Washıngton'da Başkan Lyn•" Amerika Savnnma Bakanı don B. Johnson ile goruşecek olan McNamars başkanlığında görfisBaşbakan Erhard'ın, özellıkle bu melere başlamıştır. Iki gün sfi • anlaşma üzennde duracağı sanılrecek olan göruşmelere Türkiye, maktadır. Erhard, Başkan JohnInçiltere, Italya \e Batı Almanson'a, kıtadakı Amerikan bırlıklenya Savnnma Bakanlan katılnın yalnız Almanya'yı değıl, bumaktadırlar. Görüsmelerde NATO Genel Sekreteri Manlio Brotun Batı Avrupa ulkelerını korusio da haıır bnlnnmaktadır. makla gorevlı olduğunu bildırecek, bu yuzden NATO üyea diğer ulNukleer konularla ılgılı NATO ozel komısyonu, McNamara kokelenn de, Amerıkan askerlennın mıtesicin bes uyesi yanında Belmasraflan yuzunden Amerikan oçıka, Kanada, Danımarka, Holdeme dengesmde bildirilen açığı lânda ve Yunanıstan Savunma kapatmak uzere yardıma koşmala Bakanlannm da katılmasıyle on rını isteyecektır. u\eden kuruludur. PRAG, arşova Paktı uyesı dort ülkenin katıldığı askerl manevralar sona ermiştir Manevraların, «Avmpada tkin ei Dünya Savaşından bu yana förülmeyen şlddette çarpışmala nn cereyan ettiği* son safhasında tanklar ve ağır zırhh araçlar, manevralara adını veren Ultava nehrıni geçmislerdır. Sovyet Mareşalı Andrey Gerçko, akşam manevralarla ılgılı bır çaıklama yapmıs ve «Ultava harb oynnlan Sovyet, Macar, Çek ve Doğn Alman Bırliklerinin süratle harekete geçme nite liklerini ortaya koydn» demıstır. Bio de Janelro (a.a. Badyolar) iktatör Branco rejimine karsı» blr gösterl yüruyusü duzenleyen Bio De Janerio Ünlversitesl oğrendlerinln bn hareketi geri bırakmalan, yenl olaylann patlak vereceğine alamet olarak kabul edilmektedir. Yüruyüj için tepeden tıraağa silâhlı bekleyen polisler, hlç bir talebeyle karşılaşmamıs ve alay konnsu olmuslardır. Öğrendlerin boylelikle poUsi yıpratmak istedikleri söylenmektedir. Öte yandan, çarşamba günü Brezilya'nın çesitli bolgelermde mey dana gelen vahim olaylar kamu oyunu kaygılandırmaya devam et mektedır. Brasilıa polısinın şıddete basvurması, kız ve erkek oğren | cilerin coplarla dövulmesi, öğren cılerin elleri kelepçeli olarak hap se atılmalan Rio'daki siyasi çev relerde ınfial uyandırmışür. Federal Hükumete bağlı bazı kurumlar da bu ınfiale katılmaktadır. Sao Paulo'da ise, bütun dini knrnmlardakl oğrencilerin üniversite ogrencilerinl desteklediklerml açıklayan bildirilerinin dağıtılması ozerine, Cniversiteliler ile hflkumet arasındaki çatışma birden bire siddetlenmiştır. Ayrıca, Brezılya kilısesınin polise karşı tutumu da sertlesmekte dir. Gazetelerm ılk sayıalan Sao Paulo eyaletinin önemli endüstri merkezı Rıbeirao Preto şehrinde, oğrencilerin sığındığı katedrale gi ren polıslerin şıddet hareketlermi anlatan yazılarla doludur. Atlı polisler dın adamlanna bile sertlıkle davranmıslar, bunun uzerıne pıs kopos, bizzat komiserliğe gıderek, tutuklanan bir rahibin serbest bırakılmasmı istemıştir. S nrveyor 8 araa ssatte 9.690 küometrelik bir hızl» »eyrederken Ay'm sathına çarparak parçalammştır. Bn başanszlığ», küçük bir roket motörunfln calıa nnımıı sebep ohnnçtur. Salı günü uzaya fırlatüan Safveyor 2. aynen Surveyor 1 gibl Ay'm dünyadan görülen yıizüne yumuşak blr iniş yapacak ve çekeceği televızyon fotoğraflannı dünyaya iletecekti Pakat dünya ile Ay arasında yoluna devam • • derken ist&ametını duzeltmek » çin yaptınlan manevradfln sonra Surveyor 2. taklak atrnaya başlamış ve kontroldan çıkmıştır. Jet Propülsiyon Lâboratuannda ügililer, Sorveyor Z nin dün sabah Türkiye saaüyie 5.18 d« Copernicus kraterinin srflne» dojhısnna çarptığını söylemlşlerdir. Âlimler, çarpıs saatiyle yerlnm daha evvelki bilgilere dayanılarak tahmin edUdiğini bildinnisletdir. Mihaylov mahkum oldu ZADAR, (AP) Hareketleri çeşıtlı sekillerde yorumlanan ve Yugoslavyanın tek partili komunist sistemıne meydan o > kumağa çalışan yatar Mihajlo Mihaylov 12 ay hapis cezasına çarptmlmıştır. Savcı, Mıhaylov'un derhâl hapse atılmasını talep etmemiştir. Yazar, Hırvatıstan Temyız Mahkemesınin vereceğı nıhat karara kadar serbest kalacaktır. Yanlışlık!. B Bı akşam İstanbul Niikleer komite YENİ SİLÂHLAR Sınırlı bır NATO nukleer saldırısmı geri puskurtme amacı güden Varşova Paktı manevralarında, Batının bugune kadar gormedıği yeni sılâhların kullanıldığı bıldınlmektedır. Çek Savunma Bakan VekıİJ General Frantişek Sadek manev raların «Varşova paktı ülkelerinin yeni rilihlan da vstalıkls knllanabildiklerini ortaya koydnğunn» soylemiştir. Manevralara katılan dört Ordu, hafta sonunda tatbıkatın ya pıldığı Guney Bohemyadaki bir kasabada tanklar ve fuzelerle bır geçıt torenı yapacaktır. Radyosunda 19,35 19,50 saatleri arasında «ZEKİ MÜREN'le BASBAŞA) programını mutlaka dinleyiniz Cumhurlyet 11144 Acı bir kayıp Imekli Subay Naci Korkusuz'un klymetli *şl, Doğan All Korkusus İle Gülen Enata'nın bıricik anncleri, Sadiye Tavmergen. Sedat Kartal'm ablaları. Mahfuze Kartal'ın ylğenl, Hüly» Korkusuz'un ninesl. Prof. Dr. Haluk Tavmergea, Op. Dr Kenan ve TOrk&n Algonun teyzeteri, Yuksek Müh Tanju ve Fatifl Kartal İle Ahmet ve Gonul Kartal'm halaları Mellhm v* Ruhlye Kartal'm gönlmcelerl Salihatı NUrandan Rusk Gromiko A NEW TORK (a.a.) merika Dışıslen Bakanı Rusk, Sovyet Dışıslen Bakanı Gromılıp şerefıne bır yemek vermış, ıki Bakan bu munasebetle uç saat suren bır goruşme japmıslardır Gromıko: «Birlikte yemek yedik ve Amerika ile Sovvetler Birlifini müştereken ilçilendiren konnlan görüstuk» demıstır LEMAN KORKUSUZ Hanımefendi GERİ ZEKALI ÇOCUKLAR İÇİN 33 Eylül 1966 g\mü Hakkın rahmetine kavuşmuştur 24 Eyhıl cumartesi günu Suadıye Camımde Sgle namazınl muteakip Maltepe «İle kabristanında toprağa venle«ktlr KOBKUSUZ AILESI Curahurıjet 11150 ÖZEL İSTANBUL ÇOCUK MUESSESESI Kız VP erkek çocukların. yatdi gündüzlü kayıt ve kabulune başlamıştır. Muessesede geri zekâlı çocuklann bakım, tedavi ve eğıtımlerı mutehassıs elemanlar nezaretınde yapılmaktadır. Broşür isteyıniz. Müessesemız pazar gunleri de açık olup, kayıt ve kabul yapdmaktadır. Saym velılenn ayaretleri mutlaka faydalıdır. ADRES • Bahçelievler, eski Haznedar Durağı Yazlık SİTE Sineması karjısı Bakırköy İstanbul. Tel: 71 53 97. Yıldız 1026/11116 MVHASEBECt ARANIYOR En az orta tahsıllı elyazısı duzgün muhasebeyı hakkıle bilen muhasebecı aranı>or Muracaat: Istanbul Posta Kutusu No: 712 Öâncılık 5957/111*5 İşte nihdyet aradığım beyazlık Siz de dünyadaki milyonlarca ev kadını gibi OMO kullanmız ve çamaşırlannızla iftihar ediniz. OMO çamaşırlarınızı göz kamaştınct beyazlığa kavuşturacak harika bır deterjan tozudur. O M O 0f miıll daha kudretlı oldugundan daha ekonomiktir. Ostelık O M O ile yıkanan çamaşıriar mis gibl, iâvanta kokar 'V/ V EKONOMIK PAKET 3 7 5 Krş. STANDART PAKET 2 O O KfŞ. kendi kendine daha beyaz yıkar. mmm OMO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog