Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

^R ŞAHESER ROMANLAR En Buyuk Yazarlann En Guıel Eserleri * S LEWI3 ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR <• Okumuf olmakla övüaeceğinu kıtoplar I » J " 3 KADERÎM SENİ SEVMEK C FLAUBERT " MADAME SULH B ° V A R Y rEARL BUCK HEMINGVVAT IRMAKTAN ÖTEYE SAKAYIK umhuriyet KURUCUSÜ: YUNUS NADİ \ Soğukalgınlıkları için V/ICKS VVAPORUB I î GÜVEN Y A rI NEV I 43. yıl sayı 1514! Telgrai ve mektup adresi: C u m h u r i y e t [ s t a n b u l Posta K u t u s u : İstanbul N o 246 22 42 96 32 42 97 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 T e l e f o a l a r : 22 42 9 0 Cumartesi 24 Eylul 1966 DEMİREL, AFGAN BAŞBAKANINI AMELÎYATTAN EVVEL ZİTARET ETTt (T.H.A. Telefoto) AAaiwandwal'a Ankara Hastanesinde ~ bağırsak tıkanması teşhisi kondu mr m . . . Yılmaz ÇEIlNIJPııı buyuk . . . ^nrmvmTTinM .. . BULGARtSTAN ı YUGOSLAVYA MACARtSTAN YUNANISTAN roportajı . ROMANYA ÇEKOSLOVAKYA 7 Ülke ve biitiin serhat şehirleri Afgan Başbakan ı ameliyat edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ORTft OSRETıM KAYIT SURESİ UIAIUDI ANKABA, (a.a.) Milli Eğitım Bakanlığı, ortaokul ve lıselerle dengı okullardaki kayıt süresını, 8 Ekim Cumartesi günü sa at 13 e kadar uzataış ve durumu valıliklcre bildirmiştir. Çeşıtlı sebeplerle, daha önce tas bıt edılen 20 Eylul 1966 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmamn olan Sğrenciler, bu karar uyarmca, 8 Ekım Cumartesi gunü saat 13 e kadar, gırmek istedıkleri okullaıa başvurarak kaydolabileceklerdir. SÎNA DAGlNIN TEPESİNDE Sen Katerin Ortodoks Manastınnın 14(0. yılı dolayısiyle Kıbrıs Rnmlannın lideri Makarios ile Yunan Kıralı Konstantin, mabedin bnlnndnğu ytısır'daki Sina dsğını liyaret etmisler ve törenlerde hazır bnlunmuslardır. Resimde, Makarios, Hazreti Mnsanın 10 emri aldığı yer olduğana inanılan Sina dağının tepesinde gSrfilttyor. Arkannd» güçlükle Uerleyen de Kons«antindir. T ürldye'yi ziyaret için önceki gün Ankaraya gelen ve rahatsızlanması üzerine Ankara Hastahanesine kaldınlan Afganistan Başbakanı Maiwandwal, dün bağırsak tıkanması teşhisi ile ameliyat edilmistir. İlgililerin verdikleri bilgiye göre, % saat 15 dakika süren ameliyat başanb geçmiştir. Dr. Küçük: /<fDurum kötüleşti /7 tstanbul Universıtesıne bağlı fa kuitelerde esas kayıtlann yapılması süresi, 10 Ekim Pazartesi akşamına kadar uzatılmıştır. Esas kayıt süresi, bugün saat 13'de sona erecekti. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE Kamyonla çarpışan takside 8 kişi öldü IZMIR ürla İskele arasmkamyon ota çarpışınca; 8 kışi ölmuş, birl ağır, 3 kişı yaralanmıştır. Beyaz taş yuklu Nurettin Duygu ıdaresindeki 35 AP 203 plâkalı kamyon, yolcu dolu 35 DD 769 (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Kıbrıs'ta 5 Tfirk köyü, ablukadan kurtarılamıyor i Türk hukümetinm dâvetlısl olarak, önceki gün yine ziyaret ettiği Kahireden Ankaraya gelen Afgan Başbakanı, kendistai iyi hissetmemesi bakunından Afgan BuyukelçiUğinde derhal Türk dok torlar tarafından muayene exlilmıştır Doktorlar, misafır Başbakana, derhal hastahaneye yatmasını öğütlemişlerdir. Maiwandwal ise, ilk gün programını uygulamak arzusunda olduğunu bildirerek, ziyaretlerıni yapmış va gece saat 22.45 te Ankara hastahanesine giderek, dahıliye klinlğinde hazırlanan özel odaya yatınlmıştır. j Ankara Hastahanesinde, dün s=a(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) I istanbul CHPII Kongresi Bugün çaüşmalarına başhyacak İstanbul CHP İl Kongresinde çarpışacak olan «Ortanın Solunda» bulunanlarla «Ortanın Solu» deyiminin karşısuıdakiler hazırlıklannı tamamlamışlardır. İNÖNÜ BUGÜN KONUŞACAK CHP Genel Başkanı Ismet tnSnü, kongrenın ılk günunde konuşacaktır. Faaliyet raporunun okun masını tâkiben konuşacak olan lnö nu, parti meseleleri ile iç poütika konularrna değinecektir. TUGOSLAVTADA, MAKEDONYA CUMHURÎTETÎNtN MERKEZt ÜSKÜPTE TÜRK ÇARŞIS1 | Makedonya Cumhuriyetinin merkezl Üsküp'te Başbakan Yardımcısı, Prîştine' de Belediye Reisinin Türk olduğunu biliyor muydunuz? Yugoslavya'da Devlet hizmetindeki bu Türk ler neler anlatıyor? B Büyük Atatürkün doğduğu Selânlk, okula gittiği Manastir, bugün ne âlemde? Köprülü, Kalkandelen, Yahya Kemal'in doğdu£ Üsküp ve diğer Rumeli şehirleri... • Silistre'de «Tee ^enden başka kimse kalmadı bu köyde» diyen 89 yaşındaki ihtiyann anlattıklan. CHP'DEKİ ÇATIŞMA ANKARA, (Cnmhnriyet Büroso) CHP Genel Sekreteri Dr. Kemal Satır, 76 lardan tstanbul Senatörü Ekrem Özden'in sozlerıne clstanbulda kongrede olacağım» demek suretiyle cevap vermiştir Partıyi aşırı uçlara göturmek isteyenlerın partiden uzaklaştınlacağı yolunda Dr. Kemal Satır'm demecine karşı ilk tepki, ortanın soluna karşı olanlardan ve 76 lar denilenler arasından gelmiştir. Bun lar Satır'm demecinde bir tehdit havası sezdıklerini belirtmektedir ler. Nitekim İstanbul Senatdrü Özden, Parti idarecilerinin kimseyi partiden uzaklaştırmak yetkisine sa hip ohnadığmı ileri sürmüştür. «Ortanın sağı, ya da sağcılar» de c yimine sinirlenen ve ortanın solu deyimine karşı çıkan 76 lar, görü(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) (DIŞ HABERLER SERVİSİ) ıbns'ın Baf mmtakasmda 12 Turk koyüne karşı uygulanan ablukanm kaldmlmasından sonra 10 yem orman yangmının çıkması üzerine, aynı köylerin tekrar abluka altına alındığı dun Lefkoşe'de resmen açıklanmıstır. (Ankara Büromnznn verdiği bir taabere göre, ablnka altındaki Tfirk köylerinin sayısı, dün gece 5 e indirilmistir.) Bu arada, Dr Kuçuk, Kıbrıs'ta durumun kotuleştığını, UThant'a bıldırmıstır. Makarios îdaresı orman ysngmlannm Turkler tarafından çı kanldığını ılen sürmekte, Türk ler ıse ıddıayı reddetmektedırler. Kıbrıs üzerinde yapılan pazarlıklann son safhaya geldiğine dair Bu arada Türklenn yajadığı j kuvtetli söylcntiler dolaşıyor. Anlaşılmaktadır ki Amerika işi özellikle Lefke ile Bağhköydeki Rum ab [ Aralık ayında yapılacak NATO reorganizasyon toplantısına kadar bilukası da devam etmektedır. [ tirmek niyetindedir. Brükselde yapılacak olan bu toplantıda NATO'nun Turkler, ablukalan protesto et ı buyük yükü güneybatı kanadma ve Ynnanistanın üzerine yüklenecek, mek uzere yann için Lefkede | Atina yakınlannda yeni bir de üs kurulacaktır. O zamana kadar Kıbrıs büyuk bır miting Jüzenlemişlerihtilâfmın çözümlenmesi sadece Yunanistan tarafından dpğil, başta dır. Amerika olmak üzere diğer NATO ülkelerince de şart görülmektedir. Açıkçası Yunanistan, Fransanın aynlmasiyle aksayan NATO dengesiMAKARİOS. nin tekrar kurnlması için girişilen çabalardan faydalanmış, üzerine Dun Kahıre'den Lefkoşe'ye döaldığı yüklere karşıhk «Kıbrısı ühak» sözünü büyuk deTİetlerden alnen Makarios, New York'taki mıştır. Nitekim Makarios'un son zamanjarda Amerikaya karşı ağn Turk Yunan görüşmelerinde, Ge ancar Motor Fabnkasında çaiışan 95 ışçı, ıstedeğiştirmesi, Baspiskoposun flhaktan sonra İskenderiye kilisesi ba(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) dıklerı sendıkaya girmeya mâni olduğunu idsına geçeceçi bakkındaki yaygın söylentiler de nihai safhaya gelindidıa ettıklen işvereni protesto için dun Ankağinin belirtileridir. Gerçi Enosis komısunda henuz bir süre tâyin edilra'ya doğru yürumeye başlamışlaıdır. diği duyulmamış, aksine Amerikanm süre tâvinini istemediği haberîçlerınde 10 u tekniker Te 15 i de Sanat Okulu leri çıkmıstır. Şu var ki garanti verilmeden Ynnanistanm lâfta kalamezunu olan işçıler, ellerinde çeşitlı dövizler olcak bir Enosis vaadine kanabileceği, kanmış olduğu düşünülcmez. Hesaplarını ötedenberi iyi yapan, bükümet değisikliğine rağmen Kıbrıs duğu halde Bayrampaşa Çayınndan Taksime kaüzerinde iyi oynıvan Yunanistanın yeni NATO teşkilâtlanması başladar sessiz yüruyüş yapmışlardır. Taksımde Âbıdıktan hemen sonra 2 nci safha olarak bu tâvizi de kolaylıkla elde ededeye çelenk koyduktan sonra, ellerinde battaniyebılmesi uzak bir ihtimal değildir. leri olduğu halde Cskddara geçen işçiler, Ankara asfaltı üzerındekı Acıbadem Köprüsu yanında Ynnanistanm aldığı bu tâvize, daha doğrusu Kıbnsı ilhak sözflne, hatti hazuhklanna karşılık, Türkiyenin dorumu nedir? Bu konnda Sultanahmet'tekl 2 otel ile bir toplanarak yurüyüşe geçmislerdir. 10 12 günde Ankaraya varacaklannı bıldıren işçiler, AnıtKahenıiz bir açıklık yok. Sadece Batı gazetelerindeki haberlerden yapı» muhallebıcıye dun polıs tarafınbırı ziyaret ettıkten sonra Başbakan ve Çalışma lan dolaylı yorumlarla, bir takım olaylar ve demeçler bizim ihtilâfı çödan yapılan baskında; Amerıkalı, 2ümlemek için Ada üzerinde tâviz almak yolunda olmadığımızı ya da Bakanı ile görüşeceklerini, icap ederse Ankaradan Luksemburglu, İngılız, Holândaalamıyacağımızı gösteriyor. yurüyuse devam edeceklerinı bildirmişlerdir. Halı ve Norveçll 7 turistte esrar bu Çıkan haberlere göre, Kıbrıs Adasındaki Ingiliı üslerinden blrisi len fabrikada 150 işçi çalısmaktadır. lunmuştur. NATO'ya devredilecek ve Tiirk birliği muhtemelen mevcudu biraz (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) daha arttınlmak şartiyle o üs'te kalacaktır. Aynca NATO üyeleri Kıbrısın geçici statüsü konusunda Türkiyeye garanti verecekler, Adadatd Türklerin sadece vatandaslık haklan mahfuz tutulmuş kabul edüecektir. Daha başka? Ada üzerinde daha baska elde edebileeeğimra hiç bir şey yoktnr, ve geriye sadece Ameril'anın ve NATO fiyelerinin çoğunlukta bulunduğu Konsorsiynmnn bize daha fazla vardım, daha fazla kredi vennesi ümitleri kalmaktadır. Galiba simdi de paıarhklar bnnun üzerinde yapılıyor. Ne var ki bu pazarlıklardan Türkiye lehine büvük kazançlar elde edileceği pek şüphelidir. Zira Başkan Johnson son zamanlarda sermaye ihracını önliyecek tedbirlere gidiyor, dış yardımlar bahsinde Amerikanın eski tutumunu ziyadesiyle değiştirdiğl joze çarpıyor. Ayrıca bir kısmı NATO üyesi olsalar da, Konsorsiyuma dahil devletlerin, Türkiyevi ihtiyacı ölçüsünde desteklemekte niyetli olmadıklan tecrübelerle anlaşdmıştır. Bn durumda Kıbnsa karşılık bizim alabileceğimiz eskflerinden pek farklı olamıyacak, belki sadece yeni propaganda metodlariyle yaygarası kulak dolduracaktır. Yazımızın basmda soylediğimiz gibi, Kıbrıs meselesi, son safhasına gelmiştir. Çağlavangil'in Amerikada Yunan Dışişleri Bakanı Tumbas. Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kipriyanu ile yapacağı görüşmeler bn safhanın tamamianmasında belki son arîım olacak, Sayın SuoaT*m günlerdir Washington"da hazırlanan geıi programı da artık resmeo üân TATANDAŞ Bir hayır sahibi de bizimkinin dikkatini çekse cdüebDeeektir. unün ırötiln INÖNÜ VE EŞİ HAVA ALAMNDA İHONU 8 3 YAŞINDA «KENDİMİ ZİNDE HİSSEDİYORUM» yaşını bitirerek 83 yaşına bugün basacak olan CHP Genel Başkanı Ismet tnönü, •Kendimi gayet iyi ve zinde hissediyorum. 84 yaşuna ha zırlanıyorum» demiştir. Ismet Inönü bugün çalışmalanna başhyacak olan CHP İl kongresinde bulunmak üzere uçakla şehrimize gelmiştir. Yeşüköy Hava Alanında partililer tarafından karşüanan CHP lideri, îl Başkanı Ali Sohtorik den, kongre çalışmalan ile ügili bilgi almış ve: «Hizipler bir anlaşmaya varabildiler mi?» sualinl sormuştur. Sohtorik, İnönü'ye •çalışıyorlar» cevabını ver miştir. Ankara'ya yürüyorlar Polis, esrar P içen 7 tııristi r ahaladı % «Bahar havası» için Bölükbaşı: «Bu, O8pirinle kanser tedavi etmeye benzer» dedi MP Genel Başkanı Osman Rölükbaşı, son günlerde ortaya atılan «Partiler arası asçarî müsterekler ve bahar havası yaratılması» konusunda Millet Partismin görüşunü açıklamıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) M BÎZtM RUMELt INÖNü ve PASTASI inönü'nün yas günü dolayısiyle CHP Beyoğlu üçesı Hılton Otelinde bu akşam bir yemek verecektir. Yemekten sonra CHP lideri, hazırlanan beş kath ve üzerinde 83 yazılı «doğum günü» pastasmı kesecektir. YARIN ICumhuriyet'te Tenhalasıyoruz Sağhk Bakanhffinın bir istatlstiğine göre her beş Türk doktorundan bir tanesi dıs ülkelerde çalışiTormnş. Avncs tüm Türk doktorlannın yüzde 21 i yabana memleketlere citmek için hanrhk Tapıyormos. Doktorlar böyle. Ya işçilerden, ve bn lsçilerin ceşitli ihtisas sınıflarından ne haber? Onlann yüzde kaçı nerelerde? Mîmarlar, mfihendisler, hatti işletmecDer de ayn. Sankl hiç btriae thtiyacımn yokmus gibi. Halbuki, menüeket bosahvor da farkmda deglUz. D, It. 40MILYONLUK AFYON KAÇIRAN TURKLER NASIL YAKALANDI? te olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerıne giimrükçüler önceki gun bütün tomyonu baştan aşağıya aramaya karar vermişlerclir. Kamyondakl karpuzlar teker teker yanlnuş, daha sonra 1200 litre benzın taşıyan üç Ihöyat depo boşaltılmışsa da bu araştırmalardan hiç bir sonuç ftiınama. mışü. Nihayet dün saat 12.30 da gumrükçüler yenj bir arama sırasında, şoförün oTürk uyruklu 62 yaşındald Hasan Şa turduğu yerin tam arkasına düşen bölmehin'in yönetöği Türkiye (27AE004) plâ kalı ve fabrikadan yeni çıkmış «Enscheh' nin altında 40 santim emnde gızli bır yerl markalı kamyon, Saint Jean En Genevois ortaya çıkarmışlardır. Bu gizli bölmede sınır karakoluna 3 gün önce gelmişti, kam tıer biri 20 kılo ham afyon bulunan 25 mayonda kasalara dörder ddrder yerleştirüip denl kutu ve 54 kilo baz morfınin bulunduambalâjı dikkatle yapılmış 2^00 kilo kar gu iki torba bulunuyordu. Baz tnorfin bu puz bulunmaktaydı. Yapılan ilk gümrük torbalann ıçınde keseler lçindeydı KOKUSUNU uNLEMEK İÇİN muayenesinde Hasan Şahin bu karpuzlan Lyon'daki bir kabzımala götüTdüğünü söyAfyonun keskm koknsunun vavı'masım lemlstl. Ancak yapılan ufek bir soruştur onlemek ıçın madeni kutular lehımlenmisti. 9«hlB'in wei& bu adreein Mh(ArkMi Sa. 7, SU. 7 de) ANNE5IASSE Fransa (a.a.) Is vıçre Fransa sınınnda Fransız polısının ortaya çıkardjğı büyük afyon kaîakçılığıyla ılgılı soruşturmaya devam edılmektedir. Soruştunnanın ilk sonuçlarına göre, sına karakolunda ele geçirilen 554 kılo uyuşturucu madde (500 kilo ham afyon, 54 fcilo baz morfın) Turkiyeden gönderilmiştir. Ecvtt GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog