Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

PAZARTESI HIKAYELERİ Alphonse Daudet Çeviren: Sabri Esat Siyavuşgil Mıllî Eğitim Bakanlığınca yayrmlanarı «Dünya Edebiyatmdan Tercümeler» serisinde üçüncü defa basünuştır. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçüarda 620 kurus fiyatla satılmaktadır. (Basın 19728/11085) umhuriyet 43. yıl sayı 15140 KURUCUSÜ: YUNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t Istanbul Posta K u t u s u : t s t a n b u l N o 246 Telefoalar: 2 2 4 2 9 0 224296 22 42 97 2 3 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Laft] saçlannızm tuvaletini korur Cuma 23 Eylö! 1966 151 Beş aydır 76 lardan Ozden, Satır'a cevap verdj boykol yapan ORTANIN SOLU 15,000 Teknikerin OYKAYBETTİRDI durumu bal yoluna girdi «Demokrasiyi Cihat Bilgehan Ihsan ONUR ECEVtT. CHP İSTANBUL IL GENÇLtK KOLUNUN KONGRESINDE KONUŞTÜ Devlet Bakanı Cihat Bilgehan, bu konuda çalışmalar yaptığını belırtmiş ve «Teknikerlere ait üç teşekkülden isteklerini yazılı olarak istedim. Bir hal yolu bulmak bizim de »rzumuzdur. Gerekli çalışmalar yapüıyor» demıştır. Ote yandan Turk Teknıkerler Cemıyetı Genel Merkezı, dığer ıkı Teknıker teşekkuluyle ortak olarak, ısteklennı açıklayan bır muhtıra hazırlamışlar ve Devlet Bakanhğına vermışlerdır. Teknıkerler toplumundakı huzursuzluk ve gelecek endısesi bundan altı yıl once başlamıstır. Buna sebep, Teknıkerlerın bazı muktesep haklarının gerekçesız olarak alınmış olmasıdır. Aradan geçen zaman içınde durum, Tekmkerlerm aleyhine ışletilmış ve Teknıkerler, geçen yıl toplu olarak hakları içın bir dırenışe geçmjşlerdir. Zamanın hukumetlerı ise Teknikerliğe bır yon verıleceğî hususunda söa^ vermışlerdır. Ancak, buna rağmen bir duzelme olmamış, 13 yıl tekcik eğıtım yapan Teknıker, ilkokul uzerine 45 aylık kurs gormüs (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) gündenberi derslere ve sınavlara girmiyeıı 15.000 e yakın Tekniker Okullan öğrencisinin durumu 4 Eylul sınavlanna da kimsenin katılmaması uzerine daha önera kazanmış, Başbakan Süleynıan Demirel, konunun kesin bir şekilde halledilmesi için, işi başındanberi izliyen Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ı görevlendirmiştir. Direniş nasıl başladı Üzerlerine pislik atılan Güney Kore Kabinesi istifn etti Öte yandan Kemal Satır'ın konuşmasına cevap veren senator Ekrem Özden: «C HP. şahısların partısı değıld:r. Idarecüer, partılıleri partiden atmaya yetkılı değillerdır» demış ve «ortanın solu» sloganının partıye ov kaybettırdiğini ıleri surmüştiır. Başkanhkta anlasan teşkılâtçılar ve genel merkezciler, idare kurulu üyelerinin teşkılınde tamamen aynlmışlardır Bunun ıçm sık sık toplantılar yapılarak delegelerle görüşülmektedir. Genel merkezciler Ali Sohtorık'in vazıhanesınde, teşkılâtçılar ise Fatıiı ilçe merkezinde çalışmakta, kongreye katılacak 800 delegeden ekseriyetinin oyunu sağlıyacak ku rul adaylannı tesbıt için çaba gostermektedirler. Varın çalışmalarına başlıyacak olan • CHP İstanbul İl kongresi için ortanm solundaki «Genel Merkezciler» le, «Ortanın solu» deyiminin karşısında olan «Teşkilâtcılar» grupu çauşmalannı hızlandırmıştır. Genel Merkezciler ve Teşkilâtcılar, İİ Baskanlığına Ali Sohtorik'i getirmeyi kararlaştırmışlardır. Ali Sohtorik, Genel Merkezcilerin adayıdır. Dış Baskılara kapı yapmak isteyenler var» U n N'iğboln'd» a|lannı hazırlsyan Türk balıkçılan (ksrfida Romany» görülüyor) C SEl%, (AP) Meclıste üzerlerine msan pisltğı atılan, Başbakan Chung IlKwon'un onderdun gece Cumhurbaşkanı Chung Hee Park'a ıstıfasım sunmuştur. îstıhbarat Bakanı Hong JongChul, Bakanların «Millet Meclisinde şereflerinin ledelenmesi» üzerıne kabinedekı gorevlennde kalamıyacaklarına daır karar aldıklarını ve toptan istifa ettiklermi açıklamıştır. Meclıs, bır kaçakçılık olayını gorusurken muhalefet grupunun Mechstekı yegâne temsılcısı Kım Duhan, Bakanların uzerine uç galonluk bir bıdondan ınsan pıslığı fırlatmıştır. Kim: «Adaletsizlik ve yolsuz]n|u âdet haline getiren sizlerin hakkı budnr» demış, berabennde getırdığı bıdonu açarak Bakanlara doğru koşmuş. ve ıçındekılerı üstlerine dokmuştur. Oğuz Oran il başkanlığından vazgeçirildi Teşkilâtçılar grupu, bir süreden beıı İl Başkanlığı için faaliyet gos guz Oran ı, partıdekı hızıp faaTîyet lerıni artıracağı düşüncesi ile bu isteğinden NTizgeçirmışlerdir. Teşki lâtçıların, kurulda ekseriyeti sağ lamaları içinJSedat Börekoğlu, Oğuz Oran, Yaşar Keçeli, Vahyi Özarar devamlı olarak İlçe Başkanla> n ve delegelerle temas etmektedirler. •Rehberimiz Atatürktür. parolası ile kongreye katılacak teşkilâtçıların listesinın rengi beyaz olacaktır. •Ortanın solu» deyimini benimseyen Genel Merkezciler, kendılen (Arkası Sa. 7, Sü. S de; ANNEM4SSE (Fransa) (a.a.) • Polıs, dun Fransız îsvıçre sınmnda ıki Turku, karayonla j arım tondan fazla hara afyon ve morfını kaçak olarak Fransa'va sokmaya çahstıkları sırada tu(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Fransd'ya yarım ton uyuşturucu madde sokmak isteyen iki Türk yakalandı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Dost Afganistan'ın Başbakanı Muhammed Haşim Mayvandwal, hukümetin resmî dâvetlısi olarak dun saat 12'de ozel bır uçakla Ankara'ya gelmış ve resmî temaslarına başlamıstır. Ancak gece, misafır Başbakan eskiden beri muzdarip bulunduğu safra kesesı iltihabının nuksetmesıyle hastaneye kaldırılmıştır. Esenboğa Havaalanında yaptığl konuşmada. Zi>aretim, halklarımız arasındaki tarihî dostluk ve (Arkası Sa. 7. Su. i de) Ankara'ya gelen Afgan Başbakanı hastalondı Misafır Afgan Başbakanı MATVANDWAL p Zonguldak mıllervekili Bülent Ecevit, tstanbul ÎI Gençlik Kolu kongıesinde bir konuşma yaparak «Demokrasimizi, yabancı nüfaz ve baskının Türkiyeve gelmesini kolavlaştırıcı bir kapı haline tetirme yolundaki da\Tanış ve ovunlara göz yummıvacağız, meydan vermiveceğiz. Türk milliyetçileri, bu türlu oyunlann elbirliğiyle karsısma çıkmahdır» demiçtir. «Ulusal dâvalarımızı hak ve menfaatlerimlzi ban ticarî ve iktisadî tertiplerle baltalama yolnnda yeni bir faaliyet vardır» şeklinde konuşmasına başhyan Ecevit, sözlerine özetle şöyle devam etmiştir «Amerikamn teşebbüsü ile Tfirkiye ve Tunanistan arasında bazı ortaklaşa iktisadî projeler gerçekleştirmeye ça lışılmaktadır. Bn teşebbiisün a macı TürkivetteYttnanistan arasında siyasal meseleleri etkileveceği kadar sıkı maddî menfaat knramktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) RUMELİ... BULGARÎSTAN YUGOSLAVYA YUNANİSTAN AVUSTURYA MACARÎSTAN ROMANYA ÇEKOSLOVAKYA YILMflZ ÇETINER'in Büyük Röportajı Atatürk'ün «Bursa Nutku»nun dağıtılması kasıtlı görüldü İZMÎR Açılan oır sergı do layısıyla Atatürk'ün Bursa Nut ku'nu teksir ederek dağıtan Ege Unıversıtesi Fıkır Kulubu Yone tıcılerinin bu hareketi, Bornova Savcıhğmca kasıtlı gönalmustur. Fıkır Kulubu yöneticıîerınin ifadelerinın alınmasmdan sonra Bornova Savcılığı Fıkır Kulubu Başkanı ^hmet Çelıkol hakkında, «Halki kanunlara kar sı gelmeye teşvik etmek» suçuy(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) 7 ülkeve bütün serhatşehirleri PRAG'DA ILK TÜRK KAHVESINİ AÇAN YENİÇERI VE ONUN AŞK HİKÂYESI DUNKU ıre BUGUNKU VİDİN ESTERGON NİĞBOLU PLEVNE SOFYA VARNA RUSÇUK BALÇIK SİLİSTRE ŞUMNU FİLİBE BELGRAD KÖSOVA PRİŞTİNE PRİZREN KALKANDELEN MANASTIR ÜSKÜP SARAYBOSNA MOSTAR NİŞ KÖPRÜLÜ BÜKREŞ EFLÂK ADAKALE BÜTÜN DOBRUCA BUDAPEŞTE MOHAÇ ZİGETVAR KANİJE PEÇ EGEP, ATtNA SEREZ SELÂNİK GÜMÜLCİNE DRAMA KAVALA VtYANA VE CİVAR KÖYLER PRAG TRENÇİN GEVGİLİ KARLS BAD KRAYOVO KO1VIARNO unün ıiMiörı CHP delci Ekunae yapılacak C.U.F. kurultayının öncü savaşı yarın tstanbul kongTesmde verilecek. Gerçi ortanın solculariyle, ortadakiler ya da nrta sagcüan Başkanlık konusunda anla^mış gibidirler ve sandalye çekişmesi eğer şartlar değişmezse fazla hızlı olmıyacaktır. Ne var ki Istanbul kongresinde asıl nzerinde durulması gereken nokta, zaten biziplerin fikirsiz çekişmesi değil, partinin bugünkü bocalar durutnundan knrtulup kurtulamıyacağı, kendisine bir yön bulnp bulamıyacağıdır. Partı Meclisi toplantısından önce 76 ların muhtırasiyle açığa varulan vön ihtüâfı, Mtclis müzakerelerinde son kertesine çıkmış, her önüne gelenin bir yana çekmesi hattâ ihtilâfı istismar ederek kabramanlığa heveslenmesi yuzünden işler büsbütün çorbaya dönmüştü. Basına bölük pörçük akseden konuşmalarda daha önce ortanın solunu savunanlann safda göründiikleri, Kasım Gülekie Turhan Feyzioğlu'nun aynı kefeye oturtuldukları ve nihayct tartışmalann C.H.P. ye verilecek yönden çıkarılıp bir deyim meselesine getirildiği bilinmektedir. Kısacası 10 Ekim seçimlerinin yenilgisine sebep anyan C.H.P. yeni çeirişmelerle büsbütün çıkmaza ginniş ve lider partisi olmasına rağmen her kafadan ayn sesin çıktığı, dagümaya baaar bir earip teşeklnil durumuna geuniştir. Nitekim bu tartışmalar ve kurultayın haJirlık mücadeleleri sürüp giderken orta sağcılardan 2530 milletvekilinin kurultaydan sonra Adalet Partisine geçecekleri, ya da yeni b» parti kuracaklan bile söylenmeye başlamıstır ve btı söylentiler hâlâ geçerlidir. Işte nem söylentilere, hem de üıtilâfa açıklık vermek, kişilerin yerlerini anlamak. kademeleTİn görüşünü ölçmek bakırmndan Istanbul kongresınin önemli olduğunu fleri sürüyoruı. *** Bir partide, hele Halk Partisi gıbi Kurtuluş Savaşından gebniş, tek başına yülarca iktidarda kalmış, bütün sınıllan, çıkar gruplarını içinde banndıran bir partide, sosyal çalkantüara paralel olarak fikir ayrüıklannın başlaması ve gelişmesi normaldir. Nitekim 1945 te girdiğimiz çok partili düzende de C.H.P. yukan kademelerinde bölünmüş, Demokrat Parti doğmuştur. Bugün fikir akımlan ve çalkantıların değişik olan ortamında C.H.P. de elbette o zamankinden daha başka hareketler beklenecektir, beklenmelidir. Ancak.bütün mesele hareketlerin, bdlüume eğer mukadderse bugünün ve yannın gerçeklerine ujgun bir yol takip etmesi, fakat ber halde partiye beDi bir yön verılmesidir. Sağda, solda ya da ortada her neyse, C.H.P. sislerin arkasında kalmaktan kurtulmalı, belli smıflan, tabakalan kapsayan, ekoncnıik, sosyal görüşleri net bir siyasî teşekkül haline gehnelidir. Adalet Partisi programı bakımmdan yönü belli bir partidir. 10 Ekim seçimlerinde vatandaşm karşısrnda açık konuşmuş, hangi çıkarlan savunduğunu, metodnnu açık açık ortaya koymuştur. C.H.P. ise smıflan, grupları elinden kaçırmak korkusuyla sisli bir davranış göstermiş, dolayısiyle deyimden öteye geçmiven ortanın solu karşı partiler tarafından kolayca istismar edilebümiştir. Senato seçimlerinde yine C.H.P. nin nurculuk konusu hariç açık davrandığı söylenemez. Oysa hele Isçi Partisiııin Parlâmentoda dördüncülüğü aldığı Türkiyede böyle bir açıklığa ihtiyaç eskisüıden çok daha gerekli hale gelmiştir. Mesele bir doktrin partisi olmak meselesi değil, çok partili du lene yeni ahşmaya çalışan, değerlendirme ölçüleri Batı demokrasilerinin bugün vardıklan seviyeden değisik olan bir ülkede vatandaşın karşısına somut görüşlerle çıkabilmektir. C.H.P. bunu bu yıl yapabilirse ne âlî, eçer vapamazsa dağılma ihtiraallprı büsbütün artacak ve belki toparlanma şansını da yitirecektir. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Mıllî Talebe Federasyonu Genel Başkanı Yuksel Akıncı dun öğleden sonra çağırıldığı Ankara Basın Savcılığında ıfade vermiştir. Bilmdığı gıbı. T.M.T.F. Genel Baskanlığı, eski Cumhurbaskanı Cemal Gursel'in ölümünden sonra uzucu yayında bulunan bazı gazetelerle ılgili bir bildıri yayınlarmş ve bu yayınlan tel'ın etmistı. TMTF Başkanı ifade verdi «Gece Kuşları» çetesinin en faal iki elemanı çaldıkları kısnu ile birlikfe Emniyette eşyanm bir İ tçisleri Bakanı Sayın Farnk Sükan bir Valiler ve Belediye Başkanlan toplantısında «Vatandaşlar canından, malından, namusundan emin olarak yaşayamazsa, orada Devlet r.torıtesınin varhğı munakaşa edılır» demis. Neme Iâzım, çok doğru söylemis. Hiç şüphesiz öyledir. Ve, simdi anlasılıyor, neden Allahın günü, munakaşa edip durduğnmuz! D. N. 600.000 LIRALIK EŞYA CALAN "GECE KUŞLARI,, YAKALANDI ışIi, Fatıh, Beşiktaş ve Beyoğlu çevrelerinde 35 ev soyarak 600 bin lıra değerinde eşya çalan büyük bir hırsız şebekesinın ıki mensubu olan 16 yaşındaki Arslan Boyam ve Erkan Erçinler Şışli Emnıyet Âmirliği polisleri tarafından yakalanmışlardır. «Gece Kuşlan» adı altında hırsızlık yapan sanıkların Kasımpaşa Hacıhusrev mahallesinde karargâh kurdukları ortaya çıkarılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Sebebini açıkladı Ş • Namık Kemale konu olan meşhur Süistre muhasara8i... Bu serhat şehrinde Türkler nasıl yaşıyorlar ve Mecidiye tabyası bugün ne âlemde?. • Kanije muhasarasının unutıılmaz hikâyesi. Ve orada şehit olan kaH ramanlarımız. Bugün o meşhur kalenin yerinde Alkol fabrikası var. • Merzifonlu Ka~ rammtafa Paşanın Viyana muhasarasından dönüsünde idamını beklediği Belgrad Yugoslavya'nın Kalkandelen kasabasında 200 yıllık bir cami ve imamı Pazac Günü BtZtM RUMELt Ecvet GÜKESlN SÜLEYMAN BEY «Türkive'de susuz köy kalmıyacak» dedi Gazeteler Cumhuriyefte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog