Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

ucu? TÜRKİYE MÜMESSfLLİĞI V S8G&MAK. TİCARET MÜESSESESİ JJ KAKUEOY • ISTANBUL Tı tr KOlMAlcJUt umhuriyet 43 yıl sayı 15139 KURUCÜSU: CTJNUS NADİ Telgraf ve mektup adrest: C u m h u n y e t Istanbul Posta Kutusu: Istanbul "No 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 224296 2 2 42 97 22 42 9 8 2 2 42 99 Petşembe 22 Eylul 1966 ALMANCA TÜRKÇE AUMMCA Plâstik kaplı. ayrı te ciltli 10'ar lira. İNKILÂP ve AKA Türkçe ve yabancı dıll ve BÜYÜK, çok çesıtli sözlukl üâncılık: gen CHP Kurultayı hazırlıklorı başladı Genel Sekreter Satır bir demeç verdi Başbakan Demirel, Sakarya ve Kocaeli'de konuştu " Partiyi aşırı uçlara götürmek istiyenler Tazık atılmalıdır,, Olm ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ir kısım basın tarafından 27 Mayıs Devrimine kar?• yürütülegelen saldırı hareketleri son günlerde doznnu artırmıs, âdeta olçu tanımaz bir hal almıstır. Özgürlük düzeninin dengesini altüst edicı bir nitelik taşıyan bu dnrujnu, rejımin selâmeti açısından tehlikeli bulmamağa imkân yoktur. 27 Mayı» Devrimi, yalnız Türk tarıhinde degil, belki dünya tarihinde en az kan akıtan, en az can yakan devrimlerden biri olmustur. Bn, birçoklarının sandığı gibi 27 Mayıs'ın zaafı degil, tam tersine, gücüdür. Patlak verdiği günden birbuçuk yıl sonra, serbest ve dürüst seçimlerle devlet yönetiraini sivil örgutlere bırakan ve politikamn sünçülü süngüsüz her çesit hücumlanna çıplak göğsü ile karşı duran devrimcilere taer zaman ve her yerde kolay kolay r»§lanmaz sanmz. Bu adamlar, ele geçirdikleri devlet Srgütünfin tepesine knruUalar da, bir yandan beŞenmedikleri kisileri pundnns getlrip vokederken beri yandan kendi adlanns türküler besteletip «Yasasın Enverler, Niyaziler» ıtıisilln, okul çocaklarına ezberletselerdi, şimdi onlara aŞıı dolusn sövmeTİ marifet gsyan basın kabadayılan acaba ne yaparlardı? N'e ml yaparlardı? Ne yapacaklar, ya bir köseye siner «lâ lıavle!» çeker, ya da masa baçına eeçer ctssbet boyvrdnnm efendim», «Ne iyi ettiniz efendim» temalan fizerlnden Tannnın çünfl ynkanya «elâm çakarlardı. Fakat 87 Mayıs'çılann böyle bir vol tutması, devrimi kısa zamanda «oysnzlaştırma tehlikesini yaratmaktan gayn bir sonnç vermezdi. Zorla sindirılmiş bir politika ortamında kötü niyetlilerle beraber iyi niyetliler de ağız açamıyacağı için yüksek komuta yerinde oturan 27 Mayıs'çılar büyiik bir yalnızlık ve gü\ensizlik duygusuna kapılmaktan kendilerini knrtaramazlardı. Butün haksız saldırılara, insafsız kıskırtmalara raşmen bugun onlar kendi hesaplarına vicdan rahatlıçj içinde bulnnmalıdırlar. Ne var ki, devrimi sahipsiz kalmıs sanan 27 Mavıs düsmanlannın akıl almaz davramslarına bakıp da demokratik düzeni bekliven tehlikeler açısından kaygılanmamak elden gelmı\or. İ7 Mayıs'a saldıranların asıl hedefi Atatürk'tür. 27 Ma>ıs önoesıne özlera duvanların asıl özlemi. Atatürk öncesi, battâ daba gerilere dofcru, ümmet devrine geri dönmektir. Hufün bnna imkân olmadıjını. böyle bir girisim karşısında Atatürkçü şüclerin elleri kolları bağlı seyirci kalamıyacağını düsünemiyorlar. özçürlük parol?sı altında Atatürk milliyetçilijini yıkmafa çalısmaktan çekinmivorlar. Bn davranıslan ile kendi bindikleri dalı kesmekte r ^.»Kİannın farkında bile de|l"r "TÜRKİYEOE SUSUI KÖY KALMIYACAK.. SAKARYA Başbakan Suleyman Demirel, dün, burada yaptığı konuşmada. özellikle köyün su, yol ve okul sorunlan üzerinde durmuş, «Kalkuıan Türkiye'nin kalkınma hamlesi köyden fışkumadıkça, hakiki mânâda gerçekleşenıez» demiştir. 4348 köye su Turkıyede koy ve koylu meselesınuı su, yoî, okul, saglık ve ışık temını ile temelden ılışkısı olduğunu behrten Başbakan Suleyjnan Demirel, 1966 yılında 172,5 milyon lira sarfı ile 4348 koye temiz ve sıhhl içme suyu getirildiğını açıklıyarak, şunlan sdylemıştir: «Bugün temiz ve sıhhî içme suyundan mahrum olan 20 25 bin köyümüzün buna kavuşmasını arzu ediyorum ve bütün vazifelilerden bu dâvanın en kısa zamanda halli için gayret sarfetmelerini istiyorum. 1967 yılında 6 bin, 1968 • 1970 yılında da sekizer bin CHP Genel Sekreteri Satır özetle şunları soylemiştır : ! köye su getirmek suretiyle önümüzdeki 3 sene zar«18 Ekimde yapacağımıı Knrultayımız, Atatürk partisine yakısır I fında köy içme suyu meselesinin hailini hedef alıolgnnlukta ve memleket meselelerini kapsıyan bir seviyede geçecek 1 yoruz. Böylece Türkiyede susuz köy kalnuyacaktır.» tir. Parti idarecileri olarak bize düBaşbakan Suleyman Demirel, sen vazife, aynı ideali taşıyan ilebundan sonra, köy yolları meserici, reformcu arkadaslarımızı lesine geçmiş, bu yıl 123 milyon toplamaktır. Yani dağıtıcı, hiziplira sarfı üe yeniden 7500 kiloınet çi olmaktan ziyade derleyici, (Arkan Sa. 7, Sü. t de) toplayıcı olmaktır. Tabii bu, parti programımıı ve Knrnltay bildırgelf rimizi benimseyenler (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Genel Sekreteri Dr. Kemal Satır, dün verdiği bir demeçte «Parti programma inanmamış veya kendi düşüncesine göre partiyi asırı uçlara götürmek istidadını taşıyanlar varsa, bunlan toplamaktan ziyade, aramızdan uzaklastırmak ve onlarla mücadele etmek lâzım geldiği inancındayım» demiştir. Dr. Satır, aynca partilerarası iyi üişkiler ve bahar havası konusuna değinerek, masa başmda beyan edilmiş bir anlasma yerine, fiilen teşkilâtta ve Vatan sathmda aynı şekilde beyanda bulunmak gerektığini, aksi halde bu çabalann «geçmişte verimsiz sonuçları görülen bahar havalannın tekrarmdan başka bir şey olamayacağmı» ileri süruştür. AŞIRI UÇTAKiLER Bulgaristan Yugoslavya Yunanistan Avusturya Macaristan Çekoslovakya ve Romanya YILMflZ ÇETÎNER'in Büyük Seri Röportajı Arna\utluk . Yugoslavya hududunda bir Türk şehri Prizrende bir cami ve arkadaşımız Çetiner 7 Ülke ve biitün serhat şehirleri Yılmaz Çetiner, biitün bu ülkeleri ve biitün serhat şehirlerini adım adım dolaştı, Türk akıncılarının 600 yıllık hikâyelerini, torunlarının ağzın~ dan sizler için diriledi. CHP Istanbul İl Kongresinde iki hizip çarpışacak Ihsan ONUR umartesi günü toplana cak olan CHP tstanbul il kongresinde iki hizip çarpışacaktır. Birinci hizip, gepısacaktır. Birinci hizip, «genın solanda olanlar*, ikinci hizip ise «Teskilâtçılar veya ortanın şoln deyimine karsı olanlar» dır. Spor ve Sergı Sarayında ya« pılacak kongre ıkı gun devam edecek ve CHP Genel Baskanı Ismet Indnü tarafından da ızlenecektır. îndnu kongrede bır konuşma yapacak ve son gunlerın iç ve dış meselelerı hakkındakı görusünü açıklıyaeaktır. Bir aydanberi hummah faaliyet içinde bulunan hızıpler, îl Baskanlığı konusunda anlaşmaya varmışlardır. İl Başkanı adayı, hâlen bu görevi yapmakta olan Ah Sohtorik'tir. İlçe başkanla • rı geçen hafta içinde îl îdara Kurulu ile müştereken yaptıkları toplantıda, îl îdare Kuruluna seçileceklerin, yıpranmamış isımler olması konusunda (Arkası Sa. 7, Sü. S de) II Amerika'dan dönen Uran: Istifaları yersiz buluyorum,, dedi Dört Eylüidenberi Amerika'da btılunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramlral Necdet Uran dün saat 15.45 d» uçakla yurda ddnmuş bır soruya kars: «tstifaIan yersiz buhryorum» demıştir. Gazetecilere, Türk bahnyesl için iyi haberlerle döndüğünü soyliyen Denız Kuvvetleri Komutanı Amerika'da bulunduğu sırada Deniı Kuvvetlerıride vuku bulan iki istifayla ilgili bır »oruya ise. su cevabı vermistir: «Arkadaşlanmız heyecanlı. Bumı ben, biraz yersiz bulmaktayım. Gazetelerden öğrenebildiğim kadan, arkadaşlanm kendi genç arkadaslanna yerlerini vermek istemişler. Benim tefsirim, böyle oldu. Ankara'va gidip, durumu tetkikten sonra sorarsanız, daha mufassal bilgi verebilirim. Bunlardan biri, Donanma Komutanlığı yapmış. mnvaffak olmus, diğeri dört vıl gibi nznn zaman Denizaltı Komutanlığında bulnnmuş, değerli arkadaşlarımdır. Herhalde kendflerine göre bir düşündükleri rar. Ben, bu arkadaşlann (prensip meselesi) gibi sözlerinl, Bahriye camiasına yakıştıramadım. Eğer söylediler•e, çok üzülürüm.» Amerıka'nın Turkıye'ye vereceği 2 muhribe «tstanbul» ve «îz mir» adlarının konacağını, dort avcı botu ısmarladığımızı, bızım de muhrip insa edeceğımızı bıldıren Oramiral Uran, bugun Ankara'ya gidecektir. Bükreste Türk «ehitliğffide bahçıvanlık yapan Türk allesl ŞU BİZİM ROMELİ Trençin kalesinin derebeyine esir düşen Türk kızı Fatma ile sevgilisi ömer ve oradaki AŞK KUYUSU.» Türk akıncılarıyla evlenen ve îstanbul'da mesııt olan mavi gb'zlii, sarı saclı Slav kızları..» C , IŞTE BIR VESIKA 1558'de BUDİN Hazinesinin yılhk geliri 6.345.578 akçc idi... Gideri ise, 23 milyon 347.565. En son olarak bir Alman prensinin Ic"itö2.hanesinden çıkan kayıtlardan her yıl İstanbul'dan Macaristan'a 16.916.945 akçe yardım gönderildiği anlaşıkyordu. MANKENLERİN giydikleri tuvaletler de Türk motiflerinden yararlanarak süslenmişti. O gece herşeyde Türk damgası vardı. EUerinde tuttuklan güllerin renginden 1967 yılnnn kınnızısı seçildi... Saraybosna'da btr saraç dükkânL Tabelâda «Salih Stambol» yazıyor 1967 YILININ EN GÜZEL KIRMIZISI SECILDI \f\i."l \ilının kırmızısı, önceki gece \rOI tzmir'den gelen yüz binlerce gülün arasından seçildi. Önümüzdeki mevsim, biitün dünyanın kadmlan dudaklannı Türk gülünün rengiyle boyayacaklar. S nceki gece Beylerbeyi Sarayında Mehter, serS " hat turkulerı çalarken. pehlıvanlar yağlı gureş tutujor, güzel kadınlar feracelerinın altından göz suzüyor, harem ağalan bir sağa bir sola koşuşup duruyorlardı... Guzel vucutlu rakkaseler padişahın çevresinde kıvnlıyor, çırpıyor, gulüşüyorlardı... Derken, küçucuk perdede Karagöz, Hacıvatı kovalamağa başladı... îste o zaman yukselen kahkahalar bütun hayal âlemini altüst etti... Tarih boyunca Beylerbeyi Sarayı ilk olarak kendilerine kıralaiınak şansma erismiş Fran sız gazeteciler Karagozün Hacivatı kovalamasına dayanamıyarak oturduklan köşeden dünyaca ünlü «Ho la la» nâralannı atıverdıler. Ve ondan sonra ortada ne harem ağası kaldı, ne de cariyeler... Sonra sıra 1967 nin kırmızısını seçmeye geldi. Yüzbinlerce gül içinden dikkatle seçilmis 12 kırmızı renk cinsi arasından en güzeli beğenilecekti. Yarısı eski kıyafetler le, diğerleri muhteşem tuvaletlere bürünmüş birbirinden güzel 24 genc kız ortaya çıkınca herkes bir an sus tu . Genç kızlar ellerinde kırmız gjl demetleri olduşu halde Fransızların arasma gırdiler. Misafirlerin şaskm bakışlan arasında 18 ınci yikyılla, çağımızı bir anda ys şatan servi boylu mankenUr salonu terkedince bir alkıs kıvanpfiriır (Adun Sa. T, Stt. 1 i») <(Surveyor2y> Ay)a çarpıp parçalanacak! (DIŞ HABERLER SERVİSÎ) CAPE KENNEDY Uzay totoğraf lâboratuarı «Snrveyor'2» nın başarı kazanacağından, Uzay Arastırma Merkezi uzmanları, pek umitlı değildırler. Zira «Snr veyor"2», dun birdenbire zıplamaya ve fırıl fırıl donmeye başlamıştır. Duzeltme gayretleri, bir sonuç vermemistir. Fuzelerınden birının, yon değıştirme manevrası sırasında çalışmadığı, bu yuzden de aracın donmeye ve sallanmaya başladığı, tamamen kontroldan çıktığı sanılmaktadır. Son dnruma göre, «Surveyor2» nin, vumuşak Inis yerine, 2 saatte 9600 kilometrelik bir hızla Ay'ın vÜ7Üne çarpıp parçalanması mnbtemeldir. ÇAĞLAYA1SGİL: «TUMBAS İLE ĞÖRÜŞECEĞİM» Amerika'dan dün akşam yurda dönen Dışışleri Bakanı Çağlayangıl, 26 ve 27 Eylulde Yunanistan Dışişlen Bakanı Tumbas ile New York'ta goruşeceğıni apklamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Gülbaba ismiyle Bııdapeşte'de yaşayan Merzifonlu Bektaşî Dedesinin türbesi ve onun için bestelenen operet... 600 yıldır Tuna üzerindeki bir adada Türkiiiğünü muhafaza eden bir avuç insan ve ADAKALE... ı'ı Ru durnma bakıp «N'e haliniz varsa görün!» denebilir. Ama ne yaparsınız ki, onlarla beraber devrilecek olan dal körpe rejimi de zedeliyecektir. Tazık! Yılmaz Çetiner Türk kayıkçı Rıza fl« Adakaleye geçerken solda.., NADHî NADİ Tek dersle ilgili kararname geldi Tek dersten smıfta kalan 50 bin öğrencinin, bir defa olmak üzere, 28 eylulde tekrar imtıhana gırmeleri ile ilgılı kararname dun Milll Eğıtim Müdürlüklerıne gdnderilmiştir. Milll Eğitim Müdürünun yaptığı açıklamaya göre engel ımtihanlanna gırecek olan oğrencilerden de arzu edenler 28 Evlül dekı gmava katılabüeceklcrdir. Savcılar, yeni bir kanunla yeminli şahit dinleyecek Istanbulda bulunan Adalet Bakanı Hasan Dlnçer, dün Baroda yaptığı sohbet toplantısmda, «Yeni Avukatlık Kanunu tasarısınıo Bakanlar Kurulunun ilk gündeminde bulunduğunu'» bildırmiştir Bakanlık tarafından. baroların flkırleri alınarak ha^ırlanan venl (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Soykot edecek/er ANKAKA Eğitim Enstıtüleri Cğrencileri, T M T F vasıtasiyle, tek dersten imtıhana gııme karatının kendilenne de uvgulanmaıım, aksi halde der^lerı boykot edeceklermı bıldırmışleıdir. PAZAR GUNU Türkiye'nin % 30'u okımıp yazma bilmiyor Gazetelerden » Okul tınldı kitaplarının fiatı % 30 art Gazetelerden • l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog