Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

KAJR SPRAY Emsalihden Uttiln v» Ueu* TÜRKİYE MÜMESSİLLIĞI : RUUVVAK. TİCARET MÜESSESESİ Fammclltr 1S KAKMÎOY ISTAN»Ul T.lr^ KOLMAICA* saçlannızın tuvaletini korur KURUCUSU: YTJNUS NADÎ İ 0» s § lf.: 4? 4» 32 43. yıl sayı 15138 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 TelefonJar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 29 7 2 2 4 2 9 8 2 2 42 99 Çarşamba 21 Eylul 1966 TEK DERSTEN r Şu Biztm Rumeli , ı Demirel: «Sorumlu KALANLARA I ı Tılmaz ÇETİNER'in büyük seri röportajı I olmayanlann karar BiR HAK I 7 ÜLKE VE B Ü T Ü N SERHAT ŞEHÎRLERÎ yetkisi yoktur» dedi DAHA TANINDI lı TEMELİ DÜN TÖRENLE ATILDI AVUSTVRYA BULGARtSTAN MACARİSTAN ROMANYA ÇEKOSLOVAKYA YUGOSLAYJA YVNANİSTAN İZMİT Başbakan Süleyman Demirel, dün PetroKimya tesisinin temelini atmadan önce, Belediye balkonundan yaptığı konuşmada rejim konularma değinmiş «Sorumlu olmıyanlann karar yetkisi yoktur. Gayri mesuller Türk milletinin karar verme yetkisi olan hiçbir meselede söz sahibi değildirler. Herkes yerini, mesuliyetini, hak kmı bilmeğe ve o sınırlar içinde kalmaya mecburdur. Meşruu ve gayri meşruu ancak ve ancak büyük Türk milleti tâyin . edecektir» demistir. ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) Ortaokul ve Lisçlerin bütün ıınıilarında tek dersten kalmış durumda olan öğrencilere Millî Eğitim Bakanhğınca yeni bir imtihan hakkı tamnmıştır. Millî Eğitim Bakanhğı bu konuyla ilgili olarak dün şu bildiriyi yayınlamıştır: «Orta dereceli bütün okulların birinci ve ikinei devrelerinin bütün sınıflarında 1965 66 öğretim yılı yaz veya güz döneminde bir dersten basarısız durnma düşen öfrencilere şu yıla mahsns olmak üzere bir imtihan bakkı daba tanımıştır. Bn imtihanlar bütün oknllarca 28 Eylul 1966 Çarşamba günü Oknl Müdürlerinin mevcut usnllere göre knracakları tmtiban Komisyonlarınca amı zamanda yapılacak imtihan Komisyonları kâfıtları incelemeye imtitaandan hemen sonra başlıyacak ve çalışmalarına inceleme bitinceye kadar aralıksız devam edeceklerdir. tmtihan sonuçları kesin olacak ve itiraz kabul edilmiyecektir. Aynı imtiban dönemlerinde tek dersten basarısız durama düşen belgeli öfrencilerle oknl dışından imtihana girenler de bn imtihandan faydalanacaklardır. Imtihanla ilçiH emir ve açıklama Valiliklere teblif edilmiştir. öte yandan bir yetkilinin yap tığı açıklamaya göre Bakanlığın tanıdığı imtihan hakkından tek dersten kalmış durumda bulunan 40 birte yakın Ortaokul v» Lise öfrencisi yararlanacaktır. PETRO K/MVA TESİSLERİNİN Yılmaz Çetiner, Balkan Yarım adasını Orta Avrupa'ya kadar adım adım tam dört ay dolaştı ve son yılların en ilgi çekici roportajını hazırladı... ŞD BİZİH RÜMELİ Tuna'nm üzerinde bütün heybetiyle yükselen, 7 kırala saray olduktan sonra asırlarca Türklerin elinde kalan Estergron kalesi bugiin ne durumda?.. Kanunî Sultan Süleyman'm Ehlisalip ordularmı 1526 yılında mağlup ettiü büyük zafer meydanı MOHAÇ Tarihin en büyük imha muharebesine sahne olan Yıldınm Beyazıfın dövüştüğü meşhur Niğbolu ve orada geçen bir gece. Bir kaç sene sonra Tuna nehrinde sulara gömülecek olan 500 senelik bir hâtıra: Adakale. Başbakan Demirel Szetle şunları söylemiştir: «Modern devlette hükumetlerin ionksiyonu asayiji, emniyeti, hürriyeti, »daleti hakim kılmak ve milll refah için çalı». maktır. Ülkemizi korkusu* yaşayan insanlar diyan haline getirmeğe ahdetmişizdlr. Vatandaşımızın birbirinden, kom?usundan, münasebeti bulunduğu her kesten korkusu ve kuşkusu olmayacaktır. Vatanda?ın birbirine muhabbeti, birbirine hünneÜ olacaktır. Hele liyasl meselei*. ri medent insanlara has ölçüler lçerisinde, medenl icaplara (Arkan Sa. T, Sü. 5 4») PETRO KİMYA TESİSLERİNİN KURULACAĞI SAHA YARIH, TERTİR İLE MEŞKUL DEĞİLDİR. A.NKARA, (Cnmhnriyet Büroso) Eski Curahurbaşkanı Cemal Günel'in toprağa verildiği tünün öncesi, Ankara Adalet gazeteıi ila îstanbulda çıkan Son Havadis gazetesinin 27 Mayısı yeren aataradaki yayımlan ve buna karşı bazı gençlik derneklerinin dajıthklan biîdirilerle ilgili soruşturmaya devam edilmektedir. Ankara Savcılığı, Adalet gazetesi sorumluları île bildiri yayımhyan gençlik teşekküllerinin baçkanlan ve yine bildiride imzası bulunan 27 Mayıs Millî Devrim Demeği Genel Başkanı Senatör Mucip Ataklı'nm ifadelerine başvunnak için gerekli dâvetleri yap mışttr. Ataklı'mn dokunulmazlığı bulunması sebebiyle, Sava, durumu Adalet Bakanlığma bildirmi? ve gerekli işlemin yapılmasıru istemiştir. Savcüıktan alınan bilgilere göre. eski Başbakan Menderes'in Sahibi bulunduğum Dergide çıbüyük resimlerinl ve 27 Mayısa kan bir yaa dolayısıyla gazetenizin karşıt bazı vazılan yayımlıyarak göstermiş olduğu asabiyetin mânası(Arkasi Sa. 7. Sü. 1 de) Bazı teşekkul ve gazeteler ile alâkalı tahkikat nı anlayamadım. YARIN, 19 Ağustos 1966 tarihli gazetenizde bahsettiğiniz şekilde «tertip» hanrlanmamış, bir yazmızın yaymlanmadan önce dışan sızdığını haber vermiştir. Buna rağmen, büyük bir sinirlilikle, YARIN «tertip hazırlamakla» ilham edilnnş, ertesi gün düzeltme yapılmasını gerektiren şekilde, ne demek istediği pek te anlaşümyan kelime ve cümleler birbiri arkasına sıralanmıştır. razunızı bir kere daha ve dikkatle okursanız göreceksiniz ki, YARIN Sovyetler Birliği Büyükelçisi' nin gazetenizde çıkacak yazılardan bir gün önce bilgisi olduğunu iddia etmemiş, bizzat Büyükelçi Smirnof un söylediklerini nakletmiştir. Bu konuda Cumhuriyet için hazirlanmış bir tertip varsa, hazırlayıcısı herhaide YARIN Dergisi değildir. Olay, baştan sona doğnıdur. Nitekiın o gün Büyükelçilikteki kokteylin davetlileri arasmda bulunan gazeteci Nilüfer Yalçm'ın açıklaması bunu göstermektedir. Büyükelçi Smirnof'un munabınniz Sait Terzioğlu ile bu yolda konuştuğu bir vakıa olduğuna göre, yapüacak iş, «Cumhuriyet yeni bir tertip karşısında» demek ve sözde tehditlerle işin içinden sıynlmağa kalkışmak değil, gazeteye ait haberi Sovyetler Birligi Büyükelçiliğine duvuran kimseyi ortaya çıkarmağa çaİışmak olmaiıydı. Garip olan bir başka nokta da bu olay ile Prof. Aydın Yalçın arasmda irtibat kurmağa kalkışmanızdır. Prof. Aydın Yalçın tstanbul milletveküi seçildikten sonra başyazarlıktan avrdmış ve bu durum 3 Kasun 1965 tarihli ve 133 sayılı Dergide ilân edilmiştir. Olayın şahitlerinden biri olan Nilüfer Yalçm bir zamanlar, çalıştağı gazetenin izni ile, YARIN Dergisinde yarmış, fakat sonradan bu irin çeri aundıgından Dergimle ilişiğini kesmiştir. Dergime karşı ileri sürülen «tertipçilik» iddia, isnad ve iftirasının hesabı aynca Türk Adliyesi önünde elbette sorulacaktır. YARIN Dergisi sahibi ve Mesul Yazı Işleri Müdürü Mülit Duru BM Genel Kurıılu, «yietnam'da harbi durdurunhy sesleri arasında açıldı DIŞ HABERLER SERVtSt) NEW TORK Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dün Türkiye saatiyle 21.10 da, 21'inci oturumuna başladığı sırada, binanın önündeki caddede bir gösteri yürüyüşü yapanlar, (Vietnam'da harbi dnrdnrunnz!) diye se?!enmekteydiler. Bu esnada, geçen döneme başkanhk eden Italya Dışişleri Bakanı Fanfani de; bütün milletleri. Vietnam'da barışın kurulmasında birlesmeye çağırmıştır. Daha sonra, 117 devlet temsilcisinin arasından Afgan delegeıi Büyükelçi Abdürrahman Pazvak, Genel Kurul Başkanı seçilmiştir. 1 e karşı 112 oyla seçilen 47 yaşındaki Afganistanlı diplomatın karsısına başka aday (Arkan Sa. 7, Sü. 8 de) 85 yaşında bir kadın, yatağından kalkamadığı için kömürünü alamıyor QC yaşında, Samiye w * * İnal adında yatalak bir kadın, hastahaneye kadar gidip rapor çıkaramadığı için kışbk kömürünü alamamıştn*. Samiye İnal'a ih tiyarhk dolayısiyle kömür alabilme hakkını veren ve iki yü önce çıkartüan rapor, ilgililer tarafından kabul edilmemiştir. Sekiz lenedir kendi kendine ayağa kalkamayan 85 yaşındaki Samiye Inal'ı evinde zıyaret ettik. Derecenin 20 »antigratı gösterdigi bir günde, yorgarun altında üsüyen y#şlı kadının üstüne bir de battaniye örtmüşler. Sadece başı dışarda olan Samiye hanım kömür konusunda konuşmaya geldiğimizi anlayınca «halime ağlamak» istiyorum diyerek anlatmaya basladı: • Müzmin romatizma, mide, gözlerinin iyi görmemesi... daha doğrusu yaşlılık yüzünden lekiz senedir yatalak, kansız olduğu için ise çok üşüyormuş. Kömür alacak kamesi olmadığından herzaman rapor çıkarmak zorunda kalıvpr(Arkan Sa. 7, Sü. 1 de) YILMAZ ÇETtNER, ESTERGON KALESINDE BÎR GÖZCÜ KULÜBEStNİN ÜZERİNDEN TüNA'YA BAKIYOR... Dünkii w < bugünkü VİDİN RUSCUK PLEVNE SOFYA VARNA BALÇIK ŞUMNU FİLİBE BELGRAD SARAYBOSNA PRİŞTİNE PRtZREN MANASTIR KOSOVA KÖPRÜLÜ ÜSKÜP KALKANDELEN DRAMA SEREZ ATİNA GÜMÜLCİNE SELÂNİK PRAG TRENÇİN ESTERGON MOHAÇ EĞERE BUDAPEŞTE VİYANA DOBRUCA VE.. ADAKALE ... KÖMÜR ALABİLMESİ ÎÇİN HASTA YATAGINDAN KALKMASI GEREKEN S. ÎNAL YILMAZ ÇETİNER bu yazı dizisinde yalnız Tuna boylannda atlannı sulayan zaferden zafere koşan Türk akıncılannın gerçek hikâyelerini değil, Silistre'de, Plevne'de, Budin'de kahramanca kalelerini müdafaa eden Türk askerlerinin destanlarını ve nihayet Rumeli bozgununu, iç çekişmeler yüzünden koskoca Osmanlı İmparatorluğunun nasıl çöktüğünü onlann torunlannın ağzından duyuyormuşcasına anlatacak... Össel sektör 7 milyar yatırım yapacak ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Birinci beş yıllık plan dönemlnln son yılına ait 1967 yılı progT»mında kamu sektörünün 9 milyar 450 milyon liralık vatırımına mukabil, özel sektörün 7 milyar liralık bir yatınm yapması öngörülmektedir. Özel sektörün yapa cağı vatmmlar İçinde en büyüls diliml konut ymfarımlan teşkü etmektedir. AYA'A İNΧ1 İNCELEYECEK «SURVEYOR2» DÜN ATILDI CAPE KENNEDY, (AP) Amerikalı astronotlann, gelecekte ayın yüzüne inebilecekleri uygun bir sahayı tesbit edecek, 3 bacaklı «Sorveyor2" aracı, dün, fır latılmıştır. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinde bir yetkili, hrlatıhştan sonra, «Işler yolundademiştir. Aracın, Cuma günü Ay'a inmesi beklenmektedir. «Surveyor2», devamlı surett» dönen televizyon gözüyle ayın sathmı tanyacak ve izleme istasyonlarma, fotoğraflar gönderecek tir. Pazar aunu müreffeh ve knvvetli Türkiyenin, toplnmsal ve ekonomik güçlüklerinin çözülmesi anlamında görmek istiyoruz» denilmektedlr, Dağılışı özel sektör yatınmlarının dağı lışı şöyledir: Tanm sektörüne 750 mflyon Uralüc, maden sektörüne 270 milyon liralık, imalât sektörün* 1 milyar 600 milyon lirahlc, enerji sektörüne 100 milyon liralık, ulaştırma sektörüne 750 milyon, turizm sektörüne 200 milyon, konut yatınmlanna 3 milyar, eğitlme 15 milyon, sağhk sektörüne 15 müyon, diğer hizmetlen. 300 milyon liralık olmak tlzere 7 milyar liralık yatuım yapılmaaı öngörül mektedir. Bu duruma göre tanm aektSründeki yatınm tahmini 1996 yıh programına göre daha az tutulmuatur. O«çen yıl programında CKMP'ye göre, AP ile CHP arasında yakınlaşma var ANKARA (Cnmhariyet Bürosn) CK MP Genel tdare Kurulu, üç gündenberi devam eden olağanüstü toplantısmı bitirmi? ve dün bir bildiri yayınlamışbr. Bildirinin partiler arasındaki lliftkilar b81ümünde özetle: «Son aylarda büyük siyasî partilerlmixln lider kademeleri arasında CHPAP yakınlaşmau gSrülmekte ve bir bahar h»van çabalan göıe çarpmaktadır. Bn defakl esas gayeleri v» perde »rkan gerçek nakıatlan DB olvn» olınn bix CKMP olarak, halkın h « « r veffftvenlıte|ine eevap vereoek bn yakınlafmayı, parti menfaatlerİDden uxak, saglam ve devamlı mfiftartkltf •tiktuda, f f »irttM îlim adamları îstanbul'u «Baht8iz Şehir» olarak niteledi îstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi En.*itüsünde, sehrimizin ihmal •dllmlş çeşltll konulan Uzerlnde konuşan ilim adamlan, Istanbulu «Bahtr* şefair» olarak nitelemis(Atkaa gc î, M. 1 « » • İçişleri Bakanı, Diyarbakır'd» CHP Merkezini ziyaret etti DlYARBAKIR Bugün başlayacak bölge valileri toplantısı için, dün şehrimiıe gelen Içijleri Bakam Faruk Sükan, C3P ve YTP İl Merkezlerinl riyaret etmiştir. CHP*deki hasbihal »ırasında D; vr.rbaku CHP Milletvekili Fevzi Kalfagil. Tîakana) «Her müsbet hareketl destekleyerr^iz, inanmız» demiştir. YTP tl Merkezinde ise Sükan'ı D;y»rbak;r YTP Milletv«kili Recai (Aıkaafc.I. Mt. 4 U) YUGOSLAVYA'NIN PRİŞTtNE ŞEHRİNDE MÜSLLMAN TÜRKLEB CUMA NAMAZC4A HAZKLANIYO&LAJL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog