Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

ZŞAHESER 5. <fcR ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR OgQ ROMANLAR» * x En Buyük Yaıarlann En Guıel Es«rl«p| 5. LEWB * C. FLAUBERT J 1 Oknmuf olmakla övineeeğiniı lcıtaplar f ^ * g SENİ ^ p MADAME SEVMEK . " e ı ıi u BOVARY KADERİM V E SULH PEARL BUCK V HEMINGNVA.T SAKAYIK IRMAKTAN ÖTEYE umhuriye! KURUCUSU: HJNUS NADİ \ MAİR SPRAVj taft](saçtannızın tuvaletinl koruj: 43. yıl soyı 15137 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 9 Salı 20 Eylul 1966 PLANLAMA VE MALİYE YENİ VERGİ İSTİYOR 1967 programı 2,7 ILKOKUUAR milyor oçık ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) D irinci beş yülık plânın son yılı olan 1967 yüına ait programın ikinci u taslağında 2 milyar 700 milyon liralık açık bulunmaktadır. Başbakaıı Demirel ile Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanlan arasında yapılan görüşmelerde bu açığm kapatılması için «Vergi kavnağı aramalannın hızlandırılması» görüşünıin Başbakan tarafından kabul edildiği öğrenilmiştir. Deprem Bölgesi halkının derdini dinleyen İsmet İnönii konuştu: frengi vak'aları U IHAHT SİYASÎ yurdumuzda periodik K8TUMSEB olarak arhyor ACIIDI 1965 Yılında Istanbulda 1319 vak'a tesbit edildi Şükran SONER omşularımız ve Batı ulkelerinde olduğu gıbi yurdumuzda bılhassa buyuk şehırlerde frengi vak'aları periyodık olarak artmaktadır. Bu yıl ki artışın geçen seneye nazaran asgari ıkı rruslı olduğu ilgilılerce belırtılmıştır. Şeluımızde 1960 yılından bu yana tesbit edılen frengılı hasta sayısı şoyledır: 1960: 415 kişı, 1961: 173 kişi, 1962: 190 kişî. 1963: 224 kışi, 1964: 321 kişi, 1965: 1319 kışı. Birkaç yıl öncesıne kadar tâze frengı behrtilerıne az rastlanması artık hastalığm ortadan kalktığı kanaatinm yayılmasına sebep olmuştur. Fakat yakm yıllardaki sos yal hareketlenn gelışmesi ve bilhassa gizli fuhuşun korkunç derecede yayılması son de\T:elerdekl frengi vakalarının süratle artmasma yol açmıştır 8 AYDA 87 VAK'A îstanbuldakı Uluslararası Sağlığı Koruma Dispanserınde 1965 yılında 81 tâze frengi vakası tesbit edılmiş, bu yılki sekiz ay içinde ise aynı dispanserde hasta sayısı 87 \e çıkmıştır. Kendileriyle konuştuğumuz ilgıliler İstanbul gibi koca bir şehnn sadece bir dispanserınde tesbit edilen bu vaka sayısını frengınin ürkütücü bir yayılma yolunda olduğuna delil sayıldığmı ifade etmektedirler. (Arkası Sa. 7, Sü. S da) BİB BAPOBLA ACIKUDI N Kurula çeşitli ve bn arada Kıbns sorunlanna deginen aşırı karamsar bir rapor snnmnştor. ı Genel Sekreter: <YIL SONUNA DIŞ HABERLER KADAR SERVİSİ GÖREVE EW ÎORK Bırleşmi» Milletler Genel Sekreteri DEVAM UThant, bngün (Türkiye) saatiyle 22 de) 21. dönem çaEDERIM» Iışmalanna başlayacak Genel 1967 Gecikiyor "Hükumelin auvDffak lâzımdiF..,, ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosa) CHP Genel Başkanı Inonu, dun akşam üzeri CHP Genel merkezınde, deprem bolgesı halkına mensup 20 kışilik bir heyetle goruşmüş, şıkâyetlerini dinlemıs ve «Bn konada siyasî psrti münakasasma düşmemek lâzımdın demiştir. Inonu şıkâyetlerı dmledıkten lonra, dzetle şunları soylemiştır: «Her hâdisenin kendisine göre bir siyasî totumn vardır. Oraya gitmişsin, elinde yetki yoksa, ne >apaeaksın? Emir veremem ki.. Bn, sâdece ortalığı karıştınnak olur. Bn söylediklerimizi, ilgisizlik anlamına almayın. Şiradi hükumet değiliz, siyasî partiyiz. En knvvetli mnrakabe yapılacak zaman vardır. Hükumetin, siiralle harekete geçirilmesi zamanı \ardır. (Hükumet, serbestçe (alıssm) dedik. Boyle felâket (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) oıması yılı progrann henüz Yuksek Plânlama Kurulu'ndan geçmemıştır. Devlet Plânlama Teşkılâtmdan kımse Yuksek Plânlama Kurulunun ne zaman toplanacağını bılmemektedır. Bununla beraber Plânlama Teskılâtı, 1967 programının binncı ve daha gehştmlmış ıkıncı musveddesıni zamanında hazırlamış ve Başbakan Demırel'e sunmuştur. Başbakan Ege gezisine çıkmadan önce ikinci müsvedde üzerınde Demirel ile plâncılar birkaç defa toplantı yapmışlardır. O zaman Yüksefc Plânlama Kurulunun en kısa zamanda toplanıp 1967 programının gorusulmesi kararlastınldığı halde. şimdiye kadar bu fırsat bulunamamıstır. cPlânın Bütunluğünün Korunması ve Uygulanması hakkındaki Kanun» a göre 1967 programının, 1967 yılı bütçesi Meclise sevkedılmeden dnce Yuksek Plânlama Kurulundan geçmesi ve açıklanması gerekmektedir. Yatırım ağırlığı kamu sektöründe Basb*.' anla bırlikte incelenen 1967 programının uygulanmasında yatırımlarda kamu sektorune ağırhk verildiği belirtilmektedjr. Yatınmlann 19 mılyar lira cıvarmda olması öngörülmekte ve bunun yüzde 58 inin kamu sektörü tarafından yapılması istenmektedir. Kamu sektörünün Iktısadi Devlet Teşekkulleri, mahalli idarelerle birlikte yapacağı yatmmın 10 mılyar lirayı bulacağı ifade edılmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Sıyasi gozlemcıler, raporu, her yonden gelen ısrarlara rağmen 3 kasımda gorevınden ıstıfa edecek UThant'ın «siyasi vasiyetnamesi» bıçimınde yorumlamışlardır Aynı zamanda b^ş yıllık Genel Sekreterlığının bir çesıt bilânçosu sayılan raporda UThant, ister Üçuncü Dünya Savaşmm tohuıclarını taşıdığı gorüşünda olduğu Vıetnam meselesinde, ıster Bırleşmış Milletler Teşkilâtının malî meselelen, Komünist Çinin Birleşmış Milletlere alınmayışı, Güney Afrikadaki ırkçılık siyaseti, ya da sılâhsızlanma meselelerinde olsun ufukta sadece kara bulutlann kümelenisi ni görmektedır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de> 27 MAYIS DEVRIMINİ SEMBOLIZE EDECEK BİR ANIT YAPILACAK ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosa) AmtKablrde Gürsel'in kabri ile Hürrıyet Şehitlerının bulunduğu alana «27 Mayıs'ı sembolize edecek Te AnıtKabir'in mimarî bütünlüjünü bozmıyacak bir anıt dikilmesi» yolunda çalıçmalara başlanmıştır. Bu konuda Baymdırlık Bakanhğı Yapı ve Imar îşlerı Başkanlığmda ıncelemeler ve ön çalışmalar yapılmaktadır. Buraya yapılacak anıtın aynı zamanda bir zıyaret yeri olması düşunülmektedır. Yapı ve fmar îşleri Başkanlığı projeyı ve maketı hazırladıktan sonra Cumhurbaşkanlığımn ve Başbakanlığın onayı alınacak, ayrıca AnıtKabrı yapmış olan tnimarlarla görüşülecek ve proje uygulanacaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Dünyadaki ve bizdeki frengi vak'aları Deri ve Zuhrevi Hastalıklar Mutehassısı «Memleketimizde asırı sağ ve sol cereyanlar vary> % Deniz Harb Okulu Komutanı yeni ders yılı töreninde dün bir konuşma yaptı Yazan: Dr. Cevad SARGIN D • THANT Iran'da öğrencjilere mînietek yasak TAHRAN, (a.a.) Eğıtım Bakanlığı, bir kararname yaymlaya rak, resmi okullarda ve unıversitelerde İranlı kız oğrencılenn mınıetek gıymesıni yasaklamıştır. «Bu uygunsuz, çirkin elbiselerl givmekte israr eden öğrencilerin, okuma hakkından mahrum edileceği» belirtilmektedir. DUN, stanbul, Ankara ve İzmir ilkokullannda 1H667 ders yılı ve tlköğretim Haftası, dün yapılan torenlerle başlamıştır. llköğretim Haftası ile ilgtli olarak bir konnsma yapan istanbul M. Eğitim Müdürü Râmil Günel: «tlkoğretım Haftası duzenleyıp halkı okula gondermeye teşvık edıyoruz. Fakat ıhtiyacı karşılayacak okul ve oğretmenlerinı sağlıyamıyoruz» demiştir. Gfinel, özetle şunları söylemiştir: «Şehrımız ılkokul binnci sımflarına bugüne kadar 50 bme yakm öğrenci kaydolmuş, ilkokullardakı oğrenci sayısı 260 bini bulmustur Öğretmen kadrosu ise 4976 dır. Millî Eğitim Müdürü, tstanbnl'da ihtiyacın karsılandığını, fakat okulların çok sıkısık durumda oldağann, bu yüzden birçok ilkokulda derslerin barakalarda yapıldığını, 5 ilkokulda ise üçlü tedrisata gidildifini açıklamıştır. 3 Milyon çocuk Okulsuz kaldı... Düzce cinayetinin silâhlı tatbikatı yapıldı TEKRAR OKULLARINA KAVU5AN ÇOCÜKLAK™ (Fotoğraf: İbrahfan KÖSEOĞLL) İ Bulaşıcı, aynı zamanda sosyal bir hastalık olan frengi, 1952 senesınden beri gerek iirnan şehirlerimizde ve gerekse İç Anadoluda o kadar azalmıştı kı tıp fakültelerı derl klınıklerınde oğrenollere ve mütehassıslar asıstaalanna taze frengi vak'aa gösteremiyordu. Bizde olduğu gibi biltUn dünyada da frengi nadir bir hastalılc halini almıştı. 1962 senesinden ıtibaren frengi karşımıza hem de biraz şekil değiştirerek çıktı. Amerikada ihbar edilmiyenler hariç 60.000 taze vak'a kaydedildi. Hastalık A v rupaya kolayca sıçradı. Fransa, tngiltere ve Isveçte 1960 senesmo nazaran dört misli arttı. Dığer memleketlerde görulen yeni vak'a lar oranmda olmamakla beraber 1965 senesinde de bizde de bir hayli yeni vak'a göruldü. 1966 senesinin İlk sekiz ayında geçen seneye nazaran büyük bir artaş Bbrülmüştür. Tumbas, ev York'ta Çağlayangil ile görüşecegini bildirdi ATtNA, (a.a.) Atina Ajansı' nın Washington'dan verdiğı haberlere göre, Yunan Dışışleri Ba kanı Tumbas, gazetecilere, Türk Dışişleri Bakanı Çağlayangil ile 27 Eylulde, Genel Kurulun yeni Başkanı Afganistan Delegesi şerefine, Çağlayangil tarafından verilecek yemekte görüşeceğinl söylemiştir. Tumbas, devam etmekte olan tkili Gönişmelerin mahiyetini açıklamayı reddetmiş, sadece dıyalogun devam ettığınl bildirmekle yetinmıştir. Yunan (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Deniz Harb Okulunda, 196667 ders yılımn başlaması dolayısıyla dün yapılan törende konuşan Okul Komutarı Tuğamiral Cezmi Bıren, «Memleketimizde aşın sağ ve sol cereyanlar vardır» demiştir. Tuğamiral Biren, bu konuda özetle şöyle konuşmuştur: «Ba nevi cereyanlann ne oldnğunu biliyoruz. Bizler, Atatürk* ün açtığı «İyiye, gözele ve doğruya» yolunda 27 Mayıs'ın getirdiği Anayasamıza bağlı olarak, komutanlanrmzın emrinde RÖrevlerimizi en iyi şekilde yapacağız.» "Planetarium,, Kitap ve fotoğraf sergisinin gezilmesinden sonra, Doğu Almanya'dan 2 milyon liraya alınan ve fezayı mınyatıir olarak bir çadır içinde gosteren «Planetariunu'un açılışı yapılmıştır. Türkiye'de ilk defa \apılan kapalı yuzme havuzunun yakmda hizmete gireceği belirtüen dünkü törende; Deniz Eğıtım Komutan; Tumamıral Şemsi Tann ile, okulun eski ve yeni öğretim üyeleri ve öğrenciler de bulunmustur. Artış sebebi Frengınin arüşında aşağıdakl sebepleri zikredebüiriz: Q E T J basta serbest ve sağlık kontrolsnz fnhnş gelir Yapılan tahminlere göre tstanbulda beş, (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) İlköğretimin manzarası ANKARA, (Cumhuriyet Bürosa) llkoğreüm Kaftasuıın başlaması uzerıne Turkıye Öğretmenler Sendıkası sert bir bıldıri yayınlayarak, •Ilkbğretimden yoksun çocukların sayısınm 3 milyona yukseldiğini» ileri sinmuş, bağımsız milletvekilı Mehmet Alı Arsan, Mıllî Eğitim Bakanına verdiğı bir muhtırada, «Hiç olmazsa ilkokul kitaplarınm bir heyetçe hazırlanıp aynı fiattan ve ucuz olarak dağıtılmasını» istemıştir. Mıllî Eğitim Bakanı Dengiz ise, yaptığı bir konusmada, ilkokul ıhtıyacımn karşılanması için gerekli tedbirlerın aluıdığını söylemis, «6 yıl sonra okulsuz oğrencimiz kalmayacaktır» demiştir. Türkiye Öğretmenler Sendikasının bildirisinde, özetle şöyle denilmektedir: •Tiirkiye'de İlköğretim Haftası, bir bayram haftası olamaz. Çünkü ilkbğretimin manzarası, Köy Enstitulerinin kapatılmasmdan be'l, bayram yapmaya değil; gitgide ağıt tutmaya daha çok yakışan görünüştedir. Okul ve öğretmen artışı, nüfus artışmdan her >ıl biraz daha geri kalmakta. llkoğretimden yoksun çocukların sayısı, 3 milyona doğrn artmaktadır. Kitap, kalcm, defter gibl öğTenim araçlarınm fiatları her yıl biraz daha > üksebnekte, cocuk okutmak, ilk okul birinci sınıflannda bile zorlasmaktadır. Bütün bunlara bir de öğretmen kıyımım eklemeliyiz. Doğrulann balka iletilmesini isteıroyen çevrelerin bedefi, özellikl* llkokul Düzce Cinayetinin çdzümlenmesi için çalışan îstanbul Polisi parmak izi tasnifinde 200 bin'e ulaşmıştır. Parmak ızi ile cinayetin faillerini tesbitte büyuk ümit besleyen detektifler bu yöndeki iyımserliklerini her gün biraz daha kaybetmeye başlamış lardır. Cınayetin tahkikatmın, olaydan günlerce sonra îstanbul Polisıne verilmesi, sornşturmayı güçleştirmıştir. Cinayet Masasından bir ekip oncekı gece başlannda Asayış Şubesi Müdürü olduğu halde Cumayerl kavışağına giderek incelemelerde bulunmustur, ' Karısının basını pala ile kesti ESKİŞEHİR Yenidoğan ma hallesmde akıl hastası bir seyyar satıcı, 35 yıllık eşıni, pala ile, çocuklarının gozu onunde keserek bldürmüştür. Cinayete, 51 ya şındaki Mehmet Öztürk'ten ay rılmak isteyen karısı Nesıbe'nin, bunu kendisine soylemesi sebep olmuştur. Olaydan sonra kaçan kaatn, Ikı polis tarafından guçlükle ya kalanabılmiştir. Mahmut Öztürk, ifadesınde: «35 yıllık evli karımın beni akıl hastanesine sevkettinnek istemesine ve benden aynlmasına tahammül edemedim. Kanunlann vereceği cezaya razıyım» demıştir. CCMHURBAŞKANI Snnay, Başbakan Demirel ve NATO Başkomutanı Orgeneral Lemnitzer; dun sona eren «Marmara Ekspres1966» tatbikatında... cFotoğraf: Selâhattın GtZ) ı Dün sona eren Marmara Ekspres 66 Tatbikatında yeni silâhlar denendi GAZtMEHMET (Hajrabolu), Sait A. Terzioğlu bildiriyor Altı gunden beri devam eden «Marmara Ekspres 66» NATO tatbıkatı dun sona ermiştir. Tatbıkatın dunkü donemını oncekı giın Ankara '=ın gelen Cumhurbaşkanı Sunay, Meclis Başu r : r^»~...,t BWKa.aTi tjfynıroi baıı bakan •», . .^>.»ı Kuvvet komutanlan ve NATO Kuv. Baskomutam Lemnıtzer izlemıjlerdır. (Arkan Sa. T, Sti. 1 de) ! Tatbikat Ankara Polisi de cinayet yerınde bir keşit yapmıştır. Bu keşif sırasmda 18 meımi atılmıs ve sılâh seslerinin oerelerden duyulduğu tesbit olunmuştur. Düzce, Cumayeri ve yakmlanndaki • Dün gece Kumkapı tren istasköylülerle yaptığımız temasta : yonunda bir genç, motorlu tren «Barada her an herkes silâh kulaltında kalmış, vücudu iki parlanır. Gcceyansı silâh seslerinin çaya ayrılmıştır dnynlmasına kimse aldırış etSaat 22.10'da Halkalfdan Sirmeı. Hem o gec« civardaki efkeci'ye gelmekte olan trenin allenee yerlerinden birinda de tında kalan 25 yaşmdaki gencin konacr vardı» demıslerdır. kımliği, tesbit edilememistir. TREN ALTINDA \2 PARÇA OLDU ASKER DEMEK DÖNEBİLİYORSUN... NE ÎYİ!... Amerikalı Feza adaraı dondü Gazeteler NE İYİ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog