Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

İkl bölüm halinde hazırlanan bu aBztOk Almanca ders kitapiannda kullanılan, y« da günlük hayatta lüzumlu olabilen hemea btttün tfadeleri kapsamaktadır. Almancaaan Türkçeye plâstlk kaph S Bra, iklsl blrlllrte ciltU. plastik kaplı 10 Ilradır. NURULLAH TİLGEN ALMANCATÜRKÇE TÜRKÇEALMANCA SÖZLÜK İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERt Türkç», Almanca, Fransızca, Inglllzc* JÖNÖC, CTP v« BÜYÜK eok çesitll »öılüklmlmh mevcuttur. İlâncılıte: M51 10918 umhuriYel KURUCUSü: YUNTTS NADİ HAIR SPRAY saçlannızın tuvaletini korur 3 O l• 43. yıl sayı 15136 Telgrai *• mektup sdresfc Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 TelefonlaK 2 3 4 2 9 0 2 8 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazcrtesi 19 Eylul 1966 8 5» Eski Cumhurbaşkanının cenazesi muhteşem bir tören/e kaldınldı GÜRSEL'İ Ü TOPRflGfl VERDİK CENAZE TÖRENİNDEN İZLENİMLER Orhan DURU Çetin ÖZBAYRAK alkın saygısı büyüktü. Sevgisi sonsuzdu. Gürsel'in katafalkını ziyaret sabah saat 2 ye kadar devam etti. Saat ikide katafalkın ziyaretine ara verildi. Orgeneral O m a l Tural geldı ve bazı işlemler ikmal edildi. Sabah saat 4 te yeniden ziyarete açıldı ve sabah saat 9 a kadar devam etti. Bu bağlıhğı \t ır.illetçe paylaşılan sevgiyi en iyi CHP Genel Başkanı Inönü, Amt Kabirde basın mensuplarına söylediği şu sözlerle iîade edivordu: « Teessürümüz büyüktür. Milletçe teessnr içindeyiz. 27 Mayısııı milletçe ve hükumetce be (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Tüz binlerce Ankaralı dün kadın, erkek, yaşlı, genç sokaklara dbkülmüş gözyaşlan içinde 27 Mayıs Devriminin unutulmaz Lideri, Eski Cumhurbaşkanı Emekli Orgeneral Cemal Gürsel'i Amt Kabir'de Hürriyet Şehitleri yamndaki ebedî istirahatgâhına uğurlamıştır. H Bütün Ankara hüzüne bürünmüş. halk cenaze alayının geçeceği yollarda sabahın erken saatlerınden itibaren beklemiş, apartmanların balkonlannı, damlarını doldurmuş ve Gürsel'in naasını taşıyan top arabası geçerken gözyaşlan içinde «on saygı durusunda bulunmustur. Gürsel'in naaşı Meclisteki katafalkfân^âTmîiTİopVra^'a'sin»: ^ t m u H u k t a n sonr*' saat 11 de Meclisten hareket eden cenaze alayı, Genelkurmay Başkanlığı binası ile Başbakanlık binasınm yakınında birer dakika durmuş, Atatürk Bulvarını takiben, Maltepe Cantiinin önüne gelmiştir. Cami'de namaz kıhndıktan sonra alay, Anıt Kabire hareket etmis ve Gürsel, AnıtKabirde Hürriyet Şehitlerinın yanında hazırlanan kabra defnedilmiştir. Katafalktan alınış Gürsel'in naaşımn bulunduğu Meclis binasındaki katafalk dün sabah saat 9.00 a kadar halka açık tutulmuştur. Saat 9.00 dan başlıyarak cenaze alaymda yer alacak olan zevat Meclisin büyük giris kapısındaki merdivenlerde yer almağa başlamıştır. Cumhurbaşkanı Sunay i!e Başbakan Demirel ve Bakanlar eski Devlet Plânlama Teşkilâtı binasında törenin başlangıç saatine kadar beklemişlerdir. Saat 9.30 da merdivenlerde bekleyen milletvekilleri ve senatörler Meclis Şereı Holünde bulunan katafalkın yanına girmişlerdir^ Bir «Ti» işareti verildikten sonra içeri giren parlâmento üyeleri iki dakika lık bir saygı durusunda bulunmuşlardır. Bundan sonra cenaze töreni sırasında Gürsel'in îstiklâl madalyasını taşıyacak olan, eski Cumhurbaşkanmın altı yıl emir subayhğını yapan Binbaşı Ibrahim Dağkıran katafalkın önündeki tstiklâl madalyasını havi çerçeveyi almıştır. Bundan sonra parlâmento üyeleri tabutu omuzlarına almışlardır. Tabutu taşıyanlar arasında MP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, Bağımsız Senatör Sıtkı Ulay, Bağımsız Milletvekili Ahmet Tahtakılıç, Milll Birlik Grupu üyeleri dikkati çekmişlerdir. Tabut omuzlarda taşınarak, merdivenlerden indirilmiş ve Meclis kapısının önündeki meydanın kaldırımma çekilmiş top arabasmın yanına getirilmiştir. Atlas bir bayrağa sanlı tabut top arabasının üzerine çıkanlarak belli yerlerinden üzerindeki plâtforma bağlanmıstır. Yeşil defne yapraklan ve kırmızı glayollerle çevrili top arabasının çevresinde 16 general ve amiral, onlann dışmda Harb Okulu öğrencileri, aynca top arabasını çekmek üzere önde 78 ve geride 36 er yer almışlardır. Tabutu taşıyan parlâmento üyeleri daha sonra merdivenlerde kendilerine ayrılan yerlere dönmüşlerdir. Bu arada yabancı heyetler, yabancı ülkelerin Ankara temsilcileri, Bakanlar, CHP Genel Başkanı tnönü, Senato Başkanı yerine Başkanvekili Sırrı Atalay. Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Kuvvet Komutanları gelerek yerlerini almışlardır. Saat 10 a doğru Cumhurbaşkanı Sunay, beraberinde Başbakan Demirel olduğu halde gelmis ve merdivenlerin en »ol başındaki yerini almıştır. BUNA HALKIN SEVGİSİ DERLER AĞIR İLERLİYOR... HİZMET GÖREVİNİ Kortej YAPTIAĞIRO'NU UNUTMIYACAK. ETTİĞİ MİLLETİ, CEMAL AGA'SINA KARŞI SONM. îstemi) VE (Fotoğraf: Kemal AYD*R Ankaradan yozıyor Cemal Aga'yı iyi tanıyabilmek için onu dinlemiş olmak, karşılıklı konuşmus olmak, ya da en azından bir kere görmüş olmak lâzımdır. Bunlann hiç birini yapamamış olanlann ise nasıl engin bir Gürsel sevgisi ile dopdolu olduğunu onu kaybettikten sonra anladık. Yoksa o öldükten sonra kaldırıl dığı katafalkın önünden bir saygı seli halinde akıp giden onbinler bir anlam ifade eder miydi? Yoksa, onun tabutu geçerken yol lar boyunca uzanan ve yüzbinleri bulan dizi dizi insan kalabalığından yükselen hıçkınklar bir jey sayılabilir miydi? Türkiyenin dördüncü Cumhurbaşkanı iken yakından tanıdığmı Gürsel'i kaybettiğimLz an, ne yalan söyliyeyim, bazı endişelerimiz vardı: Halkın Gürsel'i unutmuş olabilec'eğini düşünüyor, bundan anlam lı bir üzüntü duyuyorduk. Çünkü bir lider için tükenmez ku\"vet kay nağı, önce kendi nitelikleri ist öteki, halkın sevgisi idi. Gerçi 27 Mayısın ardından yaptığı yurt gezilerinde onu, halkın içinde, onunla nasıl haşır neşir olduğunu görmüî, bu üniformah liderin otomobilinin yer yer vatandaşlann elleri üzerinds yükseldiğine tanık olmuştuk. O yıllardaki Karadeniz ve Doğu ge zileri Gürseli bu bakımdan tftrif eden olaylardır. Ama ne de olsa Gürsel, uzun sfl re üzücü bir hastalığın esiri olmuj hele son birkaç aydır derin bir ko ma halinde halkından uzak kalmıjtı. En sonunda da onu kaybetmiatik. Bu bakımdan, acaba halk, Gür (Aıkan Sa. 7. Stt. 4 d«i KBRISIA 1EKRAR SİUHUR PATLADI (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Lefkoge Bir hafta süren sâkin bir devreden sonra önceki gec* ve dün sabah Lefkoşe'nin Güneydoğusuı. la Kıbrısh Türklerle Rumların bir arada yaşadıklan Arsoz köyünde yeniden ateş açılmıştır. Barış Gücü Karargâhı, ateşin iki saat sürdüğünü bıldirmiştir. Olayda ölen veya yaralanan olduğuna dair bir haber ahnamamıstır. 9 gün evvel bir Kıbrısh Arsoz' da vurularak öldürülmüş, olaydan 2 gün sonra köy kahvesinda oturan 3 Kıbrıslı Rumun biri öldürülmüş, diğer ikisi de yaralanmıştır. Bu köyde 300 Türk ile 300 Rum yaşamaktadır. Bu hareket, Kıbrıs hükumetiyle Kıbrıs Rum Milli Muhafızlarına kumandanlık yapan muvazzaf Yunan Ordusu subaylan arasmda endirekt bir anlaşmazlığın yeniden çıkmasına sebep olmustur. Yabancı heyetier » 7 MAYIS İHTİLÂLİNİN LÎDERt VE ATATÜRK DEVRİMLERİ•*•' NİN CANDAN BEKÇİSİ. MÜTEVAZt BAŞKAN CEMAL GÜRSFX SENATÖRLERtN OMUZLABINDA TOP ARABASINA TASINIYOR. Tokot'to dün 85 dükkân yandı! TOKAT Dun akşam Sipahi Pizarı rr.evkiinde çıkan yangın scnunda 85 dükkân tamamen, ?3 dukkân da kısmen yanmi.ştır. Saat 16.30 da ba.şlayan yangının bir yumurta toptancısı veya fınndan ç.kt'.ğı sanıl^aktadır. Yangın, Tokat, Sivas. Amasya illeriyle Turhal, Erbaa, Niksar ve Zile ilçeleri itfaiyeleri tarafından saat 19.30 a doğru kontrol altma alınabilmiştir. Yangında can kaybı olmamıstır. Tokat Valisi, 1000 metrekarelik sahadaki köy toptancı dük kânlarınm tamamen kül haline gcldiji ve zarann 5 ınilyon liranm uzerinde olduğunu söylemiştır. Cenaze töreninde hazır bulunmak üzere pek çok yabancı ülke heyetler göndermiştir. Amerika Birleşik Devletlerini Hariciye Bakanı Yardımcılarından eski Türkiye Büyükelçisi Raymonda Hare, Ürdün'ü Dışişleri Bakanı Ekrem Zuaiter, Irakı Başbakan Yardımcısı Gnl. Recep Abdülmecit, îranı Devlet Bakanı Yegâne, Romanyayı Pet rol ve Sanayi Bakanı Aleksandru Boaba, Pakistam Eğitim Bakanı Gazienver Huk, Kıbrıs Türklerini ise Tarım Bakanı Faiil Plümer temsil etmişlerdir. Diğer ülkeler ise temsile Ankaradaki Büyükelçiltrini memur etmislerdir. UThant'ın raporu Birleşmiş Milletler (New • York), (ajı.) Birleşmiş Milletler Genel Sekreterl UThant, bu hafta içinde çalışmalanna başlaysoak olan Genel Kurul için çeşitli dünya sorunlanna deginen bir rapor hazırlamıştır. Çeşitli dünya sorunlanna değlOrf. Lyman nen raporda UThant, Kıbns sorunuyla ügill olarak Kıbrıs Rum hükumeti, Yunanistan ve Türkiye'nin tutumunu da eleştirmiş ve «ftgili taraflann Adads Banş Gflcünün varüğına güvenerek anlaşmazlığın bir an önce çözume bağ lanması yolunda hiçbir gsvret gös termediklerinU ileri sürerek, Ban ş Gücü masrafarına yapılan katkının yetersiz olduğunu söyle I M U I 7 nol uyf»ds > mifltir. Geçit töreni Saat 10.15 Gürselin Naasını ta şıyan Top arabası önünden cenaze alayına katılacak birliklerin geçit töreni yapılmıştır. 28 inci Tümen Bandosu sadece davul «esiyle tempo tutarak geç(Axkan Sa. 7, Sü. 2 de) I) ü d l l b i n ' / de üzgün. En yakınını kaybetmişcesine ağlayan bıı genç kız, gözyaşını tutanuyan binlerden sadece bir tanesL NATO Başkomutanı şehrimizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog