Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

BATTANİYETnin HER CINSI EN UCUZ FÎATLARLA İÇİ İÇİLLERDE Sultanhamam İş Bankası yanı No. 53 Tel: 27 28 2« Öâncılık: 5599/10884 KURÜCUSÜ: rüNTJS NADİ Uut] saçlannızın tuvaletini korur/ \ 43. yıl soyı 15135 Telgrai v e m e k t u p adresh C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : lstanbul N o . 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 1 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazar 18 Eylul 1966 Gttihane Hastanesinden alınan naaş dfln TBMM'deki katafalka kondu Raymond Hare'e görı Gürseli toprağo veriyoruı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ski Cıımhurbaşkanı, Emekli Orgeneral ve Tabii Senatör Cemal Gürsel'in naaşı dün törenle Gülhane Askeri Tıp Akademisinden alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holünde hazırlanan katafalka yerleştirilmiştir. Katafalk önünde saygı geçidi yapılmış, daha sonra halkın ziyaretine açılmıştır. Katafalk başında iik nöbeti Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Refik Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutam Orşeneral İrfan Tansel, Oeniz Kuvvetleri adına Donanma Komutanı Koramiral Celâl Eyicioçlu tutmuslardjr. Amerika'da Türk Yunan görüşmeleri yapılmıyor Tumbasda dün Rusk ve McNamara ile görüştü ürselın cenaze torenınde bulunmak uzere dün yurdumuza gelen Amerıka Dışışlen Bakan Yardımcısı ve efkı Ankara Buyukelçı^ı Raymond Hare. «Bildiğime göre, Türkiye Dışisleri Bakanı Çağlayangil ile Tunanistan Dışisleri Bakanı Tumbas, Amerika'da görüşme yapmıyacaklar» demıştır. Saat 17 de uçakla Yeşilkoy Havaalanına inen Raymond Hare, bir gazetecının, «Amcrika, Kıbrıs dâvasına çözüm yolu bulmak için Çağlayangil ile Tumbas'ın görüşmesinde aracılık yapıyor mu?» sorusuna, soyle karşılık vermiştir: «Çağlayangil ile Tumbas'ın, şn an Amerika'da bulunmalan, bir tesadüften baska bir sey degildir. Benim bildiğim kadarıyla Amerika'da, Çağlayangil ile Tum bas arasmda özel bir görüşme ya pılmayacaktır.» Daha sonra Çağlayangil'ın A merıkan Dışisleri Bakanı Dean Rusk ve Savunma Bakanı Mc Namara ile yaptığı görüşmelere deginen Raymond Hare, bu konuda. «Türkiye fle Amerika'yı Ugilendiren ortak sorunlarla blrUkte, genel dünya politikası da, toplantılarda üzerinde konuşnlan konular oldular. Bu arada, ekonomik ve askeri mevzuların üstünde dnrnldugu gibi, gelişen son dnrumuyla Kıbns sorunn da ele altndı. Sonnçlann otumlu olduğunu söyieyebilirim» demistır. İşçilerin gönderdiği döviz miktarı 70 milyon Doları buldu ANKARA, Cumhuriyet Bürosu E G gönderdikleri para Ağusto» 1966 lonn itibariyle 70 milyol 800 bin dolara ulaşmış ve daha simdiden geçen yü gönderilen dövizlerin tümünü asmıştır. Gtçen yıl işçilerin geliri 69 milyon dolardı. Sadece Ağustos ayı içinde yurda gönderilen ışçı dövizi miktan 16,5 milyon dolan bulmaktadır. 1966 yılı programında, 1966 yılı içinde yurt dışındaki işçilerin 100 milyon dolar tasarruf yapacağı ve bunun 70 milyon dolarının resml kaynaklardan Türkiy»» ye gonderilebileceği tahmin edilmiş ve dış ödemeler dengesı tahmınlerı arasıpa ışçi geliri olarak 70 milyon dolar konmuştu. Oysa, daha Ağustos ayı sonunda işçi gelirlerı programdakı tahminleri aşmış bulunmaktadır. • > • Y «rt dısında bulunaa ifçilerin 1966 yüı içinde Büyük Görev Mayıs Devriminin ba' şı, Türk Ordusunun sevgili Afa'sı Cemal Gttrsel'l bn fftn topTağa variyoruz. Onun cana yakın, oksayıcı bakıslannı, inaana güven aşılayan yumuşak hareketlerini bir daha görmlyeceğiı. Sonsuz bir hoşgörünün pmltılarını tasıyan iç açıe» sesini bir daha dnymıyacağız. Bir dokujıusta bfitfin duraklamalarımm gıderiveren güclu eli bir daha omuznmuza değmiyeeek. Uzüntülüyü*. Evet, üzüntülüyüz, fakat aynı zamanda kaygılıyu. Son altı yıllık tarihimizde agır lornmlar juklenmiş, Atatürk'ün çizdiği yoldan aynlan demakrasimizi tekrar yörflnsesine oturtmak ugruna büyük çaba hsreamış kahraman bir askeri, ileriel, yurtsever bir devlet adamını lon dnrağa uğurlarken kendi kendimlre soroyoruz: Aeaba GürseHe beraber « Mayıs'ı da mı gömeceğiz? Bu kaygunn yerindeliğinl g8fteren belirtiler, ne yazık ki, fa«lası ile göze çarpmaktadır. B»«" lıca amacı yurdnmuzda Atatürkçülügü, ilericili|i, hukuk düzenine bağlı gerçek fikir özgürlügunu yerlestirmek olan 27 Mayu Devriini, bogün gerici çevrelerin simdiye dek benzeri görülmemiş saldınlan ile karsı karşıya bulunuyor. 27 Mayıs'tan hemen sonra sinsice baslıyan, zaraan zaıtıan azıtarak birkaç kez yurdumuzu kanlı ihtilâllerin eşiğine Büriikliyen kaba kuvvet sevdalısı gericiler, Gürsel'in ölüm törenini fırsat bilerek daha azmış görünüyorlar. Birtakım basit tarıh raslantılannı öne sürüp «intikamı rabbani» edebiyatına baş vurmakla, dünya tarihinde belki en kansız bir ihtilâl olan 27 Mayıs'ın acı hâtıralannı tazelemek!e bnnlar milleti bölme hevesine kapılmıslardır. Çoktan basladıkları ve «fikriyat» ını hazırladıkları tesebbüsü bu vesile üe eylem haline getinnek ister gibidirler. Yasadığımız kosnllar altında buna bilinçsizlik, hattâ çılpnlık denebilir. Ama ölüm tarihleri arasındaki raslantılara bakarak remil atar gibi bundan ahkâm çıkarmafa kalkısan insanlarda cilinç, mantık ve sağduyu aramak abes olnr. Yeryüzünün bütfin karsı lhtilâlleri bilinçsiz ve çılgın çevrelerin kıskırtmaları sonnnda patlak vermiştir. Biz 1909 Osmanlı Türkiyesinde basanya olaşamıyan bir karşı ihtilâlin 1966 Cumhuriyet Türkiyesinde başan sağlıyabilecegine inananlardan değiliz. Böyle bir hayaie kapılıp da onn gerçeklestirmeye yeltenenlerin kendi kanlan içinde boğulacaklarından kuskumuz yoktur. Ama ne var ki, o arada pek fok mâsntn vatandasın da kanı dökülecek, yurdumuzda özgürlük düzenine bir süre son verilecek, bövlece 27 Mayıs Devrimi de «merkadı ebedî» sine göraiilmüs olacaktır. Gürsel'in ölümüne üzülen bizlrr, 27 Mayıs'ı yasatmak görevini ;ırtımızda tasıdıîımızı bir an snutmamalıvız. GÜBSEL'in nâşı, genç ordu mensuplannın omuzlannda. gn'lcrini hayata jumduğu Gülhan* Askeri Akademisinden çıkanlıyor. (Fotoğraf: MUSTAFA İSTEMÎ) Gülhane Hastanesinden Büyük Millet Meclimıe ÇETİN ÖZBAYRAK ANKARA Yin« blr bahar günüydü, yint bir cumartesîydl, başkenttt inceden inceden bir yağmur yağıyordu... O gün getirmişlerdl Gürsel Paşayı yâd ellerden. GUlhanenin orta merdivenlerinden beyaz örtüler içindo çıkarmışlardı. Gonderd« 16 yıldızlı Cumhurbaşkanlığı forsu vardl.» O gün, lçimizde hem tatlı, hem ^ acı bir burukluk, bir hüzün vaxdı. Gürsel Faşa, gok hastaydı, ancak yurda, çok sevdigi yurduna, ulusuna dönmüştü v» Umit TETdı az da olsa... Dün de bir bahaı günüydü. Tlne bir cumartesiydl Ilık bir güı güneşi Tardı Başkentin üzertode.. ... Ve dün Gürsel Pasayı Gülhanenin merdivenlerinden lndirdiler. Gönderda yarıya çekilmi» Türk bayrağl... Dün, içimizde tüm blr acılık vardı. Merdivenlerden Gürsel Pa &anın al sal bayrağa sanlmif tabutu iniyordu. VatekUmlt yoktu arbk... Husıısi otomobü GMOnin altına girdi: 2 ölü ve 5 yaralı var,. Hacıbayram Bayırı Ddrtyol kavşağında dün saat 17'de, askeri konvoya dahil bir GMCnin altına giren hususl otomobtl içindeküerden 2 klal aimügtür. İMsi a£ir, 3 tışi (öfyaTaiannnştTTT" ölenler, otomobill kullanan Kutsal Yüce Ue fabrikatör Nacl Oçler'dir. Fabrlkatörun esl Karanöl Üçler, ağır yaralılanSan birl<Ur. Diğer yaralılar; Katerina Kış, Zeynep Sınop, Nuri Aknar (ağır) ve Hüsnü Oran'dır. Maslak yolundaki kaza; Kutsal Yüce'nin Almanya'dan getirdiği otomobüi, Naci Uçler'e satmak üzere yaptüdan bir gexi sırasında olmuştur. Amenka Dışisleri Yardımcısı, «Görüşmelerde Türkiye'ye yapılan askeri yardımm, NATO standartlarma uygun bir hale getirflmesl meselesi de ele ahndı mı?» sorusuna: (Arkası Sa. 7, SS. 4 de) YARDIMA DAtR Gençlik ınönü geliyor Görevlilerden soru, Gulhaney» ilk gelen CS.&. Genel Başkanı tnönü olmuştu. İstanbuldan gelen Inönü, trenden Polatlıda inmlş ve bir otomobille yanında. Turhan Feyzioğlu, doğruca Gülhaneye gelmişti. Gürsel'in bayraklara sanlı tabutunun bulunduğu salonun blr köşesinde bir süre oturmuştu. Dışan çıkarken, Ü2 gun ve düşünceli görünüyordu. Günün en Uzgün insanlan Gür(Atkası Sa. 7, Sü. 1 de) Halk, GürseFi saatlerce son defa selânuadı AMCARA, (Cumhuriyet Bürosu) 27 Mayıs Devriminin Lideri Cemal Gürsel, TBMM'deki katafalkı üzerinde dün, onbinlerce Ankaralı tarafından zıyaret edilmi?. heyecanla son defa selâmlanmıstır. Saat 13'den itibaren halkm riyaretine açılan katafalk önünden gece yarısma kadar halk, devamh olarak, saygı geçişinde bulunmuştur. Katafalkın bulunduğu Mecu nasına girebilmek ve son deu Gürsel1* saygısuıı belirtmek için bekleşen halkın teşkil etüği kuyruk, ikişerüçer olarak sıraya girdıkleri halde, bazen bir kilometreyi aşmıştır. Akşam üzeri meydana gelen kuyruk isc, Meclis ka pısmdan başlayarak sol dış bahçe kapısma çıkmıs, Meclis bahçesinin çevresini dolasarak Emniyet Genel Müdürlüğünün önüne kadar uzamıstır. DİKKATt ÇEKTÎ Öte yandan, Milletvekili v« Senatörlerin çoğu, Ankara'da bulunmadıkları için, TBMM'de yapılan zıyaretlerde parlâmenterlerin ilgisizliği ve az sayıda oluşlan, dikkati çekmiştir. Bununla beraber, oğrenildığine göre, senatör ve nulletvekıllerinden çoğu, cenaze törenine katılmak uzere, bugun Ankara'ya geleceklerdir. Senato ve Millet Meclisi Başkanlan. bu konuda çağrıda bulunmujtur. NADİR NADİ KAHtRE Önceki akşam Makarıos, dun sabah da Yunan Kıralı Konstantın Mısır'a gelmiş, AMERİKA alanda Başkan Nâsır ve dm aELBÎSTAN, (Maras) Fazla DIŞİSLERİ damları tarafından karsılanmışsürat yüzünden devrilen bir BAKAN kamyon üzerinde bulunan yollardır. Kıral Konstantin ve BaşYARDIMCISI culardan 8 kişi ölmüs, 15 kişi yapıskopos Makarios, Sina dağınR. HARE I ralanmıştır. daki Ortodoks Azize Katerın Manastırınm bugun yapılacak 1400 üncü kuruluş yıldönumü töBÜTt)KMille< Me<Jisinde hazırlanan katafalkta, GüneHn Tfirk bayrağına saANKARA, (Cumhuriyet Büron) renine katılacaklardır. nlnua n&şı •trafmda «aygı duruju yapıbyor. (Fotoğraf: FÎKRET OTYAM) Turkiy» Milll Gençlik Te»Nâsır'la 90 dakika konuşan Ma kilâtı, 27 Mayıs Mılli Devrım karios, torenden sonra da, «llusDerneği ve Türkiy» Millî Talararası sorunlar» ]a ilgıli göruşlebe Federasyonu, dün musmesine devam edecektır. tereken yayınladıklan bir bilöte yandan Kıral Konstantın, ANKARA (a.a.) Afganistan Başbakanı Mudiride, Gürsel'in ölümün» ziyaretinin özel olduğunu bildirhatnmed Haşim Mayvandval 23 eylul persembe raslayan günlerde bazı basıKuıııi Ankara'ya gelecek ve Esenboğa Havaalamesine rağmen B.A.C. Hukumerun tutumunu sert bir dill* nında Başbakan Süleyman Demirel tarafından ti, Kıralın Mısır'ı resmen ziyaret karşüanacaktır. jermişler, iktidar sorumlulaetmesini bne sürmuştür. Basın ve Enformasyon Başkanı iken 2 kasım rı bir tedbir almadığı takLefkoşe'den bildirıldiğine go1965 de Basbakankğa getirüen 45 yaş.mdaki Mayriırde «Anayasanın emrlni v» re, dinî toren munasebetiyle Yuvandval ile birlikte, Maliye Bakanı Abdullah Yafkanun hâkimlyetinl gerçeknan Kıralı ile Başpiskopos aratali, Dışişleri Bakanlığı Siyasi tşler Dairesi Genel BABAESKt, (Satd Arit Tenioflu Mldiriyor) leştirme görevini ttıerlerine smda yapılacak gorüşmeye, büMüdürü Dr. Abdulgafur Ravan Farhadi ve beş ü Cumhurbaskanı Cevdet Sunay bugfin eski Cumalacaklarını» hatırlatmıslardır yuk onem verilmektedir. Basına yeden kurulu bir heyet de yurdumuza gelecekur. Bildiri özetle şöyledir : gore bu bulusmada, Makarios'un hurbaşkanı Cemal Gürıel'in defin töreninden sonMayvandval 24 eylulde Konya'yı, 25 eylulde de aday gösterildıği «tskenderiye «Mevkilerlni borçlu bulnndnkm ıaat 16 J0 da uçakla Yesilköy't gelecek ve *rt«isUnbul 1 1 r« kBylerindeki 1 îstanbul'u ziyaret edecektir. Istanbul'da iki gün .«n 27 Mayıs'ın ve onun Snderisi sabah cMarmara Ekspres 1966 Tatbikatı» m fc PatrikUği Tahtı Meselesi» de gökalacak olan Afganistan Başbakanı 27 eylul salı gü602 ilkokul, yarın yapılacak törüşülecektir. nin ardından alçakea «aldırıda nü Ankara'dan uçakla Kâbü'e hareket edecektir. renlerle 1966 67 den yılına ba»lemek üzere Trakya'ya geçecek (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) lıyacaktır. tir. Sunay'la beraber, Başbakan ' Yeni ders yüı için şehrimiı Demirel'in de geleceği ögrenililkokul birinci sınıflanna bugümistir. ne kadar 50 bine yakın öğrenci Aynca, tatbikatı izlemek Uzekaydını yaptırmıştır. re Genel Kurmay Başkanı OrgeMilH Eğıtim Müdürlüğünden neral Cemal Tural, Kara, Denlz tlınan bilgiye göre, il sımrlan ve Hava Kuvvetleri Komutanlan içindeki 602 ilkokuldan 182'si çift da Trakya'ya geleceklerdir. MarANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) tedrisat, 5'i üçlü tednsat, geriye mara Ekspres 1966 tatbikatının Birleşmiş Milletler gündeminkalam tek tedrisat sistemini uydün geceden itibaren ikinci s&fdeki önemli konular üzerindt gulayacaklardır. Yeni kaydolan hası başlamıstır. Türk yetkilileri ile temaslarda buoğrenci sayısmın fazla olması (Arkası Sa. 7, Sm. t de) > lunmak üzere Ankaraya gelen çıit tedrisat sistemini uygulaSovyetler Birliği Dışisleri Bakan mak zorunda kalan ilkokul sayıYardımcısı Semenov programmı sının artmasma yol açmıştır. leğiştirerek dün sabah yurdumuz 1966 • 67 der» yılında bütün ilklan aynlmıştır. okullarda yeni eğitim sistemi Eski Cumhurbaşkanı Cemal Gürılk defa olarak uygulanacak, bisel'in cenaze törenine kalarak rinci, ikinci, ye üçüncü sınıf öğSovyetleri temsil edeceği sanılan rencileri hiç kalmadan bir üst Bakan Yardımcısının ftni gidi?i sınıfa geçebileceklerdir. ArVirada dikkaü çekmistir. Dün gece, Cağaloğlu Meydanında, bütün semti heyecana veren bir yangın olmuştur. Burdur AP Senatörü Fanık Kınaytürk'e ait 4 katlı ev ahşap Eser Hanının Ust katındakl konfeksiyon atölyesinden çıkaa yangın, blr anda bü yümüştür. Itfaiyenin vaktinde müdahaleBURDUR Bucak ilçesine bağlı Belli köyünde kız yüzünden slne rağmen, ahsap binanın çatısı ve dördüncü katı yannustır. işlenen cinayette kaatil, öldürdüğü bir öğretmeni kendi eviyle bir• hkte yakmıstır. İbrahim Tekin isimli şahıs, köy öğretmeni Bekir Gür'ü evine dâvet etmiş ve sohbet sırasında «Benim sevdiğim kıza nede sataşıyorsun» diyerek başma vurduğu demirle öldürmüştür. Cesedi Astronot Gordon, fezada; •Geminill» uzay araeıortadan kaldırmak isteyen kaatil, kendi evini ateşe vermış ve eviANKARA Mahye Bakanı nm burnuna. rcsimde goriiidiigü gibi, binmeye çanin kazaen yandığını iddia etmiştir. Ancak oğretmenin oiıalıktan Gursan Para Fonu toplantısı lısmış \v hunu başarmi^tır. Sonra da boslukta, «Agekaybolması kSyde füphe uyandırmif vt yapılan aramada yanık İçin 21 eylüld* Ajttthkjı'y* fio>Itouitp'âftki Fcn Merkeai tarafından yayınlanmıstır. bazı basının tutumunu YUNAN K1RALI VE MAKARÎOS KAHtRE'DE (DIŞ HABERLER SERVİSİ) J Fazla sür'at yüzünden 8 ölü,' 15 yaralı • SÜNfiY VE DEMIREL, EKSPRES TflTBİKITI İÇİN BDGÜN GELİYOR Afgan Başbakanı Ankara'ya geliyor Semenov ânî olarak gitti Cağaloğlu gece yangın tehlikesi atlattı Öğretmeni ötdürüp eviyle birlikte yahtt Maliye Bakanı , Amerikaya gidiyor ı GOEDON FEZA'DA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog