Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Kemal Demıra\ Rnsen Mayhoğlu Dıl'e ılgılı guçluklerı çozebılmek içın okı Ida buroda. evde el altmda bulunması gereken sozluk ("ıft sutunhı 590 sayfa, en az 25000 kelıme ve deı.ınüe her turlu muşkulunuzü koI?vhkla cozmeğe yardım eder Bez cıltlı, orıjmal kapak. Fiatı 15 Iira INKILÂP ve AKA KITABEVLEKI Tuıkce, Almanca, Ingılızce, Fransızca MINtK, CEP \e BUYUK çok çeşıtü sozluklerımız mevcuttur. Ilâncılık: 5451 10328 TÜRKÇE SÖZLÜK ANSİKLOPEDİK umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ 43. yıl soyı 15134 Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet Istanbu) Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefotüar: 22 42 90 22 42 96 22 42 37 23 42 98 22 42 99 İ 17 FvlîİI ÇfiĞLJlYfiNGİLİN AMERİKA TEMASLARI ASKERî YARDIM YETERSİZ BULDUK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ışişleri Bakanı İhsatı Sabri Çağlayangil'in Amerika Dışişleri Bakanı Deaıı Rusk ve Savunma Bakanı McNamara ile yapüğı görüsmelerin, genellikle askeri >ardım konusunda olduğu öğmıilmiştir. Cenaze töreni programı açıklandı. Generaller, Gençlik temsilcileri, aralıksız olarak nöbet tutacak Cemal GOrsel Katafalkta Selumlanacak MEZAR HAZIRLANITOR Haziran ayından beri, 14 ton altın terhin edildi Orhan DURU ANKARA Doviz rezervlenn» dekı azalma sebebıyle hukumet ıthalât yapabılmek ıçm Merkes Bankasmdakı mevcut serbest altmlardan 14 ton kadarını hazl* randan bu yana çekmış ve bunları karşıhk gostermıştır. Karşılık gosterılen bu altınlar yeri" ne, ılerde ve vâdesı içinde, dovız odenmediğı takdırde tamamen ek den çıkacaktır. Turkıve Merkez Bankasınırt Resmî Gazetede muntazam olarak yayınlanan aktıf ve pasıf he» sabına gore 18 haziran tarihin* den bu >ana serbest altın stokundan 13 ton 948 kılo 990 gram azalma olmuş ve bunlar vâdeli altın borçları hesabına geçirılmıştır. Çekılen altınların para olarak karsıhğı 141 mılyon 267 bın 981 hra tutmaktadır. Elde kalan serbest altın mıktarı 14 ton 307 kilo 108 grama duşmuştur. 30 temmuz tarıhmde 8 ton 886 kılo 714 gram, (Aıfauı Sa. 7, Sü. 8 de) m ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ski Cumhurbaşkam, E Emekli Orgeneral ve Orası Burası atı Trakyada vaptığı bir ınceleme gezisinden donen Aydın Milletvekili Resat özarda gazetecilere dert yanıyor: Tunan Hükumeti orada yasıvan Türk azınlığını erıtmek için her çareye bas vurmakta, bahtsız kardeslerimıze idarî, iktisadi, malî, her turlü baskıyı reva görmektedır. Bu imha politikasını sessiz sedasız v ürütebilmek için de en fazla oradaki yobazlann desteğine güvenmekte, Türk azınlığının damarlannda çarpan milliyet bilincini uyusturmak uğruna yobazlardan büyük ölçüde jararlanmaktadır. Sayın özarda'nın anlattıklarından biz yeni bır şey öğrendigımizi söyliyemiyeceğiz. Ulusal gınırlarımız dısında kalan bütün Türkler gibi, Batı Trakvadaki Türkler de dün değil, önceği gıin değil, uzun süreden berı «zeminü zaman» a çore taktıği değisen fakat sistemli ve bilinçli bir yok edilme politikası ile karsı karsıyadırlar ve ne yaxık ki, biraz da bizim hükumetlerın kayıtsızlığı vüzünden yavas yavas erimektedirler. Lausanne Antlasması imzalandığı sıralarda Batı Trakva'da yasıyan soydaşlarımızın savısı 200 bin kadaf vardı. Bu gun bu nıifusun 100 binin altına düstüğıinü söylemek mümkündür. Daha ilk günden baslıvarak Yunanhlar Türk azınlığı üzerinde çesitli baskı tedbirlerine bas vurmuslar, Türk Tunan iliskileri dostluk havasına bürülü oldufu yıllarda bile bu tedbirleri bütün bütün kaldırmağa hiçbir zaman yanasmamıslardır. Onları en çok korkutan, Ataturk derrimlerinin Batı Trakya Türkleri arasında kök salıp oradaki Türk azınlığının uvanmasını sağlaması tehlikesi idi. Bunu engellemek için yapmadıkları kalmamıstır. Çerkes Ethem'lerden, azılı yüzellilik'lerden baslıvarak ne kadar Atatürk düsmanı varsa hepsini Batı Trakya'va yerlestirmisler, bunların halk arasında devrim aleyhtan çalısmalarını para yardımı ile desteklemislerdir. Büyükelçi Cemal Hüsnü Taray'ın yorulmak bilmez gayretleri sonucu olarak bir ara eğitim reformuna boyun eğmek zorunda kalmıslarsa da, kısa bir süre sonra bizim dikkatimiz azaldığını gorünce yine bıldiklerini okumağa devam etmislerdir. Bugün Türkiye'de öğrenimini tamamlamak ve Batı Trakya'da öğretmen olmak isteyen Ataturkçü gençlere buraya gelmek üzere pasaport verilmemektedir. Bunlardan nasılsa orada görev alabilmis olanlar, türlü guçlükler çıkanlarak islerinden uzaklastmlmaktadırlar. Fakat üstünIu esreli Arap yazısına bağlı kalan sarıklı hocalar el üstünde tutulmakta, Atatürkçü dğretmenlerin maası fakir Türk cemaatinin sırtına yüklenirken vobaz okullarına Tunan Hükumeti tarafından malî yardım yapılmaktadır. tsln hazin bir yanı da, Türkiye'deki tmamHatip Okullannda yetismek istiyen ve bu nivetinin içtenlifci hakkında Tunan idaresine güven veren dğrencilere pasaportiarı derhal sa^lanmakta, bu eibi kimselere donuslerinde issiz kalmıyacakları vaadolunmaktadır. Bu durum karsısında insan ister istemez «Batı Trakya'yı rahat bıraksak da daha önce kendi halimize bir çekidüzen versek!» demek zorunda kalıyor. Gericiliğin ve Atatürk dusmanlığının Törk varlığını ezmek için en güclü bir silâh olarak kullanıldığı ça^ımızda, Ata Dısişlerine yakın çevrelerîn belııttığine göre, Turk Sılâhlı Kuvvetlennm NATO standartlarına uiaşması için gereklı 70 raılyon dolâr cıvarındaki soz konusu askeri yardım projesi üzerinde, bir yıla yakın suredır Amerika ıle yapılan muzakereler, bır turlu oluralu bır sonuca ulaşmamıştır. Bunun üzerıne, yardımın gerçekleşme suresı, verılecek malzemenın uç kuvvete dağılışı, silâhların \e malzemenın tipleri üzerinde çıkan başlıca anlaşmazlıkları gıdermek uze re Çağhyangıhn Amenkaya gitmesı kararlaştırılmıstır. Çağlayangıl, Rusk ve McNajmara ıle yaptığı goruşmelerde, askeri yardım konusundakı anlaşmazlıklar üzerinde durarak şu ana hu susları behrtmiştır: STRATEJİK SİLÂHLAR Turk Silâhlı Kuvvetlerini NATO standartları sevijesine çı karacak yardım projesi geciklirilmeden uygulanmalı ve jardım suresi uzatılmamalıdır. Yardım projesinde ambalaj ücreti olarak gösterilen yüksek meb lâğ asgarî seviyeye indirilmelidir. Yardım projesi içinde, DPIÛZ ve Hava Kuvvetleri için ongörulen yardım yetersizdir. Bu iki kuvvete verilecek araç, silâh ve malzeme artırılmalıdır. Kara, Deniz ve Ha\a Kuvvet lerine verilecek araç, silâh ve mal zeme tipleri gunumuz modcllerine uygun olmalı, kara ordusunun te(Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Tabiî Senatör Cemal Gursel'in naası bugiin saat 8.30 da Gülhane A«kerî Tıp Akademisinden almarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Seref Holünde hazırlaııan katafalka konulacaktır. Senatörler ve 3Iilletvekilleri, tabutu Meclis önünde ana giriş merdivenlerinde omuzlar üzerine alacaklar ve katafalka yerlestireceklerdir. Katafalk pazar günü esas cenaze töreni •vapılıncaya kadar halkın ziyaretine ve diğer zi>aretlere açık bulundurulacaktn*. 112 BlN LIRA ÇALIP, DAĞA CIKAN VEZNEDARI KOMANDOLAfi TAKIP EDEGEK Özer ÖZTEP bildiriyor ADANA Turhal'dakı Şekerbanktan 112 bın hra çalarak Adanaya gelen aynı bankanın veznedannm 15 gunden beri beraberınde durbunlü bır mavzer olduğu halde «Gâvur Dağları» nda gızlendığı meydana çıkmış, Muzaffer Arkoç'un yakalanması içın Ankaradan Jandarma Komando Bırlığı ıstenılmıştır. Olay, veznedar Muzaffer Arkoç'un 27 ağustos cumartesı gunu kasaya koyması ıcap eden 112 bın lırayı bır çanta ıle dısarıya çıkarması, kasa anahtarmın tekını de muha'ebecıye vermesıyle başlamıstır. Araya tatıl ve bayram gırdıği ıçm olay bır muddet sonra anlasılmış, ancak Muzaffer Arkoç, bu zaman zarfında ızını kaybettırmeve muvaffak olmuştur Muzaffer'ın Gâvur Dağlarında gızlendığı hıssini uyandırıp Surıye sınırını aşmış olması da mumkun gorulmektedır. Ancak Gâvur Dağ larında Jandarma Komando birlık lermin araştırması bıtmeden boyle bır ıhtimahn fazla rağbet bulmayacağma ışaret edılmektedır. Ote yandan Sekerbank, Muzaffer Arkoç'un gızlendıği yen ^sbit edıp yakalayana 5 000 Tl. mükâfat vereceğmi bıldırmıştir. Pazar gunu yapılacak büyük cenaze torenınde merhum Gürsel'ın tabutu top arabasına konulacak, top arabası çevresınde 16 general ve amıral ıle Harb Okulu öğrencilerı ve İstiklâl Mada!yası taşıyan subay ver alacaktır Cenaze töreni sırasında her beş dakıkada bır top atışı yapılacaktır Torenlerle ılgılı program dun Dışişleri Protokol Dairesi tarafın dan açıklanmıştır. BUGÜN YAPILACAK TÖREN Gursel'in naası, bugün saat 8 30 da Gulhane Askeri Tıp Akademısınden almacaktn". Hastahane onunde yapılacak torende su zevat hazır bulunacaktır: Aılesi efradı ve Cumhurbaşka(Arkası Sa. 7, Su. 4 de) 23 bin Hra üe kaybolan veznedar dün teslim oldıı Kadıkoy Mal Mudurluğunde 1,5 ajdan berı 350 hra aylıkla veznedarlık yapan 23 yasmda Paruk Erbudak, kasadakı 338 bın hra ıçınden 23 bın lırayı alarak kaçmış, 3 gun sonra Etıler karakoluna teslım olmuştur Evlı ve 2 çocuklu veznedann, 23 bın lırayı aldıktan sonra, hasta olan çocuklannı yoklamak uzere yarım saatlık ızın aldığı, kasayı dığer arkadaşına bırakıp bır daha geri donmedığı oğrenılmıştır Polıs, sanığın, eğlence r î erlerınde sık sık gorulduğu ve kadına düşkün olduğunu bıldırmektedır. Faruk Erbudak ıfadesınde, 23 bın lırayı cebınde unuttuğunu, 10 bın lırasını da sonradan kavbettığini, bu parayı odemek içın Ordu'dakı babasına tel çektığıni sovlemıstır Castra'nun genç bir Teğmeni, gemiden atlayıp iltica etti Küba Diktatörii Castro'nun gönullu ordusunda teğmen Roberta Gonzales, dun sabah Rus bandıralı « Grosia» yolcu gemisiyl» memleketıne ddnerken, Boğaz sularma atlayıp sahile çıkmış v« ellerini havaya kaldırarak, Türkıye'ye sığındığını ifade etmiştir. 1963 yılında seçılerek, Rusya'ya gondenlen ve Moskova Harb Akademısinde üç yıl çeşitli kollarda ozellikle sabotaj kolunda ihtisas yapan Roberto, Turkiye'ye sağınmasmın nedenleri içın sorulan soruları, karşılıksız bırakmıştır. Balıkçıların anlattığına göre, gemı; Arnavutkoy onlerine geldiğı sırada, ıskele kıç omuzluğundan bir cismın düştüğü görülmüştür. Bır sure su yüzüne çıfcmayan cısmi ızleyen balıkçılar bun(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) • • KAYIP ÇOCVK MUZAFFER COŞKUN DETEKTİFİN ONDÖRT YAŞlNDAKt OĞLV KAYBOLDU Emniyet Mudurluğu Cinayet Masası detektiflerinden Elhem Coşkunun 14 yaşındaki oğlu Muzaffer Coşkun, esrarengiz şekilde kaybolmuştur. Bircok faili meçhul olayların avdınlatılmasmda görev alan Cinayet Masası detektifi. oğlunun kaybohnasından sonra kendi oğlu için yaptığı bütün soruşturmalarda sonuç alamamıştır. Ethem Coşkun, oglunun evden kaçması için ortada hiç bir nedenin bulunmadığını soylemiştir. Bir iş yerinde çalışmakta olan Muzaffer Coşkun, uç gun önce gorevine gitmek için evden ayrılmış ve bir daha görülmemiştir. Muzafferin Izmire gittiğine dair bir ihbar yapılmışsa da yapılan arama ve soruşturmalardan bir sonuç alınamamışto. Detektifin arkadaşlan da kaybolan çocuğun durumunu aydmlatmak için çalışmalara başlamışlardır. KATAFALK VE MEZAR HAZIR Eski Cumhurbaşkam Cemal Gursel'in cenaze töreni için gereken hazırlıklar tamatnlanmıs, Anıt Kabir'de Şehitlikte mezarı acılmıstır. Gursel'in T3.M.M. seref holunde konulacağı katafalk da dun bitirilmistir. Gursel'in mezarı, devrim sehitlerinin mezarlarınm tam ortasındadır. Mezarın açıldığı yere gelen ilgililer, Kıbleyi âletlerle tesbit etmislerdir. Tdrenin devam edip sona ereceği Anıt Kabir'de de hazırlıklar sona ermis, kortejin geçeceği yollar. çevresi temizIenmistir. T^.M.M. seref holündeki kata. falk siyah kadifelerle kaplanmıstır. Arkada biıyuk boy bir bayrağın asüdığı katafalkın yine üst kısmında, tabutun durduçu sürece yanacak mesaleler ve projektörler yerlerine konulmustnr. Dini törenin yapılacaği Naltepe camiinin çevresi titiz bir sekilde temizlettirilmistir. «MARMARA EKSPRES 1966» Tatbıkatından bır gorunus: Avrupa Çevik Kuvvetine mensup Alman Taburnndan bir makınelitüfek nisancısı, yeni bir ates mevziine kosuyor . Binlerce Trakyalı, başarılı "Marmara Ekspres 1966,, Tatbikatını ilgiyle izledi Uran, Amerika'daki Türk Dz. Teğmenleri ile özel görüştü Monterey (Califomia), (a^.) Turkıye Denız Kuvvetlen Komutanı Oramiral Necdet Uran, buradakı bır denız eğitim okulunu zıyaret etmış ve bu okıılda ihtisaslannı yapmakta olan Turk demz teğmenlerıyle özel bir göriışmede bulunmuştur. HAVSA (Trakya), Said Arif Terzioğlu bildiriyor Amerıkan, Alman, Belçıka bırlıklenyle ve Turk Sılâhlı Kuvvetlerının Buıncı Ordusuna baglı 2 kolordunun ıştırakıyle uç gunden berı devam eden (Marmara Ekspres 1966 Tatbikatı), basarılı geçmektedır. Dunku tatbıkatın sonunda bır konuşma yapan Bırınci Ordu Komutanı Orgeneral Memduh Tağraaç, «Harekât, son derece muvaffakiyetli geçmiştir. Bilhassa tank birliklerinin harekâtı, muharebeyi hakiki bir muharebe durumuna sokmuştur. Müttefik Askeri Kara Kuvvetinin başarısını, bilhassa ovmek isterım» aemıştır Yunan Dışişleri Bakanı da Amerika'da DIS HABERLER SERVİSİ NEW YORK Çağlavançil' le Kıbrıs konusnnu görüsece ği söylenen Tunan Dışişleri Bakanı Tumbas, Amerika'ya çelmistir. Yunan Dışişleri Bakanı 24 Evlul'de baslayacak olan B Mılletler Genel Kuruluna katılmadan once Washing1:on'da Desn Rusk ve Mc Namara ıle de temas edecektir. Çağlayangıl ve Tumbas'ın. Genel Kurul toplantısı sırasında Turk Yunan ıkılı gorusmelerını %uksek sevıyede devam ettıreceklerı açıklanmıstır. Gülek, Genel Sekreterlik için müaadele edecek ADANA 18 ekimde yapılacak CHP Kurultaymda Genel Sekreter lığe adaylığını koyan eski Genel Sekreter Kasım Gülek, Karataş ilçe kongresinde yapöğı konuşmada: cGenel Sekreterlik için Kurul tayda açıkça mücadele edeceğim. Bu beniro tabiî hakkımdır» demiştir. Gülek, ilçe kongresinde Baskan seçilnııştîr. Yağmur bekleniyor, Tesilkdy Meteoroloji Istasyonnndan alınan bilgiye gore, bugün istanbul ve çevresinde hava, yer yer yağmurla geçecek ve sıcaklık, bir miktar düşecektir. Dun Istanbul'da hava sıcaklığı, 27 dereceye, denız suyu ıse 21 dereceye çıkmış; denıze gırenlerın sayısı artmıstır. Yabancı Birlikier «Duvarların Ötesi» piyesi yasaklandı KARABÜK Halk Eğitim Merkezının bır koye yardım amacıyla sahneve koymağa çalıştığı Turgut Ozakman'ın «Dnvarlann Ötesi» ısıralı pı>es. Koy îslerı Bakanlığmca, \asaklanmıştır. Iddıaya gore eserde, sol propaganda yapılmaktadır Dun, Ha\sanın Guneyınde başlajan harekâta bır Belçıka gru pu, bır Alman tabur grupu, bır Amerıkan tabur grupu, bır Alman karargâh boluğu, Muhabere boluğu bır Amerıkan ıstıhkâm böluğu, bır Ingılız topçu bataryası, bır Amerıkan hava fılosu, bır Ingilız destek bırlığı. lojıstık bırlığı, bir Belçıka taktık hava fılosu, bır Alman ıstıhbarat bırlığı katılmıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) «Izgara kanser etler yapıyor» Milyoner oğlunun ir milyonerin oğlu olan Yalçın Karaboğanm kıu duğu hırsız şebekesi, dun gece Şişli Emniyet Âmırhği ekipleri taranndan yakalanmıştır. «Karaboğa» çetesi adı verilen ve Yalçın Karaboğa, Ismaıl Eşber, Erdoğan Tombak ve Vanlı tsmailden kurulu çetenhı, şimdiye kadar yüzlerce otomobilden radyo, pıkap ve çeşitli eşya çaldıklan tesbit olunmuştur. Zeki Kuneralp, Semenov ile Kıbrıs meselesinı de görüşiü NAnîK \ADİ (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara da bulunan Sovjetler Bırlığı Dısıslerı Bakan Yardımcısı Semenov, dun Dı=ıslerı Bakanlığı Genel Sekreterı Zekı Kuneralp'le, Bırle<;mıs Mılletler Genel Kurulu gundemındekı bazı onemlı konular üzerinde fıkir teatısınde bulunmustur. llgılılenn verdığı bılgılere gore Semenov, gundemdekı sılahsızlanma, somurgecıhk hareketlerı gıbı onemlı meselelerde, Turkıve~ nın genel tutum ve goruslerını oğrenmıs, bu arada Sovyetlerın aynı konulardakı goru«unu Kuneralp'e anlatmıstır ' Semenov • Kuneralp goruşmesınde gunun bazı konuları uzerinde de durulmus, Kıbrıs konusunda son gelısmeler gozden geçırılmi«, bu arada, Sovyet Dısı^lerı Bakan Yardımcısı resmen teMt edılmnen so>lentılere gure Amerıkanm Karadenızdekı bazı îaalıyetlerını, barışı bozacak nıtelıkte bulduklarını ıfade etmıştır TRİESTE, <a.a.) Mılano Tumor Araştırmaları Ulusal Enstitusü'nun Patalojık Anatomi Bo lumü Müdürü ve Dunya Sağlık Teşkılâtı'nda kanser alanında uz man olan Prof. Carlo Sırtorı, Tneste'de yapılan «Tıp Günü» dolayısiyle hazırladığı bır ıncelemede, «Izgara etlerin, sigara du manı kadar sağlığa zararlı oldu ğunu» ılerı surmektedır. kurduğu hırsız şebekesi e/e geçti B FAZLA BİR A İÇENLER.. LONDRA, (AP) Buyuk bır fırmanın duzenledığı bır anketı yoneten sağlık uzmanlan, biraya duşkun Ingılız erkeklerınin, eş lerine, bu ıçkıyı kullanmayanlardan daha sadık kaldıklan sonucu na varmı«lardır Ankete gore, bı ra, cınsel arzulan gemlemekte dır. Özel otomobillî Tophanede büyük bakkaliye mağazaları sahibinin oğlu olan ve babası tarafından hedıye olunan 34FY192 olakalı 1964 modeli Chevrolet otomobili ile hırsızhğa çıkan «Karaboğa» çetesmin her gece su gıbı para harc;adığı da anlaşılmıştır. Kadm ve esrar ÇETE KEISİNİN LÜKS OTOMOBİLJ VE KABABOĞA ÇETESİ (ÜSTTE) Polısin veıdıgı bilgiye gore, çete mensuplannın otomobüle Boğaza gıderek her gece esrar âlemleri yap(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog