Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

aTURKİYE MUMESSİLLİSI : r t RUtMAKflPÎCARETJUÜESSESESJ 35 KAKAKOr.lsTAMUL T.,r ÇOtflAKA» umhuriyet KURUCUSU: TUNTJS NADİ ö fc I ° " 43. yıl sayı 15132 Telgraf Te mektup adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 8 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 DAvramka reiŞeiIIDC H EulAl l«» C y i U I IOAA IYOO \ Dün 6.45'te gözlerini hayata yuman eski Cumhurbaşkanı Ankarada defnedilecek GÜRSEL'İ KAYBETTİK Millî Yas jlânedildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ski Cumhurbaşkanı ve Tabii Senatör. Emekü Orgeneral Ce mal Gürsel dün sabah saat 6.45'de vefat etmiştir. Gürsel, koma halinde yatmakta bulunduğu Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesinde tedavi edilmekteydi. Törenle ilgili karar bugün acıklanıyor akanlar Kurulu, dun saat 23 O5'te Başbakan Demırel'ın baskanlığında toplanmış Gursel'ın cenaze tdreni konusunu muzakere etmıştır. Toplantı. saat 0 25'de sona ermiştir. Toplantıdan sonra Başbakan Demirel gazetecilere: Varüan kararların bugün saat 12'de açıklanacağını soylemlş. başka bilgi vermemlstir. Devlet Bakaru Bilg»han da, bu konuda konuşmamıştır. Buna rağmen, toplantı da; Gürsel'in eenazesinin Meclis önünde knrnlacak bir katafalka yerlestirilmek «nretiyle halkın ziyaretine fırsat verileceği, Gürsel'in AnıtKabire gdmülmesi yolunda bir karar alındıgı sanılmaktadır. Bnnnnla beraber, kararlar üzerinde Basbakanm bugün öğleye kadar bazı temaslar daha yapacagı Sğrenihniştir. Karano dün gece açıklanmamasının bngün yapılacak bn kabil temaslardan ileri geldigi anlaşılmıştır. E Cemal GurseHn vefatı bntün yurtta de Tin bir üzuntü yaratmış ve yayınlanan Hıi kumet bildirisinde, cenaze toreninin sonuna kadar bayraklar yarrva indirilmek suretiylt mılli raatem ilân edüdiei bildirilmiştir. Gur sel buvük blr askerî törenle Ankara'da def nedilecektir. 71 yaşındakı Gursel'ın vefatı haberi Gul hane ılgılılerl tarafından hemen Cumhurbaşkanlığına bıldınlmiş, haberi alan Basyaveı Turgut özbahadır, durumdan derhal Cum hurbaşkanı Sunay'ı haberdar etmiştır. Du rumu buyuk bir teessürle oğrenen Sunay hemen hukumetin haberdar edılmesini arzulamış ve cenaze torenı hazırlıklan içın gereken teşebbuslere gırilmek üzere Genel Sekreter Cıhat Alpan'ı görevlendırmlştir. Haber Başbakanhğa da ulaştırüdıktan sonıa Devlet Bakanı Cıhat Bügehan tarafından o sırada Egede Sultanhısar ilçesmde halk önunde konuşmakta olan Başbakana telefonla îçışleri Bakanı vasıtasıyle ıletilmiştir. Başbakan haberi aldıktan sonra gezlnln geri kalan kısmım iptal ederek beraberinde bir kısım Bakanlar olduğu halde kara yoluyla derhal Ankaraya hareket etmiştir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) B Merhum Cemal Gürsel iyileşebileeeği ümidiyle Amerika'ya fönderilmis, derken Esenboğa'da roerasimle nğnrlanmıştı. Sunay'ın mesajı C Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, eski Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu tabiî üyesı Cemal Gürsel'm ölumü üzerıne dun bir mesaj yayınlamıştır. Sunay'ın mesajı soyledır: «Sevğili vatandaşlaran, Müstesna bir insan, çok değerli bir lnsan ve büyük bir vatanperver ve Devlet Baskanı olan selefim Sayın Emekli Orgeneral Cemal Gürsel bu sabah Ailahın rahmetine kavuşmuş bulunuyor. Acımız derindir. Şanlı tarihimiz, millet ve memleket bütünlüğüyle Atatürk inkılâplannın ve Anayasamızm en sadık bir koruyucusu olan 27 Mayısın önderi Cemal Gürsel'i asla unutturmıyacaktır. Bu münasebetle kadirşinas Türk tnilletine, önderlik ettifi Cumhuriyet Hükümetine ve vefah silâh arkadaşlarma başsağIığı temennilerimi sunarım.» LİDERLER GÜRSEL İÇÎN KONÜŞTULAR (ANKARA CTJMHÜRİTET BÜROSU Te «.a.) Eski Cumhurbaşkaaı büyük asker Cemal Gürsel'in elim kaybı dolayısıyla, Başbakan Demirel ve siyasl parti liderleri duyduklan üzüntüyü belirtmişler, milletimize, Gürsel ailesm» ba*sağhğı dilemişlerdir. Hükömet bıitiırısı ursel'ın vefatı üzerine durum bır Hukümet bıldırısıyle ve Turkıye radyolanndan saat 11 55 te Turk ulusuna ve dün>aya duyurulmuştur. Bu konudakı Hukümet bıldırısi şoyledır«Başbakanlıktan bıldırilmıştırEski Cumhurbaşkanlanndan Cumhuriyet Demirel Eski Cumhurbaşkanı ve Tabi! Senatör Cemal Gürsel'in elim zıyamı Sultanhisar'da halka hıtap ederken öğrenen Bssbakan Süleyman Demirel, «Anadola Ajansı» aracılığı ile Türk milleüne şu mesajı yaymlamıştır: «Milletimiz bir evlâdını kaybetti. Eski Cnmhnrbaşkanımıs Cemal Gürsel'in ebediyete intikali ynrdnmnzn büyük bir acıya ve eleme garketti. Hfilletine Te vatanına »şkla, güvenle bağlıydı. Büyük Türk milletinin hür, demokratik nizam içerisinde kendi kendisini idare edeeeğine ve her türlü müşkülü asaoagına, her şeyi basaracağına yürekten inanmıştı. Bir süredir hasta idi. Tasaman büyük bir (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) G saat 6.45 te tedavi edilmekte olduğu Ankara (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) £ ^Cl IDlf C Kf Gitti ve kısa süre sonra yeni bir krb g.^irerek komaya girdi. Bitkisel ha^ * ^ ^ " * ' ^ ^ ' ' ' " yat dönemi başlamıştı. Yapılacak bir şey yoktu. Washington'dan nçakla geririlip Gulhane Hastanesine yatınldı. Millet Sağ Olsun oğa kanunu nihayet şaşmaz hükmünü yerine getirdi; aylardan beri bflinç ve duyu gıicünü tüm yitirerek bitkisel bir yaşantı I süren dördüncü Cumbjırbaşkammız Cemal Gürsel aıfek Ö2İk varhğı ile de aramızdan ayrüdı, sonsnzliığa föçtü. Bilim otoritelerinin her türlü iyüeşme olanağından nmut kestiği bir sırada, burada yayunladığımız bir yazıda henüz nefes alan, bitkisel de olsa henüz hayatla ilişiği kesilmemiş bir yiğit kişi üzerine ağıt yakmak zorunda kalışunızdan duyduğumuz acıyı belirtmiştik. Ağır koma halinde bulunduğu nzun süre boyunca Gürsel'den söz ederken sayın nıı, rahmetli mi, hangi deyimi kullanmamn gerektiği hakkında zaman zaman duraladığımızı şimdi rtiraf ederken yüreğimizin gene acı acı sızladığını belirtmek isteriz. Türk ulusunca 27 Mayıs devriminin başı ve sembolü olarak bflJnen bu kahraman adam, aynı zamanda, son yanm yüzyıllık geçmişimi* zin potasında yuğrnlmuş, bugün yavaş yavas eridiğini gördüğümüz bir kuşağın da temsilcisi idi. Genç yaşında, daha öğrenimini tamamlamadan okul srralanndan aynlarak savaşa katılmış.o cephe senin bu cephe benim, Çanakkaleden Sakaryaya, Dumlupınara dek durmadan çarpıjmıştı. Askerlik tekniğini akademi tatbikatmdan önce ateş hattmda öğ* renen, Türk köylüsünün sorunlan ile ekonomi kitaplarından önce Mehmetçiğin bakışlannda karşüaşan rahmetli Gürsel, kendi kuşağımn bir çok değerleri gibi, kafasında bilçi ile görgüyü denge halinde tutmasını bilir ve sırası geldiğinde bunları daima iyi kullamrdı. Smırsız bir yurt sevgisinin doldnrduğu temiz yüreği, onn, en genç yaşından Orgeneralliğe, Cumhurbaşkanlığına ve derin komaya girdiği güne kadar ulusal çıkarlar nerede ise bep o yöne doğru itmiştir. Bu itibarla Çanakkale savaşma gönöllü olarak katılan zabit namzedi Cemal Gürsel'in davranışı ile 27 Mayıs devrimi liderliğini yine gönüllü olarak kabul eden Orgeneral Cemal Gürsel'in tutumu arasmda sıkı bir bağhlık bulunduğunu söylerken sağlam bir karakterin değişmezliğini belirttiğimize inamyoruz. Bugün bu değerli adamı ikincl ve son defa kaybetmiş olmamn üzüntüsü içindeyiz. TeseOimiz, Cemal Gürsel'i yetiştiren kahraman ordumuzun saflan arasmda Atatürk'çü, ilerici, yurdu nğruna canmı seve seve fedaya hazır daha nice nice büyuk değerler yetişmekte olduğuna dair beslediğimiz sarsılmaz inançtır. Türk milleti sağ olsun' Başbakan "Millî Tesanüt,, istedi SULTANHtSAB (a^.) Geceyi Aydın'da geçiren Başbakan Demırel, dün saat 8 45 te Sultanhısar'a gelmıj ve yaptığı konuşmada «Vatandaşm derdinin süratle halledilebilmesi, millî tesanüde bağhdır» demiştir. Millî bırlik ve kardeşliğe değınen konuşmasmda Başbakan Süleyman Demirel, özetle funlan söylemiştır^: Bütün va" Vatandafin derdinin süratle halledilebilmesi, millî tesanüde baglıdır. Memleketimiı, her gün ileri merhaleler katetmektedir. Ve daha ileriye gidecefiı.» ATÎNA Başbakan StefanoBaşbakan, bu arada elîm hapulos, bır gazetecıye verdıği soberi duymuş ve konuşmasmı burulu cevaplı demeçte, Kıbrıs rada kesmistir. konusunda ozetle şunları soylem mi'itır: «Simdi artık, Türkiye ile harb ihtimali, ciddî bir sekilde bahis konusn olmuyor. Ikili görüşmelerin seyri hakkında ne iyimser, ne de kötümserim. Kıbrıs milleBELGRAD (a.a.) Tiran radtinin büyük çoğnnlnğunnn tasviyosuna göre, Arnavutluk, Adalet bi olmadan kesin çözümün uyBakanlığnu ilga etmiştir. Yeni gnlanması mümkün değildir. kabınede Adalet Bakanı, yeralKıbrısta Türklere genis mnbtar mamıştır. idare hakları verileceği haberi îlgaya sebep, Sosyalist kanundo|rn de|ildir; herhalde bir topların hazırlanmasuıda olumlu rol rak bedeli bahis konusn olabilir. oynayan Bakanlığın varlığına Bn bedelin mahiyeti. henüz kaihtiyaç kalmaması ve «Sosyalist rarlastınlmamıstır. Makarios*nn, kammlann amacuun, iıaiin^ gu> Enosis'l eandaa ı m cttiğine cflne dayanan bütün kurnluslann Stefanopulos*, Kıbrıs için «BEDEL» den bahsediyor Diinyo'cicı akisler.. (DIŞ HABERLEB SERVİSİ) Eski Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in vefatı, dünyada da teessur uyandırmıştır. «Türk milletinin kendisios itimad ettiği babaşahsiyet» in ölumü olayı, radyolar, millî ve uluslararası haber ajanslan tarafından kısa zamanda bütün dunyaya yayılmış ve yabancı akşam gazetelerince de kullanılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 dej GÜRSEL UYUDU, UYANMADI... Fikret OTYAM Dolmuş'da şofor: »B>ba Gursel oldii...» Baroda Şef «Gürsel'i kavbettik... Radyolar: «Gürsel öldü>> Telefonlar, Teleksler avnı haberı veriyor: «Gürsel öldü». O'nun 173 gundur >attığı Gülhane Askeri Tıp Akademismin nizamıy* kapıu bir andâ baııs mensuplarıyla doluverdl.. Bayrak yanya Indlnlmistı. Sağhğında alınmayan, çok sıkı bır guvenlik tedbiri alınmı^tı (Omnunı 8a. I. 8& 1 de) Arnavutluk, Adalet Bakanlığını kaldırdı Eğlence yerleri tatil, Radyoda özel program Hukumet bıldirisini dikkate alan eğlence yerleri faaliyetlerini tatıl etmişlerdir. TRT'de özel program uygulanacaktır. Gerek eğlen ce yerlerınde faahyetin durdurulması gerekse TRT deki özel program cenaze töreninın sonuna kadar lürecektir. NADtR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog