Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

» * • •» •%• • * • ! < £• TÜRKİYE MÜMESSlLLlSI î 5r RULMAK TİCAJ^ET MÜESSESBSf' Ftrnsenicılte 35 KAKAKOY «ISTAN8UL KOlrtAKAl 43. yıl soyı 15131 umhuriYet KÜRUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve tnektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ÖKSÜRÜK SU Çorşomba 14 Eyiu! 1966 ÇOCUGU OKULA GİDEN AiLELERiN EGiTiM MASRAFINDAKi ARTIŞ o/o 20 o/o 40 ORANINDA Başbakan Aydın'da konuştu Okul malzemesi ve ders kitaplarmm fiatları arttı Daha iyi olurdu gede bir hizmet gezisine çıkan Başbakan Suleyman , Demirel, her gittiği yerde bir yeni tesisin temelini atar, bir başkasının kordelâsını keserken, büyük küçük demeden, uğradığı kasaba ve köylerde söyIev venneyi ihmal etmiyor. Meydanlarda. yol kavşaklarmda kendisini dinlemek üzere biriken kalabalık vatandaş topluluklarını kırmak istemiyen Sayın Başbakan, hazırlıksız, ayaküstü duzenleyiverdiği bu söylevlerde neier söylemiyor ki.. Hürriyet içinde kalkınacağız.. Demokratik idarede her vatandaşın hakkı korunacaktır.. Partiler birbirleri fle iyi fcçinmelidirler Refaha ulaşmamız, bir an önce sanayüeşmemize bağbdır.. Bu güzel vatanda kardeşçe yaşıyalun, çalışalım ve kazanalım.. Oenel olarak herhangi bir metoda dayannuyan bu yuvarlak sözleri, az zamanda çok dolaşmak zorunda olduğunn pözönünde tuttuğumuzdan, Sayın Demirele bağışlamayı isterdik. Iktidarının 11 inci ayını henüz dolduran bir Başbakandan karşnnıza geçip «yaptık. ettik, oldn, bhti» gibi jeçmis çekimi özerine sıralanmış başan nutuklan bekletnenin insafsızlık olacağını biliriz. Ne var ki, bu Başbakan bir Cumhuriyet Başbakanıdır, Cumhuriyethniz ise. şunnn şurasmda 43 iincü yıldönümünü idrâk ettnek üzeredir. Knk şu kadar yıldır Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkemizin en zengin, en verimli, en nyanık bir bölgesinde dolaşırken, Sayın Başbakan her halde geri kalmışlığın belirtisi olan pek çok aksaklıklar, yoksulluklar, hattâ sefaletlerle karşılaşmış bulunacaktır. Egede hâlâ doktorsuz, ilâçsız, ebesiz, okulsuz, öğretmensiz köyler vardır. Egede hâlâ toprağı yetersiz, hattâ topraksız vatandaşlarla binlerce dönümlük çiftliğinde ırgat çalıştıran zenginler bir arada yaşamaktadır. Egede hâlâ devlet nimayesinden yoksun fakir üreticfler fiç beş kuruşluk kredi uğruna insafsız murabahacıların elinde inim inim inleraektedir. Egede hâlâ Atatürkçü Cumhuriyet öğretmeninin görevini yapmakta güçlök çektiği köyler vardır. Yirmi yıldır adım adım ilerüyen gericiler, tıpkı yurdumuzun başka yerlerinde olduğu gibi, güzelim Ege ufutdanna da karanlık düşürmüşlerdir. Okula gönderilmiyen kız çocuklan, her mahallede (icrayi faaliyet) eden «Kur'an kursu» öğrencueri, Menetnendeki Kubilây anıtını «bu da ne imiş ki?» dercesine anlamsız bakışlarla seyrederken, (General Ulgenalp'ın kulakları çmlasın) keçi sakallı yobazlar kıs kıs gülmekte, beri yanda ise kara keçiler Ege ormanlarını gene için için kemirmektedir. Bunlan zaten bilen, fakat bu seterki gezisinde şüphesiz bir daha yakından görcn Sayın Başbakan, sık sık yaptığı konuşmalarda, yuvarlak sözlerin ötesine geçerek biraz da bu acı dertlere değinse, bizi bu geri kalmışlıktan kurtaracak reform tedbirlerinden söz etse idi, her halde daha iyi ederdi. «Hürriyet içinde kalkınıyoruz... Bir an önce kalkınmamız sanayileşmemize bağlıdır. Her yıl şu kadar milyarlık yatırun yapacağız.. Partiler arası ilişkiler kardesçe olsun..» biçimindeki vaad ^e dilekler, henfiz on bir ayhfc bir iktidar Başkanına bağıslansa da, belirli bir dünya görüşünden yoksun bulundnğu sfirece bavada kalmaya mahkumdur. Demirel: «Anarşi ve aşırılığın karşısındayız» AYDIN (a.a. ) aşbakan Suleyman Demirel, Ege gezisinin 6 ma günunde Çeşme, Oral »e Seferhısar ılçelennuen sonra Ay dın'a gelraiş ve burada yaptığı konuşmada, hürriyetlenn hiçbir zaman hürriyetlen sağlayan temel nizamı tahrip edecek hale gotürülmiyeceğinı belirtmiş, bu bakımdan anarşinin her turlü aşın cereyanlann azimle karşısında olduklannı söyleyerek «Türk vatandasmın kafasında Turkiyenin kaderinin çayrimesul insanlar tarafından sokaklarda tayin edileceği korkusu roevcut değildir» demiştir. Demırel, îzmırde Beledıye Başkanlannın verdiği yemekte ise 2490 sayılı »Artırma, Eksiltme ve îhale' Kanunu'nun değiştirileceğini» soylemıstır. ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Jg ğrencilerin kitap ve öğretım aI I racı masraflan dar ve sâbit gelirli ailelerin karşılayamıyacağı kadar yuksek bir seviyeye varmıstır. Artıs oranı vuzde 2O\U7de 40 arasında defişmektedir. Ders kitaplarına yapılan son zam ise aileler için yeni bir kul fet olmuştur. Öğretim aracı ve kırtasiye fiatlarında görünüşte bir artış olmamakla beraber, biçim ve kalite değıştirmek suretiyle büyuk bir fiat artışı sağlanmıştır. Piyasada yapılan bir inceleme^e gore bir aile, ılkokul birinci sınıfa gıdecek çocuğu için en azından ve en ucuzundan olmak şartiyla 135 ilâ 150 lira arasında masraf yapmak zorundadır. Yıl içindeki masraflar buna dahil değildir. Aynı şekılde ılkokul dördüncu sınıfta kitap mas rafları artmakta ve dördiıncü sınıfa giden bir öğrencinin masrafı 185 ilâ 200 lira arasında olmaktadır. Öğrenciler daha yuksek sınıflara geçtikçe masrafları da artmaktadır. Ortaokula giren bir öğrencinin masrafı ortalama olarak 230 ilâ 250 lira arasmdadır. Lise birinci sınıfa giden bir öğrencinin masrafları daha da yükselmelrte ve 400450 liraya erişnıektedir. Bu masraf lar nehari olarak okuyan öğrenciler içindir. Eğer bir aile çocuğunu yatılı olarak ya da özel bir okula gondermek istiyorsa masraf çok iukseimektedir. v™P*?&tfMl<!1£ GORDON, UZArDA YÜRÜRKEN TEHLlKE GEÇİRDl! CAPE KENNEDY (a.a. A.P.) ncekı gun «Genunı11» ıle uzava fırlatılan ve daha once atılan «Agena» hedef uydusuyla buluşarak beraber donmeye başlayan 2 astronottan Rıchard F Cîo'don, dun uza%da 44 dakıka yurumuştur. Gordon, 9 metre uzunluğunda bir kabloya bağlı olduğu halde kendmı «Gemınıll» kapsulünden, uzayın sessız bosluğuna bırakmıstır' Bu arada astronot, kabının cıvatalarını sıkıstıramadığı ıçın, tehlıke de geçırmıstır . Gordon'dan once boslukta >alnız 4 ınsan jurumus bulunmaktadır. B Û «Tenkidin smırı» Demırel'ın Aydm'dald konujması şoyledır: «Konuşmada, yazılı tenkitte, harekette kanunlann, slyasi örflenn, ahlâkın, normal bır demokratik nızam içinde makbul sayılan mucadele metodlannın sınırlanna riayetkâr olmaya mecburuz. Iktıdann bır vesayet müessesesi olduğuna inanmıyoruz. tk tidar, icra mevkiinde bulunanlara katı, bilimsel değrleri şüpheli doğmaların her ne pahası(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) " Güzel bir gün ,, Astronot, uzayın uçsuz bucaksız Okyanusunun üzerinde, «Güzel bir gün» demıs, fakat «goremıyecek kadar fazla ısınması ve terlemesı» dolayısıyle bosluktakı î'uruyusunu kısa kesmek zorunda kalmıstır. Üstündeki kapağı açtıktan sonra Gordon, koltuğunun üzerine çık(Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) «Zam yapıldı» Ders kitaplarında Millî Eğitira Bakanhğı «Yayımlar ve Basılı Eği tim Malzemesi Genel Müdürlüğii» kararı gereğince sağlanan zam ise yayınevleri yaranna ve öğrenci velileri aleyhine bir sonuç ortaya çık masına sebep olmuştur. Ders kitap larınm fıatlannı Milli Eğitim Bakanhğı tesbit etmektedir. Buna karşıhk yardımcı ders kitaplarmm sadece adlannı tesbit etmekte, fıat larını ise öteden beri serbest bırak maktadır. Bu sebepten yardımcı ders kitapları fıatlarmda geçmiş yıllarda esasen zam yapılmış ve bugunkü yuksek fiat seviyesi doğmuştur. Mıllî Eğıtim Bakanı Orhan Dengiz, dün Izmır Yuksek Islâm Enstitüsünün RÇIIIS töreninde, «Dışardan Islâm eğitim uzmanı getirileceğini» açıklamıştır. Orhan Dengiz özetle şunlan söy iemiştir: «Hükumet olarak modern çaflann getirdiği yeniliklerle ve kalkınmanın ortaya çıkardığı yeni hayat şartlariyle mânevi hayatımızı bağdaştırmak önemle üıerinde durmakta olduğumuz bir konudur. İlmî zihniyetle yetişmis, 2" nci yüzyılm yaşama felsefesini idrak etnüş, üstün seviyedeki din adam lanna olan ihtiyacın kalkmmaml zın gerçekleştirilmesinde önemlf bir yer tutmakta olduğuna süphe yoktur.» «Bu yuksek okuUanmızda eği» tim ve öğretimi bütün islâm diinyasmın dahi dikkatini çekecek en yuksek seviyeye çıkarmak başlıca hedefimizdir. Bunun için islâm dünyasında isim yapmış eğitira x» öğretim clemanlannı temln ederek onlaruı bu müesseselerimizde hiz(Arkası Sa. 1, Sü. 3 de) "Dışordon islüm eğitim uzmonları gelirüecek. Çağhıyangil, Hınıs'ın Çilligil kbyü muhtan Selâhattin Araç, verdiği «yazılı demeç» te «köyumüz dağ koyüdür. 41 hane tamamen yıkılmıştir. Şimdiye kadar 11 çadır almışem. Kbyümüzün yarısı sovuktan hastadır» diyor. Atina: «Özarda'nın sözlerini hayretle karşıladık..» ATİNA (AP) Hukumet kavnakları. dun gece, Turk milletvekıh Resat özarda'nın, Yunanıstan'da va;ayan Turk ekallıjetıne baskı yapıldığına dair ithamlarını hayretle karsıladıklannı bıldırmıslerdu. Kaynaklar, CKMP mılletvekılınin onceki gun «Ankara'da sövlediklerinin tamamen beklen" medik ve lüzumsnz olduğunu» ve «Tunanistan'ı liyaret ederken söyledikleriyle bir tezat teskil ettiğini» one surmuşlerdır Rusk ile 2,5 saat görüştü WASHİNGTON, (AP) Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile B. Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk, dun 2,5 saat süren bir gbrüşme yapmışlardır. Gözlemcıler, konferansuı bu kadar uzun sürmesinin beklenmedik bir şey olduğunu ifade etmişlerdir. Görüşmeıün neden uzun sürdüğü, açıklanmamıştır. Çağlayangil, «Rusk ile göriişuek fnsatını bulduğundan büyük memnuniyet duyduğunu» ve «Doğrudan doğruya karşıhklı ilişkiler ve dünya meseleleri ile ilgili konuların görüşüldüğünü» söylemiş, daha fazla izahat vermemiştir. Turk ve Amerikalı diplomatlar, «İki Dışişleri Bakanı arasında görüşülecek herhangi âcil bir problemin bulunmadığını» ısraıla belirtmektedirler. Kaynaklarm bildırdiklerine göre, Çağlayangü'in Amerika'yı ziyaretinin ana sebebi, Aralık aymda Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm Başkan Johnson'la yapacağı görüşmeler için gereken hanrlıklan tamamlamaktır. «Yayın evleri» Öie yandan ders kitapları alanında çahşan yayınevleri konusunda ortaya pek çok dedıkodu atılmaktadır. Şıkâyetler gıttıkçe artmakta, deıs kitaplarmm serbest rekabet anlayışı içinde satılmasından umulan faydanın sağlanamadığı, bazı yayınevlerinin bazı okulları pazar (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Kısa sürede tedbir alınması gerekiyor Mücahit BEŞER Yazıyor En geç 20 gun içinde gerekli tedbirler alınmadığı takdirde önümüzdeld kış, Varto, Hınıs, Tekman, Çat ve Karlıova ilçelerinde, 19 ağustos depreminde kaybettığımiz 3 bin kışinin birkaç mislini daha toprağa vereceğimiz anlaşılmakîadır. Zıra, barınakları tamamen «yerle bir» olmuş bulunan ve sayıları 100 binı aşan bu yurtdaşlarımızı, depremden daha «dehşet vericU bir tehlıke tehdıt etmektedir: Soğuk... (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) OKLX M.4LZEMESI VE DERS ARACI SATILAN BİR KİT.\PÇI DUKKÂNI KAR YAGAN KARLIOVA'DA DEPREM OLDU, 1 KİŞİ ÖLDÜ BİNGÖL Karlıova ilçesinde, onceki gece saat 11 sıralarında kısa suren bır deprem olmuş, Çıftlik koyunde bir kişi dlmüş, bır kişi de yaralanmıştır. Ayrıca, bazı köylerde, geçen depremde hasar gbren evlerden bır kısmı jlkılmıştır. Karlıova'nın yiıksek bolgelerl ile dağ eteklerinde koylere, dun yılın ilk karı yağmıştır. Geceleri ısı, şimdı, eksi 2 dereceye kadar düşmektedir. öldürülen 1. Sirin Sanık Ahmet Kavgaya sebep olan Güngör Benzin. istasyonunda cinayet işlediler Aksaraydaki Kuçuk Opera Tıyatrosu ve Aynur Sıneması sahıbi İsmail Şınn onceki gece saat 24 sıralarında Mıllet caddestndeki bır benzin ıstasyonu önünde başına çekiçle vurularak öldürülmüştur. 60 yaşındaıu tıyatro ve sinema sahıbinuı bir kadm yüzünden cinayete kurban gittiği mahalll polısin verdiği bılgiden öğrenilmiştir. Cınaj'etle ilgıli olarak kamyon şoförü Yılmaz Solmaz ve şofor muavını Ahmet Aykan, tevkif edılmişlerdir. İsmail Şirin, olay gecesi yanm da 28 yaşmdaki Gungör Karakaçan adındaki kadın olduğu halde Opel otomobili ıle gezmeye çıkmışt:r. Sinema gişesınde görevli bulunan Güngdr, sinema sahıbizun otomobıltne bindıkten kısa bir süre sonra bir yıl önce boşandığı kocası Yılmaz Solmaz'ın (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Sanık i'ılmaz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yunan Başbakaru Stefanopulos' un, «Akropol» gazetesinde çıkan «Türklere, Kıbrıs için bir bedel verilecek» yolundaki demecine, dun Dışışleri Bakanhğı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp cevap vermiş, Türk Hükıimetinin, bir çok kere ilân ettiği Kıbrıs politikasının temel prensiplerinden inhiraf edihneemin bahis konusu olmadığını, kesinlikle ifade etmek isterim» demiştir. Tiirkiye; Kıbrıs politikasım değiştirmiyecek İSTANBUL EMNİYErİ TEKNİK BUROStJNDA, 350 BİN PARMAK İZİNİN İNCELENtŞİNDEN BIR GÖRÜNÜŞ... Yakalanan iki DİİZCE CİNAYET! ILE İLGILI 30 ŞUPHELİ ŞAHIS YAKALANDI Polis, 350 bin parmak izini dikkatle inceliyor Düzce cınayetının esrar perdesinı kaldırmak için teknik yön> lerdeD yapılan çalışmalar, aralıksız devam etmektedır Bunun içın İstanbul Bmniyet Müdürlüğunde dört kişi görevlendırilmıştır. Şüphelı görülen ve Amerikalı teğmenle şoförü öldürüp Birol soyulganı da ağır yaralayan cânilerin eşkâllerine benzeyen kışıler, devamlı sorguya çe* kilmektedir. Çeşıtlı illerde şimdiye kadar 30 kişi yakalanmış ve dururoian tetkik edılmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) o LONDRA Makarios, bir kiERZURVM Dun gece, 5 sa lisede yaptığı konuşmada: «Türnıye kadar suren bır deprem kay kiye'ye ns mü? Ohi! yanı hadedılmiştir. Hasar olmâdığı bılyır Taksim mi? Ohi! Kanton dırilmektedir. mu? Ohi!» demış, Turkiyenin ERZİN'CAN Dun. saat 22 40 bır askeri harekâtına karşı olünta bır depıem olmu' hasar kayceye kadar çarpısacaklannı söydedılmenrıstır. lemıştır. Eriurum'da Makarios «Ohi» diyor sahıs SoysaFı dövenler değil ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) îlhami Soysal, öövülmes! olaymdan sonra aldığı yüzlerce tehdit ve ihbar mektuplarını dün sabah Ankara Savcılığma teslim etmiş; Çatalcada vakalanan iki şahsın kendisıne saldıranlarla ilgısi olmadîgını söylemistir. îlhami Soysal Savcılıkta trerdiği yeni ifadesinde hergün beşon kadar ihbar ve biı 0 kadar da tehdit mektubu ald ğını bildirmiş, bunlann hepsim tsh> kikatı yürütmekte olan Savejya teslim ederek gerekli inceIemenin yapılmasını istemiştır. Diğer taraftan, onceki gece, saat 23.30 sıralarında evinden alınan îlhami Soysal Emniyet hazır kuvvetine götürüleren polisçe yakalanan iki Buick araba kendisine gösterilmiştiT Soysal arabalann hiç binnio kendi sini kaçıran arabaya benzemediğini bildirmiştir. Soysal, bu arada. Çatalca'da tutulan 06 Dü 816 Buıck marka otomobilin şoförü ile d!S*T şah sın kendısıni dövenler» bcnzemediğini de ifade etmıştı:. NADÎR NADİ Ysrgıta3 Başkanı İmran Öktem'in • Adalet 51lı» nı açış konuşraasının ujsndırdığı yankılar devam etmektedır Bu konu ıle ilgılı olarak Turkıye Ileri Kadınlar Dcrneğı ıle Kadm Haklarını Koruma Derneğı ortak bir bıldırı jayınlamışlardır. Bıldırıdf. konuşma «Ulusal bir uvarmaı kauul edılmekte ve" < Gerici çevrelerde maksatlı olarak tutulup ^a^ılmak istenilen ve çağımızın gerisinde k3İdığı kuşku jfo^termijcn Nurcııluk hareketinin Isiaırıvetle itgısi olırart""'! hilimsel incelemelere saplanmıştır» denılmektedır. «Öktem'in konuşması ulusal bir uyarmadır» Oioy f Bir anne, dayakla iivey kızını öldürmüş Genç bir anne, 6 yaşmdaki üvey kızım dayak atarak oidurduğu iddıasıyle dun, nezaret altına alınmıştır Okmeydanı 3 Blok 5 sayıda oturan Elıf Tunç, Parkotelde çahşan kocası Tayyar'ın evde bulunmadığı bır sııada, üvey kızı Cıhan'ı ıddıaya gore, feci şekılde dovmuş, sonra da Hukümet Tabıbıne giderek, «Kızınııı merdivenden duşerek ölduğünü» soylemıstır. Vucudunun bırçok >erınHe moı'ıuk gorulen çocuğun cesetı, Morga kaldırılmıştır. O2EL SEKTOR PEVLET Nötralize edilecek olanlar listesinden Doç. Dr. Koçtürk görevinden alındı ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Tanm Bakanhğı Bei.eame Gıda Kontrol ve reknotojl Grupu Başkanı Doç. l> ö i m w K. Koçtürk, Tanm Bakanımo emriyle Adana Veteriuer Müdürlüğu Gıda Müşavirlığine ataamış ve dairesi de lâgvedilmi». tir. Lâğvedilen grup, eski Tanm Bakanlanndan Turan Şahin za manında ta^arlanmıs ve Turan (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Işveren, öldürdü laıısı 7 ncî sayfada BORU Mü BU?.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog