Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Dr. BAHA ÖNGEL TÜRKÇEFRANSIZCA FRANSIZCATÜRKÇE S Ö ZLÜK Iki bolum halınde hazırlanan bu söriük, Fransızca ders kitapîarında kullanılan, ya da guıluk hayatta luzumlu olabılen hemen butün ıfa'iplcrı kapsamaktadır. Ayrı ayrı plâstik cütlerde 5 er lira. Birlıkte plâstik ciltte 10 lira. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Tdrkçe ve buhın lisanlarda MİNİK CEP ve BÜYÖK sozluk çeşitleri mevcuttur. İlâncıhk: 5451 10680 43. yıl sayı 15130 u m h u r i yef KURUCUSU: YUNÜS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 22 48 9 8 2 2 42 99 Salı 13 Eylul 196i BATI TRAKYA'DÂKi TÜRKLERiN MÜBADELE EDiLMESiNi Çatalca'da Buıck,, marka iSTiYEN REŞAT ÖZARDA YUNAN HÜKÜMETiNi SUÇLADI siyah bir otomobil bulundu 1 urklugun ımnası ıçın yobazlar kullanılıyor„ Demirel: "Memlekette B doktrın çarpışması vordır,, ANKARA 'Cumhuriyet Bürosu) Bulparlar biryolcu uçağımızı olayının inişe tatbilccıtı ycıpıldı mecburetti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Geçen halta Perşembe gunü evının önünden bındığı bir oto mobılle Ankara dışına çıkarılıp dovulen gazetecı tlhamı Soysal* ın, dun. Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılanndan Yusul Bahattın tarafından yeniden ıfa desı alınmış, ayrıca kaçırılma olayının bir tatbikatı yapılmıştır. Çatalcada ise Soysal'ı kaçıran otomobile eş bir «Buıck» bulunmuş ve içindeki 2 kişi hakkında soruşturmaya başlanmışür. Tecavüze ugrayan tlhamı Soysal da dün verdığı demeçte, ba zı kımselerin olaya ordu mensuplarını kanştırmak çabasını gösterdiklerine ışaretle «Ordumuzda bu derece adî oyunlara tenezzül edecek kimsenin bulun madığına güvenmekteyim» demıstır. Soysal'ın Avukatı Prof. Turan Güneş ise, idare aleyhıne maddi ve manevl zarar dâvâsı açacaklarını söylemiştir. Kıbrıs'ın iki köyünde sokaga çıkma yasağı kondu LEFKOŞE (a.a.) önceki sabah Türk ve Rumlar arasında siddetli ateş teatisinin vuku buldufu Arçoz, Tremese köylerindeki gergin durum devam etmektedir. Barıs Gücü, bu köjlerde olaganüstü tedbirler almıs ve tsveç kontenjanına mensup kuvvetli birlikler, zırhlı araçlar ve ağır silâhlar da köye sevk ı odilmistir. Köyün etrafındaki tepelere mevzilenen îsveç as • kerleri, Arçoz köyüne Rum takviye birlikleri sevkedilmesini ön lemeye çalışmaktadırlar. Bu arada Barıs Gücünün, ilk defa olarak bölgede gece sokafa çıkma yasağı ilân etmesi dikkati ı çekmistir. | Rumların Turk devrıyelerine I ateş açmaları ıle başlayan Ar I çoz olayları sırasında Andreas | Georgıu adında bir Rumun olduğu, dığer ıkı Rumua da ağır j yaralandığı, Makarios yoneti | mince akşam açıklanmıştır. ' İZMİR Ege gezısınde bulunan Başbakan Suleyman Deraırel, oncekı gece îzmırde Incıraltında şerefıne verılen zıyafette AP'nın bazı il ve ılçe başkanları ıle Beledıye Başkanlarına hıtaben yaptığı konuşmada, «Memleketimizde devlet ve hükumet felsefesi bakımından doktrinler çarpışması olduğunu» soylemiş ve «Memleketimizde çesitli cereyanlar vardır. Bütiin bu cereyanlar tek hedef olarak bizi görmektedir. Çiinkü bir takım ezbere kuralmus düzenin pesindedirler» demistır. tzmırde İl Başkanı Mehmet Karaoğlu ile Belediye Başkanı (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de> • atı Trakya Türklerl arasında ince'.emelerde bulunan Aydın mıUetvekıü Reşat Özarda dün yaptığı basın toplantısında «Batı Trakya Türklüğünün imiıası ıçin bizim yobaziarla Yunan hükümeti işbirliği halindedir. Türkiyede gericiliğin gelişmesi Batı Trakya Türklüğüne menfi tesir ediyor» demıştır Batı Trakyada ı ı gün ınce'.e melerde bulunan Özarda Türklere yapüan baskının jir teknüs meslek haline geldiğini, Türklerin gıttıkçe fakir düştüğünü, Yunanlıların Türk köylerine kılise vaotırmaya başladıklannı soylem;.ş Batı Trakya Türklerinın bir an önce İstanbuldaki Rumlarla mübadele edilmesi gerektığinı ıleri sürmüştür. ünih'ten İstanbul'a gelmekte olan Türk Hava Yolları'na ait Viscount tipi 4 motorlu «SET» uçağı, «Hava koridorunu aştığı» iddiasıyla dün gece Bulgar jetleri tarafından yolu çevrilmek suretiyle, Sofya Havaalanına indirilmiş, üç saat alakonulmuştur. Kaptan Pilot Nuri Karcı'nın idaresindeki uçak, bu yüzden saat 19.30 yerine 22.57'de Yeşilköy'e inebilmiştir. Uçağın içinde bulunan ve Âlmanya'dan dönmekte olan 39 Türk işçisi, hayli heyecan geçirmiştir. M Müsiümanlık Türklük «Batı Trakya Türklüğünü din yolunu kullanarak yıkmak için bü yük mücadele var» dıyen özarda, özetle şunlan söylemiştir: «Türk okuUarının Müslüman okula haline çevrihnesi için büyük baskı yapümaktadır. Türk okulu yerine Müslüman okulu levhası asılmak istenmektedir. Yunan hü kümeti Batı Trakyada Türk kelimesmin kullanılmaması için tedbirier almıştır. (Türk yok, Müslüman var) denflmektedir. Bunun sebebi, Türklüğü unutturraak. Orada yaşıyan Türklerin Türkiye ile bağlannı kesmek ıstiyorlar. Celâl Bayar Lisesinin adı 1960 da Gümülcine lisesi haline getirilmiştir. Son olarak 11 Ha ziran 1966 da ise bu ievha da indirilerek (Müslüman Ortaokul ve Lisesi) şeklinde İevha asümıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) ÇATALCA'DA BUL'JNAN SİTAH «BUtCK» Düzce cinayetinin soruşturması INONU'NUN SIHHATİ İYİ CHP İl Başkanı Alı Sohtorık, dün düzenlediğı basın toplantı sında «Sayın tnönn'nün sa^lık durumu çok iyi ve on yıl öncesi gibi mükemmeldin» demıstır. Bazı gazetelerde, Genel Bas kanın hasta olduğu yolunda çıkan haberler uzerıne toplantıyı yapmak zorunda kaldığını bildıren İl Başkanı devamla soyle demıstır: «Sayın Inöoü, iki aydanberi Heybeliada'da istirahat etmekte ve müsait olmayan havalar müstesna. her gün 1 saat denize girmekte ve 1,5 saat de yürüyüs yapmaktadır. 15 gün önce hafif bir nezle geçinniş ve üç gün içinde tamamen iyilesmiştir. Hattâ seker durumu 120 den 98'e inmistir. Doktorunun her gün ziyaret etmesi de yıUardanberi devam eden mutad bir haldir. 1leri yasına ragmen zinrteli*ini muhafaza etmesinde bu ihtimamın büyük payı vardır.» Sohtorık daha sonra, Genel Baskanm her gün partı meselelerı ıle uğrastığmı, 4 saat okuduğunu bildırmis ve carzu edenler olursa, saat 17,30 dan 19 a kadar yaptığı yurüyüsü izliyebilirler» şeklinde konuşmustur. İl Başkanı Sohtorik bir soruya da «Pasanın anladığı mânada ortanm solundayım. Esasen Anayasamıza gdre, milletçe ortanın "solundavız» cevabını vermistir. Tatbikaı Şüpheli iki şahıs üzce Cinayeti ile ilgüi olarak önceki gece Zonguldak'ın Ulus ilçesi Kayadibi köyünde iki kişi yakalanmış ve yapılan ilk sorgulanndan sonra mahallî savcılıkça: «Kimliklerini ispat edecek vesikaları bulunmadığı» gerekçesiyle tevkif olunmuşlardır. Aslen Boyabath olduklarım söyliyen Hüseyin Tuncel ile Hasan Ahnca, Amerikalı Teğmen ve şoförün Bldürülmesinden haberdar olmadıklannı söylemişlerdir. Ancak Ulus Savcısı, tevkif olunan iki şüpheli kişinın verilen eskâllere tam uyduğunu belırtmiştır Hasan ve Hüseyinin ülus Jandarma Kumandanhğı ile Savcılıkta ahnan ifadeleri birbirini tutmamıştır. Samklardan biri : «tstanbula hastaneve gidivorduk» (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Sezgin, Turhal'da siyasî partileri ziyaret etti TÜRHAL, ( u . ) Devlet Bakanı Refet Sezgin. dün Amasya' dan Turhal'a gelmiş, siyasî parti ilçe mcrkezlerini de zayaret etmiştlr. Şehıt Rum basın haberlerine göre, Lisi bblgesindeki Rum ordu birliklerine Arçoz olaylan dolayısiyle alârm verilmiştir. Rumların üç gün once vurarak oldurdükleri Yusuf Ahmet adında 5 çocuk babası Türk, dün sabah Lefkoşa'da yapüan askerî bir torenle Lefkoşa şehıtliğinde toprağa verilmiştir. Arçoz'lular tarafından çok sevıten ve iyı bir aıle reısı olan Yusuf Ahmed'in cenaze törenine Türk iiderliği temsılcileri, mücahıt birlikleri ve mücahit komutanları ve kalabalık bir halk topluluğu iştirak etmışlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ARABAN1N SAHtBt ZtYA (SOLDA) VE ARKADAŞI BEHIÇ Protokol ' hazırlığı mı ? Dısişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil birkaç gün önce Araerikaya gitti. Simdi orada temaslar yapıyor. Resmî çevreler'in ifadesine göre, gidisi, Sayın Sunay'ın Aralık sonnnda yapacagı Amerika ziyaretiyle ilgilidir. Dışisleri Bakanı, ziyaret arifesinde programın hazırlıklariyle mesgul olacak, bu konnda ilgililerle temas edecektir. llk bakısta ıtıâkul gibi görünen bu sebep meseleleri biraz desince ve hele Sayın Çağlayangil'in beraber götürdüğü heyetin kurulusu incelenince, inandıncılığını kavbediyor. önce, Dısisleri Bakanı evlülün 24 ünde B.M. Genel Kurul toplantısma katılmak üzere zaten Amerikaya gidecekti. Nitekim haber verildiğine göre simdiki geziden döndükten birkac eün sonra ikinci yolculuŞa çıkacaktır. Bn duruma göre Çağlayangil tek gezide birkaç çün geeikmek, ya da daha önce gitmek suretivle Cumlıurbaşkanının ziyaret programı konusunda temaslannı pekâlâ yapabilirdi. Kaldı ki, Sayın Sunay'ın zivaret protokolunun hazırlanması icin Dısisleri Bakanmın, yanına uzmanlar heyetini de alarak alelâcele VVasbinçton'a nçması kadar earip bir sey yoktur. Eeer ziyaret progTamı hazırlanacaksa, iki hükumetin Dısisleri teskilâtında protokol islerivle görevli olanlar karsı karsıya selirler, gezilecek yerleri, yapılacak temaslan ayrmtılarına kadar tesbit ederler ve sonunda hükumetler mutabakata varırlar. Amerika Devlet Başkanının ziyaret hazırlıgını sistemleri degisik olduğu halde Dısisleri Bakanı bizzat o ülkeye giderek yapmaz. Eğer mesele güvenliğin sağlanması ise yine inceleme ve temasın Dısisleri Bakanlannın görevleri arasında bulunduğu söylenemez. Emniyet uzmanları vardır, onlar gidilecek ülkenin uımanlariyle karsı karsıya gelip gerekli kararlan alırlar. Nitekim Baskan Eisenhower'in Türkiyeyi ziyaretinde bu normal yol izlenmistir. Celâl Bayar'm Amerika gezisinde de hazırlıklar. Bakanlar seviyesinden daha asağıda cereyan etmistir. Bu bakımdan biz, Sayın Çağlayangil'in Cumhurbaskanının gezi proçramı gibi sebeple böyle vorucu bir geziye katlandığı hikâyesine inanamıvoruz. Ve bu eidisin baska sebeplere bağlı olduğu kanısını taşıyonız. Dısisleri Bakanlıeı yetkililerinin teminatına rağmen, giden heyetin kurulusu kanımızı kuvvetlendirmektedir. Hevette Dısisleri Bakanlığının anlasmalarla ilgili uzmanları vardır. avnca Genelkurmavdan bir uzmanlar heveti de Bakana refakat etmektedir. Ajansların verdiği bilsive ?öre Savın Çajlavangil. Amerikada Dısisleri Bakanı Dean Rusk'la çörüsmeler yapacak, avrıca Bakanlık kademelerinde, kısa süreli de olsa, müzakere masasına oturulacaktır. Ne Amerikada, ne de Türkiyede hiçbir açıklayıcı haber verilmedi£i için bu görüsmeler iki ihtimale baçlanabilir, ki bağlamyor da. Birinci. ve en kuvvetli ihtimal ikili anlasmaların halli meselesidir. Türkive ikili anlasmaların bazı değisikliklerle tek raetin haline getirilmesini, daha doğrusu bu tek metnin bütfin anlasmaların yerini almasını istemistir. Amerika. tek metin seklindeki Türk teklifine taraftar olmus, hazırlanan taslak Amerikalılara iletilmistir. Ancak çok gizli tutulan görüsmelerde A.B.D. nin hangi noktalara itiraz ettiği kesin olarak açığa çıkmamıstır. Sızan haberler, adli muafiyetlerde ve posta meselesinde bazı itirazların yapıldıgı seklindedir, hepsi o kadar.. E|er Amerika gezisi bu konuyla ilgili ise, muhtemeldir ki Dısisleri Bakanımız meseleyi yetkililerle görüşmek, halletmek istemistir. Zira tek metin haline getirilecek anlasmalar tasdik edilmek üzere Kasımda B.M.M.'ne verilecektir. SSylentilere dayanan ikinci ihtimal. Kıbns üzerindeki ikili görüsmeler hikâyesiyle ilgili. Denilmektedir ki, aym 24 ünde baslıyacak Genel Knrul toplantısmda ÇaîHayançi] Tumbas arasında yukan kademe görüsmeleri baslıyacaktır. Ancak bu görüsmelerden önce Londra Zürih anlasmalannın islemesi için birtakım tedbirler almak gerekmektedir ve Dısisleri Bakanı Amerika Hükumetivle bu konulan konusacaktır. Hangisi olursa olsun, her halde ikisi de önemli konular. Crait ederiz ki, Bakanlık bir açıklama yapaTak hem ihtimaller üzerine oturan söylentilere son verecek, hem de Dısisleri Bakanim protokol hazırhğı lçin Amerikaya gidiyor dedikodnlarından kurtaramktır. Sunay, Yargıtay Başkanı ile dön bir saat görüştü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dün saat 17'de Çankaya'da, Yargıtay Başkanı Imran Öktem'i kabul ederek, bir saat görüşmüştür. Öğrendiğimize göre Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanından, bazı adlî meseleler. özellikle Adli Yılın açüışı sırasındaki konuşması hakkında bilgi alnuştır. * Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Sunay, Adlî Yılın açıldığı gün Yargıtay Başkanı Öktem'in yaptığı konuşmayı ilgiyle takip etmiş, daha sonra Yaveri vasıtasıyla konuşmanın bir suretini aldırarak incelemişti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Savcı ve Emniyet tkınci Şube Müdürü Nihat Türközü'nün yaptığı tatbikat ıçın Soyeal, 06 AA 709 plâka sayılı otomobüle evıoın önundea alınnut. Enıniyet Genel Müdürlüğü ıle tçi» len Bakanlığının önünden geçırılmıştir. Soysal bu arada ola yı yenı baştan ızah etmıs ve içerdeki üç kışinin dayağa nasıl başladıklannı anlatmıştır Daha sonra olayın başladığı yerden 13 kilometre uzakta olan ve kendisinin dövüldükten sonra otomobüden atıldığını Çayyo lu köyünün yakınına gelinmıştır. Burada da 2. gube Müdüriinün isteğiyle polis ve basın men suplan tarafından 3 kilometrelik bir saha üzerinde araştırma yapü mış, ancak hiçbir ipucu ele geçi rilememiştir. Tatbikat ^sonunda polis, Soysal ve basın mensuplarından meçhul otomobilin ve dayak atanlann eşkâlini tesbit için yardım talebinde bulunmuştur. D «Gemini11» in uzay buluşması gerçekleşti (DIŞ HABERLER SERVİSİ) APE KENNEDY Amerika1 nın iddialı «Gemini11» uzay denemesı, 2 defa ertelendikten sonra, dun Turkiye saatiyle 16 42'de başlamış ve ilk safhası, basarıyla sonuçlanmıştır. Hedef vazifesüıi gorecek «AtlasAgena» roketınin fırlatılmasmdan 97 dakıka sonra içlerinde astronot Charles Conrad ile Richard Gordon'un bulunduğu «Gemini11» uzay gemisi, dev bir «Titan2» roketinın burnunda uzaya gonderilmiştir. «Gemini11» in astronotları, rekor denilecek kadar kısa bir sure içinde bedef uydusunu yakalamaya muvaffak olmuşlardır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de; Şüpheii "BUiCK,, Gazetecı llhamı Soysal'ı Ankara'dan Polatlı voluna kaçırarak döven üç mütecavızm kullantnakta olduğu «Buick» marka siyab özel arabanın bir benzeri, dün sabaha karsı Çatalca yolunda yakalanmıştır îhbar üzerine Çatalca Gökçeali Itöyü yol kavşağında jandarma tarafından yakalanan ««6 DO 816» plâkalı siyah Buick arabanın içinde bulunan Ankarah Zıya (Arkası Sa. 7, SÜ.8 de) Yüksek Hâkimler Kurulu'nun açıklaması C DİZELTME Gazetenizin 4 Eylül 1966 tarih ve 15121 sayılı nüshasının birinci sahifesinin 3 svıtunundakl fA\TUpayı sovan yabancı kadmlar çetesi Türkıyeden kaçarken yakalarıdı. 24 kadın 12 otomobüden 1 milyon liralık malla çıktı. Çete şefi nöbetçivi yaralayıp Surlyeye geçti) baslıklı yazının bir çok yerleri haya! mahsulü olup, gerçek şöyledir: 1/9 '1966 günii akşamı içlerinde Cezayir, ttalyan ve Pransız çingeneleri bulunan 37 kişilik bir ka fıle, 7 araba ile çıkıs yapmak üzere Yayladağı hudııt kapısın3 gelmişlerdir Bunlan fakiben ka pîva srelen Kırıkhanlı tuccar Mahmut Eiiver Doğan'm kafıleden ıki kadının S0O lira bozdurmak eavesivle geldiklerı dükkânmdan 2000 lira çaldıklannı iddia etmesi üzerire kafile. emniyet ve eümrük ilgihlerince sıkı bir şekilde kontrola tâbi rutulmuş. fakat Mahmut Enver Doğan snçluvu tesh't edememıstır Bu arada ttalyan çingenesi Anna Abdalla'mn kocası ve çocuklan ile gümrük muamelesini yaptırmadan Suriyeve gecmesi şüpheyi üzerine çekmıs, bunun üzerine Kayrnakamlıgımız Lâzkiye Mmtaka Müdürlüp İle temasa geçerek acele mülâkat talep etmiş ve 2/9/1966 sabahı yapılan mülâkat neticesi Suriye ma kamlan, Anna Abdalla"yı 4/9/966 pazar aksamı bize teslim etmisIerdir. Anna Abdalla ve suç ortağı sanılan Samiye Sabri, haklannda düzenlenen evrakla Adalete tevdi etmhler ve sortularmı müteakip serbest bırakılmışlardır Anna Abdalla'mn Suriyeye geçisı sırasında hiç bir hâdise olma mış. kimse varalanmamıştır Zaten her İki taraîın kapısı asfalt yol üzerinde olup arada hiç bir (ArluM Sa. I, Sü. 3 de) ANKARA, (a.a.) Yuksek Hâkimler Kurulu Başkan Vekıli Rahmi ErgU,, Adalet yılım açış konuşması dolayısiyle Yargıtay Birinci Başkanı Imran Öktem'hakkuıda Kurula her hangı bir şıkâyetin ve yazının intikal etmediğıni bıldirmiştir. Rahmi Ergil, özetle şunlan söylemiştir: (Arkası Sa. î, Sü. 1 de) Amerikalı bir Rahip Rusya'ya iltirn etti MOSKOVA, (a.a. • AP) Sovyet Tass Ajansı. dun, Harold M. Koch adında Amenkan vatandaşı katolik bir rahibın, Sovyetler Birliğinde siyasî iltica hakkı tanındığım açıklamıştır. Ajansa göre Koch. «Amerikamn Vietnamdaki tecavüz ve cürümlerini protesto için» siyasî iltica hakkı istemiş ve bu istek, yetkili makamlarca incelendikten sonra kabul edilmiştir. Amerikalınm nerede olduğu ve şu anda ne yaptığı açıklanmamıştır. •••••••••• Üç Millî Birlik Komitesi üyesi açıklama yaptı ••••••••••••••• «MBK, Rusıorın 500 milyon Oolariık şoıfsn yardım leklifını reddetmıştir» Bir gazetenin yapfağı yayım üzerine, Millî Birlik Komitesi zamanmda, Sovyet Rusya'nın Türkıyeye 500 milyon dolar yardım teklif ettiği dün açıklanmıştır. llgililer tarafından açıklandığına göre, Millî Bırlik Komitesi zamanında Sovj'et Rusya Buyükelçisi, Sovyet Rus3'a'nm Turkiye'ye 500 milyon dolar yardım yapabileceğını bıldirmiştır. Bu yardımm, Amerika yardımın •••••••••••••••••••••••••••••••••a I.ONDRA (a.a.; Ingiltere'nin Kuzeyındekı Gateshead'da dün bıçak darbelerı ile oldürülen bir pohsin cesedı bu'unmuştur. Bu, bir ay içinde oldürülen 4'üncu polıstir. îngiltere'de bir polis daha öldürüldü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) dan daha düsuk faız ve daha uzun vade ıle olacağı da kaydedılmıstır. Bu yardımın NATO'dan ayrıîmamız ve Amerıkahlann Türkıyeden çıkanlması şeklinde sar ta bağlı olduğu yolunda bazı gazetelerde yer alan haberler üzerıne zamanın Millî Birlik Komitesi üyelennden, halen Tabi! Senatör Sıtkı Ulay, Mucıp Ataklı ve Haydar Tunçkanat dün bır açıklama yapmış, «yardım yapılmak istendiğinin doğru oldugunn», ancak, basında yer alan haberlerin tamamen aksıne, «hiçbir karsılık gözetilmeden yapılacaçının Ruslar tarafından bildirildiğini» be1]rtmi<:!erdir. Savcının Adliyeye verdiği Hükümet Tabibi kriz geçirdi BÜRSA. (a.al Rahatsızlığını sebep göstererek, bir kaza kurbanmın muayenesine gitmediği iddia edilen Hükumet Tabibi Dr. Mücahit Üner, Nöbetçi Sava Hüseyin Başar tarafından. Suçüstü Doktor, e^rinden çıkmaymca Savcı, hakkında yakalama kararı alcunnıştır. Polis tarafından pijama ve terlikle Adlıveye getirilen Dr. Üner, duruşması sırasında kriz geçırmiş, neticede ika rakılmıştır. Y R K >NKÎtftPURW MİN 5AHî»t V6 BEKf I ÎNKİtflPi/)Rl TÜRK tiuİNE Açıklama Ulay, Tunçkanat ve Ataklı'nın irnzasıyle yapılan açıklama şöyledir : «Elçi özel surette 500 milyon dolârlık bir yardım teklifi yapmıştır. Ancak bunun karsılığında NATO'dan çıkın, Atnerikalılan kovun dememıs, bilâkis, sizden bu para için bir karsılık istemiyoruz. Parayı Amerikahlardan daha uzun vâde, az faizle verecejHz. Onlardan borç alıyorsunuz da bizden neden almıyorsunuz? Vaktiyle bir hata edilmis, sizden toprak istenmis. Biz bu kisileri saf dışı ettik. Toprafınızda gSzümüz yok, iyl komsnlnk münasebetleri kuralım. dost olalım demlstir. Fakat buna rajmen, thtllal tdaresl bu Güney Afrika'nın Londra Konsolosıı dün bıçaklandı . LONDRA, (AP a.a.) Güney Afrika'nın Londra Konsolosu, dün bir Afrikah tarafından bıçaklanmıştır. Konsolos Van Der Poel, göğsünden ağır yaralı halde, hemen hastaneye kaldınlmıştır. 50 yaşındaki Poel'in durumu. çok ağırdır. Akşam üzeri. pasaportunu yeniletmek istiyen bir Afrikah, Konsolosluğa gelmiş ve Van Der Poeli bıçaklayıp kaçmıjür. Ecvet GÜRESİN HACIYATMAZ.. ta k b l i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog