Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

5g şŞAHESER ROMANLARÎ OĞULLAB <fcR ROMAN KİTAPllftlNIZA YENİ BİR En Büyük Yaıarlartn En Güul Eserleri * PB C * ^ ^ O < UK ^ o^™» 5 » ' J VB * B ASK UGRUNA U » AĞACF BİR ACI SARKI CRONIN * * SEVGtlİLEB A. MAUROIS , IKÜMLER OOVEN V A Y I M F V I 43. yıl soyı 15129 umhuri KURUCUSU: YTJNUS NADt Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazarfesi 12 Eylul 1966 Öktem'in Nurculukla ilgili konuşmasmın tepkileri devam ediyor J Ordunun önemli bir levazım deposu yandı X V 'Dinçer: Bokanlığın hâkim yargılama yetkisi yoklıır,, ökiem'in Konuşmasını tasvip eden teigraflar devam ediyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) argıtay Başkanı îmran Öktem'in nurculukla ilgili konuşmasının tepkileri devam etraektedır. «Adalet Bakanlığının Öktem hakkında soruşturma açtığı yolundaki haberler uzerine .Adalet Bakanı H Dınçer bir açıklama yaparak «Adalet Bakanlığının hâkimler hakkında soruşturma yetkisi yoktur»demıs. Yargıtay çevreleri is» «ancak Anayasa Mahkemesinin Yargı tay Başkanı hakkında takibata geçebilecegini ve yargılıyabile ceğini» belirtmislerdir. Topkapı ntüzesi bit yangm tehlikesi geçitdi ç arayburnunda, Kara ^ Kuvvetlerine ait Türkiye'nin en büyük levazım ikmal deposu dün sabah yanmıştır. Milyonlarca liralık maddî zarara yol açan yan^ının çıkış sebebi henüz anlaşılamamıştır. Topkapı rnüzesi ile Ahırkapı semtindeki ahşap ev ler için büyük bir tehlike yaratan yangm, olaya geç yetişen itfaiyenin beş saatlik çahşması sonunda ancak kontrol altnıa ahnabilmiştir. Birinci Ordu Komutanı Org. Mem duh Taemaç ile Merkez Komutam Tümg. Selâmi Pekün'ün yakmdan, izlediği yangın olayı ile ilgili soruj turmaya. Askeri Savcılıkça el konulmuştur " Konuşmanız idealist aydınlan huzura kavuşturdu „ ANKARA, (Cumhuri>et Bürosu) Yargıtray Başkam Unaran Öktem'in yaptığı konuşmayı tasvip eden telgraflar devam etmektedir. Bu arada 7 inci Kolordu Kumandanı Korgeneral Faruk Güventürk de Yargıtay Başkanına aşağıdaki telgralı çekmiştir: «Sayın t m m öktem Yargıtny Baakam Ankar» Konusmanız, yıHardan beri y * madan mücadeiesinl yaptığun bir divayı kahramanca ortaya koymuj ve aıiz Atarürk'ümüzün ruhıınu mesut ettiği gibi onun yolunda bütun idealist aydınlan da trozura, saadete kavuşturıııuftur. t n derin saygılannıı, hudntsnz Revgflerimi, engin bağlılıklanmı ı n ederim. Çok mubterem kahraman idealist Başkanım. Faruk GÜVENTÜRK» Yargıtay Başkanmın tartışmalara yol açan konuşması bilhassa aydın çevrelerde olumlu karşüanmıştır. Y Dinçer in açrklaması Yargıtay Bırincı Başkanı hakkmda tahkikat açıldığı yolunda bazı gazeteleıde çıkan haberler uzerıne Adalet Bakanı Hasan Dınçer, başına şu açıklamayı yapmıstır: «Adalet Bakanlığının, hâkimle; hakkında soruşturma yetkisi yoktur. Adalet Bakanlığı, hâkimler hakkında muhtelif yollarla yapılan şikâyetleri (gereği takdir ve ifa edilmek üzere) Yüksek Hâkimler Knruln Başkanlığına muntazaman intikal ettirmekte • dir. Bilindifi gibi hâkimler hakkında soruşturma açma yetkisi 45 sayılı kanunla Yüksek Hâkimler Kuroluna verilmiştir.» Dıt°r taraftan. Adalet Bakanı «Yargıtay Birinci Başkanı tmran öktem hakkında herhangi bir şıkâyet var mıdır» sorusunu cevaplandırmamıştır. YANGINT NASIL ÇIKTI?.. Sarayburnunda, Topkapı Müzesinin altında bulunan 750 metre uzunluğundaki bu büyük depoda jrangm saat 0515 te çıkmıştır. Ancak, bu saatierde yapılan telefon ihbarlanna rağmen, îtfaiyenin geç kaldığı göriilmüs ve bu yüzden der hal hareket ettirilen bir askerî jeep, itfaiyeyi peşina takarak olay yerine getirmîştir. Ne TBT ki, bu s>rada da yangın. depoyu tıklım tık lım dolduran giyim eşyalannı tutuşturmuştur. Beyoğlu itfaiye gru punun da takviye olarak geldiği bu yangm, denize uzatılan hortumlarla su çekilmek suretiyle söndürül meye çalısılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Demirel Ege fezisinde konnjuyor Egeli sanayiciler Demirele muhtıra verdi İZMİR Dün Izmirin ilçelerini dolaşan Süleyman Demirelin Ege Bölgesi Sanayi Odasmda sanayici ve işadamlariyle yaptığı toplantıda, Başbakana bir muhtıra verilmiştir. Verilen muhtırada, devamlı iktisadi gelişmeyi sağlamak için vatandaşın is unün notıarı Sonbahar Olaylann süratle geliştiği. tutucu ilerıd ^ lumda tehlike işaretlerinin görüldüğü şu sıralarda sayın Başbakanu. *uıa muhalefet partismin İzmir il merkezini ziyareti ozel bır onem taşır. Başbakan karsılıkb görüsmeyi kendi insiyatifiyle ıktıdara ?*&">***££ olağan hâle getirseydi, ziyaretin üzerinde durulmayab.lırdı. Yme bu temaş bir acı kahve sohbetinden ileri geçmeseydi nezaket ziyartı olarak da nıtel«nebilirdi. Ne var ki sayın Demirel, CHP nin tzmir " m e l k f I u l e B b " ^ dek alışılmamış bir dostluk havası getirmiş ve ziyaretin sadece protokol icabına bağlanmaması gerektiğini davnuıışiyle »ostermıştar. Sülevman Demirelin bu jesti ilk bakışta CHP Genel Sekreten Kemal Satır'jn Bursa konuşmasına fıili bir cevap gibi görülebilir. Genel Sekreter Satır, o konuşmasında partiler arası ortak görüşlerde anlaşmaya vanlması gereği üzerinde durmuş ve tekliflerinl birkaç noktada toplamıştı. Bunlann arasında en önemlileri ise: 1 Demokratik rejimi istemeyenlerle mücadele etmek, 2 27 Mayıs konusunda birleşmek. 3 Dxş pölitikayı ic politikaya âlet ederek, vatandaşlarm bir kısmını Amerikan, bir kısmmı Rus dostu şeklinde damgalamaktan vaı geçmek. 4 Aşın sol ve sağ ile mücadele etmek. 5 Nurculok, din istismarcılığı yoluyla oy avcılığını bırakmak idı. Kemal Satır'ın CHP çevrelerinde fazla akis uyandırmayan, hattâ tenkidlere bile yol açan tekliflerine Başbakan önce olumlu ya da olnmsuz cevap vermekten kacınmış, hattâ küçümser tavır takmmıştı. Aslına bakılırsa raten, asgari miişterekler olarak ortaya atılan bu teklife kamu O>TI önünde olumsuz cevap vermek de mümkün değildi. Daha sonıa olaylar gelişti; Eskigehirde karikatür misâli komünist beyannamelcri yakalandı, Yargıtay Başkanı yülık açış nutkunda nurculuk akımına dikkati çekti, Dhami Soysal güpegündüz kaçmlıp döğüldü, hilâfet isteklerinin sadece gazete mecmua, kitap sayfalannda kalmadığı, din işlerini idare edenlerde de son amaç olduğu su yiizüne cıktı; kısacası 45 gün içinde sağlı sollu olaylar, Anarşik hareketler ve devleti ele geçirmek için savaşan nurculuğa karşı, yargı organmdan gelen sesler durumu değiştirdi. Bugün ortam asgari müşterekler teklifine cevap verecek kıvama gelmi}tir, ya da artık cevap verilmesi gerekmektedir. Bir yandan Millî Güvenlik Knrulunnn da kararına nyularak, aşın nçlarla mücadele etmek için bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bn tasarının görünüse göre fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı dozu fazla olacak, dolayısiyle muhalefetin iştirâki sağlanmadan Meclisten geçirilroesi, kamu oynnda artacak tepkilerin önlenmesi güçlesecektir. Sadece ana muhalefet partisiyle eğer anlaşmaya vanlırsa,taemengellemeler önlenebilecek, hem de zaten çözülmeğe do|ru çidcn iktidar karşısındaki cephe, ilerisi için tehlike olmaktan büsbütün çıkacaktır. öte yandan parti dışı baskılar, daha dogrnsn iktidan destekliyen. hiç defilse karşılıklı tâvizlerle ona destek oluyor gibi görünen baskı gruplannın sag ve sol akımlar karsısında birleşen anIaşma istekleri yerine getirilecektir. Bu nedenlerin sayısı artırılabilir, hattâ asgarî müştereklerde birleşmenin, yaklaşan C.H.P. Kurultayı içindeki muhtemel çekismelerin olusumnna ve sonucuna etki yapacağı bile dfisünülebilir. 1950 1960 arasında zaman zaman yaratılan suni «bahar havaları» nın arkasında da o günlerin sartlanna uyan, fakat esasında bugiinkülere benzer nedenler daima bulunmuştur. özellikle aşın uçlann törpülenmesindt, biçimsel özçürlü|ü kornmak için, fikir Szgürlüfü sınırlanmn daraltılmasında ılık bahar rüzgârlanndan faydaianıldığı hatırlardadır. Uzağa gitmeye hacet yok; 1961 den sonra da başka sartlar asgarî müsterekler'i zornnlu kıltnıs. Tedbirler Kanuno partilerin zorald sarmaşdolaş olduğu günlerde çıkanbvermiştir. Ne var ki, gerek 10 yıllık dönemin bahar havası ürünleri, gerekse 1961 sonrasındaki sadece sonnç almak amaciyle yapılan anlaşmalar hem kısa ömürlü olmns. hem de alınan sonuçlar ya ortada kalmış, ya da iktidarlan tek baslarına daha baska tedbirlere do|ru itmistir. Bngün de asgarî müştereklerdeki birleşme göriraüşünün olaylann gidişini önleyemiyeceğini söyleyebiliriz. Zira sosyal ve ekonomik nedenlere bağlı olarak gericiliğe kayan mnhafazakârhkla, devrimcilik sksiyonlan durmıyacaklardır, ve iktidan kısa lamanda ele geçirmek, ya da iktidarda kalmak istiyenler muhafazacılığı daima okşaBiak zoranluğnnn dnyacaklardır. Bn oksama devam ettiği sürece de Steki aksiyonu dnrdnrmağa imkân yoktnr. Aksine tek yanlı sindirme çabalan ilerici güclerin bnçiinkü farklılıjını ortadan kaldıraeaktır. Tıpkı geçmis yıllarda olduğu gibi... tikbale daır tasavvur ve plânlarmda siyasi istikrar arandığı belirtilmiştir. Sanayicüerimızin sorunlarını ilgilendıren muhtıra özetle şöyledir : « Üzerinde önemle durulması gereken bir konu millî kalkınmamız için her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz huzur ve sükunun kısa fasılalarla yapılmakta olan siyasi seçimlerle bozulması ve vatandaşın seçim heyecan ve tansiyonu içinde tutulmasmm psikolojik sonucu olarak is hayatında anormal konjonktürlerin meydana gelişıdir. özel sektör, kalkınma plânımızda öngörülenden daha fazla çalışmış ve kendisi için tesbit edilen hedefleri aşmıştır. Bu dururada serbest teşebbüsün yaratıcı potansiyeline olan güvenimizi açıkca ifade etmektedir. Ancak, yıllardanberi gösterdiğimiz gayretlere rağmen, düzeltemediğimiz birçok husus mevcuttur. Bunlan şöyle özetlemek mümkündür : 1 Sanayicinin yatırım ve isletme kredisi ihtiyacı, 2 Yatırımlann gerçekleşmesi için sermaye piyasasının bir an önce tesisi hususunda tedbirler alınması. 3 Döviz kifayetsizliği, 4 Gümrük vergileriyle ilgili 474 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin islememesi dolayısiyle yatırım makina ve aksammın ithalinden alınan yüksek gümrük resimlerinin yatırım maliyetlerine olan menfi etkisi, 5 274 ve 275 sayılı Kanunun tadilinde isçi ve işverenler arasındaki münasebetlerin daha iyi bir şekilde tanzimi, (Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) Cumhurbaşkanının alâkası Adlî yıhn açılışında nurculuğu yeren bir konuşma yapan Imran Öktem'i, konuşma sırasmda salonda alkışlıyan Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, bilâhare Yargıtay Başkanım evin den telefonla aratarak tebrik etmiştir. Konuşmayı çok beğendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Sunay Yargıtay Başkanı öktemden konuşma metninden bir nusha istemiş ve bunu yaveri vasıtasıyle aldırmıştır. Belirtildiğine göre, Cumhurbaşkanı Sunay, bu konuşma ve tepkilerinden sonra «nurculuk» konusuna daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. Topkapı MUzesi ve Ahırkapı semtine korkulu anlar yaşatan askerî depo yangını ancak 5 saatte kontrol altına alınabildi Yara derindir Yargıtay çevrelerinden aldığımız bilgiye göre, geçen devrede (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) FRANSA YENİ BİR NÜKLEER DENEME YAPTI DIŞ HABERLER SERVİSİ PARİS Fransız Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak Fransa'nın Pasifik'te Tahiti'nin guneydoğusunda Mururoa Atoll mevkiinde yeni bir nükleer deneme yaptığını ve Baskan De Gaulle'un denemeyi De Grasse kruvazörunden seyrettiğini açık lamıstır. Haberı veren Fransız Haber Ajansı, Fransanın bir Hıdrojen bombası veya Termonükleer pat lama yapmadan önce daha iyi (Arkası Sa. 7. Sü. S de) Ünlü şarkıcı Johnny Hallyday bileklerini kesti Özarda: Batı Trakya Türkleri iyi durumda değil ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yunanıstanda Batı Trakya Türklennin yaşayışlannı inceleyen CKMP Aydın miUetvekiü Reşat özarda Ankara'ya dönmüştür. Dün kendisi ile konuştuğumuz özarda, Baü Trakya'da Meriç v« Karasu nehirlen arasındaki bölgede yerleşen Türklerin hayat şartlarım, yaşayışlannı ve Yunan hükumetiyle olan münasebetlerim bir süre aralarında kalarak inceledığıni bildirmiş ve bu yolda bir rapor hazırhyarak ilgililere vereceğint bildirmiş tir. özarda, Batı Trakyadaki gezileri sırasında Yunan gazete ve radyolannın kendisine ağır bir dille hücum ettiklerini her gittiği yerde takip edildiğini, Batı Trakya Türklerinin hayat şart lannın iyi olmadığım ifade etmiştir. Johnny Halliday Düzce cinayeti tanığının sıhhat durumu hötüleşti «Düzce Cinayeti» nin tek görgü tanığı müzisyen Birol Soyul'gan'ın sağlık yönünden hayatı tehlike jçinde bulunduğu, dün Bakırköy Akıl Hastahanesi ilgililerince belirtilmistir. önceki gün, «Ruhî durumunun tetkiki için» Düzce'den Bakırköydeki hastahaneye sevkedilen Birol' un yapılan ilk muayenesınde «Nefes darlıfı çektiÇi ve göğüs boşlugnnda iç kanamadan dolavı bir kan pıhtılaşması olduğu» tesbit edilmiş ve bu durumun «hayatî tehlike» meydana getirdiği ifade edilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak bilgi veren hastahane ilgilileri «Biz Birol'un şimdi, mevcnt hayatî tehlikeyi atlatmasına çalısıysrnz. Bu teh like ortadan kalkmca, ruhî yönden tetkiklerimize başhyacağız» demislerdir. Tek görgü tamğının bugün röntgeni çekilecektir. Öte yandan, kaatillerin araştı rılmasıyle ilgili polis faaliyeti dün de devam etmiştir. Ancak ) bu konuda henüz kayda değer I bir ıp ucunun elde edilmedıji | ögrenilmijtir. azeteci İlhami Soysal'a saldırıda bulunan üç kisi ve siyah renkli özel oto dün de bulunamamış, ancak soruşturmayı yürüjen bir yetkıli «Bu gibi işlerde kullanılan üç şüpheli ismi tesbit ettik, iş tertip olduğn için teşvikçiler bu isi bizzat yapmazlar» demiştir. Ote yandan, ilgililere bir kolaylık olmak üzere, gazetenin mensupları, Emniyet Genel Müdurüne 22 soru yöneltmisler, Emniyet Genel Müdürü sorulara cevap vermemi^ «Savcılıga v e rilmesini» Ö£Üt]emi«tir. DÖVENLER DÜN DE BULUNMADI SOYSAİ/İ G PARİS, (a.a.) Ustura ile bileklerini keserek kendini öldürmek istiyen ünlü Fransız şarrkıcı Johnny Hallyday, hastaneye kaldınlmıştır. Anlatıldığına gbre Hallyday, olaydan önce yorgun ve sintrli görünüyordu. Evinde arkadaşlan ile otururken, birden yerinden kalkmış, hiç bir şey söylemeden başka bir odaya geçmiştir. Yarun saat kadar sonra geri dönmediğini gören arkadaşlan evi aramışlar ve Hallyday'ı kapısı kilitli olan banyoda kollannda derin kesiklerle bulmuşlardır. Şarkıcınırj tehlikeli durumda olmadığı bildirilmiştir. KIBRIS'TA KARISIKL1K: Teknikerler miting yaptı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) • Boykota devam eden Tekniker'ler dün Kurtuluş meydanmda bir miting yaparak kendi lerine gösterilen ilgisizliği protesto etmişlerdir. Çorumlu işçiler göreve ahnacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çorum Belediye Encümeni bugün, ya da en geç yann toplanarak işlerinden çıkanlan Çorumlu teraizlik işçilerini yeniden göreve almaya karar verecektir. Kendisiyle, Çorum'da telefonla görüştüğümüz, Çorum Belediye Başkanı Kemâl Demirer, Çorum Belediye işçilerinin görevlerine dönecekleri hakkında özetle şunlan söylemiştir: «Pazartesi günfl Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz Ue Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat müzenin açılışında bulunmak üzere Çorum'a gelecekler. Onlarla meşgul olacağım. tşlerim biterse öğleden sonra Belediye Encümenini toplayarak işçilerin görev lerine dönmesi için karar alacağız. Olmazsa en geç sab çünu bo (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) • İki saat süren. kavgada Bir Rum öldiı (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) LEFKOŞE, (AP) Lefkoşe'nin 24 kilometre guneydoğusunda bulunan Arsos köyünde Pazar gü nü öğleye yakın karışıklık çıkmıştır. İki saat süren kavga sırasında bir Rum ölmüştür. Olay mahalline derhal Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri koşmuştur. Arsos köyü halkınm 613'ü Türk ve 316'sı Rum'dur. Kıbrıs'ta 1965 yılındanberi devam eden Türk Rum çatışmalarına rağmen bu köyde evleri yanyana olan Türk ve Rumlar dostça geçinmişlerdir. Ancak, geçen Cuma gunü köyde evine gitmekte olan bir Türk gece öldürülünce sinirler gerilmeğe başlamıştır. Türkler, Rumlarm evine gitmekte olan Türk'ü öldürdüklerini söylemişlerdir. Keban anlaşmasını imzalayan Fransız lzmıtte oldİL İZMİT Fransız Hükumeti adına Keban Baraj inşaatı anlaşması na imza atan 50 yaşmdaki Rene Patıl Louis Letondot yönetimindeld CD 6 Liban 11128 plâkah özel oto suyla tzmirden tstanbula gelirken, tzmit yakınlarında direksiyon başmda kalb kifayetsizliğinden ölmüş. arabası da bir şarampola gir miştir. Olaya ilgililerce el konulmujtur. Kıbrıs'taki öl^ıırme olayı araştırılıyor ANKARA, (a.a.) Kıbrıs'ta iki soydaşımızın öldürüldüğü konusunda bazı gazetelerde çıkan haberler üzerine, Dışıslen Bakanlığından öğrenıldiğıne göre, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Banş Gücü yetkililerince, Baf cıvannda bazı soydaşlanmızın maskeü şahıslar tarafından durdurularak üzerlerindeki parala* rın alınmak istendiği, çıkan münakaşa sonunda maskeli şahısların ateş ederek iki soydaşımm öldürdüklerı Lefkoşe BüyükelçilıSımize bıldırılmı?tır. Meıela tahkik edilmektedir. I Ecvet GÜRESLN DEPREM! HABER VEREN ALETLER KULLANILACAK GOKAY, BASIN TOPLANT1SINDA 22 kaymakanı diploma alıyor ANKARA, (a.a.) 43'üncü dönem kaymakamlık kursunu bitiren 22 kaymakam adayı, bu gün saat 18'de diplomalannı alacaklardır. Yenı kaymakamlar, tâyin olduklan ilçelere en kısa zamanda gidfrek görevlerine ba»lıyaeaklardır. New York'ta yeni bir gazete NEW YORK. (AP) 140 gün rotaria ypni hır uazete bu sabah New York'ta satışa çıkacaktır. Tjzun grev yüzünden rötarh cıkan yeni eazetpnin ismi The World Joumal Tribune'dir. İlfc nüshası 900,000 basılacaktır ve rotatifin düğmesine New York Belediye Başkanı Lindsay basacaktır. Gazetenin bir de özel pazar sayısı olacaktır. Yeni eazete daha önce yayınlanan üç gazetenin birleşmesiaden meydana cıkmiîtır. 1 Inoide)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog