Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

BATTANtYE'nin HER CINSÎ EN UCUZ FIATLARLA Sultanhamam İş Bankası yanı No. 33 Tel: 27 28 26 Öâncılık: 5599/10597 umhuriyet KÜRÜCUSU: YUNUS NADt VlCKS I •a & Formülı ÖKSÜRÜK ŞURUBU 43. yıl soyı 15128 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: lstanbul Mo 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 9 8 22 42 99 Pozar 11 Eylul (966 Yankıları devam ediyor: PETROL BORU HATTI İŞLETMESİ İÇİN DERİNER, "HiSSE ÇOGUNLUGU DEVLETİN OLACAK,, DEDi >^is «1,5 MiLYON E5NAF YARININ FABRiKA SAHiBi DEMEKTiR» TOPÂLOGLU: "YENI BIR 1ERTİP KARŞ1S1ND AY1Z „ Nebu Hiddet Bu celâl? argıtay Başkanı Sayın öktem'in ne kadar taaklı oldognnu anlamak için, Adalet yılı açış konnşma«ında yaptığı uyarmalars karşı gerici çevreler tarafmdan gösterılen sert tepkiyi dikkate almak j eter. Konuşmayı gazetelerde okur ok'imaz bnnlar sanki damarlarına basılmış gibi yerlerinden sıçramıslar ve hep bir ağızdan çılgınca feryatlar koparmağa baslamıslardır. Kulak tırmalayıcı ha\kırıslanna bakıhrsa, Targıtay Baskanı Anayasayı çiğnemiş, insan haklannı hiçe saymıs, en yüksek yargı organının bası olarak, Adalet tarihimizde benzerine raslanmadık ağır bir suç islemistir. Başkan derhal Utifa etmell, etmezse hakkında koğustnrma açılarak lâyık oldnğu cezaya çarptınlmalıdır.. Bu yaygaralar, bn tepintneler, «suçlnlann telismı» andıran bn bilinçsiz davranıslar blle. Ssym öktem'in, Mgyal yapımızı derinden sarsma tehlikesi gösteren bır aksaklığa tam yerinde ve tanı zamanında doğrn bir teghis kovdugnnn ispatlamaktadır. Gerici dediğimiz kaba knvvet takımının, din dnygnlanm wSmürerek ynrdnmnzda gerçekleştirmek istediği, sadece bizi çagdas uygarlık düzeyine fcavustnracak devrim ilkelerini yıkmak değildir. Bn takım, 150 yıldır adım adım bin zahmetle basardıinmız hamleleri bir kalemde sılmek ve Türk nlusunu tmparatorln|nn çöküntü devrinde bile ugramadığı bir felâketle baş basa bırakmak eğilimindedir. Osmanlı ümmetçiliğinde, her seve rağmen, Türk nnsnrn, devlet yönetiminden biitiin bfiiun elini çekmis sayılamazdı. Nitekim, III. Selim'den bu yana devleti kurtarmak amacı ile göze alınan her girisimde Türk, daima varlığını göstermis, daima azçok sesini doyurmus, hiç değilse daima kendini araraıs ve aradığını da nihayet Knrtnlnş Savaşı ile ele geçirmistir. Simdi ise, Sayın Targıtay Baskanının deyiml iie, Atatürk'ün ölUmü üzerinden nerede ise 30 >ıl geçtigi bir sırada. lâik Türki> e Cumhnriyeti sınırlan içinde örçütlenen neoümmetçilere bir bakınız: Vicdan özgürlüğü maskesi altında bunlar Türk toplumunn ümmetlestirip kalıp halınde dondurmak, sonra da bn donmns kalıbı, merkezi yabancı iılkelerde bulnnaeak bir sözde Islâra Birlieine nydn yapmak istemektedirler. Snndî Arabistan Kıralına kasideler snnarken, Nâsır'ın reformcn hareketine karsı durmalan, kendi çıkarlarına UMnayan bir davranıs gördüler mi. Müslüman devletlerinin iç islerine bnrunlarını sokmaya kalkısmalan baskaca nasıl izab edilebilir? Bizim için hazin olan, 150 yıldır nğrastığımız halde bn zihniveti bngün bâlâ ynrdnmuzdan söküp ataraamıs olmamızdır. Tanziraatın ilânı yıllannda bizim birer eyaletimiz olan ülkeler bngün bağımsız birer devlet niteliğine ermislerdir. Halkının çoğnnluğn Müslüman olan ve kntsal kitabı kendi ana dili ile oknyan bn milletlerden bir kısDJI, aydın devlet adamlarının yönetimi altında çağımıza nygun sosyal ve ekonomik refortn bareketlerini birer birer gerçeklestirirken, bizdeki neo ümmetçilerin devrim eserlerini yıkıeı saldınlanna rahatça devam edebilmeleri, doğrusn artık bir parca ayıp olmaktadır. Bn ayıptan knrtnlnncaya kadar savasmak ynrdnnn seven her Atatürkçünün bovnnna borçtur. Demirel Izmir'de partiler arasında dostluk istedi İZMtR (Özel) ün, îzmir Sanayi Sitesi, tzrair Yuksek Tekstil Teknik Okulu, TARÎS Yağ Kombinaları Gliserin Tesisleri ve Bornova'dakı Suphi Koyuncuoğlu Lisesini açan, bu arada Tanm Bakanhğı Pastorize Süt ve Süt Mamulleri fabrikasının temelini atan Başbakan Süleyman Demirel, CHP ll Merkezıni ziyaretinde, Siyasî münasebetleri. dostluk çereevesi altmda devam ettirmemeye, hiçbir sebep yoktur» demiştir. "Öktem'in konuşması Adliyenin serefidir» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) I îargıtay Başkanı lmran öktem'in Adlî yılm açılışı munatemi ç sebeöyle yaptığı konusmMinın yankılan devam etmektedır. Hâlen öğretmen ve avukat olan ıkı eskı milletvekılı, Yargıtay Başkanı tmran öktem'e gönderdıklen bır mektupta tmran'ın konuşmasını «Türk Adliyesinin malı ve şerefi» olarak tanımlamamıştır öğretmenlık yapmakta olan eski Ağn Milletvekili Rıza Polat ile Avukathk yapmakta olau eski Edirne miletvekili Fahir Girithoğlu müşterek mektuplannda Imran'ın konuşmasını övmekte ve söyle demektedir: «Derin bir ısabetle ve ber şeyden evvel, Vatanın selâmetinl düsünen haysivetli ınsanlann hassasiyetı ve sunrn içinde, Nnrcnlnkla ilgill olarak yaptıgıms konnsmanız, tarinimizin en finen» li ikaı nutnklanndan birisi olarak adlandmlacak ve anılacakhr. Vatansever insanlann daima hayırla hatırlayacağı bn konuşmanıı, Türk Adliyesinin malı ve »erefl olmnştnr^ ıııııııııııııııımııımııııııııııı ANKARA Cumhuriyet Bürosu) ürklye Petrollerl Anonlm Ortaklığı Yönetim Kurulu, Batman ile İskenderun arasında yapümakta olan petrol boru hattının bir şirket tarafından yönetilmesi İçin karar almış ve kurulacak şirket hakkında gerekll işlemlenn yapüması için Genel Mu dürluğe yetkl venniştir. Kurulacak şırketin hlsseleri özel kuruluşlara ve şahıslara satılacaktır. Dün Mıllet Meclisinde bir basın toplantısı yapan Giresun senatörü ve eskı T.P.A.O. Genel Müdıirü Ihsan Topaloğlu (C.H. P.) TPJLO. Yönetim Kurulunun böyle bir karar aldığını öğrendiğıni söylemi?, daha sonra TJPA. O. yetkilileri haberi doğrulanuştır. T.P.A.O. dan bır yetkıli konuyla ilgıli olarak sunlan sdylemiştir: (Arkası Sa. 1, Sü. 4 de) T Kıbrısla ilgili karar sureti kabul edildi Avrupa Konse>ı toplantısına katılan Prof. Turhan Feyzıoğlu, Muammer Baykan ve Hukuk Komısyonu toplantısına katılan Yuksel Menderes'ten kurulu Turk Parlâmento Heyeti, dun saat 16'da uçakla Istanbul'a gelmiş, Parıs'teki toplantı ile ılgılı olarak Muammer Baykan, «Istişare Kuruluna sunulacak Kbıns konusundaki karar sureti. Siyasî Komisyonda kabul edildi» demıstır. Ba> kan, raportor tarafından Sıyasi Komısyona takdım edılen rapora, «Komisyon, Kıbrıs'ta mevcut ve insan hak ve hürriyeti ile bagdaşamayan hareketlerden çekinilmesi ve bu istikamette tahaddüs etmis olan durnmun telâfisi zaruretini ilgililerden ister» şeklinde bır paragrafın ilâvesını, heyet olarak istedıklerini soylemıştır Muzakereler sırasında Yunan delegesinın, raportorun karar suretını tamamen değıştiren yenl bır karar suretini Komisyona getirdlğuıi, fakat Prof. Peyzioğlu ile bırlıkte yaptıklan mudahaleyle ıki Yunan delegesı dışında, ötekı delegelenn katılma»! ile reddedıldiğini bıldırmıştır. Prof. sından şıklıkle rapora Feyzioğlu'nun konuşmasonra bırikı ufak değıteklıîımız kabul edılerek eklenmıştır. D Universiteyı ziyaret Onceki gece, Îzmir gazetelerinden ıktıdara yakın «Yeni Asw ile «Eg« Ekspres» i ziyaret eden, muhalif .Demokrat Izroir» gazetesine gitmeyen Başbakan Süleyman Demirel, dun sabah Hava Harb Okulunu. oğleden sonra da Ege Ünıversıtesuıi ziyaret etmıştır. Öğretım üyeleri ile bır toplantı yapan Demirel ozetle şunları soylemiştir: •Siz. size duşen vazifeleri yapın, hüknmet de kendi vazifesini yapacaktır. İJniversitelere yaptığımız yardımlan çok iyl kıymetlendirmek zorunluğundayız. Üniverslte, müstakil bir müessesedir. Hür bir üniversite, ancak deraokratik duzende olnr. tktisadi durumumuz düzeldikçe Üniversite kapılan daha da zorlanacaktır. Zorlanan kapılan ve meselelermi Üniversiteler, kendilerl halletmelidir. Yüksek tahsilll fer4e çok ihtiyacmu »ar. Bugiio ancak (tençlerden >üzde 3'finG üniversitelere alabiliyoruz.» Rektor Prof. Dr. Vehbi Goksel, «Zatiâlinizden, hep yardım gordük. (Arkası Sa. 7, Sü. e da) MUAMMER BAYKAN Şüpheli bir otomobil bulundu lllllllllllllll T RT Kanıın Tasarısi hazır tZMİR Turızm ve Tanıtma Bakanı Nıhad Kurşad, dun tzmirlı gazetecılerle yaptığı sohbet toplantısında yem hazırlanmakta olan TRT Kanun Tasansının radyonun muhtarıyetini zedelemıyeceğıni açıklamıştır. Hazırlanan kanun tasansının kasım avında Meclise «evkedıleceğıni söyliyen Kürşad, «Yönetıra Kurulunun gorev suresı 5 yıldan 3 yıla indırılmistir. Yönetim Kurulundaki hukumet temsilcilen, Ydnetim Kuruluna seçımle geleceklerden fazla olmıyacaktır» demıstır. SoysaFa 15 rapor verildi ANK\KA, (Curahunyet Bürosu) Gazeteci finami Soysal'a tecavüz ederek hırpalıyanlarla siyah Buick arabanın aranmasma devam edilmektedir. Soysal'a Adll Tabiplik 15 günlük bır rapor ver miştır. tkincl Şube yetkilıleri 1951 mo del siyah bir Buick arabayı yakalaraışlar ve şoför ve sahibinl îlhami Soysal'a göstermıslerdir. Şoförun venlen eşkâle tamaraen uymasına rağmen Soysal, kendlsine tecavüz eden şahsm bu şoför olmadığını söylemiştir. Daha sonra şofor serbest bırakılmış, fakat araba îlhami Soysal'a gösterilmek üzere 2. Şube önünde alıkonulmuştur. şehrimize getirilerek, Bakırkoy Akıl Hastanesine y»tırümı?tır. Poli» nezaretinde ilk önce Emniyet Müdnrlüğünde Ifadesi alınan gencin, beraberinde amcası ve kardeşi bulnnmaktadır. Birol Soyulfan, Bakırköy'de bir süre mflsahade altında Tntnlacaktır. Resim, gencin hsstaneye ahnışı nrmsind» eekflnriftir. (Fotoğraf: Tulay Drntçiotlu) Çlkhfttİ îvî O i n i i a i l IJI "~ Dfixoe gan dfln cinayetinde aiır yanüanan Birol Soyula ^ Dttsce'den »mbulânsla ak!fmi Prof. Aksoy'un demeci Türk Hukuk Kurumu »dın« Baskan Prof. Dr. Muammer Ak»oy Yargîtay Başkanı lmran ök» tem'in konuşması ve gazeteci Îlhami Soysal'a yapılan tecavüz olayı ile ilgili olarak verdigi demeçte: «Fikrin ve bnknknn degil, kaba knvvetin bâklm oldnğn bir toplnmnn, karanbklara gömülecegi ve batta ba^ımsı* lığının bile tehlikeye düseerği gerçegini bir kere daha hatırlatınz» demiştir Aksoy. fikre taş ve sopayla sal dırmanın günlük olaylar haline gelebildiğı bir ülkede, fikir adamlanna karşı baş vurulacak aaldırganlık ölçüsünün derece derece artacağına değinmiş ve şunları söylemiştir: «Toplumn, düsfinen tnsanlardan değil, başkalarının yargılannı düşünmeden benimseyen ro botlardan knrnln bir kalabalık haline getirme çabası İçinde bnlnnan çevrelerin Türk toplnmn(Arkas, Sa. 7, Sü 6 da) "Diizce cinayeti,,nin tek tanığı BîroL dün İstanbul'a getirildi Yaka'anan araba Suç aleti olarak gösterilen ve şliphe üzerine yakalanan siyah Buick araba 06AK487 numaralı ve ddşemeleri grl renktedir. Arabanın siyah boyası yer yer silinmis bir haldedir. 6 n koltu(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) «DÖNDÜ., MUHABİRİMİZE, NİŞANIND.\N BAHSEDİYOR . Tural Venedik'te VENEDIK, (a.a.) Genel Kur may Başkanı Orgeneral Cemal Tural, onceki gün oğleden sonra, Venedık'e gelmiş ve bölgedeki askert tesisleri «yaret etmıştir. Darülaceze de bayrıim «GEMtNLU» denemesi, dün yine ertelendi CAPE KENNEDT «Gemini11» in uzayda buluşma ve boşlukta yürüme programı dün bir daha ertelenmiştir. Buna sebep, «Gemini11» in, daha önce atılan «AtlasAgena» hedef roketindeki otomatik pilot sistemınde baş gösteren ârızadır. «Gemini11» in, yarın atıünasına çalışılacaktır. Öte yandan, Fransa'nm" Pasifık'te yapmayı plânladığı 4 uncü nukleer denemenin en az 24 saat ertelendiği, dün açıklanmıştır. Deneme, de Gaulle'ün dıinya turunun son merhalesi esnasmda, bir gösteri maksadıyla düzenlenmişti. Bu sebeple de Fran sa Cumhurbaşkanınııı, gezi süresuıi 24 saat uzattığı bıldirilmıştir. Onyedi yaşındaki Döndü, Perşembeye nişanlanıyor SJ nümüzdeki perşembe günü DaI I rülâcezede bayram var. Darülâcezenin sakinleri bir telâş içinde perşembeye hazırlanıyorlar. Kolay değil tabii, onyedi yaşındaki genç kızları Döndü Gökdemir'i, Denizyollarmda memur olarak çahşan Sedat Bingöl ile nişanlıyacaklar o gün... Şükran SONER Döndü Gökdemir'in hayat hikâyesi Sivas'ın Yağlıdere köyünde başlıyor. Annesinı hatırlamıyan genç ki2 dort yaşma geldığı sıralarda babasını kaybeoniş. Sonra, sefalet ve hastalıkla geçen seneler va yanında Döndü'yü lstanbula sürükleyen «Çocnk felci» hastahğı... Onbej yaşına gelen Döndü Gökdemir'in hastahğı dunnadan ilerlıyor. Genç kızı Sivasa doktora şotüren amcası burada tedavi e(Arkası S«. 7, Sü. 4 de) FRANSA DA ERTELEDİ Altın Aslan Ödülii «Cezayir Savasıy> filmine verildi VENEDİK, (AP) Çeşitli sby lentilere yol açan Venedik Fîta Festivalinde dün, İtalyanların çe virdiği «La BattaglU di Algeri» (Cezayir Savaşı) kordelası, <A1 tın Aslan ödülü»nü kazanmıstır Rejisörü, Gillo Ponfecorvo'dur Pransız askerleriyle Cezaytrlı mılliyetçilerm çarpışmalanru can landıran bu film, Fransa dele gasyonunun salonu terketmesine sebep olmuştur. Fransızlara göre, «Cezayir Savaşı» Fransa İçin hakaretamizdir. lstanbul Cinayet Masası detekn uzce Cumayeri sapağında U'«tıfleri, olay srrasında yaralanan " nen cinayetın lorusturmasuut fii müzisyen Birol Soyulganın tarlalen lstanbul Cinayet Masası elbaşmdaki evine, kısa boylu, lâcikoymus ve dün ilk olarak ayavert elbiseli bir şahsm gittiğini, ğa kalkan tek tanık Birol SoyulBirolun ev •ahibüıe: «Bnrada kigan, ambUlansla İstanbul'a getiralık k»t var mı?> diye sorduğurilmiştir. Tahkikatla ilgill olanu, ev sahibinin ise: «Kiralık kat rak Emniyet Müdürü Haydar Özyok» demesine rağmen meçhul akın: «İki kişinin öldürülmesi bir (Arkası S». 7. 8ü. 5 te) kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olay İstanbul polisinln çöztnek için çalıştığı fâili meçhnl olaylarm başmda yer almısta.» demiştir. Özkın dün sabahın erken saatlerinden itibaren yanında Asayij Şubesi Müdürü Vedat SoYargîtay Başkanı Sayın lmran Öktem'in konuşmasına karşı giıigilen kullu olduğu halde Cinayet Mahücumlar cahillik, çıkarcılık, şeriatçıhk, Atatürk düşmanlığınnı iğsasuıda, bir gece önce elde edilen bazı deliller üzerinde çalışma yap renç kanşımıdır. Çıkarlarmı Saidi . Nursî risalelerinin satışuıda gorenmışür. Bu arada Düzceden gön ler, Nurculuğun bir siyasî knvvet hâlinde gelişmesini oy avcıkğı bakımmdan faydalı bulanlar, Hilâfet devrmin özlemini çekenler, Komünistderilen olay yerinın krokisi de lerinkine benzer metodlarla beyni yıkanmış saf vatandaşlann dâvalannıncelenmijtir. dan milyonlan vuranlar hepsi başkanm karşısuıda birleşmişlerdir. Gözleri o kadar dönmüştür ki Yargîtay Başkanmtn Anayasayla Şüpheli iki adam sağlanan teminatına rağmen büknmetten tedbir istemekte ve en annlstanbul Cinayet Masası, kaadan istifa yaygarası koparmaktadırlar. tillerle birlikte Ankaraya gidecek Bnnlar öylesine sahtecidirler ki aylardanberi bn yüksek mahkemeolan fakat son anda seyahatten yi sistemli olarak topyeknn tahrip etmeğe çalıştıkları halde, şimdi ağn vazgeçen üçüncü adamın kimliği değiştirip Yargıtaym yüceliğinden bahsederler ve bu defa müesseseyi hakkmda da bazı bilgiler elde etayınp hücnmlarmı başkanın üzerine yöneltirler. Sahtecilikleri burada miştır. bitmez, bunlar başkanlann adlî yıl vesilesiyle Yargıtayı ilgilendiren konnlarda düşfinduklerini açıkça söylemek tcamülünün yıllardanberî knruldnğnnn da unutmuş gbrünürler. Yine bunlar, ya bilçisizliklerinden ya da gerçekleri kendi çıkarlanna gore kolayea deinştirebildiklerinden batı ülkelerinde böyle hallere tesadüf edilmediğini iddia ederler. Oysa Amerikada yüksek mahkeme baş> kanlan, başsavcılsr, değfl sadece kendi müesseseleriyle ilgili konnlar, özel konalarda dahi serbestçe düşündüklerini söylemektedirler. İngilSIVAS Divriği ilçesinde dün terede ayni sistem asırlardanberi yürürlüktedir. Fransada adlî yıl açıoğleden sonra doluyla birlikte dülışlannda başkanlann dış meselelere bile açık açık değindikleri çok şen şiddetlı yağmur sonunda, Mugörülmüştür. sol deresı taşmış, sellere kapılanlardan 10 kışi ölmüştür. 35'e yaVelhasıl insanı iğrendiren, aynı zamanda memleketimizin hali ve k:n ev ve dukkân da, barınılmaz istikbali bakımından duşündürmesi, hattâ korkutması gereken bir man» hale gelmişür. zaradır bn ve gittikçe hu manzara daha da kotüleşmektedir. Yollar bozulmuş, Divriği ile Daz••• lak arasmdaki tren yolu da kapanmıştır. Sivasfta selden 10 kişi öldü NADIR NADİ Amerikan Nazi Partisi Başkanı tevkif edildi CHICAGO ILUNOIS (AP) Amerikan Nazi Partisinın Başkanı George Lincoln Rockwell, dun bır zenci mahallesine yürüyen beyazlardan muteşekkil bir topluluğa onderhk yaparken, yakalanıp tutuklanmıştır. Rockwell, bu yürüyüşu. zencilerin bej'azların mahallelerine yaptıkları yuruyuşlere mtsıllemj olmak üzere tertiplenujftı. Yağmıır beklenmiyor Yeşılkoy Meteoroloii tstasyorıunun bıldırdığine gore, bugün hava parçalı bulutlu geçecek ve ruzgârlar, poyrazdan orta kuvvette esecektır. Sıcaklık, 2016 derece arasında tahrrun edilmelcte \e jağmur bekienmemektedır. EN İYt AKTÖR Festivalin «En iyi aktör» ödülU, «La Busca» (Arayış) adlı İspanyol filmindeki başarısı dolayısiyle, Fransız aktörü Jaoques Perrln'e verılmiatir. DONDÜ. lÇtN HUMMALI ÇEYİZ HAZIRLIĞI.. (ArkMfts.1, »t. 11«) ZAHMET ETTtNİZ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog