Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ZİYA SAK Çapa Eglöm Enstitusü İngülae* Şubesi Asıstanl İNGİLİZCEdTÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE S ÖZ LÜK Iki bolüm hahnde hazırlanan bu aSzlük Ingjlizc* ders kıtaplarında kullanıl&n, y» da gunluk hayatta lüzumlu olabilen hemen butun ifadelerl kapsamaktadır Orrjlnal plâ»tık kaph, ayrı ayrı, 5 er lira. Birlıkte cıltlı 10 lıradır INKILÂP v» AKA KİT4BEVLERİ H « hsanda mlnık, cep, buyuk sozlukler de mevcuttur nâneılık: 5«1 10564 43. yıl soyı 15127 umhuriyet KURUCUSU: YÜNÜS NADt Telgraf r e mektup adresfc C u m h u r i y e t k t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o 24S Telefonlar: 22 4 2 9 0 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 / Cumartesi 10 Eylul 1966 DONANMAYA AİT İKİ GEMİ ÖNCEKİ GECE UMURYERİNDE İNFİLÂK ETMİŞTİR. RESİMDE, GEMİLERİN BATTIĞI YER VE SAHİLDE YEKILAN TESİSLER GÖRÜLÜYOR (Fotoğraf: Tıüây Divitçioğlu)' Bir er kayıp beş yaralı var Evvelki gece infilâk ederek batan iki avcı botunda 1 erin kayboiduğu, bir assubay ile beş erin de yaralandığı açıklanmıştır. lnfılâk ederek batan Denız Kuvvetlerimıze ait ıki avcı botu ile ilgılı koğuşturmanın, askeri makam lar tarafından yürutulmesi kararlaştınlmıştır. Deniz KuvveÜerimize ait kurtarma gemılerı, onumuzdekı hafta içmde parçalanarak batan AB5, AB8 numaralı avcı botlarını çıkarma çalışmalanna başlıyacaklardır. Kuzey Denız Saha Komutanı Koranııral Celâl Eyıceoğlu butun gun »vcı botlannın battığı yerde tocelemede bulunmuş, koğuştunnayı izlemıştır. Askerî uzmanlar, AB5 avcı botundaki mfılâkin nasıl çıktığını ve ne şekılde AB8 e intıkâl eltığıni araştırmaktadırlar. Bununla ılgılı olarak, o gun nöbetçi bulunan butun subay, assubay ve eı lerm ıfadelerine baçvurulmustur Ote yandan üst üsteraeydanage (Arkası Sa. 7, Su. 5 te) İNFİLÂK EDEN İKİ AVCI BOTUNDA Bilgehan, dayak konusunda teminat verdi: DEMiREL GECEKONDULARI GEZDi Laç, Yargıtay Başkanının konuşması suçtur dedi « Polisin, Millî Emniyetin ilgisi yok» ANKARA (Cumhuriyet Burosu) azetecı Ilhami Soysal'm tecavuze uğraması olayının tepkılerı devam etmeütedır. Bu arada Emnıjet de aramalarına devam etmektedır Devlet Bakanj 6that Bilgehan Hukumetın olayla cıddi suıette ılgılendığını. ılgılüere gereken emırlerı verdığını bıldırmış ve «Siyasî Polisin, Millî Emnı>etın ve Polisin bn olayla ilgısı olroadifina dair biıe teminat verıldı» demiştır. Önceki gece Emnıyet İKincı Şube Muduru Nıhat Turkozunun yonettığı ekıpler ele geçırdıklerı bâzı 55 model Buıck arabaları getırıp îlhamı Soysal'a gostermışlerdır. Ancak Soysal Polise kendısının ıçmde goruldüğu ara banın ozel oto olduğunu bıldır dığı halde Emnıyet makarnları kendısıne taksıleri getırıp gostermışlerdır Soysal'm ağrıları dun daha da artmıştır. Bu arada dilınde şışlik husule geldığı için fconusma zorluğu çekmeğe başlamıştır. Izmirin kurtuluşu törenle kutlandı İZMİR (Özel) • zmirın kurtuluşu dun çok par I lak torenlerle kutlaninış ve kurtuluş toremne şehrimizdo bulunan Başbakan Suleyman Demırel ile Bakanlar, senatör va mılletvekilieri ile askeri ve mülkî erkân katürmşftr. 44 yıl evvel tgmirin düşman 1^galınden kurtuluşunda tzmlre llfe gıren Süvari Kolordusu Komuta. nı Emekll Orgeneral Fahrettın Altay da dün Beledıyenm dâvetlısl olarak kurtuluş bayramına (Arkası Sa. 7, Sü. 1 ie) İLİM ADAMLARI DESTEKLlYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bütosu) AP İstanbul Mılletvekılı Abdurrahman Şeref Laç, TJB.M.M.' de yaptıgı basın toplantısında, îmran Öktem'ın «Adalet Yüı» nı açış konuşmasını tenkıt etmış, bir yargıtay başkanı'nın boyle ko nuşamayacağını one surerek, «İmran Öktem'in bu korkunç hareketi, mutlaka kanunların kefesine konacak ve ağırlığı tartdaA. Ş. LAÇ caktır» demiştır. Yargıtay Başkanı'nm konuşmasının tümuyle suç teşkıl ettığım ılgıli kanun maddelerınl be lırterek üeri süren Abdurrahman Şeref Laç, özetle şoyle demiştır: « Yargıtay Başkanı 43 senelik Cumhuriyet rejimimizi ve o'nun müesseselerini inkâr etmek suretiyle sözde sağcılıpa ve gericiliğe mani olmak hevesi ile halkı, Türk devletinin ordusu dahil her türlü knvverine karşı gelip, suç işlemeye teşvik ve tahrik etmiştir.» Abdurrahman Şeref Laç, sorulan bir soru üzerine Kastamonu'da nurculuk iddıasıyle mahkemeye sevk edılen bazı kımselenn avukatlığını yapmakta olduğunu bıldımıiştır. G Suudi Arabİ8tan'a inşaat işçisi gönderüecek Amerikan 6. Filosuna mensup 6 sa%.ıs &;emısı dün mntâd ziyaretlerden birini yapmak üzere limanımıza gelmislerdır. Koramiral Frederıck I. Ashvrorth komntasında liman» 21 top atınuyla giren filoda bir nçak tasıt gemisi, bir kruvazör, üç destroy er ve bir skaryakıt gemisi bnlonmaktadır. Filo Komntanı dün I. Ordu ile Kuzey Deniz Saha Komutanlan ve Valiyi makamlannda ziyaret etmiştir. Filo 16 eylule kadar şehrimizde kalacaktır. Resimde, bir destroyer görülüyor. ANKARA (a.a.) îş ve Işçi Bıdma Kurumu Genel Müdürü Naki Tezel, onumuzdekı gunlerde Suudî Arabıstan'a 300 mşaat ışçısının gonderıleceğıni bildirmış, ancak bu ışçılerm, daha once kuruma müracaat etmış ve sırası gelmiş olanlar arasından seçileceğmi soylemıştır. Işçı talebının, Suudi Arabistan* da buyuk bır inşaat yapan «Grawn» adh bır Amenkan şırketinden geldığını, gıdecek ışçılenn gıdışdonuş masraflarının şırketçe karşı« lanacağını, aynca yatacak yer ıçın ayda 1000 dolar venleceğinı ve üc« retlerm de yuksek olacağmı belırtmıştır. ünün löfiırr AZITIYORLAR Ilhami Soysal'a karşı girişilen tertip üzerine hukuk devleti, kanun devieti edebiyatı yapmak, Anayasanın fikir özgürlüğünün yüceliği hakkında parlak lâflar etmek gerçeği değiştirmez, meselenin özüne hiç bir etkjde bulunmaz. Turkiye pek mukemmel, pek cici Anayasasiyle bir hukuk devletidir görünüşte. Ama yine Türkiyede dağ kanunu cici anayasanın yerini çoktan almış, ve bu kurallan köyden kasabaya, kasabadan şehire, nihayet basşehire yaygınlaşarak uygulamr hale gelmıştır. İlhami Soysal'a atılan dayak anayasanın yerini alan dağ kanununun, fikir ozgurlüğüne karşı giriştiği savaşı belirliyor. Bugün dayak ise, yann oldurme tertipleri gelecek, fikir ozgurluğune karşı cıhadı başka tertiplerle başka biçimdeki hareketler izliyecek. âncak sanılmasın ki sonunda zafer dağ kanonlarını aygulayarak amaçlanna varmak istiyenlerindir. Hayır. Kaba kuvveti tahrik eden ya da gizli odalarda tertip hazırlıyanlar mutlaka ve mutlaka bir yerde kafalannı dulara çarpacaklar ve bu kafalar kırılacaktır. Zira iki asırdanberi böyle olmuştur. Bugunkü savaşın mahiyeti üzerinde biraz duralım. Dış görünüşüyle savaş bir sağ sol çatışması, bir sistem çanşmasıdır. Bir yanda «Allahsız komunistler», butun ozgurlükleri ortadan kaldıracak, bütıin müesseseleri yıkacak, «Rus ajanları» vardır. Öte yanda ise sermayesini, servetini, inanç özgurluğünu korumak için canını dişine takıruş kapıtalist duzen taraftarlan. Oysa bu sadece bir görüntü, daha doğrusu strateji ve taktikle ilgili bir sun'î gösteriş. Aslında savaş ileri geri çclişmesinin savaşıdır. Ve aslında gerinin devleti ele geçirmek için giriştiği bir savaştır. Kapitalist kunılu düzeni savunur, statükonun sürdüriümesini ister. Bugun ise «geri» kurulu duzen savunuculariyle de vuruşmaya, son amaca doğru daha çabuk varmaya hazırlanıyor. Devletin kilit noktalarını ele geçirmişlerdir. Divanet Işleri, başta Başkanlan olmak üzere gerici karargâhıdır. Millî Eğitim Bakanlığının bir çok postlan ümmetçi • ırkçı karışunı mahlukların at oynatbğı yerlerdir. Iktidar partisinin çoğnnlnğu bunlann elindedir. Baskı grupu derneklerin, teşekkuüerin yine çoğunlnğuna ya hâkim olmuşlar, ya da kilit noktalarında bulunanlann desteğiyle yenilerini piyasaya çıkarmışlardır. Buna karşüık ilerici grup, bir yandan sağsol strateji si ve «komönist umacı» taktiğiyle, öte yandan arkasında çeşitli çıkarların >at oynattığı siyasî entrikalarla parçalanmıştır. Kumanda zincirinin kurulması gibi aslında askerliğin gerekü olan kuralı, uygulamada yon değiştirmektedir. Yeni yon, lincirin üst kademesini destekleyici haline getirmek ve hiç değilse ordunun desteğini, onun pasif davranışıyla, sağlıyabilmektir. Politikaya karışmasınlar, derslerine çalışsınlar yaygaralan arasmda gençlik kuruluşlan birer birer içinden fethediliyor. Iki yıl içinde sfiregelen mariıetlerin bUânçosu, geri kuvvet stratejisinin nasıl işlediğuu açık açık ortaya koyar. Lstelik «beslemc dernek» sistemiyle yan knvvetler büsbutun arttınlmaktadır. Bu yan kuvvetler arkadaki şerıatçi ve umraetçilerin Kuvayi Mılliyeci, hattâ Ataturkçü gibi gosterflen önculeridir. Basının ilerici ccphesi yine umacı taktiğiyle parçalaııdı. Particilik, 2" Mayıs ihtüâlinin kinleri, ya da başka çıkarlar bu parçalanmada geri kuvvetlere buyuk ölçüde yardımcı oldular. Aydınlar grupu, hattâ universite öğretim kadrolarında oportunizm kol gezmekte, çıkarlardan başı donmüşlerin, devleti ele geçirmek istıyenleri desteklemeleri hayretîe seyredilmektedir. Bir kısım partüerdekı çekişmenin nedeni statükoculuk ya da toplumcolukta, ve giderek sınıf mücadelesinde aranıyor. Oysa asd neden geri kuvvetlerin savaşındadır. Kısacası, bir yandan hücum, bir yandan degışık biçimdeki goninüşle içeriden parçalama, sindirme ilerici cepheji boldü. Şimdi de sıranın dağ kanunlarının uygnlanmasına geldığı goruluyor. Bu uygulama içinde Ilhami Soysal'm dövulmesi, başkalarının oldiırulmesi, akla gelen ve gelmiyen turlü tertipler, türlü marıfetler ve sonunda kaba kuvvetin gosteriden çıkarılıp tam aksivona sokuhnası elbette bulunacaktır. Yargıtay Başkanı Imran Öktem önceki günkü konuşmasında ve özellikle konuşmasmın sonunda bu tehlikeye işaret etmişti. Ataturkün Bursa nutku aslında boyle sartların ortammda yapılması gerekenleri ogutler. Bu oğutler etrafuıda bırleşilirse ne âlâ, ama birleşilemezse ilefideki şartlar çok daha zorlu olacaktır. Tunaya'nın telgrafı Turk Devrim Ocaklan Genel Baş kanı ve Anayasa Hukuku Profesoru Tarık Zafer Tunaya, Yargıtay Başkanına açış soylevıyle ılgılı bir (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) • Müftüoğlıı : «Gayem azamî pazar yeri bulmak» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yenı Tıcaret Bakanı Sadık Tekın Muftuoğlu «thracatı tehdit eden her türlü engeli, ulusal çıkarlara zarar vermemesi sartiyle inceleyecegini» soylemış ve «Gayem Türkiye'ye azamî derecede pazar bulmaktır» deBakan bir soru uzerıne «Benim için en önemli konu, Japon sermayesini Türkiye'ye çekmektir. Bugün Jappnya, ortak pazar dısı bir ülke olmasına rağmen, hemen her Avrapa ülkesine mamnllerini kabnl ettirebilmektedir.» demış, bu arada Turkiye nın 'tıcarî bakımdan ıdeâl safhada olmadığını belırterek japancı serma\e konusunda «Tabancı sermaje tesvik edilecektir^ demı«tır. Akşam Gazetesının Ankara temsılcısı Ilhami Soysal'm oncekı gun meçhul kımseler tarafından fecî şekılde dovulmesı uzerıne dun Ankara Gazetecıler Cemıyetını temsılen kalabalık bir heyet Devlet Bakanı Cıhat Bılgehanı zıyaret etmışler ve faillerın bır an once yakalanmasını ıstemışlerdır «Bn hareketi biz ne tasvıb ederiz ve ne de memnun olurnz» dıyen Devlet Bakanı Cıhat Bıl(Arkası Sa. 7. Sfi 4 de) Bilgehan CHP'NİN KIRKÜÇÜNCÜ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI CHP nın kurulusunun 43 yıldonumu dun torenlerle kutlanmıştır Bu arada Heybelıada'da dınlenmekte bulunan CHP lıderı Ismet înonu ll Gençlik Kolu temsılcüerı tarafından zıyaret edılmış ve kendısıne kırmızı ve bejaz karanfıller verılmıstır ll Merkezmde yapılan toplantıda Partı Meclısı uyesı Ilhamı Sancar ve Bulent Ecevıt konusır.uslardır Sancar, partının kuruluşundan bugune kadar geçırdığı gelısmelerı anlatmıştır. Bulent Ecevıt konusmasına «Her devrim ileri atılıstır» dıyerek başlamış ve bunun onculuğunu CHP nın yaptığını ılerı surmuştur. Ecevıt daha sonra jasadığımız devn «Sosyal ve ekonomik reformlar dönemi» olarak nıtelemıstır « C.H.P., kesin karar ve hareket noktasındadır. Bn reformları demokratik duzen içinde gerçeklestırebilmenın, bn reform ları tutanları, sistemli olarak yapabılmenin >olu olan ortanın solu >olnnda yürüyecek midir? Yoksa, tutucu kendisini ileri atılmaktan alıkoyucu bir takım yanlıs birlik ve tesanüt hesaplan yuzünden duraklıyacak mıdır? (Arkası Sa. ?. Sü. 5 te) Suriye'de durum normale döndii ŞAM (a.a.) Surıye de sokağa yasağı kaldırıldıktan sonra hayat normale donmüş, şehulerarası trafık açümıştır. Oncekı gece Surıye Savunraa Bakanhğı, radyo ve televızyon bınası onünde mevzılenmış olan zırhlı bırlıkler de geri çekılmıştır Sokaklarda askeri devrıyeler gorulmektedır Dun sabah erken saatte yaptığı açıklamasmda Zayyen son darbe teşebbusunun bastırıldığmı soylemış ve sorumlularm ortadan kaldırıldığına daır temmat vermıştır. Daha evvel Şam'dan alınan haberlerde hafta içinde 300 kadar subayla sivüüı tutuklandığı bıldinlmıştır. Taksim oteli için s'özleşme imzalandı ANKABA (a.a.) Taksim'de yapılacak 416 odalı otelın ınşaasını yurutmek uzere, otelın yapımın" da katkıda bulunan kuruluş temsılcıleri dun Devlet Bakanı Rafet Sezgin'ın de katılmasıyla bir toplantı yaparak «Taksun Otelcilılc TAS» nın sozleşmesıni ımzalamışlardır. 70 milyon lira sermayeli şirkete Vakıflar Genel Mudurluğü 22, Vakıflar Bankası 15, Emekh Sandığı 22, Iş Bankası 10, Guneş Sıgorta 1 milyon lıra ile iştırak etmektedırler 22 katlı otelin, arsa ve dış tesisler dahıl olmak uzere 130 milyon liraya çıkacağı ılgılılerce ıfade edıl. miştır. Oğııl, anasını; baba oshmu öldürdü GÜMÜSHANE Bayburt'un Aydıntepe bucağının Pomuksay köyunde bir genç, oz annesıni taban ca ile öldürmuştur. Fahrettin Okumuş admdaki bir genç, henuz bilinmeyen bir sebepten akrabası Fâzıl Okumuş'la münakaşa ederken bir aralık tabancasmı çekmiş, bu esnada kavgayı ayınnak isteyen annesi Nadide 0 kurauş, Fahrettin'ın kurşunlanna hedef olarak olmüstür. Anne kaatili yakalanmıştır. ANTALYA Kaş ilçesınin Kınık koyunde aşçılık yanan Ramazan Kocaer adındakı bir şahıs, sarhoş olduğu için kendisini eve götürmek isteyen 12 yaşmdakı oğlu Hasan Kocaer'i bıçakla bileklerini keserek öldürmüştür. BİR Ehem ve mühim Yargıtay Başkanı Sayıo Jmran öktem'in adlî yılı açış nutku bir takım arkadaşlanmız tarafından tenkid ediliyor: Sayın Başkan neden, daha zlyade, «sağ» tehlikeye dokunmuş da «sol» a pek aldınş etmemiş. Böyle şey münakaşa olnnor mu" Bir yangın haşlangıcında itfaiye, evvelâ. büyümesi en çok muhtemel alevleri bastınr. Yargıtay Başkanı, pek yerindeki konuşmasında, bnnn yalandan gördüğü için, nntkunu böyle tertiplemiştir. Anlaçıldı mı efendim? Ecvet GLRESLN ile ilgili olayın tahkikatına dun de devam edilmiş, fakat kesın bir sonuç elde edilememi;tır. Ankara, İstanbul \e Bolu polısı ortak bir toplantı yaparak eldeki son delilleri değerlendirmiştir. Bu arada Duzce Hastahanesinde yatan yaralı Birol So>ulgan'm eski eşi llhan Ustundağ'ın Emniyet Mudurluğunde uç saat sure ile ifâdesi alınmıştır. Aynca Birol Soyulgan'ın dun Duzce'de verdiği ıfâde, önceki ifâdelerıni tekzip eder mahıyette görulmııştur. Kesımde dun Emniyet Mudurluğunde ifâdesi alınan BLrol'un D. N nışanlısı llhan Ustundağ goruluyor. [Bu konudakı haberımiz 7 nci sahıfemızdedır.] "DÜ2CE CINAYETI,, ANKARA, (a.a.) Adlî jılın ılk olum cezası dun 3. Ağır Ceza Mahkemesınce verılmış, once ki gun Adliye Bınası içmde ıki kışıyı olduren ve birı avukat ol mak uzere ıki kişıyı de yarala jan llyas Pekacar, dun yapılan durusmasında ıdam cezası ile cezaiandınlnustır. Adliye cinayetinin kaatili idama mahkum oldu BEŞİNCİ KUV\rET Yazar İlhami Soysal tecavuze ıığradı Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog