Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

San'atUr ve Hasatlaı Velisi HACI BAYRAM VELI Zeria KARADEMZ Ilim ve dın adamı, büyük ınsan san'aüar \ e hasatlar velisi diye anılan buyük âlımın hayat hıkâyesi veslkalara istmaden, akıcı bir uslupla, yazılmış ve kıtap severlerın ısîıfadesine arz olunmuştur. Cıltli 3 renklı kuşe gomlekli fiatı 10 00 lira. OKAT YAYINEVİ Ankara Caddtsi Gfincer Han No: 45 5 6 PJv. 1017 ISTANBLX Ödemeli istejiniz, kitapçılardan arayınız. Feza Reklâm: 1146 umhuri 43. yı soyı 15095 K U R U C Ü S L VUNL'S NADI Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbu) No £46 22 42 22 42 »7 22 «2 Telefonkr: 22 42 90 22 42 36 \ Solı 9 Ağustos 1966 LAYAN SÖZLÜK Bu s&süik, tikofculdan Üı adar bütün okullann öğrencile SE Osmanlıca sözleri fctiçük bjt cep sözlüğü olarak' tcapü 5 llradır. , ^ fNKTLÂP ve AKA KİTÜB'EV Hâncılık PERSONEL KANUNUNUN BÜYÜK BİR KISMI DEGİŞİKLİ6E UGRAYACÂK iktisadi Devlet Teşekkülü ve Belediye memurları için de kanun hazırlanıyor Gel Beni Dinle asbakan Dtmirel'in son basın toplantısında «öyleP j difi sözleri, somlara ver^ difi cevapları hen» rıdyodan dinledim, hem de ertesi günü gazetelerde gkndum. tzlenimlerini merak edenler varsa, işte: Basbakan dokoz on ay gibi kısa bir süre içinde göze batan bir karakter değisimine nğramıstır. Ağzından dökfilen cümleler, gerek üslup, gerek eda bakınuodan demokratik ilkelere tahammülsüzlüğün gittikçe artan belirtilerini taşımaktadır. Sanki on ay önceki o her hücnmu olağan karşılayan, serinkanhlığını yaratılışına mı, yoksa sinir gtcüne tni borçln oldnğa bilinmeyen ılımlı adam gitmiş, yerine yuvarlak lâflar arkasında ne idüğü belirsiz bir dogmatizmin kapısını hazırlayaa sert, katı, taruşma habnl etmez bir başka adam gelmiştir. Bir saatlik basın toplantuında Basbakanın hemen bütün söyledikleri bn iılenimi güclendirecek niteliktedir. Size bunlardan bir misal : «Bugün Türkiyemizde her vatandaş yarına daha umıtle, daha şevkle ve daha cesaretle bakmaktadır. Bunun iktisadi ve sosjal neticelerini vatan sattnnda her yerde görmek ve müşahede etmek mümkündür. Tıirkiye mazıye değil, istikbale yönelmıs bir memlekettir. Hurriyetçi, medenıyetçi, kalkınmacı bir görüş Buyük Atatürk'ün açtığı çığırdır. Bu çığırda milletçe buyük mesafeler ancak meşru nizam sayesinde katedılebilır. Buyuk Turk milletinin iradesine, itımadına, teveccühüne dayanmayan ve büyük Türk milletince meşru addedılmeyen bir nizam Türkıyede hiçbir şekilde hayat hakkına sahip olamıyacaktır. Zaman zaman bazı gayrimes'ul davranışlar görulmüş ve gorülmektedir. Gerek devlet in gücü, gerekse vatandaşların uyanıkhğı mılletm iradesine her tıirlu tasallutu yoketmeye muktedırdir.» ttiraf edelim ki, bn sözleri hnkük mantığı ile, siyaset mantığı ile, iktisat mantığı ile, kısacası düpedüz mantıkla çözüp açıklamağa imkân bulnnamıyacaktır. Bnnları ancak bir psikanaliz uzmanı ele alıp inceliyebilir ve sözcnkler arasında karmasık bir rnh halinin yarattığı özel mantık bağlarını kurabilir. On ay içinde Basbakan bu dnruma kendiliğinden mi gelmistir, yoksa kendisini bu yöne dofru iten birtakım güclerin etkisine mi kapılmıstır? Sorunun cevabı ne olursa olsun, A.P. Genel Baskanı hem memleket gerçekleri, hem de demokrasi ilkeleri açısından tamamiyle yanlıs ve sakat bir tntnmu benimsemiş görünmektedir. Bngün Türkiyemizde her vatandaşın yarına daha ümitle baktığı iddiası realiteye o kadar aykındır ki, bn iddianın tersini savnnmak için zahmete girmek bile abes sayılır. A.P.'ye oy vermiyen milyonlarca mnhalif vatandası zorla susturmadıkçı bn jönetim altında yarına umutla bakılamıyacağını söyleyen vatandaslar daima bnlunacaktır. Bn açık bedahati Basbakan da sezmekte ve muhalefetin varlığını «zaman zaman görülen gayrimes'ul davranışlar» la Srtmeye çalışmaktadır. lani o kadar azımsanacak bir sey midir mnhalefet? O halde ne demeye bir yandan Büyük Atatürk'ün açtığı «hurriyetçi, medeniyetçi, kalkuımacı» çığırın yürütücüsü imiş gibi görünmeye dikkat edcrken, bir yandan da devletin gücünden ve vatandaşların uyamklıgından söz ederek gayrimes'nl davranıslara karşı savas ilân edileeeği hakkında imalar yapmağa lüzum görülür? Bizim bildiğimiz, Atatürk'ün açtığı «hurriyetçi, medeniyetçi, kalkınmacı» çıgrı temelinden (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Demirel in «Başbakcınlık ortakk" kabul etmez» dediği iddia ediliyor BASBAKAN DEMtREL Kabine her an degişebiliı ANKARA Cumhuıivet Bürosu A D 'ye yakın çevrelere gore, Basbakan Suleyman '^' Demırel'in kabınede bir değişiklik yapması her an beklenmektedır. Basbakan Suleyman Demırel'ın 19 ağustos tarıhinde Batı Anadolu'da bir geziye çıkacağı ve bu geziden önce muhtemelen bu hafta içinde kabinesindeki bazı Bakanları değiştireceği ısrarla söylenmektedır. Basbakan Demirel konuyla ilgili temaslanna devam etmektedır. Ancak Basbakanın, hangi Bakanları değiştireceğini, ne zaman değişikliği ilân edeceğini kendisine yakın çevrelere bile bildirmedıği ileri sürulmektedır AAKARA Anadolu Ajansı D asbakanükça «Kamu iktisadi ** teşebbüsleri Personel Kannnu tasansı» nı bir an önce hazırlamak amacıyla bir komisyon kurulmuştur. Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı. Yük.=ek Denetleme Kurulu ve tktitadi Devlet Teşekküllerini yeniden düzenleme Komisyonu temsilci lerinden kurulu komisyon, çalış malarına başlamıştır. Aynca, Komisyon için lüzumlu dökümanları toplamak, gereklı ince leraeleri yapmak amacıyla Devlet Personel Dairesi'nde bir «Kamu tktisadi Teşebbüslerı şu besi» tesis edilmistır. Öte yandan, «Belediyeler ve il bzel ıdareleri Personel Kanunu tasarıları» da, devlet personel heyetine verilmiştir. Bu tasarılan üzerinde Vali ve Kcymakamlarla Belediye ve Perso(Arkan Sa. 7, Sü. 7 de) Topel ve Erenköy bombardımanı törenlerle anıldı ANKARA (a^.) Türk'ün «Ye nümez • Başeğmez» nasletlerinl Kıbns ETenköy'dekl savaşlarda dünyaya bir kere daha tlân edeD «Erenköy mücahitleri», savasın ikinci yıldönünıtl tnünasebetiyle dün Hava Kuvvetlen Komutaru Orgeneral trfan Tansel'e bir tel graf göndererek, o günlerde vapılan hava akınlanna katüan kahraman havacılan, şnhsında selâmîamısJardır. Ankara Kıbns TUrk Talebe Cemiyeti «Erenköy mücahitleri» adl na çekilen telgrafta, şöyle denflmektedln «Şahsınrzda, Erenköy bombardımanı kahramanlannı, Erenköy mücahitleri olarak bürmetle ıe> lâmlanz.» Ote yandan, Kıbns Türk Talebe CetmyeO Bastouu Ahmet Teranlı başkanlığında 10 kişilik bir «Erenköy mücahidi» beyeti saat 9^0 da Anı^Kabi^*i ziyaret ederek. fcabre çelenk koymuş ve Ata'nın manevl huzurunda savgı duruşunda bulunmuştur. Erenköy mücahitleri AnıtKabir özel dafterine sunlan vazımşlardır: «Büyük Atamız. Sana lâyik olduğumazn Ispat ettiğimiz günün ikincl yıldönümünde. huznrnnda geçtrdiğimia bn dakikalar bize dâvamızda güç kazandrrmaktadır.» Mücahitler AnıtKabır'den sonra, Kızılay'daki Zafer Anıtına da bir çelenk koymuşlardrr. Kıbns'ın Erenköy Bölgesınin savunması ve 8 • 9 Ağustos bombardımanlannın yıldönümü dün Ankara'da, Türkiye Milliyetçı Gençlik Teşkilâtımn düzenlediği bir törenle kutlanmıştır. Konuşmalarda, Türk gençliğınin Kıbrıs konusundaki kararlılığı ve azmi belirtilmiş, bu arada Demirel Hükumetinin pasif tutumu yorilmistir Ortakhk yok Bahıs konusu ışlem sadece bir «Kabine revizyonn» olduğu için, Basbakanın bu konuyu partınin yetkili organlarına götürmeğe lüzum gormediği de belirtılmekte ve Basbakanın kendisi>le bu hususu görüsenlere, «Raşbakanlık ortaklık kabnl etmez» dediği iddia edılmektedir Sadece değiş'klik Basbakanın kabine değişikliği sırasında partı organlariyle istısarelerde bulunacağı şeklinde herhangi bir madde A.P. yönetmeliğinde ve içtüzüğünde bulunmamaktadır. A P. çevrelerinden belirtildiğıne gore, yapılacak ışlem «sadece bir kabine değisikliğiı dir. «Teni bir kabine knrnlmas» değildir. Kabine değişikliği ise sadece Basbakanı ilgilendırmektedir Yunanistan'dan 3 Türk ailesi iltica etti 0 Yunan makamları iltica hareketlerine göz yumuyor EDtRNE (a.a.) Batı Trakva Turklerinın Yunanistan'dan sessızce çıkanlmaları programını uygulayan Yunan makamları, 3 Turk ailesinin Türkiyeye iltica etmelerıne goz yummuştur. Yunan resmi makamlarının ter tipli baskıları sonunda Iskeçe'ye bağlı Selvi köyunden 28 yasında Cemalı ve eşı ile 2 yaşındakı çocuğu, aynı ılçenin Demırcı koyunden 25 yaşındaki Mehmet Emın, eşi Fatma ve bir yaşındakı oğlu îrfan, yine Iskeçenin Asağı mahallesınden 27 yaşındaki Lutli, eşi Kâmile ve 2 yaşlanndakı kızları Yıldız; Edirne'nin Karaa|aç Bolgesinden Türk Yunan sınırını hıç bir zorluk çekmeden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdır. Bunların ifadelerine gore, hak ettikleri yevmiyelerinin uçte biri kendisine verılmekte. dığer kısmı alıkonulmaktadır. Böy lece, bu bolgede oturan Turklerın Yunanistandan çıkmaları sağ lanmaktadır. Atanın huzurunda Ittifa'ar haz>r Bılındığı gıbı, Bakanlar daha önce kabine değişikliği konusunda Basbakanı serbest bırakmak için Demırel'e ıstifalannı sunmus bulunmaktaydılar. Basbakan her an bu istifalardan bazılannı yürürluğe koyarak gereklı değişikliği yapabilecektir. Medeniyetçi ve garpçı softo Gene aynı çevrelerde belırtıldığıne gore, kabınede bir değişiklik olduğu takdirde, seçilecek yeni Bakanlar. Basbakan Demirel'ı Grupta tutan, kendi deyimlerıyle «medeniyetçi ve Garpçı gafta» olan A P.'li parlâmenterler olacaktır rOPEL'l.N HEZAR1NDAKİ TÖRENDEN BlR GÖRÜNÜS Geeekondn P n Merkezi mek isterseniz sahil yoluna dogrn şöyle bir uzanıverin... Biri gecekondulan önlemek için kanun çıkarıp milyonlar ayınrken bir diğeri, asırlık surlara bir gecekondn PTT merkezi ya pıştınvermiş. Ama ayıplamamak lâzım. Çünkü, gecekondnlar şehri tstanbnla an eak gecekondn PTT merkezi yaraşır. (Fotoğraf: Ibrahim KÖSEOĞLU) Gazete haberleri değişikliği geciktirjyor Basbakan Demirel, kabine değişikliği konusunda o derece «ortaklık» tanımamaktadır ki, «Kabine defişeeek» şeklindeki haberlerin kabine değışiklığını geciktirdiği ilerı sürülmektedir. Otobüs köprüden uçtu 9 ölü, 29 yaralı var Erler, «Alabros» traş edilecek Değişecek Bakanlar Değişınesi kuvvetle muhtemel olan Bakanlar şunlardır: Devlet Bakanı AJi Fuat Alişan, Ticaret Bakanı Macit Zeren, Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç, Sağhk Bakanı Edip So" mnnoğln, Kdyişleri Bakanı Sabit Osman Avcı, Turızm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşad, Sanayi Bakanı Mehmet Torgut. Sanayı Bakanı Mehmet Turgut bilhassa A.P. Grupu içinde Demirelci milletvekillerinin husumetini celbetmiş bulunmaktadır. Bu milletvekilleri, Turgut'un, «ikili oynadığını» ileri sürmüşlerdir. Bu Bakanların yerıne seçilmesı muhtemel AP.'liler arasında tsmet Sezgin ile Turhan Bilgin'. in bulunduğu ıleri sürülmektedir Basbakanın cumartesı günku basın toplantısına bu milletvekıllen ile gelmesi dikkati çekmistir. Aynca bu defa Sadettin Bilgıç'e Bakanlık tekhf edileceği bildiriimektedir. Affın yururluge girmesi gecikiyor ANKARA, (Cumhurijet Bürosu) Basbakan Suleyman Demirel, dün sabah, Buğday sokak 10 numaradaki evinde, Adalet Bakanı Hasan Dinçer'le «Af Kanunu» konusunda uzun bir süre görüşmüştür. Yapılan tahminlere gore. Demırel Dinçer görüşmesınde, özellikle Af Kanununun hâlâ Cumhurbaşkanınca onaylanmaması üzerinde durulmuş ve Kanunun veto edilmesı halinde yapılması gereken ışlemler kararlaştınlmıştır. Görüşmeden sonra, Adliye Bakanı Hasan Dinçer, kendisini beklıyen gazetecilere, «Af Kanuna Tasansının Cnmhnrbaşkanınca henüz onaylanamadığını» bıldırerek, «Kannnnn onaylandığına dair dosya henüz bize gelmis değildir. Onaylandıfı yolunda bir şey yok henüz, onaylanacağını ümit ediyoruz» demistir. | İstanbuldaki törenler TM.TS ve T.M.TJ ye bağlı birlikler, Hava Kuvvetlen Komutanı trfan Tansele. Genel Kurmay B3>=lcanı Cemal Tural'a ve Tümamı öte vandan Topelin Edimekapıdaö mezannda da bir tören yapılmıştır. ral Muhsin Batur'a, Cengiz Topel'in şehit düşüşünün yıldönümü mO nasebetiyle telgraf çekmişlerdir Telgrafta iki yıl önc. şehit düşen Cengiz Topel'in geı^lik tarafından saygıyla anıldığı ve daha binlerce Cengiz Topelleri armağao etmeye hazır olduklan belirölmektedir. P Ü L Ü M Ü R (TunCCİİ) ( a . a . ) Akşam Erzıncandan Elâzığa gıderken Pulumur'e 3 kilometre kala frenlerı patlıyan bir yolcu otobusünun köprüden uçması ile sonuçlanan trafık kazasında 9 kışi olmüş, 29 kişi de yaralanmıştır. Erzincan'da «Yıldıran Şirketi>ne ı ait yolcu otobüsü, Hüseyin Yıldıran m idaresinde Elâzığ'a gitmek uzere hareket etmıştir. Pülümür'e 3 kilometre mesafede frenleri pat layan otobüs, diğer şoforler Alişan Aslan ve Şevket'in mudahalesine ıağmen, kontroldan çıkarak HiÜmit GÜR7UNA var mevkiindeki köprüden kuru deı eye uçmuştur. Dzun yıllardan beri Türls OrVinç beklentyor dusunda uygulaninakta olan «sıErzıncan ve Tuncelı Valılerıyle fır nnmara» saç traşı, Türk Sıd.ğer ilgililer, olay yerınde kurlâhlı Kuvvetleri tç Hizmet ?ötarma işine bızzat nezaret etnetmenliğinde yapılan değişiklikmektedir. Ters vaziyette bulunan le artık tarihe kansmıştır otobüs, altmdan yaralı bulunaÇeşitli sağhk şartlan gereğinbıleceği ıhtimali gozonünde tuce bugüne kadar makine ile sı&r tularak, Erzıncandan vınç gelınnumara traş edilen saçlar, son ceye kadar bekletılecektır. yıllarda modemleşme çabası 1 çinde olan ordumuzda yeai ımAlman kızt da öldü kânlarrn sağlanması sebebiyle bundan böyle 3 santıme kadar İlgıhler, Pulumur'de Suleyman uzatılabilecektir. Değiştlrilerek Kan adında bir assubay ile ÇatalResml Gazetede yayınlanan Iç >aka köyunden biri çocuk olmak Hizmet Yönetmenliğinin 83. mad uzere 3 kişilik bir ailenin oldüğüdesinin (a) bendi şöyledir: Ernü bildirmişlerdir. Pülümür'de bas ve erlerin (Uzman ve uzatbulunan ölülerden birisinm de, malı çavuş ve onbaşılar dabil) babasının Amerika'da fabrikaları (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) bulunan ve Türkiye'ye gezmeğe gelen bir Alman bi7.m? ait oldu ' semtindeki 5 kanalizasyon ağğu söylenmektedır. Erzincan'da aralıkh patlan d ü n d u y u ı a n ise, ikisi çocuk, ikisi büyük olmak malar, halkı heyecana vermiştir. İlgililer, olayın daha ziyade künkler uzere 4 ölü bulunmaktadır. içindeki maddelerin sasıızluktan kuruyarak «Kanalizasyon Gazı» meydana Retirmesmden olduğunu söylemişlerdir. Olaydan sonra çekilen Otobüs hâlen ters resimde, patlıyan bir kanalizasyon kapağı ve havaya uçan parke taşları durumda gorülüyor. Bulvor Palas toplantısı Öte yanüan geçen hafta lçmde yapılan Bulvar Palas toplantısının ıçj'üzü anlaşılmış bulunmaktadır Bu toplantıda hazır bulunan 20 kadar AJVİ1 mılletveküi, A.P Gruounda Demirel taraftarı 150 feadar milletvekilinin kabinedekı değişiklik isteklerini Basbakana iletmislerdir. Basbakan da bunlara. kabınede bir değışiklik yapmavı riüsündüSünü bildirmiştır 21 Mayıs hükümlüleri ziyaret ediidi Senatör Sıtkı Ulay ve T.M.T.F. 2 ıncı Başkanı Cavıt Savcı dun Toptaşı cezaevıne gıderek 21 Ma(Arkası Sa. 1. Sü. 7 de) Bakanlık, Rum okullarındaki Rumca kitapların okutıdmasını yasak etti Millî Eğiöm Bakanhğı Rum azınlık okullanndaki Rumca ders kitaplannm okutnlmasını yasaklamıstır Yasak karan »ijnmasjna yapılan ıncelemede kitaplarda, Türkiyeden ziyade Yunanistana ait tarihl. coğrafî feonulann ele alınması ve Yunanistam Svücu kısımlann bulunması sebep olmustur. MilU EğiUm Bakanlığı taraön dan yayınlanan genelgeye g5re 19661967 öğretira trılından ttiba ren okutulacak kitaplann ilk taslağı bu okullarda çalışan ö|W retmenler tarafından hazırlana* rak incelenmek fizere Bakanlığa gönderilecelrtir Avnca fcitaplann hazırlanmasında memleketimizde okutulan kıtaplartn resim ve esaslanndan faydalantlacak Konulann lş lenmesinde Türk devrımlerinin manâ ve önemine yer verilecek Bu defa kanalizasyonlar susuzluktan patladı! NADİR NADİ Fatıh'te dün saat 11 de; 5 kanalizasyon kapağmda büyuk patlaraalar olmuş, parke taşları havaya fırlamış, fakat olayın nedenı, kesınlıkle oğrenılememiştir. Fatıh Horhor, Vatan ve Namık Kemal Caddeleri ile Halit Efendi ve Hamdullah Suphi sokaklarmda alalıklı ve çok şıddetli duyulan patlamalar, bütün semt halkını ayağa kaldırmıştır. Bu arada, kana lızasyonların demir kanal kapaklarının 25 metre kadar havalan(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Yaralıları kurtarmak amacıyla, sevkedilüierken sayümamış olmalan, kesin yaralı miktannın oğrenilmesıni güçleştirmişse de yolcular sayısının 38 olduğu alınan haberlerden anlaşılmaktadır. Şoför de ölenler arasındadır. Bu arada, halen ters vaziyette yatık bulunan otobüsun altmda ölü olup olmadığı kesin şekilde tesbıt edilememistir. Yardım ekıplen olay mahallinde çahçmaktadırlar. Memurlar 90 sınıfta toplanıyor ^ Gazeteler BİRİNCİ SINIF.... SONTJNCU SINIF.... t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog