Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet B A S l N OYMAYl A H L AK Y A S A S l M A T A A H B Ö T EDEB SahJbl: NAZİME NADİ A Gene! Taytn 0 A Snrumlu Basan ve Yazı Vayan: tflert Mudürö ECVET GÜKESİN Müdürfl: EBOL DAIJJ v No 3941 Matbaacılık CUMHURİYBT Gazetecilik T A S • Cıgaloglu Halkevi tokak tLLERt: KüçCksaat Meydanı Edıme Hanı Adana relefon: 4350 • &NKARA: Atatürk Bulvan Teoar Ap. • Tenljehh Telrfon 12 0» 30 • 12 09 66 U95 44 17 57 35 * IZMİB Gazt Bulvan No. 18 Tel 31230 BÜROLAR A B O N E ve İ L Â N Senellk • «ylık S «Tllk Tttrkiy» 75 00 40.00 23.00 Hartd 198.00 S9 00 49 50 Baglık (Maktu) 300 U n 2 3 4 5 tad nhlfelcrd* (amttml) 40 6 T n d «thtfelej 35 Niçan, Nikâh, Evlenma, Do£um (Maktu) ıS Ölıim, Mevlit, TeşekltUr ve Kayıp anma 8 a n 90 Kayıp (Kelteıeti) 1 SAY1S1 25 KURÜS TRİKO KONFEKSİYON SANAYİİNDE KISA ZAMANDA BÜYUK BAŞARIYA ÜLAŞAN ZEKİ TRtKO nun YENİ TESİSLERİ HİZMETE AÇILDI Dürüst ve metodlu çalıjması ile kısa zamanda Triko Konfeksiyon sanayiinde ciddi bir mevki sabibi olan ZEKİ TRtKO, sayın halkımızın, mamuüerine karşı göstermiş olduğu rağbetten dolayı artan talepleri zamanında karşılayabilmek için yepyeni bir tesİ8 meydana getirmiştir. Işçileria huzur içinde çalışabilmeleri maksadı ile her türlü sıhhî ve sosyal ihtiyaçları düşünülraüş, imalât, depo, teşhir ve satış yerleri, bürolar modern bir anlayışla tertiplenmiştir. Imâlatı Türkiye çapında geaiş bir rağbet görea ZEKÎ TRİKO, mamullerinin fiatlarmda da istikrarh kalmayı başarmış, mutedilbirfiatpolitikasıtaldp ettigi için zaman zaman fiat indirmeleri, mevsim soau satışlan gibi yollara gitmemiştir. Şimdi yeni tesislerde makastarlar, modacılar, kalifiye terzi ve işçiler el ele ZEKÎ TRÎKO'nun 1967 Kreasyonlarını sizler için bazırlamaktadırlar. Nilli Piyango 15 Ağustos'ta çekiliyor. Bır bılei parası ile servete kavuşanlan göruyorsunuz. O halde neden bır biiet almıyorsunuz? Kazanamazsanız kaybınız bir bilet parasıdır. Bir de kazajursanız. MİLLÎ PİYANGO'yu ıbrnaJ edenler, sans kapılarını d?jma kapalı tutanlardır. BÜYÜK EECRAMİYELER : I Adet I Milyon Lira I » 500 Bin I » 300 Bin » 5 » 100 Bin ^ (Basın 18092/9206) Sivas Valiliğinden 1 Ekbiltmeye konulan ış: Hafık Inekhanesl 100 Başlık Inek Ahın ıkmalı ınşaatı olup keşıf bedell 148^00,97 lıradır. 2 Eksiltme 25/Ağustos/1966 Perşembe gunü saat 15 te Bayındırhk Müdürlüğü odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme sartnamesı ve buna bağlı evrakı her gun mesaı saatlerı dahihnde Bayındırhk Müdürlüğünde gorülebıhr. 4 Eksıltmeye gırebılmek için ısteklılerın (8.675, ) lira muvakkat teminat vermeleri ve 1966 yılı Tıcaret Oda$ı vesikası ıbraz etmelen lâzımdır. 5 tsteklılerın, keşıf bedell kadar benzen bır ışı taahhudü altına alarak başan ile ıkmal ve teslım eyledıklennı ıspata \arar belgelerını 20/Ağustos/1966 Cumartesı günü saat 13 e kadar Sıva» Valilıgine vereceklen dilekçelenne eklemek suretiyle (tetkik sonunda) alacaklan yeterlık belgelerinin, geçici temınai mukabüı Banka makbuz, veya mektuplannı ve dıger vesıka ve teklif mektuplannı muhtevt kapalı zarflannı eksiltme günü saat 14 e kadar Komısyon Başkanhğına vermeleri ılân olunur. Yeterlik belgelen için telgrafla müracaat ve postada vâkı olacak eedkmeleT kabul edilmez (Basın 18301/9214) Pllnlama ve kesim daireti modem fekifde dBşenmlş yemekhane Bayındırük Bakanlıçı Karavollan Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden: AtBlyelerde bir sarvis devamlı olarak yeni modellara çalifir Zeki Triko'nun modarn satış mağazaları ve teşhir salonlan zengin bir davetli huzurunda çalışmaya açılmışttr. 1 EksUtmeye konulan ış : Pınarhısar Lüleburgaz yolu Em. 030 arası onanrrana kırmataşın hazırlanması. tasınması ve Ogüre İSİ olup keşif bedeli 957 000 liradır. 2 Eksiltme 19 ağustos 1966 cuma günü saat IIJOO de îstanbul Küçükyaiıdaki Bölge MüdürlUgünde kapalı îart usulü Ue 9» pılacaktır 3 Eksiltme evrakı Ankara'da Karayollan Genel MüdürlUSfl Ma> zenıe Müdürlüfünde tstanbul'da Bölge Müdürlügünde görtltobflebüir 4 Eksiltmeye glrebilmek tçln: a) tstaklllerin 1966 yılın* ait Ticaret vey« Sanajrt Odası Belg» IT ai tte osulfl Raregince «203000 lîtaWt ^ d c i teminat vern» lerl b) tsteklilerin en geç 13 ağustos 1966 cumartesı günü roesaı saati sonuna kadar dllekçe İle Karayollan 1. Bölge MudUrlüğüne müracaat etmeleri, müracaatta genel evrais iraydı tarihi nnrteberdlr Dllekçelertne Banndırlık Bakanlıgından alınan P Grupundan en az bu lşln kesil bedell Kadar mü teahhitlik karnesiyle bu eksiltmenln ilan tarlhinden ionra alınmıs 76560 00 Hralık banka referansı plan ve teçhteat t» ahhüt ve teknlk personel beyannamelertnl etcslkstz olarak baglayarak bu t$ tçin yeterlik belgesı almalan lazundiT Telgrafla müracaatlar kabul edflmez fMaklna ve teçMzat beyannameslnde göstensceklerl ana tnsaat maklnalannHi sahibf olduklanna dalr belgelen Ibraz etmeleri (dra Oe harlçten temm edilecek ana Insaat malrtnalan tçin beyanda bulunmamalan 1 5 tsteklllertn 2490 sayılı kanuna göre hazırlayaeaklan tekllt melıtuplanm thale saatinden bir saat evveline kadar Komlsyoo Başkanlıgına vermeleri lazırndır. Postada vakl gecikmeler nazan ltlbare alınmaz (Basın: 17710 9211) Oalml havalandırma tartlbatlı, ftnni aekilda laıklandırılmıa atölyelerden bir görünu?. İSTANBUL M . h m u t p a ş a Btuciler S o k a k Erciyes H a n K a t 1 2 (llâncılık: 5082 9203) Kızılay olayı (Baştarafı 1 inci sahifede) kesınleşm ştıı Bazı soylentılere gore Parıs Buiukulcımız Namık lerden iki kardeş Hasan ve Ali Gezici 11 12 1965 tarihinde giıIice trene binmek suretivle pasaportsuz olarak Bulgaristan'a kaçtıklan ve orada 1211966 tarihine kadar kaldıktan sonra bn tarihte Edirnenin Kapıkule Hudut kapısından protokol ile Türkije'ye iade edilen ve haklarında bu sebeple takibat yapılan kimseler olduğu tespit edilmiştir. Sanıklardan Deniz Balkanlı'nın ise, bir arkadaşı ile birlfkte pas>aportsuz olarak Suriye'ye kaçmaya teşebbüs ettiip ve orada yakalanarak tutuklanıp 3171965 tarihinde Hatay'ın Yayladağı Hudut kapısından yurdutnuza iade olunan ve ayrıca 28121964 tarihinde İstanbul'da 9111965 tarihinde Ankara'da hırsızlıktan takibata uğramış bir kimse oldufu, 128.943 sayıll sabıka fişi tetkikinden anlaşılmıştır. Hançi maksata erısmek amacı>la hareket ettıkleri zabıtaca malum bu kimselerin yaratmak istedikleri olaya muhterem halkımızın itibar etmediği sadece makul bir anlavış içinde durumu müsahede ederek förevli zabıta mensuplanna >srdımda bn lunmak suretiyle sonucu memleket menfaati zaviyesinden hos görulmejen bu olay karsısında olçun bir se\iyede bulnndnklarını bir daha ispat etmis olmaları memnuniyetle kaydedilecek bir gerçektir.» BUYÜK ELÇiLER (Bastarafı 1 inci sahifede) Yol da Tokvo'ja, Bruksel Buyukelçımız Fuat Bayramoğlu da Pans'e atanacaklardır. Bızzat Bakan tarafından hazırlanraakta olan yeni karamame ile halen Merkezde bulunan ve Buvukelçi olarak yurt dışına çıkacak Dısıslen meınurları da «unlardır • Genel Sekreter Sıyası Işler Vardımcısı Bınkaya, Genel Sekleter tktısadı Işler Yardımcısı Kâmuran Gurün, Protokol Daire«ı Genel Mudüru Haluk Kura. 4 Daıre Genel Muduru Hamıt Batu 5. Daıre Genel Müdürü Neıat Ertıizün, 2. tktisat Dairesı Genel Mudurü Nazıf Cuhruk da, Bırleşmış Mılletler Ikıncı Deiegehğine atanacaktır. Bu atamaların eylul ayı sonuna kadar gerçekleşeceğı kesınlıkle sovlenmektedır İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSITESİ REKTÖRLÜGÜNDEH: Tapılacak isin adı Kesif bedell Geçici teminatı Eksiltme günfi ve saati İTÜ Gumuşsuyu bınası Elek 92080 04 5855,25 8 1966 15.15 trık. sıhhî tesısat ve kalonfer teMsatı onanmı 1 Yukanda 1. ke«ıf bedelı yazılı ısın ıhalesi 2490 sayılı Kanuna gore (kapah zarf usuluvle) t T ü. Merkez bınasında, Rektorluk Satınalma Komi«%onu tarafından yapılacaktır. 2 Bu ıse aıt ihale dosyaM Rektorluk bınasında bulunan Yapı Islerı Burosunda her gun mesaı saatlerı dahıhnde görulebihr 3 t4eklılenn yeterlık belgesı alarak eksıltmeje gırebılmelerı ıçm 22/8'1966 günü saat 17 00 ve kadar aşağıda yazılı belgelen eklemek suretiyle ÎTÜ Rektorluğöne dılekçe ile muracaat etmeleri sarttır a) Bayındırhk Bakanhğı H grupu müteahhıtlik karnesi bl Mali yeterlık belge«ii (20 000.00) yirtnı bın lirahk c) Usulüne göre plân ve teçhızat bevanramesı taahhut beyannamesi 4 îsteklilerin (1966 vılı Tıcaret Odası vesikası ile bu ıs için alacaklan yeterlık belgesı dahil) 2490 sayılı Kanun gereğınce hazırlıyacaklan kapalı zarf teküf mektuplarını eksiltme saatinden bir saat öneeslne kadar Komısyon Başkanhğjna vermeîeri gerekır. Poçtada olacak gecikmeler kabul edilmez (Basın: 18270/9221) Bir köşk yandı Erenköyde, Ahmet Andıraman a ait «Münir Paşa> koşkü dün gece yanmıştır. 3 katlı ahşap köşkte çıkan yangın itfaiyeye bir milletvekih tarafından bildirilmiştır. Yangının elektrik kontağından çıktığı ıddia edilmişse de kesin bir sonuç almamamujtır. V E FA T Trabzon eşrafından meıhum Salih ve merhume Faıka'nın oğulları, Fatma Alparslan'ın eşı, Trabzon tuccarlarından Bılâl Alparslan, Sahure Ozkarakâhya'nın kardeşlen, Yalçın. Kaya, Semra Alparslan ve Sevgi Koçak'ın amcaları. Hayat, Sahh, Nursen Özkarakâhya ve Mine Erdal'ın da\ıları, Temel özkarakâhva'nın kayınbıraderı, Salihatı Nisvandan 7'Ağustos'1966 Pazar günu anı olarak hakkın rahmeüne kavuşmuştuı. Cenazesı bugun ıkindı namazını muteakıp Kasımpaşa, Camıı kebirınden kadırılarak Kulaksız'dakı aıle kabristanına defnedjlecektir. Mevlâ rahmet eyleye Alparslan Ailesi \ıı Tasfiye Tesisafı ^apiırnarakfir Ankara Elektrik, Havagaıı ve Otobiis İşletme Miiessesesi Umum Müdürlüğünden 1 Mupssesemızce, mevcut su tasfiye tesısatına ılâve yeni bir su tasfiye tesisatı teklif alma usuluyle yaptırılacaktır. 2 Bu ıse aıt sartname 50, TL (ellı lira) bedelle müessesemız veznesınden temın edılebilir. 3 tlgililer çartnaınesıne göre hanrlıyacaklan tekliflerını teklif fıatları üzerinden yatırtcskltn "o7^ muvakkat temınatları ile bırlikte en geç 13.8.1966 Cumartesı günü saat 13 00 e kadar müessesemiz Yazı îşlen Mudürluğüne vereceklerdır. Teklifler bu tarihten itibaren 30 gün opsiyonlu gayılacaktır. 4 Postada vâki gecikmeler nazan Itıbare ahnmıyaca|ı gıbı telgrafla müracaat kabul edılmez. 5 Müessesemız ihaleyi yapıp yapmamakta veja dıledığme yapmakta lerbesttir. (Basın: 17645 • A • 9696 9212) TCOD Işletmesi Merkez Alım ve Sotım Komisyonu Reisliğinden MA.NİSA BAND1RMA DKMİRVOLO GOZERUÂHl Klnı. 197 CİVAR1NDA BtR DEMtRVOLD VARÎANT tNŞAATl f APTIR1LACAKT1R. 1 Vukarıda yaulı varyant ınşaatı tşı kapalı tarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur 2 Eksiltme 15 Eylül 1968 Perşembe eünü saat 15, te TCDD Işletmesi G«nel Müdürlügü bınası içinde Malzeme Daıresınde toplanacak Merkeı Alım ve Satım Komlsyonunca yapılacaktır 3 Bu tşe aıt eksiltme $artnamesı TCDD'nm Ankara'da Merkez ve tstanbul'ds Sırkecı veznelerınden 100 lira mukabılinde temio edılebilir 4 Eksiltmeye gireceklerde aranacak sartlar : Bu lşe gırmek lstlyenlerln, lştirak belgesl almak uzere en geç (22/8/1966) günü saat 17, ye kadar Kotnısyonumuz Reısliğıne bir mektupla müracaat etmeleri lâzımdır. Iştırak belgesi verilebilmesi ıçm, bu mektupla bırlikte : A) KanUDİ ikametgab bıldırmesı, B) 1968 yılına ait Tlcaret Odası belgesl ıbraz etmesi, C) Teklif sahibt Şlrket olduğu takdirde, C/a) Sidlinde kayıtli bulunduğu Tiearet Odasından veya resml bir maksmdan Şırketın halen faalıyette bulunduguna daiT vesıka ıbraz etmesi, C/b) Şırket sırkülerinm veya Şırket adına teklıfte bulunacak kimselerin. bu Şırketm vekilı oldu« ğunu göstenr Noterden tasdıklı vekâletname ibrazı, D) Asgart (200 000. ) TL lık mall yeterlık belgesı, (bu belgemn, işin ılân tanhmden sonra alınmasj şarttır ) D/a) Sözleşme ekı olan teknik personel bevannamesıyle plân ve makına teçhizat bevannaraesınm usulüne göre ımzah olarak venlmesl E) Bu tşin teknik Sneminde, asgari (1500000) liralık yarma ve tmlâ ısımn eksıltmesıne gırebıleceğinı sö<=terır Bavındırhk Bakanlıgından alınmıs Müteahhitlik karnesi ıbraz edilmem. F) Bu ışm teknik 5nemınde, Müteahhıt olarak taahhüt ve Ikmal ettıgl islere aıt olmak üzere. yetkılı Bakanlıklardan alınmıs belgelenn ıbrazı gerekhdır TCDD iştırak belgesi venp vermemekte «erbesttir Bu ışm muvakkat teminatı (146 556 80) liradrr lştirak belgesl almıs olan taliplerin eksiltme sartnamesıne eör» hazirlıva'akları teklıt melrtuplannı 15/ Evlül/19fi6 Perşembe zünu saat 15. e kadat TCDD fşletmesl Merkez Ahrn ve Satım Komlsronu Reislı2ıne vermeleri lâzımdır Telgrafla vapılacak müracaatlar ve postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. TCDD ıhsleyl vapıp rapmamakta veve dıledıgine ihale etmekte tamamen serbesttır (Baıın: 18271 NİYAZt ALPARSLAN uybar Başlarafı I ınc) sayfada vam etmıştır. «Uemokrasinın en kdtiisü. en aksak şeklı bıle, halka bir gfin gerçekten Devlete sahıp çıkma ımkânını verdigı için diktatörlüklerın en vaadkârından gene de iyidir.» Aybar daha sonra Ataturk un olumunden bugune kadar geçen devrenin kısa bir eleştırmesını yapmış ve CHP'nın Osmanh tıpı devlet yönetiminın son mırasçısı olduğunu ılerı surerek «Halkımızın önemli çoğunlugu 1950' den beri ısrarla Demokrat Partiye ve onun devamı olduğunu söyleyen Adalet Partisine oy \eriyorsa, bu, CHP'nin şahsında yere serdigi Osmanh tipi devlet ySnetiminin bir daha belini doğrultmaması içindir. Gerçi CHP' nin yerine iktidara getirdiği partiler de halktan yana değildir. Halk henüz bn noktada çerçeği tam olarak görememektedir.» SEKRETER ARANIYOR Iyı Fransızca ve Türkçe bilen, serı daktilo yazan tecrübell Sekreter Daktilo aranmaktadır. Taliplerin bır fotoğrafla birlıkte P. K. 16 Levent adresine yazılı olarak mfiracaatlan (Herış: 208 9230) CLUM Merhurae Huriye Hanım ile merhum Husejin Sabıt Be>ın oğlu, Mellha Bilgesu'nun eşi îlkin ve Erkın ın babası, merhum Alb. Husamcttin Bılgesu, Nadıde Kncpeli, merhume Zehra Bügesu ile, Alb. Fahamettln Bilgesu'nun kirdeşleri DEVLET ORMAN İŞLETMESİ SARIKAMIS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 tşletmemizin Bovalı bdlgesinin Yenigazi deposundan 100 adede denk 24 697 M3. 3. sınıf kısa bov çam tomruk 1 parti halinde, 111 adede denk 24.027 M3. 3. sınıf evsafı bozuk çam tomruk 1 parti halinde, 645 adede denk 227576 M3 3. sinrf normal boy çam tomruk 4 parti halinde, Hamamll bölgesinin Hsmamh deposundan 365 adede denk 186.036 M3. 3. sınıf normal boy çam tomruk 4 parti halinde. Karakurt bölgesinin Mescitîi deposundan 690 adede denk 194 648 M3. 3. sınıf normal boy çam tomruk 5 parti halinde. 95 adede denk 26 328 M3 2 sınıf normal boy çam tomruk, 167 adede denk 50.949 M3. 1 sınıf normal boy çam tomruk, 1 parti halinde, Sarikamış bölgesinin Merkez deposundan 767 sdede denk 216 204 M3. 2. sinıf normal boy çam tomruk 5 parti halinde ve 578 adede denk 149983 M3.3. sınıf normal boy çam tomruk 4 parti halindeki cem'an 3518 adede denk 100 454 M3 çam tomruklar açik arttırma suretiyle satılacaktır. 2 Arttırma 15/8/1966 l ?nhine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 te İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Teminat her parti ic'n ayn a\T> olmak üzere ihale günü saat 12 ye kadar kabul edilir 4 Sartname ve eb'at listeleri, Erzurum, Orman Başmudurlüğünde, Erzurum İşletme Müdürlüğünde: Kars ve ılgih bölge sefliklerinde ve İsleİTiemizrie görülebilir. 5 Taliplerin belirli gun ve smtte teminatları ile birhkte Komisyona müracaatlan rica olunur (Basın 17850/9219) E. Yb. Y. Müh. KEMAL BİLGESU Hakkın rahmetıne kavuşmustıır. Cenazesi 8 8.1966 pazartesl gunu oğle namazını muteakıp Hacı B»yram Camıinden alınarak Asri mezarlıkUkl aıle kabristanına defnedüecektir. AİLESİ Cumhurı..et 9232 V E FA T Merhum Mehmet Sahh Bey ve Süeda Hanımm kızları, merhum Emin Tanan'ın eşi, Yücel Tanan'ın annesi, Sevim Tanan'ın kaymvaldesi, Aylin ve Aysun'un babaanneleri, merhum Haydar Salih Tokal ve Saıme Ğüler'in kardeşleri, Arıf Tokal ve Müzeyyen Tokal'ın nblaları. Rösime Tütnar ve merhum Mehmet Sabit Tütnar'm dünürleri, Raybank T.A.Ş. Umum Müdürlüğünden Bankamızda hesabı bulunan sayın mudilerimize dardunciı tediye plânı ile ilgiii olarak yapılacak ödemeler aşağıda gosterilmiştır. 1 Vadesız mevduat hesaplanrun tamammın ödenmesine devam olunmaktadır. 2 171965 31121965 tarihleri arasında sona eren vadeli mevduat heseplarının % 75 tutarı ödenecektir. Ödemelere. 11 Ağusto» 1966 dan itibaren başlanacaktır. Sayın mudılerimızin e\rvelcs ilân edildiği şekilde hesaplaımtn bulunduğu şubelere müracaatlan rica olunur. Ankara Ajansı 141 Kızılay Emek tş Hanı kat 7, No. 711 Cumhuriyet 9231 Tasfiye Halinde EMİNE KÂZIME T1NAN vefat etmiştır Cenazesi 8 Ağıjstos 1%6 PazarWı (bugun) Şıall camiinden oğle namazınn ınüteakıp Zmcirlıkuyu aıle kabristanındaki ebedî istirahatgâhma tevdi edileeekür. AİLESİ Cumhuriyet 9238 5 6 7 8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog