Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ALTI 8 Ağustos 1966 CUMHUKİKIIİI' HAFİF MÜZIK Bulgarisfan'daki 3. Balkan Halk Şarkıları festivaline katılacak S AN AT' ın, SONUMU GELDİ? ıtalya'da Venedik'te açılan onemli bir sergi eleştirici ve sanatseverleri telâşa sevketti 8 Ağustos 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Italya özel muhabirimiz GÜL IŞIK yazıyor • n n a *ata çıican merdlveriîerln dibind» bir garrp d s i m v«r: Boyu dSrt metreyi buluyor, bir fotoğI raf sehpası üzerind* dikilen gövdesi zırhlarla kaplı, göğsünde bir oyuncak makineli tüfek, burnunda bir gaz maskeri... v e bir sığır kafatasın dan başının uzerinde önemli dünya sorunlarına çöiümler yazüı: «Doğum kontrolü değil, savas gerek», alt tarafta asılı iki balonun üstünde geçen iki dünva savası kurbanlaruun sayılan yazılı, gelecek üçüncüsü için tahmin ise 2304100.000 ölfi. Hayall feza canavarlannı akla ^etiren bu nesne, Viyanalı sanatçı Curt Stenvert'in geçenlerde Venedik'te açılan beynelmilel plâstik sanatlar «ergisinde genis ilgi toplayan eseri. Kısa adiyle Biennale di Venezia, en aşıncı akımlara kucak açması yüzünden yıllardır dünyanın en tartışmalı sergisi. Bu yıl ise 34 ulusun sanatçılanna Biannale di yer vennis, sergilenen eserlerin Venezia'dan sayılan 3000 i asıyor; v e bunlarm hepsi de sağduyuya v e bilbir eser: diğimiz sanat anlayısma hiç sığmıyacak şeyler olduklarından, "Insanlığın yine açılmasiyle beynelmilel sakaramsar nat dünyasını altüst etmesi bir oldu. MİLLIORKESTRA TESBİT EDILDI Balkan Halk Şarkılan Festivali, bu yıl 1421 ağustos tarihleri # arasında, Bulgaristan'da, Burgaz'da yapılacaktır. Festlvalde Türkiye'yi temsil edecek olan orkestra, 13 ağustos Cumartesi sabahı otobüsle yola çıkacaktır. Bu yılM MU11 Orkestra, sendlkaya bağlı 16 orkestra seflnin gizii oylan fle seçilmişttr: Kafile başkanı: Muammer Yeşil, Piyano: Şerif Yüzbaşıoğlu (Şef), Bas: Alper Feyman, FlütTenorSax: Erol Erginer, Tenor sax ye kl&met: önder B&li, Solo gitar: Yurdaer Doğulu, Ritm gitar: Metln Alkanlı, Baterl: Salim Ağırbas, Solistler: Ayla Dikmen, Erol BUyükburç ve Tanju Okan. MU1I Orkestranın yenl elemanlan; Sallm Ağırbaş, önder Bali ve Metin Alkanh'dır. (Selçuk Ba şar asker olduğu için, yerlne yedekte buhman Metln Alkanlı slınmıstur.) Festivalde gollstlertmlztn söyleyecekleri şarkılar lse şunlardır: Aylâ Dikmen: «Muhür gözlüm», Erol Büyükburç, bn yıl da, Bal «Merdiven», «Şeker oğlao». kanlarda Tfirk esgilerini dile Erol BüyUkburç: Yeşfllim», fetirecek. «Kasık bavası», «Men sevirem» re «Ayşe». Tanju Okan: «Efem», «Türkmen kra», «Ağlanm». (Erol Büyükburç'un bu bestesini, Bunlardan Tanju Okan'ın söyBalkan Müzik Festivalinde Tanju leyeceği «Ağlanm» sarkısı Erol Okan söyleyecek.) Büyükburç'un bestesidtr. Neden gülmesin gül gfti yfizler 3. Balkan Melodileri Fesüvall Niçin ağlasm o gülen gözler lle ilgili olarak, geçen hafta içinNiye sevgiye o sevimsiz sözler Soylerim diye sasar, ağlanm. Şu gördüğünüı rengârenk çiçek, Sevdalı bülbül, an, kelebek. Yekdiğerinl bırakıp gidecek, Vefasızlığa, bakar ağlanm. Solmasm derain, sümbülüm. gülüm, Dnrnl Gence beşliıi ve ErYârin elinden alacak ölüm, knt Taçkın, Caddebostan BuBütün dünyayı kaplasa ünüm, dak Sinemasında bir konser Çaresizliktea, eosar ağlanm™ verdi. Geceye ayrıca Boğaziçi show orkestrası da katıldı. Adı son günlerde çok duyulmağa başlayan «Mama's and Papa's» topluluğunun en son plâğı Monday, Monday dünya listelerinde. Mavi Isıklar vokal grvpu gtçen hafta sonunda Fatih'te Madalyon Bahçesinde bir konsere çıktılar. Peter, Paul v e Mary topluluğunun santözü Mary'nin bir kızı dünyaya geldi. ; =. LONDRA Ingiltere ve AmeriErol Bflytkbnrç'nn bestcleri kada popülcr müzik «lamnda bi•lan «Çilli Horoznm» ve rincüik, bu hafta Beatle'lardan, da«Ağlanm», Gramofon Pl&k ha kısa aaçlara sahip tngiliz gençŞirketi tarafından Ingıltere'lerinden kurulu bir başka toplude pl&k yapıldı. luğa, «The Troggs»a geçmiştir. Fransa'dan gelen haberlere Üd farkılan ile bütün listalerda göre Tülây German gesini 1 en ön nrayı almayı başaran «Th« milyoh liraya sigorta ettirTroggs» yıl sonunda Amerikada miş. German v e Erdem Buturneye çıkacaktır. ri şimdi bir «üre için Cöte Ingütered* flrinci olan «Wild d'Azur'de dinlenecekler. Things» adlı plâk, Troggs'un Amerikan listelerinde birinci olmasmı Patrieia CarU geldi. Ancak, sağlamiftır. îngilterede ise, aynı gtnç şantöz bir organizasyon grupun «With a girl like you»su ön hatasının knrbanı oldn. Hem sıradadır. Ataköy Plâj Gazinosnnda, Haftamn en ilgi çekici plâğı, Ahem de Klüp Batı'da söyledi. merikan listelerinde dokuzuncu oPiyanist Şerif Yüzbaşıoğlu lan «Thyey're coming to take me ve Tanju Okan geçen hafta, away>dir. Öndördüncü Napolyon basın toplantısına gelirleradlı çarkıcı, plâğın arka yüzünde ken bir trafık kazası geçiraynt şarkıyı, bu kez aondan başa diler. Kaza sonucu bir sey doğnı söylemektedir. Mahmut Esat beyin müdafaası Labey, 7 (aA.) Lotüs meselesl Vınifiri'nrtaM muhakeıneya bu sabah Adalet dlvanında deTOin edilmiştir. Türk Heyeti Murahhasası, Adliye Vekili Mahmut Esat bey ile Profesör Cemil ve Veli beylerden müteşekküdir. Mahmut Esat bey, müdafaasında, kapitülâsyonlann ilgasını lehme olarak teyit eden Lozan mukavelenamesinin 28 inci maddesiyle tT>n7.hH.n halâs o lan Türkiye'nin mületler arası mevcut hukuk esaslanyla çarpışmaksızın yalnız hukuk salftniyeünl tatbü ve icra üe mükellef. olduğunu Böylemls ve şu suali sormuştur «O zaman muabedattan veya beynelmilel teamülâttan mütevellit ve Türkiye'nin hakkı hâldmiyetinl icrâ etmesine mâni bir kaide mevcut mu İdi? Bunu Fransa hükumetindeD sorarım.» Mahmut Esat bey, mUteaddit bükumetlerin kanunlanna tebaalanıun memleketleri dışında bimayesine müteallik esas derç ve ithal etmiş olduklann' mis&llerle ispat etmiştlr. Mnhifgm» pazarteei gününe t&Uk olunmustuT. da hazarladığı bir esert müna. sebetiyle tetkikatta bulunmak üzere şehrimize gelmiştir. Edip şunları söylemiştir: Türkiye'de şeref veren hakikatler vardır Busya'ya avdetimde buradan aldığım Ilhamlarla bir çok taikâyeler yazacağım. Fakat şurasını hemen söyliyeytm ki, bunlar Piyeı Loti"ninkilere benzemiyecektir. Pryer Loü eserlerinin sizin uzerinde ne tesir bıraköğını bümem. Pakat Rusya hakkmda, Türklye hakkmda yazdığı eserler tarzmda eserler yazmış olsaydı ben kızarcum doğrusu. 3 Cçüncü Millî Orkestramızın santözfi AylS DtKMEN de Muammer Yeşll, bir basın top lantısı yapnuş ve özellikle maddl koşullar üzerinde durarafc; şunları söylemlşür: «Balkanlarda ve Orta Avrupa'da, müzik elçüeri olarak en rjri ve olumlu propagandayı üç yıldan beri yapan Millî Orkestramızm bn faaliyetlerine başta Basbakanlık olmak üzere ilgîH ma> kamlardan yardım beklemekteyiz. Geçen yıl Turizm Bakanlıfı 5000 liralık bir yardım yapmış tı. Ancak, bn miktann yetersizHgi ortadadır. Küçük bütçesi ile üyelerine yardım etmek çabasında bnlnnan sendikamıza, hükumetimizin maddî ve manevt yardımlannın da katılmasını dilemekteyiz.» öte yandan milli orkestra, festivalin sona ermesinden sonra Dışişleri Bakanlığının isteği ü zerine, konserler vermek üzere Kıbrıs'a gidecektir. Cumhuriyet'in edebiyat müsabakası tki sene önce mükâfatlı bir edebiyat müsabakası yapmıştıfc. Şimdİ de yine mflletinuz arasında edebiyat cereyanmı takviye etmek ve biösassa bu yoldaJd istidatlann tezahür ve tekâmülüne hizmet etmek için bir müsabaka daha tertip ediyonız: Yeni müsabakanm mevzuu, istikiai ddalimizin ve geçirdigimia son lnfcalâplanrj manzıım veya mensur büayesi olacaktır. Birinciye eUİ, ikinciye yinnlbeş, Uçüncüye onbeş, dördüncüye on, beşinciye bir lira mük&faat verüecektir. Sanatın ötesinde AGLBRIM S aberler olaylar O # olmadı ama, her iki sanatçı da toplantıya yetişemedıler. Erol Büyfikbnrç, her gece Aksaray Lnnapark Gazinogunda da sahneye çıkıyor. Kervansaray'da çalışan topluluk değişmedi. ttalyan Sergio Christian Orkestrası ve şantöz Eva Legora. Millî Orkestra bnçün, basın mensnplanna, Festivalde söyleyecekleri parçalan tanıtacaktır. Bebek Belediye Fark Gazir r.osunda yeni bir Italyan orkestrası çalışmağa başladı : îtalo Rollıni. Programda ayrıca Juanito da yer alıyor. Geçen cnma günü Caddebostan Gazinosunda bir mehtap balosv düzenlendi. Geceye katılan orkestralar Ergnn ö z e r v e Ertan Anapa idi. # # anatçılar. yaratmadakl güzel v e estetik yönü bir yana atmıslar, sanatın çok ötelerine varacak şeyler anyorlar. Sanat her türlü amacın ve anla mın dısına çıkmıs, bir tesadüi isi olmuş, eğlenceli bir oyun ha line gelmiş. Sanatseverlerin eserlere pasif olarak bakıp geçmemeleri, sanatçının dünyasına fülen katılmalan gerekiyor: O nun için de bu kâğıttan, cam kh nklanndan, hurda demirlerden. paslı motörlerden, en yeni plâstik maddelerden yapılmıs garip oesnelerın bir takım düğmelerine basmalan, iplerini çekme lerı. yani ışletmelen gerekiyor. Ve bakıyorsunuz. pingpong top larmdan bir fınldak dönmeye başlıyor, bir takım renkli balonlar bir kfeste inip çıkıjrorlar, ne ışe yaradıklan belirsız, hatta hıçbir işe yaramayan bir takım motörler harekete Keçiyor, türlü gürultüler çıkanyorlar. Yabancı sanatçılara aynlmış ödüllerden birini «azanan Arjantinli Julio Le Parc'ın eser leri arasında, ziyaretçilerin üzerine uzanıp zıplamalanna yara yacak bir dev yay ile yine altlan yaylı sandallar, tümsek ve çu kur aynalardan yapılmıs gözluk Ier var: Yanılıp takanın gözün de dünyayı »Itüst ediyorlar. görünöşü,, Viyanalı sanatçı Stenvert'in bu eseri hayali feza canavarlannı andırıyor Bir Rus edlbi sehrimizde Tanmmış Rus edlbi M. Borts Bilniyak memlekettmiz haklnn ISTANBUL 7.00 K5y« habcrier 7.05 Oyun ler 18.35 Murten tnnaptan türhavalan 7.25 Sabah melodileri küler 18.50 ReklAm programlan 7.45 Baberler 8.00 tstanbulda bu 20.00 Haberler 20.40 Küçük gttn 8.05 Sabah tttrkülerl üânlar 20J0 Ahmet Çagan'dan 8 20 Küçük Il&nlar 8.25 Bu sabah Şarkılar 21.10 24 saatin olaylan yohmda insan dztn İçin 8.40 tstanbulun sesi 21.15 Dygarlık 9.00 Çocuk bahcesi 9.15 Piyano 21.45 Türk sanatı 22.00 Reklanı sololan 9.30 Sorunlanmıı programlan 22.45 Haberler 8.50 HOseyin Oylumdan türküler 23.00 Günümüzün bestecUerl 23.45 10.05 Kısa haberler 10.10 Arkası Dans müzigi 24.00 Kapanıs. tSTANBCL tL BADYOSU yarrn 10.50 Tülln YakarceUkten 18.55 Açüıs 17.00 Diskotekten şarkılar 11.10 Sabah konseri 11.40 Trafik 11.45 Öğleye doğru w«meler 17J0 Koncertolar 1Î.10 Türküler 12.25 Küçük 18.00 lyi «ksamlar 18.30 Küçük llanlar 12.30 Şarkılar 13.00 konser 19.00 Türkiyeye hoa geldlHaberler 13.20 Türküler 13.35 niz 19.30 SenfonDc müzlk Trafik 13.40 Alâetün Tavasça'dan 20.00 Gençlertn sevtillderl 21.00 şarkılar 14.00 Yaı okulu 15.00 Aksam konseri 21.45 Fransızca sarkıUr 22.00 Gece konseri Kapanıs. Caz müzJğl 23.30 Hafif 18.55 Açılıs 17.00 Beraber tür 23 00 küler 17.15 Hafif Batı mUziji müzlk 24.00 Çesltll melodtler 17.40 U dönüsü 18.00 Karma f« 00.30 Cecenln ardındaB 1XX> Kasıl topluluğu 18.30 K u ı haber panıj. # Şair olmanın kolayı nemez doğrusu. Ama ltalyan sa natçılarına ayrılmıs bulunan 2 milyonluk ödülü kazanan e^prin de bir zekâ şaheseri olduğu nu sanmayınız: Beyaz bir telâ bu, ortasında da bir baştan ötekine dümdüz uzanan bir kesik var. Tavandan üstü resimli roman larla bezeli rengârenk bir plâstik kutu sallanıyor, ekseni etra fında döndükçe en azından kafa sisirici diyebileceğimiz gürültü Ier çıkanyor. duşürecek bir ?ey icadetmek de hayli güç olmalı. «Boyut bojoıttur» S Gözde plâklar Türkiye'de % ^ Q O f) O 41 ^ 0 (Jjü O % O O Les Elncnbrations d'Antoine (Antoine) Strangerg ln the night (Frank Sinatra) Monrir on Vivre (Herve Vılard) Good lovinn' (The Young Rascals) Paint It black (Rolling Stones) Hold tight (Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich) Operaıione sole (Peppıno di Capri) Come back Jnanita (Juan Montego) I put a spell on you (Alan Price Set) Paperback writer (Beatles, B ir sanatçı da dileyeni şaır etmenin kolayını bulmus: Bir tombaladan rakam yerine sözler çıkıyor, keyfinizce ardarda diziyorsunuz, oldu size esine rastlanmadık mısralar. Boyu insan boyunu çok aşan, kıvrım kıvrım bir düzey, aşağıdan yukanya ebem kuşağının yedi rengine boyanmıs, üstünde sayısız delikler var. Parmağınızı sokuyorsunuz, ya bir arsız çocuk edepsizliği. ya kulak tırmalayan sesler duyuyorsunuz, hafif bir elektrik çarpması geçirmeniz, parmağınızın ıçeriye doğru emilmesi, hatta elinize boyalar bulaşması da mümkün. Herşev sanat adınal Feza ve... iskeletler eza ve başka dünvalar modern sanatın gözünden düsmemişler daha. bellı ki sanatçı bu dünyadaki gariplikleri yitirdi mi o düşünceye yöneliveriyor yine. Sanat gücünü tüyler ürpertici konularda deneyenler de yok değil; tepeden tırnağa valdızlı bir iskeletin boynunda oır eşarp, kaburgalarında renklı dekorasyonlar.. Bu tip eserlerin ad lan da kendilerine gore: «ölümfl teneffüs somnn». «tnsanlığın yirmibirinei dnınmn: Bir jenç kadın nfnına sabnn ol F ık sık rastlanılan «boyut bo yuttur», «yaldızlı kafa ve parçalanışı hakkında» gibi hiç bir kitaba sığmayan isimler de bunu anlatıyor zajten. XXXIII. üncü Biennale'den bir başka dünyadan döner gibi çıkıyor insan: Bildiğimiz sanat değerleri tamamen ortadan kalk mış gibi. Ama yalnız seyircilere mahsus değil bu duyuş, yıllardır yeni akımlann turlü cılgınhklarma alışmış elestiriciler için de durum aynı. Sergi surfip gidiyor. ödüller dagıtıhyor, etek dolusu para harcanıyor ama, bir yandan sanat çevreleri tam bir telâ? içindeler: «Sanat Sldfi mü, Slfîyor mu? Bnnlan sanat diye yapıp rönderfnler mi çılgın, kabnl edenler mi?» ANKARA 7.00 Köy* haberler 7.05 Sabah 1SJ5 Kutlu Payaslldan şarkılar müziğf 7^5 Oyun havalan 7.45 16.55 Kua haberler 17.00 YurtHaberler 8.00 Ankarada bugün tan sesler 17.30 ts donüsü 17.50 8.05 Sabah konseri 8.20 Her tel Reklâmlar 19.30 Uykudao once den 9 00 Küçük Oanlar 9.05 20.00 Haberler 20.45 Niyazi Çeşitli müzik 9J0 Sorunlanmız Yılmazdan türküler 21.00 24 saa 9.40 Hasan Sözeıi'den TÜTlrtller tin olaylan 21.05 Mlkrofon cevresl 9.55 Kısa haberler 10.00 Arkası 21.45 Sohnaz Teğmenden sarkılar yarın 10.20 Semahat Özdenses'ten 22.30 Ahmet MeUkten sarküar »arklar 10.40 Traflı 10.45 Yıl 22.45 Haberler 23i» Her hafta biı dız Ayhan'dan türküler 11.00 yorumcu 23.45 Gece yarısına Oruk bahçesl 1115 Bir bando doğru 24 00 Kapanıs çalıyor 11.30 Nevin Akol'dan ANKARA tL RADTOSD türküler 11.45 Konser saaü 16.55 Açıhs 17.00 SevUen vo12.15 Klbn» saatl 12.25 Küçük kalsiz melodiler 17J0 Piyano sollanlar 12.30 Beraber ve solo şar lolan 18.00 Bir solist, bir topluluk kılar 13.00 Haberler 13.20 18.30 Senfonik müzlk 19.30 Plâklar arasında 13.30 Reklâmlar Lenny Hambro besllrinden caz 14.00 Çocuk bahçesi 14.15 Mü 20.00 San «ololan 20^0 Avrupada zik dinllyelim 14.30 Yaz okulu bir gezi 21.00 Batıya bakıg 13.30 Kısa haberler 15.35 Fikret 22.00 Gece konseri 23.00 DünyaKozlnoğlu'dan şarkılar 15.55 Me mn dört bucagından 23.30 Gece ya lodlden melodlye 16.15 Bedla rısına doğru 24.00 Gec* ve müAkartürk'ten türküler 16.30 Trafik zlk 1.00 Kapanıs. Sanat mı, lunapark mı? n iyimser olanlar işi sosyolo jık v e psikolojik bir açıdan ele ahyorlar, çağımızın huzursuzluğunun bir belgesi olarak kabul ediyorlar, hatta sanat çılardaki bu bitip tükenmeden yeni buluşlara doğru yönelme ça basını övüyorlar. Ve dünyanm en büyük sanat gösterilerinden biri olarak açılan Biennale yine de sergiden çok bir lunanarkı andınvor. E SiZiN SEÇTİKLERİNİZ «Akla sığmaz budalalık» E leştiricilerden biri bu sevimli şakayı ( ! ) böyle tanımlamıs, haksız olduğu da söyle Mesele sanatı bir şaşırmaca, bir sok tesiri yapma aracı olarak kullanmaksa, bu sanatçılan pek başanlı saymak gerekiyor doğrusu. îleri akımlar popart'ın keşmekeşine varalı yıllar geçti, artık seyirciyı gerçekten hayrete Lüzumlu Telefonlar OevlM Demlrrollan fM 0* fS> Slrteö (J1 «0 H) D*> nlzyoUan (49 1» M) (T»tl) cunlertı (44 09 07) Seblr Hatlan: 144 O a ) , Tunt HST» TaUmn 8H«I Sattf ı (44 4» 00» (Duıısma: 44 a M). (Hava ıianı n O st . n M M ) , hk7«r<3ım Bastabanes) (41 « « ) . NOmun» HaztaiıaneH (M 9 *S), > GurebS! (31 «S 30) Sasak) (21 » 8 0 ) t«c* Ssmatya (XI « H) Belsdlra Santrmlı (2S o «0> Betatty* Zabıta MOdOrlOeo m 87 74) Ueteorolo]] (73 88 84) Trafik Slkayet (44 18 S7) tstanbu) îtfHvgg) (2) O O) BAKIRKÖY: Zafer. YesUyurt. Aydm. BEŞtKTAŞ: Yenl. Çmar. Bebek. GÜL BEYOĞLU: Ltaoner, Ertugrul. Aydede. EMİNÖNÛ: Sultanahmet, Yenl Sir kecl, Yenl Beyazıt, Kumkapı, Hulusi Bayer, Bulvar. EYÜP: Yenl, Sağîık. Raml Yenl. Alibeyköyü Saglık. LSTAISBUL îngiltere'de Sunny Afternoon (Kinks) Bus stop (Hollies) D o n t answer me (Cilla Black) Nobody needs yonr love (Gene Pitney) O River Deep, Monntain high (îke and Tina Turner) FATİH: ÇarsambB, Sevlm. Can. Horhor, İmrahor Isık, Balat Merkez. GALATA. Bankalar. GAZİOSMANPASA: Cumhurlyet. KADIKÖY: Selâhattin Kutman. Yeni Moda. SUa, Çiâdem, Çiftehavuzlar Tanyer. KASIMPAŞA: Halk. SABrYER: Büyükders, RumeUhisar. SJŞLİ: Nur. reriköy, Arda. Şişli ANKARA •mngiD (00) Pon» (İI 81 871 (11 » S0) (11 «9 (S) SınbJ tn> ıJat (10 «4 «41 DektrU »rıza I IU e W eeledly* (SlRSvet) d i n «8> rrstu u ) M W> Devleı Oemtnnilan tstlnbaı «i < D Demlrynüan tstUiDvst l l ı K Wl TOT rermlnaı '11 n «81 Fransa'da 0 Je tienı an tigre par la qneae (C. François) 0 Cheveuz lonçs et idees courtes (Johnny Hallyday) O Les perroqnets (Sacha Distel) 0 l n air dn folklore anvergnat (Stella) 0 Les elncnbrations d'Antoine (Antoine) NÖBETCİ ECZANELER Cu Akşam ve Yarın Saat 21 de Açık Hava Tiyatrosunda Ünlö Beatle's rrtıpu elemanlan bir arada MİCHELLE (Sözlerini istediğiniz melodileri lutfen bize bildiriniz.) Michelle tna bejle These are vvords that go together well My Michelle Michelle ma belle Sont les mots qui vont tres bien ensemble Tres bien ensemble, I love you, 1 love you, 1 love you, Thats all want to say Until 1 find a way I wül say the only words 1 Know that you'll understand Michelle ma belle Sont les raost qui vont trâs bien ensemble Tres bien ensemble, 1 need to, 1 aeed to, 1 need to, 1 need to make you see Oh What you mean to me Unitii 1 do. I'm hoping you will know, What I mean 1 love you, 1 want you, 1 want you, 1 want you. 1 think you kno^ by know ril get to you somehow Until 1 do, I'm telling you so You'll understand Michelle, ma belle Michelle, ma belle Sont les mots qui vont tres bien ensemble Tres bien ensemble. 1*11 say the only world I know that you'll undorstand My Michelle (Not: Son günlerin bu çok sevilen şarkısını plâkta ünlü Beatles grupundan dinliyoruı.) Italya'da 0 II geghege qni ritornera (Rita Pavone) 0 L'omo d'oro (Caterina Caselli) O These boots are made for walkin (Nancy Sinatra) O 19 th nerrons breakdown (Rolling Stones) A Ridera (Little Tony) MAX RUDOLF LORI1M HOLLANDER İDİL BİR SOLIBTLER GOIIıaiM ı u I « ı T AnKan (11 89 00) tscl Stgortalırı flC 8ı ROt Km uenree (II M 14) H»eettepc (M < «01 DS Tardım B (U « 881 rnflk tlk (U 08 881 (TOmuiM IU S Mevk) <lt » 1(1 üçuş ve Paraşüt öğretmeni Yetiştirilmek üzere öğrenci Alınacakiır 1 Türk Hava Kurumunun Türkkufu Okullarma Uçak, Plânör ve Paraşüt öğretmeni yetiştirmek üzere hntihanla en az Lise Mezunu kız ve erkek öğrenci alınacaktır. 2 Kırlar 23 yasından, Erkekler Askerliğini yapmış ve 25 yasmdan gün «İTnaTrnj olacaktır. 3 Şartlan haiz isteklüer DUekçe. Nüfus Cüzdanı ve Diploma, Erkekler aynca terhis tezkeresi Ue en son 25 Ağustoe 1966 tarihine kadar Ankarada Türk Hava Kurumu Genel Başkanhğına müracaat edecektir 4 Herhangi bir sebeple okuldan üıraç edilenler, yas tashihl yapürnus bulunanlar, dilekçesine Nüfus cüzdanı, Diploma ve erkeklerden terhis tezkeresi eklemeyenler, müracaat evraknu en son 25 Ağustos 1966 akşamma kadar Türk Hava Kunumı Gene] Başkanlığında bulunduramıyanlann muracaatı kabul edilmeyecektir 5 Nfifua cuzdam, Diploma ve Terhis tezkeresindeki kayrtlan elveriali olanlar, sdr*slerine giris şartlanru gösterir broşür gönderilmek suretiyle üntihana dâvet edilecektir. 6 tmtihHna çağırüanlara Ankaraya kadar gells v e kazanamıyanlara geldikleri yere dönüs yol paralan Ankarada Kurumca ödenecektir. (Basın: 18278 • A • 10306 9207) (Banıu 18308) 9217 Yapınız için REHBERINIZ 196667 TÜRKYAPIKATALOĞU'dur. Istanbul Vakıflar Başmödürlüğünden İSİN YEBİ 1 Vefa Ekmekçizâde Ahmet Pasa Manzumesi 1966 yılı onanmı 1 Eyüp Defterdar Mahmut Camii ihata duvan 1966 yılı onanmı I Karagümrük Vasatali Pasa Camii 1966 yılı onanmı KEŞİF BEDELİ GEÇICİ TEMD4AT 125.000.00 U7J77.05 »0.000.00 TJOO.00 TL. 6 O . ÇAĞLAYAN KİTAPEVİ Beyoğlu İstanbj/i (Reklamcılık: 3154 7113JS 5.750.00 T. Ziya Kırbakan Dert, Sae r e Zünrevl Hastahklan Mütehassın tsUkiftl C a a ParmakJcapı No. M T t i : 44 10 19 o e s z•B 1 Yukanda yazılı onanmların ihaleleri 29.8J966 günü saat 15 de Istanbul Vakıflar Basmüdürlüğünd* toplanacak Komisyonda kapalı larf usulile yapılacaktır. 2 Dosyalan Âbid» ve Yapı Ijleri Şubesinde görültbilir. 3 Tftliplerin eksiltmelere girebilmeleri için: a) Eksiltme şartnamesinin 4. maddesinin (D) fıkrasında (şartlan belirülen) iştirak belgelerini muayyen müddet içinde alarak tekliflerine bağlamalan, b> 1966 yılı Ticaret Odaa vesikası ile teminat mektup vcya makbuzlannı tekliflerine bağlamalan, lâzımdır. 4 Tâliplerin kapalı zarflar için 2490 sayılı kanun hükümlerin» göre hazırlayacaklan teklif mekruplarmı ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, postada vftki gecikmelerin kabul edilmeyeceğı ilân olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog