Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 8 Ağustos 196G SAHtFE BEŞ AMERIKAN HÜKÛMETİNDEN 150 DOLAR AYLIK ALIYORLAR TÜRKIYE'DE 600 BARIŞ GÖNÜLLÜSÜ ÜSÜ ÇALIŞIYOR ADANA (a.a.) Bazı güney illerindeki banş gönüllüleri Türk öğretmenleri için Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesinde 3 hafta süreli bir eğitim kampı açmışlardır. Kampa alınan 153 öğrenci, fakir ailelerin başarılı çocukları arasından seçilmiştir. Kampın 45 bın lira tutan masrafını bazı Adana ve Mersinli iş adamları karşılamaktadır. 20 Ameri kalı barış gonüllüsü ile 10 ünıversıteli öğrenci ve 2 Türk öğretmeni, öğrencileri eğitecektir. Kamp Müdürü Amerikalı Michael Yerald, kendisi ile görüşen Anadolu Ajansı muhabirine, «kamp, fakir ve basanlı Türk öğrencilerini kısa bir süre egitmek, çevreyi tanıtmak amacı ile açılmıştır. Kampın açılışmı güneyde görevli banş gonüllüsü arkadaşlaı sağlamıştır» demiştir. Kozan ilçesi ortaokulu îngilizce öğretmeni Yerald, daha sonra şun ları söylemiştir: •Türkiyede S # banş gönülltisfl O vardır. İngilizce öğretmeni, hastabakıcı olarak görev yaparlar, köylerde, köylünun her türlü yardımına koşar ve köylünun kalkınma çabasına katihrlar. Her banş gönüllüsü Türkiyede kaldığı 2 yıllık süre içinde ayda 75 dolâr alır. Ayrıca 75 dolâr da dönüsunde almak üzere her ay Amerikada bankalara yatınlır.» Michael, Türkiyeye özel bir test ten geçerek geldiklerini Türkiyeyi ve Türk halkını çok sevdiklerini söylemiştir. GARİP PAPAZ • AKTÖR • TÜCCAR • POLİTİKACI KASARCIOCLU BIR ADAM )l Almanyadan gelen ijçiler için Dolmabahçede kurulan terminal. Gaziantep'te kağıt fabrikası kurulacak GAZİANTEP, (a.a.) Gazinntep'te bir kâğıt fabrikası kurulması ile ilgilı çahşmalar hızlandırılmıştır. Kâğıt fabrikasının kurulması ile ilgili bazı incelemelerde bulunmak uzere, bir «üre önce Gazıantep'e gelen Italyan uzmanlarından sonra, Sanayi Bakanlığından da bir tetkik heyeti gelmış ve fabrikanın kurulması yolunda olumlu rapor verdıği öğrenilmiştir. llgılilerden alınan bilgiye göre, Gaziantepli bazı iş adamlan kâğıt fabrikasını tesis için aralannda şirket kurmak üzere tesebbüse geçmişlerdir. Fabrikanın tesısinde devlet sektörünün de muayyen bir yatınm yapacağı belirtılmistir. "! 24 SflflTTE 1100 İŞÇt ALMfiNYADAN YÜRDfl DÖNDÜ Almanya'daki fabrika ve firma ların yaz tatıline girmeleri İle yurt dışındakl işçilerimia de Türkiye'yo akffi etmeye baslamıslardır. Geçen bir hafta zarfında aralıklı olarak gelen 20 otobüsten sonra son 24 saat içinde 27 otobüslük bir kafıle halinde 1100 işçi gelmiştir. Alman Devlet Oto büs Işletmesi ile Bosfor Turizm Şirketinin mevcut turistik seferlerine ilâveten açtıkları ucuz ekspres servis ile gelen işçiler için tstanbul Vilâyetinln emrtyle Dolmabahçe rıhtımında Bosfor Şirketi tarafmdan özel bir terminal kurulmuştur. Rıhtımda ihdas edilen seyyar bürolar Anado lunun muhtelif yerlerine dağılacak ışçilerin sevkiyatını yapmak tadırlar Onumüzdeki ikl hafta içinde 100 U mutecavız otobüsle 4000 işçi daha gelecektir. tşçilerimız Kapıkule hududumuzda külliyetli miktarda döviz bozdurmuslardır. ISTAHBULDA 7 AY İÇMDE 2709 SUÇ İŞLENDİ Silifke de, Milâttan önce 3. asra ait bir eser bulundu İstanbulda 1966 yılının ilk yedi ayı içinde çeşitli suçları kapsayan lkibin 709 olay cereyan etmiştir. Bunlar arasında 44 cinayet, 989 hırsızlık, 662 yaralama, 409 dövme genellikle dikkati çekmektedir. Aynl süre içinde işlenen en az suç ise dört olayla zinadır. öte yandan, yüın ilk yedi ayınİZMİR, (a.a.) 20 ağustos cuda olmak uzere 1961 de işlenen ma gunü açılacak Uluslararası çeşiUi suç sayısı iki bin 815, 1962 İzmır Fuarı ile ilgilı hazırhklar de ikibin 691, 1963'de ikibin 687, tamamlanmak üzeredir. 1964'de ikibin 810 ve 1965'de de Geçen yıllara nazaran bu yıl ikibin SOO'dür. Bu suretle suç Kültürpark daha çok ışıklandımıktarı bakımından 1966 yılının rılmıştır. Fuar Mudürluğü, Külilk altı ayı, 1961 ve 1964'den son türpark'taki bütun yolların ışıkra üçüncü sırayı işgal etmektedir. lı tünel haline getirildiğıni, ayAyrıca, ayni süreler içinde MaSÎLtFKE, (IJI.) Silifke'nin rıca bir gökkuşağı yapıldığını 11 Polis Müdürlügü 200 ve EkipTeben köyü civarında Göksu soylemiştir. ler Âmirliği de bin 703 olaya el Nehri kenannda Milâttan önce koymuştur. 3. asırdan kalma olduğu anlasılan tarih! bir kaplıca bulunmuşAgustos 8 Rebiülâhır 21 tur. tlgililerden alınan bilgiye gö1 re, Teben koj u muhtarı Ah Yali ! | çın ve köy ileri gelenleri, Göksu 0 ş MERSÎN, Nehri kenarında sarp kayahklar > 3.06 sinin Lıbas (a.a.) Gülnar ılçekoyünde yetiştirilen V. J.00| 12.19 16.12 19.18 21.03 arasında bir kaplıca binasının ılk Antep fıstığı, Borsaya getibulunduğunu, yabancı tunstlerilmiş ve kilosu sembolik olarak E J 9.41' 5.00 8.53 12 00| 1.45' 7.4S rin buralarda büyük bır dıkkatHasan Bahçekapüı adındaki bir 30 liradan satılmıştır. le incelemeler yaptıklannı soyev sahibi, hâmile kiracısı Tülfiye lemişler, çok eski zamanlardan Aşan'ın kamına vurduğu tekme ile »IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII ııııın± kalma kaphcanın tarihî bir deçocuğunun düjmesine sebep olCer taşıyacağını ifade etmişlermuştur. dir. Zeytinbumu Yenidoğan mahalle si 54 nolu evde oturan Tülfiye ADün Teben köyüne gıden Silan ev sahibı Hasan Bahçekapıh lıfke Kaymakamı Kemal Yumuıle mısır alış verisi yüzünden mü =ak, llçe Jandarma Komutanı, nakaşa etmişlerdır. sazetecüer ve bazı yabancı tuTülfiyt olaydan soma Haşeki ? nstler kÖ3'!ünün tarif ettiği ye*« hastahaMW»n> kağjır^n^ . ise « e ; de kaplıcayı bulmuslar ve bazı cocuğıınu, düşürmüştür. Hasan Yukarıda saydığım makamlaruı hangisini ilgilendirir ıncelemeler yapmışlardır. Bahçekapılı olaydan sonra nezaret bilmiyorum. Lâkin hangi makam ilgilenecekse arz edeceBazı kurna ve sütun taslarıaltına alınmıştır. ğim durumun millet şeref ve haysiyetine uygun şekilde nın eski halini muhafaza ettıği halledilmesi bir an evvel elzemdir. kaplıca, yapısının, Milâttan önMuhitimiz olan Fethiye tarih bakımından şansh bir ce 3. asırdan kalma bir eser olduğu ve eski Türk kitaplannsemttir. Fakat resmî makamların ilgisizliği yüzünden de dan yarar'anan çoğu Alman olan tarihî bir hazine olan, gerek Amerikalı mütehassıslarm, yabancı turistlerin kaplıcada sık gerekse diğer ecnebi turistlerin bü>ük kıymet verdiği Bisık incelemelerde bulunduğu öğzans eseri Fethiye Müzesi çöplük haline gelmis, çevresiyrenilmiştir Bır süre önce «Büyük Tehlı S Cezayirli uç turist. dün Kartalle hazin bir manzara arzetrnektedir ke» başlığı altında gazetemızde = da tırnakçılık yapaıken suç üstü İstanbulda Ayasofya Camii de dahil olmak üzere hiç yakalanmışlardır. yayınlanan sen yazılarla ilgilı Ş bir Bizans eserinde Fethiye müzesindeki altın yaldızlı Şehrimıze turist olarak gelen olarak Belediye Fen tşlerı Mu r İsa ve on iki havarili kubbe tablosu mevcut değildir. AyReyne Mustafa. Huriye Mahmut ad dürlüğü tarafından Sağlık Mü mii ile irtibath olan bu eserin benirc bildiğim bir kaç melı kadınlarla Aziz Mahmut adındürlüğü kanaliyle bir cevap ve E zarı burada olup, bu yer görüldüğü halde oraya geçen daki Ceyirliler dün sabah Kartal rilmiştır. Cevap aynen şoyledır: E Altıntepede Yorgi Dimitriyadise kapı hâlâ bulunamamıştır. «1 19/20.1.1966 tarihli Cnm 5 ait Altıntepe eczanesine gitmişler Sonra yeraltı suyollan iie Edimekapıdaki Kariye cahuriyet Gazetesinin (Her çün E ve burada beş yüz lira bozdurmak mii ile irtibatb olan bu eserin benim bildimiğ bir kaç met'RFA, (aj>.) SUruç ilçesıne tstanbul sehrine 360 ton pls sn E istemışler. paranın 350 Hrasını alıp ziyetidir. ve pislik dökiilüyor) baslıklı = bağlı Bubık köyünden İsmaıl Sakaçarlarken yakalanmışlardır. Bu eser böylece mahalle çocuklarmın top, taş ve muhkupüründe belirtllen busnsat E rı adında bir köylü, Türkiye'ye için her türlü tedbir alınmakta E girmek ısteyen Suriyeli kaçaktelıf sadmelerine her zaman maruzdur. Eserin yaşadlğı olup maddi imkân hasıl oldokça E çılara mânl olmak istediği için müddetçe tekrar yaşaması için bir eser olduğu herkesçe bu mahzurların önlenmesi cihe S mavzerle vurularak öldüriilmüşbilinmeli ve etrafı yabancıların da Allah razı olsun diyetine gidilebilmesi için azamî gay= tür. bileceği ve eserin estetiğmi bozmıyacak şekilde park haKudret Sarayönü'nün eşi, Nectlgililerden alınan bilgiye göret sarfedilmektedir. Z det Sarayönıi, Nıhat Sarayönu. linde tanzim edjlroeli ki hjç kimse bu mabede benzer zare, dün sabah tsmail San adınNermin Sarayonü ve Kâmran 2 Yine 21/6/1966 tarihli aynı E rar veremesin, çöp dökmesin. Cahil halk bu durumu belda bır köylü. sınır boyundaki Özdoğru'nun babaları ( gazetenın (135 bın fosseptik 40 Ş ki bılmiyor, fakat etraiiyle bunu ilgili makamlar herkese tarlasında çalışmakta iken, TürEmekli Topçu Binbaşı vasıta ile temizleniyor) baslıklı = kiye'ye girmek isteyen Suriyeli öğretecek tedbirleri almazlarsa onian tarih sevgisi olan kupüründe zikredilen vidanjör = kaçakçılara mâni olmak istemisKADRİ SARAYÖNtİ hıç bir fert aifetmiyecektir. adedinin kifayetsizligi dolayısı = tir. Bu müdahaleye sinirlenen (1324/7) = ' Mahalle sakinleri adına ile Beledıyemizin yeter derece ş Suriyeli kaçakçılar, îsmaıl San' vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü E i Şeraiettin Kölelioğlu de vidanjör temini maddı ba s yı mavzerle vurarak öldürmüş8 Ağustos 1966 pazartesi gunü kımdan imkânsız görüldüğünden E ler ve daha «onra Suriye'ye dönöğle namazını müteakip Sulozel kişiler tarafından da bu E müşlerdir. tanahmet Camii Şerifinden alı:sın yapılması hususu narak ebedi istirahatgâhına tevSuruç Kaymakamı Nizamettin di edilecektir. bare alınmış ve bazı Uğur, olayla ilgili olarak, Suride tatbik edilmeğe başlanmıştır = ye makamlarmdan mülâkat taEşi ve Çocukları 3 Ve yine aynı tarihli (Has £ lep etmis, tahkikata başlanmıstane ve fabrikalann mikropln E tır. Cumhuriyet 9239 Yetimlik. maddl kifayetsızhk E Yenıkapı tstasyonundan Sahıl re piı sulan denize akıyor) baş E E Yoluna inen yol aylardır çöp ve hastalıktan mütevellid gayet lıklı knpüründeki mahznrnnda = lük halinde durmaktadır Yazın fecı bir vazıyette bulunmakta izalasi husnsn nazan itibare a = Z bu sıcak günlennde karışan çöp jım. Askerliğimı mütaakıp ak lınmıs ve mümkün oldnğn ka = E lerdeıı çıkan kokular semt sa cığerlerımden muzdarıp buludar takip edildiği, ancak bu zik = E kinleri ile yoldan gelıp geçenlerı nuyorum. Tedavi oldum fakat tamamen E E bizar etmektedir Belediyenın şımdı hastalığım nüksetmeğe redilen mahzurlann çopçulerle anlaşmaya vardığı başladı. Ev sahibı istediği yük izale edilebilmesi kanal sebeke E E Ş günlerde. tahammül edilmez sek kırayı veremedığimiz için bi sinin ve tasfiye tesislerinin in ş U sası halinde mümkün olabilece E E bir hal alan çöplüğü ortadan kal zı sokağa atacak. Ankarada Maden kütüğünde 6i, bn İse 2 milyar 221 railyon E dırmasını beklıyoruz. kaydımız var. Enerji ve Tabii TL. yatırımı gerektirmektedir. = E CENGİZ KIRGUŞ Kaynaklar Bakanlığına yaptığıE Senikapı Mahram 1 Eksiltmeye konulan lş: tzmlt • Hanlı Ay. • Hendek 4. Bu imkânsızlıklar dolayısiyle Ş mız müteaddit müracaat bir ne arzu edilen umumi istekler ye = = bacı Sokak No: 24 Bölge Hd. Yolunun 0+00079+800 klm. arasında yatıce vermedi. Devlet madenleri rine getirilememektedir. pılacak BSfalt temel ve asfalt betonu yapımı i$i olup. ke~ mızı aldı. Helâl olsun devlete şif bedeU 5214902.71 liradır. Ahmet SÖNMEZ E fakat bize de ufak bır şey verFen tşleri Müdürü» s 2 EksUtmesl 22 Ağustos 1966 Pazartesi günU saat 11.00 mesi lâzım ki geçinelim. de tstanbul Küçükyalıdaki Bölge Müdürlüğünde feapalı Herhalde maruz bulunduğumuz zarf usulU ile yapılacaktır. E Mektuplar Sütununda M Ba vaziyetın fecaatine çok nazik 3 Eksiltme evrakı Ankarada Karayollan Genel MüdürE haeddın Onursal ımzasıyle Sa vicdamnız asla tahammül etmılügü Malzeme Müdürlüğünde, îstanbulda Bölge MüdürE yın Elmalıya beş maddelik soru yecektir. Bizim arzumuz er jeç lüğünde görülebilir. adaletin tecellisidir. E vöneltiliyor. Başkanlık gereken 4 Eksiltmeye girebilroelc İçin: Açız Bizi aç ölmeğe mahküm ^ cevabı verir Ancak soru sahibı Çöp. su, rrafık. asaylş gflji çBzüle S a) tsteklilerin 1966 yılına ait Ticaret veya Sanayi odası E beşerî tekâmülü unutuyor. Bu etmeyiniz. miyen konular yanmda. uzun za Ş belgesi ile tısulü gereğince 170197.08 liralık geçici teE tekâmü) ahengıne dınlerın de Parsek Halacyan mandanberi boşanamıyanların da minat vermeleri = ayak uydurması gerektiğini heTürkbeyi S. No: 61/2 dertleri vardır. Gazetelerde bu dert = için feryat yazılan çıkmaktadır. Na E b) İsteklilerin en geç 16 Ağustos 1966 salı güntl mesal saE saba katmıvor. Müslümanlığı Pançaltı tstanbnl mık Kemal sık sık Osmanlı İmpa ~ ati sonuna kadar dılekçe ile Karayollan 1. Bölge MüE donmuş kalıplasmıs bir halde ratorluğunun batacağım sövlermiş. Ş dürlüğüne müracaat etmeleri. müracaatta evrak fcay E aorüyor Seneler gectiği halde her seyi yerin ~ dı tarihi muteberdır Dilekçelenne Bayındırlık Ba E Fikret bıle «Fıtratta tekâmü! de gören birisi neden batmadığını ^ kanlığrnda alınan B Grubundan en az bu lsın Eeşıf E ezelidir. Bu kemâle tevrat ile. sormuş. üstat da: Biı împaratorluğun ^ bedeli kadar Müteahhitlik karnesıyle bu eksiltmenın E ıncil Ue Kur'anla inandım» dicenazesi bir oduncu Osman aganın ^ ilân tarihınden sonra alınmış 24(5447 08 liralık Banka ^ vor. cenazesl gibl bir günde kalkmaz «öğretmen pasoları ne oldu?» Ancak 6070 yıl lâzımdır. demiştir. ~ referansı plân ve teçhizat taanhüt ve teknik PersoE Kaldı kı Kur'amn bır takım nel beyannamelerinl eksiksiz olarak bağlayarak bu E hükmen ve hattan mensuh âyet oaşüklı yazı ügilller tarafından Komşusunun ıstıraplanna kulakla Ş iş İçin yeterlik belgesi almalan lâzımdır Telgrafla E leri vardır. Bu mensuh âyetler incelenmiştir; rını tıkayanlar sosya] bir düzen E «tlkokul öğretmenlerinin paso içinde yaşadıklannı sanıyorlarsa bir ~ müracaatlar kabul edilmez (Makina ve teçhizat beE dındekı elâstikiyete ve zaman yannamesinde gösterecekleri ana tnşaat MakinalanE değiştikçe hükümlerın de degı lan hakkmdaki Enerji ve Tabi! hayal âleminden başka bir sey eör E Kaynaklar Bakanhğınca verilmiş muyorlar demektir. Ancak yaranın ~ nın sahibi olduklanna dair Oelgeleri ibraz etmeleri E sebilecegine delâlet eder. 3 kira ile hariçten' temln edilecek Ana tnşaat MakiE Şenatın dört ana delilınden olan cevapta ögretmenlerin de dllzenlni düsünenlerden toplum fay E da 3 Ü nalan için beyanda bulunmamalarO E blri olan (tcmaı ümmet) ıçtıhat öğrenciler glbi teıızilâtü biletle Sosyal düzen müzmin meseleleri z E volunu daıma açık bırakmıştır seyahat etmeleri konusunda ta 5 tsteklilerin 2490 sayılı Sanuna göre hazırlayacaklan tekoalletmekle olur Kokmus varalarla. Z E Dıyanet Başkanlıftının bu yol şıt tarileleri üzerüıde yapılmak lif mektuplarını ihale saatinden bır saat evveline kacıbanlarla yaşıyan toplumlar, gimdi E E da bizlerı aydınlatmasını sabır ta olan tetkikler sonucuna göre Afrikanın medeniyet ışığı eörmemiş 3 dar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır bir karara vanlacağı bildlrîlmek Ş sızlıkla beklıyoruz bölgelerindedirler E Postadc vaki gecikmeler nazan itibare ahnmaz tedir.» HtKMET ALADAĞ S ~ Gürün: Emekli vaiı (Basın 18033 9208) 84 Sokalt No. 28 İzmir = Osman CANBAT' Rakım Ziyaoğlu TÛIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIlUIIIIIIIIİIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin Fuarda Gökkuşağı meydana getirildi mumiyetle politikacılar ve dın sımsarları, ınsan olmanın lezzetini ve güzelliğını bıze tattırmıyan ve göstermiyen bir sürü sebepler yaratmışlardı r. Bu mucidleri insanlar aralarmdan çıkarmalıdırlar. Kâinatta her ne varsa bizimdir. Nasiplerimize mâni olan bir avuç insanla niçin mücadele etmiyoruz. Dinin, politikanın, ekonominin, hukukun, sosyolojinin, tarihın insan hayatına, en âdil payı dağıtan kurallarını tatbikata intikal ettirmiyenleri niçin hayatımızdan atmıyoruz. Bütün bu hususlan hisseden, bilen ve benimseyen insanlar çoğunluktadır. Ama mücadelede birleşmeyince karşımıza devamlı surette yeni yeni icatlar ve sebepler çıkanlmakta ve işler daha da zorlaşmaktadır. Faşizm bu yüzden, komünizm bu yüzden doğmuştur. Demokrasi böyle, liberalizm böyle yaratümıştır. Hem de insanlar için en âdil sartlan getireceği iddiasiyle... Ilim bile aldanmıştır. Daıma tezlerin bir antitez doğuracağını ve bir sentezde karar vereceğini ileri sürmüş, isi hallettiğini sanmış ve üstelik zavalh insanlığı, belki kendinin de inandığı delillerle kandırmıştır. Halbuki insanlar için lüzumlu zahalarda tatbikat bir sentez faydasını ortaya koyamamıştır. Tez de, antitez de kendi köşelerine kurulmuş, oralardan yarım halleriyle insanlara kan kusturmuştur. Ermenilerin bın senedir bitmiyen mücadelesinde bu ruhu. onları teşvik edenlerde Dünyanın ilk milli Hıristıjan Kiiîsesı veya katedrali olan «Etchmibu ruhu, Sovyetlerde yahut Afyadsin» bngün hâlâ Komünist Ermenistanın dinî ve siyasî propanka devletlerinde bu ruhu göruganda merkezidir. «Etchmiyadsin» in mânası «Allahın yeşrâne eviârüz. dının yurdu» demektir. Mutaassıp bir inanışa göre, Tanrının ruhn gökten bo noktsya inmistir. BÜYÜK ATATÜRK ünyanın en büyük ııısanı Ataturk her şeyi görmüş bır lıderdi. Türk vatandaşlanndan hepsinin Büyuk Nutku okuduklarını sanmıyorum. Eğer okusalardı. Büyük Meclisimizde bırbirine yumruk sallayan insanlan seçmezlerdı. Seçilenler kı, çoğunlukları ile yine o Nutku ya okumamışlar veva anlamamışlardır U Ermeni meselesi nedir? Yazan: Doğan TANYER •3 ~jt D i İlk mahsül antep fıstığı kilosu 30 liradan satıldı Bir tekmede hâmile kiracısının çocuğunu diişürttü Fatih Kaymakamlığına, Belediye Başkanlığına, Müzeler ve Bahçeler Müdürlüğüne hitap ediyorum. Leon'u her yönüyle ve her fıkriyle ozetledim sanıyorum. Şimdi Türkiyeyi yakından ilgılendiren bir meselede onun şahitliğini taze bir vaka olarak ele alacağım. Son seneler içinde bır Ermeni meselesi ortaya çıkmıstır. Ermeni kiliseleri, bütün dün ya üzerınde nüfusu 3 milyona varmıyan Ermenilere Türkiye sınırları dahilınde bır yurt kazandırma çabasına düşmüşlerdir. tlk büyük hareket sadece GmMMİÎtilis^ieri taratıbdan dü' zenttnirken," AmerikadaiS sorT hareketlere diğer kiliseler de vardırocı olmuşlardır. Büyük tehlike | 3 TURİST TIRNAKÇILIK YflPTI ERMENİ MESELESİ NEDİR? Su bır belırlı vâkıadır kı, hareketlerin en hareketli sahası Amerıkadır. Kayrıağmı Rusyadakı Ermeni kilısesınden alan ve Amerıkada su uzenne çıkan bu hareketler, zamanını Türkiyenın durumuna gbre ayarlamaktadır. Bunu bütün delilleriyle açıklamak bır gazeteci için hem görev ve hem de sanstır. Türk efkân umumıyesi bu meseleyı artık dğrenecektır. Soru basittir: Errnenı meselesi nedir? Ermenilerin dini merkezi Rusvada Erivanda (Etchmıyadsin) dır. Burada Ermeni Gregoryen Papa'sı oturur. Hâlen Türkiye de <iahıl, bütün Ermeni kiliselerinde Papa'nm 1 Nisan 1946 tarihinde yavınladığı bildiri muteberdır. Bu bıldirıye (Ermeni manıfestosu) demek doSrudur Manıf esto özet olarak şövledir«Tanrının inayetiyle bütün kiliselerimiz birlesecektir. Buna mnvaffak olacaÇız. Gayemiz Ermenilerin yabancı ırklar ve milletler tarafından eritilmemesidir. Nerede yasarsanız. yasayın. Fakat onlara katılmayın. Piskoposlar, Ermeni halkını eeitmplidirler Bn efitimde Sov yet Ermenistanına bağlılıklar kuvvetlendirilraelidir. Ermeni halklanmn temsilcileri ve kiliselerin millî merkez meclis reisleri, her Ermeninin Sovyet Ermenistan tebaası olduğunu onlara benimsetmelidir. Bütün Ermenı gazete ve dergılerinin müdür ve yazarları, Sovyet Ermenistanını her sahada tanıtmayı gaye edınmelidir. Ve vatandan uzakta yaşayan butün Ermenıler kendilerını bırErmeni devlelinın temsilcisi kabul etmelıdirler. Büyük Sovyet Devleti, Ermenistanın haklarını savunmak için ayaktadır.» Bu manıfesto. 1946 yılında Amerikada Enneni kilisesinin Papazı Leon Kasarcıoğlu"na geldığı zaman kılisenin arşivıne gırmedi. Kiliseye bağlı olanlara okunmadı Bunun netıcesi olarak, Papa tarafından aforoz edıldi ve papazuğı ehnden alındı. Manifestolar kilıselerın soğuk damgalarıyle damgalanmıştır. Kalifornıa kilisesinin manifestosu onun arsivinde değildir. menistanı canlandınnaktadır. Ya nı Kars ve Ardahanı... Harabelerin arkasındakı dağ. Ararat'tır. Ararat'ın en yüksek tepesi dumanlıdır. \tLKADDES ŞİİRLER nayurdun ait köşelennde iki şahsın resimleri bulunmaktadır. Bunlar Ermeni kültürünü kuran mukaddes şairîerdir. Bırınin adı Aziz Mezrop, diğerinınkı Aziz Sahag Bartev'dır. Her ıkisi 39 harften tesekkül eden Ermenı alfabesini yapan kişilerdır. Bugün bu alfabe Habeşistanda da okunmaktadır. Zira, İsa'nın Havarilerinden Thadeos ile Bartholomew, Kudüsten kalkarak Ermenistana gelmişler ve o zaman ateşe tapmakta olan Ermenılerı hınstiyan yapmışlardı. Kendileri Ermenilere dini öğretirken, onlardan da yeni alfabe^ yı Sğjenmi^erdi, ,İ^ö^şlerıud« Habeşistana uğraya» havariler^ Habeşleri hem hınstiyan yaptılar, hem de Ermeni alfabesini onlara öğrettiler. A 1AKOİS EDİLENT YER apa'nın bulunduğu Etchmiyadsin, Tanrının bir tanecık evlâdının gökten yer yüzüne ındiğı mahal olarak takdis edılmiştir Komünist Ermenıstanm Erivan merkezinın 10 kılometre kadar açığındadır. Bu yer, Ermeniler için kıbledir. mukaddestir. Bütün kiliseler, buraya bağlıdırlar. Belki bulunduklan devletın siyasî şartları buna müsait olmıyabilir. Fakat. bağlıhklarını aslında koparmanın imkânı yoktur. Ermenilerin kısa tarihi, her Ermenide hemen hemen bulucan bir fotoğraf kompozisyonunda sembollestirilmıştir. P Suriyell kaçakçııar bir köyıümüzü öldürdüler VEFAT Yenikapı çöplük oldu Tek ümidimiz sayın Cumhurbaşkanımııda Bu fotoğrafı izahım yapmak, Ermenı tarihinı bize özetlemek bakımından faydalıdır. Aynca, Türkiye ile ilgilı kısımlan vardır Ermenilerin 17 kırah fotoğrafı çerçevelemektedır. Altta sol köşede Erivan'dakı ana kilisenin resmı. sağ feöşede tse şimdı harap olan Ermenilenn mukaddes AN1 şehrinin resmı görülmektedir. Ortada viran olmus bir çehrin harabeleri üzerinde elini çenesine dayayan bir kadra oturmaktadır Bu manzara ana Er îşte Ermeni tarihi hakkında kısa bir özet de yapılmış oldu. Bu tarih, hâlen 3 milyon Ermenlnin canlandırmak istediği bir tarihtır. Daha doğrusu kiliselerin 3 milyon Ermeniye tesir ederek, onlan Türkiyeye karşı aleyhte kullanmalannı sağlayan bir vesıledir. Ermeniler bugün bazı devletlerın Türkiyeye karsı kullanmak istedikleri bir silâh olarak da yasamaktadırlar. Son Amerika Ermeni mitinglerinin sebeplerinde. son zamanlardaki Amerika antipatisini ortadan kaldırma politikasını arayabiliriz. Wilson'un. Ermenilere peşkes çektiği bir kısım Türkiye toprakları bizim hâkimiyetimizdedir ama, hâtırası eski değildir. Istedigine toprak veren, istediğinden alan. istedigine vâdeden bir zihniyetin temsileileri yeryüzünde yaçamaktadır. Son Amerika mitinglerinin hazırhk devresi vardır Bir kaç yıl sonra tekrar bövle miting ve nümayişler yapılacaktır. YARIN Bir Türk Düşmanının Amerikada Vazdığı Yazı Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlügü Birinci Bölge Madurlüğiinden: i L A Mttbammea Muvakkat bedeli teminatı Lira Lira 50,000 50,000 50,000 50,000 50.OU0 50.000 N Sivas Belediye Başkanlığından Dükkân Satılacaktır Uadde 1 M 1 b ITe I I Sebze halı aış kısmında Zeki özfıdan fcsnnda bulunan 47 numaralı dükkân Sebze halı dış kısmında Ahmet Yahnıcı ıcarında Dulunan 46 numaralı dükkân Sebze halı dış kısmında Turan Türkmenoğlu ıcannda bulunan 45 numaralı dükkân Sebze halı dış kısmında meydan hamamı cıvannda tbrahım Demır ıcanndakı 93 oumaralı dükkân Sebze baJi dıs kısmında meydan hamamı cıvannda Abdullah Sankaya ıcanndakı 92 numaralı dükkân Sebze halı dış kısımda meydan hamamı cıvannda tsmail Onsalan ıcanndakı 91 oumaralı dü^kân Buğday Pazannda Abdullah TelJı tcannda 2 numaralı dükkân Buğday Pazarında Muammer Ekmcı ıcannda 3 numaralı dükkân Buğdav Pazarında Celal Uağ ıcanndakı 4 numaralı dükkân Buğday Pazannda MahiT Çak m "kiı ıcanndakı 5 No.li dükkân Buğday Pazarında Abdullab S " e ' «canndaki 8 No.li dükkân Bufday Pazannda Saban Yıidınm icanndakl 7 No.li dükkân Buğday Pazannda Bâkt Altjn°2'u İcanndakl 8 NoJı dükkân Buğday Pazannda Ahmet ve îsmail Kalkanlı lcanndaki 9 numaralı dükkân Buğday Pazannda Mustafa Dag lcanndaki 10 No. ü dükkân. Buğday Pazannda Veli Kızılcan İcanndakl 11 No lı dükkân Buğday Pazannda Zlyaettın Doytnuş tcanndakl 13 NoJı dükkân Buğday Pazannda Halil Kmlcım icanndakl 13 Na a dükkân Buğday Pazannda Halil Kıvıleım ieanndakl 14 No b dükkân 3750 3750 3750 | Elmalıya sorıdan | sorular Sosyal düzen 1 3750 3750 3750 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 Pasoları ne oldu? 60.U00 60.0UU 6Ü,(JÜO 60,000 60.000 60,000 60.000 60.000 60.000 6U.UU0 60.ÜUO 60.000 425!) 4250 4250 4250 4250 2 Bu dükkânlann mülklyetı fcapalı zarf usulü İle satılacaktır thalesl 16İİW8 Urihlne rast. lıyan salı günu saat 16 da yapılacağından talıpleriD teklif mektuplannı thaleden bir saat e v v l Belediye Encümenı Başkanlığına vermelen şarttır. 3 Bu ışe dalr şartnameler Dvesal saatlen içinde her gün Belediye muhasebesınde eörülebill 4 thaleden mütevellit pul, tellâlıye v» masraflar alıcıya ait olup yalnız gazet» llân fie • refı Beledıvemi» »arsfınrtan fidenerektir (Basın• 18248 9^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog