Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 8 Ağustos 1969 SâBİFE OÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler arasında N&SIR, «MISIRDfi HÜRRİYETVE DEHOERASİ KJLBİL DEGİLDİR» DEDÎ KAHiRE a.a. AP Radyolar Moshova'ya göre Amerika Vietnam mvaşmı genisletecek SAYGON (a.a. A.P.) merika Dışişleri Bakanı Rusk m cuma günü bir basın toplan tısında Vietnam hakkmda verdiği beyanata Moskova tarafından şıddetli bir tepki gösterilmiştir. Ko nuşmayı yorumlayan «Moskova Akşam» gazetesi yazan Mihaylof, Amerikayı suçlamıştır. Dean Rusk'm konusmasmdan Amerikanın Vietnamdaki savaşı genişleteceği flTiiaınmı çıkartan Mihaylof, şöyle devam etmektedir: «Bnsk, askerden annmış bolgenin bombalanmasını haklı göstermeye çalışıyor.. Aynca, Pentagon'nn bu bölgeye Amerikan Kuvvetleri gönderilmesi sorununn incelemekte olduğunn da inkâr etmedi. Böyle bir davranıs ise, 1954 Cenevre anlaşmalarmm açık bir fhlâli demektir. Amerikalılarm, askerden armmış bölgeyi bombalamak için (b52) stratejik bombardıman uçaklan kulanmıs olmalan, Vietnam sa vaşını asamalı şekilde şiddetlendir me siyasetinde yeni bir adım atıldı gmı göstermektedirj Öte yandan, Amerikan Hava Kuv vetleri dün de Kuzey Vietnamı ve askerden tecrit edilmiş bölgeyi bombalamaya devam etmişlerdir. Kuzey Vietnamlılar «Sam» füzeleri kullanmışlarsa da Amerikan uçaklanna isabet kaydedemişlerdir. Bu arada Saygonda, Çin Mahallesinde bir lokantaya atılan bir bomba 48 kişinin yaralanmasma sa bep olmustur. Yaralılardan çoğunun durumu ağırdır. Bombayı atan şahıs yakalanamamıştır. Kuzey Vietnam Basın Ajansmın iddiasına gore, Vietkong çeteleri 23 temmuzu 24 temmuza bağlayan gece Güney Vıetnamda Nuok Man Amerikan Hava Alanmı basmış ve 70 uçağı tahrip etmiş ve 150 ka dar Amerıkan askerıni öldurmüştür. Haberin doğru olup olmadığı bilinmemektedir. DIS BASINDA Kadro meselesi Byle bir geriye dogm bakalım. Bundan birkaç : sene evrel tngili» sefareti vasıtasiyle Türkiyeye b»a Afrikalı zenci diplomat stajyerleri gelmiştL Bnnlar »erefine veya başka vesilelerle verilen kokteyllerde bn genç Afrikalılarla temas ettik. Çekingen ve meraklı halleri vardı. Bnnlar ne sayılannı, ne isimlerini tam olarak bilmek kabil olmıyan bağımsız genç Afrika devletlerinden birinin müstakbel diplomatlan, idarecileri, bülâsa kadro • snnn teşkil edecek adaylan idi* bnnlar dünyayı dolasarak, hem sefaretlerin nasıl çalıştıklarını, hem dünyanın ne tarafa döndüğünü öğreneceklerdi. Ter yer Afrikada patlak veren karısıkhklar, askeri darbeler, tatsız olaylar, bep bn kadro eksikliğinden gelmektedir. Çünkü, dünden bngüne bir memlekete, daima muhtaç oldn|v bir kadro tedarik edivermek kabil olmnyor. HattS bizim gibi yerlesmiş, kökleşmiş memleketlerde bile. Bn ancak devlette hiç defişmiyen bir idareci kadro namzetleri yetiştirmek endise sinin devamblığı ile kabil olnyor. Osmanh devrinde bn vannış. Hele Tanzimat ve civanndaa son zamanlara kadar Osmanlı devleti, bir kadro sıkıntısı çekmemistir. Otokratik idarelerdo partiler eline geeen memleketlerde kadrolar, iktidardakı partiye göre knrnlaca|ından sıkıntı daha da büyük olnyor. Onun için siyasî partiler oralarda gölge kabine ve gölge kadro yetişx tirip hazırlarlar. Bnnlar, meselft tngilterede o kadar ciddî şekilde çahşırlar ki, mnhalefetten iktidara geçtikleri zaman ele aldıklan hükumet departmanlarını idarede ve devlet meselelerinl çözmede zahmet çekseler de afallayıp kalmazlar. Bir memleketi iyi idare etmek ona yalnıı iyi ve nygnn bir idare sistemi vermekle temin edilemez. O sistemi tatbik edecek adamlar, yani kadro da l i « m dır. Eğer bu kadro meselesi ya dev* lette bir an'ane veya müesseselerin islemesiyle gerçekleşen otomatik bir insan vetistirme müessesesi haline gelm«zse zaman zaman kadro boslnğnndan zahmet çekilir, carara n|ranılır. Eskiden bnna «kahtı ricâl» denirdi. «Devlet adamı kıtügı» demektir. Tfirkiyede bn kahtı ricâl, bilhassa Meşrntiyetten sonra kendini göstermiş, tecrübeli devlet adamlannı tttihatcıların dar komiteci zihniyeti ile küçümsemeleri, başımıza kanlı harbler çıkmasına, memleketin yıkılmasıns •ebep olmuştar. Cnmhnriyetten sonra «kadro» meselesi düşünülmüş müdür?. tstiklâl Harbi devresinde Atatürk'ün etrafında toplanmıs, olan daha liyade ordndan yeti?me nnsnrlar onun direktifi ile aa çok devlet adamı vasfi bacanmışlardır; fakat ondan sonra bizde de devlet adamı ve kadro kıtlıgı başgöstermiştir. Bueüa Türkiyenin maraı kaldıfı güçlfiklerden biri de bnndan doğ« maktadır. Kimse almmasın. bizde ne siyasî, ne idari bir kadro yoktur. Çünkü bizde bir partinin «A» bölgesinden seçilmiş «B> milletvekill dört senesini doldnrdn mn, geride kalan il başkanı veya ilçe başkam Nasraddin Hocanm: Ver sv şerbet maşrapasım, biraz da biz ölelim! Dediği gibi bn sefer kendinin seçilmesini ister. Böylece partilerde bir io mncadele ve seçimlerde kırgınhk. Binnetice kadro istikrarsızhğı dognran daimî bir defisiklik olnyor. Ben bn kadro meselesini yalnız parti ve Parlâmentoya bağlanuyornm. Modern cemiyette her branş için insan yetiştirmek zorundayız.. tnsanlarımızın, dereee derece idareci sınıfı mntlaka en azından bir yabancı dili iyi bilecek. Bir kaç memleketi görmüs olaeak.. bir vakitler idareci mübadelesi vardı. Biıe çok faydalı oldu. Gene de bona devam etmek çok hayırlı olnr, Ben neye içerlerim bilir misiniz?. Bnndan bir ay kadar evvel Istanbul'dan, Ankara'dan, tzmirden bir kaç yüksek menıur ve knmandan, üç dört gün için Londra'ya dâvet edilmisti. Vay efendim! tstanbul'un valisi yok!, kumandanı yok! polis müdürü yok! Bırakıp gittiler. Oinr mn?. tstanbnl'dan 1015 gazeteci, hem de bazan çok ileri gelenleri sessiz sadasız seyahate gidince: Vay efendim! Efkân umumiyeyi sahipsiz bırakıp, nereye gidiyorsnnnz? diye neye telâşlanmadık? Bn memleketin idaresi bn kadar şahsî mi? Işte bn da kadro megelesi. Yetismiş profesyonel bir gazeteci böyle sey yazmaz ve yazdırmaz. Neden? Çünkü bn, boş bir lâf, lüzumsuz bir tenkid, yanlıs bir hücumdnr. Bence herkes hrsat bnldnkça dısan çıkıp bir seyler görmeli, öğrenmeli.. bakınız.. sn Londra'da oynanan fntbol dün ya kupası maçlanna giden bizim «as» futbolcular ne dediler Meğer biz: fntbol degil. top oynuyormusnz.. Doğrn sSze canım knrban. biz her isimizde fntbol değil; top oynuyoruz.. şöyle etrafımza bakınız. Devlet görüsü, millet görüsü ile, yani geniş zaviye i l c nelerle nğraşıyornz, ve neler bekliyorrız! B. FELEK iıt demeci ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangilin, Kıbns ile ilgili gensoru önergesinln Millet Meclisi gündemine almıp almmaması müzakereleri sırasında yaptığı konuşma, Atina basını taranndan geniş olçüde yorumlanmıştır. EBE taraftan «Kathimerinl» gazetesi diyor kl: tıksızlığın önlenmesi için de Yu«Bu sütunlarda Kıbns Hükumetinin, ERE iktidannın aynlnanistan, Kıbns meselesiniıı çö masmdan sonra izlediği politika zümü için en büyük tehlikeyi teş nın Adanın (de facto) taksimine kil eden taksimin önüne geçerek yol açtığı ve Adadaki kontrolün Zürih Londra Andlaşmalannı ancak TürkYunan görüşmeleriy kabul etmiştir. Suçlular eserlele sağlanacağı ileri sürülmüştıi. rini görsünler. Kıbns Hükumeti Bizira bu yorumlarnnıza karşılık ise bize, sadece askeri bir gezinti olarak tenkit ettiğimiz ve Papand ile Türk bölgeciklerini dağıtareu'ya karşı muhalefet yaptığımız bileceğini soylemesin. Çünkü me ileri sürülmüştü. Fakat Türk sele askeri değil, siyasidir ve '» Dışişleri Bakanı Adada taksimin Türk ile Rum kuvvetleri arasuısağlandığını ve Rum Kıbns devda Birlesmiş Milletler kuvvetleri letine paralel olarak Kıbnsta bir bulunduğuna göre mesele milde Türk Kıbns devletinin mevletlerarası bir mahiyet taşımakcut olduğunu gururla söylemiştadır. Kıbns Rum muhafız kuvtir. Maalesef bu doğrudur. Devetlerinin Türk bölgeciklerini mek oluyor ki kimseyi haksız ye dağıtabilmek için Barış Gücü as re suçlamadık ve kimseye de mukerlerinin cesetleri uzerinden halefet yapmadık. Sadece bir mantıksızhğı tesbit ettik. Bu man geçmeleri gerekecektir.» D M ısır Başkanı Nâsır, çoğu yaban a manleketlerde okumakta olan bir grup Mısırlı öğrenci ile dün dört buçuk saat kadar gö rüsmüstür. Nâsır, öğreneilerl» gö rüsmeye bugün de devam edecektir. mhtd* m«rent çeşitH görüslere hüı met etmemiz lâzım» demiştir. ZtRVE KONFERANSI öte yandan Ürdün Başbakanı Vasfi Tal, bugün düıenlediği bir basın toplantısında, dördüncü Arap Zirve Konferansmın plânlandığı üzere 5 eylülde Cezayirde toplanması gerektiğini öne sürerek «Ürdün, konferansm zamanmda yapılraas için israr edecektir» demiş tir. Başbakan, Ürdün Hükumetinin, konferansın ertelenmesi lehinde bulunan Arap ülkeleri nezdinde temasa geçerek, kararlarmı yeniden gdzden geçirmelerini istediğini de açıklamıştır. Bilindiği gibi Arap Zirve Konferansı, Arap Birliğine üye 8 ülkenin ertelenme fikrini desteklemesinden sonra belirsiz bir tarihe bırakılnus bulunmaktadır. Bu ülkeler, basta Mısır olmak üzere Libya, Kuveyt, Lübnan, Fas, Sudan, Irak, Yemen vc Suriyedir. Şimdiye kadar sadece Ürdün ile Suudi Arabistan konferansın ertelenmesinin aleyhind* olduklanm bildirmisler dir. Bu görüşme sırasında hangi koBUİar üzerinde durulduğu açıklan rrmmıjfır, Fakat Nâsır, dunkü görüşmeden daha önce îskenderiyede bir öğrenci konferansmda yap tığı konuşmada, hükumetin Mısırde çok partilı sisteme müsaade edemiyeceğini, çünkü böyle bir sistem kurulunca gerici gruplara aradıklan sansın verilmi* olacağını aöylemiştir. Nâsır, Mısırda gerici bir kapitalist parti kurulmasına müsaade ettiği takdirde Amerika Merkezi îstihbarat Teşkılâü'nm birkaç gün içinde bu parti saflarma sızacağım idis etmiştir. Nâsıra göre, suuf fark larmm ortadan kaldınlması ve ha kiki demokrasinin yerleşmesi tedricen sağlanabilir v« Batıdaki gibi hürriyet ve demokrasl Mınrda kabil değildir. Nâsır, «çok partfll abtem, MIOT4a tatbik cdilemes, fakat eemiyeti A «ESTIA» Markezinis'si «Gerçekten de Kıbnsta Türk köprübaşılan 1963 yılmdan beri korulmuştn. Bonlar da zamanla dornmlannı sağlamlaştırmaktadn. Bu bakımdan Makarios'ım, Kıbns meselesinm en mâkftl çözfl mü olarak bunu meçhnl bir tarihe bırakmakla, Türklerin ölfim kncagmdan knrtulamıyacağı çibi tâlihsiz Ada üzerinde diktatorlükle ozattığı Iktidarmi daha sağlam bir hale getiremiyeceğini de çok yakmda anlaması muhtemeldir^ Kan, ter ve gözya* Nükleer deneme yasağı andlaşma^ı 4 yaşma bastı WASEÜNGTON (a.a. A.P.) merika Dışişleri Bakanı Dean Rusk, nükleer denemeleri kumen yasaklayan andlaşmanın »»TTiTTi ÜÇÜnCÜ y l l d ö n ü m ü Wilson Ekimde mndîstam LONDRA (a.a. • A.P.) dolayuiyle yayınladığı bir bildirid«, Sovyetler Birliğinin, nükleer denemelerin tamamen yasaklanma n, nükleer silâhların yayümaması ve silâhsızlanma ile ilgili başka tedbirler konusunda Waahington ile anlaşmalar imzalamak için uz lasıcı bir zihniyet taşıdığını göstereceği umudunu belirünektedir. Büdirinin metni söyledir: «Amerika, Ingilter* ve Sovyet ler Birliğinin îmzaladıklan, nükleer denemeleri kısmen yasaklıyan andlaşma, bu 6 ağustos günü, dördüncü yılına girmiştir. O tarıhten beri bu andlasmaya 112 ülke kaülmışür. Andlaşmanın başanyla sonuçlanan müzakereleri nin uyandırdığı umut, doğrulanmıştır. Andlaşmayı imzalayanlar. onun vtcibeltrint, uluslararası ger ginliğin artmasına rağmen, saygı göstennislerdir ve dünya, atmos ferde, su altında ve uzayda sınırsız nükleer silâh denemelerinin teh didinden kurtulmustur. Nükleer silâhlan kısmen yasakla yan andlaşma imzalandığı raman, Başkan Kennedy, andlaşmanın git tikçe daha imha edici hâle gelen sılâhlar konusundaki tehlikeli yarışı denetim altına alabilecek ve bu yanşa bir son verebilecek başka tedbirlere yol açacağı umudu nu ifade etmişti. Amerika Hükumeti, nükleer silâhlann yer altında denenmelerini de yasaklıyacak evrensel bir an laşma yolunda ortaya çıkan engel leri aşmak için durmaksızın çalıştı. Kısmi yasaklama andlaşmasının dördüncü yılına girdiği bu sırada, bu amaçlan gerçekleşürme ahdimizi yenıliyoruz.» edemiyeceh • ngiltere Başbakanı Harold I Wilson'ın, Hindistan'ı kararlaştınldığı gibi ekim aymda ziyaret edemiyeceği açıklanmıştır. Işçı Partisinin 7 ekimdıeki konferansından sonra, Hındistanı ziyaret edeceği daha once açıklanan Wilson'ın Londra'dan aynlmasına Avam Kamarasının 18 ekimde toplantıya çağnlması engel olmaktadır. Açıklamanın Hindistanda nasıl bir tepki yaratacağı henüz bi linnvemektedır. Mobutı Belçikah «300 kadar beyefendb yi sıçladı «MAHİ» Çirimokos'çı «Çağlayangilin beyanlan, Kıbnsta idari bile olsa taksimin sağlandığı anlammı taşımaktadır. Bu durum karşısmda Türk Yunan ikili görüşmelerinin gizli tutulması için artık ortada bir sebep yoktur. Yunan milleti mill! meselenin ne halde bulunduğunu ve ikili görüşmelerin hangi komılar üzerinde cereyan etöğini öğrenmek hakkma sahiptir. Fakat bunun dışında, Türklerin kabul ettirmek istediği olup bittilerden kaçmmak veya bunlan önlemek için Yunan Hükumetinin ne gibi tedbirler almayı düşündüğünü açıklaması gerekmektedir. Kısacası Yunan Hükumeti, tnksiTn ve büyük sorumluluklar çıkman ile karşılaşmaması için, Çirimokosun istifasmdan sonra girdiği çıkmaz dan nasıl kurtulacaktır?» K BUYUK KAYBIMIZ Kemal Eruysal'ın kıymetli esi Refakat. Rıdvan, Adnan, Güner, Gdlbin ve Arcan'ın ıcvgill anneleıi Dr. Mehmet Kolcu, Ilhaml Özgeç, Nebahat ve Yüksel Eruysal'ın kayınvalldelerl Behire AJpasü'nün ablası Sallhatl nisvandan, 6 Agurtos cumartesl gunü ebediyet alemlne intlkal etmigtir. Cenazesi 8 Ağustos pazartesl günü Aksaray Valide Camiinden ögle namazını müteaktp kaldırılacaktır. . Çelenk gönderılmemesi rlca olunur. ERUYSA1 AILESİ CDOUŞIERDE DEĞİSMEZ PRENSİP BELKIS ERÜTSAL ongo Demokratik Cumhuriyeti Başkam General Mobutu, «Avrnps no. 1» radyotelevizyonuna dün akşam verdlgl blr mülâkatta, «Belçika • Kongo bnnaJımı, flişkflerin kesilmesine kadar varabilir, fakat bu kesilme bizden gelmiyecektir» demiş ve çöyle devam etmiştir: «Bümiyorum bunalım var mı? Bn daha riyade Belçikadan ge* len bir anlayışsızlık fakat Belçika dediğim nnnm, bundan başka bir Belçikayı yâni malî Belçikayı anlamak çerfkir. Bn Belçikada, önce eski Kongonun öldügünü, 1966 Kongosnnnn bağımSK oldnğunn, özgürlügüne kavnştnjjjnnu ve ahnacak kararlann Brükselden yönetilmemesi gerektiğini anlamak istemeyen 300 kadar beyefendi var.» General Mobutu, daha sonra Kisangani'dekl (eski Stanleyville) ayaklanmanm, ashnda bir yabancı mUdahalesi ve dışardald güçlü mall çevrelerin i?i olduğunu ileri sUrmUş ve hareketin Çombeyi yenlden ürtidara getirmek amacını gUttüğünü iddia ederek, cCombe» demiştir «Iiege ÜniversKesi Sosyoloji Fakültesi Profesörö Georges Clemens'a, bn harekit için 15 bin sterlin vermiştir.» ISIK ve OKTAY KORA oğulları KAAN'ın dogumunu akraba ve dostiarına mujdelerler. 4 Agustos 1966 GÜZELBAHCC Cumburlyet 9237 PARİS (a.a.) TEŞEKKÜR Kıymetli eşim vazife malulü Emekli Veteriner Albay MEVLIT hanımefendinin ölümünün kırkıncı gününe tefadüf eden 9/8/1966 salı günü (yarm) Iklndl namazını mutaakıp Şlş11 Camlinde azîz ruhuna ithafen okutulacak Mevlide dost, akraba ve din kardeslenmizin tesrlflerlnl rlca ederiz . HAMZA ERSOT Cumhurlyet 9235 ZİYA ATALGIN'ın cenaze tdreninde gerekll yardımlan yapan akraba, dost ve arkadaşlan İle Emekli Subaylar Derneğine teşekkfire acım mânl olduğu için gazetenlztn tavassutunu rica ederlm. Esi: ÜZETME ATALGIN Cumhurtyet 0184 SELÂFE MELÂHAT ERSOY Cok değerll eslm, DE GAULLE VE KENNEDY Baü Almanyanın eski Başbakanı Dr. Konrad Adenauer, Bonn'da Amerikanın Vietnam politikasını ten kid etmış ve savaşı müteveffa Başkan Kennedy'nm siyasi bir hatası olarak nitelemıştir. Adenauer, aynca, «Müteveffa Kennedy, Asyada bu şekilde bir savaşa ginnemesi hn susunda General de Gaulle'ün tav siyelerini dlnlemedi» demiştir. Çok Acele Kaynakçı ve Şofor Aranıyor Batman İskenderun Boru Hatb inşaatı işinde çaUşmak üzere çok acele kalifiye kaynakçüara, ağır vasıta şoförlerine ihtiyaç vardu. İsteklilerta 10A1966 Çarşamba günü J hakkmda a görüşmek üzere J. V. Entrepose Ttchint Bürosu Ankara Baymdır sokak No. 7/4 numarada saat 9 da bulunmalan rica olunur. (Cumhuriyet 9229) ögretmen ATŞE SEÇKtN ile Dr. A. RAMIZ KÜÇÜK Nlşanlandılar 5.81966 SIVAS HAS: 2121 9231 VEFAT Tahir ve Ismet Dinçer'ın oğlu, Fikret Dinçer'in ajabeyi, Suna Dinçer'ln kayınbıraderl. Maktav ve Idem'in amcaları, Re?it ve Semiha Özdemiroğlu'nun damadı, Sedat ve Binen Özdemiroğlu'nun eniştesi, Aysel Dinçer'in sevgill »jl, Anmet Dinçerln babası, Yüksek Jeolojl Mflh. müessll bıı trafık kazası »onunda vefat etmiştir. Cenazesl 8 Ağustoa Pazarteal gunü (bugün) dğle namazını mutaakıp Tejvikiye Camiinden kaldırılacaktır. AtLESI • En mutena semtlerde tam konforlu apartman daireleri, # Zenqın para ikramiyeleri Sayın Hekim ve Eczacılarımıza AKBANK (llâncıhk: 5018 9200) HİKMET DİNÇER rul Bayan Lusi Beri, Dul Bayan Ervir Kermanoğlu, Bay ve Bayan Ri$ar Fermanoğlu ve evlâdı, Uler, Kaldançıyan ve Czunkaya aileleri. sevgiU e$i, enlştelerl ve akrabaları BAV AGI BİR ÖLÜM Milletlerarası Filibe Fuarını ziyaret ediniz (l8Eylül2Ekim 1966) 22 MIĞmDfÇ (MtÇtK) BERt'nin traflk kazası neücesl vefat ettlğinl teessürle blldlrirler. Cenaze merarimi (Bugünkü) pazartesi 8 Ağustos 1966 laat 13 de Kadıkfiy Surp Takavor Ermenl klllsesinde lcra olunacaktır. t5bu İlân davetlye yerlne kaimdir. Vapur köprüden taat 12J0 da. Cenaze tşleri Servisl BECtDYAN Tel: 44 13 29 • 51 68 M •HMDHU. 'TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ VE • PERİFERİK DOLAŞIM YETERSİZLİĞI TEDAVİSİNDE • mhidroksifenlletanolamm hidroklorıd Ampul Uzun tesirli draje •••••• ••••••••••• • • • • • tlincüık: 5095 9231 SATIUK SİZI. ÇOK ESKİ BİR TMİÜİ 6EÇMt$i OLAN FİLİBE SEHRIMDE ZEVKLİ VE FAYOALI GÜNLEB GEÇİRHEĞE OAVET EDERİL • 8ahlblnden 19M B«lalr Sevrole • Takılde Satılıktır • KüeOkayasofya Kalecl Sokak Ömer i • • Telefon: 23 90 43 Cumhuriyet 9224 piyasaya verilmiştir BIOCHEMIE llsan» attanda tarafmdan Imal edilmektedir ECZACIBAŞI İLÂÇ FABRİKASI (Radar Reklâm: 750 9195) »•••••••••• ••••••••••» Foire Internationale Plovdiv Bulgarie ( B a s m : 16430 9204) k \»« Çanakkale Vakıflar Memurluğundan Yapılacak İşin Adı Çanakkale Yalı Cad. 22 Nolu Otel ve 7, 19, 21 ve 48 kapı No. lu dükkânlar çarşı Cad. 22, 14 ve 48 Nolu dükkânlar ile Fetvane Cad. 22 Nolu depo binası onarımı. Keşif Be. Lira Kr. 35060.48 Geçici Te. Eksiltme gün ve saati Lira Kr. 2628.79 2.9.1966 Saat 15 de 11,5 AYAK ^ a/» 3500 TL TAKSİTtB 205 TL PEŞIN 205 T.L »YOft 4100 T L 1 Yukanda keşif bedeli, geçici teminatı ve ihale günü ve aaatı yazılı ijlerin ihalesi 2490 sayılı kanuna göre ve kapalı zarf usuliyle Çanakkale Vakıflar Memurluğu binasında eksiltmt Komisyonu hururund» yapüacaktır. 2 Bn işe ait eksiltmeye katılabilraeleri için: Bu işin teknik öneminde (15.000) liralık bir işı muvaffakıyetle ikmâl ederek kabulünü yaptırdığını veya denetlediğini bildirır iş sahiplerinin idarece verilmiş belge ile Çanakkale Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla alacaklan ihaleye iştirak belgesini, 1966 yılı Ticaret Odası vesikasmı. 2490 sayılı kanun gereğınce hazırlayacaklan kapalı zarf teklif mektuplannı eksiltme saatinden bir ımat öncesıne kadar Komisyon Başkanlığına verümesi gerekir. 4 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Şartnamenin her gün mesai saatleri içinde memurluğumuzda görülebileceği ilân olunur. (Basın: 18163) 9216 PEŞİN | TAKSİTlg 3200 190 T.L PEŞİN T.L 190. T.L AYO» 3800 T.L 9 AYAK Dr. KEMAL ÇAĞLAR tdrar Yollan ve l'enasül Bastalıklan Mfitehassısı Galatasaray rurnacıbaş) Sok No 12 ügur Apt Saat 10 « ve 13 • 18 Tel: 44 14 ? 9US) J (tltııeüüc: . ÜjÇKEN İstiklâl Cad. 30 Beyoğlu İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog