Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SAJJİFE ÎKİ 8 Ağustos 1966 CUMHURÎYET PERS0NE1KANUNLARI g W.A.Y. TOPLANIYOR ve ZAM TASARISI Abdullah Kama personeli ve kama hizmetlerinde, beklenen ve Szlenen refarmlar serisl, nzıın ve ilnat çalısmalardan sonra l/mart/1966 tarihinde yfirürlflfe konan 657 n y ü ı Devlet Memnrlan Kanun* lle baslamış idi. Bu tarihten beri yürürlükte olduğu bilinen Te çoktan beri de bayali ile avnnalan bu kannnnn; malî yeterslzlik, nnıf tüzüklerindeki akgaklıklar ve kadro kannnnnan yetiştirilemeyisi gibi sebeplerle bir anda uygulamadan kaldmlması ve onnn yerine mevcut 470 milyonnn dagıtımı yoluna gidilmeg), da|ıtımdan mahrum bırakılanlar blr yana, faydalanan memurlan dahl memnnn etmemistir. Aslında bu kanunun kabarttığı ekonomi, dagıtılacak miktardan çok daha fazlasını kendi yönüne çekerek önceden emmiş bulunmakUdır. Tarihte komprador politikası cAbdülhamit, devletin 1 numaralı kompradoru idi. O çağda Osmanlı Bankasının Direktörü Panşrfris, Snltanın malî müşaviridir. Osmanlı Bankası, Sultanın sahsî servetini yönetmekte. ve sıkıstığı zaman ona para vermektedir. i'abancı alacaklılar Konsorsiynmu'nun ve daha sonra Vickers tekelinin direktörlüğünü yapan Sir Vincent Caillard. Sultan'ın uzun yıllar tngiltere Basbakanı ile münasebetlerini yürüten mutemet aracı olmustur. Hariciye Nezareti, yabancı tekellerin adamlariyle doldurulmustur. Hariciye Nanrlanndan Noradungiyan Efendi, Osmanlı Bankasına bağlı Genel Sigorta ıle tamlr ve Selânik Elektr<k Sirketinin tdare Meclisl Başkanıdır. tsadamı Sultanın vakınları. yabancı sirketlerin mutemet adamları kesilmişlerdir. Rasmabevinci ve Sultanın sırdası Kimil bey, yabancılann ünlü ajanlarındandır. Sultandan tstanbulnn sn islerinl ıslah lcîn imtivaz almıs ve bunu Fransız bankalanna satmıstır. Sultanın yakını Hasan Fehmi Pasa, bir Osmanlı • Fransız sirketinin ba^kanıdır. Saray erkânı, demiryoln, tramvay, elektrik, ve eaz tesisleri imtiyazlarmı yabancı şirketlere peskeş çekerek büyük kfirlar saglamışlardır. Tabancılara verilen tOtnn tekelini y5neten Türk rejisinin vönetim kurulu üvelerinden biri, Snltanın hnsusi kfitibi Nnri beydir. Diger bir kâtibi Sflrevya Pasa, knrrnn madenl isleten yabancı bir slrketln başkan Tardımcısıdır. Hamdi bev. Galip bev, Selim Pasa ribi Snltanın yakınları. Osmanlı Bankasına baflı Alman ve Fransız sirketlerlnin ortaklandır. 1903'ten sonra Osmanh Bankası .esremenlijini Dentsche Bapk ile paylasmak zoranda kalacaktır. Ama saray için bunnn efendi değisikliğinden baska anlamı yoktur. Türkiye, Abdnlhamit döneminde Osmanlı Bankasının yönettigi bir yan sBmürte haline gelmistir. Banka, öteki Avmpa bankerterivle birilkte, Dfiyun» Umumlye'yi kurmnf ve devlet rellrlerine el kovmnstur. Devlet eelirlerinin gittikçe artan ve bütçenln üçle birine varan kısmı Dfiyunn rnmmiveye rittiiî halde, herrfnven! borçlanmalarla yasanmıs ve fakat yenî borçlanmalar eski borçların taksitlerinl dahi ödemeye yetmemistir.» YukandaH satırlan Yön dereisinîn Abdfllharnlt flstüne bir lncelemesinden aldık. Çimdi de Mahmut Şevket Pasa'nın hâtıralanndan birkaç parça okuvalım. Diyor ki Mahmut Sevket Paşa : «Î4 mayıg cvma sabahı Harbiye Nezaretine geldim. tngiltere Büyükelçisî selâmlık merasiminden önee beni p5rmek Istedigini bildirrtl. Vaktln dar oidugvnu. Nezarette kabul edemiyeceHml, Sarayı Hnmavuns giderken Sefaretnaneve nfrayacaSımı sSvledim. Sefarethaneye ben «irerken Rusva Büvflkelçlsi eıkıvordn. Bflytlkelcf MnsnT petroifi frin Almanlara Imtivaı ven'ieeetinin dnyuldnSnnn, bunon tnrflizlere verllmt* petro! Imtiyaılanna mvkın oldnSunn, Londra"nın cok telS^ ett'MnJ bndlrdi. Aeaba tngtltere IW«sul'n kendi vitSTeH mf sanıvordn.» «Londra Riivükelrimiı mkl Sadrazam Tevfik Pata'dan gelen hîr telrraf midemi hnlandırdı. Vickers tersanelerl mndürlerinden Vir'l f}7l'pf t«tanbn?a caîırmıstım. Mr. Vlr, Tevfik Paw'va demis ki T Sadrazam Pasa. henim rlrlice tstanbnia ritmeml istemls. Ben tstanbuia gidlnee bütün Avrnpa bunun sebebint tahmin edecek. Tiirkivenln yeni eeml siparisleri vermek IstedlKini anlıvacak. Mamafib Sadrazam Pasa emrin! tekid ederse tstanbnla gttmeye hazinm. Bu mesele zihnimt kurcaiadı. Tieart bir firma olan ba trıuessesenîn bizi bu kadar diisnnmesi acaylptij «Fransız SefJH MSsvB Bnmbard geldi. Esat Toptant Pasa'nın ahlâk<;i7İ!k!arından bah«etti.» «Hükfimetce Î6 maden imtivazının verilmesinl kabul ettik. Bu maden imtiva7İannı ivteven is sahipleri nzun zamandan bfri ovalanıynrlardı. BıVden önceki hükumptlerin bu ovalamadan maksat ları. is sahiulrrini müracaata mecbur bırakıp para almakmıs. Tani avnen Sultan Hamit devrindp oldufu ribi. Bevaııt Sisli arasında tiine] vapılması projrslrtebn suretle uvutulmustu. Bu tünel projesl de hiikumetce tasdik edilmi*. Pad'sahtan iradesi hile »lınmıs oldufu halde harekete secilemivordu. Eski Sadrazam Sait Pasa bu imtivazı vermek için Deutsrhe Banktan 15 bln altın rüsvet istemis. Bnnu Almanya Büvükelçisi Baron Wangenheim blızat bana sövledi. Ba mesele üıerine tahkikat vaptım. Ogrendim kl, bîr Fransız firmasının temsilcisi de, bu Bevazıt • Sisll tflnel Imtiyazımn Almanlara deSil, kendilerine verılmesi için Osmanlı Hükumetine 3 miİTon altın teklif etmis.» «Babıâlive geldim. Deutsche Bank Müdürtinü kabul ettim. Tope» kı«lMı taHmhane* l*h> bo hartkodan. v » n » müyMAltuı istikraı etmrmiz meselesi eörüsiildii. Müdür bana : Sizin gibi namnsln zatlara tam itimadımız vardır. dedi. Lâkin ne vakte kadar iktidarda kalaca£ınıxı bilemeyiz. Kâmil Pasa gelirsr isimiz ne olur?» «Krupp fabrikalanna 150 bin altınlık sipariş vermfstik. Skoda fabrikalarınm mümessili Joseph Huber geldl. Kendilerine bir siparis verilmesi için ricada bnlundn. Krupp'tan daha ucnz bir fiyat ileri sürdü ve bana bir tniktar borç vermek Istediklerini sByledi. Anladım ki, memlekette henüz riisvet kaikmamıs^ Şu sıcak Yaz gününde geçmiste bugünü hatırlamakta fayda var. Osmanlı tmparatorluğu, yabancı sermaye, yabancı şirket ve dış yardım ile işte böyle kalkındı $imdi de komprador politikasında aynı bıçimde kalkınıyorU7 ÖZEN Dünys Gençllk Kurultayı (WA Y.) Genel Kurulu 1021 ağustos tarihlerl arasında Tokyo'da toplaruyor. Kurulteya yaklaşılj olarak 110 ülkenin gençlik hderleri katılacak. Toplantıları 25 uluslararası kuruluş izleyecek. bp btUmindeki gelişmeler sonucu nufus son derece hızla artmakta, toplumsal soruruann çözümü busbutün guçleşmektedir. Yoksul ülkelerin gençleri ise, her ne pahaEina olursa olsun, uluslannı ıleri toplumlar duzeyine çıkarmak, uhıslarını mutlaka mutlu yaşama düzenine kavuşturmak istemektedirler. tşte bütün bu faktörler, gençlerin güo geçtikçe daha fazla güç ve önem kazanmasına yol açmaktadır. Bütün hükumetlerin ve ulus lararası kuruluşların gençlikle ve Tokyo'da toplanacak Kurultay'la. yakından ilgllenmelerinln ve büyük değer vermelerinin başlıca ne denleri bunlardır. Alp KURAN T.M.G.T. GENEL BAŞKAN1 yası biçimlenecektir. Türkiy» Kama Personeli Sendıkalan Koniedensyonu tkinci Baskam Çfinkfl; bn hallerin biçbirlsi, milletçe var olma sartı saydığımıs ve bütün gücümflzü koyduğumuz, kalkmma ve llerleme çabalarımızla bağdaşamaz. Çfinkfl; yurdumuzun ekonomik, sosyai, kültürel konuları ile yakinen ilgisi olan, her sınıf karan personelinin birçok yBnlerîyle güven içine alınması ve kamn hizmetlerinin düzgün işleyecek bir hale getirilmesl, en önde çözümlenmesl gereken en Snemli bir ynrt konnsn olarak ortaya çıkmıstır. Çünkö; kendileri ve hizmetleri ile ilgili konnlarda, kimler tarafından neler söyleniyor, neler yazılıyor, neler yapıhyor oldnğunu günü günttne dinleyen ve teleyen aydın kisi gaydığımız yfizbinleree memnr, bnnlann yakınlan ve bnnların sendikalan bn haüerden sikayetçidir. ...Ve bizim hükümet WAY Genel Kurulu, yalnız çağımızın ve gençliğin sonınlannı ln celemek ve bunlara çözüm yollan aramakla kalmamakta; aynca her ülkeye başka uluslarm tanımaX ve gönüllerini kazanmak in> kânını da sağlamaktadır. Bundan da, sonunda, uluslar ve hükumet ler yararlanmaktadır. 1949 yılından bu yana bütün Tür kiye Cumlıuriyeti hUkumetleri, hangi görüşe ve programa baglı olurlarsa olsunlar, gençlikle çatışsınlar veya çatışmasuılar, Türk gençliğinin WAY toplantüannda temsili konusunda büyük bir ar> layış gösternüşler, Türkiye'nin çıkarlannı gözönünde tutarak, mumkün olan çok sayıda delege gönderilmesinde yardımcı olmuslardır. Fakat bu yıl Uk defa, (lş başmdald hükumet sorumlulannın Tür kiyeci ve faziletli gençlik kuruluşlarma karşı takındığı sakat ve ters tutum sonucu), Türk gençliği WAY Genel Kurulunda 9 delege ile temsil edllmek haktana sahip oldugu halde, tek delege ile katüacaktır. Bu da, işaret edelim ki, delegemizin yol masraflannı Dünya Gençlik Kurultayının karşılaması ile gerçekleşecektir. Eğer DUnya Gençlik Kurultayı delegeml zın yol masraflannı karşılamayı kabul etmeseydi. Türkiye Tokyodaki toplantıda temsil edilmevecekti. Oysa, WAY Genel Kunıllan, TUrkiye için bir başka yönden de özel bir önem taşımaktadır Şimdiye kadar bu çeşit uluslarara sı toplantılarda görüldüğü üzere Genel Kurula Kıbns konusunun bir kere daha getirilmesi kuvvetle muhtemeldir Nitekim, Yunanistan bu çeşıt toplantı'arda daima Yunan tezı lehine kararlar çıkarmaga tesebbüs etmekte. fakat her sefertnde Türk delegelerinın çalışmalanyla önlenmektedir 1964 ağustosunda Amerika'nın Amherst şehrinde toplanan WAY Genel Kurulunda cereyan eden şu olayla ve Türk Gençlik liderlerinin başansı her halde ilgi oekicldir: Kurultay'ın topiandığı sıralarda, Makarios hükumetinln Kıbns' taki Türkleri katliamı karşısında Türkiye'nin Rum askerl bedeflerinı bombalaması Uzertae, Türkiye' nın dünya gençliği adına takbıiı edilmesi lstenmiş; fakat delegelerımizüı çalışmaları sonucu, takbıh karan şöyle dursun Türk tezl lehine karar çıkanlmıştır. Buna karşılık, aynı tarihlerde Vietnamı bombardıman eden Birleşik A merika, bütün gayretlertne rağmen şiddetle takbin edilmekten kurtulamamıştır Ve bu olay, A merika'nm Vietnam politikasını Amerikalı gençlerin protesto etmesinin başlangıcını teşkil etmıstır Bütün bu gerçekler ortada dururken, iyi niyet heyetlenne mılyonlar harcayan Demirel iktldarının, Türk gençliğinin WAY Genel Kurulunda temsil edilmesini önle meye kalkışması, memleket dâvalannda nasıl büyük bır anlayışsız lık içinde ve Türkıye'ye en iyi şekilde hizmet zihniyetinden ne kadar uzak oldufunun venı ve tipık bir delilini daha vermiştir. 1 Way nedır Terkedilmelidir Cnutmamalıdır ki; geçim sıkıntısı ve emeğin karsılıgını alamamaktan çok, insan hak ve haysiyeti ile bağdlastırılamıyan, zamanla ve birçok faktörlerle yörüngesinden çıkartılıp kamn hizmeiierinj ters yBnlfl çalışır hale sokan, aynı paralelde oldugumuz hiçblr devlette gBruIemeyen, personel ve hizmet sistemimizin süratle terki artık kacınılmaı bir gerçektlr. Sorabilir miyiı : a) E«. dort ve akrabalan devlete yükeden, kimln, neyi, nasıl yaptıgı belli olmıyan Unnet dagıtımına devam ediisin mi? b) Dfirüst, ehll, başanh kimselerin gerilere atılarak, aranan niteliklerden yoksun kimselerin layık olmadıklan ve basaramıyaeaklan mevkilere bir isaretle gecirilmelerine devara ediisin mi? c) Bir kumı terfi edecek kadro bulamazken, diger bir kısmına ihtissg ve iitimas kadrolan bagıılanmasına devam edilstn mi? d) Bir kısmı yalnız raaaşını alırken, diğer WT kıstnının hem yevmiye. hem ekgSrev ve hem de tazmlnat almalanna devam ediisin mi? e) Bir kısmı devamlı olarak mahrnmlyet nSlgelerinde çalıstınhrken difcer bir kısmına sık »ık Avrnpa gezileri kayırıcılığına devam ediisin mi? f) özönü atıp posasmı çöp tenekesine atar jribl, 25 30 • 40 sene devlete sadakatle çalışmıs memnrn emekll yaptıktan sonra sefalete atan sisteme devam edilsin mi? g) Bir kısmı baretn, bir kısmı D ve E eet•eilerlnden flcret, btr kısmı flst derece, bir kısmı Ifçllikten yevmiye, bir kısmı teknik personel kadrolanndan yevmiye W, bütçeye gizli ve daha çok kulfet yükleyen, her yöne çekilebilen ve farklılıklar yaratan, kazat ve idarî mahkemeierce dahl bir kimsenin memnr mn, isçi mi olduguna karmr vermede tereddfltler beliren bu kansık ve dagınık uygulamalara devam ediisin mi? b) Her iktidar. Vekil, Genel Müdür, hattâ şnbe mfldurü deglsiklijinde, bir kısmını böbürlenip payalandıran, diğer bir kısmını ümit ve sabırlar içerisine saklayan nygulamalara devam ediisin mi? v.b~ Şflphesiz bayır... Çünkü; en ilerl devletlerdeki en yeni ve •a Mglam prenıipleri benimseyen, hak ve hürriyetleri en sapmaz temellere bağlayan yenl Anayaranızla bu hallerin hicbirisi bağdaşamaz. Yenilikler OrUdaki bu perisanlık flgililer ve yetkilileree uznnea bir lamandan beri, görülmüş ve anlaşılmıs oiacak kl, çıkanlan ve eıkanlmasına çalışılan bazı kanunlarla bacı yeni prensipler getirllmesine Ifizum gBrülmüştür. Bunlar; a) LJyakat, ehllyet ve kabiliyete öncelik vermek. b) Her meale|e ve her gBreve göre belirli flcret Sdemesl kabnl edilip belirli ve adil ölcüler konnlmak. e) Ek görer ve taıminat gibl kötii kullanılan Sdemeleri kaldırmak. d) Devlet bütçesinin ffleune ve ekonomik gidise g5re flcretlerl •yarüyablleeek kat sayı usulünfi getirmek. e) tdari metotlan deSistlrlp gelistirmek. f) tdareyi ve personelini nyamk tutabilecek, kamu hizmetlerinin dttiffln bir tarzda isievisini icerçeklestireeek; hizmet Içi e|itiml. sendikacılı(hn geiisimlni, Idare ile personelinin gSrüserek damşarak is yapmasını temin edecek karuilara yer vermek v.b. Bu prenslplerl hanrl ynrttaf, h»nfl memnr Istemez? WAT (Dünja GençUk Kuruluyı), 1949 yılında komünist ülkelerin «Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu» na karşüık olarak kurulmuştur. Komünist olmayan ülkelerin gençhğinl temsil etznestedır. WAY*in asll tiyesl olan kuruluşlara «MiHî Komite» adı verilir. Bir ülkede ancak tek Dir «MU1Î Komite» bulunabilir ve WAY'e üye olabilir. Bu, en üst gençlik kuruluşudur. Türklye Milll Gençlik Teşldlâtı, WAY'in kurucu ve asll liyesidır. Toplantının konusu iki yılda bir toplanan WAY Genel Kurulunda, dünya sorunlarını ve gençliğı llgilendiren her çeşıt konular ele alınmakla beraber, bir de özel bir konu seçilip derinlemesine lncelenmektedir. Tokyo'daki toplantı da dünya nıl fusunun üçte ikisinin az gelişmiş ülkelerinde açlık, sefalet ve cehalet içinde yaşadıgı ve bu durumun yalnız ulusal bünyeleri kemirmekİe kalmayıp dünya barışını da teb dit ettiği göz önünde tutularak, «Gençlik ve Kalkmma Savaşına Çagrı» konusu anatema olarak seçilmiştir Gerçekten, çagınuzın en önemli sorununu, yeni sömUrgedlik, bunun sonucu olan az gelişnuslik ve az gelişmiş ülkelerin kalkmması teşkil etmektediı. tnsanlık bu sorunu çdzümlemek, bütün kaynaklan seferber ederek az gelişmiş ülkelerin katanmalannı sağlamak zorundadır. Çünkü yoksulluk, gunumüzde, yalnız ulusal bünyelerde huzursuzluk ve karışıklık varatıcı ve düzeni yıkıcı olarak Icalmamakta; dünyanın çeşitli yerlerinde şahidl oldugumuz mevzii savaşlara da yol açmakta, bütün dunyayı ateşe sürükleyecek çeklrdeği bünyesinde taşunaktachr. Oysa bugünkü uluslararası diizen, az gelişmiş ülkeler lle gelişmiş Ulkeler arasmdakl mesateyi ka pamaya yardımcı olmak şöyle dursun, uçurumu daha da açacak yapıdadır. Işte hükumetlerin adeta kör ve sağır olduklan bu duruma karşı; dünya gençliği Tokyo'da çareler ârayacak^ gençliğin yöKsül nılush»rın kalkmması konusunda neler yapabileceğini tesbit edecek; kalkmma savaşını gerçekleştirme görevini yüklenerek, Dünya Barışını koruma ve vannın mutlu dünyasını yaratma görevini dogrudan doğruya üzerine alacaktır. way'ın amacı •••• •••• •••• •••• :•:: •••• • ••• • ••• •••• *••• mmmm Çözüm yo/u Teni personel kanunlarının noksan ve aksak vönlerine memurlanmız tarafından elbette barı haklı itirazlar olacaktır. ttrazların dejeri ve rerefci ilml ySnden eiddî olarak ineelenebilir. Cotunlukta olan kficök memurlar icin. tonu topn bir eibise bedeii kadar da olmayan, gecici zam teklifler! lle kamn personeli ve kamn hizmetlerinde ele alınan ve hir kısmı kannnlasan reformlann frenlenmesi veys r«rl bırakılma<« kat'iyen benlmseneme» ve memleket gerçekleri ile baSdastınlamaz. 1%6 bütçe<iine konnlan naranın bn sekiide (•aihtılması, aolında eksik olan imkSnlann biiv bütün vok edi1ıne<ii demek olaraktir. Bn naramn daha bazı imbânlaria b'rİMtinlerık blnkp efliltnesi; emeklilpr flahil. Devlft, Belertivr. fWl tdare ve tktltadi Katnn KnrulnsIarınr!'»W * sTiın> ta «avılan personel il<> üeili lornnhık dnvnlan kannnlann ve bn sektörlere ait çoktandır «"alısılan idart reformların heu birlikte ol^ass hi'» kısa »ralaria yarfirlüte konniması. blol.» editpn parantn da o zaman knllanılması en güvenilir bir cözüm voln olacaktır. WAY"in amacı «Gençliğin ihtıyaçlarmı ve sorumluluklannı kendi kendisine tncelemesini ve dikkatin bunlar fizerine çekilmegini» sağlamaktır. WAY, çaiıştnfllarmın temeli olarak Birleşmiş Milletlerin Evrensel tnsan Haklan Beyannamesini kabul eder ve çalışmalannı buna göre vürütür. WAY, amacıru gerçekleştirmeis İçin, özellikle «trklar arasında saygıyı artırmaya ve uluslararasında karşıhklı anlayısı gelistirmeğe»: «gençliğin fhtiyaçlar ve sorunlan hakkında bilgiler toplamağa»; çenç lik knruluşlanyia Ogfli haberleri, onlann çalışmalanm ve metodlannı duyurmağa»; «bütün ülkelerin gençleri arasında görüş mübadelelerini kolaylaştınnağaıı; «gençleri. kendi kuruluşlarında ve toplumlarında sorumluluklar yıiklenmeğe teşvik etmeğen: «bağımsız olmayan ülkelerin milll gençlik hareketlenni bagımsızlıklarını elde etmeleri İçin savaşlarında desteklemeğe»... çahşu1 Kuruıtay'ın önemı •.:: ::: »•• *>• ••• *•• ••• *••• BU YH, YAD AÇI6IN1 KAPA1HAUYIZ H. Avni ŞANDA 1966 yılının, tarnn ürünleri bakımından bereketU bir vü olarak kabul edemeyiz. Ba yıl içinde, ancak normalin üstüne olraak üzere, çeşitU ürünler elde edilmektedir. Bu üstünlüğün de, hnbabat ve ayçiçegi tohumu ürünleri saflamaktadır. Geçenlerde, Ankara'da resmî tahmin komitasi da. yaymladığı bir raporda, hububat ürunünü 9JO0.OM ton, ayçiçegi tohumunu da 220.000 ton tahmin etmistiı. Geçen yıl ise, hububat 8 O .O Ü 0t O ton, ayçiçegi de 130.1)00 tondan ibaretti. Komitamn diğer ürunlere ait ön tahminlerini aşağıya yazıyoruz: lon Crfin 850.UOO Çavdar 3.800.000 Arpa «.000 Kus yeml 95.U00 Nohut Mercımek ıoo.uoo 6.UU0 Soya 9.500 A. Fıstığı 60.000 Badem 100.000 Zeytin 150.000 Tütün 215.000 Incir (yas) 3.000.000 Üzüm (yas) dur: Acaba, yağlı tohumların bol oıacagı iaw> yılında, yağ açıgımıza ithalita ihttyaç kalmadan kapamak kabU olacak mı? Meseletıin can alıcı noktası budur. Bilindiği gibi, yağ açığını kapamak amacıyla, yabancı ülkelerden nebatl yağ ithalı normal olarak telâkki edilmektedir. Acaba, yağlı tohumlar, yerii yağ fabrikalarınm ıhtiyacını karşUamıyor mu? «Her halde. adı geçen bu firünler noksan ounuştur ki yağ ithali zaruret haline girmiştir.» diyeceksiniz. Halbukj durum böyle dcğildir. Her yıl, ihracata ait listelerde, yağlı tohumlar ihraç edlldiğini görmekteyiz. MeseU: 1965 yüında. yabancı filkelere, 34.850 ton kadar çeşitli yağlı tohumlar satümıstır. Bunun değert ise, 28.822.000 U rayı geçmemektedir. Nebatî yağ tthaline gelince: pamuk yağma 68.133.000 ve soya vağma da 24.701.000 lira ödenmiçtir. Bir yandan, yabancı ülkelere yağlı tohum ihraç ederken, öte yandan da, nebatî yağ açığını kapamak için ithalât yapıyoruz. Acaba, bu yıl da, yağlı tohumlar üretirniyle. yağ fabrikaları arasındaki bu dfizensizlik devam edecek mi? Bundan, haklı olarak süphe edebiliriz. Bu mesele etrafında göze çarpan iki cereyanın özetlerini asağıya yanvorus: Q Geçenlerde, Adana'da toplanan pamuk semınerinde, çifit ihracının faydalanndan bahsedilmişti. Bu flklr, çu suretle savunulmaktadır: [ç piyasada, çiğit ve bunun gibi yağlı tohumların fiyatlannı korumak zorundayız. Ürün fazla olduğuna göre, yağlı tohumlara ihracat lisansı verilmemesi için hiçbir sebeb voktur. Esasen geçen vıl dp ihraç yapılmıstı. Q Madalyonun ters tarafı da söyledir: Her seyden önce. nebatl vağ açığını kapamak zorundayız. Yağlı tohum satarak, bundan elde edilen dnvizin iki iiç mislini nebatî yağ ithaline sarf etmek ne dereceye kadar akla yakın bir harekettir?.. Yağ fabrikalannı taro randıman ile çahştırmak için, yağ tohumu ihracatmın tehlikeli olduğu kanısındayız. • •• • •» • ••ı • ••a • ••• • P>a •*•• •••• • ta. •••• • •II •••• • ••• • ••• • ^•» •••P Ayçiçegi tahminteri Biz, bu yazunızda 1966 yılı urünlerine ait, ön tahminlerden yalnız ayçiçegi ile. pamuk çiğidi üzerinde durmak istiyoruz: 1966 pamuk ürünü 240X100 ton olduğuna göre. çeçen nldan tarksız olacağı anlaşümaktadır. Bu hesaba «öre. yağ üretüecek olan çiğit miktarı da 500.000 ton olarak kabul edilmektedir. Çiğit rekoltesı nakkında yapılan talıminlerin isabetU olduğu teslim edilmektedir. Fakat, Ugıli çevrelere göre, tahmin komitasırun ayçiçegi tohumu hakkında vaptığı tahminlere de katılmakta tereddüt edilmektedir. Zira. Diyarbakır bölgesinde, geçen yıla nisbetle daha bol miktarda ayçiçeği ürünü elde edildiği ileri sürülmekte ve bu ürünün 260 • 300 bin t D araO sında olacagı kuvvetle tahmin edilmektedir. Netice olarak, özel kaynaklar ve resmî tahmin komitası da bu ürünün eeçen yıla nazaran fazla oiduğunda birleşmişlerdir. WAY Genel Kurul toplantılarına, dünyanın her yerinde büyüfe bir önem verilir. Niteklm, butun hükumetlerin ve uluslararası kuruluşların dikkaüerı bugilnden Tokyo'va çevrilmiştir Bunun nedenl ortadadır. Bugün dünya nüfuSu 3 mılyar Itadardır ve büyllk çogunluğunu gençler teşkü etmektedır. Boylece gençler, yalnız dünya nüfusu lçindeki sayılan itibariyle büe. büyük bir güç olarak ortaya çıkmaktadırlar Yarınm dünyası, geniş ölçüde, gençlerin esen olacaktır. Yarmıa dünyasında gençler yaşayacakur. Dünya gençlıği bunun bilincme varmışür. Bu sebeple, gençler ül kelerinin yönetiminde gün geçtıkçe daha (azla söz sahibı olmak is temekte ve olmaktadırlar da. . WAY Genel Kurulunda, her UlGençliğı gıttikçe artan oranda ke, nüfusu oramnda temsil edilciunya ve yurt sorunlarıyla llgılen mek hakkına sahiptir meye götüren nedenler şüphesız Başka Ülkeler, W Y toplanüia A çok çeşitlidir. Fakat bunlann ararının ulusal ve uluslararası bayatsında en önemli yeri, denilebilır ta taşıdığı büyük önenı dolayısıykl, çağdaş teknik gelişimin yaratİe. bu kontenjandan en genış ölçütığı sonuçlar tutmaktadır. de yararlanmaktadırlar Şüphesiz. ONESCXD'nun bir raporu yaklabu konudaki teknik ve malî tmşık olarak 300 milyon gazete nüs kânları, hiçbir karşılık beklemehasınm, 400 milyon radyo alıcısı den, ılgili ülkelerin hUkumetleri nın, 130 milyon televizyonun dün sağlamaktadır. ya tıalkına durmadan bilgiler ilet WAY tOT4antılarma verilen öne tığinı. ayrıca 212 binden fazla si mı bellrtmek Uzere söyleyelim ki, nema salonunun halkın hizmeWAY'e üye olmayan ülkeler daiıı, tınde olduğunu belirtmektedır temsilci ve gözlemcı gondermels Bu rakamlar, ayni zamanda, genç luzumunu duymaktadırlar. lerin sahip olduklan baber alma Nitekim, WAY'in Uye sayısı bukaynaklarının bolluğunu ve önegün 55 tlr. Pakat, Tokyo'daki topmini de ortaya koymaktadır. Bunlantıya yaklaşık olarak 110 ülkelara bir de başka teknik araçların nın gençlik liderleri katılacak ve özellikle çağdaş ulaştırma araçizleyecektir. tzleylciler arasında larının etkilerini de eklemek geSovyet Rusya, Polonya, Romanya rekmektedir. Böylece, çağdaş tekgibi komünist ülkeler gençlik temnik araçlar, gençlerin yalnız yurtsılcileri de buluridcaktır. Toplantı larınm gerçeklerini öğrenmelerini lann aynca 25'e yakın uluslararasağlamakla kataıamakta, onları sı kuruluş taralından izleneceği dünya gerçekleriyle de karşı kar ve dünyanın en ünlü bilgilerinırı şıya getirmektedir. Bunun sonu ve Devlet adamlarının görüşlerinl cu gençler, ister istemez, gittikçe açıklayacaklan gözdnünde tutulur ELEKTRİK artan oranda toplumsal ve siyasal sa, WAY Genel Kuruluna bütün MAKİNESİILETRAŞ" hayatla ilgilenmektedlrler. Ve, bir dünyada verilen önem daha iyi üikede modern teknik araçları OlMADANONCt KULUNINir anlaşılır. topyekun tahrip etmeden, gençleÇünkü, Kurultay'da yarının dün (îlâncılık: 4888 9199) rin yurt ve dünya sorunlarıyla ilgılenmelerini önlemek irnkânsız gozükmektedir Senelerdenberi A\Tupa'da muhtelif endüstri branşlarınöte yandan, bugün dunya nüfuda çalışmı; tecrübeli sunun tiçta ıkisi az gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Gelişmiş Ulkelerın insanları en müreffeh bir toplum düzeninde yaşarlarken, az yakmda vatanına dönecektir. Faydah olabileceği müessese. gelişmiş ülkelerin nalkları sefalelerle temas arzusundadır. tin, cehaletın ve açlıgın pençesınReferans ve irtibat için Tl: 27 72 33 İSTANBl'L de kıvranmaktadırlar Bu ülkeler de nüfusun yarısmdan fazlasını genç nüfus teşkil etmekte, aynca Cumhuriyet 9226 Başka ülkelerin hükümetlen • ••«•••••I BOGAZİÇİ AKGÜN KOLEJİ 19661967 D«rs Yılı için Kayıtlar d«vam «tm«ktedir. 1 Orta, Lise son sınıflarla ara smıfiarın 2981966 tarihinde başlayacak imtahan programları okulda ilân edilmlştlr. 2 Bütün sınıflara yeniden öğrencl kaydına ve eski kayıtlartn yenilenmesine devam edilmektedir. ( O r t a binnci sınıf ikinci sube kadrosu dolmak üzeredır ) 3 Kayıtlar, Cumartesi hariç haftanın h e r ' günO ^ 9 . 1 7 arasında yapılmaktadır 4 Yaşı büyük, belgeli ve cezalı öflrenci almmaz. 5 llkokul öârencıleri Buyükdere ve Şişli'ye kadar okul vasıtası ile evlerinden alınıp evlerıne teslirn edilir Emirgin, Emlrgtn Cad. 9 2 / 1 • IsUnbul Tel.: 63 56 80 (llâncıhk: 5056 9201) BÜTÜN SINIFLARI MUADELETLİ KIZ • ERKEK İLK ORTA L İ S E • YATILI • GÜNOÜZLÜ •••••HUMHHHB ••••••••••••••••a MAKİNA ve ELEKTRİK MÜHENDİSİ Denizcilik Bankası T.A.O. Beylerbeyi Şııbesi BUĞÜNDEN İTİBA.REN YENİ BİNASINDA H İ Z M E T İ N İ Z D E Sonuç Dış ticaret Rejiminin ihracata ait bölümlerinde. yağlı tobum ihracı için Ticaret Bakaıüığı'nın lisans vermesi lâzımdır. Ticaret Bakanlığı lisans yetki sini kullanırken, pek nazik ve sorumlo bir durumda bulunmaktadır. Bunun için, bu vetkiyi nasıl kullanacağını merak ediyoruz. imuilHHMINIIHMHmutttn !••*••••>••••«•••••••>••••«•••••••• •*•«••••*•••••••••>•••••«•••••••••< ••••••••••••^•••••••••••«••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••l ÖZEL ÇEKİLİŞ HER ÇEŞİT BANKA MUAMELELERİ Yoğ açığı kapanacak mı îağb tohumlar bahsinde, hatıta gelen soru şu ARNAYURUK YILMAZ ÇETİNER BİÜNMEYEN ARNAVUTIUĞU TAM BİR TARAFSIZ GORÜŞLE SİZLERE A N t A T I Y O R INEAMERİKAN DOLARI, NE RUS RUBUESİ ... IBEKTAŞİLERİN UDERİ F. OEDENİN ANLATTIKLARI ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• (Basm 18202/9205) HESAP AÇIMZ MEVDUATINIZ1 FAZL.\LAŞTIBIN1Z ADRES: Beylerbeyi Yahboyu caddesi No. 79/bc ALPULLU PANCAR KOOPERATIFI Müdürliiğünden Kooperatifimiz ihtiyacı için Alpulluya teslim edılmek şartiyle 1000 ADET BOŞ ve TEMİZ SAÇ VARİL 6000 ADET PANCAR DİĞRENİ ve 3500 ADET PANCAR SÖKME BELİ «atın alınacaktır. Tekliflerin 28 81966 tarıhine kadar Alpullu Pancar Kooperstifi Müdürlüğiine verılmesi. Ü&ncılık M98/9232 N O R A ' mın Sevgi dolu ilgüeriyle sağlığa kavuşturan Hocalarma ve Arkadaşlarına Sonsuz teşekkurler DARYAVIJZ TANAV ÖNGENLER CnmhıırİTet 9233 ZATİ SUNGUP SİHİRBA2LIK va İLLÜ2YON SIRLARINI İFŞA EDJVOR Ü V VERS/ I İ STÜDYOSCN'DAN ^ E KATALOÛ İSTEYİNİ2 POSTA «UTUSU JSENEL DAGITIM : HÜR DAGITIM (Cumhuriyet 9221) (llâncüık: 5Ü78 »202)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog