Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

x okuyarak değerlendirin î l /jte en yeni/er/ : HEMINGVVAY IRHAKTAN DTEYE CROMN BİR ICI SARKI IKlİMLER(2.bas« A.MAUROIS J Şaheser Romanlar > | Yaı tatilinizi ^R ROMAN KİTAPLIĞINtZA YENfrBİR Pearl BUCK Her lcıtapfcabartmabez cıltli ^ \ » t"ı%^r n f ,beş renk ceketkaplı 12,5 L. ) V # l / V t | N v J YAYI NEVİ 43. yı sayı 15094 u m h u r i ye KURUCUSO YTJMJS NADİ Telgraf v e m e k t u p adresi: Cumhurryet tstanbul Focte Kottutu îstanbu] N a 246 Telefonlar: 22 42 9 0 2 2 42 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 3 9 8 2 2 İ 2 08 Pozartesi 8 Ağustos 1966 devam ediyor WASHİNGTON BEYRUT AMNAN BÜYÜK ELÇİLERİ MERKEZE ALINACAK CİHAT ALPAN TEMASLARI HAKKINDA SUNAYA BİLGI VERDİ ELÇİLİKLERDE A F D U ND E DEĞİŞİKLİK ONAYLANMADI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) abancı ülkelerde Turkiyeyı temsıl etmekte olan büyükelçılerimız arasında, önümüzdeki ay içinde geniş değişıklıkler yapılacak, bırçok büyukelçi merkeze alınacaktır. Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, bu konudaki kararnameyı hazırlaraak üzere, Marmaris'e gitmiştir. Dışişleri Bakanlığına yakın çevreler, Bakamn, Marmaris'e kararnameyi her türlu etkıden uzak ve sakin bir kafa ile hazırlamak içın gittiğini belirtmektedırler. Gülek: Size sol adı yakışmaz Ecevit: Ortanın solundayız ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MilletvekiU Kasım Gülek dün gazetemize verdiği özel demeçte, «Sol adının Halk Partisine verümesine razı değüim» demiştir. Gülek bu konuda şunlan söylemiştir: cHalk Partisi, Türkiyenin lüznmlu bir siyasi teşpjkkülüdür. Vazgeçilmez bir müessesedir. Bugünkü durumunu befenmiyoruz. Kalkındırmak gerek. Bu kalkındınna yolunu her vakit ol kalkındırma yolunun her vakit ol duğuna inanıyoruz. Halk Partisini halkın partisi haline getirme çabasındayım. Bu bir mevkJ ve şahıs dâvası değildirj» Y G/ttf... Gördü... Döndü ANKARA Cumhuriyet Bürosu Cumhurbaşkam Cevdet Sunay'ın Af Kanun Tasarısuu incelemeye devam ettiği oğrenilmıştir. Cumhurbaşkarüığı Genel Sekreteri Cıhat Alpan'ın A n karadan ayrılmadan önce Anayasa Mahkemesi üyeleri ve bazı generallerle yaptığı gönişmeler ışığında Sunay'ın bir süre daha kanunu inceleyebileceği belirtilmektedir. öte yandan büdirildiğine göre, Adalet Bakanı Hasan Dinçer Izahat vennek üzere Istanbul'a gidip dönmuş bulunmaktadır. Kanunların Cumhurbaşkanlığınca ımzalanması ile ilgili Anayasanın 93 üncü maddesinde şöyle denilmektedir: «Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunlan on fün içinde yaymlar, uygun bnlmadığı kanunu bir daha eörüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerckçe ile birlikte ayni süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunlan ve Anayasa bu hükmün dışındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gönderilen kannnu yine kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanlığmca yayınlanır.» Af Kanununun kanunlaşmasından bu yana beş gün geçmiş bulunmaktadır. Bu durumda Cumhuıbaşkanınm bir karar vermesi için daha beş günü kalmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi bir süre önce Af Kanununun Cumhurbaşkanı tarafından veto edileceği yolunda şayialar çıkmışü. Sunay'ın bu kanunu imzalamakta gecıkmesi ve incelemelerine devam etmesi Ankara'da çeşitli tefsirlere yol açmış bulunmaktadır. Ote yandan, Istanbula gidip dönen Adalet Bakanı Hasan Dinçer dün kendısiyle konuşan gazetecilere, «Af Kannnnmın pazartesi günü (bugun) Sayın Cnmhurbaşkanj tarafından imzalanacağını urnuyornma demiştir. Değişiklikler Emin kaynaklardan aldığımız haberlere göre, Washington Büyukelçimiz Turgut Menemencıoğlu Merkezde Genel Sekreter Siyası Işler Yardımcılığına, Beyrut Buyükelçımiz Taha Canm Merkezde Genel Sekreter Iktisadı îşler Yardımcılığına ve Amman Büyükelçimiz Huveyda Maya Tepek de Merkezde Genel Sekreter Idari Îşler Yardımcılığına atanacaklardır. İlgililer, Genel Sekreter Yardımcılıklarına büyükelçiler atanmasını, «Merkez teşkilâtında yapılacak reorganizasyonun baslangıcı» olarak nitelemektedırler. KIZILAYOLAYI İLEİLGİLİ lOhİŞİ TUTUKLANDI Ortanın solu CHP mılletvekili ortanın solu hakkındaki görusünü şöyle açık lamıştır: «Halk Partisi sosyal konulara kurulduğu gün eğihniş bir partidir. Halkçılık, devrimcilik, devletçilik »nlamlan en ileri sosyal konulan içine ahr. 1955 kurultayında kimse ağzına sos kelimesini alamadıfı bir devirde Halk Partisi sosyal bir partidir demisim dir. Buna inanıyorum. Ama durup dnrurken milletin benimsemedifi, hoşlsnmadığı altından kötü mânalar çıkardığı sol adı nrn Halk Partisine verflmesine razı defflim. Siyasî bir parti seçim kazanmak zornndadır. Millete rağmen seçim kazanılamaz, millete kendini sevdirerek, güven sağlayarak seçim bazanıhr. Gayretüniz buduTj» Emeküliğe Bunlardan başka, Bern Buyükelçımiz Kemal Nijat Kavur, Santıago Buyükelçımiz Cevdet Diılger ve muhtemelen Kabil Buyükelçımiz Cemil Vafi emeklilik sürelerini doldurmak üzere olduklanndan Merkeze ahnacaklar ve kısa bir süre sonra emeklıye sevk edileceklerdir. Uzun süredir dış ülkelerde görevli bulunan Viyana Büyükelcisi Seyfettin Tnragay, Bükres Büyükelçisi Şemsettin Arif Mardin, Rio de Janeiro Büyükelçisi Osman Dostel, Trablusgarb Büyükelçisi Barban Isın, Madrit Büyükelçisi Seyfullah Esin. Meksiko Büyükelçisi Fethi Askın ve Vatikan Büyükelçisi thsan Kızıloğln Merkeze gelecek ve burada çeşitli yüksek görevlere atanacaklardır. Bu arada Buenos Aires Büyükelçisi Fuat Kepenek'in de Merkez teşkilâtında görevlendirileceğinden bir ihtimal olarak söz edilmektedir. Tahran Büyükelçimiz Nejdet Kent de söz konusu kararnamede, Merkeze gelecekler arasında yer alacaktır. Aldığımız bılgılere göre, Kent, Merkeze naklini kendisı talep etmiştir. Akra Büyükelçimiz Mahmut Dikerdem ise, bu kararname ile yer değiştirecek, Birleşmiş Mılletler Cenevre Ofisinde daimî delegeliğimize atanacaktır. Uzun süredir Sofya Büyükelçiliğı görevınde bulunan Necmettin Tunçel'in de başka bir dıs göreve atanacağı söylenmektedır. Öte yanda, Tokyo Büyükelçimiz Melih Esenbel'in Washington Büyükelçiliğine atanma«ı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) AMERİKALILAR YARGILANIYOR ANKAKA, (Cumhuriyet Bıirosu) Kızılay Meydanında önceki akşam ıki Amerikah assubayın sebep olduğu trafik kazasından sonra meydana gelen olaylarda suçlu gdrülen 10 kişi tutuklannııştır. Ayrıca, sarhoşluklarından kazaya sebep olan Amerikalılar, Suçustu Mahkemesine sevkedilmişlerdir. Olaydan sonra halk tarafından linç edilmek istenen Owen Manning ve Danny Schumckler, gaynmevkuf olarak yargılanacaklardır. Ankara Emnıyet Mudürlüğü I. Şube Mudürlüğü dün bir açıklama yapmıştır. Açıklamada: Tuslog'a ait 60. B 1166 plâkalı aıabayı tahrip edenlerin 10 kişi olduğunu ve tevkif olunduklarını, bunlardan bir kaçının şupheli olduğunu, pasaportsuz Bulgaristan'a ve Surıye'ye kaçmaktan da sanık bulunduklarını bildirmiştir. Emniyetin bu konudaki açıklaması şöyledır: «Sanık olarak Adalete verflen ve h&disenin gelişmesinde elebaşı olarak rol oynayan bu kimse( Arkası J»a. 7. Sıi 1 de) Aftan yararlanacaklar Boğucu sıcağa rağmen şehrimizdeki turistler giineşin altında hallerinden dün hiç de şikâyetçi görünmüyorbu'dı. Yunan Elçisi, Askerî Araç ile İnceleme Yapan llk Dıplomat İmroz ve Bozcaada'daki baskı iddialarmı inceleyen Yunanistan Büyükelçisi Delhanis'e Bozcaada Rumları ilgi gostermemişlerdir. Fotoğraf, askerî vasıta ile inceleme gezisine çıkan ilk Büyukelçi olan Delivanis'i Çanakkale'ye dönüşünde sahil botunun kumandanına teşekkür ve veda ederken göstermektedir. (Fotoğraf: Orhan ERİNÇ> VİETNAM'DA ALTI AMERİKAN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ SAYGON, (A.P.) Kuzey Vietnam'daki hedeflere hucum eden Amerikan jet bombardıman uçaklarmdan altısı dün Kuzey Vietnam klâsik uçaksavar bataryalarınca düşürülmüştür. Düşen uçaklardan beşinin Hava Kuvvetlerine. birinin ise Donanmaya ait olduğu bildirilmiştir. Uçaklarda bulunan sekiz havacıdan ancak ikisi kurtulabilmiştir. Diğer altı pilotun Kuzey Vietnam Kuvvetlerinin eline geçtikleri samlmaktadır. Dünku yeni kayıplar ile birlikte, 4 Ağustos 1964 ten bu yana Kuzey Vietnam üzerinde duşürülen Amerikan uçaklarınm sayısı 325 e yükselmiştir. Anadoluyu oto stopla dolaşan C.H.P. li dün Ankaraya geldi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cemal Kargılı adlı CHP'lı bir vatandas, Anadolu halkının uyanmasına hizmet etmek ve sorunlanna çözüm bulmak amaciyle otostop'la Anadolu'yu adım adım gezmektedir. «CHP programını, halka maletmek, partiye yöneltilen ithamları (firütmek için halkın ayağına gitmek. gerektiğini CHP'lı senator ve milletvekillerine, bir mesajla bildıren Kargılı, bu mesajmda ayrıca, CHP'lileri, kendısi gibi, Anadolu'yu il il, ilçe ilçe, köy köy gezmeye davet etmektedir. BEKÇİ ALİ GÖRGÜ Bir Bekçi miinakaşa ettigi Polisi tabanca ile vurdu D ir gece bekçısı kendısiyle •* munakasa eden bir polisi beylık tabancasıyla yaralamıstır. Otakçılar Karakolunda vazıfeli 69 toka sayılı bekçi Ali Görgü kendısınm yaptiğı kusuru bir daha yapmamasmı soyleyen Otakcılar Karaknlunria va7ifeh polis metrruru Fettah Aydın'ı be\ lık tabancaMjle b el ates ecterek ağır surette yaralamıstır. «SEN KİMSİN?» Dün akşam üstü karakolda bulunan bir suçluya sebepsiz yere tokat atan bekçi Alı Görgu'ye, «Sen kımsın, ne hakla tokat atıyorsun biz varken? Sen necı oluyorsun?» demesine kızan Ali, tabancasını çekmıs «Fettah ağabey kımıldama, yoksa yakarım!» demıs ve tabancasını atesüyerek 6 el ates etmiştir. Göğsünden ve karnırrian agır surette yaralanan Fettah Aydın derhal yere vığılıp kalmıştır. Bekçı olaydan sonra karakolda bulunan diğer polislere teslım olmus ve tabancasını ver»ıiştir. Sanık gece bekçUi neza»et altına ahnmıjtır. 10 21 Ağustos tarihlerınde Tokvo'da toplanacak olan Dunya Gençhk Teşkilâtı (W. A. Y.) 6. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere TMGT Baskanı Alp Kuran bugun Tokyo'ya gıdecektır. Kurultaya 110 ülkenin Gençlik hderlerı katılacak, toplantıları 25 kadar uluslararası kuruluş ızleyecektir. Alp Kuran Tokyo'ya gidiyor Pul hırsızları yakalandı tZMİR Posta kutularına atılan mektupları çalıp pullarını çıkaran ve çıkarılan bu pulları temizliyerek tekrar piyasaya suren bir şebekeyi polis yakalamıştır. Askerlerm pazar günleri postahanelere girememelerini fıısat bılen pul sahtekârlarının, kullanılmıs pulları daha çok askerlere sattıkları da tesbıt edılmijtir. BAĞDAT. (a.a.) İstıfa eden I' ak Başbakanı Dr. Abdulrahman ElBazzaz'm yerine hukumeti kurmakla Nasır taraftarı olduğu sanılan General Naci Talıb gorevlendırılmıstir. Bağdat Radvosunun bıldirdiğine gore. yenı kabinenın bir veya ıki gün içinde kurulup açıklanması imkân dahılindedir. Başbakan adayı Naci Talıb «El Tavra El Arabıya» gazetesıne verdıği bir demeçte, kuracağı hükuıretın. ülkedekı bütün sıyasi eğılım'erin bir koalısyonu olacağını soylemiştir. Irak'taki hükumet değişikliği ile ilgiiı olarak Lübnan'da çıkan «El Hayat> gazetesi. Bazzaz'ın Türkij'e ve lıan ile yakınlaşma siyasetinin tehlıkeye girdiğıne değınmekte ve Tahb'ın Irak'ı hissedilir derecede BAC'ne yakınlastıracağını ve Bazzaz'ın hazırlamış olduğu «Ilımlı sosyalist siyasete» son vereceğıni yazmaktadır. Naci Talib, 1958 ıhtilâlinden bu ya na ışbaşma gelen Başbakanlarm altmcısıdır. 50 yaşında olan General Talıb, Irak Ordusunda büyük nüfuz sahibidir. YENİIRAK KABİNESİNİ NACİTALÎB KURACAK Amerikada uçak kazası: 41 kişi öldü Falls City (Nebraska) (AP) Braniff Hava Yollanna ait bir ticari uçak, burada bir tarlaya düşerek parçalanmış ve yanmıştır. içinde bulunan 37 yolcu ile. dört kişilik mürettebattan kurtulan ol mamıştır. AF'DAN FAYDALANACAK ÜÇ MAHKÛM HAPÎSHANEDEN KAÇTI Hakarete uğrayan er intihara kalktı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maltepe Inzibat Karakolunda gorevli bir er, önceki gece, bir astsubayın hakaret etmesinden ötürü kendısini asmış, ancak sokaktan gecenler tarafından kurtarılmıjbr, ESKİ SÖMÜRGECİLÜLM ADANA Adana cesaermden al kapsamına j?lren 350 kişi tahliye edilecektir. İlgililerden alman bilgiye göre tahliye edilecekler arasmda 80 hükümlü ve 270 tutuklu bulunmaktadır. 21 mayıs olaylanna katılmış 15 hüküınlü de aî kanununundan yararlanarak tahliye edilecektir. Ayrıca, sekiz idam hukümlUsünün cezası müebbed hapse, müebbed hapse hüküm giymiş dört kiBasra Körfezi üzerinden gelen sıcak dalgasının şinin cezalan 30 ar yıla indirilecektir. etkileri, hâlen şehrimızde devam etmektedır. İstanbulda sıcaklık, dun gölgede 35 dereceye kadar yüktZMİR Buca ceza ve tevkif evi ile İzmıı'in 18 selmiş, deniz suyu sıcaklığı 25 dereceyi bulmuştur. ilçesinde bulunan ceza evlerindekı 1785 hükümlüden Boğucu sıcaklar sebebiyle, halk sahü boylanna ve 682 si Af Kanunu yürürlüğe girdiği anda tahliye edimesıre yerlerine akın etmiştir. leceklerdir. Cezaevlerindeki 910 tutuklunun tahliye edilip edilmeyecekleri hususu ise dâvalarma bakılVASITA SIKINTİSI makta olan mahkemelerce kararlaştırılacaktır. Taksi sahıplerinin sıcakta tâtal yapmayı tercih MUĞLA Muğla merkezindeki ceza ve tevkif evi etmesi yüzünden, bütün yük Belediye otobüslerine, ile Muğla'nın yedi ılçesindeki cezaevlerinde 149 u hütrenlere ve şehir hattı vapurlanna düşmüştür. Bu küflü, 246 sı tutuklu olmak üzere 395 kişi trulunmakvâsıtalar normal ihtiyacı karşılayamadığı için halk tadır. 149 hükümlüden 78 i Af Kanunundan yararladuraklarda ve istasyonlarda vâsıtalar da dolu olnarak cezaevinden çıkarılacaklardır. duğu için binmekte zorluk çekmiştir. Bu arada BALIKESİR Bahkesir meren büyük izdihama trenlerde uğra kez ceza ve tevkifen ile Balıkemış, 170 kişilik vagonlarda, 400 kisir'in 15 ilçesindeki cezaevlerinşi «tam bir balık istifi» halinde sede bulunan 428 hükümlüden 237 yahat etmiştir. Sahil boyuna çalısinin Af Kanunundan yararlaşan otobüslere ilâve seferler yanarak tahliye edilecekleri bildirilpılmasına rağmen, ihtiyaç karşılamektedir. Ü cezaevlerinde 311 tu namamıştır. Otobüsler normal ka tuklu bulunmaktadır ve bunlapasitelerinin iki misli oranrnda yol nn tahliyelerl hususu, dâvalancu taşrmışlardır. na bakmakta olan mahkemeler tarafından kararlaştmlacaktır. KARA BORSACILAR DENlZLt Denlzli ceza ve tevkifevl ile 9 Ilçesindeki cezaev Pazar günü plâjlarda bir bilet lerinde toplam olarak 734 hüküm bulabihnek mesele haline gelmiştir. Sabahın erken saatlerinde bilü ve tutuklu bulunmaktadır. letleri saün alan karaborsacılar el Denizli cezaevinde Af Kanunun lerindeki biletleri rahatlıkla satdan faydalanarak tahliye edilemışlar, Belediye memurlan ise hiç cek hükümlü sayısı 60 tır. bir müdahalede bulunamamış veAYDIN Aydın merkez ceza ya ortada gözükmemiştir. ve tevkifevl fle Aydın'ın 9 IlçeYedi lira değerinde iki kişilik ka sindeki ceza ve tevkif evlerinde bin büeüeri 12.515 00 liradan alıbulunan 457 hükümlüden 256 sı cı bulmuştur. aftan yararlanacakto. Aydın'ın bütün cezaevlerinde ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Öte yandan Istanbulda yine su 354 ü tutuklu, 457 si hükümlü ol CKMP Genel Sekreter Yardımve buz sıkrntısı devam etmiş ve ka mak üzere 711 kisl bulunmaktacısı Muzaffer Özdağ dün yapüğı raborsaya düşmüştür. dır. basın toplantısında «Hükumet, Kıb Bulutlanmaya rağmen yağmur bek rıs konusunda milleti aldatıyor» lenmemektedir. Hafta içinde sıcak demiştir. lık oranının yükselerek 3839 dere ceye kadar çıkması beklenmekteÖzdağ özetle^nlan söylemiştin dir. «Kıbrısta durum her an ciddiyet ve vahamet kazanmaktadır. KıbnsİKİ KİŞİ BOĞULDU ta durum Demirel Hükumetinin mil lete aksettirdiğinden çok farklıdır. Kartal Bulvar mevkiinde babası Birçok Türk köyü teker teker Ma ile denıze giren 8 yaşmdaki İlhan karios çetecilerinin işgâline düşYokuşlu, bindiği şamrelden düşemüştür. 25.000 mülteci Türkün isrek, Yenikapı Odun depoları önkânlan için henüz tedbir alınmalerınde yüzen Haseki Hastahanesi mıştır. pansumancısı Ramazan Mercan'da Makarios ve Yunanistan kışm ni ESKİŞEHİB Af Kanunundan yüzme bilmediklerınden boğulhai harekete geçmek için yazı oya muşlardır. yararlanarak yakmda tahliye edilama ile kazamnaktadırlar.> lecek olan 3 hükümlü, dün sabah Seyidgazi Cezaevinden kaçmışlarÖzdağ, Başbakanın basın toplandır. tısında soyledıklerinden bazılanna cevap vermiş ve şunlan söyle" • Ali Haydar Levent, Turan Kale miştir: ve Mahmut Uçankuş admdaki hü kümlülerin gece gardiyarun kapı «Hürriyet suiistimalinden bahseyı acık bırakmasmdan faydalana diyor, bu Başbakanın hürriyet ha ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) rak kaçtıkları anlaşılmıştır. zımsızhğmı ifade eder.» Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığındaki grevi ydneten, Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii tşçileri Sendikasmın Başkanı Mehmet Kılınç, dün düzenlediği basın toplantısmda, «Grevin kanunsuz ol dağunn» ileri süren. TPAO Genel Müdürü Turgut Gülez'e şiddetle çatmış ve «Ankara İkinci İş Mahkemesi Hâkünliği, grevin kanunsuzluğu iddiasını, 6.8.1966 gün ve esas 1966/156, karar 1S66/30 sayılı karan ile reddetmiş balunmaktadır» demiştir. Sendika Başkanı Kılınç, TPAO'daki grevin, daha önce imzalanmış olan toplu sözleşmenin uygulanmamasmdan doğduğunu belirterek, •grevin politik sebeplerle, Topaloğlunu tutarak, Gülez'i yıpratmak amacıyla yapıldıgı. iddialarmı da TESİ 8ÖMÜRGECİLİK... reddetmiftir. SICAK lltTK l k Ecevit Bülent Ecevit dün yapılan Be şiktaş üçe kongresine gönderdiği bir mesajda, «Saltanata karşı Cumhuriyetçi olduğnnn hilâfete karşı lâik oldupunu söylemekten çekinmemiş bir parti, simdi, tutuculuğa ve gericiliğe karşı, iç ve dış sömürücülüğe karşı faşizme ve bomünizme karsı ortanm solnnda olduğunu söylemekten çekinmez.» demiştir. Mesajda aynca şöyle denilmek tedir: «KongTenize gelemedişrim için üifünüm. CHP şimdi Türk barunsızhğım ve milliyetçuiğini sağlam iktisadî temellere dayandırmanm ve Türk demokrasisini sosyal öze kavoşturmamn savasmı vermektedir. CHP nin bn savaş için açtıği halkçı ve müliyetçi cephe bizim oklartrmzla çizilen ve ortanın sohından ge çen çizgi üzerindedir. Bn savaş ta karsımraa çıkan engeller kur tnlnş savaşındakiler kadar çetin dir. Fakat biz bn cephede dire nirsek bütün engeller kurtulu'. savasmdaki gibi yenilir. gericilik de, komünistL'k de ancak bo cephede saglam dnrnrsak ve ha) kı kendimize inandmrsak önle nebilir. Halkı kendimize toandır manın birinci şartı da ne oldn ğtunnzn açık açık söylemektir Bütün ülküdaşlanma bu açık sözlü savaşta başan ve zafer di lerim. Yürekten sevgi ve saygüa Ozdağ: Hükumet Kıbrıs konusunda milletj aldatıyor Beşiktaş kongresi CHP Beşiktas Üçe Teşkilâtınm dün yapüan koogresinde günün konusu olan Ortanın solu deyimı tartışıl mıştır. Beşiktas Güler Sinemasında ya püan kongrede ortanın soluna karşı olanlar «Son seçimlere kadaı ortanın solu diye bir söz olmadan partmin tleri Türkiye politikasını gereğonce yapıyorduk. Oysa bu gün halk bu deyimi soğuk karşıla maktadır» demişlerdir. Genellikle ortanm solunun tenkid edüdiği kongreye milletvekillerinden Reşit Ülker de katümıştır. T.P.A.O. GREVİ KANUNSUZDEĞİL Aybar: Demokratik rejimin yaşaması lâzımdır Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu îlçe Kongrelerinde konuşan TİJP Genel Baskanı Mehmet Ali Aybar, «Buçünkü aksak sekli ile de olsa, demokratik rejimin yaşaınası sarttır» demıştir. cAdalet Partisinin ters tşlerin' göstererek, Türkiyede demokra sinin yürüyemiyeceğini ileri sii renler, dernokrasiye zaten hiçbir zaman inanmamışlardır» diyen Aybar, EÖzlerine özetle söyle ("(ArkMi S». 7, S&. 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog