Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

FARUK ÇAGLAYAN OSMANLICA • TÜRKÇE TÜRKÇE OSMANLICA SÖZLÜK Bu sözlük, İlkokuldan Ünıversiteye kadar bütün okuUarın öğrencilerine ve HERKESE Osmanlıca sozleri açıklayacak küçük bir cep sozluğü olarak düzenlenmiştir. Plâstik kaplı 5 llradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERt (îlâncılık: 4912/9185) umhuri KDRUCUSÜ yüNÜS NADI %•' HER CİNSİ ERSUGUZ v FİATU Sultannamam İş. Bânkası j%Pı No 53 «... Tel: »'28/» % ar Reİ^m ^ * 9182 43. yı sayı 15093 Telgraf v» m e k t u p adresü Cumhuriye* tstanbuJ Posta Kutusu: Istanbu) No £46 Telefonlan 2 2 4 2 8 0 2 2 4 2 9 6 2242 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pozor 7 Ağustos 1966 Başbakan basın Milletin iradesi her türlü tasallutu yok etmeğe muktedirdir Ali gider Veli gelir üyük basın derdi büyük oiur derler ya, Meclisler yaz tatiline girdikten sonra hiç değilse üç aylık bir rahat çahşma imkânı bulacafını sandığımız Basbakanın basına şimdi de hükumette değisiklik yapmak derdi çıkmısa benziyor. Kapalı kapılar ar dındaki gizli toplantüan, Bugday sokaktaki evin bahçesinde fotoğraf objektifi görmeye tahammül edemiyen sinirli konuşmaları, şurada burada rastlanan yorgun ve asık suratlan uzaktan izledikçe gazetecilerln vardıgı sonuç bu. Süleyman Demirel, ilk hükumetini kuralı henüz on ay tamamlanmamıştır. Çeşith ba kanlıklann başına geçen sayın AP. H hükumet üyelerinin adlanm bile dogrn dnrfist ögrendiğimizi söylemek güçtür. Bn kosullar altanda Basbakanın hangı arkadaşlarını değiştirebılecegı hakkında gerçeğe uygun bir tahminde bulnnmak ancak Başbakana pek yakın AP. çevrelerinin başarabileceği bi» iştir. B o sadece, şimdilik hükumette kımlerin deKİştirilemiyeceğini tah • min edebilir, bn konud» da yalnıı bir kaç isim üıeriade ıddıaya girişebiliriz. ürnegin Basbakanın sağ kolu bilinen, günluk politikaya pek yatkın pratik zekâsı ile her zaman ve her yerde onun imdadına yetişen sayın Bilgehan, bugünlerde bir hükumet degişikligi yapılırsa, herhalde gidenler arasında olmıyacaktır. Tatlı söıü ve idarecı davramşlanyla Dışisleri Bakanlıgım içinden fetheden sayın Çağlayangil de oturduğu yerden aynlmıyacak, şayet bir gun böyle bir ihtimal söı konnsn olursa, bn, belki de ileride sayın Başbakanın bırakacağı koltuğ» münasip birini ararken akla gelecektir. Başbakanın yakın dostu, (Mahkemei Kübra) sanıklarından, ebedî gülümser sayın Sükan'ın da Süleyman Bey hükumet başmda kaldıkça yerinden olmıyaeagın» dair bahse tutuşmak mümkündür. Bu ünlü kişilere ekleneeek bir iki isim daha bnlnnabilir. Üst tarafı her zaman degiştirilebilir ve bu yüzden Demirel kabinesinin tutumunda ne ileri ne geri, en ufak bir kaytna beklenemez. AP. Parlâmento grubunda 240 kadar üye vardır. Bunlardan her biri de Demirel hükumetine lâyık, mükemmel birer Bakaıı adayıdır. Birkaçını alıp yerlerine başkalannı koymakla iktidar ne gücünden kaybeder, ne de şimdikinden daha güçlü olur. O halde ne diye aylardır her vesile ile hüknmette bir degişiklik yapılması gereği sık sık ortaya atılmaktadır? Bu söylentilerin daha ziyade AP. kaynak • larından beslen,digini düşünürsek, değişiklik isteklerinin de dogrudan dofrnya AP. yi ilgilendiren bir parti içi meselesiuden ibaret olduğunu derhal gö rürüz. Sayın Süleyman Demirel, politika tarihimizde benzerine rastlanmadık bir biçimde, çeşitli desteklerle damdan düşercesine ele geçirdiği liderlik sıfatım kendi partisine tam olarak kabul ettirebilmiş değildir. Kişiligini AP. Parlâmento gruhnna ve dolayısiyle AP. örgütüne benimsetebilmek için hâlâ çaba harcamak zornndadır. Bu hususta ona yardımcı olan güçlü çevreler de süphesiz vardır. Meclislerin tatile girdiği şu sıralarda başvnrulacak ustaca bir hükumet değişikliği, AP. grnbnndaki kirai hosnutsuzlnk ları gidermeye, AP. den umudunu henüz kesmeyen bir kısım kamu oynnn oyalamaya, parti kurultayından öııce Demirel'in prestijini arttırmaya yarayabilecek. Böylece pek kısır geçen on yıllık icraatın tatsız hâtırası «hafızai beşer nisyan île maluldür» ilkesine uyularak bir kalemde silinmek istenecektir. Takın geçmişimizde bo$ yere çok denendigini gördüğümüz bn palliatif metodun bu sefer de fiyasko ile sonuçlanacağından hiç şüphe etmiyelim. u Adana Konya otobüsü Yunanistan bir yük treni ile çarpıştı: "sınır dışı T ü rkîye ile r 11 ÖÜ 22 Y&RA1I OLU, ANKABA (Cıunhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel dün, saat ll'de Dışişleri Bakanlığı konferans Salonunda yerli ve yabancı gazetecilerin katıldığı basın toplantısında, Af Kanunu ile Anayasanırı ihlâl edılmemiş olduğunu söylemiş, Tunçkanat'm açıkladığı belgelerin sahte olup olmad;ğı sorusuna böyle bir iddia yapacak durumda değilim» cevabını ver miştir. Başbakan Ikinci Bş Yıllık Plânın kalkmma hızmın yüzde 7 olarak tesbit edildiğini, 1966 yılı kalkınma hızmın tahminlere göre yüz de 8,4'e ulaştığmı, AP'nin Meclis İç Tüzüğunü değiştirmeğe hazırlandığını bildirmiştir, Patrikhane konusuna değinerek «Patrikhane bir Türk Müessesesidir. Ve memleketimizdeki diğer Türk müesseseleri gibi kanunlarımıza tâbidir.» demıştir. işlenılerini durdurdu ANKABA Cumhuriyet Bfirosa n KONYA, (Sofu Tuğrul büdiriyor) Konya'ya 22 kilometre uzakta, (Kaşınhan) da, bir trenin otobüsle çarpışması, 11 kişinin öbnesine, 6 sı ağır 22 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Uykusuz şoför ve feci kaza Adana'dan Konya'ya gitmekte olan ve 38 yolcu taşıyan, 45 AE 330 plâkalı yolcu otobüsü, 6 buçuk saat yol aldıktan sonra, dün sabah saat 04.30 da Konya yakınlarındaki Kaşınhan tren yolu kavşağına gelmiş ve burada, uykusuz olan şoför Osman Çetin, kavşağa giren makinist Abdullah Döner yönetimindeki yük trenini görmeyince, iki araç şiddetle çarpışmışlardır. Kaza ânında, otobüsün arka bolümü paramparça olmuş, yolculardan 9'u derhal can vermışlerdir. Kaza sırasmda, sıkı fren yapan yük treni de yoldan çıkmış ve lokomotifler birlikte devrilmiştir. 4 vagon da, ard arda çarpışarak hurda haline gelmiştir. Yaralar sanlacok Ölenler ve yaralılar ^ Türkiye ve Yunanistan hükumetleri dün yaptıkları muhabereden sonra karşılıklı olarak şimdilik Yunanistanda yaşıyan Türk vatanlan ile Türkiyede yaşıyan Yunan vatandaşlarının sınır dışı edilme işlemlerini durdurmuşlardır. Yımanistanda özellikle Oniki adalarda yaşıyan Türklerin Yunan hükumetince sınır dışı edilmek istenmeleri üzerine Türkiye hükumeti Atina Büyükelçiliğimiz aracılığı ile Yunanistana bir nota vererek «Bu işlemin durdurulmasını istemiş, Türkiyenin bazı Yunan vatandaşlanna istisna işlemi yaparak Türkiyeden çıkarmadığını hatırlatmış ve Türk uyruklular sınır dışı edildiği takdirde bunları ve ayrıca ikamet süreleri bitmekte olan Yunanlılan smır dışı edeceğini» bildirmiştir. Türk hükumetinin sınır dışı etme işlemini şimdilik karşılıkU olarak durdurma teklifî Yunanistan tarafından da olumlu karşılanmış ve Yunanlılar, Büyukelçimiz Turan Tuluy'a bundan böyle kararın durdurulmasında routabık olduklarmı ifade etmişlerdir. İlgililerin verdiği bilgiye göre, şimdiye kadar sınır dışı edilen Yunan uyruklular ve istisna kabul edilenlerin dışında ikamet süreleri bitmekte olan 2000 Yunan uyruklu da Türkiyede bulunmaktadır. Yunanistanın smır dışı edebileceği Türk asıllı Yunan uyruklularm sayısı ise 500 ü geçmemektedir. Ayrıca iki hükumetin aldığı ortak karar kapsamına kendilerine Yunanistaru terke hazırlanmalan bildirilen 40 Türk ailesi de girmekte, böylece bu ailelerin Yunanistanda kalmaları sağlanmaktadır. öte yandan, Yunan hükumetin ce sınır dışı edilen iki Türkten biri bu sabah tstanköy adasından Türkiye'ye bareket etmiştir. Eşi ile beraber adadan aynlan Türk, Türk bandırah bir gemi Ue ana vatanına dönmektedir. Yunan bükumetinin sınır dışı etmeye karar verdiği diğer Türk ise Rodos'ta oturmaktadır. Demirel, genel siyasî duruma değinerek özetle şunlan söylemiştir: •Bu gün bir ihtilâl devTİnin, bir koalisyonlar devrinin ve bu koalisyonlar esnasmdaki vaki silâhlı ayaklanmalar devrinin idaremizde, devlet düzenimizde, müesseselerimizin itibartnda açmış bulunduğu yaralan milletçe sarıp bir millî barış ve roîllî bütünlük şuuru içerisinde iktisadî ve sosyal kal kınmamızı bir an evvel yapmak mecburiyeüyle karşı karşıya bulun maktayız. ' Bugün Türkiye'de her vatandaj yanna daha ümitle. daha şevkle ve cesaretle bakmaktadır. Büyük Türk Milletinin iardesine. itimadina, teveccühüne dayanmıyan ve büyük Türk milletince meşru addedilmcyen bir nizam Türkiyede hiç bir şekilde hayat hakkraa sahip olamıyacaktır. Zaman zaman bazı gayri mes'ul davranışlar görülmüş ve görülmektedir. Gerek devletin gücü, gerekse vatandaşlarııı uyanıklığı milletin iradesine her türlü tasallutu yok etmeğe muktedirdir.» Başbakan, 27 Mayıs'ın tasfiye edileceği şeklinde propaganda yapıldığını, bunun maksatlı olduğunu ' söylemiş «başkalarmı kinci ve inti, kamcı diye zaman zaman suçlayanların bu gibi propagandaları yap ' ması, kuşkuya veya kincilik ve intikamcılığa dayanır. Af Kanunu ' etrafmda koparılan fırtına hakikat j lerden ziyade umumî efkârın huzu rıınu kaçırmaya matuftur. demiştir. Kışınhan'daki kazada hurdahaş haline gelen otobüs ve vagonlar JOHNSONTN KIZI EVLENDİ frafik kozası, Ankarado nümayişe sebep oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Feci kaza sırasında, otobüs yolculanndan, Mehmet Ali Aydın, Hasan Acun, Mustafa Karagoz, Mustafa Çetin, Savaş ve kimlikleri anlaşılamayan dördü erkek, biri îrarim beş kişi derhal ö"lmüşlerdir. Yük trenini yöneten Abdullah Doner, çeşitli yerlerinden yaralanmış, bir tren koruma memurunun da bacağı kmlmıştır. Kadmlann korku çığlıklan, yaralılann iniltileri, kan ve et parçası halinde bölük börçük hale gelmiş cesetlerle feci bir görunüm arzeden kaza yerine, derhal yardım eldpleri gönderilmiş, buraPotoğraf: Sofu TUĞRUL (KONYA) da yaralüara ilk yardım ve tedavi yapılmıştır. Cankurtaranlarla Konya Devlet ve Askeri hastahanelerine gönderilen 22 yaralıdan yine kimlikleri henüz bilinmeyen iki kişi de, hastanede ölmüş ve kaza sonunda ölenlerin sayısı böylece ll'e yukselmiştir. Izinli askerler komada İzinli olarak, Konya'ya gelmekte olan dokuz asker yolcudan Nur Ali Çilingir ile kimlikleri anlaşılmayan iki kişi daha komadadır. Mehmet Gökalp ve Rahitn Közse adlı iki yolcunun ayakları kesilmiştir. Devlet hastahanesinde tedavi altına alınmış olan, Ayşe Demir, Tülay Demir, Muharrem Çekiç, Şevki Barın, otobüs şoförii Osman Çetin, Mustafa Erdem ve Ömcr Erdemüzü ile Hacı Toplu'nun durumlan ağır ve endişe verici olarak nitelenmektedir. " Be'geler ,, korusu Tabii Senatör Haydar Tunçkanat'm açıkladığı belgelerle ilgili çeşitli sorulara Başbakan yazılı so rular arasında cevap vermiştir. Belgelerle ilgili tahkikat konusunda şimdilik açıklanabilecek bir husus olmadığmı bildirmiş ve şunlan söylemiştir: •Savcılık tarafından takibe geçilmiştir. Savcılık hükumetin bir parçasıdnr. Hükumet diğer bütün imkânlanyla Savcılığa yardımcı olmuş ve olmaktadır.» Yüksek rutbeli Subaylar Başbakan aynca şunlan söylemiştir: •Ordunun üst kademelerini işgal eden şerefli subaylan yıpratmak maksadıyla yapılan itharo ve şayialann, menşei ne olursa olsun maksadı, memleketimizin nef'üıe değildir. Hususi maksatlar için her vasıtayı mübah gören bir zihniyetin memleketimizin menfaatlannı tahrif etmekte devamma müsamaha olunamaz.» Yeni içtüzük Başbakan, gensorularla ilgili Anayasa'nrn 89 uncu maddesiyle ilgüi bir soruya verdiği cevapta, •AP olarak Meclisin yeni bir îç Tüzüğe ihtiyacı olduğuna kaniiz. Bunun bir an önce hazırlanarak önümüzdeki teşri yılda çıkarılması düşünülmektedir» demiştir. İkil'\ anlaşmalar Ikili anlaşmalarla ilgili olarak Amerikalılarla yapılan temaslar konusunda şöyle konuşmuştur: «Konunun teknik teferruatı üzerinde yetkili makamlanmızca yapılan geniş hazırlık çalışmalannı tamamlanmış sayabiliriz. Bu arada Amerika'lı muhataplarunız ile ihzarî mahiyette temaslar da yapılmış ve yapılmaktadır. Müşterek savunma konulanna taallflk eden bu çahşma ve temaslar bakkında bogünkü safhada daha geniş açıklama yapılmasına îmkân görülmemcktedir.» NADİR NADİ ANKARA, (a^.( tsparta'da clun «abah saat 0542'de bir deplem kaydedilmiştır. Bir zarar olmamıştır. Ispartada deprem Televizyon kurulacak Başbakan Türkiye'de televizyon sanayiinin kurulması ve televizyon lesisleri kurulması yolunda çalışmalar yapıldığmı bildirmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kızılay'da Yapı ve Kredi Bankası karşısında d\in saat 19.20de Amerikalıların sebep olduğu bir trafık kazası Amerikan aleyhtan gcisDIŞ HABERLER terilere sebep olmuş, kazayı yapan iki Amerikalı linç edilmekten anSERVİSİ (VVashington) cak Toplum Polislerinin cop kullanmasıyla kurtanlabilraiştir. Amerika Birleşik Dcvletleri Trafik iki saatten fazla tek taBaşkanı Johnson'ın kızı Luci raflı tamamen durmuş, 300'e yaJohnson ile Petnck J. Nugent dun kın zabıta mensubunun büyük merasimle evlenmişlerdir. Tiırkıçaba sarfetmesi ile bir nümayiş ye saatiyle 18.00'de Başkan Johnhalini alan gösteriler ancak 21'e son 19 yaşındaki kızı kolunda oldoğru yatıştınlabilmiştir. duğu halde İmmaculate ConcepANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) NASIL BAŞLADI? tion Kilisesine girmiş ve muhte Mini etek gıymış genç bir şem tören başlamıştır. Saat 19.20 sıralannda Çankaya kız. Ankara caddelerinde halk Kilisedeki âyin sırasında 150 kiistikaraetine gitmekte olan resmi tarafından bir süre kovalanıp şilik bir koro şarkı söylemiş ve bu bir Amerikan arabası, (ABC) raa tartaklandıktan sonra, zabıtamn maksatla kiUsenin 9138 borulu orğazasının önündeki yaya geçidine müdahalesi sonunda güçlükle gu kullanümıştır. oldukça süratli girmiş, uzun bir kurtanlmıştır. Kilisedeki torenden sonra, akşam mesafeden sert fren yapmasma Adının îsmet Sevgi olduğunu Beyaz Saray'da 750 kişilik bir dârağmen, karşıya geçmekte olan söyleyen genç kız, bir anda etvet verilmiştir. Bu dâvette üç deNafiye Omay adındaki bir kadına rafını saran 100 kadar gencin ağişik orkestra çalmış ve dâvetl|ler çarparak tretuvara fırlatmıştır. rasında kalınca ürkmüş ve süsabaha kadar eğlenmişlerdir. 39 yaşında bulunan ve DDY'nda ratle kaçmaya başlamıştır. BuÖte yandan, kızı tarafından bilmemur olduğu oğrenilen yaralı nun uzerine halk da kızı kovaladırıldiğine göre, Başkan Johnson kadın derhal nümune hastahanemıs, bu suretle Samanpazanndan kızı Luci'ye düğünü dolayısiyle sine kaldınlmış, fakat, Amerikalı Istasyon caddesine kadar gelinmilyonlarca lira değerinde hisse assubayların içinde bıılunduklan miştir. Japon bahçesinin arka senedi hediye etmiştir. Aynca bil araba, Kızılay'da bulunan gençdirildiğine göre, Başkan ve eşi ler tarafından bir anda sarılmışsiyah fırfırlı dekolte elbiseli kıTexas'taki mallarından biri olan zı yakalayan gençler, etrafını hr. Lewis çiftliğini de genç evlilerin sarmış ve tartaklamaya başlaOLAY BÜYÜYOR adına tescil ettirmişlerdir. mışlardır. Beş on dakika içinde yumruk Bu arada, genç çifte dünyanm her Arkası Sa. 7, Sü. 5 te ve tekmelerle sadece arabanın tarafından hediyeler yağmaktadır. Fransa Reisicumhunı Charles De camlarına vurup kıran ve kaportayı ezen kalabalık, arkadan bir Gaulle da bir porselen çay ve kahşahsın «kadın öldü, Amerikalıları ve takımı göndermiştir. ezin» diye bağırması üzerine galeyana gelmiş ve polisın ve emni yet gbrevlilerinin arabayı kordon altına alması ile Amerikalılar linç edilmekten kurtulmuşlardır. Okumayazma dahi bilmeyen Mil Arabayı kullanan Amerikah assuli Eğitim Müdürlüğünün kapıcıbay korkudan bayılmıştır." sı ile MUdür şoförii, menfaat kar Olay yerine gelen takviye birşılığı sahte ilkokul diploması likleri de caddeyi dolduran ve Atanzim ettikleri iddiasiyla dün merikahlara hücum etmek istiyen yakalanmışlardır. İhbar üzerine kalabahğı bir türlü uzaklaştıramaDoğan KEÇECİOĞLU yakalanan kapıcı ve şoför şimmış, beş on dakika sonra, önce Dün Ayasofya ve Topkapı Sadiye kadar 150 kişiyi 300 liGarnizon Komutanı Tuğgeneral raymı gezmeğe gelen turistler karra kaışılığında ilkokul diploması Sabri Koçak, daha sonra da Anşılarında kart satan ve döviz bozsahibi yapıruşlardır. kara valisi Celalettin Coşkun oraak için «sanj» diye bağıran küKapıcı Hüseyin Özcan 6, şoför lay yerine gelerek ezilmiş buluçük çocuklan göremeyince hayret Mustafa Çakır ise 5 yıldanberi nan Amerikan arabasımn üstüne ettiler. Zira, muhtelif semtlerde Millî Eğittm Müdürlüğünde çaçıkmış kalabahğı teskin edici ko döviz karşılığı kartpostal satıldığılışmaktadırl&r. nuşmalar yapmışlardır. nı ve döviz alındığuu haber alan Yakalanan sanıklar suçlarını iti İÇKİLİ OLDUKLARI Malî Polis Döviz Şubesi yetkililera fetmişlerdir. ri, dün sabah Sultanahmet'te yapBİLDİRİLİYOR 10 KİŞİ TEVKİF EDİLDİ tıklan ani baskmla, küçüklü büiki saate yakın bir süredenbeKIRŞEH1R Bir süre önce yüklü dövizalıcılannı suçüstü yari korku ve endişe içinde arabapolis tarafından meydana çıkarıkalamışlardı. ya büzülerek kalan Amerikalı lan pasaport yolsuzluğu ile ilgili Alemdar Karakolunu dolduran, assubaylar. bir polis jeepinin olarak dün 10 kişi tevkif edilmiş yaşlan 12 ile 18 arasındaki çocuk (Arkası Sa. 7, Sü. Z de) tir. lar, şaşkın şaşkın çevrelerine bakınıp acı acı düşünürlerken, ceplerin de bulunan ve masa üzerine konan dolar, mark ve şilinlere de bakmaktan kendilerini alamıyorlardu Basm mensuplan ile konuşmak•a ve resimlerinin çekilmesinden tn Genelİş Sendikası ile İstanbul Belediyesi arasında işçi gündelikkaçınan küçük döviz alıcılarmdan lerine 4 lira zam, ayda 10 lira çocuk zammı verilmesi ve yemek ücbiri olan, 13 yaşlanndaki îngilizce retlerinm 150 kuruştan 3 liraya yükseltilmesi isteği yüzünden çıkan ve Almanca bilen Turgut Baturay anlaşmazlık dün hallolunmuştur. hıçkınklar arasında, şebeke reisi Belediye Başkanı Haşim İşçan ile Genelİş Sendikası Başkanı AbAbdullah Kantarlıgü'i göstererek dullah Başturk, ücret, sosyal yardım, işçi koğuşlarının islâhı konu«beni tehdit etti. Kart satışuna masunda yüzde 90 anlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Yarın yenıden ni oldu. Nihayet gündeliği 25 litoplanılarak tespit edilen prensip anlaşmasının imzalanacağı bildirilraya ona çalışmağa mecbur kalmiştir. dım> diyordu. Bilindiği gibi, Genelİş Sendikası, anlaşma yapılmazsa salı günü Arkan Sa, 7, Sfi. 5 te greve gidileceğini açıklamış bulunuyordu. Konya Adana demiryoiu kapandı Mini etekli genç kız tartaklandı Son yıllann en feci kazalanndan biri olan, «Kaşınhan çarpışması», kazadan kurtulanlann ve yaralananlann iddiasına göre, şoför Osman Çetın'in uykusuzluğundan ve dikkatsizliğinden ileri gelmiştir. Öte yandan, parcalanan vagonların enkazının demiryoluna yayılmış olması bakımından, Ada.,,,,,,,„ 1ın ,, ,,,,•.. ,,•,,,•,, na • Konya demiryolu trafiğe ka ^>il^^Cl^^CgU>iC?oi^^^^;J^ate panmıştır. Yolun temizlenmesl için ekipler gönderilmiştir. Ancak, ilgıliler, yolun 36 ilâ 48 saat arasında temizlenebileceğini belirtmektedirler. Kaza bölgesi ile ilgili Jandarma Komutanhğı ve Savcılık soruştur maya başlamıştır. Koma halinde bulunan yaralılann da ölmesinden endişe edilmektedir. Kamyon uçurııma ^ devrildi: 2 ölü, 11 yaralı TARSUS, ( u . ) Evvelki gece yolcu taşıyan bir kamyonun uçuruma uçmasiyle meydana gelen bir trafık kazasında iki kişi ölmüş, 11 kişi de yaralanmıstır. Şofdr Niyazi Teke yönetimindeki Mersin plâkalı kamyon, 30 yolcu olduğu halde Topraklı köyü ranpasında motorun durması sonucunda geri geri gitmiş ve daha sonra yönünü değiştirerek 300 metre derinliğindeki bir uçuruma uçmuştur. Kazada Cemil Teke ve Hüseyin Balkan adında iki genç ölmüş, 11 yolcu muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. HflMDULLflH SUPHİ TflNRIOVER'in YZN M U S T A F A AA : BAYDAR ANADOLUYA GEÇİŞ VE ATATURKLE İLK KARŞILAŞMA... MILLI MÜCADELENIN İLK YILLARINDA ANKARA ENVER PAŞA BENİ NIÇİN ÇAĞIRTMlŞTı? İRTİCAl ISYANLAH VE ¥A\ZLARIM... BU EHRAMIN ZİRVtSI NE OLaCAK? ELIF LAM MIM NE OLACAK? EMIRLE MUHALEFE7 PARTİSI KURULMAZ TÜRBELERİN KAPATILMASI 300 liraya ilkokul diplaması Kartpostal satıcıları döviz kaçakçısı diye yakalandı / ö'ü, 9 yaralı daha ADAPAZARI ÎstanbulAnkara asfaltında önceki gece meydana gelen kamyontraktör çarpışmasında bir assubay ölmüş, 9 kişi de ağır yaralanmıştır. Kazada, assubay Mustafa Özdemir ölmüş, karısı Zahide ile 16 ve 17 yaşlanndaki kızlan Neclâ ile Suna koma halinde hastahaneye kaldınlmıştır. Çöpçüler, Belediye ile onloştı Gürsel, komada 6 ayı tamamladı ANKARA (a.a.) Cumhuriyet Senatosu Tabii üyesi, eski Cumhurbaşkam Cemal Gürsel dün komanın altıncı ayını tamamlamış tır. Altı ay gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen, Gürsel'in vücudunda yatmadan mütevellit en ufak bir yara açılmamıştır. Gürsel'in uygun kalorili bir gıdayla beslenmesine devam edilmektedir, Bugün 4 . Soyfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog