Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

NE OKUYAYIM DİYE DÜŞÜNMEYİN HERK1S KAFKANIN SATO'SUNU OKUYOH ŞATO İkl dlt olarak yayımlandı. Her clldin fiyatı 7.5 liradır. DE TATDOSVİ, VtLATET HAN, Cağaloglu Cumhuriyet 9114 FRANZ KAFKA umhuri 43. yı soyı 15092 K U R U C D S Ü Y D N U S NAD1 Telgraf «• mektup adreat Cumhurtyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 TelefonJar: 22 42 90 22 42 36 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 1 2 99 Hükumet Devirme Teknlği Büyük İtalyan yazarj, faşist duşmanlıgı yüzünden MussoUni'nlo zindanlarında yatmış clan Curzio Malaparte, bu çok ilg) «eUd eserinde son çaglann büyük thtUaUerinl v« baçhca hükumet darbelerinl tarihl gerçeklerl içinde inceliyerek hepsinde hükumetlerin a» büyük gafleüer tçinde yüzdüğünü, o» büyük hatalar işlemiş olduğunu anlatıyor ve pek kolay önlenebileeek bir takım küçuk harckvtlerra bu gafleüer yüzünden oanl basany» ulaftığıru anlatıyor. Variık Yayınevinc» ymyınlanan kitabın fiyatı 5 ltradır. Cumortesi 6 Ağustos 1966 fcâncüık: İ87» »11T Daşbakcın btıgiin basın toplantısı yapacak TÜRK UYRUKLULARIN SINIR DIŞI EDiLMELERiNE KARŞl ATiNA'YI SERT BiR DiLLE UYARDIK AP Kurultaymdan önce Kabinede değişiklik bekleniyor Lağvedilen Bakanlık »* ngiliz İşçi P»rtisi Hükumeti, Sömürgeler Bakanhfını Iâğvetmeye karar vermistlr. 17SC da kurulan ve İS nnca yüzyıl boyunca İmparatorluğun en büyük örgütlerinden biri halinde gelişen bu Bakanlığın Işleri, bundan böyle •Komonveltle ilişkiler. Bakanlığına devıedilecek ve daı kadrola bir nmurn müdürlük taıafından yürütülecektir. Ajansların dört satırda özetleyerek Dünyaya yaydıklan bo haber, aslında. özellikle biz Tiirkleri derin derin düşündürmesi gereken bir önem taşıraaktadır. 17 nci yüzyılda Doğu Hindistan Kumpanyasmuı kuruluşundan bu yana güçlenmeye başlayan ve Kıraliçe Victoria devrinde en parlak laferlerinl kutlayan İnsiliz sömürceciliği Hk sersemletiei tokadı Dumlupmarda bizden yemcmiş mi idi? 19 Mayıs 1919 da Samsunda mü barek Anadolu toprağına ayak basan Mnstafa Kemal. dört bir yam lnitn ıxjıtıi|<r^ t "fS* »linden. S »Iınmıs, ordmoz, konrntanm, aydınların birlcik kurtaluf yolunn yabancı himayesîne sığınmakta gördükleri bir ortamda sömürgedliee karsı milleti savaşa çağırırken ona bir deli, bir maceracı (röıü Ne bakmayan aramnda kaç Ksi vardı? Kurtulus Savaşında Mustafa Kemali yakın arkadaşlanndan aynaa, Şevket Süreyyanm deyiml ile «n» TP<Î Adam yapan güçlü ozellik. B3 vük Önderde gördüğümüz tâviz vermez, pazarlık kabul etmez özjriirlük aşkıdır. Mustafa Kemal, bir çoklan gibl Amerikan mandası Inrfliz ya da FTansız mandasmdan daha «insanî olabilir diye bir rthveni şer politikasına hiç bir zaman iltifat etmemiş, tarihimizüı en umutsuz, en kara günlerinde top yekun bağımsızlık ülküsünden bir an aynlmamıştır. O, himaye ve manda sistemlerinin sömürgeciliklc eş anlama geldiklerini herkesten lyi biliyordu. Geçici bir süre içhı olsa bile bunlardan birine katlanmanın ölümlerden ölüm beğenmek ten farksız olduğnna en ufak bir kuşkusu yoktn. Ona göre bir millet ancak kendi yaşam gücüne güvendiği ölçüde bağnnsııhk savaşında basanya ulaşabilirdi. Türkiye millî misak stnırlan içinde havsiyetli ve şerefli bir toplum ola rak bajpmsızlığinı kazanroalı idi. Bu amaca nlasmak icin. kimlerden ve nerelerden Belirse gelsln. hor tiirlü saldırean ve emperyalist güçleTİe çarpışılacaktı. Ynzyıllar boyunca Osmanh İmparatorlugunu cökerten kaderdlik ve «buna da şükür zihniyetlerinden kur tulmadıkca yann bize kurtuluş irnkânlan biitün biitün kapanabilirdi. Klâsik somürgecilisin iflâsa mab kum oldueunu Atatürk daha 1919 yılında görmüştü. Kurtuluş Savaşı bovnnca söylediği nutuklar, verdisi detnecler bunu açıkça belirtir. Esir milletlerin er geç uyanacağına. başkaları hesabına boğaz tokluğuna cal«™a devrinii ""'«laka sona ereceğine o yürekten inanıyordu. Yaln« biz Türklerin deei' 1920 vıllannda ne kadar ezîlen millet varsa bir gün sömürücülere karşı birer ikişer ayaklanacnklannı. gözleri ile görürcesine biliyorda. Bemek ki, bir gün İngilterede Sömiirgeler BakanUğins artık lüzurn kalmayacağmı, sonunda bn Bakanlığın lâçvedileceğini de her halde biliyordu. Fakat acaba bir gün eski sömürgeciliğtn bieim değiştirerek yeni sömürgecilik adı altinda özgür mil letlere musallat olarak «sizi konıyorunı, sizi kalkmdıracağnn!» bahaneleTİ ile onlann iliklerinl kurutmaya devam etmek isteyeceklcrini de biliyor mu idi? Hele milletle el ele vererek kurduğn Cum huriyet Türkiyesinde bn yeni s5mürgeciliği bekamızın sartı sayanlar ve ona ayak uydnrmayı iş edinenler çıkacağmı tahmin ediyoı mu idi? Atatürkümüzün bn hususta da aldanmadığını görmek için Büyük Nutkun Cumhuriyeti gençliğe ema net eden kısmını hatırlamak yeter. İngiliz Sömürgeler Bakanlığınm tarihe karıştığı şu günlerde aydm Türk gcnçliğini yakın tarihimiz tzerinde düsünmeye dâvet ederiz. KIBRIS'TA SİLAHLAR DUN TEKRAR PATLADI DIŞ HABERLER SERVİSİ LEFKOŞE efkoşenin 50 kilometre kadar kuzeybatısmdaki Bağlıköy mıntıkasında evvelki iki gece gibi dün gece de silâhlann patladığı ve iki Kıbrıslı rum aakerinin yaralandığı B. M. Kıbns Barıs Gücü tarafından bildirilmektedır. Bir B.M. sözcüsü, B. M. Banş Gücü askerleri araya girip çatış mayı durduruncaya kadar tüfek ve makinelitüfekle 500 elden faz la ateş edildiğini söylemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ANKÂRA (Cumhuriyet Bürosu) aşbakan Süleyman Demirel kabine değişikliği ile ilgili çalışmalanna devam etmektedir. Başbakan, dün de evinde bazı bakanlar ve AP'li parlâmento üyeleri ile görüşme lerde bulunmuştur. Dolaşan söylentilere göre, AP Grupu içinde bazı üyeler Başbakan Süleyman Demirel'e kabine konnsund» temennilerde bnlunraakta, bir an Snce degişiklik yapılmasını istemektedirler. Başbakanın bu temennileri olamlu karşıladığı, ancak kesinlikle bir vaadde bulunmadığı öğ renilmiştir. B L a « Daha fazla geciktıri/emez » Meclis tatile girmeden önce, birçok AP'li milletvekili ve se natör kabine değişikliğinin artık geciktirilemiyeoeğini, aksi halde milletvekilleri arasında huzursuzluğun büsbütün artacağını ileri sürmekteydiler. »Arkası 8a. 1. Sfl. 1 de) Denktaş, Kıbns'ta durumun «feci» olduğunu söyledi HflMDULLDH SUPHİ TANRIOVER'in MUSTAFA BAYDAR Sunay, islanbul'da nay, üç günlük Trakya gezi»ini tamamlayarak dün saat 1530 da şehrimize dönmü? ve Blorya Köşkünde istirahata çekilmiştir Sabah 9.30 da Edirne'den nare ket eden Sunay, gfizergfthta bulunan Havza, Sabaeski, Lüleburgaz ve Çorlu ilçelerine uğra mıştır. Cumhurbaşkanı, her geçtiği ve uğradığı yerde, halkın tezahüratiyle karşılanmı? ve uğurlanmıştır. BAŞBAKAN Süleyman Demirel, Bulvar Palasyemek salonunda kabine değişikliği hususunda C bir yemekli toplantı yaptı. Yemek sonunda, dışan çıkarken foto muhabirlerinin resim çekmelerine • çok kızdı «Müsaade edilmeden resim çekmeyin» dedi. Bu arada bakış,lan çok sertti. Foto muhabirtert redm vgkıııeyi bnaktılsr. F«k»t btmlarj rerfror'çeitmedeil •HiUlJiâıHtfr doğru: 1. Başbakan toplantıdan çıkarken vedalaşiyor. 2. Konuşması bitmemiş olacak ki birisinin kulağına bir şeyler fısddıyor. 3. Düjünceli bir aekilde elleri cebinde Bulvar Palastan çıkarak otomobiline binmeye gidiyor. (FotoğTaf: M. tSTEMt) Yunanlılar, Kıbrıs'a devamlı :er ve silâh sokuyorlar İZMİR Izmir'e gelen TUrk Topluluğu Lideri Rauf Denktaa, konuk kaldığı evde görüştügü basın mensuplanna; Makarlos'un bir çete reisi durumuna geldiğini. el'an Kıbrıs'a Yunanlılann devamlı asker ve silâh soktuğunu, mevcut askerlerini değiştirdiğini söylemiştir. «Kıbnsta Türklere baskı ve t » cavüz, devam etmektedir» diyen Denktaş; günlük oîaylann basına sızmadığını, Türk ofirflTnniTi Kıbns'da hayatm normale döndügünü zannettiğini, esasmda durumun feci olduğunu belirterek, «Şimdi, Türk efkârmı aydınlat(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Amerika, Sovyetler'in dünkü protesto notasını aynı gün geri çev>rdi dalet Bakanı Hasan Dinçer, dün bir demeç vererek Af Kanununun Anayasaya aykm olduğu hafclandakl iddialara cevap vermiş, «Şayet Anayasa, Yüksek Adalet Divanmca mahkfim edflmiş olanarzu etmiş olsaydı, bunu sarahaten ifade ANKARA (Cumh..riyet Bfirosa) j lano affedilmemelerini CHP Parti Meclisi 9 ağustos | ederdi» demlştir. Dinçer, demecinde özetle şunlan söylemlştir: tarihtnde îstanbulda, partinin Anayasa ve af Beşiktas ilçe merkezinde toplanacaktır. Bu sebeple, Parti Mec«Anayasanıız 64 üncü madlisi üyeleri dün Ankaradan aydesiyie genel ve özel af çıkarma rılmışlardır. vetkjsinj Türkiye Büyük Millet Parti Meclisinin bu toplantıMeclisine tanımışttr. Ayrıca 97 sında 5 Haziran seçimleri sonuçnci maddesiyle de Cumhurbaş lan, ortanın «olu meselesi ve kamna af yetkisi vermiştir. Ana Kurultay hazırlıklan konulan yasamız Büyük Millet Meclisine tanıdığı bu yetkiye sadece 131 in ele ahnacaktır ci maddesiyle (Orman snçlan i çin genel af çıkanlamaz) hükmü nfi koyarak bir Insıtlama koymuş ve fakat bnnun dışında her hangi bir tafadide gitmemiştn.» CHP MECLİSİ İSTANBUUDA TOPLANIYOR \ Dinçer: "Af Kanunu Anayasa'ya uygundur,, v ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) A YUGOSLAV BAŞBAKAN1 TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (Cumhuriyet Biuoou) Yugoslavya Başbakanı Stanboliç eşi ve çocuklan ile birlikte, bu ay içinde çıkacağı özel bir gezi sırasında, Türkiye'ye de gelecektir. Başbakan Stanboüç'in. bu ara da, Ankara'ya da uğrıyarak, Başbakan Süleyman Demirel ve Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil'le özel bir gSrüşme yapması beklenmektedir. Cumhuriyefte ILOiLiLER, HALKI UYARIYORÎ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I Izmir'de 2 tüccar kardeş, dün yurt dışına çıkarıldı İZMİR İzmir'in tfmınmij tüccarlarından Raymondo Balliani ile kardeşi Giaeomo Baliani'nin, Türkiye aleyhinde faaüyette bulunduklan polisçe tesbit edilmi? ve Içişleri Bakanlığının emriyle iki kardeş. dün yurt dışı edilmiştir. Büigar Dış Bakanı Öte yandan, 1621 Ağustos tarihleri arasında Ankara'yı resmen ziyaret edecek olan Bulgaristan Dışişleri Bakanınm gezi programı üzerindeki çalışmalar bitirilmiştir. Suudî Arabistan Kralı Faysal' T» da, Cumhurbaşkanı Sunay" ın dâveti üzerine 29 Ağustos'ta Ankara'ya gelmesi kesinleşmiştir Yabancı Devlet adamlarımn bu ziyaretlerini, Afganistan Baş bakanı ile Fas Kralımn Türkiye1 ye yapacaklan geziler izliyecektir. Yassıada mahkum>art Adalet Bakanı bundan sonra Yüksek Adalet Divanmca mab kum edilmiş 463 klşinin durumunu ele almıştır. Bakanın verdiği bilgiye göre bunlardan 263 ü Birinci Koalisyon zamanında çıkan lan A Kanunundan yararlanmış f ve kendilerine tneslek ve sanatlarını icra müsaadesi veTilmiştir. Bundan sonra çıkanlan 218 sayılı A Kanunundan Ise 96 sı f yararlanmıçtiT. Bakan şöyle devam etmiştJr: «Bnndan Snce çıkanlmış 78 sayıb özel af kannnn ile mnvakkaten bürriyeti bağlayıcı cezalaruıdan 4 er sene indirilen ve böylece hürriyetlerine kavuşan fcimselerin mesleklerini icra edebihneleri imkânı sağlanmıştır. Bu af karşısında doktor. mühendis, e o zacı, kimyager, öğretmen, avukat gibi meslek sahibi kjmselerin mesleklerinde cataşabilmelerl mümkün obnnştnr. Bn meslekler den bilhassa avnkathk mesleği (Arkaa Sa. 7, Sü. 4 de) Milyoner S. Pensa yurt dışı edilemedi Geçen yıl yurt dışına seyahat ederken 260 bin lirahk bono ile yakalanan tspanyol uyruklu milyoner tüccar Moiz Sedka Pensa'nın yurt dışı edilmesi, geri kalmıştır. Buna sebep, Pensa'nm, Maliyeye 100 bin liralık borcu bulunmasıdır. Tahtakalede'ki İtimad ve Rağbet kumaş mağazaları sahibi Peasa, Maliyeye borcunu ödediği zaman yurt dışı edilecektir. MOSKOVA (a.a.) Amerikan Büyük Elçiliği, Sovyetlerin dün vermiş olduğu ve Hayfong limanındaki Sovyet ticaret gemilerine karşı Amerikan uçaklarının kışkırtıcı faaliyete giriştiğinl bildirerek protestoda bulunan notasmı, iade etmiştir. Elçilikten bir sözcü, Washington hükumetinin bu notanın esasım Sovyetlerle tartışmaya hazır bulunduğunu, ancak notadaki ifftde tarzımn aşırılığına tabammülü olmadığını söylemiştir. AMİRAL TEVFİK İNCİ AP'OEN İSTIFA ETT1 Zonguldak Senatörü Amiral Tevfik İnci, AP'den istifa etmiştir. İnci. istifa mektnbunda, Genel Başkan Süleyman Demirel'iB «Tek adam • Tek fikir» savaşı içinde olduğunu, davnunşlan ile AP'ye ağır sorumlulnklar yüklediğini ifade etmektedir. Resimde, AP'den aynlan Senatör İnci görülüyor. Moskovalılar, Marilyn Monroe'yu ilk defa beyaz perdede gördü MOSKOVA (ajı.) Marilyn Monroe, Moskova sinemalarında ilk defa bu hafta, ölümünden 4 yıl sonra göriilmeye başlanuştır. Bununla beraber, «Bazılan Sıcak Sever» adlı filmi basında şiddetll protestolara yol açmıştır. Fîlm, 30 sinemada birden gösterilmektedir. «Pravda» gazetesi, «Bu gibi yabancı filmleri satm ahnadan önce, iyice düşünmek taşımnak gerektiğini» yazmaktadır. ÂŞIK BtR GENÇ, FATİH HALKINI AYAKLAND1RDI Bir genç, flört ettiği kızın babası ile komşuları tarafından, balkonda yakalanmıştır. Tahkikattan anlaşıldığına göre, Fatihte oturan «S.T.», önceki gün saat 24 sıralannda, iki aydır arkadaşlık yaptığı Mustafa Şeker'i evine almıştır. Gece yansı sevgilisinin naylon gecelikle kendisini beklediğini gören Mustafauın ayağı bir sandalyeye takılmış ve çıkan gürültü, önce kızın babasını, sonra da mahalleyi ayağa kaldırmıştır. Balkondan atlayıp kaçmağa kalkan, fakat yüksekliği görünce vazgeçen âşık genç. kızın babası ve komşular tarafmdan, balkonda saklandığı odunlar arasında yakalanmıştır. Olay sırasında naylon gecelikle evden kaçan S. T. ise, dün sabah Fatih civarında, bir harabed« bulunmuştur. Amerikalımn çarptığı otomobil oltında öldö Amerikan B. Elçisi Türkiye'yi gezecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyük Elçisi Parker T. Hart ve eşi, hafta sonunda, Türkiyenin birçok bölgeâni kapsayan bir geziye çıkacaktır. Elçi Hart, Doğu Anadolu, Karadeniz sahilien ve Izmir bölgesine gidecek, Valiler ve » r î ki Fn îilerle temaslarda bulunacaktır. Yürüyen işçiler için tefıiri icra kararı alındı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) tşlerinden atılan ve Ankara'ya kadar yürüyen Çorum Belediyesl temizlik işçilerine uygulanan işlem hakkmda Damştay, «Tehir1 tcra» kararı almıştır. Bu isçüerin bâzı sosyal haklardan mahrum edilmesi amacıyla Belediye tarafmdan memur baline getirilmesi yolunda alınan karann iptâli için Geneltş Sendlkası, Danıştay'a başvurmuştu. Ka rara göre işçiler, görevlerine dönebileoektlr. Şükrü Balcı Sakarya Emniyet Bir Nurcu, 1 yıl yatocak Müdürii oldıı KIRŞEHİR Beyşehir'de bir imamın ihban üzerine yakalanarak Ağır Ceza Mahkemesine verilen Nurcu Mustafa Ertan, dün 1 yıl bapse, 4 ay da göz hapsine mahkum edilmiştir. 46 yaşındaki Ertan, lâikliğe aykın hareketten hüküm giymis. Sa vunmasında, «Ben, Nurcuyum. Ölürüm de yolumdsn dönmem!» demlâtir. Oç yıldan beri İstanbul Trafik Müdürlüğünü yapmakta olan Şükrü Balcı Sakarya Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır Şükrü Balcı'dan boşalan Trafik Müdürlüğüne de Denızlı Emniyet Müdürü Münlr Daldal tâyin edilmiştir Tâvinlerle ilgili kararnameler Cllmht)rh3QkanhŞTnp «:evk Kuduz Hastanesi Başhekimi Dr. Şekip Alagün; kuduz vakalarında azalma yerine devamlı bir artış olduğunu söylemiştir. Dr. Alagün'ün verdiği bilgiye göre, 1965 yılında aşı yaptırmak üzere ısırılıp gelen gelen 6000 den fazla insan vardır. Bu yıl ise saymın daha da büyüyeceği tahmin edilmektedir. * Yalnız Teznmuz ayı içinde 19 müspet kuduz köpek vakası tes bit edilmiş ve bunların ısırdığı 40 kişi aşılanmıştır. Dr. Şekip Alagün, dünyanm birçok medeni ülkelerinde hiç kuduz vakasına rastlanılmamaBasra Körfezi yolu ile gelen sına karşılık, bizdeki artışm başısıcak hava basıncı dolayısiyle, boş kedi ve köpeklerle ilgili ol îstanbulda boğucu sıcaklar deduğunu belirterek cTürkiyede vam etmektedir. Dün de şehribukadar çok sahipsiz köpek yamiz en sıcak günlerınden birini şadığı ve köpek sahipleri hayyaşamtş, sıcakhk gölgede 3233 vanlanna aşı yaptartmadıkları müddetçe kuduz hastalığı sos dereceye kadar yükselmiştir. Deniz suyu sıcaklığı 25 derece olyal bir problem olarak kalmaya muş, rutubet yüzde 60 ı bulmuşdevam edecektir. demiştir. tur. Boğucu sıcakların bir haıta daha süreceği tahmin edilmektedir. Bugün ve pazar günü havalar sıcaklığını muhafaza edecektir. Bunu gözönüne alan ÎETT ve Demiryollan Idareleri, sahil ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) boylanna ve mesire yerlerine Izmir AP Milletvekili Şinasi Os ilâve seferler yapacaktır. ma ve 32 arkadaşı, Emekli olup da çesitli sebeplerle emeklilik ikraIzmir'de çıldıranlar! miyesi alamıyanlarm ikramiyeleri ni almalannı sağlamak üzere, bir İZMİR Izmir ve Ege bölgesinkanun teklifi hazırlayıp, Meclis de hava. yine ısınmaya baslamış Başkanlığma sunmuştur. ve dün sıcaklık, gölgede 38 derece• ye çıkmıştır. Sıcak sebebiyle Vilâyet avlusunda 30 yaşlannda Ümmühan BeJen çıldırmış, teda\n için Manisa Akıl Hastahanesine kaldınlmı^tır. Esentepe'de dün bir Amerikalı Fenalık geçiren bir sinir hastası Çavuş, otomobille çarptığı ihtiyar ise, ayıidıktan sonra iple kendini bir kadının ölümüne sebep olmuştavana asmıştır. tur. Kaza, Büyükdere Caddesinde olmuş, yolun karşı tarafına geçmek istiyen Mediha Ergun, Keith P. Kinkode yönetimindeki otomobilin altında kalmıştır. Bir yıl içinde istanbul'da 6 bin kişiyi köpek ısırdı Hava sıcaklığı devam edecek Emeklilik "ikramiyesi alamıyanlar için bir kanun teklifi yapıtdı Memurlara yapılacak zam Kasıma kaldı Gazeteler NADİR NADÎ edilmıştir (Arkaaı Sa. 7, Sf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog