Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

CümRuriyet B A S 1 N A H L AK I A S A S 1 N A ÜYMAYJ T A A H H Ü T EDEB Sahfbl: NAZtME NADİ * G«nd Tajnn MüdOrO? BCVKT GfiBESfaf 0 Sonnnlu Yan Ifleri Müdürü: EEOL DALLI 0 Basan v» T ı y m : CUMHURİYET Matbaacılık v« GazeteclUk T. A. S Cmjmlojlu Halkevl nkak No. S94İ Ifeydam Edim* Hsnı Adana • Telefon: « 5 0 • &NKAJKA: Ataturk Buhran 7«D*r Ap. • YenlgehH Telefon: 12 09 30 • 1 2 0 9 6 6 » 12 95 44 17 S7 35 + tZHİB Gad Bulvan Ko. 18 TW: SUM COlfCT fUEBİi BUROLAR ABONEveİLÂN Sencllk • vlık »ayiık TUrJriy» 75.00 «0.00 22.00 Harid 198.00 99.00 49.50 BaslüC (Maktu) 200 Uıa a 3 4 5 ind «Bbtteterd* (cantiml) 40 6 T n d «ahöelo 35 N^an. Nikfth, Evlenn». Dofıım (Maktu) 75 Ölüm, Mevlit, Teşekkfir ve Kayıp mıama S em. 90 Kayıp (Kellrnesl) 1 SAYISI 25 KURÜS KARABUKDemirÇelik İşletme. leri yeni Köşebent cinslerini Pivasa. ya arzetmeye başladı. KONTİNÜ Haddehane ımalât programına dahiL ince Köşebentlerden piyasanın en fazla ihtiyacı olan 35x4 lük Köşebentlerin tevziine baslanmıştır ARABÜK (Baştarafı 1 inci Sayfads) OR OLACAK KORGENERALLER Yıne kadro durumu dikkate ahnarak bu yıl üç korgeneralin orgeneralliğe terfi etmesi gerekmektedir. Terfi edecek korgeneraller şunlardır : Korseneral Memdnh Tağmaç (Birinci Ordu Komutanı), Korgeneral Fikret Esen (3. Ordu Komutanı), Korgeneral Kemalettin Gökakın (Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri). Bu yıl orgeneral olmaları beklenen korgeneraller korgenerallikte üç yıl yerine dört yıl bekletilmişlerdir. Bilindiği gibi Refık Tulga, Cemal Tural, korgenerallikte üç yıl yerine dörder yıl bekletildikten sonra orgeneral olmuşlardı. Böjlece korgenerallerin rütbelerinde dörder yıl bekletilmelerı teamül haline gelmi$ bulunmaktadır. Bu sebeple, bu yıl korçenerallikte 3 yıllık bekleme müddetir.i dolduran daha üç korgeneral bulunmasına rağmen bunlar terfi ettirilemiyeceklerdir. Bu sebeple gelecek yıl orgeneralliğe terfi etmeleri gereken korgeneraller çunlardır : Korgeneral Naımi Karakoç. F n r ' f n t n l Rcfft Clgenalp ve Haydar Olcaynoyan. KARA KUVVETLERİNDK KORGENERALLtCE TERFİ EDECEK TÜMGENERALLER Kara Kuvvetlerinde bu yıl bir üst dereceye terfi etmesi gereken tümgeneraller 1932 yılında Harb Okulundan mezun olmuslardır. Bunların mıktarı 10 kadardır. Ancak, bunlardan 4 veva 5 inin tümgeneral olması beklenmektedir Ancak. terfi edeceklenn mıktarının fazla olması karşısında. tümgenerallerin terfilerinde harb oyunlarında aldıkları oylar ve sicilleri önemli rol oynıyacaktır. Bir söylentiye göre, korgeneralüğe terfi etmelerine muhakkak nazariyle bakılan tümçenerallerden bazıları sunlardır : Sefik Erensn (Harita Gn. McU, Esref Akıncı ( K K K Kur Yr Ba?k). Nami Günay fM.SB MüstPsar Kara Yardımci'i). Semih Sancar (K.K.K. Kur. Bc>=k Hareket). çak, Vehbi Elgin, Sadettin Canberk, Reşat Gülsoy, Adnan Örel, Şükrü Olcay, Bahaettin Alpan, Refet Tuncer, Mithat Ceylân (Genelkurmay Lojistik Dairesi Başk.), Cemal Savaşkan, Fethi Esener. O. Rıfkı Alkan. Hikmet Akıncılar, Tevfik Apay. Oeniz Kuvvetlerinde Bu yıl Deniı Kuvvetlerinde 19411942 ve 1943 yülarmda Deniz Harb Okullarmdan mezun olan Albaylar Amiralliğe terfi sırasına girmişlerdir. Bu defa, 30 ağustosta, Deniz Kuv vetlerimizde Tümamirallikten Koramiralliğe terfi edecek Amiral bulunmamaktadır. Tuğamirallikten Tümamiralli&e terfi için ise sırada sadece 6 Amiral bulunmaktadır. Terfi sırasındaki Tuğamiralier şunlardır Kadri Kurulberk (Deniz Kuv vetleri İnşaat Dairesi Başk.i Necmettin Sönmez Oîarb Filosu Komu tanı\ Orhan Turoğlu (Akdeniz Böl ge Komutanı) Neriman Erçetin <lstanbul Boeazı Komutanıi Cavit Bensisu (Denizaltı Filosu Komutanıi Mehmet Ali Işığıgür (K. Paşa Deniz Hastahanesi Başhekimil Tuğamiralliğe terfi sırasında buhınan Deniz Kurmay Albaylar: Reşat Tiner, Kadri Kalkan. Sadi Ceki. Cudi Denizok, Rıza Akol. Cahit Pmar, Burhan Durcan, tbrahim Deniz. Arif Akdoğanlar. llhan Duruş, Ahmet Cakır, Hakkı Baykıran, Zârif Çetindağ, Sulhi Pınar, Ecvet Soysal, Sadi Pınar. Tuğamirallik sırasında bulunan Deniz Tabip Albaylar: 5 kişi Zekl Tüker fCamhca Hastahanesi Bashekimi"» Sedat Derinsu (Sağlık Da iresi Başkanıi. Halil Balkır (Kuzey Deniz Saha Sağlık Dairesi Baç kanı), A. Kerim Sümer (Deniz Has tahanesi TabibD Sabahattin Tonjruç TJeniz Hastahanesi Kulak. Burun Boğaz Müt.1 Türk Otomobil Montoj Fabrikosmda yanqın Ihtiyaç sahiplerinin bel. geleriyle bırLıkte KARABUKte Sattş Müdürlüğümüze, ADANA. ANKARA.BURSA.ESKİŞ.EHİR İSTANBUL. İZMİR ve SAMSUN DAKİ Tevzi depolarımıza müracaatları. Basın (18137) 9050 Hava Kuvvetlerinde UNUTMAYINIZ Degerli Okuyucular CHP, Af'fın MiLLî PiYANGO dan Her çekilişte yüzlerce kişi iimit etmediği paraya kavujuyor. 15 Ağustos'da İkramiye plânı toplamı: 10.648.000 Lira Büyük İkramiyeler: I adel I Milyon Lira I » 500 Bin I 300 Bin 5 » 100 Bin » Klm ne Herse desiıt, MİLLİ PİYANGOy» ergeç bahtiyar olmaktadırlar. yâr olanlar (Basın 18092) 9073 Oorlu Askerî Saiın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapah zarf usulü ile EDİRNE eski Harbiye kalorifer tesisatı yaptınlacaktır. Birinci keşif bedeli 499.826,30 TL. olup geçici temınatı 23.744 TL. dır. Bu işe ait evsaf ve şartnamesi ANKARA. İSTANBUL Levazım Âmirliklerinde ve Komisyonumuzda her gün mesait saatleri dahilinde görülebiür. İHALESİ 18/Ağustos/1966 günü saat 1100 de yapılacaktır. Teklif mektuplannm ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi mecburidir. Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. (Basın: 17644 1147/9061) (Bastaratı 1 inci Savfada) beğenmediği hususlar, bir kere daha ortaya konulmakta ve şöyTerfi sırasında bu'unan dığ»r le denilmektedir: «Af Kanununun tümgeneraller ise çunlardır : • 5. Maddesiyle 27 Mayıs 1960 DevNihat Tülün (Menzil Komuta ! riminin meşrulufuna yöneltflen nı). Şevket Ozan (J. Genel Kodarbeyi, bugünkü Anavasa düzeni mutan Yardımcısı), Refık Kurmizi temelindcn sarsacak tehlitekin, Cemil Eneinsoj' (Gelibolu keli bir harekrt olarak görüyo ; Kolordu K.). Niyazi Bengi«u, j ruz. Faik Türün. Faruk Giiventurk. | 5. MADDENİN İPTÂLİ ÎÇİN Tümgeneralliğe terfi sırasında j ANAYASA MAHKEMEStNE bıılunan tümgeneraller (20 kisil B1ŞVVRILACAK Sanm Erman, Dahi Bilgicataç, Af Kanununun Yassıada hüküm Ahmet Serter. Adnan Ersöz (J Hileri ite Hgili 5r tneddesinin ipGenl. Komutanlıgı Kur. Bask 1 râli için Anavasa Mahkemesine Hanefi Ergenekoi. Fahir Atabaşvurmak üzere, harekete geçilbey. Nüsret Ö7;elcuk. Sabri Komiştir. tstanbul CHP Senatörü Fikret Güldogan, Anayasa Mahkemeslnde iptâl ââvası açabümek için, Millî Güvenlik 35 Senatörden imza toplamıştır. | (Baştarafı 1 ind sahifede) İmza koyanlar arasmda daha çok, • Başbakan Demirel de. toplanMillî Birlik grupu üyeleri ile ba , zı CHP'liler bulunmaktadır. ; tının Rizli oldugtmu bilgl veremiveceklerini söv'emistir CHP grupu yöneticileri de. iptâl dâvası açmalj için, bazı ön ' Milli Güvenlik Kurulu toplantı çalışmalara başlamışlardır. Yones'.na. Kuvvet Komutanlan ılffilı ticüer, 5 maddenin Anayasaya Bakanlar ve Kurul Genel Sekre aykınlığı vanında. baı maddelp teri Korseneral Kemalettin Gök rin oylanma şekü üzerinde de dur , akın da katılmış'arriır maktadırlar. [ Torjlantıda Kıbns Kanusunun da etrafiıoa ele alınarak. Adadaki Türk askerî mevkilerinln durumlannm eözden geçirildiği toplantıya katılacak fcomutanların bu 9*409450 Cumhuri.iet konuda hükOmete bilgi verdigi 1560015700 Reşst tahmin edilmektedir 1130011600 Hamit Ayrıca çıkan söylentilere bakı1030010400 Aziz lırsa, TRT Genel Müdürii Adnan »900IMOO Napolyon 13881390 Öztrak'ın durumu da, toplantıda 24 Ayar külçe ele ahnmıstır. TRT'nin bâzı dış Senato haberlerl veriş şekli ile Öztrak'ın bu konudaki rolü üzerinde durul dugu öğrenilmiştir. Bu yıl. 30 ağustosta Hava Kuvvetlerimizde Orgeneralliğe terfi sı rasmda Korgeneral bulunmamak tadır. Korgeneralliğe terfi sırasında ise ancak 1 general bulunmaktadır. Eskişehir Birinci Uç Komutanı Muhsirj Bstur Hava Kuvvetlerinde Tümgenerai liğe terfi sırasında lfl kadar Tuğge neraller bulunmaktadır. Diğer sınıfiarda. Tümgenerallik sırasırs çiren Tuğgeneraller: Y. Müh. Enver Demokan, Enver j Selçuk. Sükrü Süer, H. Ziver Bcrk ! men. Nedim Eray, Esat Doğu. "Nur Risaleleri nin okunmosında sakınca oiup o.madığı soruldu Tasarruf Bonolan (Baştarafı 1 inci sahifede) küm. bundan sonra çıkacak tasarruf bonolan için uygulanacaktır. Hisse senetleri He değişt't hebilecek Gene tasarıya konulan bir hük rne göre. bundan sonra çıkacak tasarruf bonolan, devletin iştira ki bulunduğu kurumlarla, karou iktisadi tesebbüslerindeki devlet hısselerivle değiştirilebilecektir. Bu, Bakanlar Kurulunun bir kararnamesiyle düzenlenecektİT Ancak bu değiştirme özel kanunlarla kurultnus Sümerbank, Emlâk Kredi Bankası gibi müesseselerde yapılamıyacak ve rte giştirilecek devlet hissesi 10.0110 lirayı geçmiyecektir Bir yıl ıçırde eiki bono ar değiştirilecek Ayrıca bundan önce çıkarılmış tasarruf bonolan bır yıl ıçinde venilen ile deği?tirilecektır De ğistırilmeyenlerin değeri kalmı vacaktır. Ayrıca deSiştirilen tasarruf bonolarına gerekli ışarel konularak. daha önce yayınlanmış tasarruf bMaolannın yerine alındığı belli edılecektir Bundan sonra tasarruf bonosu işleriyle ugraşan Malıye Bakanlığı memurlarına vılda ikı maaşa kadar ikramiye venlecektir. ALTIN Refet Kaynğın ablası. Zeynep, Mustafa, Murteza, Aliye ve Muallâ'nın sevgili teyzeleri V E F A T Gazeleci Muhtar Enata vefat etti AYŞE KAYNAK Uzun zamandan beri şeker hastahğına tutulmuş bulunan eskı gazetecüerden Muhtar Enata dün vefat etmiştir. 30 yıl önce Hukuk Fakültesinden mezun olan, Yücel mecmuası sahibi Muhtar Enata, Yücel yaymlan altmda blrçok değerH ve klâsik eserler de yaymlamıştır. M. Enata, »ynca renkli fotoğraf ve pula meraklı bir kimse idi. Uçuş ve Paraşüt öğretmeni Yetiştirilmek Üzere öğrenci Alınacaklır 1 Türk Hava Kurumunun Türkkuşu Okullarına Uçak, Plânör ve Paraşüt öğretmeni yetiştirmek üzere imtihanla en az Lise Mezunu kız ve erkek öğrenci alınacaktır. 2 Kızlar 23 yaşından, Erkekler Askerliğini yapmıs v e 2J yaşından gün almamış olacaktır. 3 Şartları haiz istekliler Dilekçc. Nüfus Cüzdanı ve Diploma, Erkekler ayrıca terhis tezkeresi ile en son 25 Ağustos 1966 tarihine kadar Ankarada Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığına müracaat edecektir. 4 Herhangi bir sebeple okuldan ihraç edilenJer, yaş tashihi yapürmış bulunanlar, dilekçesine Nüfus cüzdanı, Diploma ve erkeklerden terhis tezkeresi eklemeyenler, müracaat evrakını en son 25 Ağustos 1966 akşamına kadar Türk Hava Kurumıı Genel Başkanlığında bulunduramıyanların müracaatı kabul edilmeyecektir. 5 Nüius cüzdanı, Diploma ve Terhis tezkeresindeki kayıtları elverişli olanlar, adreslerine giris şartlaruu gösterir broşür gönderilmek curetiyle imtihana dâvet edilecektir. 6 İmlihana çağırılanlara Ankaraya kadar gelij ve kazanamıyanlara geldikleri yere dönü$ yol paralan Ankarada Kurumca ödenecektir. (Basın 18276 A 10308) 9071 BÜTÜN DÜNYAOA OLDUĞU GİBİ 4/8/966 perşembe günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5/8/966 cuma namazını mütaakıp Kadıköy Iskele camiinden alınarak Karacaahmet mezarhğına defnedilecektir. Mevlâ rahmet evlesin. luğu olduğuna göre beyin urlan ancak alnın arkasındatd ön beRüzgârlann tesiri ile iki gün seyin yani düşünen beyin kısmına rin giden hava, dün şehrimizde ısıKonuyu dağıtmamak için Inoturduklan vakit bu tip bozultnın 31 dereceye çıkması ile boğucu sa yoldan «beyin urlannda cinaluklar yaparlar. Yani insanın ipbir hal almıştır. Şehrimizde deniz yet işlenebilir mi?» sualine gelirtidai olan beyin kısımlannı fconsuyunun sıcaklığı ise 24 derece olsek cevap «Evet, işlenebüir» şektrol eden en geç teşekkül etmiş muştur. Meteoroloji istasyonundan linde olacaktır. Filhakika her be ve sade insanda bulunan beyin bildirildiğine göre. Balkanlardaki yin uru olan ctaayet işlemez. Bu kısmımn kontrol yollan ur tarayüksek basınç ile Basra körfezinmuhtelif faktörlere bağlıdır: O fuıdan kesilince o insan iptidaideki alçak basıncın etkisi altmda run oturdugu beyin Kismı, hastaleşmeye başlar. Daha evvel de bulunan yurdumuzda. bugün de nın karakteri, kompleksleri, rau dediğimiz gibi insan kendisinin önemli bir hava değişikliği bek'ehitin hazırlayıcı ve kolaylaştıncı milyonlarca yıüık ecdadı olan nilmemektedir. Bu duruma göre etkilert. Bunlan inceleyecek o maymun ve daha aşağıdaki seviİstanbulda ısı, 21 ilâ 31 derece aralursak iki yanm küreden teşekyede hayvanların sinir sisteminl sında değişecektir. kül eden bir beyinin kafatası gede taşırnaktadır. tnsan haline lişmeye başlayan en iptidai bir yükseldikçe bu yükselen mahluk hayvandan en mükemmel bir to daha iptidai mahlukun beyin losana kadar gecirdiği tekâmül sasımlannı kontrol altına alır. tşfalarına uygun bir olgunlugu var te tümör ve benzeri sebepler bu dır. Basit bir hayvan beyni refyüksek beyinle iptidai beyin araleks, sevld tabil gibi sadece hayAmerika'nın eski Cumhurbassına girerse o insan çocuklaşmavanm yaşaması için gereken vakanı Yardımcısı ve Kennedy'nin ya, basitleşmeye doğru gider: tzifeleri yaparken insan beyninin Ba^kan seçüdiği seçimlerde Cum çindekileri daha kolay belli eder fonksiyonları bugünkü elektrohuriyetçilerin Başkan Adayı olan bir insan haline gelir. Whitman nik beytni dahi yapan bilginleriNixon"\ın esi Patrica Nixon, berada ur muhakkak Iri beynin bu mizin kavrayamayacagı bir kanberinde kızları Julia ve Patricia kısmındadır ve onun yaratılışınşıklık ve mükemmelliktedir Buolduğu halde. dün uçakla İstandaki psikopat ve canl ruhlu kana uyarak her bevnin muhtelil bul'a gelmiştir. rakterini kontrol eden beyin kıskısımiarı değişik hayat vazifeleBayan Nixon ve kızları, Pazar mı ile ilkel kısım arasındaki bağrini üzerlerme atauşlardır. Megününe kadar tstanbul'da kalalantüar ur tarafmdan bloke edlselâ beynin bir parças) görmeye, rak, turistik ve tarihl yerleri gelince haJriki karaiteri meydana bir parçası işitmeye bir parçası zeceklerdir. çıkar. Ve ayni zamanda urun mey koklama. tad alma v.s. ye varardana geürdiği anarşi onu çileden ken alnımızın arkasında bulunan çıkartmıs bu ölçüsüz hareketlere en büyük tasmı da düşünmeye süriiklemiştir. Bunda Whitman'ın ve ruh! hayatımızı, vani tasaca, psikopat karakterinln büyük roinsanı insan yapan mükemmelligi lü vardır. Zira askerliği esnasmidareye yarar. Antropolojik araşda emre itaatsizlik ve saire gitırmalar göstermektedir ki ilkel Dün saat 20.15de Çayırova'daki tnsanda beynin bu kısmı küçükbi psikopat reaksiyonlan yüzünTürk Otomobil Montaj Fabrikasın tür. maymunda ise daha Iriiçükden ceza almıs, hatta rütbesi dttda bir yangtn çıkmış, döşeme bötür. Yüzbinlerce yıl ıçinde insan şürülmüstür. Psikopat karakterde lümünde, tahminen 250 bin liralık beyninin bu kısmı inkişaf etmiş, olanlar doguştan böyledirler. hasar meydana gelmiştir. bununla paralel olarak aklı. r» Yangınm büyümesi üzerine, KaBaba düşmanhğı kâsı Jcarakteri velhasıl ruhl hadıköy, Kartal. tzmit, Gebze ve yatı olgunlaşmıştır. Nitekim bu Tuzla itfaiye ekipleri de faaliyete Ancak beynin ön kısmındakl gelişmenin nasıl oldugunu bugün geçmiş, neticede ateşin önü, 21.30 frenler toplum içersinde psikopat normal ve patoloük olarak her da alınmıştır. Yangın, yedek par lann patolojik taraflannı göstergün müşahade etmekteyiz Bunçalann vıkandığı atelyeden çıkmelerini oldukça önler Fakat lm lardan normal hal çocukluk ve mış, işçilerden Yılmaz Eser ya yaslılıktır Beyin gelişmesi. lcendi kânlar ve hâdiseler bu treni zaralanmıştır. yıflatırsa alttaki psikopat karaknormal ölçüleri içinde. daha olter kolayca meydana çıkar Blgunlaşmamış oldugundan çocuk naenaleyh daha çocukluğundan bir nevi hayvan gibidir. tpödai beri böyle bir psikopat o'an menfaat hisleri birinci plânda /f Whitman da baba dUşmanlıgı gelir. Bu yaşama sevki tabiîsidir. belirmiştir. Tahmin olunur ki bu Onun içindir ki anasımn memesini emer. eline her eeçirdigini ağdüşmanlığı besleyen sebeplerln zıria götürür: çabuk korkar kobaşında psikopat çocuğunu disiplay sevinir ve hislerinl saklaması lin altına alabilmek İçin babanın nı bilmez. Bir. bir buçuk sene ANKARA Kayserl AP Senatöçocugun serbestligine müsaade içinde düçünen beyin kısmı olrü Hüsnü Dikeçligil, Senato Başetmeyen baskıları eelir Zıra psıgun'aşır ve çocuk ifci ayagı üzekanlığına verdıği bir önerge ile, kopat karakterde olanlar hiçbir rine kalkar. menfaatlprini daha asın sol yazarların, bu arada Nâzaman aile ve toplum disiplinina zekice idare edeT ve böylece kâhil zım Hikmet'in eserlerinin pıyaayak uyduramazlar. ümumiyetlo insan olmaya dogru büyür thtisada serbest satı!dığı bir devrede, kendi başlarma buyruk olmak ls varda ise bu olgunluk mekaniz«Kuranı Kerim'in tefsirinden terler. Daima toplum düşmanıdır» ması çökmeye başlar Yani beybaska bir şey olmayan Nur Rllar: kimseyi beğenmez, fakat besalelerinin okunmasında bir sa nin düşünen kısmı ile iptidai kısğenmediklerinin zararına, onlamı arasmdaki kontrol vollan. kınca olup olmadı.Einı» tçişleri rm sırtından geçinmeyi tercih eyaşlıhk ve beyin damarlannm Bakanından sormuştur. derler. Merhamet ve şefkat gibi sertligi yüzünden, lcesilmeye. ivi hakiki insanlığa mahsus yüksek iş'ememeye başlar. Bu sebeple. hislerden mahrumJurlar. Bunundikkat edilirse. yaşlılarda egoizrn la beraber zekaları yerinde. hatYunan Elçisi ve vürüme bozukluğu dikkati çetâ fazla bile olduğu için sportıf ker Cocukta baslangıcta egoizm. (Baştarafı 1 inci sahifede) oyunlarda, kâgıt oyunlannda, vürüvememe vardır, bevin gelişBüyükelçi ve beraberindeki 2 hattâ bazılan guzel sanatlarda tikçe bunlar düzelir: ihtiyarda elçilik mensubu, dün sabah 5'de, bile büyük taabiliyet gösterirler. ise bevnin vıkılması netieesi bu i n i â y e r tarafmdan kenaPertne Whitman da keskin nişanadır, çocuklaşma ha» olur. Nitektm tahsis edilen Jandarma sahıl bocemiyete düşmandır. Ama bütün bunlara llâveten bircok ihtiyartu ile Imroz ve Bozcaadaya gitbu kaabUiyetli tasanların bir rek larda, vine çocuklardaki gibt. komiş, bot'a ga2etecilerin binmesine büyük eksiklert vardır trade. layca ag'ama ve eülme fenomenİ7in verilmemiştir. Bir şeye en mükemmel şekilde lerini sık sık görmekteviz. başladıklan halde iradesizlikleıi tmroz'da yüzünden kısa bir zamanda bıPatolojik bozukluklar Saat 9'da Imroz Kaymakamını, kar. başka şeylere dönerler. Belediye Başkanını ve tmroz Patolojik bozukluklara gelinoe, Whitman'ın psikopat karakterl Metropolitini ziyaret eden Deliva bunlan kabaca tki halde görüyo düşünen beynin kontrolü sayesin nis. daha sonra Ada'nm 5 köyüruz: Biri doguştan dimaği geli«de oldukça çevresine uymuş bir nii dolaşarak, Rumlarla görüşmemiş çocuklar diğeri beyin urşekilde iken beyin urunun meymüstür. Bü>'ük Elçinin. Rum asıllan. Ana rahminde iki vüz sekdana gelmesi ondaki kontrol bag lı Türk vatandaşlariyle yaptıgı sen günde tamamlanan normal landıklannı bozmuş ve derinligörüşmeler, büyük bir gizlilik 1 gelişme haddi zatında insanın tağinde aile ve cemiyet düşmanı oçinde geçmiştir. biat içindeki milyonlarca vıllık larak insanlığa diş bileyen bir tekâmülüne karsıdır Binenaleyh Rıımların, daha önce Ada'ya bedbahtın hakiki canavar şahsltohumun bozuklugu. ananın hagiden yabancı gazetecilerle Yunayetini ortaya koymuştur. Tahmtn mile iken gecirdiği hastalık nistan'ın İstanbul Başkonsolosuolunur ki Whitmanâın beynindotravma ve tcorkular çocuğun gena olduğu gibi, Büvükelçiye de ki ur ancak birkaç aylıktır Ve lişmesinde gecikmeler yapabilir ceşitli baskı iddialarını tekrarlabu ur büyümeye başladığmdan tki vüz seksen günü milyonlardıklan anlaşılmaktadır. Delıvanıs bir iki hafta gibi kısa bir zaman ca yıla nisbet edersek ana rahin gezisinde dikkati çeken en ösonra bozukluklar vermeye basmindeki birkaç saatlik duraklanemü husus; Rumların, îstanbul lamıştır. Etrafı uyanık olup da manın insan gelişmesinde ne kaBaşkonsolosuna yaptıklarının akbunlann farkına varsa ve hasta dar muazzam bir zamanı karsılasine, kendisine en ufak bir tezakontrol altına alınabilse idi. budıgını görürüz. Bövlece ana rahhüratta bulunmamaları olmuştur. Rünkü mtikemmel teşhis ve tedamindeki hayatı duraklamış çovi imkflnlanmız içinde. hem Bozcaaaa'da cuklar beyinleri gelişmemiş olaWhitman, hem de onaltı tane rak dogarlar. Bunlara çoculcluk Saat 17ye doğru tmroz'dan aykurbanı bu felâkete uğramazlarbeyin bonıkluklan diyoruz. Bunrılarak, Bozcaada'ya geçen BUyük dı. lar umumiyetle geri zekSlı olurElçi ve beraberindekiler. iskelede lar: zamanında yürüvemez ve ko , Ada halkı tarafmdan karşılanmıs nuşamazlar. Ruhl gelişmeler de ı tır. Delivanis, burada da Kaymabuna paralel olarak Teri kaimışkamı ve Belediye Başkanını zitır Zekâ ölçülerine göre patoloyaret etmiştir. Kilisede; Rum Cejik psikolojide debil. embesil, maati Başkanı, kilise papazı ve idiot, adlanyla amlan bu grup Rum vatandaşlarla görUşen Deli29 Tenunuz cuma günü vefatı aklı azlardan ekseriva suçlular vanis, daha sonra bize, «Ada hal11e bizi yese gark eden küçük çıkar. Muhakeme dereceleri vapoglumuz kının iyi ve sevimli yaşadıklarını tıklan hareketin toplum kurallatördüm, memnun oldum» demışCEVDET ARtF nna ne derece aykın oldugunu tir. takdir edemediklerinden birçok MARDtN'in Yunan Büyük Elçisi Delivanis, vefatı sebebiyle cenaze merasimihareketleri suçla sonuçlanır. Canakkaleye dönüşte, doğruca ne iştirak edenlere, bizzat geleMuayyen bir yaşa kadar tamaVali Sabri Sözer'i ziyaret ederek, rek, telgraf. telefon ve mektupla men normal olduğu halde ur ve kederimizl paylaşan akraba, argösterilen kolaylığa teşekkür etbenzerleri sebebiyle beyin tonkkadaş ve dostlarımıza tonzıu miştir. Delivanis, bu sabah saat siyonlan aksayan Insanlara gelin teşckkürlerimlzi sunarız, 9'da, makam arabasiyle İstanbul, ce; bu insanlarda urun oturdugu BFVA ve ŞEMSETTİN ARİF a dönecektir. yere uyan motor, sensoriyel veMABDtN VE AİLELERİ Cumhuriyet 9083 ya ruhl değişiklikler görülUr. Ko numuz Whitman ve ruhl bozuk Sıcaklık 31 derece Cinayetler ve beyin urları (Baştarafı 1 inci Saylada) Çefit/i faktörler N.xon'un eş', 2 kızı ile İstanbuı'a geldi TEŞEKKUR Yunanistan 2 UJ (T 0) lll Türkiye PeSrolleri Anonim Orfaklığı'ndan bildirilmiştir 1 Ortaklığımızın Ankara Millî Müdafaa Caddesi 22 numaradaki işyeri buna bağlı işyerlerinde, Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii, İşçileri Sendikası tarafmdan 4 Ağustos 1966 günü sabah 7.30 da erev uygu'.anmaya başlamiştır. 2 Personelimiz işbaşmda normal çahşmalarına devam etmektedir. 3 Grev ve Lokavt Kanununun 24 üncü maddesine göre, greve iştirak etmek istemiyen ve çalışmayı tercih eden Personelimize iş yerimiz açıktır. Çahşmak isteyip de hüviyeti olmadığmdan işbaşı yapamamış olanlarm Ortaklığımlza telefon ile müracaat ederek hüviyet çıkartmaları duyurulur. Bastarafı 1 tad nyfada Bu hareket, Türk asıllı Müslüman Yunanlılara karşı muhtemel bir misillemenin başlangıcı gibi gö rülmektedir. 40» TÜRK UYRUKLU Bu arada Rodosun «Prodos» adlı günlük gazetesi, Oniki Adada yaşıyan «bircok baska» Türk vatandasının Yunanistandan çıkanlacağını yazmış ve şunlan eklemiştin Rodosta yaşiyan bazı Türk amllı Müslüman Ynnanlı. Yunanlstan aleyhinde propaganda yaptığı icin vatandaslıktan lskat edilecefc ve Yunanistandan çıkarılacaktır.» Oniki Ada Valisi Basil Papacostas, gazetenin haberini yorumlamaktan kaçınmıştır. Güneybatı Anadolu sahillerlnden rahatça görülebilen Rodosta 3.000 kadar Türk asıllı Müslüman Yunanlı yasamaktadır. Rodosun kuzeyindeki lstanköy adasmda 1.200 Türk asıllı Müslüman Yunanlı vardır. Oniki Adada aynca 400 kadar Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bazı kaynakların ifadesine göre buradaki Türk Konsolosluğu Oniki Adada yaşıyan birçok Türk vatandasına ikâmet tezkerelerinin yenienmeyeoeğini bildirmiş bulunmaktadır. Öğrenildiğine göre Konsolosluk Türk vatandaşlarına mal ve mülklerini koruyabilme leri için gereken tedbirleri alma lanru tavaiyt etmektedir. AMERICAN EXPORT ISBRANDTSEN LlNES Limanımıza Gelişi S'S EXPORT AMBASSADOR S/S EXPORT COURİER S S EXPORT BAY 6/8/1968 7/8/1966 17/8/1966 Hareket 8/8/1966 10/8/1966 21/8/1966 «1 TÜRKİYEDE'OE OPTİMUS. Cumhuriyet 9096 NEW YORK NORFOLK BALTÎMORE PHÎLADELPHtA ve BOSTON limanlan içm emtıa kabul edilmektedir. GRATE LAKES'den gelen S/S EXIRIA lımanımıza gelişi 31/8/1966, Hareket 2/9/1966. MONTREAL TORONTO DETROİT MILWAIKEE ve ŞÎKAGO limanlan için emtia kabul edilmektedir. Malumat için : ARABOÛLU Vapur Acenteliği Ltd. Şti. Müracaat : Tophane Tahir Han kat 3, Tel : 49 75 00, 1, 2 (llâncılık: 5022/9069) SEKRETER ARANIYOR İyi Fransızca ve Türkçe bilen, seri daktilo yazan tecrübeli Sekreter Daktilo aranmaktadır. Taliplerin bir fotoğrafla birlikte P. K. 16 Levent adresine yazılı olarak müracaatları. Heriş 208 9 065 RaHâmcılık 13031) »067 ELEKTRİK MÜHENDISİ AUNAGAK 315 KVA'lık Transformatör Satılıkfır (10.000/400 231 V elin marka 1962) mamulâtı az kullanılnustır. Görmek ve izahat almak için Pendik TÜRK YTONG FABRİKASI'na müracaatların yapılması, Yazılı tekliflerin kapalı zarf İçinde TÜRK YTONG SANAYİİ A. Ş. Atlantik Han Pındıkh adresine tevdii.Reklâmcüık (3118) Türk PhiEps T. A. Ş. 'de çalıştırılmak üzere askerliğini yapmıs ve 35 yaşını aşmamış Elektrik Mühendisi (zayıf akım) alınacaktır. Hal tercümeli müracaatlaruı P. K 504 Beyoğlu adresine gönderilmesi. rumhuriyet 9091
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog