Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ALTI 5 Ağustos 1966 CUMHURlYEl BEYAZ PERDFDE İKÎ PRENSES... Süreyya muvaffak olamadı. Fakat Ira'dan çok şeyler bekleniyor abık îrsn împaratoriçesl Süreyyt'nın tinema dünyasına firmek üzer» yaptıgı çıkısm hüaranla neticelenmi» olduğu «rtık pek gizlenmlyor. Esalen miıaç ltibariyle donuk ve içlne kapanık olan Prenseı Süreyya beyaz perdede d« donuk kalmea prodüktörlerin kendisi hakkında besledikleri büyük ümltler ıuy« düstit Yaptığı bir kaç basanaız denemeden »onra Süreyyamn tekrar beyaı perdeye dö'nmesi ihtimali yok gibi. Buna mukabil ion aylarda «inemı dünyasında bir başka pren gesin adı geçmeye başladı. Bu ye ni linema eski Avusturya hanedanına mensup Frenses lra Von Furstenberg'dir. Beynelmilel losyetede çok iyi tamnan lra Von Furstenberg bilindiği gibi daha 16 yasında kendisinden yaş ça hayli büyük pren» Alfonse Hohenlohe ile evlenmis ve kııa samanda iki çocuk lahibi olmaıına rağmen bu evliligi borarak, Brezilyalı Milyarder ve «Play Boy» Boby Pignatari'ye kaçmıstı. Ancak dört yıl füren bu evlilik de basansıılıkla sona erince, çok güzel yuz hatlarına ve harikulade bir rucuda tahip bulunan prenseı bu defa da »«%nm sinemada denemeye karar Terdi. Süreyya'mn aksine Prenses lra'nın beyaı perdede muvaffak olaeağı anlaşılmaktadır. Bakın bu hususta fâbık Prenses'in «Matchless» isimli filmi çevirmekte olduğu Romadaki De Laurentis stüdyolannm makinisti Angele Toccalo ne diyor: 5 Ağustos 1927 tarlhli Cumhuriyet'ten S Cumhuriyet Bahriyesi Yedi sene evvel bugün, 5 ağustos 1337 taribinde Cumhuriyet bahriyesinin ilk temeli kurulmustu. O günkü mütevazi temel atma esasının bugunkü semerelecini görürken na•ıl memnun oluyorsak, çimdi o hâtıralan yâd ederken de â•il bir heyecan ile »arsılmaktayız. 11 temmuı 1338 tarihinde Kartaldan Ethem kaptanın delâletiyle Yalovaya gelen Hamidiyenin ikinci süvarisi Münir Bey, bu müfrezenin kumandanlığına tâyin olunmuştu. Diğer taraftan malul esirler m«yanında Harem iskelesmden Mudanyaya geçmeye muvaffak olan Yuzbaşı Tahir Bey, 22 haziran 1336 tarihinde Kuvayi Milliyeye iltihak etmis bulunuyordu. Bahriye mektebinın mühendislerinden Müfit ve Ekrem Beyler de mektebin iki çifte kiki ile 28 haziran 1356 da Heybeliden Katırlıya geçmiş lerdi. Hiçbir emir v« dâvet vukubulmadan sırf bir Türk sıfatı ile silâha sarılmak için kosan bu bahriyeliler ve bu dört arkadaş 5 ağustos 1336 da Samsunda silâhlarını bir araya çatmışlardı. Kendilerini tebrik eder ve 5 ağustos 1336 nm yıldonumü takdırle yâd<ederix. Ziraatimizin islâhı işi Ziraat Vekâleti tarafınaan memleketimizde zirai tetkikatta bulunmak Ü25^e Almanyadan getirtilmiş olan mütehassıs M. Şımid «Ziraat faaliyeti merkezî Anadoludan Mende res vâdisine nakledilmelidir. Adana ovası sulanırsa bugünkü pamuk mahsulünün on mislini almak kabil olacaktır» demiştir. Lâhey'de «Lotüs dâvası» na rüyet etmekte olan Lâhey Adalet Di vanı, Adliye Vekilimiz Mahmut Esat B«yin M. Badoin'e vereceği cevap için celseyi uç gün müddetle tâlik etmiştir. Divan, cumartesi günü toplanacaktır. Tuzsuz yiyecekler, oz yağ ve bol bol pirinç.. T «SİSSt» NİHAYET KALBİNtN PRENStNt BULDU Sinema dünyasımn en sevünli simalanndan AvusİSTANBUL turyalı aktrist ve bir zamanlar Fransız aktörü Alain Delon'nn sevğilisi nişanlısı olan Romy Schneider 8.25 Açıhs 6J0 Kur'an ve programları 19.00 Haberler nihayet parmağına nikâh halkasını takmak suretiyle «Ebedî nişanlı» sıfatından kurtulmuştur. Romy SchBambaşka bir tip Türkçe açıklaması 6.45 Saz eser 19.40 Kuçük İlânlar 19.45 Nurettin merikanın meşhur Cincinnati Senfoni Orkestrasının Istanbulrenseı îra, Süreyya'nın ta neider'in kocası Alman rejisörlerinden Harry Meyen'dir. Bir ara «Sissi» serisi ile sinemada haklı bir şöhlerl 7.00 Köye haberler 7.05 Çanilıdağ'dan türküler 20.00 Oyrete erişmiş olan güzel Bomy'nin nikâhı «Eddy Chapman» filmini çevirmekte olduğu Fransadaki CapFerGünaydın 7.30 Sabah melodllert garlık yolunda İnsan 2030 Küçük da vereceği konserlerin ikincisind* beynelmilel virtüoıumuı mamen aksi bir tip. Süreyrat kasabasında pek sade bir şekilde yapümış ve evlenme töreninde bu filmdeki rol arkadaşlan da bu 7.« Haberler 8.00 tstanbul'da orkestra 20.50 Fahriye Caner"den îdil Biret »olist olarak çalacaktır. ya sete çıkmadan evvel salurunuştur. Fotoğrafta, soldan sağa: Christopher Plummer, Claudine Auger, Romy Schneider ve kocası bugün 8.05 Sabah türküleri aşrkılar 21.10 24 saatln olayalrı Idil Biret'in îstanbul'da Cincinnati Senfoni Orkestrası ile din atlerce odasına kapanır, makiHarry Meyen göriilmektedir. 8 20 Küçük üânlar 8 25 Bu sabah 21.15 Neriman Tüfekçl'deD türyajını yapmak için çok titizlik leyici huzuruna çıkabilmesi için özel bir kanunun çıkarılması gesizin için 8.40 GOzide Kasacı'dan küler 21.30 Eşrel Sefik'ta sohbetl gösterir ve bazen bir kirpiğınin rekıyordu denilebilir. şarkılar 9.00 Çocuk bahçesl 21.40 Rahml Sonmezocak'tan şar uzerinde birkaç saat meşgül oGerçekten îdil Biret'in Paris'te müzik tahsili yapmafc üzere III 9 15 Harp sololarl 9 30 Sorunları kıiar 22.00 Reklâm programları lurdu. Halbuki lra hem çok mız 9 50 Semsl Yastımandan tür 22 45 Haberler 23.00 Operada bir gitmesi için özel bir kanuna ihtiyaç olmuştu. Bu onun şimdı 25 yaguzel, hem de çok tabiî bır ka0 Pariste Boulogne'daki stüdkuler 10.05 Kısa haberler 10.10 gece J3 43 Dans müzigl 24 00 «ında olduğu halde dünyanın en iyi solisti olma yolunda yurümeMuzik kutusu 10.30 Arkası yarın Kapanış. dın. Çabucak makiyaj ve elbise yoda «Siyah Güneş» filmi çevri«ini temin etmiştir. 10.50 Melâhat Pars'dan şarküar değistiriyor, kimseyi üzmüyor İSTANBUL İL RADYOSTJ lirken bütün teknisyenler sıcakîdil Biret, Cincinnati Senfoni Orkestrasının 9 Ağustosta Açık 11.10 Sabah konseri 11 40 Trafik 16.55 Açılış 17.00 Diskotekten ve modern linemaya her bakım tan baygınkk geçiriyor, fakat 11.45 Orkestra müziği 12.00 seçmeler 17 30 Minyatür müzik Hava Tiyatrosunda vereceği konsere Brahms'ın Birinci Piyano dan intibak ediyor. yalnız güzel Michel Mercier'nin Beraber türküler 12.25 Kuçuk 18 00 İyi aksamlar 18.30 Küçük Konçertosu ile katılacaktır. disleri birbirine vnruyordn. AnPrenseı Ira'nın ilk filminin ilânlar 12.30 Emln Gündüz ve konser 19.00 Türkrye'ye hos geldiAnkara'da 1941 yıhnda dünyaya gelen Biret, üç yaşında piyano jelik filimlerinin sihirli güzeli rejisörü Alberto Lattuada da Nursal Şengun'den sarlcılar 13.00 niz 19.30 Nasıl yaratıldılar çalmaya baslamıştır. 1948 yılında Turkiye Buyük Millet Meclisinin bunun sebebini şöyle açıkladı: Haberler /i320 Oyun havalan 20.00 Plâklar arasında 21 00 Akkendisinden son derece memnun çıkardığı 6zel bir kanun ile müzik tahsili için Fransa'ya gönderil«Bir aydan beri Cezayirin güne13.35 Trafüc 13.40 Nesrin Slpahi" şam konseri 21.4S Haftanın sarLattuada'ya göre Prenses disip den şarkılar 14.00 Yaı okulu kıcısı 22.00 Gece konseri 23.00 miştir. Kendisi 12 yasında iken ünlü Piyanist Wılhelm Kempff l l ı yinde gölgede 45 derece sıcakhklinli, itaatkâr, söz dinleyen, bir 15 00 Kapanı». Caz müziği ».30 Dan» edelim beraber Mozart'ın «îkl Piyano îçin Konçertosu» nu çalmıstır. ta film çeviriyorduk. Çalışmalar öğrenci kadar uslu ve mesleği18.55 Açılıj 17.00 Yurdun «esl 24.00 ÇeşitU müzllr 00^0 Gecenln bitip de Paris uçağına binince îdil Biret, Conservatoire National Superieur de Musique de nin inceliklerini bğrenmek için 17J0 Köy odan 17.50 Reklâm ardından 1.00 Kapanıa. kendimi buzdolabına ginnis gibi Paris'de tahsiline devam ettiği sırada, J. Doyen nezdinde piyano elinden gelen hiçbirşeyi esirgehissettim. Ben dahil bütün ekip meyen iyi niyetli bir kadmdır. çalışmıs ve Nadia Boulanger nezdinde de piyano refakatçisi olarak ANKARA nezle oldu. Ben üşümeyeyim de Bu meziyetlerinin üzerine müçalışmıstır. 1957 yılında okuldan mezun olup birincüik ödülünü de 6.25 Açıhs Î.30 Kur'an ve han Toperden şarkılar » 1S.35 Kjsa kimler üşsün? Halbuki rejisârJe. kemmel bir kültür, alçakgönüllü aldıktan aonra, 1958 yılında kendisine J. Fevrier'in Od« Müziği Turkçe açıklaman 6.45 Sax e*er haberler 17MİTâtUin sesler rin bütün akh fikri de filimlerde lük ve sahane vücut hatlan gebirincilîk ödülü Terilmistir. lerl 7.00 Köye haberler 7.05 17.30 Köy odası 17.50 Reklam beni soymak ve seyircinin karsılince Prenseı lra sinemanın aGünaydın 7.30 Sabah müziği proRramlan 19.00 Haberler Biret, «Lily Boulanger Memorial Fund» ödülünü Boston'da iki sına mümkün olduğu kadar derayıp da bulamadığı bir tip olup 7 45 Haberler 8.00 Ankarada bu 19 40 Küçük ilânlar 19.45 Diskodefa kazanmıştır. 1959 yılında da Londra'da «Harriet Cohen Dinu kolte kıyafetlerle çıkarmak. çıkmıştır. gün 8 05 Sabah konseri 8.20 teğlmtzotn •eçmeler 20 00 üykuLipatti» altın madalyasını almıştır. Her telden 9.00 Küçük İlânlar dan 6nce 20.05 Turfıatt Karabu• Fransız rejisörlerinden Giîlk iki evliligi hüsranla sona Biret 1958 yüından beri, Fransa, Belçika, Holânda, Almanya, 9 05 ÇeşitU müzik 9.20 Sorunlan luttan türküler 20.20 Türk sanatı les Grangier'nin idaresinde çevrieren Prenseı lra için simdi iki Monako, îsviçre, îspanya, îsveç, Norveç, Finlandiya ve kendi memmız 9.40 Mustaia Ceyhanlı'dan 20.40 Mustafa Sağyaşardan şarkılecek olan «Buick'deki adam» 1 önemli sey var. Bunlardan biri şarkılar 9.55 Kısa haberler lar 21.00 24 saatin >laylan leketi Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkelerinde simli kordelâ meşhur komik akyeni mesleği olan sinema ve dı10.00 Arkası yarın 10.20 Dündar 21.05 Gece konseri 22.05 T.B M.M konserler T» resitaller vermıs bulunmaktadır. tör Fernandel'in 140. filmi olağeri de çok bağlı olduğu yeni Balkan'dan şarkılar 10.40 Trafik saatl 22.30 Esen Altan dan şarkıcak. 10 45 Nedâ Erol'dan türküler lar 22.45 Haberler 23.00 Hafsevgüisi genç Fransız aktörlenn Bütün dünyayı gezdi 11.00 Çocuk bahçesl 11.15 Dans tanıo bestecisi 23 45 Gece yarı• Tanınmış Fransız rejisörü den François D'Aulan. «Bu defa iret, Kanada'da 25 inci Montreal Festivaline buyük başan ile müziği 11.30 Osman Turen'den sına doğru 24.00 Kapanış. Jean Renoir'ın gelecek filmi ohakiki aşkı buldum, François katılmış ve 1962 yılında Atina Festivalinde misafır solist olatürküler 11.45 Konser saatl ANKARA İL RADYOSU lan «İşte ihtilâl» de Simone Sigile evlenmek kararındayım ve 12.15 Kıbrıs saatt 12^5 Kuçuk rak bulunmuştur. Rusya'da üç turne yapmıs ve Polonya'da da 16.55 Açıhs 1700 Sevilen vonoret, Robert Dhery, Colette çok mesudum» diyen Prensesm ilânlar 12 30 Şarkılar 13.00 Ha kalsiz melodiler 17^0 Barok müturneye çıkmıştır. Brosset ve Paul Meurisse rol alailk evliliğinden olan iki oğlu berler 13.20 Plâklar arasında zik 18.00 Bir «olist bir topluluk Idil ilk Amerika konserini, Boston ve New York'ta olmak üzecaklar. Christophe ve Hubertus baba13.30 Reklâm programlan 14 00 18.30 Kuçük konser 19 00 Caz re, Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde 1963 yılında, aynı zamanları prens Alphonso de HohenÇocuk bahçesl 14.15 Müzik dinli 19.30 Gunün melodilerl 20.00 • Yakında Frediric Balmain' da, Chicago Senfoni Orkestra<=ı eşliğinde de çalmıştır. yelim 14.30 Yaz okulu 15 30 Oda müziği 21.00 DUek pınan lohe ile beraber Ispanyada Marin bır romanından mulhem olaKısa haberler 15.35 Yüksel Kip 22.00 Bir operet 23.00 Dünyanın îngilteredeki konserlerini Royal Liverpool Filârmoni Orkestrabella şehrinde yaşamaktadırlar. rak Johny Banco tarafmdan filten karşılar 15.55 Melodiden me dört bucağından 23.30 Gece ya»ı, Londra Filârmoni Orkestrası, Halle Orkestrası, Londra Senfolra da fırsat buldukça îspanyame alınmasma başlanacak olan lodiye 16.15 Muazzez Tiııügden rısına doğru 24.00 Gece ve müzik ni Orkestrası ve Kıraüyet Filârmoni Orkestrası eşliğinde veren ya gidip çocuklarını görüyor ve komedi tarzındaki bir kordelâda turioıleı 16 30 Trafiu 16.35 Tur 1.00 Kapanış. Biret; Beethoven, Brahms, Schumann, Prokofiev ve Bartok'tan kısa müddet de olsa onlarla beservet sahıbi olmanın tek yolunu raber bulunuyor. parçalarla başarılı bir şekılde plâklar da doldurmuştur. kumarda arayan genç rolünü Horst Bucholz canlandıracak. Prenses İra Furstenberg'in beyaz perdedeki başansında fevkalâde • Amerikanın meşhur film di güzel vücudu muhakkak ki büyük bir rol oynayacak. rektörlerinden Nicholas Ray son GALATA Akel. İSTANBUL filmi olan «Yalnız âşıklar hayatGAZİOSMANPAŞA: Sağlık. KADIKÖY: Büyuk, Altıyor, Bayer. ta kalacaklar» da tanınmış Beat Devleı OemHTDuarı a*7darpaş>: (30 04 (3) Slrked ( » » « ) De> Can, Kızıltoprak, Bostancı. . müziği temsilcileri Kolling Stonlzyouarı. (49 IX M) ITstl) (unlerlı nesiara başrolleri verdi. KASIMPAŞA: Yen) Turan. (44 03 07) Sefilı Hatlan: (44 43 «3), • Karton filmlerin yaratıcısı SARIYER: Mete, OnaL Turk aava Tollan BUel Satıs ı Amerikalı Walt Disney Kanada' ŞÎİŞL;: Ergun, Çam. Gül, Mecidl(44 O 00ı (Danısma M w> M). «1966 temaşa armağanı» nı ka (Havs «Jaoı n «I M • » M <O). yeköyü. zandı. Ancak Fransız yapımcısı hkvardıra Hastananes): ( « M « ) , ÜSKÜDAR: tmrahor, Ziyahekim(3« 59 00), han. Bruno Coquatrix de Disneyle ay Nttmune Hajtahanes) , Gureba (»1 «5 0 > HaseK) (21 »W)) O ni derecede başarılı görüldüğu ZEYTÎNBURNTJ: Zömrüt. tjcı Samaty» (2i «a S I Seledlva O için bu mükâfat aralannda paySantralı (23 «9 SO) Seledlye SsbiU ANKARA laştırıldı. MüdOrlOfO (22 «7 M) Ueteorolo]1 0 Geçen mevsim tstanbul da Ysngın (00) eoUı «11 B «TV (73 8R 84) TrafJk Şlkayet («4 16 67| (11 m 36) (1) n 19) Sınhl t ı » oynayan «Sessizlik» filminin İststanbul tttalvesJ (Zl e O) dat (10 M M) Btektrlk trıca I ansiyon yüksekliği bugün medenî memleketlerin en yaygın hastahğı haline gelmiş bulunuyor. Fakat buveçli yıldızı ve rejisör İngmar (13 48 M) Beledty* (Sinavet) rada, sebebi anlaşılmıyan yuksek tansiyonla., böbrek hastalıklarmdan ilerl gelen yüksek tansiyon birbirine NflBETCl ECZANELER Bergman'ın skandal fümlerinin (II 53 «81 rraflt III «4 SS) kanştınlmamak l&zımdır. Medenıyetin ilerlemesi ile tansiyonun yükselmesi arasında bir îlgl bulunduğu asli elemanlarmdan tngrid ThuBAKIRKÖY: Halk, YeşUköy İstasDevleı Oemlryoltan tstlnoaj «11 tahmini gittikçe kuvvetleniyorsa da, bu husus nenüz bUimsel araştmnalarla teyit eâllememiştir. lin İtalyada «O azize olacak» isim yon, Aydın. D Demlryollan tstlhbarsi (lı m 20) Yüksek tansiyonun tedavisinde geçirilen tecriibeler ve bu arada ortaya çıkan yeni yeni imkanlar dolali bir film çevirecek. BEStKTAŞ: Sifa. Ortaköy. Amavut TBV Termlna< n ı «1 W \ yısıyla, bundan kısa bir süre önce Wiesbaden'da toplanan Almaa içnastahklan uzmanlan, kongresi bu koy, Yeni. BASTANE1.EB • Güzel artist Marisa Mell son BEYOĞLU: Sıhhat, Taksim, Vatan, GOlhant m n n ı Ankara hafta içinde hergün posta kutukonuya hasretmiş ve yüksek tanYenişehir. (1) «9 D ) tsd Slgortalan (10 gu fiO) O sunda bir kravat ve buna iliştisiyonla ilgili bütün meseleleri eiçin de yuksek tansiyonun tedavimalin üstüne çıkması, organiznı»EMİNÖNÜ: Türkiye. Türkeli, Çem BUr MerKes (11 M 741 Hsrılmiş bir kart buluyor. Kartta sinde asıl gaye, tansiyonun düşüle almışlardır. Kongreyi idare eberlitaş, Yıldız, İtimat, Akgün. nın normal faaliyetinde bir bozulî eettepe ııe <a «o) Itt raro.a şu satırlar var: «Size hayranım Hambunr'da inşa edilmesi düşünülen dev binalann maketleri âdeta EYÜP: Güven, Yeni, Ümit, Sağlık. den Würzburglu Profesör Wollluk olduğuna işaret eder. Bu du rülmesl değü, yüksek tansiyondan (13 M 58) rraOi tls fardım ve sizin için herşeyimi feda ediFATtH: Birgül, Sofular, CumhuriMeksikadaki May» devri msbetlerini andırmaktadır. dolayı ortaya çıkabüecek sonuçlaheim, önce, sebebi bilinmiyen yük rumda asıl tehlikeü olan, hastalıyorum. Zira bu kravat benim hayet, Akın, Kocamustaiapaşa, Çak(13 08 «8) Nunnjne (İC «9 10) ra mfinl olmaktır. sek tansiyonun erkeklerde 40 ile ğın alâmeti, yani tansiyonun yükmak. yattaki tek servetimdir.» Mevfet (1(> n l»ı sekliği değil, yüksek tansiyona kar 50 yaşlan arasında, kadınlarda ıse ugün yüksek tansiyonla üç şe şı bir tedbir alınmaması ve bu bundan on yıl kadar sonra ortakilde mücadele edilmektedir: durumun devam etmesi neticesinya çıktığına işaret etmiştir. Tanperhiz yoluyla, ilâçlarla, böbde, enfarktüs, böbrek küçülmesi, Biyonu yükselen kimsenin mutlarek hastalığı dolayısiyle husule felç gibi ciddî hastalıklarrn ortaka herhangi bir şikâyeti olması igelen yüksek tansiyonda da cerya çıkabilmesi ihtimalidir. Bunun cabetmez. Fakat tansiyonun norrahl müdahaleyle. Tansiyonu kolayca yükselen kim seler her şeyden önce tuzsuz veya hiç olmazsa az tuzlu yemekler yemelicfirler. Tansiyon yükseldikten sonra da tedavi esnasında tuz 1 Eksıltmeje konulan işı Hafık İnekhanesi 100 Bashk yememek lâzımdır. Hildesheimii înek Ahırı ikmali inşaatı clup keşıf bedeli 148.500,97 Profesör Möller insanın yiyecekliradır. lerle gunde 8 25 gram tuz aldıMesken inşaatıyla ilgilenen bir cemiyet Hamburg şehrinde 63 kata, 2 Eksıltme 25/Ağustos/1966 Persembe gunü saat 15 te ğını, insan vücudundaki tuz ihti yani 170 metreye kadar yükselen 5 mesken blokunun insasmı piftnlamış Bayındırhk Mudurluğü odasında kapalı zari usulü yacının Ise 3 gramı geçmediğini bulunuyor. Bu proje gerçekleşecek oıursa, Hamburg'un çehresi tamaile yapılacaktır. bellrtmiştir. Tansiyonu yüksek men değişecektir. Bununla beraber bu model, Hamburg şefarinin ortakimselerin tuz istihlakini vücudun 3 Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı evrakı her gun smdaki eski St. Georg mahallesinin günümUzün sarUanna uydurulamesaı saatlerı dahilmde Bayındırhk Müdürluğunde gerçek Ihtivacına uydurmalan, abilmesi bakımından nihal bir hal çaresi değildir. Bahls kornıau proje, ğır vak'alarda, meselft böbrek ilügörulebiür. bu yıl ekim ayında terüplenecek habı sonucu tansiyonun yüksel4 Eksıltmeye girebilmek için isteklilerın (8 675,) Hra hallenin, Hamburg şehrinin, bllentemasyonal mlmarl müsabakamesi halinde isa tuz istihlakini hassa Alster gölünden ltibarenkl muvakkat temınat vermelerı ve 1968 yılı Ticaret Odan için hnmrianmi» bir yenlllkten mümkün olduğu kadar azaltıp guzel siluetinl bozacagı kanısındası vesıkası ıbraz etmeleri lâzımdır. başka bir şey ifade etmemektegunde 1 grama kadar mdinneleri dırlar. Dlğer baa klmseler Ise, 5 Isteklilerin, keşif bedeli kadar benzeri bir isi taahdir. Buna rağmen, Hamburg şehlazundır. Tansiyonu yuksek kimböyle bir binada oturan İnsanın hüdü altma alarak basan ile ikmal ve teslim eyleTAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU ARKASİNDA rindeki 2,8 km uzunlugunda ve 1 anonimliğe seler fazla yağ ve yağlı maddeleredlleceğlnl diklerıni ispata yarar belgelerini 20/Ağustoj/196« den kaçınmah, buna karşılık bol km. genişliğtadekl Alster Gölüne ve bir mesken tekerCumartesi gunü saat 13 e kadar Sivas Valiliğine vebol plrinç, meyva TB sebze yemeleği haüne gelip, bundan da pslizafeten Alster Merkezi diya tArecekleri dilekçelerıne eklemek suretiyle (tetkik «oUdir. kolo]ik bakimrian zarar görecegllandınlan yeni TrmhailftnlTi Ok nunda) alacakları yeterlık belgelerinin, geçici temini lddia etmektedirler. Buna enBerlinli eczacı Profesör Herken plânlan Hamburg aalta arasmda nat mukabili Banka makbuz, veya mektuplanm ve gel olmak üzere Alster Merkezlnde, tansiyonu düşüren çeşıtli il&çFİATLAR: Loca Harİç 10. 5.T.L. büyük beyecan uyandırmıştır. dığer vesıka ve tekhf mektuplanm muhtevi kapalı de meskenden başka, bürolar, olarla yapüan deneylerden, bunlaProjenin taraftarlan, Meksika'dazarflannı eksiltme gunü saat 14 e kadar Komısyon kullar sergl ve toplantı salonlan ÜNİVERSİTE TALEBELERİveÇOCUKLAPA 1ENZİLÂT rın sağladığı basanlardan bahsetBaşkanlığına vermeleri ilân olunur. ki Maya devrinin mabedlerini andükkânlar, lokanta, tahve ve bar miştir. Tansiyonu düşüren pek Yeterlik belgeleri için telgrafla muracaat ve postada dıran bınalan bir Uerleme olarak lar da bulunacaktır Binalann Ust çok ilâçiann basta için er uyguMATINE: 18,15 SUARE: 21.15 TeMon: Radar Reklâm 691/9049 vâki olacak gecıkmeler kabul edılmez. katlan meskenlere, alt katları da kabul etmektedirler. Projenln anunu seçme lşi doktorun ker.disl(Ba«n: 18301/9079) bürolaıa tahsis edllecektlr. leybinde olanlar Ise, böyle bir ma Idil Biret'i Cincinalli orkeshosında solisl olarak dinleyeceğiz A DÜNTA ÇAPINDAKt MÜZtK DEÖERÎMİZI ÎDÎL BtRET. Dinî kıyafet Hoca efendilerin, avukatlar gibi yalnız vazif* başında dinl kisvelerini giymeleri, sokakta sivil elbise ile dolaşmalan tensip olunmuştur. » •••'»•••••••••a» ••••••••••••••! •ı.Hifln»nmıtnnHH»MiMitMif.tMH«iMMiımtmHıınnaı P KISA... KISA B Lüzumlu Telefonlar Yüksek tansiyon pehrizle zamanında önlenebilir B 62 katlık beş muazzam mesken blokunun insası plânlandı Sivas Vaiiliğinden Hamburg'un çehresi tamamen değişecek DEVLET SIRKI BÜYÜK TENZİLAT Ç A DI R D A ISTANBULDA SON İKİ HAFTA MATİNE VE SUARELERDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog