Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CüMHÜRtTET 5 Ağustos 1966 SAHtFE BEŞ Haplauyutup hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı Hastalara verdikleri «Mebro!» hapı ile uyuşturup ölüme sebep olan ve eomadan hırsızlık yaptıklan öğrenilen Hasan Tannöver ile Necdet Aslıhan yakalanmıştır. V E F AT Seniha Ütgin'in eşi, Hayri, Selâhattin, Halil ve gazetemizin makine dairesi teknisyenlerinden Celâl Ütgin'in sevgili babalan, Müzehher Ütgin'uı kayınpederi, Sadi, Serap, Serdar Ütgin'in bujHikbabalan, Ziraat Bankası şeflerinden Lütfıye Pek olcay'ra ağabeysi, Ankara Komür Tevzi Müessesesi şeflerinden Yılmaz, Ankara Vakıflar Bankası memurlarından Güngör Erginöz'ün dayılan GARİP PAPAZ • AKTÖR • TÜCCAR* POLİTİKACI KASARCIOĞLU BIR ADAM İtirat Aslen Kastamonulu olan ve bir sure hastahanelerde çalıştıktan sonra kovulduğu belirtilen Hasan Tannöverin kenar mahallelere giderek evlere girdiği, hap vererek yaşlı ve hastalıkh klşileri uyutup hırsızlık yaptığı ortaya çıkmıştır. Sanık, son olarak Yenimahallede Mehmet Tiryakinin evine girmiş, verdiği haptan Mehraet Tiryaki adında yaşlı bir adam ö!müş, karısı Hasibe ise koma halinde hastaneye yatırılmıştı. Çengelköydeki Taşocaklarında yakalanan Hasan: «Ben adamın öleceğini bilmiyordum. Böyle olacagını bilseydim yapmazdım» demiştlr. Polis sanığın sehrin çeşitli semtlerinde ayni şe kılde hapla ev halkını uyutup hır sızlık yaptığını tesbit etmiştir. Türk feribotn TTUT» St Nazaire acıklannda seyir tecrübe/si yaparken, ıaf Mehmet Taşpınan cörülmektedir. köşede geminin gfivarisi 8 lisanı ana dili gibi konuşur ok düjündüm. Nerden ve nasıl başlıyayım diye... Zıra adamın 55 yılına sığdırdığı koca bir dünya vardı. Gerçekler ve çeîitlerle dolu bir dünya idi bu.. düz değildi.. Denecek ki, her kişinin bir dünyası vardır. Doğumdan mezara uzayan yol, hiç bir kişi için düz değildir. Doğrudur. Doğrudur ama, benim anlatacağım adamın dünyası yine de başkadır. Çektiği kahular, künseninkine benzemiyordu. Sevincı değişikti. Işi edebiyata boğmasak bile, ondakinde başka renkler vardı, başka bir ses veriyordu. O derece karışık ve birbirine zıt görünen tarafları vardı ki, şaşılır... Meselâ onu islâm dünyası içinde kusursuz bir müslüman, o dünyanm dışmda mükemmel bir hırıstiyan olarak görebiliyorsunuz. Gromyko ile kadeh tokuşturduğuna şahit olursanız şasmayınız. O aynı zamanda Başkan Truman'ın kabul ettiği bir Amerikan vatandaşıdır. Her cuma günü Kral Faruk'un sarayına dâvet edilen veya General Mc Arthur'un aradığı bir itibarlı adamdır o. . Karsısma gelen yabancılann onu kendi vatandaslanndan ayırma sı imkânsızdır. Çünkü en az sekiz büviık lisanı ana dili gibi konuşur Bazan onu Hollywood'da karakter rollerine çıkan bu artıst veya Mısır ve Kanada Devlet tiyatrolarmda Hamlet'i sahneye koyan ve Hamlet rolünü oynayan bir aktör olarak görüyorsunuz. Yedi yüksek tahsil diploması ve akademik ünvanları var. Doktora yapmış, milletlerarası tez yanşmalarına girmiş, mükâfatlar kazanmış.. Zaman gelmiş seri nutuklar Leon Kasarcıoğla, Atatürk'ün gençliğe hitabesi önünde, bu yaa seçekmis.. Konularını kültür. politirisini kaleme alan 41manya muhabirimiz Doğan Tanyer'e hâtıralannı ka, felsefe. genel bügiler, psikoloanlatırken 31, metafizık ve eğitım dalla/ından harcn ciddi bir hd^ulın içiue itilİcimdc sadece talılil edemediğim seçmiş. dim. Bu olayı naklederken üziılebir ağırlık kaldı. Elira ve merhaKanada Devletinin 14 Arap memceğinizi sanıyorum. Zira sizin için metim ona uzandı. Bu parasız, pul leketindeki Ticaret Ataşeliğini yap o, yeni bir olay olacak.. Ben onu suz. ac ve himayesiz adamı gümmış. çok eski yıllann arkasında bırakrükten zorlukla geçirerek evime Onun tek bir adı yok.. Bay X detım. Tesellije hiç bir zaman ihtigetirdim. Onu uzun süre sakladım. sem. o zaman bir Lawrens kokusu yacım da olmadı. Bu olayı kısaca Besledim. Bu hareketiml hatırladuyulacak yanda... Hoş, onun o özetleyim size: dığım zaman daima memnun kalıyönü de var, fakat bu ancak anlaSultan Hamit zamanında, babam rım. Hani bize insan oldujrnmuzu tacağı kadar olacak. Bugün George da birçok Ermeni ile birlikte o >ıl hatırlatan zor olaylardan biri olRogers olarak yaşıyor. Almanyahapse atıldı. Heniiz 37 yaşında idi. H'i^ına inanınm. Copur Hakkıyı nm eski ve meşhur şehirlerinden Orada 150 kadar Ermeni olduğu söy avlarHan sonra, anamın kuzeni oMannheim (Manhaym> daki evinleniyordu. Bizler onların akşam sa lan Sam Polis Müdürü Garabet de gür sesiyle bana Hamleti okurbah falakalandığuiı duyuyorduk. DpTiircivan'a himave etmesi için ken büvük caddeden geçenler eviNihayet bir gün bu 150 Ermeninin >olladım. Bazan dUşünürüm; Ona nin önunde toplanıyorlardı. Sustuoldurülmek uzere ırmak boyuııa \antısrım mukabelede bir intikam ğu zaman bile bu ses, uzun zaman götürülduğu duyuldu. Babam bu mesnedi var mı diye.. Çok şükür. kulaklarımda devam etti. kafileden kaçmak teşebbüsünde bunu tâyin edemedim. Böyle olNASIL BİR ADAM bulunmuş. Ermenileri sevkeden ku saydı, insanlığımdan benl utandımandanm adı Çopur Hakkı idi. Ba racak bir sebep çıkacaktı karşıayatını dinledikten sonra, kenbamın kaçması üzerine gazaba gema. di dünyasını kendi yaratan bir len kumandan. askerleri üzerine adamın karşısında olduğunu sevketti ve onu kurşunlarla delik ASIL BİZ BİRBİRİanladım. Kapısı eksik olmayan düş deşik ettiler. manlarına bile açıktı. Dolu mâzisıMİZDEN ÇEKERİZ ni naklettikten sonra da yorulmuBİR CARİP TESADÜF u olayı zikrettikten sonra bir şa benzemiyordu. Kimliğıni ve kiErmeni olarak samimi fikirşihğinı onun ağzından ozet olarak eon Kasarcıoğlunun kısa kim lerimi ve bazı gerçekleri açık vazımın başmda sunmak istiyorum. liği bundan ibarettir. Kişihği lamak isterim. Önce şunu itiraf et Daha sonra okuyanı isyan ettiren, nin çeşitli yönlerini hayatını meiiyinj.. Bir.Ermeninin, diğer bir üzen veya güldüren, yahırf, okuyan»kladerko» telerruabyla dmlıye Ermenîden "çektiğini, hiç bir Ercuya belki yeni duygular, yeni düceğiz. Ama bu yönlerinin özetlerımeni, Türklerden çekmemiştir. şünce ve fikirler verecek olan hanı one almakta, onu anlamak için, Ben yaratılış itibariyle müfrit, mu yatını anlatacağım. Onu bir müsfayda var. taassıp ve muhafazakâr bir adam lüman, bir papaz, bir politikacı, bir Kendisine, bu aile felâketinden değilimdir. Meselâ Amerika Birtıp doktoru, bir Türk, bir ermeni, sonra nasıl bir yol tâkip ettiğıni leşik Devletlerinde Ermenilerin bir Amerikalı, bir tüccar, bir psive duygularının nasıl geliştiğini Türklere karşı olan devamlı duy kolog ve nihayet sade bir insan osormuştum. Cevabı şu oldu: gularmı hiç bir zaman paylaşmalarak dinleyeceksiniz. Bize devret« Bu soruya bütün samimiyemışımdır. Size, Amerika Ermeni tiği belgelerini ve mücadelelerini timle cevap vereceğim. Önce, tabiî cemaatinin, Moskovadan aldığı esgöreceksiniz. adaletin büyüklüğünü ve affetmez ki bir tâlimata ait belgenin fotoIiğiııi KÖstcren ikinci bir olayı an «Ben Türküm» diyerek kimliğikopisini veriyorum. Burada birinlatayım size .. Türkiyede Cumhuni açıkladı bana ve dünyaya gelıc' madde. Kars ve Ardahan üzerinriyet kurulduktan sonra babamı öl şini şövle nakletti: deki arzulan ve müzakereleri gös durten Çopur Hakkı da 150 likle. 29 şubat 1912 de Kayscride terir. Bu arzu ve müzakerelerin rin içine dahil edilmişti. 1934 yılıııdoğdum. Nüfus kâçıdıma Leon gündemleri hiç bir zaman değişme da ben Mısırdayken Çopur Hakkıya Kasarcıoğlu adı kondu. Babam miş ve hararetini kaybetmemiştir. rastladım. Ağustos ayının 25 iydi. Kayserinin tanınmış avukatlarmErmenierde bir mâzi vardu*. Aynı Süveyşte Semiramis adında bir va dan Garabet Kasarcıoğlu idi. Ana 7amanda bir eski tarîh de vardır. purun güverte yoleulan arasındaymın adı ise Güüzardı. Mesut bir Bu mâzi bir çoeunu etkî'emiş ve dı. Kıyafeti sefıl, kalpağı yağlı, yü aileydik. Bu saadet öz vatanımda etkilemektedir. Fakat bugün Türzü traşsızdı. Büzüldüğü köşede etdevamlı da olabilirdi. Ama yanlış kivede yaşayanlar, gerçekten vatarafına korkulu gözlerle bakıyordu. anlayışlar, bize büyük felâketler nı seven, vatana hizmet eden v« Aynı zamanda kaçak bir yolcuydu. getirdi. 5 yaşıma kadar. her çocuk Türkleri kardeş bi^en ErmenilerBu benim babamm kaatili idi. İtigibi sokakların zevkini çıkardun dır. Onlar güzel Anadolumuzun ger raf etmeliyim ki, bir an duygulave çocukluğumun hakkını verdim. çek Türklerindendir artık. Mâzirımda çok çelişik ve beni bunalO yaşa gelince hayatımı değiştide Türkler tarafmdan Ermenilerin tan dalgalanmalar oldu. Bu kısa ren olay vukubuldu. Artık, bir dabasma yağdırılan fe'âketlerde soanın sonunda duygularımın bu kaha çocukluğun tadını ömrüm borumluluğu sadece Türklere tanırışıklığına son vprmeei başardım. ."•urıca tadamadim. 1917 yılından iti mak insafsızlık ve tarihi inkâr olur. Bu hâdisenin tahlili, bizi yalnızca Türkiyenin kurtuluş yıllarına veva Osmanlılarm son devresine götürmez. Işi daha çok eski yıllara indirmek gerekir. İki bin yıl kadar önce bütün Kiiikya ve hattâ kücük Asyanm işgâli Ermeniler tarafından tamamlanmıştı. Hükümranlıklar yıllarca devam etti. Fakat aralarında başgösteren amansız kavgalar, entrika ve savaş, onlan bölmeye başladı. Böylece Ermenistan kısımlara, vilâyetlere, prensliklere parcalandı. Kardej kardesi yıllarca öldürdü. lşte bu sı ralarda Orta Asyadan kopup gelen Türk akmcılan Anadoluya inmeğe ve toDrsklara yerlefrtnefe başladılar. Ermeni prenslerinin iktidarları ve kuvvetleri kalmamıştL Yazan: Doğan TANYER «TRUVA» feribotu dün Fransa'dan hareket etti VEDAT ETENSEL C ransanın Nantes tezgâhlarında yeni inşa edilen Denizcilik Bankasının 100 oto ve 584 yolcu alabilen 3 bin tonluk ilk Türk feribotu «Truva» dün sabah Fransadan Tüıkiyeyc doğru yola çıkmısıır. Süvari Mehmet Taşpınar idaresindeki feribot «Cezayir» limanında mazot ikmali yaptıktan sonra onümüzdeki perjembe (ünü İstanbula gelecektir. Seyir tecrübelerini Fransanın Loıre nehrini geçerek «Atlantik» denizinde yapan Truvaya dün sabah Fransada büyük bir uğurlama töreni de yapılmıştır. Gemi nhtımdan aynlırken Türk ve Fransız millî marşlan çalınmış ve Truva feribotu gözden kaybolana kadar da Fransız bayraklan sal lanmıştır. Günün ihtiyaçlanna göre inşa edilen ilk Türk feribotunda 2 yüzme havuzu, biri baca içinde olmak üzere 3 Amerikan bar, shıema salonn ve 294 kamara mevcuttur. Gemıde bunlardan başka 122 kişilık uçak koltuğu tâbir edilen yatar kanape de vardır. ilk seferini 16 ağustos salı günü Istanbuldan yapacak olan Truva, mütaakıp seferlerinde «îzmir Brendizi . Venedik Izmü> arasında çahşacaktır. Her hafta çarşamba AYFEB FERAY B. B. C.DE Türkiyenin iinlü sinema ve ti ) günleri îzmirden kalkacak olan feribot Brendiziye cuma günü uğrayatro yıldızı Avfer Feray birkaç zamandanberi İngilterede budıktan sonra. ertesi sabah Venedik'e lunmaktadır. Geçenlerde BU.C. Tıirkçe Vayın Kolunun Londrage!ecek ve yine aynı gün akşam da Bush House'daki stüdyosunu ziyaret ederek izlenimelri hakuzeri Brendizi yolu ile Izmire dokında bir mülâkat vermistir. Bu resimde, Ayfer Feray'ı Türknecektir. Denizcilik Bankası; Türçe Yayın Kolu spikerlerinden Hilmi Yavuz'la konu$urken görükiyeyi Orta Avrupaya en kısa yol yornz. dan bağlaran feribotun yolcu iicretlerıni su şekilde tesbit etmiştir MEHMET ÜTGİN Ç 4/8/1966 günü çekmekte olduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak Hakkın rahmetine kavuşmujtur. Cenazesi 5/8/1966 (bugün) öğle namazmı müteakıp Balat Hızırçavuş camiinden almarak Edirnekapıdaki ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. Ben değiıim Polls, aynı suçla ilgill olarak Mecidiyeköyde Ali Koç adındaki yaşlı ve romatizmalı bir şahsa hap vererek ölümüne sebep olan ve paralarını alıp kaçtığı lddia edilen Necdet Aslıhara da nezaret altına almıştır. Necdet böyle suçlarla ilgisinin bulunmadığını soylemiş: «Gcrçek suçlu yakalandı. Eğer Hasan yakalanmasaydj ben hapı yutmuştum» demiştir. ÖLUN Merhum Abdürrahman lmıli ile merhume Leylâ Imili'nin oğulları, Vildan Biler'ın C51, Öney Tameroğlu'nun babası, Teknik Üniversıte doçentlerınden Sacit Tameroğlu'nun kayınbabası, Oğuz'un dedesi, merhum Ekrem Imili, merhume Saniye Atam, Zühre Kösem,, Murat Biler, Nazmiye Yücer, Füruzan Erşahin'in kardeşleri, Rasıh Güreri'nin bacanağı İki iltica Romanyalı elektrik teknisiyenı Andrea Hertca ile Bulgar motor teknısiyeni Prodan Markov Nıkolof dün mcmleketimize iltıca etmiştir. SÜLEYMAN KÂNİ BİLER GAZETE FARESi Bir gazetede bir yıldan bu yana raürettip çırağı olarak ç»lısan AU Akgtil, hırsızlık suçu ile yakalanmıstır. Kfiçük ilânlardan toplanan paraların bulnndufa çekmeceyi kırarken yakalanan 13 yaşındaki AU. bUeklerine kelepçe taküarak Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştür. Hakkın rahmetine kavuşmustur. Cenazesi 5 Ağustos cuma günü (bugüni öğle namazından sonra Tesvikiye camiinden kaldınlarak aile kabristanına defneddecekür. MEVLIT Degerll eşlm, O1S TABIBİ HÜSEYİN RAHMİ TEZEL'in olumunun kırkınci gunune» tc^aduf eden 6.8,1966 cumartesı gunu ikLndi namazını muteakıp Moda Camiinde okutulacak Mevlide akraba, dost ve yakınlarımızla din kardeîlerlmizin teşriflerini rica ederiz. Eşi: Şehdane TEZEL Cumhurtyet 908S LMiııtı ııııı ııııııııııınıııııııııımııııııımıııııımıııııııııııııııııııım ıııuıu | § Vali Poyraz'ın vaadine güvenerek Geçen akşam radyoda sayın Valimizin, şehırde sükun ve huzurun temini için herkesin derdi ni bildırerek kendisine yardımcı olmasuu iemenni ettiğicl aevinçle dlnledik. Bundan cesaret alarak kendlmin ve mahallenin bir derdini znuhterem gazeteniz vasıtasiyle arzediyorum: Ben 75 yaşında bir emekliyim. Onbeş seneden berl yazkı? daimi olarak Rumelihisarında, Baltaliman caddesinde 34 numaradaki evde otunnaktayım. Yani dört ay yazından istifade için 8 ay Hisarın sert kışının meşakkatini çekiyorum. Dört seneden beri yanımıkdaki boş sahil arsasına her sene başka bir nam ile ve bu sene Club Foyer namı altında herkese açık bir içkili gazino yerleşti. Tabil buna hıç bır diyeceğiraiz olamaz. Ancak. bu lokalde her akşam onbirden ertesi sabah dörde kadar aralıksız hoparlörle caz • eyp amplifikatörle şarkı söylenir, etraf çmlar, ses tâ Kanlıcaya kadar akseder. Tabil bu şartlar altinda ci var evler için uyku imkânı yoktur. Sıcaklara ragmen bütün pencereler kapanır, kulaklara pamuk tıkanır. Pakat fayda vermez. Kim senin gözüne uyku girmez. Saat 4 beklenir Ertesi sabah hava ağa rırken muzika ve bağırma durur Fakat ondan sonra da asabiyetten, uyku ilâçlanna rağmen uyumak raümkün olmaz. lan olan uykuya kavuşacaklan içuı sonsuz minnettar olacaklannı arz ile saygılanmı sunarım. İsim mahfuz •* 1 ~ 2 yatakh, duşlu dış kamara 657, 3 yatakh duşlu dış kamara 477, 4 yataklı duşlu iç kamara 297 ve uçak koltuğu da 252 liradır. Vâsıta navlun târifesi ise, otolarda ağırhğına göre 180 lira ile 504 lira arasında değişmekte, Minibüs ve otobuslerde şahıs başma 27, kö peklerden 36, kedilerden 27 lira ahnmaktadır. H Istanbulda tören Turk Deniz Tıcaret filosuna yeni katılan Truva. pörşembe günü lıma nımıza geldıkten sonra gemiye Türk bayrağı törenle çekilecek ve ilk feribotumuzda o gece bir kokteyl parti verilecektir. Ulastırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün de hazır bulunacağı kokteyl partiden sonra gemi, basm mensuplarına gezoVrilecektir. v4* TEŞEKKÜR r> •• yTVWTft C5İTT1 v * sziz Emskli Hâkım tosnaıvtit L B Bir buçuk senedenberi çöpçii uğramıyor Semt sâkinleri mecburen çöplerini «Lâleli» caddesınin altındaki duvarın dibıne dokmeyi ıtıyad edindiler. Tesekkül eden bu çopluğün cıvarındakı evlerde oturmak, yaşamak imkânı munselip olduğundan munferiden. müçtemian mesul makamlar nezdmde yaptıkları müteaddit yazılı muracaatler üzerıne, aynı yere ıki tane çdp sandığı kondu. Bunun üzerıne, el arabaları ile mahaileleri guya supüren temizhk araelesi, Hayriye tuccarı ve Lâleli caddesi ile arka mahalle sekenesı çöplerinı buraya dokme>e basladılar. Her gün, bir ıkı kamyonu dolduracak mıktarda mıızahrafat yığılmakta. Pıs kokular bütün etrafı sarmakta, sinek sürülen etrafa yayılmaktadır. Şıkâyetlere, Belediye kulaklarını tıkamakta ısrar etmektedır. Çocuk felcinm arttığı, bugünlerde saır epidemık hastalıklarm bu semtte süratle yayılması tehlikesi vardır. Şehrin kenarı değıl. tam mutena bir yeridir. Oteller vardır. Yurtlar vardır. Mektep vardır. Yüz milvonlarca liralık çop imha proje ve hikâyeleri ile yurda dönen, çöp meselesini tetkıke giden heyete ödenen harcırah ile ahnacak bır vasıta bu pıslıği ortadan kaldırabilirdi. Nureddin BELGE Musalla caddesi N. 3 Aksaray ABtDİN GÖNENÇ'in vefat» dolayısiyle cenaz? toreniue lştlrak eden. çelerk gönderen, telfrraf ve telefonla acımızı paylasan Kıtun yakınlanrrızo ve dr?tlarımıza teşekknr ederiz. i:şi: Miırşide GÖYENÇ Oğulları: Dr. MnuınruT GONLNÇ Kc/. Tekin CÖNENC Kızı: Ajhan OKKAN Damadı: Dr. Sadık OKKAN Curr>huu.\ et 90ÎI5 Tifo salgını Ortahöyden hash yobilir. Ortaköy Dereboyu Caddesın de oturmaktayım Bu caddevı Ş ıkı ay evvel tamıratla kanalizas ^ von ve P T T kablo dosemesı E ıs! ıçın \er yer açtılar Kanah S zasyonun bır kısmı kapandı De H renin tam caddeye çıkan Hamı Ş dıye Çeşmesı suyu yanı 5 met ~ re kare şeklinde bir kısım uze •; rının betonu, ne düşünülmuşse Ş açıldı Pislıklı sular ve lâğım su = lan halkın sıhhatını tehdit ede E rck sekılde açık bırakıldı ^ E\ lerımızm camlarını açamaz Ş olduk. Pıs sınekler. lâğım koku = •u pısliklerin ver yer toplarma E s ları feci şekilde Dizlen rahatsız ^ etmektedır TÎFO salçını ORTA = KÖY'rien başlarsa Sıhhat Mu E durlüğü hıç sasmamalıdır E Belediye bunu nasıl gormez? ^ Neye hızmet ederek bu kanpl u E zerı açık bırakılmıştır? tzahatı E nı ıstıyoruz. Tam bır aydir bu ^ kare yerin ağzı açıktır Ysnın = dan burnumuzu kapayarak geç ZZ mekteyız Tuhaf olan =udur kı • » yuzlerce vatandaş çukura ıkı ^ metre mesafede bulunan Hamı jlj diye suyu çeşmesinden her da = kika su, içme suyu almaktadır ~ lar. E Tıfonun şehre yayılmaması ı ^ çın tlgililerin alâkasını sayın ga zetenız vasıta«ivle rıca edivoruz. Zl ögretmen E Arif BARLOK = ORTAKÖY E Gümrük meselesi Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk ile Denizcilik Bankası Genel Müdü ru Nedret Utkanın Gümrük ve Te kel Bakanlığına yaptıkları Truva'nın gumrük işleminin çabaklaştırıl ması müracaatı Ankarada olumlu karşılanmış ve ilgihler Gümrükler Başmüdürlüğüne emir vererek feribota lâzım gelen bütün kolaylığın gösterilmesini, geminin bir an önce Türk Deniz Ticaret fiosuna katılmasına yardımcı olmalarını is temiştir. ür KÂMKAN $K.\ KL Ushlllvp MütrrioKsı lll/5(Alm<ın H » ' < n n ] yant) l'rl U SS 14 ! ( H e ı e u n 1» IR) TEKEL GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN: tşte kulüp civarında oturan 1015 ailenin vaziyeti budur. Şitndiye kadar her sene müracaat ettik. Müracaatlarımız iyi kabul olundu; vaitler aldık, fakat bu vaitlere rağmen muslki ve güriıltü devam etti ve etmekte. Bizleri bu tahammülfersa havattan kurtarmak için, bu yerde olduğu gibi, mahalle arasmdaki açık bahçelerde onikiden sonra caz, şarkı ve gürültüye son verılmesinin teminini rica ve istirham ediyoruz. Bu takdirde ku lüp etrafında oturan ailelerin hak 1 Konya vilâyeti Cihanbeyli Yavşan Tuzlasında mevcut 45.500 adet Iskarta tuz çuvalı şartnamesine göre pazarhkla satılacaktır. 2 Pazarhğı 22. Ağustos. 1966 Pazartesi günü saat 10 da Unkapanındaki Merkez Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi her gün Komisyonumuzda, İzmir ve Gaziantep Tekel Başmüdürlüklerinde gbrülebileceği gibi mallar da bulunduklan yerde görülebilir4 İsteklilerin 6.825, liralık muvakkat temınat makbuzlan ve sair lüzumlu vesikaları ile birlikte aynı gün ve «aatte Komisyonumuza müracaatlar: ilân olunur. (Basuı 18009) 9074 nııııııııuııııııııııııııııııııııiHiıııııııııı ııııtıııııııııiııı ıııııı ııaııııifi ııııımmıııııım^ Gazianlep Belediye Başkanlığından: 1 Gaziantep Fuar ve Kültürpark içerisinde yaptuılacak yağmur ve pis su kanalı inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltmesi 19 Ağustos 1966 Cuma günü saat 11.00 de Belediye Encümeninde yapdacaktır. 3 Keşif bedeli 128.143 00 lira olup muvakkat teminaü 7657.15 liradır. 4 Eksiltmeye girecekler, teklif mektubu, Ticaret Odası vesikası, dairemizden alacakları yeterlik belgesi ve teminat makbuzlarını havi tekîif zarflarmı ihale saatinden bir saat öncesine kadar komisyona vermeleri şarttır (Postada gecikme kabul edilmez). 5 Dosyası mesai saatlerfnde Fen tşleri Müdürlüğünde görülebilir. (Basın 18035'9053) Amerika'da papaz... (1948) Editör îken .. (1957) YARINHayat Tam Bir Ayna Gibidir GUnet Bayındırük BakanLğı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğiinden: 1 Eksıltmeye konulan ı ş : Pınarhlsar Lüleburgaz yolu Klm. 030 arası onanmına kırmataşın hazırlanması. taşınması ve figüre ışı olup keşii bedeli 957.000 liradır 2 Eksiltme 19 ağustos 1966 cuma gtnu saat 11.00 de tstanbul Küçükyalıdaki Bölge Müdürli^ünde kapalı zarf usulü Ue yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü MaJzeme Müdürlüğünde tstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülobilebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek içtn: a) îsteklilerin 1966 yılına ait Tıcaret veya Sanayi Odası Belgesi ile usulü gereğmce 42030.00 liralık geçid teminat vermeleri, b) İsteklilerin en geç 13 ağustos 1966 cumartesi günü mesal saati sonuna kadar dilekçe i!e Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, müracaatta genel evrak kaydJ tarıhı muteberdir Dilekçelerine Baymdırlık Bakanlığından alınan F Grupundan en az bu Işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesiyle bu eksütmenin ilân tarihinden sonra alınmış 76560 00 liralık banka referansı. p'.ân ve teçhizat taahhüt ve teknik personel beyannamelerinl eksiksiz olarak bağlayarak bu iş için yeterlik belgesl almalan lâznndır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. (Maktaa ve teçhizat beyannamesir.de gösterecekleri ana toşaat maMnalanıını sahibi olduklanna dair belgeleri ibraz etmeleri, kira De hariçten temin edilecek ana tnşaat makinalan İçin beyanda bulunınamalan. 1 ) 5 tsteklilerin 2490 sayıü kanuna gore nazırlayacaklan teklit mekruplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanîığma vermeleri lâzımdır. Postada vakı gecikmeler nazan ıtibare ahnmaz (Basın: 17710'9C59) Ağustos 5 Rebiülâhır 18 • 0 c c c 5 > V. J 4 57J 12 20 16.14 19.21 21.08 3 01 B. | 9.35] 457| 8 5112 00 1.471 737 AÇIK TEŞEKKÜR Çeşitli sıfat ve meziyetine fahrl ruh tanlilciligini de katarak 28/7/1966 tarihli fıkrasmın altında ne yazık ki Uml mftnasını bilmediğim yab a n a kelimelerle teşhis koyan ve ilâçlar sağhk veıen ve bana yol göstererek bu vesile ile kendi fikralarında arasıra kendisinin de şikâyet ettigl mide ve mafsal • adale rahatsızlılüarının, hâd değil müzmin şekilde ve aynj sebeplere bağlı olarak, bende de bulunduğunun anlaşılıp derhal tedaviye baçlanılmasına önayak olmuş bulunan bilglll ve iyi adam Giresun Sağhk ve Sosya! Yardım Müdürlüğünden KAYIP Şebekemi H dkL'msı.zdur. kaybettım. İ L AN İlimiz Doğum ve Çocuk Bakımevinin 1966 Malî Yılı ihtiyactna 71.828 lira muhammen bedelli, 4.841.40 lira lira geçici teminath 61 kalem Tıbbî Cerrah! Âlet, 17.400 lira muhammen bedelli 1.305 lira geçici teminatlı 3 kalem Tıbbî Cerrahî Clhaz ve 40.473.50 lira muhammen bedelli 3 036 lira geçici teminatlı 60 kalem İiâç ve Tıbbî Malzemelerin kapalı zarf eksiltmesi usulü ile 28/8/1966 Cuma günü saat 14.00 de Müdürlük binasında toplanacak Sabnalma Komisyonunca ayrı syrı ihalesi yapdacaktır. Şartnameler bedelsiz olarak Doğum ve Çocuk Bakunevi Kalemi ile Ankara, İstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminat ve Ticaret Odası vesikalan ile birlikte 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel makbuz mukabili Komisyon Başkanîığma vermeleri veya posta ila eöndermeleri şarttır. Postada olan vâki gecikmelerin kabul edilemiyeceği ilân olunur. (Basın 18133) 907$ Osman Çolak Cumhuriyet 9085 Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Satılık Gayrimenkul Kazası Mahallesi Sokağı Fatıh Balat Karabaş Cıva Kapı No. Ada Parsel EE.Es.Te.Taj No. No. Cinsi 144 2831 14 Arsa Hisse Mik. Tam; M2.si 35 97 Muhammen Bedeli Lira Kr. 3602 25 Muvakkat Teminatı Lira Kr. 270.17 Yukarıda adresı yazılı gayrimenkul 22/8/966 Pazartesi günü sait 15 te Başmüdurlüğümüz İhale Komisyonunda açık artırma usulüyle satılacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatten önce ikametgâh ilmühaberi. nufus cüzdanı ve muvakkat teminat makbuzu ile bırhkte mezkur komisyona ve daha fazla malumat almak ıstıyenlerın Emlâk ve Gelırler Müdurlüğüne tnüracaatları ilân olunur. (Basın: :S251/9077) sonsuz minnet ve şükranlarımı âlenen bildirmeyi ve «Horasanoğlu'ya» imlâsını takdir ettiğimi llâve etmeyi borç bllinm Vorgi Horasanoğlu (Cumhuriyet: 9064) KAYIP Pasomu kaybettım Hükümsüzdür. 1. Jale Sütkan Sayın BURHAN FELEK'e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog