Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

8AHİFE DÖRT Rffma^fffl MU?Î:::"::::Î::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.*::::::::::J:::::::::::::::::::: 5 Ağustos 1966 CUMHURÎYE1 Dr.NO Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılıgı Sınavı Ticaret Bakanlığı Teftiı Kurulunca 3/10/1966 Pazartesi gunü saat 9 da Ankara ve İstanbulda Mufettıı Yardımcılıgı gırış sınavı açdacaktır. Sınava katılabılmek içm: 1 Devlet Memurlan Kanununun 48 Incl maddesinde yazıh nitelıklere haız olmak. 2 1/1/1966 tanhmde C30) yaşını doldurmamış bulunmak, 3 Sıyasal BılgUer, Hukuk, İktısat, Orta Doğu Teknık Üniversitesi İdarî Dimler Fakultelerınden İktisadî ve Ticarî Üimler Akademılerinden ve\a eşıtlen Yabancı Fakülte ve Okullardan bırini bıtırmiş olmak gerekir. Isteklılerın sınav ıçın gerekh formalıte ve belgeleri gosteren ve sınav konuları hakkında luzumlu bügilerı veren broşuru Ankara'da Teftış Kıırulundan, İstanbul'da Teftij Kurulu Bürosundan CBahçekapı Liman Han kat 3) Izmir Bursa; Adana; Mersın; Samsun ve Trabzon Bolge Ticaret Müdürlüklerır^en bızzat mur<tcaat suretıyle veya mektupla temin etmeleri ve müracaat ışmı noksansız olarak 15/9/1966 Perşembe gunu saat 17 ye kadar bitırm?lcrı ılân o'unur. (Basın 1711 A 9245/9057) AYSE İLE ALi l Tıfffany Jones ypg ~ ı L £ ^ V MCCIN ıSTıvOCUM. Kayseri Sağlık ve Sosyal Yardım MudürluğOnden C 1n • îlâç ve Sıhhi malzeme Mıktarı 228 kalem T ata rı Lıra Krş. 294 609.70 1941 Kuıı Fntu.r^ M J<ıcf lr>ı * orld t'Rht! Ilımiz Sağlık Kurumlannın 1966 mall yılı ıhtıyacı 228 kalem ılâç ve sıhhi malzeme 2490 sayılı Kanun gerefmce kapah zarf usulü ile ıhaleye çıkanlmıştır Geçıcı tennnat 15535 lıra olup ıhale 19/8/1966 cuma günü saat 11 de Devlet Hastanesı Baştabıphğmde yapılacaktır tlâç ve sıhhl malzemelerın cıns, mıktar. vasıf ve muhammen fıatlarını gostenr hste ve şartname mesaı saatlerınde Mudurluğumuzde. Ankara ve tstanbul Sağlık Mudürlüklennde. Kavserı Devlet ve Goğus Hastalıklan Hastanesı tdarelerınde görülebıhr Talıplenn Kanunun 32 ncı maddesı geregınce hazırlıyacakları kapalı zarflarını eksiltme saatınden bır saat evvelıne kadar Komısvon Baskanına vermelen, postada olacak gecıkmelerın nazarı ıtıbare alınmıyacağı ilân olunur. (Basur 17969'9051) 21 Ml > uoR. Madem ki kızların çahşmasuıa engel olmadan duramıyorsun, bâri 1500 lirahk sekreterin yerine 300 liralık bir daktiloya git. 123456789 mış 7 Eksıksız ılerıye doğru süruş hareketı (ıkı soz) 8 Guney Anadolumuzda bır ova, eskı eserlerı meydana çıkarmak ıçın yapılan. 9 Bır d^smır çeşıdı. TUKAR1DAN AŞAGlVA: 1 İçkı ıçerken jenılecek maddelerın tıcaretını yapan ııki soz) 2 Elınden hıçbır ış gelmez kışl (ıkı soz). 3 Esas dıkışten once yapılan kumaşı bırbırın« tutturma ışı, demır perde arkası memleketlerde kullanılan den. 4 Ele geçırememek. 5 Taşıtlarda st yahat ıçın alınması gereken 6 cBeyaz renktekı etrafı su ile çevnlen kara parçası» mâOOnn Mitmacaua nasına ıkı soz, BalladUnüt «ekB bır sayı. 7 Bır soru edatı, linırli palavracı. 8 İçinde tek tek parçaları bulunmıyan durumda. 9 Kose menın boynundakı, naklıye va sıtası. YALOVA BELEDİYE REİSMGINDEN: 1 217.772 73 lıra keşıi bedpilı Beledıve Deniz Gazinosu ait yap' mşaatı 2490 sayılı fcananun 31 incı maddesıne tevfıkan kapah zarf usulu ' 1 e ıhaleye çıkanlmıştır 2 Ihale, 19 Ağustos 1966 Cuma günü saat 15,30 da Beledıye Encümenı huzurunda yapılacaktır. 3 İstekliler bu işe aıt mukavele ve eksiltme evrakı ile barınak ve betonarme ıskpleler ınşaatına aıt umuınt, fennl sartnamelerim, keşif ve projelen ve buna müteferri diğer evrakı Beledıye Fen İşlerinde gorebilir. 4 Eksütnıeye ıştirak edeb:lmek için talıplerin 12138 64 lira muvakkat teminah yatırmış olmaları, 1966 vılma aıt Ticaret Odası belgesini Ibraz etmelerı eksiltme gunünden tatıl (îunleri harıç üc gun evvel Belediye Fen İşlerinden yçterlık vesıkası almıs olmaiarı; bu işe •1*' «vrBkı iaozalamalan şarttır 5 Talıplerin 2490 sayılı kanun hukumlerı dahılınde hazırlıyacakları teklıf zarflarını ıhale saatinden 1 saat evvel makbuz mukabıhnde Baskanlığa vermis olmalan veya taahhütlü posta ile gondermelerı şarttlr. 6 Postada vâki gecıkmeler nazarı itıbare alınmaz. (Basın 17949/9052) SOLDAN SAGA: 1 Avrupanın guneyınde bır burun. 2 Bır çeşıt hukumdar karısı olma halı, motorlu mavnanın yarısı. 3 Bır kaynaktan çıkan ışıktan faydalanan. 4 Yam yassı edıp pestıle çevıremeden. 5 Yemeklerde garnıtür olarak yenılenlerden, koft« kulbastı ve benzeri yemeklerın esas maddesı. 6 Yoklama yapılırken o kunan, eskiden dervışler sırtta aba, elde bu dünyayı dolaşırlar 1 2 3 4 5 6 7 89 uçak ce5ltlenn sj^flü^l RAKAMLI BULMACA / L AN Saray Belediye Başkanlığından 1 30 000 otuzbın hra keşif bedellı otopark yazıhanelerı ınşaatı 2490 sayılı kanun gereğmce kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksıltmesı 11'8/1966 Perşembe gunü saat 15 te Beledıye dairesınde yapılacaktır 3 Bu işe daır evrak Belediye Fen işlerinde görulebtlır 4 Eksıltme\e gırebılmek ıçın 2250 liralık teminat, 1966 yılı Ticaret Odası vesıkası, keşif bedelı kadar 15 yaptığına daır resmî belgeyı 2490 sayılı kanun uyarınca hazırlıyacaklan teklıf mektuplarına koyacaklardır. 5 Telgrafla muracaatlar, ıxıstada vâki gecikmeler kabul edılmez 6 Teklıf mektuplarının ıhale saatınden bır saat bnce Komısyon Başkanlığına makbuz karşılığı verilmesı ilân olunur" • 23> 7/1966 (Basm 17857) 9054 • • • E 3 a a a H 3İ+T5H4İH2H DflnkH (raljnaemata lulledllml» NASU. HALLEDILECEK7 VnkandalrJ rakamb bulmacad» •sdece ( tane tnahtar (tpoca) ve • tane tuonç »ardır Bo( olao 12 KareniD lctne I deo tf"» fcsdat aygiu* blreı raftsm «oyaral ve toplanu. çarpma. çıkartma. bölme tsaretlenne dıkkat ederek toldan iağa ve Tnkandao «sajıy» bnlmacada jöstertleo «onaçlan balunaz Binu raktmM uin ı n m boj vaktınlz) boşca ıteçirmis olursunni Devlet İstatistik Enslitüsü Başkanlığından: 1 Kapah zarf usulö ile 90 kolonluk 20 000 000 adet Istatistik makina kartı satm almacaktır. 2 Satın alınacak makina kartlarmın muhammen bedeli 1000 adedi 26TLsı olup tamamı 520 000 TL. lirasıdır. (Bes yuz yirmi bın) 3 Muvakkat teminat mıktan 24.550 TL. sıdır. 4 Eksiltme 17 Ağustos 1966 Çarsamba günü saat 15 te Devlet istatistik Enstitüsü binasmda toplanacak Komısyonda yapılacaktır 5 Bu ihaleye ait şartname, Komisyon Sekreterlığınden bedelsb olarak istenebilir 6 Eksiltmeye girmek isteyenler: a) 24550 i irahk muvakkat teminat vesikasmı, b) 1966 yılı Ticaret Odaa tasdik beleesinı c) Teklif mektuplannı havi, usulüne uygun hazırlanan zarfların ihale saaünden bir saat evvel makbuz mukabihnde komisyona verilecektir T Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. (Basm A 10042 18046'9056) istanbul jandarma Levazım Âmirliği Salınalma Komisyonu Başkanlığından 6 Aynca Albay Penkovski, bir istihbarat snbayı olarak, hafızasına yalnıı mevpnr oldağu za'manlarda güvenmişti. En nfak faydalı bilgiyi bıle filme almıstı. Elindeki uç Mtnox minyatur fotoğraf makinesini devamlı o larak kullanıvordu. Sov>et savcılan bile durusmada, Penkovski'nin Batı istihbaratına 5.000 kadar filme alınmış, askerî, siyasi ve ekonomik istihbarat dökümaıu verdığini itiraf ettiler. Bnnları yapabilmesi için, gizlilik derecesi tasıyan bilgileri elde etme imkânlan çok genistl Emniyet subaylan önce Pen kovski'nin Genel Knrmay Kütüp hanesini çok sık knllarydıgını pek farkedemediler. Onun batı knvvetlerl hesabına etiid yapmakta oldngn hiç akıllarına gelmedi, Aşağıda yazılı sol astarlar kapalı zarfla almacaktır Tahmın! bedelı (107500) Yuzyedı bın beşyüz Ura olup geçıcı temınatı (6625) altı bın altıyüz yirmıbeş llradır Eksıltmesı 17 Ağustos 1966 Çarsamba gunfl saat 11 de Demlrkapıdakı Komısyonda yapılacaktır Teklıf mektuplarının ıhale saatınden bır saat evvel venlmesi lâzımdır. Şartnamesı tstanbul, Ankara J Sat. Al. Kom. Başkanlıklan Ue Izmır Ege J Dz Bolge K lıgında görulebılır. C 1n ı i Be] Sof Astar Hakı Sof Astar Miktsrı (10 000) Metre (15 000) Metre Tahminî bedell Lirs Kr. 43000 00 64500 00 107500 00 (Basın: 17795/9060) O. PENKOVSKİ LEG MNKOVSKI ıçindeki statusü ile Batılı bir iilkede aynı mevkii isgâl eden bir kisi arasında sıhhatli bir karsılastırma yapmak gıiçtur. Penkovski'nin mc\kiini anlamak için, görevi Bılimsel Arastırma Ku rumu ile Dışisleri Bakanhğı ara sında pay edilmis ve yabancı be yetleri agırlamak sorumlnlağnnu taşıyan bir kademli devlet memuru tasavvur edıniz. Bn kimse aynı zamanda eski bir muvaz• af snbayıdır. Kurmay Akademisi ni, Istibbarat Oknlunn bıtirmistir. Kayınpederi Askerî Şura u>esidır. Hava Knvvetlerinde en yuksek bır mevkii isgâl eden bir Orgeneral yakın arkadasıdır. Çeviren : T. PARLA tirebilmesine irakân olmadıgı âşi Batı Avrupaya yaptığı üç seyakârdır. Iste Sovyet sistemi ile bi hat sayesinde, kendi verdigi bilzimki arasında en önemli fark gilerden baska kendisine sornlardan biri bndnr. Sovyet Rnsya lan belirli sornları da cevaplançok merkezüesmiş bir toplum dırdı. Batı, Berlin konnsunda ve dnr; knvvet çok az kisinin elin Kfiba fuze krizinde Sovyetlerin de toplanmıştır ve Penkovski gi karşısına Penkovski'den edinilen bi bir kimsenin ynkarıda gorül bilgileri değerlendirmis olarak duğü gihi birçok soramlnlnğu çıktı. olabilir. Mayıs 1960 da D2 keşif nçnsTarihte Penkovflu gibi ha ları fiyaskosundan sonra KrnZirve Konfereket ederek baska ulkele çev, Paris'deki rin istihbarat teşkılâtları hesa ransını çıkmaza soktu ve Amebına çalısmıs kimseler mevcut rika Birlesik Devletlerine kartnr. Penkovski de ihanet ettiei şı daba düsmanca bir vaziyet ilk sıstemin bölünmez bir parçasıv aldı. Böyle bir degisiklik dı. Baska bir deyimle, Klubun defa vuku bulmnvordn. SovyetArkadaşları ile askerî konularüyelerindendi. Vermis olduğn bil Amerikan münasebetleri seneler da yaptığı normal konuşmalargiler, sadece mnhteva itibarıyle dir hatalı bır rakkas yibi ileri da, Sovyet bırliklerinin >a\ıl Butün bnnlarından baska, bu defil; sırf kendisi gibi bır kim geri sallanmaktaydı. Krnçef, nıması, hazırhkları, morali v.s. kımse Genel Knrmay tstihbarat se tarafından verilmis oldağvn havet so.t bir tutnmn rnâznr hakkında bir çok faydalı bilgı Baskanlığmda bır sube miıdu dan büyük önem taşır. gösterecek birçok sebepvr bnllerin teferrnatına girdifi olnr. rudür ve öncekı bır görevi saPenkovski'nin on altı ayhk mustu. cBarıs içinde beraber da. Gelecege ait belirli tasarı yesinde de Millî Savunma Basiyaseti sarsılmıstı. lan, meselâ milletlerarası bir kanlıgı ile yakın iliskileri var ajanlık karıyeri boynnca, Batının yasama kansıkhk çıktığı takdirde tranı dır. Bu resmî avantajlara ek siyasetine şekil verenler, rakibi Krnçef'in kendisi «barıj içinde iihak harekât plânını, Berlin ile olarak, httkumet çevrelerinde ni hiç şüpbeye düsürmeden o beraber \asama» siyasetinde sa ilgili olarak batılı kuvvetlerle çok tanıdığı vardır. Aynca zen nnn elini bilen bir kâğıt oynncu mimi olsa da olmasa da ki, Do£u Almanyanın çarpışması ha gin i$ adamları bn mevkii dola sunnn dnrnmnnda idiler. Pen Penkovski olmadığına inananlinde Dogn Almanyaya yapıla yısiyle kendisine çok değer ver ovski'nin Batıya yzptığı ifsaat lardan biriydi • bu siyaset Sov cak yardım desteği teferrnatını tnektedir. için bundan daha ygun bir za \et Komünist Partisi içindeki T * çok lyi biliröV Sovyet yöne niifuzlu kişiler kadar, Çinli ko Batıda hiç bir kimsenln ynka man olamazdı. Penkovski, 1961 tici sımfının karar verme giste rıda belirtilen niteliklerin bep ve 1962 de Batılılara Sovyet münistler tarafından da agır mini çok kavramıçtı. sine birden sabip olması, bnnla lerin amaç ve knvveti hakkında hücuralara mârnz kalıvordn. ''•nkovski'nin Sovyet slsteml nn (elişen lcaplarını yerin* ge en lon bilgileri verdi. O sırada (Arksn var) ILÂ1S Erzurum İl Daimî Komisyon Başkanlığından: Merkes. İlkokullan için 40 300 lira muhammen bedelli kırılmış 150 ton meşe odunu 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğınce kapalı zarf usulu ile mübayaa edilecektir. İhalesi 18 Ağustos 1966 Perşembe günu saat 15 te Özel İdare binasmda Daıml Komisyon marifeti ile icra kılmacaktırTaliplerin 3 023 liralık muvakkat teminatlan ile birlikte mezkur kaı. ın 32 nci maddesi gereğince hazırlıyacaklan kapalı zarflarını fhale günü sast 14 e kadar Daimf Komisyon k»lemine vermiş olacaklardır. Bu işe aıt şartname ve dığer muamelelı evrak Daiml Komisvonda mesai saatleri dahilınde gorulebilir. Postadaki gecıkmeler kabul edılmez. (fium 179598410/9058) Türkiye ve OrtaDoğu Âmme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden: Enstitümüzce yüksek Idare kademe'erine eleman yetiştirmek amacıyla hazırlanan 19661967 Genel Oğretım ve Yetişfarme Programına, Ümversite veva Yüksek OkuJ mezunu, yedek subaylık süresı de dahil olmak uzere en az beş yıl devlet hızmetinde bulunmus ve 45 yaşını geçmemış memurlar arasında yarışma sınavı ile oğrenci alınacaktır. Aday kayd) 4 temmuz 20 Ağustos 1966 tarıhleri arasmda. girış smavlan 5 Eylul 1966 pazartesi gunü (yazılı) ve 1924 Eylul 1966 (sozlü) Urihlennde yapılacaktır Oğ. retime 10 Ekım 1966 pazartesi günü başlanacaktır Aday kaydı Ue ilgili '«Başvurma Belgesi» ve yarışma sınavı hakkmdaki bılgıler Enstitüden şahsen veya mektupla temın edılebıLT. Adres: Bankaci Sok No 15 Aka? . ANKARA Tel.: 17 71 75/004 Telgraf: TODAİE (Basın 16283 A 8443/9055)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog