Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CUMIUJKİKKT S AftMtof lt«f BAEÛFt OÇ Eosigin Pekin'i flmerikan emperyalizmine yardım etmekle suçladı M0SK0V4 (a.a. A.P. Radyolar) Vietnam savaşı daha da şiddetlenecek AMERİKAN BİRÜKLERİ FRANSADAN ÇEKİLMECE BAŞLADI merika Savunma Bakanhğı, Fransadaki altı kesil birUği ni bu aydan baçlayarak (•• keceğini bildirmiştir. Bu birliklerden üçfl îngllteı»ye nakledilecek, ikisi Amerikaya donecek, bir tanesi ise kaldırı laeaktır. Pentagon keşif uçaklarının Fransadan çekilmesinin, Fransamn Nato askerî yapısından çekildığıni bildirmesınden »onra Washington'un aldığı kararlar çerçevesine girdiğini belirtmektedır. Savunma Bakanhğı büdirisinde, taşınma işleminin önümüzdlki ekim ayında tamamlanacağı ve bu tarihte Avrupada altı birlık, Amerikada isa iki birlik üslenmiş olacağı, bu son iki bir liğın, ihtiyaç halinde derhâl Atlantik • ötesine nakledilebileeek durumda olduğu ifade edilmektedir. Savunma Bakanı Mc Namara, geçen 15 Hazirapda keşif filolarının naklinden bahsetmiş fakat aynntı vermemişti. Şimdiye kadar iki birlik îngiltereye nakledilmiştir ve Fransada depolanan Amerikan üs askert malzemesi de hâlen taşmmaktadır. hadiselerarasında WASHtNGTON a.a. A.P. aıhington'daki yetkiü ç*vr«lerin belirttığin» «öre, Johmon idaresi Vietnamdaki askeri ye psikolojik savaşı şiddetlendirmeğe karar venniştlr. Aynı çevrelerin kanııına göre, Baskan Johnson bir taraitan düşmanı yıldırmağa, bir taraftan da Amerikalı seçmenleri memnun etmeğe çalısmaktadır. Genel • • çimlere üç ay kala Baskan stratejık bakımdan belki de muhakkak lüzumlu olmayan fakat iç aiyasetl etkiliyecek kararlar almağa kendisini mecbur hissetmektedir. ı • TOKTO Japonya, azatra «Kappata» adı verilen Dd katb blr meteorolojl roketi göndermis• RAVALPÎNDİ Eski Ameritir. Roketm içinda blr de televiz kan Baskan Yardımcılanndan Ricyon kamersn bulunmaktadır. hard Nucon, Ravalpindide, dün, • MANAGUA Nikaragua Mee Baskan Eyüp Han il« Szel bir gölisi, bir kalb krizi sonucu ölen Re rusme yapmıştır. ne Schick'in yerine Baskan Yar0 LONDRA tngiltere Savundımcısı Lorenzo Guerrero'yu oy ma Bakanı Denls Healey, «Polaris» birliği il* Cumhurbaskanı seçnüs füzeleriyle donanmış ilk İngiliz atom denizaltısınm 15 eylfilde hiztir. mete gireceğini açıklamıştır. • LONDBA İH fllke arasm0 MACEİO Brezüya'nm Madaki ilişkileri çıkmazdan kurtarma yollannı arasbrmak üzere ya ceio şehrindeki sinemalardan bipılmakta olan ve bir süre evvel ke rinde, dün akşam, «Rusyadan Sev silen İngiliz Rodezya gürüşmele gilerle» filmi sırasında kimliği arinin gelecek hafta sonunda tek çıklanmayan bir tedhişçi tarafından bir bomba patlatılmıstır. Patlamarar başlayacağı açıklanmıştır. da 800 seyirciden ölen olmamıçhr. • PBAG Çekoslovakya Sa• LOS ANGELES Maddî ve vunma Bakanı General Bohumir manevi ıstırab çektiğinl ve büyük Lomsky, Varşova Paktı üyelerinin gaddarlıklarla karşılastığmı iddia önümüzdeki ay içinde Çekoslovak eden aktör Mark Herron, aktris ve yada bir Askeri Tatbikat yapacak santöz kansı Judy Garland'ı mahlarmı açıklamıştır. mahkemeye vermis ve ayn yasamak istediğlnl belirtmiştir. • WASHİNGTON Baskan Johnson'a bes havacılık şirketinm 0 HOLLYWOOD Korkunç ve grev yapmakta olan 35.090 ma iğrenç komedi türünü moda haline 11 kinlstin* derhal işbaşı yapmak em sokan değerli komedyen Lenni« I ri verme yetkisi tarunmasını ön Bruce, dün gece Hollyvrood Bulva I I J gören bir kanun tasansını, Ameri nndaki evinda ölü olarak bulunkan Senatosu reddetmiştir. muştur. II W KısacaI israeri • takbih İki Ahbap Çavuşlar.. Sıeak gfinden sonra aksama dognı hafîf bir meltem denizi ürpertiyordu. Kenardaki masalardan birinde Bnünde bir bardak bira, lld dilim de bjyar bulnnan orta yaşlı bir adam.. Vezneoar AU bey» Bir yudnm içti.. Oooh! dedi.. Bir» bsrdağim masamn üstüne bıraktı. Adam bu tfin gün el âlemin parasını abp verdiğinden, sayıp dökmekten vo rnlmuş, Boğazın okşayıcı rüzgânna göğüs açmış.. dinleniyorduO anda dinlenmekten bir vudum bira içmekten başka emell yoktn.. Bahtiyardı.. Bahtivarlığı vzna sfir medi.. Vay AKcim!.. Burada m> sm? Gel öpeyim seni!.. diye sh nıf arkadaşlanndan sulusepken birisi çıkageldi. Onun da adj Veli idi. Mirasyedi Veli derlerdi. Baba sı bilmem nerede çiftllk han. hamam sahibi imiş ölünce büviik servet buna kalmış.. Bes sene için. de hepsini satmış, savmış, yemiş. Nerede? Kumarda, barda, pis pis batakhanelerde Ondan sonra aç kalınca iş aramış.. Babasının dostlan yardım etmişler. Manifaturacı dükkânı açmış, batırmış. zahirecilik etmiş, knrtlanmış.. Kahvecilik etmiş iflâs.. Nihayet bir bankada kupon saymıya memur etmişler.. Adam da bu!.. Böyle adam nasıl olnrsa öyle!. Oh!.. Ne güzel yer bnlmuşsun!.. Otur bir bira iç!» Oturnr Ben bira içmem! Midemi sişiriyor. Mânasız bir içki. içki değil ya!.. Hamalhk.. Garson.. Bana bir votka!. duble olsun Limonln mu?. Hayır.. yalnız buz koy» Velinin içkisi gelir Ali: Oh.. ne güzel memleketimt» var.. Cennet VallahL. Bütün gun yüzlük, ellilik, onluk.. hele o lâciverdi solmuş beşlikleri gördükçe paradan tiksiniyornm.. Derken yeni yirmiliklerin üstündeki Atatürk'ün resmi gözüme ilişiyor. Ba na bakıyor gibime geliyor Kendimi toparlıyornm. Halime şükrediyonun kardeşün.. Bu memleket gitti fpttiydi. Bizi o adam kur tannasa kimbilir şimdi nerelerde idik?. Eadrini bilelim Cennet gibi memleketimiz var^ Doğrn doğru ama fcardeşim^ Bakalım vann ha'jmiz ne olur?. Biz böyle sömürüldükçe Anlamadım . Sömüruldükçe .. Ne sömunnesi?.. Kim sömfl. rüyor beni! Sen farkında değilsin!.. Şu sır tmdaki kumas!. YerU.. Ama onun ipllği dısarıdan gelir .. Gehrse.. Gelince sömürülürsün!. Demek biz sömürüliiyoruz Tabiî tanımm emiyorlar.. Hangi namussuz rBpıyor b » mr? Sen göremezsiD onnl. Ben biraz miyopum!. Miyop defil. amâsm!. Allah saklasın!. tîstüme ijillk safük.. Neden amft olayunl. Sen defü.. hepinia... Kim onlar?. Sen ve senin gibiler.. Bizim adımız yok mu?. Var, var «ma söyleyemem» kızarsın.. Garson bir duble votka daha getir! Votka votka Ruı votkasıdır. Hiç içtin mi?. Hayır.. Ben sert içki ıçmem. Içkinin serti. yumuşağı yoktur. İçki vardır. O da sert olur. Yani sarhoş eder. Sarboşhık döşünen insanın fikir azabmdan kurtulmak için sığındıfı barınakUr. Sarhoşluk memleketini seven bir düşünürün kısa süreli tatil devresidir. îaaa!... Demek sarhoşluk ta tüdlr Evet! Mide bozakluğu, hır gür. Uâdise çıkarmak.. Dayak yemek falan.. Onlar enfrastrüktflr.. Anlamadım doğrusu. Küfur eder gibi bir lâfl. Anlamazsm Aliciğim.. sen an lamazsın.. Bak. sen bir bardak bira içtin mi?.. Ooob cennet diyorsun!. Otede binlerce kişi bira içmiyor, onları düşünmüyor mu!. Düşünüyorum ama elden ne gelir!. Hah!.. elden ne gelir?. Işte mesele burada Evvelâ kendini sömürücülerden emperyalistlerden kurtaracaksm!. Kim onlar? Hepsi Bütün Avrupa, Amerika.. Almanlar Görmüyor musun vahu! tsçilerimizi nasıJ çekiyorlar?. Ama para kazanıyor bizimkiler.. memlekete döviz eetiriyor. Hadi badi. milli pücü beda. vadan ölü yere veriyoruz. Amerikaular.. Kefen bezine Kadar Amerikan.. Hâla uyanmadın mı yahu?. Rus? Salatadan başka şeye karıstıklan yok zavallılann!. Sonra?. Sonra fcemerieri sıkacağıa. Sen bu birayı içmiyeceksin arkadaş.. Sen Terkos suyn içeceksin. Köyde Mehmet kuyu suyu ıçerken senin burada bira içmen namussuzluktur. Ali bey bir dlkeldi. Köyde Mehmet kuyu suyu U çerken senin burada, benim hesabıma duble votka içmen edeosiz» liktir, hainüktir. kalk bakayınu. Kalk diyonım seni sömüriicü o> tanmaz, arsız. hayasız! kalk!. Veli kalktı: AU bey!. Senınlen de konvsulmaz ki.. Ben sana memleket sonmlannı.. Hadi hadi.. bana bir yudum biramı zehir ettin.. Git şuradan, yoksa atanm seni denize . Baştma belâ olursun! Veli önündeki votka kadehinde kalmış son yudumn da içti ve a a acı giilerek: Emperyalist oşaklan. komprador tanntjlan. Bakalım daha ne kadar zaman düdüçünüj ötecek. diye çıktı. ritti Ali bey de garsonu çafırdı parasını ödeyip eve gitti. Başı ağndan çathyordu. îsviçre ilâcı olmasına bir Optalidon yutta An» ksçmıstL. S ovyet Başbakanı Kosigin blr Komünist Çln ithamını reddetmls •e karsılık olarak Pekin'i, Amerikan emperyalistlerine yardım etmekle iuçlamıstır. Kosigin, Komünist Çin propagandannın, Çlnlilerin Sovyet Amerikan işbirliği lddialaruu kastederek, Kuzey Vietnama yardım gibi Sovyet siyasetini baaka tttrlfl gösterdlğinl A* iöylemiştir. Kosigtn, Çin basınının durmadan Moskovaya hücum «ttiğinl belirterek, «BSylece, herkesin gördüğfl gibt, Amerikan emperyalistlerine bfiyük blr hiımetta bnlnnmakt&dı» demiştir. Sovyet Farlftmentosunda yaptığı konuşmada Basbakan, Washington'un politikasınm değifmesiyle Sovyet Amerikan münasebetlerinin de düzelebileceğini ilâve etmiştir. Kosigin bu siyaset değişikliğini Amenkahlann Vietnamdan çekılmelerin* bağlamıştır. Sovyet Başbakanı bir kere daha Hanoiye Amerikan ijgalcilerini topraklarından atması için aakert ve iktisadi yardımın artınlacağını söylemiştir. Kosigin, Pekinin Moskovaya çatmasma rağmen Sovyetler Birliğinin hâla Çin ile dostane münasebetler peşinde olduğunu töylemiştir. Başbakan, Çin propagandaunın Sovyetler Birliğini Amerikan «mperyalistler* büyük bir hizmette bulunmakla suçladığını, halbuki olaylann, Rusyanın Vietnam re diğer yerlerde komünist dâvasmı desteklediğınl açıkça gösterdiğini soyleyerek, «Sovyetler Çin Ue birUk istemektedir. Maalesef Çin ile birliği kuvvetlendirmek için sarfedilen bütün gayretler semeresiı kalmıştır. Çin liderleri ve bannı partimizi ve hükâmetimiıi devamlı hucnm altında bnlundarmakta ve tntttmumnzun r«hnnn başka türlü göstermektedirler» demiştir. Sovyet Başbakanı, Vietnam harbinin başka dunya meselelerinin de hallini önlediğini, halen Washıngton'un takıp ettığı politikanın Sovyet Amerikan münasebetlerinın geleceğıni de tehdit ettığini belırtmiştir. eden tasarı gerekli çoğunluğu toplayamadı NEW YORK (a.a. A.P.) A B Süngüm ü, atom mu? 1 ıxıl ÇindeU temizlik hareketinin »on şöhretH kurbanı, Başbakan Yar' dımcısı ve Genel Kurmay Başkanı Lo Tni Çing olmuştur. Pekin Radyosn, Komünist Partisı Merkeı Komitesi yedek üyesi ve 1951 de Kore Har blnde fic Çin tfimenine knmanda eden Orgeneral Yang Çeng Vo'dan Genel Knrmay Baskan Veküi olarak bahsetmiştir. Radyo, jeçtiğimi» kasım ayından berl ortabklarda gBrülmeyen seleflnin akıbetine değinmemlftir. Temizlik hareketl boylee* Ordnya da sirayet etmistir. Vn eakiden, Genel Knrmay Baskan Yardımcısıydı. Temizlik hareketinde, ortodoks Marksizm • Leniniımden uzaklaşan Sovyet reviıyonizminin dfimen suyuna kapılanlar ayıklanmaktadır. Bir başka deyişle, şimdilik Çinin dizginlerini ellerinde tutan doğmatist mnhafazakSrlar, liberal komttnistleri fiye etmektedirler. • Çing, il&b Mao Çe Tung*un I kutsal düşünce tarzırun dışına I çıkmak, burjuvalaştırmaga ça • hstığı Ordunun yardımıyla «dev I let içinde devlet» kurmaga yel | tenmekle ınçlanmıştır. Çing'in ortaüklardan kaybolmadan ön I ceki konuşma ve makaleleri ile ' bngfln Çine hâkim olan temizlik hareketi edebiyatının mukayesesi, Ordu Ue Komünist Partiai yöneticileri aranndaki gOrftı ayrılıklan aranndakl fSrtt» »yr> I hklannı meydana pkarntakta I dır: O Çing Sİbi profegyonel askerler, politik Uderliğin, OnJaya, günlük ialere bnrnn soknlmaaına varan mfldahelelerlndea hoşnut değillerdir. KurtulnJ Ordasannn, Partinin «ilah tasıyan koln olmaktan ileri jitmedifi t«zini yıkmak istemektedirler. . O Askerî şefler tarafından ym I pılan taktik ve stratejik tavsiyeler. politik liderlikçe knlak arka sı edilmektedir. Tönettikleri mft essesenin laaflarını yakından bilen askerî şefler, gerilla savaşı düzenine göre kurulmug Çin Ordusunun atomik olanlar dahil modern silâhlarla donanmış Amerika gibi dişli düşmanlannın üstesinden gelemiyeceğine . inanmaktadırlar. Asi komutan I lar, siyasî ilkelerin, ideolojik ' mülâhazalann üzerinde modern | ve makineleşmiş bir Ordu istemektedirler. Halbnki Mao Çe Tung'un öğretilerine göre, modern silâhlann, hatta atom bom basının keşfi dahi hiçbir şey de . ğiştirmemiştir ve savaşta son I söz, hâla eli süngülü askerdedir. ' Çing, başlıca modern silSh kaynaklarından Sovyetlerle iyi geçinilmesi taraltarlarından bilinirdi. Nitekim ortabklardan kaybolmasından az önce kaleme aldığı bir makalede, tkinci Dünya Harbi arifesinde Hitler aleyhtarı bir pakt kurulmasına dair Sovyet teklifinin tngiltere ve Fransa tarafından reddedilmesi olayını batırlatıyor ve diyor ki: «Hitler ilk darbeyi vurdo ve onlan hazırlıksu yakaladı.» Çing düpedüz, Pekin hiyerarşisindeki Moskova ile ilişkileri kopma derecesinde gerginleştiren arkadaşlarını tarihin tekerrürfi ihtimaline karşı ikaz ediyordu. özetlemek gerekiyorsa, kanşıklıklar, eski knrallardan aynlmamaya azimli Parti liderligi ile Ordndaki teknik personel ve uzmanların çatışmasının bir sonucndur. Parti liderliğinin tutumn, ülkenin iktisadi durnmuna bağlanabilir. Clkenin iktisadî kalkmmasını, masraflı bir silâh ve askeri makine sanayii kurarak tehlikeye tokmağa b*zırhkh değildir. Vn'nun vekillığinden bahsedilmesi, Pekin liderliğinin, boşalan Genel Knrmay Başkanlığı koltnğnnn asaleten doldnracak şahıs üzerinde birleşemeditinm delili olabilir. Eğer öyleyse, iktidar mücadelesi daha nzun sflre devam edecek demektir. Kayhan SAGLAMER Budayı aydınlatmak için kendini yaktı RANGUN (a.a.) Bırmanyanm başşehri Ranguna 240 kilometre mesafedeki Toungao'da bir Budist rahip «Budayı aydmlatmak için» kendisini yakmıştır. SİREL ECKB Ue CAHtT KARAKA9 KvlendUer 4 819M Zonguldak (TERA: 108C) 9093 öte yandan «B5I» Amerikan uçakları, dun sılâhtan tecrit •dilmış bölgeyi üçüncü defa bombalamışlaTdır. Amerikan Askert Karargâhı, «B52» uçaklarının Kuzey ve Guney Vietnamı birbirinden ayıran 9 8 kilometre genişliğındeki bolgede Kuzey Vietnam askerlerinin guneye sızdıkları yollan ve top mevzii olduğundan süphelenilen noktalan bombardıman ettığini açıklamıştır. «B52» ler silâhtan tecrit edilmiş bolgeyi ilk olarak geçen cumartesi gunü bombalamışlar, iki hafta evvel Güney Vietnamın kuzeyinde Amerikan deniz piyadeleriyle çarpışan 324. Kuzey Vietnam Tumeni birlikleri tarafından işgal edilen mevzilere karşı hava akınlan yapmışlardır. Gerek Güney ve gerekse Kuzey Vietnam hükumetleri Beynelmılel Kontrol Komisyonu nezdinde protestoda bulunarak tarafsız bolgenin ihlâl edildiğinl ilen surmüşlerdir. öte yandan Mılletlerarası Kontrol Komısyonunun Başkanı «ıfatiyle 17 nci paralel üzerinde askerden tecrit edılmıs bolgenin varlığını korumak üzere Hındistan bir teşebbuste bulunmuştur. öğrenıldığıne gdre, Mılletlerarası Kontrol Komisyonu Başkanı Ranman, askerden tecrit edılmiş bolgenin seyyar ekıpler tarafmdan daha etkılı bir şekilde gozlenmesıni sağlamak uzere Kontrol Komisyonuna yardımcı olmalarını Hanoi ve Saygondan istemıştır. irleşmış Milletler Güvenlik Konseyi, Israelin, 14 Temmuzda Suriye topraklarını mısilleme olarak havadan bombalaması konusunda Ürdün ile Malinin »undukları tek tasanyı oylamıştır. îsraelin takbihıni isteyen tasarı gerekli 9 oydan ancak altısını alabilmıştir. Fakat tasarı aleyhıne de oy kullanan olmamıştır. Bu arada Suriye fsrael mflzakereleri sona ererken, Güven lik Konseyi, Vietnam konusunda, bır yanda Bulgarıstan ve Sov yetler Birliği ile öte yanda Amerikan temsilcilerinin karşıhk lı suçlamalarına sahne olmuştur. Tartışmanın gelişmesi karşısmda Yeni Zelânda temsilcisi, Vietnam sorununun Güvenlik gündlmme almmasım istemiş, fakat bu istek bır sonuca bağlan mamıştır. Sayın Hekim ve Eczacılarımıza STANDARDIZE SINDIRİM ENZIMLERI ELIKSIRİ LJKİT Yeniden piyasaya dağıtılmıştır ECZACIBAŞI İLÂÇ FABRİKASI Radar Reklâm 736 9090 1966 yılının en az Bir taşla ikikuş Kabul günlerinde, hasta ziyaretlerinde, y olculara, sevdikterifiize, M i LY 0 N lira tutarındaki ikramiye plânının ikinci çekilişinde \ \\ \ 5 adet 1 0 0 , 0 0 0 lira 5 adet 5 0,0 0 0 lira 1650 ve ayrıca kişiye çeşitli para ikramiyeleri son para $fc $ ^ ^ yatırma günii 12 AĞUSTOS Hesabınızdaki paralar çoğaldıkça kazanma şansınız da artar. HER FIRSATTA VERİLECEK EN MAKBUL HEDİYE PEREJA KOLON YALA R I AYŞE Nıkâhlandılar BEYOĞLU 4 Ağustos 1966 BORNOVALI ile METIN ISIN 1 YflPI ve KREDİ BİNKASI Daima en iyi hizmei (3020) M66) Çünkü PEREJA'nın büyük boy kutularına binlerce hediye kuponu serpiştirilmiştir. Bir taşla iki kuş vurunuz. İLERİ KİMYA SANAYİA.Ş. fiİBMİık: 4M0 S070 Cumburıyet 9081
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog