Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

TURK ANSIKLOPEDISI 105. Fasikü! Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Tıirk Assiklopedisinin 105. fasikülü çıkmıştır. XTV cildin ilki olan bu fasikülde (A. Doria), (Dökümcülük), (Ddnmeler), (Dram) maddeleri üzerinde özellikle durulmuştur. Bakanlık yayınevlerinde ve bütün kitapçüarda 10. lira fiyatla »atılmaktadır. (Basın 18281) 9072 umhuri 43. yı sayı 15091 K U R U C Ü S C FUNTJS N A D İ Telgrai ve mektup adresu Cumhuriyet tstanbul Post» Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar; 2 2 4 2 9 0 2 2 4 3 1 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 TEKNIK ÜNİVERSîTE '.Girig imffhanignTiıı bazırlama Knıslan 30 Agustosta Başlıyor Kayıtlara başlanmışttr. fcroşSı teteyiniz. Güven Dershanesi Cuma 5 Ağustos 1966 Beyoğlo, Ağacami Sakızağaa Cad. No. 3 TELEFON: « «2 27 (İlâncüık 4315 9068) TASARRUF BONOLARI KANUN TASARISI KOMiSYONDA KABULEDILDi 965 LİRAYA KADAR ÜCRETLERDEN TASARRUF ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) T asarruf Bonolan Kanun Tasarısı Millet Meclisi Maliye Komis* yonunda bazı değişikhkler yapılmak suretiyle kabul edilmijtır. Maliye Komisyonu Başkanı Tahir Aman (AP) dün bir Basın toplantısı yaparak tasarınm esaslarmı açıklamiştır. 965 liraya kadar bürüt aylık ve ücretlerden Tasarnıf Bonosu kesılmıyecektir. 1200 liraya kadar olan aylık ve ücretlerden 965 liralık kısmı çıkanlacak ve geri kalan kısrm Tasamıf Bonosuna tâbi tutulacaktır. 1200 lira üzerindeki ücret ve aylıklar ise tüm olarak Tasarruf Bonosuna tâbi tutulacaktır. Yüksek üsketî Şura 26 Hğustos'da toplanıyot BU YIL 55 ALBAY ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) terfı sırasında bulunan general ve amirallerın terfı seçımlerini yapmak uzere Yuksek Askerî Şura'mn 26 27 ve 28 ağustos tarıhlerinde toplanması kararlaştırılmıştır. u yıl, 30 Ağustos'ta bır ust suB bayların terfı listelerınınüst dereceye terfı edecek ast ve Ayrıca, hazırlıkları tamamlanmıştır. BONOSU KESİIMEYECEK ! G E N E R A L O L U Y O R Terfıler Son derece gizlı tutulmakla beraber, Kara, Denız ve Hava Kuv\ etlerımızde generallik sırasına gırmış bulunan subaylann mevcudu 200 ün üstundedir. Bu yıl 1939, 1940 ve 1941 yıluıda Harb Okulunu bıtıren albaylar terfı sırasında bulunmaktadır. Fakat, kadro durumu dıkkate ahnarak bunlardsm ancak 5055 kadarmın tuğgeneralliğe terfi etmelen beklenmektedır. Kara Kuvvetlerinde generalhğe terfı sırasında bulunan kurmay ve dığer sınıf albayların adedı ve sınıfları şöyledır Sınıf Knrmay Alb. Alb. Millî GüvenDk Kurulu, Kıbns meselesini de görüşttt Kabine'deki revizyonla ilgili kulis hızlandı ANKARA (Cumhuriye* Biirosa) ANKABA (Cmnhnriyet Bürosu) «Kabinede Rerizyon», başkent sıyasl çevrelerinin başkonusu halıne gelmlş ve degişiklikle ügill kulis, gözle görülür tarzda su yüzüne çıkıraştır. Başbakan Demirel, dun Bulvar Palas'ın alt katında kapılan kapalı bir salonda 15 kadar AP*1İ milletvekiU lle 3 saat suren bir öğle yemeği yemiştir. Yemek sırasında, kabine değişiklıği konusunun ele aundığı, yemege katılan mllletvekillerinin bugünkü Bakanlar Kurulunun baa üyeleri hakkmda olumsuz görüşlenni ortaya koyduklan ögrenilnuştır Kupürler Hukümet tasansmda 100 lıradan aşağı tasarruf bonosu çıkanlmıyacağı öngörulmuşken, Komisyon bunda değışıklik yapmış ve 1002050100 ve 1000 lıralık kupürler halinde tasarruf bonolan çıkarılabıleceginı kabul etmıştır. • Toplantıda, ayrıca TRT Konusu ele alındı TPAO Grevi Başladı «PetroVden hiç Alınıp satılmıyacok Bundan böyle çıkanlacak tasarruf bonolan «Nâma muharrer» olacak ve alınıp satılmıyacaktır. Ayrıca hacz edüemiyecektır. Tasarruf bonolan bedelleri tasarruf bonosu «ahiplerıne, faizleri ise küpürleri fetirenlere ödenecektir. Ölüm halinde T*»*r:ya konulaiı bh hfikme göre, «Olüm hmlinde ntirasçılar, Iflâ» halinde iflâs masası me munı, tasfiye halinde tasfiye mcmnnı ve Türkiyedeki i« ve iltilerinin bitiminde yabancı nyrnkln kişiler bonolarının vâde dolmadan ödenmesini» ısteyebileceklerdir. Yalnız bu hü(Arkası Sa. J. Sü. S de) 10 60 Pıyade 12 8 Tank 65 5 Topçu 6 2 Istıhkâm 7 1 Muhabere 2 Ulaştırma 7 Ordonat 2 Personel 5 Levazım 30 Tabıp 1 Eczacı 1 Harita 5 Mühendis 1 Öğretmen Arkası Sa. 7, Sü. [ te 4 grapet olur mıı?» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdurlük isyerlnde toplu iş sözleşmesinin uygulanmamasından dolayı PetKım Sendikasına bağlı işçiler, dün sabahtan itibaren ereve baslamışlardır. Pankartlarda, özellikle şu yazılar dikkati «ekmiştir: «Petroldea hiç grapet olur mu?», «Imzalannı yalaranlar utansınlar», «Yfizde 17'yi bölüşenler, biz de hakkınıızı istivoruz.» Senato da tatile girdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumburiyet Senatosu da dün, 1 Kasım'a kadar tatile girmiştir. Tatilın aleyhinde konuşan Ferit Melen (CHP), elde onemli konuların bulunduğunu ifade etmiştir. j Melen, bu arada Personel Kanununa da değinerek: «Bütçemizin bu ölçüde bir avans vermeye imkânı yoktur. Mesele, esasından hal ledilmelidir» demiştir. CHP; AFFIN ANAYASA'YA AYKlRILIĞim İDDİA EDİYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu Başkanlığı dün bir bildiri yayınlayarak, «Anayasa ve iç tüzük hükiımlcrini hiçe sayarak çıkanbnış olan Af Kanununun sorumluluğuna katılmadığını» açıklamıştır. Bıldiride «Tarihl tersine akıtmak isteyenler sonunda mutlaka mağlup ve perişan olacaklardır» denilmektedir. «CHP'nin adfl bir affa taraftar olduğunu» belirtilen bildiride, Halk Partisi'nin Af Kanununda (Arkası Sa. 1, Sü. 3 de) Adana'do ADANA Belediye Otobüs Uletmesmde çalışan TümTi? Sendikasuıa bağlı 70 kadar şoför, gişed ve temizleyıci dün saat 4.30 dan itibaren süresiz olarak greve başlayınca 300 bin nüfuslu Adana şehri otobüssüz kalraıştır. Başkan Johnson'ın 19 yajındaki köçük kızı Loci yann 23 yaşındaki sevçilisl Pat Nujent ile Washington'da evlenecektir. Dünyanın y » dinci bfiyük kilisesi olan tmmacnlate Conception Küisesinde yapılacak törenden sonra Beyas Saraydafiçorkestranm çalacağı; 750 kişilik bir dâvet tertip edilmistlr. EVLEMYOR ANKARA (Cumhuriyet Börosa) üzun süreden berl toplannnyan Milll Güvenlik Knrulu, nihsv yet dün, Başbakanhkta toplanmış, Türkiye RadyolannJn Izle" yeceği dış politika ilo radyolann güvenlik Ukelerlnl ve gündemindekl diğer konulan görüşmüstür Başbakan Süleyman Demirelin başkanlığında yapılan Kurul toplantısı saat 10 dan 14 e kadar devam etmiş, toplantıdan çıkan Genelkurmav Başkanı, bilgi lsta ven gazetecılere «Milll Güvenlik Kurnln toplantıları hakkında, herhangi bir beyanda balnnmak kanunen ?asaktn> demiştir. (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) Yunan Elçisi Ada Rumları ıle goruştu ÇANAKKALB (Orhan ERINÇ BUdiriyor) Dışişleri Bakanhğının özel izniyle, Imroz ve Bozcaada'da Rum asıllı Türk vatandaşlarma baskı yapıldığı yolundaki iddialan yerinde inceleyen Yunanistan'm An kara Büyuk Elçisi Delivanis, dün saat 19.45'de Çanakkale'ye dönmüş ve: «Seyahatimden çok mem nunnm. Gösterilen yaJonbğa da teşekkür ederim» demiştir. Büyükelçi, gazetecilerin intibaları ıle ilgili sorulannı cevapsız bıraknuş; sâdece. «Açıklama yapmaya mezun değilim. Hazırİıyacağım raporu, hükumetime verecefim. Gerekirse açıklamayı, hükümetim yapar» demekle yetınmiştir. Delivanis, bu arada, «Ankaralı gazetecilerin, Batı Trakya'ya gitmek için istedOüerl izin verüecek mi?» sorusuna da cevap vermemiştır. (Arkası Sa. 7, Sfi. S da) Demirel sinirlı Ordu Mılletvekili Avni Mağden tarafmdan verilen yemekte, AP Mılletvekili Turgut Toker, Sabri Keskin, Sait Sina Yücesoy, Neşet Tanrıdağ, Halil İbrahim Cop, Nuri Eroğan, İbrahim Aytaç ve Nahit Menteşe bulunmuşlardır. Yemekten çıkarken kendisini karşılayan gazetecılere oldukça sırurli davranan Başbakan Demirel, bu arada foto muhabırlerini de azarlamış, «Müsaadem olma» dan resmimi çekmeyin» demiştır. Sıınay Edirne'de Yunanistan, Türkleri sınır dışı etmeğe başladı TİNA lyi haber alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre, Yunan Hükumetinin Yunan uyruklulann Türkiyeden smır dışı edilmelerine karşılık olarak, Yunanistan'daki baa Türk uyrukluları smır dışı etmeğe karar verdiği sanılmaktadır. Bu konuda israrla söylendiğine göre, iki Yunan uyruklunun Türkiyeden sınır dışı edilmelerine karşılık olarak, ve îstanköy adalarında oturmakta olan iki Türk uyrukluya Yunan topraklarmı terk etmeleri bildîrilmis/tir. Siyasi Polis, Rodoslu Ahmet Baraskil ile îstanköylü Erkin Niyaziye Yunanistandan çıkmaları için bir hafta mühlet vermiştir. Yunan İçişleri Bakanlığının bir kolu olan Yabancılar Dairesinde bir sozcü, «Onların ikâmet tezkereleriyle çalışma müsaadeleri yenilen memektedir. Dolayısiyle, Yunan uyruklulann Türkiyeyi terketmeye mecbur tutuldnklan gibi, onlarm da aynı şartlar altmda buıadan git melerl lâzımdır. demiştir. (Arkan Sa. 7. Sü. 6) EDİRNE Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Kırklarelinden hareket le dün saat 10 30 da Edimeye gelmiştır. ? Cumhurbaşkanı, Kırklareli Edirne yolu üzerinde tnece ve Hasköy bucaklarına uğramıştır. Inece'de Sunay, kurban kesilerek karşılanmıştır. 36 yıl önce Atatürk'ü karşılayan yaşlılar tarafından selâmlanan Sunay, özellikle süt üre ticilerinin durumu ile ilgüenmiş, sütlerin kaca satıldığını sormuştur. Sunay, bayrak ve taklarla dona ülmış olan Edirned* çok kalabalık bxr halk kütlesi tarafmdan karşılanmıştır. DIŞ HABERLER SERVİSİ Af Kanıınıı dün Sunay'a gönderüdi ANKARA (Cumhuriyet Bürostı) Millet Meclisınde önceki gece geç vakit çıkan Af Kanunu, dün Millet Meclisi Başkanlığı tarafından imzalanmak üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine gdnderilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de Trakya'da bulunan Cumhurbaşkanına kanunu goturmek üzere bır özel kurye görevlendirmis ve kurye en seri vasıtayla Istanbula gitmiştir. Bilindiği gibi kanun Cumhurbaşkanı imzaladıktan ve Resml Gazetede yaymlandıktan sonra yürürlüge girecektir. Ote yandan Ankarada, liyasi çevrelerde, Cumhurbaşkanının Af Kanununu veto edip etmiyeceği sorulmaktadır. AP çevreleri, Cumhurbaşkanmın Af Kanununu veto etmesini mümkün görmemekte, binlerce kişinin bu kanunun yürürlüğe girmesini beklediklerini ifade etmektedirler. A İNÖNU'YE VERİLEN MUHT1RA îsmet Inönü, önceki gün kendisine «CHP nin katiyetle sola kaymasına karşı olduklarını» belirten bir muhtıra veren ortanın sağındakilere, konuyu Genel îdare Kuruluna götürdükten sonra cev»p verecektir. önceki gün ortanın sağındaki "^ıilletvekillerini temsılen 11 kişinin Inönü'yü evinde ziyaretle sundukları muhtırada özetle şöyle denilmektedir: «Halka hoş gelmeyen «Ortanın soln» deyımı gıbı partinin de sola fcaymasına katiyetle karşıyız. Ortanın soluna karşı olmak herhangi bir ileri, devrimci harekete kar sı olmak değildir. Yapılması düçünülen reformlara inanıyoruz ve destekliyoruz. Partinin yönünü belirten tüzüğü benimsediğimiz gibi, 1965 «eçim bildirisinin Kurultay ve Gnıp tebliğlerinin CHP nin yolunu yeterince cizdiğini kabul ediyoruz. Fakat bunla ra Ortanın tolu sözcüğünün eklenmesine »sl* nza göstermeyiz.» Heyetin mütalalarını dinleyen înönü, Genel Sekreter Kemal Satır ve partinîn diğer ilerl felenleri ile görüştükten sonra bu konudtM düaunctltrini »çıklı 15 kişiyi öldüren, 31 kişiyi de yaralayan Charles J. Whitman'ın, seri cinayetleri işlediği sırada uyuşturucu maddelerin etkid altmda olup olmadığmı, yakında açıklanması bekleuen otopsi raporu belli edecektir. Resimde, kaatilin çıkıp üzerinden ateş ettiği Tesas Ünlversitesi kulesi ile kullandığı silâhlar gorülüyor. (Kule, Rektörlük tarafmdan zıyaretçılere suresız kapatılmıştır. Bu arada Polis. Whitman'ın cinâyetlerine, «The Open Square» adlı cinaî romanın ılham verdığini açıklamiştır. Roman kahramanı ile Whıtman'ın davranışı arasında şaşırtıcı bir benzerlik vardır. Romanda, üniversite sitesindeki yüksek bir binanın damına çıkan bir adamm, Whitman'ın yaptığı gibi, iri bir tüfekle, asağıdakilere ateş etmeğe başlayışı anlatılmaktadır.) Ölüm Kulesi kapatıldı Bİlt , DAKIKAt Yolcu yolunda.. Tnrizm Bakanlığı, tajunmış randevncu, Bayan Lükg Nermin'e meşhnr cTnristik belge» lerden bir tane vermjs> Bu konuda fikri sornlan Bakan Nihat Kfirşat dostnmnz gazetecilere «bir tane degil elli tane de istese veririz» diyor, ve ilâve ediyor: «Biı bn turistik belgeleri sahıslara dejil vasıflara veriyomz.» Dofrndar. Sayın ve sevimli Bakanın hakkı var. Yalnız sözlerini biraı kısa kesmif galiba. Bu «turistik belge» nin Bayan «Nermin» e değil de Bayan «Lüks» e verildığıni ayrıca açıklamalıydı. Çünkü, bilindiği gibî, bütün dünyanın tersine olarak, bizde «turistik» ve «lüks» kelimeleri hâlft atba«ı beraber gidiyor. D. N. HOMDULLflH SUPHİ TflNRIÖVER'İn %uA ,Cinayetler ve beyin urları Prof. Dr. Sabahaddin KERIMOĞLU I ki gün önceki gazeteler cidden korkunç bir cinayeti, daha doğru' su bir katliamı haber verdiler. Amerikada bir mimarhk taiebesi, 24 yaşında bır genç adam Üniversite'nin kulesinden, vanında bulundurduğu bir sürü silâhla, ilk partide altı kişıyı öldürcnüş, otuzdan fazla insaru yaralamış, ancak kendisi de vurulup öldürülerek bu mezbahada daha fazla kan akmasının önüne geçilebilinmiştir. Ertesl gün de yaralananlardan on kişinin daha ölerek hakikaten mâsum kurbanların sayısı on altıya çıkmış bulunuyordu. Bu arada çılgın kaatil Whitman'in hâtu'a defterinin ele geçirildiğini ve otopside de beyninde ceviz kadar bir ur bulunduğunu öğrendik. Fühakika hayat, değişik anlayış ve tefsirler içinde, bir cinayetler serisldir. Zira yaşamak için her mahluk kendinden zayıfını öldürür ve yer. Hayvanların en imtiyazüsı yani en akıllısı, eşrefi mahlukat olan insan ise nebat ve hayvan, her canının istediğinl öldürüp yiyebilme özgürlüğüne sahiptir. Ancak buna bir kayıt konmuştur: Birbirlerini öldürüp yemelerine müsaade edılmez. Buna rağmen insanoğlunun menfaati zedelendiği, kendi hayatı tehllkeye gırdiği zaman, bütün bu kanunlar hiçe iner ve ilk müdafas reaksiyon olarak karpuındaklnl yok eder. (Arkası Sm. 1, 8tt. T de) ISTEDIĞI ZAMAN ÖLECEKMİŞ Dünyadakl bütün hastalıklarm «Yoga lle lyUeştirilebileceğini iddia eden Hlntli Yogi Swaml Drikendyr İngiltere'de büyiik ilgi toplamıstır. Hlntli Yogi, Londıa Hava Alanrada etrafmı saran gazetecilere: <Ben istediğim zaman olecegim» demistlr. Swaml, iddiasını lspat Için bir İngiliz milletvekilinin midesindeki ülserl tedavi etmeyl teklif etmiştir. Tedavi şekli, hastanın birkaç metre «kuraas» yutmasınf'jın ibarettir. Resimde Hhıtll Yogi görüimektedlr. Johnson'un isteği hiçe soyıldı: Çelik fiyotları orttırıldı WASHİNGTON (a*. • AP) Dünyanın en büyuk çelik şirketi olan «CS Steel Corporation» dün, Başkan Johnson'ın isteğini hiçe sayarak, çelik fiatlannı ton başmda 3 dolar yükseltmiştlr. Beyaz Saray tarafmdan, derhal «Sorumsuzca bir davranıi» olarak nitelenen bu hareketi, diğer / çelik şirketinin fiatları yükseltmesi izlemiştir. Johnson Hükume ti, bir bildiri yayımlayarak, çelik şirketlerine şiddetli bir dille çatmsf, «Bu şirketler, kamu menfaattan lle alay «taakitdtrln» de BAYDAR Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog