Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

| Yaz tatilinizi f ı ,jfcR ROMAN KİTAPL1ĞINIZA YENf BİR * Ş Şaheser Romanlar a k k değerlendirin dğldii okuyarak /jte en ytnileri: H E M I N G V V A Y IRMAKTAN OTEYE CRON'IN BİR Aü SARKI A MAUROIS IKLİMLER '2 bası) Pearl BUCK ŞAKAYIK Her kıtap kabartma bez cıltli jbeş renk ceket kaplı 12 5 L. J U > umhuri KUKUCUSL YUNL'S N A D 1 İNSANCIKLAR İnsancıklar, büyük romancı Dostoyevski'nin ilk romanıdlr. Küçük insanların, fakir insanlartn da duygulan ve yürekleri olduğunu hiçbir kitap Dostoyevski'nin bu romanı kadar duyurmamıştır dünyaya.^ Sevişen iki insanın, a.a kaderlerine\ tevekkülle dolu bir hayat macerasını\gözleriniz yaşarmadan oknyamazsınız. ^Hı Varhk Yayınlan, 4 lira^rTP Üâncılık 4873 9033 43. yı sayı 15090 Telgral ve mektup adresi: Cumhariyei IstanbuJ Posts Kutusu: Bfanbul N a 246 22 «2 99 Telefonlar: 22 42 90 22 «2 »6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 Perşembe 4 Ağustos 1966 Meclis, 1 Kasım'a kadar tatile girdi ıııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı KOMflL, MLMVBLAM AVMS tt • Kıbrıs'la ilgili gensoru önergesi reddedildi Az maaşlılar yüzde 15, yüksek maaşlılar yüzde 10 avans alabilecek Af Tasarısı kanunlaştı Neyin Nesi? ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ıin saat 15'de toplanan Mület MecUsi'nde, özarda'nın Kıbrıs konusunda gensoru açılmasiyle ilgih önergesi, AP oylariyle reddedılmiş, Af Tasarısı görüşülerek kanunlaşmıştır. Gorüşmeler, geceyarısına yakın saatlere kadar sürmüş ve Millet Meclisi, 1 Kasıma kadar tatile girmiştir. ıııımıııııımııııımıııııııııımmımıııımııııııııııııııııııı ZAM,, KASIM'A KALDI ANKARA Cumhuriyet Bürosu D M rtanın solu deyimini beğenmeyen CHP. liler den bir grup, dün Heybelıadada tsmet Inönü'yü ziyaret ederek kendisine bir muhtıra vermişler. Bu grubun içinde gözlemcı olarak bulunmayı isterdim doğrusu. Grup üyelerinin Paşaya söylejeceklerini sıcagı sıcağına kendi agızlarından daymak, sonra da bunun röportajını yayınla mak herhalde zevkli bir gaızetecilik görevi olnrdn. Bu zevkten mahrum kaldıgımıza göre şimdi düşünelim: CH P. li sayın üyeler tnönü'ye ne dediler acaba? Hal hatır sorduktan, birer fincan kahve içlikten sonra «dikkate alınması ricasi ile» muhtırayı bırakıp çekümişler tnidir? Yoksa muhtırayı özetleyerek onun «muhteviyatı» hakkında bir tartısma kapısı açmay» cesaret etmişler midir? Burada cesaret sozcüğünü tam yerinde kvlUndıgımı «anıyornm. ö y l e y», ortımn soIn deyimini 19S5 milletvekili seçimlerinden önce, bir seçim sloganı halinde ilk kullanan CHP. sayın lideri Ismet lnönfi olmamış mı idi? Ve seçimlerde Halk Partisinin nfradı|ı yenilginin nedenleri araştırılırken bir kısım partililer kulis arkasında ortanın soln deyimine bağlamamışlar mı idi? Kulis arkasında yapüan fiskosları sayın Inönü isitmiş olmalı idi. Buna karşı nasıl bir tepki gösterdiğini bilmemekle beraber S haziran Senato yenileme seçimlerıne girîldigi sırada CHP sözcülerince «ortanın soln» sloganına rağbet edilmemesine bakarak sayın liderin bir tereddüt bnhranı geçirmiş oldnğnnu düşünebiliriz. Bu tereddüt, taâlâ devam et mekte midir? Son ortak grup toplantılarında sağcılarla solcular arasındaki fikir çatışmalanna karısmamış ve açıkça ne bir yanı, ne de öteki yanı tutmamış olmasına rağmen bu konuda kesin bir yargıya varmak siradi lik güçtür. Çok hesaplı, çok temkinli bir adam olarak bilinen sayın CHP. lideri belki de parti kongresine kadar bugünkü ka palı tutumunu korumaktan vazgeçmiyecektir. Ortanın soluna karsı allerjisi olan CHP li aradaslardan birkaçı ile görüştüfümüz zaman bunlarıo şu tezi savundukVnnı gördük: « CHP. ilkeleri ile, programı ile ve 4 yıllık geçmişi ile zaten ortanın solnnda bir partidir. Aklı başında herkes, bunu böylece kabul eder. Ne var ki sol keliraesini halk yadırgıyor. Bu yüzden seçimlerde oy kaybına uğruyoruz. O balde ne diye «ortanın solu» deyimini sakız gibi ağzımızda çiğneyip duralıra? llkelerimize ve programımıza bağh kaldıktan sonra kulaklara hoş gelmiyen bir deyimden vazgecersek bize ne zarar gelir?» Bu tezi bir tekerleme balinde özetlemek istersek şöyle diyebiliriz: Ne şiş yansın, ne kebap Bana oy gerek ahbap «Ortanın solu» deyimindun rahatsız olan CHP. li arkadasların tutumunu sayın Inönü nasıl karsılar, bilmiyorum ama. olan bitenlere baktıkça, Atatürk'e ait bir hâtıra'ister istemez zihnimde canlanıyor: Şapka Kannnu hazırlandığı sıralarda, bir kısım CHP. liler tıpkı şimdi «ortanın solu» ndan huylananlar gibi, başımıza geçireceğimiz nesnenin a'Jına takılmışlar. Millî serpuş diyelim, semsi •iper diyelim, kenarlı baslık diyelim, yoksa halk gâvur alâmeti sandığı şapkayı basına geçirmez!» Diyerek Atatürk'e telkinlerde bulunmuşlar. Atatürk'ün öunlara ne cevap verdiğini tarih yazmıyor. Tarihin yazdığı, Kastamonuda halk kütlesi önüne çıkan Büyük Knrtarıcının, elinde tnttuğu sapkayı kalabalıfa göstererek propaganda konus masına başlarken dobra dobra: Buna şapka derler arkadaslar! Dediğidir. Atatürkçülüğü unut...ak, Ata illet Meclısının 1 kasıma kadar tatile girme kararı, mtmurlarla ilgili geçici zam tasarısının gerçekleşmesini, şımdıhk suya duşürmuştür. Tatıl kararı karşısında söz konusu tasarı, ancak Meclısın kasım ayında açılacak yeni döneminde ele ahnabilecektir. Başbakanm söz/erı Dün Meclıste öğrenildığine göre, Başbakan Süleyman Demirel konu ile ilgili olarak bazı AP'li milletvekillerine şunlarvsöylemiştir : «Memurlar bu yaz aylannda zamlı maas alsalardı çok iyi olurdu. Ancak Af Kanunu Tasarısı kanunlastıktan sonra milletvekillerini Ankara'da tutmak biraz zor olacaktır.» Kabinede revizyon ANKARA, (Cumhuriyet Bürosa) Demirel hükumetinin önümüzdeki günlerde istifa edeceği ve Demirel'ın yeni bir kabine kuracağı, bugünkü kabineye karşı olan çevrelerde ısrarla söylenmektedir. Ozorda'nın öneıgesı Oturum açılınca, önce, Aydın CKMP Milletvekili Reşat Özarda'nın, hukumetin izledıği polıtika sebebiyle, hükumet hakkında gensoru açılması hakkındakı onergesinin goruşülmesıne baslanmıştır. Önerge sahibi Özarda, yaptığı konuşmada özetle şunlan söylemiştir : «Kıbrıs konusunda ikili gorüşmeler gizlilik içinde cereyan etmekte, iç hâdiseler dolayısiyle Kıbrıs dâvası unntturulmak istenmektedir. Hukumetin, Kıbrıs konusunda izlediği politikayı Bakanlar bile bilmemektedir. (Arkssı Sa. 1. Sü. 6 da) Zam tosarısının reddi AP Grupu içinde, kabinede revizyon yapılmasını kaçınılmaz bir gerçek olarak görenler, «Geçici zam tasansınm Gnrpça reddini», bugünkü Bakanlar Kuruluna güvensizlik beyanı olarak kabul etmek ve Süleyman Demirel'in, Grupça onaylanacak yeni bir kabine kuracağını belirtmektedirler. Aynı çevreler, bu defa işin uzamıyacağım da ifade ederek, önümüzdeki günlerde Meclisin tatile girmesinia hemen akabinde, değişikliğin gerCekleseceğini sSylemektedirler. Avansta karor kıhndı 9 lar Komitesi Başkanı Bursa Senatörü Şeref Kayalar, dun saat 17.30 da bir açıklama yaparak, Komitenın memurlara avans vermeyi kararlaştırdığını bildirmistır. Kayalar, konu ile ilgili olarak şunlan söylemiştir: Çahşmalar sona erdi «Devlet Memurlan Kanunu ile alâkalı Genel Kadro Kanunnnun bugüne kadar yetişmemesi sebebiyle geçici bir tedbir olarak sevkedilen tasanyı tetkik etmek üzere müçterek grupumuzca seçilmis olan Komite, dün ve bugfin toplansrak, c»''sn»a>ını bitirmiştir. CHFde"Ortamn Solu,,yeniden tartışılıyor ANKAKA (Cumhuriyet Bürosa) Ortanın soluna Karşı olan CHP li Senatör Cemal Yıldınm dün bir demeç vermis ve «Bi» ne sağdayıı ne ortadsyız. CHP nin program ve 6 okundayız.» demiştir. Yıldınm söyle devam etmistir«İçimizde, sağ ve aşın sağ düşünce de arkadaşlar oldufu nu kabul etmiyoruz. Ve, ortanın solunu savunanlar tçinde de asın sol zihniyet taşıyan arkadaslar olabilecegini de düsünmek ıstemiyoraz. Bülent Ecevit'in (Ortanın solu) nu CHP terkederse çökebilir sözlerine katılmıyoruz. Bizim inancımız odur ki, CHP programında birlesildifi giin. partinin knvreti mutlaka 1960 yılmdan öneeki seviyesinı bnlacak ve daha da ileri gidecektirj Ne kadar avans alınabilecek ? Grupta verilmiş olan önergeler ve Hükumet temsilcisinin izahatı gözden geçirilmiş, malî imkân lar ve iktisadî konjonktfir dikkate alınarak Memurlar Kanununun uygulanması tarihine kadar, 1 Mart 1966 tarihinden başlamak üzere, avans seklinde olmak ve daha sonra mahsubu yapılmak kaydiyle, az maaş seviyelerinde yüzde 15, daha yukarı seviyeler için yüzde 10 nispetinde bir geçici ödeme yapılması uygun görülmüstür. Bu formülün, Personel reformunu istihdaf eden kannnan sebeplerine ve esprisine en uygun geleeegi ve aynı zamanda malî imkânlan zorlamıyan bir elâstikiyet içinde uygulanmasının tnümkün olduğn kanaatine varılmıştır. Yersit demeçler «Geçici zam tasarısmın reddi» olayının yanısıra, Başbakanm son günlerde, bir basın ajansı aracüığıyla yaydığı demeçlerini de «yersiz» olarak karşılavan AP Grupunun, Demirel'e karşı üyeleri, yeni kabinede, Saadettin Bilgiç'in Başbakan Yardımcısı olacağını ve kendi grupundan bazı kimseleri de Bakan yaptıracağını bildirmektedirler. ÇIPLAK AYAKLAR BAŞKENTTE Çorum Belediye Başkanını protesto etmek için 7 gündür çıplak ayakla yürüyüş yapan işçiler dün Ankara'ya varmışlardır. 260 kilometrelik yolcvıluklarını tamamlayan temizlik işçileri, Anıt kabir'de saygj duruşunda bulıuıduktan sonra Başbakanlığa gitmişlerdir. Demirel'i makamında bulamiyan işçiler, dertlerini dile gstiren dövirleri kapıya bırakmışlardır. İşçi Hizmetleri Sendikası, akşam Gençlik Parkı Divan Lokantasında Çorumlu işçilere bir akşam yemeği vermiş, saat 21'de de Luna Park içüıdeki Aile Bahçesi Gazinosunda, bir eğlence progranu duzenlemiştir. Grupun isteği AP'nın üımlı çevreleri de, «Kabinede revizyon» işleminin, pek yakında gerçekleşeceği haberini doğrulamakta, «gün geçtikçe, çevresindeki çogunlugv kaybeden, davranışlariyle alerjik bir adam haline gelen Demirel'in, Grupun isteğine uymaktan başka çaresi kalmadığını» söylemektedirler. Müfterek Grupa verıldi Maliye Bakanlıgı yetkili nzmanlariyle de görüşüldükten sonra özel bir avans mahiyetindeki bu geçici ödemenin kanun tasarısı şeklindeki metni müşterek grup idare kuruluna tevdi edilmiştir.» "Amerikan halkının elinde 100 milyon silâh vardır,, Kosigin:" Rusya, Türkiye ile ilişkilerini daha olumlu Sunay Trakya'da bir seviyeye çıkaracaktır,, KIRKLARELt Trakya gezislne çıknuş bulunan Cumhurbaşka* m Cevdet Sunay dün saat 10.40 da Kırklareline gelmiş, kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılanmıştır. Kırklarelme girişinde 21 pâre top atışı yapılan Cumhurbaşkanı, yol üzerindeki Kırklareli Yetiştirme Yurdu öğrencüeri tarafından durdurulmuştur. Öğleden sonra Vilâyetin düzenlediği brifinge katılarak ilin sorunlarım dinleyen ve geceyi şehrimizde geçiren Sunay, bugün Edirneye gidecektir. o Gizli temaslar Bu gerçeklerin yanısıra, Başbakan Demirel'İD gazetecilerin gözünden ırak, Ankara'nm dışındaki, Çiftlık, Gölbaşı gibi sayfiye yerlerinde yaptığı gizli temaslar dikkati çekmektedir. İnönü'ye dün verılen muhtıra CHP'de «Ortanın Solu» na karşı gruptan 11 kişilik bir heyet dun saat 17 sıralarında, CHP Genel Başkanı îsmet İnönü'yü Büj'ükada'daki evinde ziyaret ederek., kendisine bir muhtıra vermişlerdir. İnönü ile bir saat görüşen heyet mensuplan, «Ortanın Solu' nun CHP'yi yıprattığmı» ileri sür müşlerdir. AMERİKA'DA 2 SERİ CİNAYETTE 8 KIŞI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ Dış Haberler Servisi NEW YORK Son günlerde Amerikayı kasıp kavuran salgında dün iki seri cinayet daha işlenmiştir. Cinayetlerde biri beş, diğeri üc ki§ilik iki ailenin bütün fertleri can vermiştir. Califomia eyaletinin Milpitas şehrinde beş kişilik bir ailenin bütün fertleri dün evlerrnde ölü olarak bulunmuştur. Milpitas Polis Müdürü Jim Murray, 32 yaşındakı bayan Jeanette Euart'ın 5, 7, ve 8 yaşlarındaki üç çocuğu ile 45 yaşındaki kocası Kent'i 30 milimetrelik bir tüfekle vurup öldürdüğünü ve akabinde intihar ettiğini bildirmiştir. Sababm erken saatlerinde vukubulduğu tahmın edilen faciadan sonra bir komşu kadm pencereden bir ceset görmüş ve dururnu polise bildirmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Bozbeyli; Yüksek Şurası'na dün hitap etti Yunan Büyük Elcisi dün Imroz'a gitti Tananistan'ın Ankara Büyük elçisi Delivanis, Dışisleri Bakan hğından aldığı özel izinle Imroz ve Bozcaada'da incelemelerde bulunmak üzere dün Çanakkale ye gitmiştir. Bilindiği gibi yasak bölge olması sebebiyle ddalara gitmek isteyen yabancılann özel izin almaları gerekmektedir. Büyükelçı, Yunanistan'ın dünya kamu oyunda bir istismar ko nusu yaptığı Bozcaada ve tmroz da bulunan Rum asıllı vatandaşlarımızın durumlanverinde tesbit edilecektir. Beraberinde konsolosluk memurlarmdan ikisı olduğu halde incelemelerde bulunacak olan Delivanis'e Dısisleri Bakanhğı genis kolaylıslar göstermektedir. SELÇUK (a,a.) Türkiye'dekl tarihî eserleri toplayıp yurtdışına gonderdiği iddia edilen Schöttle adında 73 yaşmda Alman uyruklu bir şahıs, Polis tarafından yakalanmıştır. Schöttle'nin evinde yapılan aramada, müzeleri ilgilendiren antik eserler elegeçirilmiştir. Tarihî eserlerimizi yurt dışına kaçıran bir Alman yokalandı Yeni Sovyet Yüksek Şıirası, dün Şura Başkanı Podgorni'yi tekrar Cumhurbaşkanlığına seçmiştir. Fodgorni'nin, oybirliğiyle tekrar devlet başkanlığına getirilmesi, bir formaliteden ibaret olmuştur. Podgorni'nin de, Kosigin gibi, kesin bir görev suresi yoktur. Bu arada, bir konuşma yapan Kosigin, «Rusya, Türkiye ile olan ilişkilerini daha olumlu bir seviyeye çıkarmağa çalışacaktır» demiştir. öte yandan, yeniden kabineyi \ kurmakla görevlendirüen Kosigin'in dün okuduğu hükumet listesinde bir değişiklik olmadığı görülmüstür. Sovyet Yüksek Şurasına yeni seçilenler arasında ise, eskilerden Pier Demiçef yoktur. Şuraya yeni seçilenlerin arasında en tanınmışlan Leonid Brejnef. Mareşal KliMOSKOVA (a.a.) Türk Parlâment Voroşilov ve Semiyon Humento Heyetinin başkanı Ferruh denni ile Anastas Mikoyan'dır. Bozbeyli. Sovyet Yüksek Şurası(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) nın dünkü oturumunda konuşarak Türk Sovyet ilişkileri üzerinde durmuştur. Bozbeyli. konuşmasma kendisine ve heyetine gösterilen yakın ilgi ve sıcak kabule teşekkür ederek MANAGVA (a.a.) Nikaragua başlamış ve şöyle devam etmistir: Cumhurbaşkanı Rene Schick, dün «Belirli bir itimatsızlık devresabaha karşı bir kaTb krizi sosinden sonra ikili ilişkilcrimizin nucu ölmüştür. Meslekten yetişolumlu bir devreye girmiş olmame bir diplomat olan 56 yaşınsmı. memnunlukla kaydetmis budaki Cumhurbaşkanının bugüne Iunuyoruz. Görevimiz. bu amacm kadar kalbinden bir şikâyeti olgerçeklesmesine doğru olumlu amamıştı. ölüm haberi üzerine dımlar atılmakta oduğuna şahit olkongre, yeni cumhurbaşkanmı maktan da ayn bir kıvanç duyuseçmek üzere, derhal toplantıya yoruz.» çağırümıştır. MOSKOVA, (a.a. . AP Radyolar) Kömüre yapılan zam Mecliste ANKARA, (Cumhuriyet Bürosa) Millet Partısl Sinop ulilletvekih Hilmi tşgüzar, kömür fiatlannın arttmlması konusunda Sanayi Bakanına oir soru 6nergesi yöneltmişür. önergede. özetle söyle denilmektedir «Fakir halk ve memurların satın alma çüçlerinde herhangi bir sekilde müsbet olarak bir ge lişme olmadıgı halde balk ve memurların vakacak ihtivaçlan olan kok kömürünün satıs fiyat lannı arttırmış olması büyük sehir sâkinlerini sssırtmıs ve on lan üzÜDtüye sevketmistir. Bir taraftan, Kok kömürünün fiyatlannı attınlırken difer yan dan da fiyatı artan kömürlerin satın alınması imkânlan da orta (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Nikoragua Deviet Başkanı kalbden öldu Yözlerce Amerikan askeri Vietnam'm " öliim Vâdisi., ne ^aıaşütle indirildi SATGON (a.a.) Birinci Amerıkan Hava Tümenine bağh yüzlerce asker, dün sabah ağır nakliye uçakları ve dev helikopterlerle ülkenin orta kesimindeki bir mıntakaya indirilmiştir. «ölüm Vâdisi» bölgesinde yapılan indirmeden önce dev b52 bombardıman uçakları, Amerikan birliklerini desteklemek için, şupheli Vietkong mevzilerini bornbalamıştır. (Vietnam'la iisrîli diğer haberlerimiz, 3 uncü tayfadadır.) A.P. ERZINCAN IL BAŞKANI, YAVUZER'E CEVAP VERIYOR Ali Aydın Yavuzer. Nurcu değil sadece bir nasta idi. Gazetenizin 1721 temmuz tarihlen arasında BEN BİR NURCU IDİM başhklı yazı ile Alı Aydın Yavuzer adlı şahsın, partimizı vesılelerle hücum ettiğı ve bir takım taktiklerlen efkân umumiyeyı aldatmaya çalıştığı esefle görülmüştür. Sayın gazetenizde de bellrtildiği gibi elinde akıl hastası olduğuna daır raporu bulunan yavuzer gerçekleri sınsince aakliyarak tarafsızlık ve cıddiyetini zlen bağdaşamıyacak bir yayında bulunmanıza sebep olmuştur. Erzincan AP. ll teşkilâtında t.E. diye bir kimse asla baskanlık yapmamıştır. AP Erzincan'da 26/9/1961 de müteşebbis olarak kıınılmuş Başkanlığına profesör Nusret Bayındır îkinci Baskanhğada H«san Akçay getirümistır. Bıiâhare Ihsan Eren adlı bir vatandajta bu (Arkan Sa. 7, Sü. f f Çanakkale'de Buyükelçi Eceâbât'tan Çanakkale'ye gelmış, saat 19 da Valı Sabri Sozeri'yi ziyaret etmiştır. Buyükelçi ve beraberindekiler, sabaha karşı, Valilik tarafından kendilerıne tahsis olunan J16 jandarma hücumbotu ile tmroz'a gıdeceklerdir. NADİR NADİ (Arka>ı Sa. 1, Sü. 5 de) «BENİM SÖZÜM SENETIİR.» SÜUtYMAN BEY AP Grupu rremurlara zam yerine avans verme* eğiliminde Cazeteleı*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog