Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

MillîTakımımız12 Ekimde Ankarada Dünya ikincisi ile karşılaşacak Avrupa Kupasında grupumuzda Almanya, Ispanya, Irlanda ve Çekoslovakya bulunuyor HEDEF: ALMANYA MACI G. Saraylı Ergin takııııcla Gücüyener, Meleksoy, Apak ve Osma tartışmalı bir toplantı yaptı AVRUPA ATLETİZIVI YARIŞMASI BASLADI G. Saray bugün Izmirde Altay ile karşılaşıyor G Basketbol I Takımımız I Ankara'da | Romanya'yı yendi I I İ I BUDAPEŞTE Avrupa Atletizm Şampiyonası müsabakalan, dün 35 bin seyirci önünde başlamıştır. Müsabakalar, güneşli bir havada geçmiştir. Rüzgâr, nonnaldir. • 100 metre seçmeleri, 6 seri üzerinden yapılmıştır. Bu serilerde üçüncülüğe kadar derece alanlar, ekimde Ankarada Batı Almanya ile yapacağımız A millî maçı yarı sonlara katılacaktır. Dünkü seçmelerde en , ve 2 ekimde İzmir'de Polonya ile oynayacağımız Ümit Milli iyi dereceleri Roger Bambuck 10.4 (Fransa), Heina karşılaşması için A ve Ümit Mıllî Takımlarımızın namzet Erbstosser 10.6 (tngiltere), Gert Metz 10.6 (Doğu kadrolan bugün Teknik Komite tarafından açlklanacaktır. Almanya), Knickenberg 10.6 (Batı Almanya) yapA Mıllî Takımının namzet kadrosu muhtemelen 30 kişi kadar mışlardır Galatasaıa^lı hrgın sezon bajinda gosterdıgı ıj olacak ve bu kadro her salı günü bir araya gelip çalışacaktır. 400 METRE KADINLAR oyunlarla goz doldurdu ve haklı olarak millî ERGİN KADRODA 400 metre kadmlar seçmeleri, 5 seri üzerinden takıma çağınldı Pazar günkü FenerbahçeGalaıasaray maçmı seyreden ve her yapılmaktadır. Her seride ilk 3 iki takımın da çıkardığı oyundan dereceye girenler, yarı sonlara memnun kahnayan Teknik Komite kalmaktadır. Seçmelerden en iyi üyeleri A millî takunı kadrosuna dereceyi 53 6 ile Chmelkova (Çeilâve olarak Galatasaray'ın genç koslovakya) yapmıştır. santraforu Ergini almayı kararlaş1500 METRE tırmışlardır. 1500 metre seçmeleri, 3 seri ANTRENÖR MESELESÎ üzerinden yapılmıştır. En iyi dereceler ikinci seride sağlanmışFutbol Federasyonu A milli takı tır. Birinci gelen Andre Dehartogmı antrenörlüğüne Coşkun Özanhe'nin (Belçıka) derecesi, 3'40"7' nın getirileceğini bildirmesine rağmen Sarıkırmızıh futbolcuların dir. Coşkun Özannın yönetiminde ça DALKaiÇ, 12 NCt GELDt Ekimde Ankarada karşılaşacağımız dünya ikincisi Alman millî takunı kadrosu lışmayı kabul edeceklerini umma1500 metre seçmelerde üçüncil dığmı söyleyen Teknik Komite üye seride koşan Muharrem Dalkıleri Futbol Federasyonuna müralıç, 3.56 ile 12 nci gelmiştir. caatla A milli takımını şimdilik Kadınlararası gülle atma seçAdnan Süvari'nin çalıştırmasını is meleri yapılmış ve 6 atlet, sona temişlerdir. Öte yandan yine Tekkalmıştır. Bunlarm başında Nanik Komite üyelerinden Doğan dez Çizkova (Sovyetler Birliği) Koloğlu'nun da A millî takımını ça 17.22 ile gelmektedir. hşhrması beklenmektedir. 20 kilometre yürüyüşte 3 üncüye kadar sonuçlar şöyledir: ULVI YENAL NE DIYOR? 1 Dieter Lindner, 1 saat 29 25 Teknik Komite Başkanı Ulvi Ye(Doğu Almanya), nal, A ve Ümit millî takımları kad 2 Vladimir Glolubnıçı, 1 saat rolarınm bugün açıklanacağını ifa30 06.6 (Sovyetler Birlıği), deyle şunları söylemiştir: 3 Nikolai Smaga, 1 saat 30.18 « 12 ekimdeki rakibimiz Batı (Sovyetler Birliği). Almanya. bilindiği gibi son Dünya 10 BİN METRE Kupasında ikinci olmuş çok kuvvet 10 000 metre koşuda, en iyi alatasaray fuibol takımı bugün li bir ekiptir. Öte yandan Avrupa 3 derece şöyledir: saat 17.00 de Jzmir Alsancak Kupasındaki rakiplerimiz tspanya. 1 Jurgen Haase (Doğu Alstadında Altay ile karşılaşacak İrlanda ve Çekoslovakya'nın da manya) 28:26.0, tır. kuvvetlerini çok iyi biliyoruz. Esa 2 Lajos Mecser (Macaristan) Bir hafta içinde üç maç yapan sas olarak geçen yılki kadroyu se28.27.0, Sarıkırmızılılar bılindiği üzere çiyoruz. A milli takımına ümit milli 3 Meonid Mikitenkos (S. Nuri Gücüyener ve Orhan Şeref Apak geçen hafta çarşaraba günü Viyatakımından bazı oyuncular alacaBirliği) 28:32.2. (Erdekleki gibi beraberler mi. yoksa. .) nada Rapid ile oynadıktan sonra he ğız. Maçlarımız çok zorlu geçecekKadınlar gülle atmanın sonumen yurda dönmüşler ve pazar gü tır. Bu bakımdan iyi hazırlanmamız cunda, en iyi 3 derece: nü de Fenerbahçe ile karşüaşmışgerekir. 1 Nadezhda Çizkova 17.22 lardır. Bu maçın üzerinden heaüz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) (Sovyetler Birliği), iki gün geçmeden Sarıkırmızılılar 2 Margitta Gummel 17.05 (Do bugün Altay karşısına çıkacaklarğu Almanya) dır. Bir hayli yorgun olması gerenetlenmesi kasıtlı olarak yeni gibi gösterilerek Beden Terblyesi Genel Müdürlüğünde ka3 Manta Lange 16 96 (Doğu ken Galatasaray takımının kendi otahkikat açıldı» şeklinde ortaya atılmıştır. Almanya). rışıklıklar elân devam etmektedir. iki grupa sahasında iyi oyunlar çıkaran AlToplantı hpkkında bilgi vermeyen Orhan tay öniinde nasıl bir oyun çıkaraayrılan teşkilâtfcukere hedef olarak Apak'ı cağı ve ne sonuç alacağı merak koŞeref Apak tahkikat açıldı haberlerine karalmış ve «Futbol Federasyonu ve dolayısiyle nusudur. Bir hayli çekişmeli geçşılık şunları söylemiştir: Apak hakkında tahkikat açıldı» haberlerıni mesi beklcnen bu karşılaşmanın en «Federasyonumuzun >üzde beşleri yani yaymıştır. normal sonucu beraberlik olacak«Avrnpa Şampiyon Kulüpkulüplerin maç gelirlerinden kesilen paralar tır. Müsabakaya taraflar muhteme İstanbul'dan gece yarısı donen Fedeıasler turnuvasında Türkiyeyi Yüce Mjclisin, TBMMnin karan ile bütçelen şu tertipleri ile çıkacaklardır: yon Başkanı Orhan Şeref Apak dün konu ile Beşiktaş temsil edecek». Bu den çıkarılmış ve sarf yetkisi doğrudan doğGalatasaray: Turgay Bekir, ilgili olarak Beden Terbiyesi Genel Müdürü soze Galatasarayın son Vıya ruya Futbol Federasyonuna bırakılmıştır. BuTuncer Mustafa, A. Tuna, TuNuri Gücüyener ile görüşme isteğinde bulunna maçından sonra daha fazna rağmen Federasyonumuzr işin nazikliğini ran Yılmaz, Ayhan, Ergin, Uğur, muştur. Tatil oîmasına rağmen Genel Müla bağlanıyoruz. Şimdi bütun Ergün. göz önüııe alarak sarf için bir yönetmelik hadiırlükte vapılân görüşmeye Şinasi Osma ve umıdimiz Karakartallardan Altay: Varol Yılmaz, îsmail • zırlamış ve bu yönetmelik Genel Miidfirlük ve Holanda şampiyonunu yeneRauf Meleksoy da katıJrmştır. Öğleye kadar Faruk, Kâzım, Enver Oğuz, AyMerkez Daııışma Kurulundan geçtikten sonBudapeştede başlıyan Avrupa atrek tur atlamasını ve son devam eden görüşmenin tartışmalı geçtiği sıtekin, Ender, Aydın, Metın. letızm şampiyonası münasebetiyle ra Resmî Gayefede yaymlanmıştır. yıllarda iyice sarsılan prestizan haberler arasmdadır. A\Tupa rekorlarını ve her branşın Şahsî ve indi beyanlara karşı söyleyeceıımızi kurtarmasmı istiyofavorilerini okuyucularunıza takYine sızan haberlere göre Futbol Federasğim söz hesap vermeğe her zanıan hazır olruz. Beşiktaşa bir kurtarıcı dim ediyoruz. yonu bütçesinin ayrı olması hasebiyle Fededuğumdur. Her zaman bn kuvvet ve kudrete gözü ile bakıyoruz. Ve sonra da goğsümüz kabara kabara rasyon hesaplannın musyyen sürelerde desahibiz». 1W METRE: «Beşiktaş Holânda'da bir beAvrupa rekoru: Hary (Alm.) 10.0 VİYANA 7 Eylül'de tstanraberlik alsa, yeter, ikinci Favoriler: Bambuck (Fr.) 10,2, Fenerbahçe Futbol Yönetim Kurulu tarafından 60 bin lira sarfiyle bul'da Galatasaray ile Avrupa turda sayarız artık kendimiPıquemal (Fr.) 10,3, Maniak (Pol.) Türkiye Spor Yozarları Derneği inşa edilen antrenman sahası, dün sâde bir tdrenle açılmıştır. Kulüp BaşKupa Galipleri Turnuvasının ilk 10.3. Gianttosio (Ital.) 10,3. li» diyoruz. Ama hiç düşünkanı Faruk Ilgaz'ın konuşmasından sonra Kadıköy Kaymakamı tarafuıturunun rövans maçmı oynıyadeprem felâketzedeleri yararına 2M METRE: muyoruz ki Beşiktaş kel Şedaıı tesisin kordelâsı kesilmiştir. Kulüp üyeleri ile kalabalık bir taraftar cak olan Rapid takımı. KopfenAvrupa rekoru: Ottolina (Ital.) ref stadmdan çıkıp da Holângrupunun katıldığı törenden sonra Sarı Lâcivertli takım, yeni idman saberg ile yaptığı lig karşılaşması yarın Ankarada maç düzenledi 20,4 da'da yemyeşil sahada nasıl hasuıdaki ilk çalışmasını yapmıştır. nı 50 kazanmıştır. Rapid takıFavoriler: Bambuck (Fr.) 20,7, tutunacak? Zira değil gol atmında Ullmann, Fritsch ve BerEggers (D. Alm.) 20,9, Ottolina manın şut çekmenin dahi zor regard temayüz etmiştir. (Ital.) 21.0. olduğunu biliyoruz böyle sa400 METRE: halarda ve bütün bunlara rağ Avrupa Rekoru: Kaufmann men Beşiktaşlıların « Bize (Alm.) 44,9 birkaç antrenman için Ali SaFavoriler: Badenski (Pol.) 45,8, mi Yen stadını verin de şu çiBoccardo (Fr.) 46,2, Gredzinski me alışalım» şeklinde feryat(Pol.) 46.0, Graham (İng.) 46,7, Kölarma kulak vermiyoruz. Kanıg (Alm.) 46.0. rakartallann çığlıklarını işit800 METRE ANKARA (Cumhuriyet Bürosu,) Ümit, Akın, Nedret ve Halil. miyoruz. Avrupa Rekoru: Kemper (Alm.) Balkan ve Boğaziçi Basketbol Şam BEYNELMİLEL BASKETBOL ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Biz ilgililere şunu söylemek 1.44,9, piyonalanna hazırlanmakta olan TURNUVASI Geçen sezonun Mıllî Lig !?am ıstijoruz ki Holânda'da mem Favoriler: Kemper (Alm.) 1.44,9, basketbol millî takımımız çalışma piyonu Beşiktaş, Lıoğuuakı dep Basketbol milli takımımız 1618 Matuchewski (D. Alm.) 1.47,1, Bolarına devam etmektedir. leketimizi temsil edecek orem felâketzedelerıne yardm oleylul tarihleri arasında Prag'da gatski (Alm.) 1.46,5, Carrol (S. Iri.) Millî takım adayları yarın aklan Beşiktasın isteklerine ku • EROL StPAHt yapılacak Beynelmilel Basketbol mak üzere yarın aîşam saat 19' 1.46.7, Boulter (İng.) 1.46,5 şam Kadıköy Açık Hava Basketlak verilsin ve bütün sözler turnuvasına da iştirak edecektir. da Ankarada bir <naç vapmayı ANEARA (Cumhuriyet Biirosu) I 1.590 METRE: bol sahasında Rumen ümit basket kuru vaadlerde kalmasm. Bız kabul etmıştır. Bu turnuvaya, A millî takımımız Ankara Selim Sırrı Tarcan | bol takımı ile bir karşılaşma yapaAvrupa Rekoru: Jazy (Fr.) 3.36,3 den söylemesi... dan başka, Çekoslovakya, Estonya, Türkiye Millî Talebe Spor Teş spor saloundaki dörtlü genç caktır. Maç saat 20.30 da başlıyaFavoriler: Jazy (Fr.) 3.36,3, Simp Sanlı Abdülkadir YÜCELMAN Sovyetler ve Yunanistan millî takilâtı ile Türkiye Spor iTazarlatakımlar basketbol turnuvası I son (İng.) 3.39,6, Odlozil (Çek.) caktır. kımları da katılacaktır. (Ankaralılar seyredecek) rı Derneği aracılığı ile düzanleI devam etmektedir. 3.37,6. Baran (Pol.) 3.39.5, Wadoux A millî basketbol takunımızda hâ nen bu raaçta SiyahBcyd/hlar '• İkinci geceki müsabakalar so (Fr ) 3.37 7 NEW SORK Britanya len şu oyuncular bulunmaktadır: ni'""iıımııııı ••••••••••! 3 Başkent'in kuvvetli takımlannnunda genç millî takınumız, Kolombiyasında yapılan yüz 5000 METRE Sengün, Erdal, Ferhan, Hüseyin, dan Gençlerbirliği ile sarçıia' turnuvanın favorilerinden ve me müsabakalarında AmeriKemal, Nur, Tansev, Haluk, Ünal, Avrupa rekoru: Jazy (Fr.) şacaktır. I Bulgaristan galibi Romanya kar I 13 27,6 ka'lı yüzücüler 2 Dünya reGençlerbirliğı maçında hssıla şısmda şahane bir oyun çıkara | Favoriler: Mecser (Mac ) 13. koru tesis etmişlerdir. 220 tın fazla olması ıçm sahaya bir rak salondan 69/54 galip ayrıldı. I 36 2. Tullob (ing) 13.41,2, Jazy yarda serbestte Don ScholADAPAZARI Dün şehir stahayli ıddialı çıkacak olan SiI Takımımız oyuna süratli baş I (Fr.) 13.38.2, Makarov (Ru?) 13. lander 1.57,0 (eski rekor: Admda oynanan hususi maçta Vefa, yahBeyazlılar bu karsîlaşms 4o I ladı ve ilk devreyi 34/18 önde • 39 8 vustralya'h Wildon 1.57.3) ve Donatımspor'u 61 yenmiştir. layısıyla dün teampa çırmişlerbitirdi. İkinci yanda Romenler | 10,000 METRE 440 yarda serbestte Charlton Vefahın golleriniNedim, Arif (3), dir. Sartrafor Guven'ıo sakath\ biraz açıldılarsa da milülerimiz Avrupa rekoru: Roelants (Bel4.12,2 (eskı rekor: AvustralÇetın ve Ali kaydetmişlerdir. ğı henüz geçmedığınden Genç t arayı kapattırmadılar ve sonuç I çika) 28.10.6 ya'h Windle 4.15.0) ile reSporfoto oynayaniarın dıgeı gazetelerın tahmiulelerbirliğine karşı oynaması ınıta maçı 69/54 aldılar. | Favonler: Haase (D Alm.) korlan yenilemişlerdir. rini de merak ettiğini düşünen CUMHURİYET Istankânsız görülmektedir. 28 12.6, Fowler (İng.) 28.51,7, Dubul'da yayınlanan g gazetenin tabmin ortalamaGeçen yılın en iyi luttol oyna tov (Rus) John (Alm) 13.8 Türkiye Genç: laruıı lıeı çarşamba günü okuynculanna sunmakta, yan bu iki takımınınfcendıaracar) 29.15.8. Banş 7 (8), Süleyman 8 (8), larındaki karşılaşmada .asıi bir bunun yanı sıra yararlı olnr düsüncesi ile (Cumhuri(Arkası var) Türkay 22 (8), Kemal 20 (10), sonuç alacaklan meraKla beklen yet'in) tahminini de eklemektedir. TAHMİN » Fuat 12 (8), Osman 9 (7). Mumektedir. llgilier hasılat] Eoju (14.00) KOŞU: 1 Favori: Can' zaffer 1 (7). TAKIMLAR daki deprem felâfeetzcdelerine ali. Plâse: Yıldız 25, Enginhan. . Romanya Genç: verileceğinden maça Oüyük ilgi Feriköy Fenerbahçe Sürpriz: Çorabatur. { Traul 4 (7), Sauca 8 (6), Ruholacağını tahmin ettiklerini soy Altay Izmırspor (14.30) KOŞU: 2 Farori: SeŞAM, (AP) Dünya Orduring 1 2 (7), Moisin 4 (6), An , lemektedirler. Beşiktaş îst. Spor heryeli. Plâse: Lord, Ümit VII. lararası basketbol sampiyonadreito 2 (6), Czmon 6 (6), Rus I Hacettepe Gençlerbirliği Bir dağa Ali Vehbi sında ftalya dün şampiyon Fran " su 4 (7), Trocaki 1 (6), Rogoz 3 * Sürpriz: Sena. PTT. Demirspor (15.05) KOŞU: 3 Favori: Bensayı 59Î5 yenmiş ve 1966 yıll (5). I Göztepe Altmordu likız I. Plâse: Sibel I, Sevil. SürPRAG Dünya Voleybol Türküstünün sampiyonluğunu garantilemiştir. A Bulgaristan: 64 Suspor: 60 | Bandırmaspor • Aydınspor S>riz: Şükran, Altuğ. Şampiyonası bugün dört grup İlk devre 2525 kapanmıstır. I Gecenin ilk maçmda BulgarisTrabzonspor Samsunspor adı verilecek (15.40) KOŞU: 4 Favori: Arshalinde, Çekoslovakya'nın dört " tan genç takımı çekişmeli bir | Türfciye Irak'ı 8238 magîöp Mersin îd. Yur. Kayseri S. 8 langücü. Plâse: Galatasaray. Sürşehrinde başlanmıştır. ANKARA maçtan sonra Susporu 64 • 60 | ederek Belçikadan >îonra yedin Edirnespor Sakaryaspor 4 priz: Douce Folie. Dağcıhk Federas>onu 1902 de Mor.t Türkiye'nin de katıldığı şam13 bilenler 26 bin yenmiştir. CJ duruma eecmistır. BJanc'a Uk defa çıkan ve şeref defKocaelispor Bursaspor 2 (16.15) KOŞU: 5 Favori: Fipiyonanın ilk maçında Çin, İtalSon geceki program: I terini imzalayan Turk dağcısı merlira alacak yakaü. Plâse: Ö7gül, Aliağa. SürBırlesık Arap Cumhuriyeti Su ya'yı 30 yenmiştir. Manisaspor • Ülküspor 7 Genç mill! tatamımızm dörtlü ' hum Dr Ali Vehbi Türfcüstunun priz: Payidar, Es. rivevi 5653 yenmiştir. B.A C. Millî takımımız ise Holândaya, Denizlispor Kütahyaspor 6 tumuvanın birinciliğini hemen adını yurdun en çetin tepelerınden 13 bilenler 26.342. bugün ikıncılik için Fransa ile (16.50) KOŞÜ: 6 Favori: Lâ30 yenümistir. Setler: 159, 153, bırisine vermek üzere tcşebbüse gigarantilemesinden sonra I hemenşoyleüır: ramı şöyledir: 12 büenler 983J0 • hur. Plâse: CIovis, Mahan. Sürkarşılaşacaktır 1511. Altındağ Şekerspor 1 rişmiştir. son geceki müsabakaların prog 11 bilenler 92. at 8.00: Suspor Romanya I priz: Tony. Beynelmilel Askerî Sporlar Takımımız: Değer. Şakir. AbKonyaspor Antalyaspor 6 Federasyon tstanbuldaki Muvaffak 10 bilenler 14. lira alacak21.15: Türkiye Bulgaris j (17^0) KOŞU: 7 Favori: RUKonseyi'mn (CISM'in) sekiz ül dullah, Bahattin, Aşkın, Yaşar. Uyanık'a Ali Vehbi'nin oflu Sinasi Kasımpaşa D. Paşa 2 lardır. Turkustün ile temasa geçmesi için ya. Plâse: Fakir, Kımız. Sürpriz: ke arasında tertipleriiğı turnuva Oyuna. daha sonra Aziz ile fltalımat vernustir. Metenan, Kader. Nimet ÜTKEN bugün sona erecektir, han girmişlerdir. Sarı Kırmızılılann I hafta içınde 3 üncü maçı Genel Müdürlükte hizipleşme başladı Beşiktasın feryadına kulak verin! Atletizmde Avrupa rekorları Rapid lig maçında 50 galip Fenerbahçe'nin yeni antrenman sahası, dün törenle açıldı Basketbol Millî Takımı yarın akşam Rumen Ümit MilSî Takımı ile oynuyor BEŞİKTAŞ G. BiRLiGi Yüzmede 2 Dünya rekoru kırıldı Vefa 61 galip SPOR TOTO Ordu basketbol takımı nihayet Irak'ı yendi: 82 38 Dünya Voleybol Şampiyonası dün başladı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog