Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYet Y A S A Sl N A B A S I N A HI UVMAY T A A H H Ö T E D EB Sahibl: SAZIME 0 A öasan NADİ £ v» T A G m t l T ı y ı n MtidurO: ECTCT C,ft*KSİN İsleri MüdürU: İSMAİ1 MatDaacıiıt CKM e» Yayan: 5 CUMHURÎYET Sorumlu Yazı Gazetecililı • Cafalo£lu Halkevi «iKak No S»«) GÜNFT tLLERİı ROçüksaat Meydanı Edirne Han) Adajıa • reiefoo «ââu * ANKARA: Alaturk Buivarı Teneı Ap • »enışemı Teleton: 12 O 20 • 12 09 GK S 12 95 44 17 57 35 + IZMH Gazi Bıüvan No 18 Tel 31230 A B 0 N E ve İ L A N Senelık S aylık 1 aylık rurklye 75.00 40.00 Z2.no tiancl 198 00 99 00 49 55 100 Ura Baslık (Maktuı 40 • 2 3 4 S lncl «anlleleıtle (tanttml) * J ocl «ahlteleı 35 • ıVifan Nlkâiı evlenme Dofum (Maktu) ıS • Ölüm Mevlit Teşekküı ve Kavıc »rama S em 90 • 1 • Kavıo 'KeMmesO SAY1S1 25 KURÜS DUDUKLU TENCERE ALIRKEN DN ŞAŞMAYINI2! E Çünkü, Ttlrkiyede yalnız CEZlNE tazyik!i(dfldüklü) tencereleri °k 99.82 saf Fransız alumio3ram levhalarından imâl edilmektedir, kararmaz. Ostün vasıflı ve kalitelidir. CEZİNE tencerelerinde bulunan özel dip kanallan fazla hararetten şiçme vs deforme olmaya mani olur. CEZÎNE tencereleri yemeğinizi daba çabuk ve lezzetli pişirir. Zamandan ve yakıttan azami tasarruf sağlar. Ambalajlannda ye> dek lastikleri vardır, garantilidir. liiıiii \liiliiiriıı\îııı /iyiirNiııi 1 lıiiviili bir iiııt'iıı vmyıır Millî Piyango dün cekildi Millî Piyango'nun 30 Ağustos 1966 çekilişi, dün Ankara'da yapılmıştır. tkramiye kazanan numaraların tam listesi şöyledir: 183654 Numara 1.000.000 Lira 253486 Numara 500.000 Lira 254061 Numara 300.000 Lira 100.000 lira ikramiye kazanan numaralar : 031628 113291 215071 233433 356880 S0.M0 lira ikramiye kazanan ntımaralar: 049963 139087 194159 281505 342044 348340 352770 368836 372295 392344 3».0M lira ikramiye kazanan ııumaralar: 010613 014084 033221 034750 035042 046011 072800 079366 088452 117843 140591 159710 210789 244168 245082 328657 344651 352524 355821 369669 30.000 lira ikramiye kazanan nu» maralar: 006387 007235 015345 019535 024028 038730 038855 060526 069767 081613 098400 108358 115439 132226 135167 147831 156541 204767 234078 257766 369635 276324 299655 301487 305184 321327 343632 349967 385315 398318 10.MO lira ikramiye kazanan na» maralar: 009113 011266 016681 029260 044736 058648 060089 062944 065594 077947 088539 096411 101582 133999 135483 138976 147752 149886 154067 163529 175301 194866 196004 199410 205707 205733 207071 225517 262480 280615 284963 310261 340805 345608 355404 357375 374259 377563 387013 397541 5.000 Lira ikramiye kazanan numaralar: (022131) 008023 011606 011844 016833 022730 024950 030327 036822 047084 052791 053206 054729 059606 065101 090800 095429 107575 112367 118883 122502 123553 123694 128737 132227 136624 137669 147661 158379 159877 160309 169135 172539 174010 175838 176651 177019 187786 189375 190401 198330 207706 211R40 216305 228049 235541 235877 249058 265169 267502 269239 270411 271030 272973 275036 284901 289709 300650 313631 314065 315565 317494 321500 330014 331861 332349 345856 345957 345968 349453 350947 357945 358193 359030 360505 377619 379497 3S0105 38S594 393118 2.000 lira ikramiye kazanan nomaralar: 002613 003782 004110 005276 007763 008379 008590 008929 016284 017457 018565 023957 025998 026761 037604 038266 038R86 047565 047767 050511 051994 053512 057750 059045 061991 064141 066461 067684 067752 068872 069573 070293 071941 073000 075921 076764 078315 079955 080157 083295 084003 084158 085547 089097 094948 095512 096056 098371 098563 104644 106806 112270 113556 114438 114457 115078 115260 116540 117007 117016 119797 121297 121691 124368 127060 129854 133299 133328 134162 135890 139705 144871 146Ö14 147090 147177 152877 1558S4 156118 156898 157191 157697 159122 160945 160953 162502 163697 163757 164149 165570 166393 166573 167127 168129 169301 173207 175520 175862 1794B5 180236 184154 185616 186721 187314 189765 Wmnl 192372 194134 201413 203067 205677 206523 206621 206783 210498 211858 213115 215070 217087 217759 219391 220140 224544 224689 225610 227317 236211 241620 246499 250726 255102 258265 259314 259844 260360 264528 264577 265474 265729 267649 270118 270174 277069 278765 283183 286509 295176 2961)73 296695 297262 300752 301154 303494 304067 306655 308938 310557 311814 315475 316234 327597 329828 334626 335156 336507 337960 338662 338980 342058 342312 343047 343595 345864 346135 349769 351505 353975 354731 355493 356714 356795 358734 358799 359228 359304 359418 361617 363068 364588 365854 387553 369023 371441 374716 375358 38IM03 381940 387433 387858 398896 399120 1.000 Lira ikramiye kazanan numaralar: Son dört rakamı (0114, 0524, 2161. 4658, 5697, 7053, 7135, 7168, 7389. 8167, 8267, 8465, 9397. 9521. 9785, 9875) ıle nihayet bulan 640 numara bıser lira, 500 Lira ikramiye kazanan numaralar: Son üç rakamı (170, 453, 961) ile nihayet bulan 1200 numara beşeryüz lira, 300 Lira ikramiye kazanan numaralar: Son üç rakamı (148. 271, 371. 462, 484. 540, 656, 783, 785, 802, 921) ile nihayet bulan 4400 numara ikışeryüz lira, 100 Lira i k r a m i y e kazanan n « maralar: Son iki rakamı (32, 52. 66) i l e nihayet bulan 12000 numara yüzer lira, 50 Lira ikramiye kazanan namaralar: Son rakamı ( 8 ) ile nihayet bulan 40000 numara ellişer lira ikramiye alırlar. Şimdi her aileye uygun ATÎNA Makarios'un 3 4 Eylül'de Aüna'ya yapacağı ziyaret, burada günün konusudur. Zira, Grivas konusunda çıkan anlaşmazhktan sonra, Makarios ile Yunan resmi çevrelerinin arası, iyice açılmıştı. Gözlemciler, «Makarios, Türk Yunan ikili görüşmclerinden hiç birşey beklememektedir» demektedirler. GARİP BİR AÇIKLAMA Başkan Johnson'un, Makarios'u kabul etmemek istemesl üzerine dün Lefkoşe'de Rum îdaresi, garip bir açıklamada bulunmuştur Bunda, «Makarios. Amerika'ya ziyaret konusunda hcııüz bir karar almanııştır ki, Johnson'la görüş mcsi bahis konusu olsun» deniimektedir. GRtVASLA GÖRÜŞTÜ Öte yandan Makarios, Atina'dan dönen Gn. Grivas'la bir süre görüşmüş. temasiarı hakkında bilgi almıştır. DOĞL DEPREMİ VE MAKARİOS Lefkoşe'de açıklandığına göre Makarios, deprcm felâketi dolayısiyle Sunay'a üzüntülerini bildirmiş, Türkiye Cumhurba?kanı da buna teşekkürle mukabele etmiştir. «Komüniste kahve yok mu?y> BÜYÜK (7 LİTRE) j CEZİNE MftMUllEfti SIKDI DIJ •EMICKITLERE IHRkÇ ECILMCKTEDIII Papa, Türkiyedeki temsilciliğini Büyük Elçiliğe yükseltti VATİKAN (AP) Vaükan devleti, dün, Türkiye'deki diplomatik misyonunu büyükelçiliğe yükselttiğini ilân etmistir. Bir bildiriye göre, Papa Paul VI, halen Vatikan'ın Pakistan'daki temsilcisi Orta Elçi BaşpUkopos Saverio Zupy'yi. Ankara'ya Büyükelçi tâyin etmistir. Türkiye, bu kararm memnunlukla karşılandığını bildirmiştir. ^ ORTA (6 LİTRE) KÜÇÜK (5 LİTRE: Toptan M t ı f Tahtakal* Tomrutc S 29'A Utanbul Tel 27 40 89 İzmir Fuarındaki Pavyonunu görünüz Ilancılık. ..../ lUloo CEzim İ /.  N Fskisehir Valiliğinden: Ilimiz ilkokullan ihtiyacı olan 140 ton kesilmiş çam odunu 6/9/1966 salı günü •>aat 11.00 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur thale Hükümet Konağındakj salonunda Daimî Komisyonca vaptlacaktır. İşin muhammen beHeli 23932 lira muvakkat teminatı 1795. liradır İstekiilerin 2490 sayılı kanunun 32 maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale ssatinden bir saat evve'ine kadar Komisyona vermis olmaları şarttır. Postada gecikmeler npzara alınmaz. Şartnarae Daimî Komisyon Kaleminde görülür (Basuı 18833 E. 527/10141) öğretme belletme k a p a s ı l e s ı «n yukseK FaysaTa suikast (Bajlarafı 1. Sahifede) Mohamraed, Abduia Ben S a l f GİRİŞ KAPILARI Türkıyeye ne gaye ile gelirlerse gelsinler yakalanmaları i s t e nen yedi kişinın »şkâlleri ve fotoğrafları gizli servisler tarafından sınırlardakı giris Kapılan na ve hava alanlarına gönderılmiştır. SIKI TERTÎBAT ' Faysal'ın Ankara'ya geÜM sırasında alınan sıkı tertibattan sonra sehrimizde de bu '<n>>ı> | 1 P ilgili hazırlıklar başlaraıştır. Yarın uçakla tstanbul'a gelecek olan Kral Faysalı korumak ıçin Merkez Kumandanlığı ve polis. tarafından alandaki giriş çıkışları tamamen kontrol altına alınacaktır. Koruma görevi 300 siyasi polıse verılmıştır A\I.IH a saj'iş şubesınden de yardımcı •> larak 150 polis sivasi polise yardım edecektır. Dün gece Hilton Otelinin salonlarında içkil! o!dugu sanılan bir adam. «Ben Komünistim» dediği ve rezalet çıkarmaga kalkıştığı iddiasiyle yakalanmıştır. Daha önce Hilton'da çalıştığı bildirilen Çetin Ergun. saat 22 sıralarında Karagöz Bara giderek garson kıza. «Ben. Komünistim. Kornfiniste kahve yok uıu?» diye söylenmeğe başlamıştır. Bunun üzerine otelin öze! detektifi Naci Aleı ve Emniyet'ten sivil Polis Nurettin Altay. duruma müdahale ederek. Ergun'un huzuru bozmasma mâni olmak istemişlerdir. Bu arada görevli memurlara da Şadırvana dogru götürülürken hakaret ettigi ileri sürülen Ergun. Harbiye Karako luna götürülmuştür . Yarım milyonluk çantanın sahibi bıılıınamadı İSPARTA Yarım milyonluk çanta, henüz sahibini bulamamıştır. Hatırlanacağı üzere, çıkan evrakından adının François Katerin olduğu anlaşılan turist Fransız kızı, Isparta'ya gelirken çantasını. yolda düşürmüştür. Hasan Güneş adlı bir köylünün bulup Polis'e teslim ettiği çanta. Emniyet Müdürlüğü kanaliyle, Ankara'daki Fransız Büyük Elçiliğine gönderilmişlir. Otomobil kapısının açılmasiyle düştüğü anlaşılan çantada Türk ve Fransız paraları, altın, mücevher ve çekler vardır. LİNGUAFON yabtncı uıi metodları izahat isteyinız F E R I D U N DURGUNİ ANKARA TEL 105S66 TERA: 1236/10158 VEFAT Sevgili *şim. babamıı. büyiik babamiî ve kardcşimlı Sağmalcılar Reiedi vesinden: AVRAAM Yuvanidis'in CLion . Mflb» C'iknlala ratırik»sının Ssbtn ve Knrnrıılarından \ vpfatmı biivük bir tppss'irle ficct ve ak^ph^larfl hildiriri7 Ccnn.7e merpcirrıi 31 A*iı«tn« 19ftf car«am> ba eiınfi ffltıgOn) «nst ıs, tr T»k*î»ndeVi Avs Trisda Rıım Or)p dok< kil'seçind*» trr» oiıınacaktn KKOKRI I All.PSt Ccnaz* Lev37imatı ANGELfDtS 44 18 52 49 15 38 Hikmrt: 433 10176 tısini çıkarmış, ancak bu söylenti yetkililer tarafından yalan • lanmıştır. Yetkililer, Prensın Kıral Faysal'ın kerdeşı olduğunu belirtmışler v» Kıralın bir (,eşit müşavırı görevınde bulundufunu bıldırmışlerdır. TtRKİYE'UEN SONRA Kıral Faysal Türkiye de 4 eylul tarihine kadar kalacak. daha sonra Fas. Gıne, Mali ve Tu nus'u ziyaret eüecektır. Kıral Faysal'ın Tunuç'u zıyareti sıra?ın da Tunus'ta Küveyt Emırı de bulunacaktır. Küveyt Emırinin Nâsır'Ia Kıral Faysal'ın arasını bulmağa çalıştığı bilinmek^eriır. DEMİREL'İN YEMKGI Başbakan Süleyman Demırel, dün Meclis tören salonunda Kıral Faysal şerefine bir akşam yemeği vermiştir. Polonya'lı iki kız hırsızlıkla suçlandı Cluslararası Folklor senliğine katılan Polonya ekiplnden 20 VBSindaki Ler!tawska Hristina tle 1B vBsındakt Eva Pwavska. fstik'al cadd^sinrtPki ftnal mni»r>ı»ırKJan navlon kılot. knmbinp7(ın vp süt ven alm nsra.sıni vHpm»<1ik!en ıd Misaflr Kizlar suçü^ttt mahkempsıne verilmişler. durusmeda ma?aMi sahibi dâvasmdan »asgeç mis ve bu «Pbeol* dâva çpnpl hii kümlpre ka'arak kıziar serbest bırakılmıslardır Deprem bölgesinde çalışmalar Protesto Türkiye Gazeteciler ve Basın Sanayi tşçileri Sendikası, bir bildiriyl» dün. «Kral Faysal'ın gelişinde hava alanında düzentenen karşılama töreninde Emnîyet kuvvetlerinin baıı basın mensuplarına kaba muamele yaptıklarını» ilerı ^ürmüş, reva görülen böyle bir hareketi, protefto etmistir Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubeşi de ilgililere durunıu. bir telgrafla duyurmuştur. Dunkü niishamızda Kıral Faysal'ı karsılıyanlar arasmda Meclis Baş. kan Vekili yerine yanlışlıkla Meclis Baskanı Ferruh Bozbeyli'nin bulım. duâıı yazılmıstır. Düzeltir. Ö7i!r diteriz. Belediyemiz motorlu vasıtalsrı içın (30.500) TL. keşif bedelli geçici teminatı (2287.50) TL. olan 25 adet dış ve 25 adet iç kamyon lâstiğiyle iki adet akünün kapalı zarf j usulü !Tie"fhalesi 15?9/196(Tperşembe günü saat 15.30 da İ Bclediye Encümenir.de yapı'acaktır. 2490 sayılı kenun gereğince usulüne uygun olarak Ticaret Odası vesikası, geçici teminatı havi teklif mektubunun ihale saatinden bir saat evvel Belediye Encümen Başkanlığına verilmesi gerekir. Bu işe ait şartname mesaî saatlerinde Temizlik Amirliğinde görülebilir. (Basın 19580/10148) Görusmeleı ANKARA lCumhuriyet Bürosuj Yurdunjuza resml bir zıva ret yapmakta olan Suudi Arabıstan Kıralı Faysal ile Cuıtı hurbaşkanı Sunay araüinda Devlet Başkanları sevıyesinde resmi görüşmeler dün saat 17 de başlıyarak. 2 saat sürmüştür. Görüşmelerin samimi bir anlayış havası içinde geçtiği bildirilmektedir. Görüşmelere bugün de devam edilecektir. TtRKtYE'NtN TUTUMt Dışışlerı çevrelerı, Türkıyenm Arap ülkeleri ile arasındaki il:şkilenn geüşmesinı ıstedifını helirtmektedirler. Arrak bu fjeliş me olurken Türkiye, Arap ülkelerinın kendı aralarındaki çatifmalara karışmak istememekte. tam tersi Arap ülkelen arasında ahenk ve işbirliğinin saglanmasını temenni etmektedir. Nâsır'm üçüncü dünya ve dogu blokuna dönük politikasına karşı, Kıral Faysal, batıys dönük bir politika gütmekte, bu arada tslâm ülkeleri arasında dayanışma ve ışbirügi görüşünii savunmaktadır BAŞKA BtR KOM1 Kıral Faysal'ın Türkiyeye gelırken beraberinde Savunma ve Havacılık Bakanı Prens Sultan tbn Abdülâziz Al Suud'u getirmiş olması. yapılacak görüşme lerde bir savunma isbirliğı konusunun ortaya atılacağı söylen ANKARA (Cnmhurivet Bürosu) tmar ve tskân Bakanı Haldun (Bastarafı 1. Sahifede) Menteşeoğlu dün bir demeç veyine özel motoıla Floryaya Rİderek rerek, deprem bölgesinde yapılaiki gün istirahal edeceklerdir. cak «geçici barakalann» tipleritstanbııldaki sendikalann mısanin tesbit edildiğini açıklamış, firi olarak kalan işçiler, uçakla An «Bakanhğın kıs iskânı meselesini karaya ve oradan da otomobille Ço hal için istivenlere kredi, istiyenrırnia gideceklerdir. ; Diğer taraftan uyıışmazlığı glder 4 'lere diğer illerde iskân ve isttyen mek icin Corum Belediyesi yelkitt•^ le»* Reçici baraka temini volunda leri ile Türktş Temsilcileri araüç çeşit alternatif» üzerinde çalış smda iki gün önce başlayan miizatıgıru bildlrmiştir Bu alternatlfkerelere bugün de devam edilecek ler mahalH şart ve imkânlara götir re işletilecektir Öte yandan. TMTF y8neticHerl bir basın toplantısı yaparak, tşçilerin yürüyüsünü ve Gentlİş'i dtsteklemempstnden Stiirii Tiirkts'l suclamıçlardir işçiler VEFAT Leman Kocabaş'ın sevRilt e.sl, Delice Kaymakamı Yılmaz Kocabas'ın. Dr. Aylâ Kocabaş'ın Jalr.ve Ya\nız Kocabaş'ın kıymetli babaları. Ankara Nümune Hastahanesi Bastabip Muavini vefakâr ve yüksek insan İstanbul Telefon Başmürfürlür*nden: ADANA'DAN UÇAKLA AYAKKABI GÖNDERİLDİ ADANA TÜRKİŞ 4. Bölge Temsilciliği, Çorumlu işçilere, dün akşamki İstanbul uçağı ile ayakkabı ve mesaj göndermişür. Güventürk'ün hediye ettiği büst açıldı MALATVA Yedinci Kolordu Komutanı Korgeneral Faruk Güventürk tarafından Hekimhan'ır Ralhkava tlkııkıılnn» he diye edilen Atatürk büstü törenle açı'mıştır. Teknisyen alınacaktır TEŞEKKÜR 2S 8.966 ffüntl Kumburgaz'da de. ni?de bo&uUrak ölümflyle b.zlerı acılara earkeden .5 vasindaki biricîk kızımi? Faysot'ın konuşması Baştarafı 1. Sayfada) «Yaşadığımız âlemde buyünlerde gördüğümüz akımlar. mü.ş küller, savaşlar ve anlaşmazlıklar bir tek sebepten dofmnştnr. Ba da şudnr ki, beşeriyet evlâtları olan bizler. maalesef Tanrıya olan inaneımızı kaybettik ve yıhut, en azından bu inancımız zayıflamıstır. Ve bu yfizden sonsuz bir karanlıga düstük ve ne yspacağımızı bilemiyoruz. Bu spbeple Savın Başkan, biz buçünlerde Tanrı'ys inaneımızı ih va etmemize. imanımızda ısrar etmemize ve hak ve sdalet fsaslarına dayanarak gelecefimizi inşa etmeye çok mnhtacız, dedimj Kıral, en fazla arzu ettikleri husus. Müslüman milletlerin birbirleriyle anlaşmalan oldugunu söylemiş, iki milletin birbiriyle kardeşlik ilişkilerinin de vam etmesine önem verdiklerin\ bildirmiş. Kıbrıs konusuna değinerek, Kıbrıs'ta haksızlığa uğrayan Türkler gibi, Filistin mültecilerinın de haksızlığa uğradığını ileri sürmüştür. Faysal, deprem felâketine değinerek. «Bu olay karşısında en büyük te s«llimiz bn memleketteki kardrslerimizin Allafaa snphaneu ve taalâ kuvvetle inanmış olmalarıdır» demiştir. Misaflr Kıral, Türkiye ile sıkı işbirligi kurulmasını istemiş ve konusmasım, «Vesselâmn aleykfim» diyerek bitirmiştir. Başmudürluğumüz Santallarında çalışttrılmak üzera aşağıdaki nitelikleri taşıyanlardan yeteri kadaı Pefcnısyen alınacaktır istekiilerin Başmüdiirlüğümüz Personel Â.mirliğme müracaatlan rica olunuı t Sanat Enstitüsünün Elektrik veya Radyo bölünıü mezunu olmak 2 Askerliğini yapmı» vey a iki yıl tecilli bulunmak 3 Vapılacak denemevi kazanmak (Basın 19302/10138) Operatör Dr. HAMDt KOCABAŞ 29.8.196« günü gecirdijTi kalb kri. zinden vefat etmiştir. Cenazesi 318.198* çarsamba giinü (Bugün) 11 Ha' Bayram Camiinden ö^le narnarını mütcakip kaldırılacaktır. All.ESİ Cumhuriyet 10173 KAYIP Ist. Fener Nüfus Memuriuğundan aldıgım nüfus cıizdr, nımı kaybettim. Hükürasüzdür. Mn«tafa Nnsret Binerer TtTLCAN ŞEN'e Yunan Ordusunda hizmetten kaçan er idamdan kurtuldu ATtNA (AP> Bir Askerl Temyiz Mahkemesi. dün. Yunan ordusunda hizmeti. dinî inançları sebebiyle reddeden Hristos Kazanis adlı 23 yaşmdaki gence verilen idam cezasını. 4.5 yıl hapse indirmiştir. •Jehovah Tanıkları» adlı bir tarikata mensup genç. askerllk yapmayı reddedince, bir Askeri mahkeme tarafından. idama mahkum edilmişti. ' Kıımbıırsa? motellnde yardımları. nı «Irgemiyen üc doktor arkadasa evimfze kadar gelerek cenareye blzzat istirak eden. telefon, telgraf ve mektupla acımızı oay laşan bOtün akraba. dost ve va. kırslarımıza. çelenk göndermek Tahmetinde bulunanlara sayın ga zetenlı vasıtasiyle tesekkürüTniizün ibiâgını. rica ederîm. Ailesi adına: Abdullah ŞEN Polis Memuru ANKARA LV. A]MÎRLÎĞÎ (3) NO.LU SAT. AL. KOM . BŞK. LIĞINDAN Aşağıda cınsı, mıtttarı, rnuhammen bedel v» geçıcı temı natlan yazılı (6) kalem (Sır t kauçuğu) maddesinin kapalı zarfla eksıltmelen hızalannd a ki gün ve saatlerde yapıiacaktır Evsaf ve şartnamesı tn esaı saatlerinde Komisyonda ve tstanbuj Levazım Amırlığin d e görülebilir tsteklilerin kanuni sekılde hazırlıvacaklar »eklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvellne k adar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermelen Post ada geciken mektuplar kabul edilmez Tamamı bir isteklıy e ihale edilebilecegi gibi 4 parti halinde de ihale edilebili r. M. bedeli Lira Kr. G. teminatı thale Lira Kr. Günü saati Devlet Orman işletmesi Kaş MödörlOğünden Böljtrsi Sütleğen Istif yeri Sinekçıbeli II II II II II II II II II II III III II II II II! III II! II! Kat Aranıyor Nişantaş Osmanbey Harbiye Sişlide. cadde veya bir arka sokakta 3 yatak odalı boş teslim daire alınacaktır. Gündüz tel.: 44 50 81 Cins ve Nev'i Parti miktan No. Adet 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 533 700 564 823 376 459 559 520 568 384 499 537 527 491 423 262 506 508 298 708 525 380 792 753 257 12953 M3 Muh. °/o? Bed. Bedel Tem. Tah. Lira Lira Şekli 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 165 165 190 190 190 190 150 150 150 100 100 100 100 100 100 1920 2559 1902 2718 1051 1593 2021 1794 1904 1115 1150 1210 1374 1157 1023 563 975 787 500 326 223 249 280 275 239 28998 Satış Taribi s. N. B. Çam Tomruk CÎNSİ Miktaı ı 600X16 Sırt kauçuğu 35 400 k lo) 750X20 » » 49.000 • î 7/9/1966 900X20 » » 377.(100 • ' 5.533.500, 179.755, Çarsamba 1100X20 » » 8 400 ı ' j «aat: 11,00 TREPGAM 29.000 > KUSÎNGAM 2.800 . ) I. Partı 600X16 Sırt kauçuğu 8850 k lo) 750X20 » > 12 250 • ) 900X2(J » 94 25ü ) 1100X20 • » 8 400 . ) 1.383.375. 55.252, TREPGAM 7.25U • ) KUŞİNGAM 7U0 . ) 1317 (Basın 18928/10143) S. N. B. Çam Tomruk S. K. B. S. K. B. Çam Tomruk K. Ç. Çam Sanayi Odn. İs!, Boğ. K Sat. Al Kom. Bşk. lıgından: Aşagıda cıns ve mıktarı yazılı tkl kalsm yiyecek maddesi kapalı zarf usulü ıle satın alınacaktır. Şartnamelerı tstanbul Levazım Âmirlığı, Ankara Levazıtn Âmırliğı, tzmır Levazım Âmlrlıği ıle Komisyonumuzda gorülebılıı thalelerı Anadolukavağındakl Komısyun bınasında yapılacaktır Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel v e n l i r Postadakl vakl gecikmeleT Miktarı C l n s l Kilo Patates 69000 Kuru soğan 8600(1 kabul olunmaz. rabtninı Geçici Tutan l'eminatı Lr. Rrs Lr. Krş. 73100.00 5482.50 517.V1 (10 3881 2S Kalkan 116.321 155.087 115.289 164.734 63.688 96.528 123.480 108.716 115.363 67.547 92.874 97.742 96.424 81.158 71.742 39.480 86.654 69.923 44.408 43.421 29.752 33.100 37.277 36.592 31.782 2018.082 Peşin 9/9/966 ECNEBi MüESSESE Almanca veya Ingilizce veya Fransızca SEKRETER aramaktadır Müracaat: P. K. 35? Beyoğlu Cumhuriyet 10174 Kızını öldürdü (Baştarah 1. Sayfada) toprakla kapadı ve fkıroseye sSy leme Eğer söylersen senı de öldürürüm!.) dedi. çıkıp gitti..» dedi Biraz daha rluıdu, duçüodü ve sözlerine devamla: « Ha, unottum.. Oecen ltı$tı.. (Mart aymda) Gene Neclâ (öldürülen çocuk) ajlamıst' •*na kaldırıp vanar sobanın 5s • tüne oturttu Çocnk eıvafc cıvak hajırdı Ba seslere daha da kızan Adem. daha sonra Kapıvı a> çarak. karın icine fırlattt. O «a> man da ses eıkarmadım. ÇıUaramazdım..» dedi. Ayşe, tam dört ay. yukardafel sırn kimseye açmadığındac ola yı bilenler olmadı Ancak. iki gün önce, yukardak! tepeden aö oerken, komşulanndah hıri (Hayrola Ayşe. senm cocu£un < ne oldu..) diye sorunca. bü'iln J olanlan bir bir snlattı Ve böy» i lece dün durum Bevkoı Ian»l8r ma ve Savcılığına aksetmiş oldu. Dün sabah. Çöplük mevkiindekı bir tepede, üzerlnıie mısır bitmi; tarla içinde vapılan kazı sonunda, tşkenceyle öldürülen çocugun cesedi bulunmuştur d nayetten sonra, ortalıkta r m i y e . Adem Gul sdında' til ise. bulunamamıstır bir serseri olan ksatjT' bölgesine kaçtığı 6= ••••••»•••••• S AT1L1K ••••••»•••••• * • • • • • • • • • • • • • » • ••• • • • • • • • • • • • • • •• • » » • • Nadide Buhara teban hahsı ve seccade. 1 eylül 1966 perbe günü Sandal Bedesteninde Cumhuriyet 10160 ••••••• Keban Barajı Müteahhitliğinden Keban Barajı inşeatı şantiyesinde tihdam edilrrıek üzere müteahhitliğimizce is İhale taritai 12/Eylül/196b l2'Evlül/19fifi Saat 15.30 da 16 00 da 1 Yukarıda müfredstı yazılı (25) parti orman ernvalleri 9'9/966 tarihine rastlayan cuma günü saat 10 da Kaş Orman İşletme Müdüılüğü binasında toplanacak Komisyon önünde açık artırma ile satılacaktır. 2 Alıcılann 9/9/1966 cuma günü saat 9.30 a kadar almak isttdikleri partilerin geçici teminatlarını vatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin tşlstme adı, satış tarihi ile emval cins ve parti numaralarını belirttneleri lâzımdır. 3 İsbu emvaller 1966 yılı istihsalleri olup ştandprdizasyonuna göre hazırlanmıştır. 4 Satışa ait ş.artr!3rne ve eb'at isteleri Antalya Orman Başmüdürlüğü, Antalya; Adana, Mersin. Finike: Fethiye; İstanbul; İzmir İsletme Müdürlükleri ıle Konya; İsparta; Korkuteli, Sütleğen, Orman Bölge Şefliklerinde ve İşletmemizde görülebilir. 5 Alıcılann belirli gün ve saatte teminat makbuzlan ile Komisyona müracaatları. (Basın 19596/10150) DOKTOR ARANMAKTADIR Lojman c?atlarını teiıin edilecektir. Taliplerin yazılı olarak müra C. C. I. P, K. 83, Elazığ aüresine yapmalan rica olunur. Ajans » 6713/10162 1318 (Basın 18929/10146)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog