Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALT1 31 Ağustos 1966 ÇUMHTJRÎYET HAFİF MÜZİK Masallardan ilham alan romantik bir moda Yener SÜSOY Salim Agırbaş jazz dortlusu kurdu Millî orkestranın bu yılki davulcusu Salim Ağırbaş, bir jazz dörtlüsü kurdu. Yalnızca jazz müziği yapacak olan bu dörtlü, Istanbul Radyosu programlarında da yer alacak. Jazz müziğinde başansı bilinen Ağırbaş, bu grupu şu elemanlardan meydana getirmiş: Piyano: Ayhan Yünkus Bas: Eray Tnrgay Tenor sax vibrafon: Erol Erginer Davul: Salim Ağırbaş Salim Ağırbaş kimdir? 1935 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bateri çalmaya on ya şmdayken başlamıştır. 1958 yı lında profesyonel olduktan sonra, Zekâi Apaydın orkestrası ü e uzun süre Avrupa'da çalışmış • tır. Hâlen Şerif Yüzbaşıoğlu orkestrasının davulcusudur. Çok iyi bir tekniğe sahip bulunan Salim Ağırbaş, bir de bateri dershanesi açmıştır. • Ünlü şarkıcı Petula Clark geçenlerde birdenbire hastalandı. Genç şarkıcıya, yatınldığı hastahanede cperitonit» teşhisi konuldu. 0 Marc Aryan'ın konserleri umulan ilgiyi pek görmedi. 1 Ey lülden itibaren, Efes Otelinde çalışacak olan Aryan'ın repertuannda «İstanbul» adh şarkısı da yer alıyor. 0 Eğer anlaşma gerçekleşebilirse, Millî Orkestra 1 Eylül Perşembe akşamı Moda Denız Kulübünde bir konser verecek. Ancak bu konserde Erol Buyük burç'un yerine Erkut Taçkın sahnede yer alacak. # Jahnny Hallyday'in cSaçı uzun, akh kısa» adh şarkısı iki numaraya düştü. Fransa listelerinin şimdiki 1 numaralı şarkı sı «Ton nom» ve Adamo söylüyor. 0 Geçenlerde Klüp Batı'da Dario Moreno gecesi yapılacak tı. Fakat deprem felâketi dolayısı ile bu konser ertelendi. Da rio Moreno bundan böyle her sah gecesi bu klüpte showa çıkacak Bu kış saçlar bele kadar iniyor Gözkapakları ve dudaklar pullarla süslü Bacaklarda boncuk işlemeli çoraplar ve saten terlikler Neclâ SEYHUN gece Y eni modanın derekıyafetleri son 31 Ağustos 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Dun Zafer ve Tayyare Bayramını kutladık •••• ••aa ce romantik ve şiirli. Modellerden çoğu ilhamını masal kahramanlanndan alznış. 1967 kadını, tepeden tırnağa taşlarla, pullarla bezeli. Pmltılar içtnde göz kamaştınyor. UZUN SAÇLARA DÖNÜŞ... Kısacık kesilmiş perçemler, oğlan basları, kulağa tek bir halkanın takıldığı «korsan» kuafürleri artık yok. Yenj modada saçlar son derece kadınca. Uzun, upuzun. Hemen bütün mo dacılar gece kıyaietleri içın böy le uzun saçları tercıh ediyorlar. Yeni, modanın şiirine, romantik görünüşüne de ancak bu uyuyor. Gözlere inen kâküllerin, yanaklarda kıvnlan perçemlerin modası geçti. Moda yaratıcılan yukan doğru çekilip toplanarak alnı tamamen pçıkta bırakan yeni modeller lânse ediyorlar bu kış. • ••• • ••• • ••• • ••• Salim Ağırbaş'ın kurduğu Jazz dörtlüsü yakında çalışmalarına başlayacak. Resimde Salim Ağırbaşı görüvorsunuz. ••• • •• ••• Haftanın sevilen melodileri Türkiye'de: (î) Monday, monday (Mama's and Papa's) (2) Strangers in the night (Frank Sinatra) (3) Paperback writer (the Beatles) (İ) Love letters (Elvis Presley) (Ş) lt's a man's, man's world <James Brown) (6) Paint it black (Rolling Stones) (7) Non chiedo piu niente per ne (Peppino di Caprı) (3) You don't have to say you love me (Dusty Springfield) (9) Mourir ou vivrs (Herve Vilard) (SQ) Oh he heinı bon (Nıno Ferrer) (îî) Les elucubrations d'Antoine (AntoİBe) (J5) Don't bring me down (Animals) 03) Hold tight (Dave Dee) (İ2) Ton nom (Adamo) (İ4) Good lovin' (the Young Rascals) • ••I 30 Ağustos Zafer ve Tayyare bayramının altıncı yıl dönümü, bütün memlekette oldufu gibi şehrimizde de lâyık olduğu şekilde muazzam tezahüratla tesit edilmiş ve halk, sabahlara kadar bu mesut gün şerefiııe eğlenmistir. 30 Ağustos (1338) tarihi durduran ve Türkün büyük mucizelerine şahit olan bir gündür. 30 Ağustos, Başkumandanlık muharebesinin büyük zaferle olan dasıtani hamasetinin en veciz bir şahididir. Ve 30 Ağustos tarihi. Türkü kalbinde yaşayacak ve onun varhğından şüphe edenlerin daima yüzüne çarpılacaktır. tşte dün. hem bu zaierin, hem tayyare bayramı olarak. dolayısıle Taksimde büjrük bir resmi geçit yapılmış ve Üçüncü Orduda bir resmi kabul icra edilmiştir. Sehrin bütün dükkânlan, evleri donanmış ve halk sokaklara dökülmuştür. ladı. Polisler amelelerle biribirine girdiler. Nümayişçiler «intikam alacağız, kaatiller» diye haykınyorlardı. Bu cihanşumul bir smıf kavgası idi. Mülenrujun camları, aynalan kınlmış, parça parça edilmişti. Sivastopol caddesi 1855 Kınm seferindeki gibi muharebe meyda nına dönmüştü. Ağaçlar devrilmiş, fenerler parçalanmış, parmaklıklar darma dağmık olmuştu. (Sakka) ile (Vanizetti)nin intikamı alm mış ve birçok bigünah FransiT po lisin kafası, gözü patlamısta. (Pans^in komünist amelesi ama azgm şeylermiş Gözümle görmesem inanmazdmı. Abidin Daver Suikastçılar 150 lik listeye dahil olan Çerkes Sami ismindeki şakinin başına birkaç hunhar daha alarak Kuş Adası ile Milas dvarından bir taktm haınâne maksatlarla memleketimize dahil olarak Aydın dağlannda jandarmalanmız tarafından Hacı Sami ile kardeşi ölü ve diğer üçü yaralı olarak yakal anmışlardır. Bu hainlerin Yunan topraklannda hazırladıklan bir suikasti icra için yola çıkmış oldukları tesbit edilmistir. Bu hainlerin ze vatı âliye tarafından görülmek üzere Dolmabahçe Sarayına gönderilmeleri de muhtemeldir. . •••••••••••••«••••••••••••3 •::: :::: •••• • III Pariste korkulu bir gece Abidin Daver (Paris)ten bildirl. yon «Amerikada Sakka ve Vanizettinin idam edildiği gece Pariste Sivastopol bulvannda caddeyi ta kiben yürüyordum. Bir silâh pat mmmr *•* m •••••••••••••• • I I M H M H I • a ^«•••••••••••••••••••••••••••••••• >«•>*•••••••••••••••••••••••••• ..... * •••••ıııııııaımııııı « Ünlü berber Alesandre'ın çok beğenilen orijinal bir saç modeli. Önden çekilip toplanarak alnı meydanda bırakan saç, arkada bele kadar iniyor. Saçın üstüne ceçirilen altın file renkli ta$lar ve boncuklarla süslü. File, gene altın ipliklerden bir püskülle nihayet buluyor. Değişik, acayip ve romantik bir kuafür. cuk ve taşla ışlı uzun kollu bolero • ceketler ^ ^ ™ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ı ^ « « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ İSTANBUL 6.25 Açılış 6 J 0 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Oyrm havaları 7.25 Sabah melodüeri 7.45 Haberler 8 00 tstanbulda bugün 8.05 Sabah türküleri 8.20 Küçük ilânlar 8^5 Bu sabah sizin için 8.40 Sablte Tur Gülermandan şarkılar 9.00 Cocuk bah çesi 9.15 Gitar sololan 9 30 Sorunlarımız 9.50 Beraber türltüler 10.05 Kısa haberler 10.10 Muzik fcutusu 10.30 Arkası yaruı 10.50 Sami Göğüs'ten şarkılar 11.10 Sabah konserl 11.40 Melodi demeti 12.10 Oyun havaları 18.00 Erkekler fasıl topluluğu 18.30 Serbest saat 18.35 Şahln Gültekin'den türküler 18.50 Rek. lâm programları 20.00 Haberler 20.40 Küçiık ilânlar 20 50 ZeM Müren'den sarkılar 21.10 24 saatin olaylan 21.15 Çağımızın halk şairleri 21.30 Klâsik Türk musikis) korosu 22.00 eklam programları 22 45 Haberler 23.00 Müzik ve bilmece 23.40 Gece müziği 24.00 Kapanış. tSTANBÜL tL RADVOSTJ BONCUKLU ÇORAPLAR Yılın yeniliklerinden birisi de boncuklu çoraplar. Satenden yapılmış terliklerle, sultan pabuç lan ile giyilen bu çoraplar, tuvalete eş renkte seçiliyor Üstü gene aynı renkte boncuklarla pınl pınl işlemyor. Boncuktan çorap! Değişik. orijinal bir bu luş! Bir başka ori)inol buluş da gü müa pullar Bunlar kış modasının özelliği. Max Factor tarafın dan hazırlanan bu gümüş pullar, makiyaj tamamlandıktan sonra parmak ucu ile gözkapak larına ve dudaklara sürülüyor. Bu kıyafetler içınde 20. Asnn kadınını tammak ne kadar da güç!.. Gerçek kişilerden çok, ma sal kahramanlanna, kaf dağının ardındaki hayali saraylarda yaşıyan peri padişahmın kızlarına benziyorlar. BAYINDIRLIK BAKANLI6I Vapı ve İmar İşleri Reisliğinden: 1 Millî Piyango İdaresi merkez binası cam silme asansör tesisatı işine talip çikmadığından yeniden 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapab zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. 2 Işin keşii bedeU (100.000.) liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Baymdırhk Bakanlığı Yapı ve . Imar İşleri Reisliği öksiltme Kotnisyonunda 7/9/1966 çarşamba gunü saat 16 da yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklan mezkur Reislikte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden: A (6.250.) liralık geçici teminatmı, B 1966 yılma ait Ticaret Odaa belgesini, C Müracaat dilekçeleriyle birlikte en az bu Işin keşif bedeli kadar bir asansÖT işinl yapmiş ve geçici kabulünü yaptırmış olduklanna dair belgelerin aslını dilekçelerine ekliyerek Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik belgesini teklif mektuplariyle birlikte zarfa kovmalarj lâzımdrr. 6 İstekliler teklif mfikruplanru 7/9/1966 çarşamba günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde thale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir 7 Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 2/9/1966 cuma gunü mesa! saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basm 19042 A. 10986/10139) Ingiltere'de: (\) I couldn't Hve without your love (Petula Clark ) (2) Out pt time (Chtis Farlor, we) (I) The more I see you (Chris Montez) (î) River deep, mountain high (Ike, Tina and Turner) (5) Love letters (Elvis Pres • ley) 16 55 Açılış 17.00 Dlskotekten seçmeler 17J0 Senfonik müzik 12 25 Kücük ilânlar 12.30 tstanbul 18.00 İyi aksamlar 18.30 Dans edeÜniversitesi Taiebe Birligi korosu liro 19 00 TürMyeye hoş geldiniz 13 00 Eîaberler 13.20 Türküler 19.30 KüçOk konser 20.00 Genç 13 35 Traflk 13.40 Bülent Oral'dan lerln sevdikleri 21.00 Akşara kon sarkılar 14 00 Mikrofonda gençllk seri 21.40 ÇigaD melodileri 15 00 Kapanış. 22.00 Operalardan seçmeler 22 45 16 55 Açüış 17.00 7 ı l l a n n ge. Caz müziği 23.15 Gece konseri tirdikleri 17J0 S«rbest « t 24.00 Çeşitli rnclodiler 00.30 Ge17 40 Radyo hafîf m ü z ü orkestrası centn ardından 1.00 Kapanış. îtalya'da: (T) Qui ritornera1 (Rita Pavoce) (2) Amo (Adamo) (3) Tema (I giganti) (î) Vita mia (Tony del Monaco) (5) La fisarmonica (Gianni Morandi) Marc Aryan, Eylül ayımn ilk gününden itibaren tzmir Efes Otelinde çalışmaya başlıyor. • İki disc jokey, Aykut Spo rel ve Solmaz însel 1 Eylül gü nu dünya evine giriyorlar. Mut luluklar dileriz. 9 «The Young Rascals» topluluğu Arıf Mardin'in ikinci eseri olan «You better run» ile tek rar listelere katıldı. 0 Ergun özer orkestrası, yaz sezonunun kapanmasının ardından, Beyrut'taki bir gece klübünde çalışmaya başlayacak. Telkâri mücevherler kış modasının yeniliklerinden. Altından dantel misali işlenen küpe, bilezik, yüzük ve kolyrleri rengârenk ışıltıb Uşlar süsliiyor. Ayrıea başa. saçlar aragına da bu tarz mücevherler takılıyor. Bazıları altın vapraklar seklinde. Bazılan kaşlan kapıyarak gözlere doğrn iniyor. Bu açik alnın üstüne şark sultanlan gibi rengârenk taşlardan diziler, yahut altın dantel gıbi işlenip üstüne • tabiî yaJancı tarafından • yakut. rümrüt. pırlanta takılmış orijinil mücevherler takılıyor. Bazı modacılar ise tepeye minyatür taçlar yerleştiriyorlar. Önden dümdüz taranan saçlar, arkadan bele kadar iniyor. Bazan düz, bazan dalgalı, bazan da çok kalın tek bir orgü halinde. Onlü berber Alexandre bu saç l a n altın fileler içine alıyor. Bu fileler ya düz, va da zincır ör gü halinde hazırlanmış altın sim lerden yapılıyor. Bazan da füe için ince altın seritler kullanılıyor. Saçın bitimine altın bir püskül takmak da gene Alexan dre'ın buluşu. Fileleri rengârenk taşlar süslüyor yer yer. Bazı modellerde de saçlar incilerle, yahut vakut ve zürorütlerle örülüyor. ANKARA 6.25 Açılış 6.30 Günaydm 7 00 Köye haberler 7.05 Sabah müziği 7.25 Saz eserleri 7.45 Haberler 8.00 Ankarada bugün 8.05 Sabah konseri 8.20 Her tclden 9.00 Küçuk İlânlar 9.05 Jandarma Genel Kumandanlıği hafif müzik orkestrası 9.20 Sorunlarım ı ı 9.40 Nida Tüfekçl'den türkü. ler 9.55 Kısa haberler 10.00 Arkası yarırj 10^0 Solmaz Teğmen'deD şarkılar 10.40 Traflk 10.45 Cemile Cevherçiçekten türküler 11.00 Çocuk bahçesi 11.15 Bir bando çalıyor 11^0 Osraan Turen'den turküler 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrıs saati 12.25 Küçük Uânlar 12.30 Şarkılar ve ojom havaları 13.00 Haberler 13 20 Plâklar arasında 1330 Reklâm programları 14.00 Çocuk bah cesJ 14.15 Çeşitli müzik 15.00 Saz eserleri 15.15 Türkfller 15.30 Kısa haberler 15.35 Kemal Özcan'dan şarkılar 15 55 Mlfcro fonda genclife 16.55 Kısa haberler 17.00 Sizin seçtikleriniz 17.30 Yurttan sesier 18.00 Fikret Kozinoglu'dan sarkılar 18.20 Oy garlık yolunda Insan 18.50 Rek. lâmİRT 20.00 Haberler 20.40 Küçük Uânlar 20.45 Flammgo dans orkestrası 21.00 Uykudan önce 21.05 24 saatin olaylan 21.10 Selâhattin Erorhan'dan türküler 21.25 SUâhlı Kuvvetler taati 21.40 Erkekler topluluğu 22.05 Melodiden melodiye 22^0 Turkü. ler 22.45 Haberler 23.00 Geçen mevsimin konserleri 23.43 Gece yansma dcğru 24.00 Kapanıs Almanya'da: (T) Paperback writer (Beatles) (5) Monday, monday (Mama's and Papa's) (5) Strangers in the night (Frank Sinatra) (î) Sonny afternoon (Kinks) (5) Paint it black (.Rolling Stones) w•* ~ ~ ^ Luzumlu Telefonlar ŞİSLİ: Pıtrat, Maçka, Arzu. HaDevlet DemlryoUan Haydarpaşa yat, Kemal. (36 04 75). Sirkeci: (27 00 50). DeÜSKÜDAR: Osküdar. Çamlıca Nüknlzyollan: (49 18 96) (TatU günlert het. Rışıklı, Kuzguncuk. (44 02 07). Şehlr Hatlan: (44 42 83). ZEYTİNBUENTJ: Yeni Doğan. rürk Havs ?olları Bllet Satış: (44 «I 00) (Danışma: «4 03 96) (Hava alanı 73 82 80 • 73 84 40) tlkyardıno Hastahanesl (49 60 00) N'ümuae Hastabanesl: (36 59 00), Gureba (21 65 00) Haseö (21 26 80) tsci Samatya: (21 62 50). Belediye Dul Bayan Etil Bülbül ve evlâSantral (22 45 60) Belediye Zabıta dı sevgili eşi ve babası Müdürlügu: (22 67 74), Meteorolojl: BAY (73 86 84). TrafiS Sikâyet: (44 10 67). SUREN BÜLBÜL'ün tstanbul îtfalyesl (21 42 22) İSTANBUL SAİJJYER tstikamet. Emirgân. İSTEKLERİNİZ PAİNT IT, BLACK (Okuyucularımızın israrla istedikleri bu şarkıyı Rolling Stones topluluğundan dinliyoruz.) I see a red door and I uaııt it painted black. No colours any more 1 want them to turn black I see the girls walk by dressed in their summer clothes I have to turnrayhead until my darkness goes. I see a line of cars and they'de all painted black With flowers and my love both never to come back I see people tum their heads and quickly look away Like a new born baby it jnst happens ev'ry day I look inside my self and see my heart is black I see my red door and I want it painted black Maybe then m fade away and not have to face the facts lt's not easy facing up when yonr wbole world is black No more will my green sea go turn a deeper blue I could non for see this thing happening to you If I look hard cnough in to the settine snn. My love will laugh with me before the morning comes. İ L Â N Elma Satılacaktır Yalova Devlei Üretme Çiftliği •••• ••• •••WB« • VEFAT ŞELÂLE KÜPELER Omuzlara kadar bir çağlıyan gibi inen şıkır şıkır taşlı küpeler, gece kıyafetlerine gayet cazip bir görünüş veriyor. Kış mo dasmın bir başka ilgi çekici yeniliği de kolye • yakalar. Tamamen taşlardan yapılan bu tarz kolyeler harikulâde sık duruyor. Elbiseler de şıkır şıkır Hem çok sade. hem çok zengin. Pınl pınl lâme furolar, üstü ışıltıh gaz tuvaletler, etek kenan ta?lı boncuklu bordürleri süslü saten, krep elbiseler Kortajı cennet kuşu tüyleri ile süslü modeller, düz sade tuvaletlerin üstüne giyilen bastan aşağı bon Muduriugunden: 1 1966 yüı mahsuliJ tahminen 160 Ton stark, 90 Ton Amasya çeşidi elma ağaç uzerinde 53.1966 Pazartesi günü saat 14J0 da açık artUrma suretiyle satılacaktır. 2 Muhammen bedeli 300.00.00 Üra olup geçici teminatı 15^50 liradır. 3 Bu satışa ait şartname hergÜD çiftlik merkeziride, İstanbuJ ve Bursa Teknik Ziraat Müdürlüklerinde görülebilir. (Basın 19174/10140) Üstü taşlarla, pullarla süslü, belden aşağı İnen kalın takma bir örgü, şelâle gibi omtrzlara inen pınltılı salkım küpeler. etek kenannda pullu, simli ıslemeler, ayakta taşlı, pulla. boncuklu çoraplar. NÖBETCİ ECZANELER BAKIRKÖY: Hilâl. Yeşilköy Merfcez. Osmaniye. BESİKTAS: Siia. Gül. Boğaziçl, Levent. BEYOÖLD: Yüksekkaldınm, Pamuk. FTndıklı Kutlay E M İ N Ö N Ü T tstanbul. Babıâll. Nlşancı. Kücükpazar. Gorgü, Genç Turk. EYÜP: tslâmbey, Sağmalcılar, 0 mit, Nümune FATtH: Puat Bayar, Cumhurlyet, Akın. Marmara. Karadeniz. GALATA: tzmir GAZtOSMANPASA: Sarıgöl. KADIKÖY: Sevgi, Emel. Yeldeğirraeni, Fenerjrolu. Erenköy. Aflyet. KASIMPASA: Azim (Ordoln) âni vefatını akraba ve dostlarına teessurle bildlrlrler. Cenaze mera. simi (Yarın) 1 Eylul 1966 per. şembe saat 13.30 da Beyoğlu Bahkpazarı Üç Horan Ermeni kilisesınde icra olunacaktır. İşbu İlân hususî davetiye yerine kaimdir Cenaze Servis İşleri (CELİLı SEMERCIYAN Tel: 44 27 46 PAPERBACK V/RITLR (Müzik: John Lennon ve Paul Mc Cartney) Dear sir or madam will you read my book It took me ycars to write VV'ill you take a look Based on a novel by a man named Lcar And 1 need a job So I wand to be a paperback writer, Paperback writer lt's a dirty story of a dirty man And his clinging wife Deesn't under stand His son is working for the Daily Mail lt's a steady job But he wants to be a paparback writer Paperback writer. lt's a thousand gages give or take a few I'Il be writing more In a week or two I can make it longer if you like the style I can change it round And I want to be a paperback writcr, Paperback writer. If you really like it you can have the rights It could make a million For you over night If you must return it you can send it here But I need a break And I want to be a paperback writer Paperback writcr. (Beatles grupunun listelerde birinci bulunan şarkısı) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Miidürliiğiinden 1 Aşağsda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat miktan: gösterilmiş olan malzeme flat ve teklif isteme suretiyle satm alınacaktır. Cumtıuriyet 10168 KAYEP Hüviyetimi kaybettim. Eskisınıc hükmü yoktur. Muzaffer Gürel Cumhuriyet 10172 Ist. Lv. L (2) No. Sat. Al. Kom. Bşk. dan: Sirkeci Demirkapı Kapab zarf suretile 3olu'dan İstanbul KartalMaltepesine (531,111 M.3) telefon dlreğinin taşıma, tahmil, tahliye ve isüf işî yaptınlacaktır. Tahmini tutan (32.008) lira olup geçici teminatJ (2.401) liradır. İhalesi 12 eylü) 1966 pazartesi günü saat 15.00 de yapılacaktır. Teklii mektuplarının ihaleden bir saat evvel Kom. na verümesini, postadaki gecikmeler kabul edilmez. Şartnamesi Ankaraİzmir Lv. Âmirlikleri ile Kom. da görülebilir. 1338 (Basın 19129/10142; Mnvakkat teminat İhale tarihi ve Satınabna No. ve Cinsi miktarı saati 66D/42 Plânya Tezgâhı 4.400. TL. 14.9.1966 15.00 66D/77 Oto Lâstiklerf 52.000 TL. 14.9.1966 16.00 66D/9C 4 Adet Ziraat Traktörü 9 750. TL. 15.9.1966 15.00 66D/92 Kar Ekibi Malzemeleri 3^00. TL. 15.91966 16.00 2 İhale, DSİ Makina ve Tkmal Dairesi Başkanlığında (Etlik/Ankara) toplanacak Satınalma Komisyonunda y a pılacaktır. Şartna.neler aynı yerden ve İstanbul'da DSİ 14. Şube Başmüdürlüğünden (Yerebatan Cad. Salkım Söğüt Sok. No. S0 Cağaloğlu) talep mukabilinde alınabilir. 3 • Isteklilerin teklif mektupiarmın, uncu maddesinde isteuen vesatk yapılacağı saatten bir saat evvel ğına makbuz mukabilinde teslim idar! şartnamenirj 9 üe birlikte ihalenin Komisyon Başkanlıermeleri şartür. Konya Askerî Safın Alma Komisyon Başkanlığından GarnlzoD Dirlıklerı ıbtıyacı için aşağıda cıns, mıktar. tahmın bedeii ve geçici temınatı vazılı be? kalem yıyecek maddesı kapalı zart usulü İle satın alınacaktır thalesl 85.1966 Perşembe günü saat 11 00 de komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi An kara tstanbul Lv Âmirlikleri ile fcomisyonda mesal saatle nnde görülebilir Tallplerin ihale saatinden bir saat evveün* kadar teklif mektuplarım makbuz karsılığı komisyon başkanh ğma vermeleıi, postada geciken mektuplann kabul edılmlye cefi tlân olunur. G I n 8t Miktarı Tabmln bedeli Geçici temlnatı Kuru fasulye Kuru barbunya fasulye Nohut Yeşil Mercünek Kırmm mercimek 70 Ton 15 Ton 35 Ton 25 Ton 20 Ton 140.000 Lira 41.Z5U 49.ÜUO 45.000 40.000 Uıra Ura Lira Ura 8250 00 Lira Lira 3675 U0 Lira 3375 00 Ura 3000 00 Lira 21393 75 Lira DEN1ZCİLİK BANKASI T.A.O. DAN 1 adet 3 ve bir adet 20 tonhık SEYVAR VTNÇ dış piyasadan satın alınacaktır. Son teklif verme tarihi 20.9.1966 günü akşamına kadardır. Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesmden temin edilebilir. Dosya No. 966/3051 (Baam 19428/10152) 4 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 İdare ihaleyi yaprp yapmamakta, miktarları azaltıp çoğaltmakta serbesttir. (Basın 19574 A. 11473/10154) 315250 Lira 1339 ' J (Basıa 19130/10145)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog