Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 31 Ağustos 1966 SAHİFE BE? Lokanta sahipleri üç kopyalı pusuladan sikâyetçi Cumhurbaşkanı tarafmdan veto edilen yeni Iş Kanununun, yüzde hesabı ile çalışan lokanta ve eğlence yerlerini üç adisyon tutmaya mecbur kılması, Işverenlerin şikâyetlerine yol açmak tadır. Bu konuda görüştüğümüz lokanta sahipleri, «bu doğrudan doğruya bır ısrafdan başka bır şey değildir. ŞayeJ suistimali ön lemek amacı ile bu mecbunyet konuluyorsa, yine yersizdır. Zira çift adisyon dahı suistimali önlemeye kâfidir. Kanunun garsonlarda kalmasını zorunlu gör düğü üçüncü parça yerine. işve rende kalan adisyonun altına ılâve edilecek zımbalı parçaya, adisyon tutannı yazmak mümkündür. Böylece kanunun isteği de yerine gelmiş olur» demış lerdir. fÜRK HEYETİ VE EYÜP HAN Aile Plânlaması konusunda Yakın ve Ortadoğu ülkelerinde bir geziye çıkmış olan Türk heyeti Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han tarafından kabul edilnıişlerdir. Heyet Balıkesir Milletvekili Dr. A. İhsan Kırımlı. Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve gazeteci Necdet Evliyagil'den kuruludur. Fotoğraf, heyetin, Eyüp Han tarafından kabulünü tesbit etmektedir. Tarlabaşı caddesindeki Kalyon cu polis karakoluna gelen sâbıkalılardan Veli Doğan hasmı Kizamettin lytemiz tarafından kur şun yağrnuruna tutulmuş ve ka rakol merdivenlerinde vurulmuştur. Halk arka, arkaya pat layan silâh sesleri üzerine ara sokaklara kaçışmış ve cadde bir anda boşalmış, trafik aksamıştır. Ayaklarından ve kasığından vurulan sâbıkah kanlar içinde merdivenlerden yuvarlanmış, Ni zamettin ise elinde tabanca oldu ğu halde Çukur sokaktaki evine kaçmıştır. Olaya el koyan Ekipler Âmirliğine bağlı Beyoğlu Gündüz Ekibi. suçluyu silâhı ile birlikte evinde karyolanın altında yakalamıştır. Karakol, polis ve asayiş memurlannı dahi hiçe sayarak sâbıkahların son zamanlarda işı iyice azıttıkları çeşitli olaylarla ortaya çıkmıştır. Sâbıkalının o lay sırasmda karakolun da kapı sma ateş ettiği, kapıdaki kurşun delikleri ile tesbit olunmustur. Korakolun merdiveninde vuruidu Kendi gitti ismi kaldı yadigâr önce kışı geçirelim sonra lstanbul'daki yağışlar elektrik arızası yaptı tstanbul'da yağışlar, genellikle elektrik ârızalarma yol açmıştır. Önceki geceki ârızadan sonra, dün de saat 8.30 da Sultanhamam Beyazıt Cağ&loğlu gibi çeşitli semtlerde elektrikler kesllmiştir. Yağış yüzünden Sultanhamam civarında bir yer altı kablosunda ftrıza meydana gelmistir. Ekiplerin çahşmalan sonunda saat 10.15'den itibaren normal duruma dönülmuştür. • Iskenderun'ıın serbesf liman haline gelmesi için çalışmalar yapılıyor ADAN'A Iskenderun limanının «Serbest liman» olabilmesi için iktisadî çevreler tarafın dan bir tasan hazırlanmıştır. Dış ticarette önemli rol oynıyan Iskenderun limanının yanı sıra Izmir limanı da serbest liman olacaktır. Özel sektör bu konudaki görüsünü hazırlamaktadır. Bilindiği gibi serbest limanlarda güm rük resimleri tatbik edilmemek tedir. Ayrıca bazı vergi kolaylık lan da bulunmaktadır. Açık işsiz sayısı tesbit ediliyor İZMİR Memieketımizdeki açık işsizlik miktar ve oranını tesbit amaciyte on beş gün önce sckiz büyük ilimizde başlıyan işgücü anketi, sona ermiş tir. Devlet Istatistık Enstitüsü tzmir Bölge Müdürlüğü ilgilileri. ikinci beş yıllık kalkmma plânının hedeflerinden birinin de istihdamın arttınlması olduğunu, bunun bılinebilmesi ve plânın hedefine ulaşıp, ulaşmadığının anlaşılması için plân devresinin başında ve sonunda açık işsiz miktannın anlaşılmasında zaruret bulunduğunu söylemiş terdır. Varto'da son durum TERFi EDEN SUBAYLAR Röporiaj Her şey, üstüste çekılmış fotoğraflar gibi.. Ölüler, diriler, çadırlar. enkaz yığınları, kokular, en acısından ağıtlar, mezarlıklar, ağlayanlar, ağlayanların filimlerini çekenler: Renkli renksiz, kayan dağlar, yuvarlanan kayalar, motor gürültüleri, demeçler, demeçler.. ve resimler; Fıkret OTfAM nı bildığim Başbakana, Özel Kalem personelinı, başta Özel Kalemini şikâyet ediyorum. Yok eğer Başbakan emır verdiyse, Onu da, böyle felâketlerde dahı «oynna» başvurduğu için, necip Türk milletine şikâyet ediyorum. Başbakan Demirel, işin gerçek yönünü araştıracak ve açıklıyacaktır. Bunu yapacağına inanıyorum. alınsın, ürünü olmayana yardım yapılsın, B) Krediler konusu halledllsin, C) Bu kışı nerde olursa olsnn teçirelim, sonra deprem tipi ev mi yapılacak, başka yere göç mü edilecek.. bu sonra düşünülür. Bunları ilk günler yazdık, bazılarının ele alındığını, o yola gir dildigini görmekten de kıvang duyduk. BÖLÜM 1 Top. Albaylığa terfi eden Selçuk Ortakıcık, Tuğgeneralliğe terfi eden İstihkâm Oknl Kumandanı İzzet Atalay, Tuğgeneralliğe terfi eden Jandarıııa Subay Okulu Komutanı Necati tnoğlu, Tuğgeneralliğe terfi eden Orl.an Giirler. îzmir'de zarar İZMİR önceki gün Ege böl gesinde esen şiddetli fırtına ile sağnak halindeki yağmur. milyonlarca lira zarara sebep olmustur. Sergilerde bulunan çekirdeksiz kuru üzüm mahsulü sağnak halindeki yağmurdan, tarlalardaki pamuklar da şiddetli fırtınadan cok büyfik zarar eötmüslerdir BAŞBAKAN Başbakan Süleyman Demirel. İzmir gezisini iptal edip deprem bölgesine gitmekle iyi bir iş yaptı. Ancak şu var: Başbakflnlık Özel Kalem Müdürü, Başbakanı götürecek uçakla gitmek isteyen A.P. dışı parlâmento üyeleriyle bazı gazetelerin muhabirlerine «doğru» söylemedi, özel Kalem personeline müracaat edenler arasında ben de vardım. Bir memur, «Seni severim» dedi.. «Şerefsizim bu imkinsız, altı doktordan beşini götürebiliyornz, başının çaresine bak« Baktım. Ne var ki, ertesi günü sadece A.P.'H pariâmento üyeleriyle bir yığın gazeteci Başbakanla beraber deprem bölgesine uçtu!.. Şimdi şu var: Ya Başbakan Demirel, Özel Kaleme «Bunları allatın!» dedı. Onlar da şereflerini su gibi harcayıp buna alet oldular. Ya da Başbakanın etrafında, Başbakandan habersiz bir takım iş çevirenler var. Bu, bir değnek, diyelim.. İki ""tarafı da berbat... Bu gibi konularda hassasiyeti BÖLÜM 2 VARTO Varto'nun adı var kendi yok.. tsmi, acı bir yadigâr olarak kaldı. Biz insanları sevmıyoruz. Ne kadar çok aldatıyoruz.. Bunu marifet sayıyoruz. Hele yöneticilerimiz.. Varto'da yıllardan beri deprem olur. Deprem olunca şu son günlerdekı işler yapılır. Sonra her şey oluruna bırakılır.. Varto bu depremde de can ve mal kaybına uğradı. Artık bunun son olması için ne yapmak gerekirse yapümalıdır. Doğu insanlarını boylesine bozuk para gibi harcayan zihniyet, harita butünlüğümüzün bozulmasına yardım ettiklerinl artık anlamahdır. İlk günkü yazılarımızda belirttik, önümüz kış. Depremden canını tesadüfen kurtaran Doğulu yurttaş, kışın bilerek ölüme gidecektir. Bemşire Alınacak Ağustos 31 Cemazi.evvel 14 sh V. E. J 5.23;iJ.14 15.56 18.4520.20: 3.40 110.37] 5.28] 9.10| 12.00) 1.36] 8.52 Hastahanemiz için bir narkoz hemşiresi istihdam edilecektir. Ücret tatminkârdır. Hâl terciimesi ve bir fotoğrafla personel şefliğine posta ile müracaat edilmesi. EREÖLt DEMÎR VE ÇELtK FAB. T.A.Ş. GENEL tŞLETME MÜDüRLÜGO KARADENİZ EREGLİ ISPARTA Eğridır ilçesinin Boğazova vâdisinde bulunan elma bahçelerini istilâ eden binlerce saksağanla köylüler sıkı bir mücadeleye girismiştir. Zıraî Mücadele Müdürlüğü tarafından Cire, Yukarıgökdere, Te peli ve Eğridir halkma verilen 7 av tüfeği ve yeteri kadar mer mi ile köylüler bahçelerdeki saksağanları vurmaya başlamıştır. Öte yandan Ziraî Mücadele Müdürlüğünce bir saksağan ölü sü getiren köylülere 260 kuruş ll l' li Saksağanlara karşı savaş açıldı • BÖLÜM 3 YARDIM Prs. Bnb. lığa terfi eden Abdullah Öztürk, Py. Albaylığa yükselen İ. Öztfümüş, Hava Vb. lığa yükselen Osman Karadayı, Öğretmen Yiizbaşılığa terfi eden Bekir Acar. Depremden hemen sonra yurt içınden ve yurt dışından hemen yardım akını başladı. Bu yardım» lar organizasyon bozukluğundan dağıtılamadı. Depremin dördüncü. beşinci gününde bunu yazan gazeteler, tmar • İskân Bakanı ve bazı valiler tarafından tekzip edildi. «Varto'da hayat normale döndü. Çayhaneler ve seb* zeci dükkânlan açıldı» diyen ilgililer, hiç, ama hiç doğru söylemediler. Bu demecin gerçekle ilgisi olmadığı parlâmento üyeleri ve heyetleri taraiından bizzat yerinde görüldü ve tesbit edıldi. iMiuııımıııııuıııınımMiııııiMiumuıtu>ıiHiıııımıımmııııuııımıııııııı Basın (19610) 10137 TRT Ne lüzum vardj bu gerçek dışı beyanlara? Halk, ölülerini enkaz altındap. çıkarırken cep radyoları ban'gır hSSglr bagıriybrau. Bu demeci duySJ Varto'lu' şöyle dedi: «Bölükbaşı Osman'm hakkı varmış. Şu radyo bep yalan lâf ediyorj» I İ Belediye Başkmıımz Sayın işcan'a ikinci açık mektup Evvelce Çapa'da Millet Caddesi üzerinde Kan Merkezi karşısında Vidinli Apartunanı yüzünden Belediyemizl 582 bin lira gibi muazzam bir tazminat ödemeğe mahkum ettiren Mahir Çelebi adındakl müteahhid, bu defa aynı sokağın sol köşesinde yeni bir inşaata başladığını ve sokağımıza iki metreden fazla tecavüz ettiğini ve yaptırdığı derin hafriyattan so kagımızm tam ortasmdan beş santim çatladığını arz ve alâkanın Istirhamımız üzerine inşaat dur durulmuştu. Fakat kısa bir fasıladan sonra müteahbid efendinin mütecaviz vaziyette evvelce yaptırdığı temel duvarmı bu kerre Belediyemizce tatil ettirilen noktasındân kaçak olarak yeniden inşaatına pervasızca devam ettiğini esefle görmekteyia. Sokağımızın genişlemesi için aynı sokağın iç kısımlarmda inşa edilen apartımanlann arsalarından iki metreden fazla binalar gerî çektirilmek suretiyle inşaat ruhsatı verilmiş iken Belediyemizin bu hareketine tamamen tezat teşkil eden yukanda arz edilen müteahhidin aynı sokağın ana caddeden giriş kısmına iki rnetre den fazla tecavüz ve işgal edip sokağımızı arsasına Uatmak sure tiyle cadde kısmını daraltmıştır. İleride mütecaviz müteahhld tarafından yaptırılan binasının sokağımıza taşkın durumunun farkına vanlıp tashihi için istimlâk yapmak mecbtıriyetinde kalacak Belediyemizi de maddJ zarara sokacağı muhakkaktır. Binanın her katma iiç daire sıgdırabilmek İçin sokağımızı arsasına katan ve ne gariptir kl hiç bir makam tarafından bu tecavüzü görülmeyen, ileride de Belediyemizi muhakkak maddi tazmi natlara düçar edecek olan bu mütecaviz adamın bu hareketine blzzat zatı âliniz tarafından el konularak sokağımızı çarpuk, çur puk olmaktan kurtarmanızı Memleketimiz Kanun, nizam ve hükümleri adına istirham ederiz. Saygılarımızla.. İmzs mahfuzdur NE İSTENİYOR? Depreme uğrayanların çoğu özetle şunu istiyor : A) Ürfinleri devlet tarafından Kur. Albaylığa yükselen Rifat Kasnak. Tank Yüzbaşılığa yükselen Ahmet Termiyeci, Piyade Yözbaşılığa terfi eden Hikmet Medin, Tank Yüzbaşılığa terfi eden Orhan Çetinkol. Bu ne biçim sosyalizasyon ? Bizler SankBmış halkı ve köylüleriyiz. Sosyalizasyon bölgesine dahil olduğumuz veçbiyle rauayenelerin parasız yapılması gerekir Halbuki Sayın Büyüklerimiz zah met buyurup Sankamış Ocağını bir kerecik teftiş ederlerse içeri girince bir levha ile karşılaşırlar O levha şöyle diyor: Pansuman: 2.5 TL. Muayene: 5 TL. Eve gidiş: 15 TL. Daha daha neler, bu muydu Sosyalizasyon. Şımdi soruyorum, bu ne biçim Sosyalizasyon, S. S. Y. B. nerede, Türk milleti böyle mi kalkınacak. Bütün, ama bütün SARIKAMIŞLILAR Kuruluşundan bu yans okul ve öğretmenden yoksun olan köyümüze Devletin de yardım ile bu sene okul ve okuma odası yapıyoruz. Okulumuzun inşaatı bitmek i üzeredir. Öğretmeniroiz de tayin : edildi. Böylece çocuklarımız kar ; da, çamurda ve yağmurda uzak : köylerin okullarına gitmekten, ve lileri de meraktan kurtulacaklar. Ancak okulumuz yeni açıldığından araç. eereç bakımmdan tamtakırdır. Öğrenmek, okumak, okutmak istiyoruz. Fakat imkânlarımız çok yetersiz. Şehirde oturan kardeşlerimlzden kurulus ve okullardan okulumuzu kardeş seçerek yardunlannı bekliyoruz. Şimdiden teşekkür eder mutlu yarmlar dileriz 26/J/1966 Hasan VATAN Dereköy Mubtarj Cide Kastamonu Köy okııluna yardım bekliyforıız İstihkâm Biubaşıiığıııa terfi eden Tayyar Ozüçakoklar, Istilıkaın Albaylığa yükselen Abdulkadir Soyman. Tank Üsteğmenliğe yükselen Kaylıan Kayhan Zavallı TRT. Ne yapsın TRT? Bakanı demeç veriyor. Valisi demeç veriyor o da bunları yayıyor. Ama röpörtajcılan gerçeği daha iyi verebilirlerdi. Tabü bu, hele Hınıs'ta dövülmesine ramak kalan bir bayan röportajcınm üslubu, an layışı, kafasıyla, olamazdı. Depremden haber bekleyen Doğu'lu insanlar radyo başında beklerken, Başbakan Demirel'i getiren uçağın pervanelerinin döndüğünü, piste yaklaştığını, kapının açıldığını. Başbakanın göründüğünü, Başbakanın adımım attığını bilmem ne yaptığmı vermekle hiç mi hiç olmaz... KlZlLAY Kızılay. tepeden tırnajra araçlarıyla, anlayışıyla muhakkak değiştlrilmelidir, dörduncü günü lüks arabayla deprem bölgesina gelebilen büvük yönef':llerin veball büyüktür. Çadır isteyen lsteyene, yiyecek isteyen perişan Insauları azarlamakla, beceriksizlikleri örtmek olur mu? Kızılay geç kalmıştır. Kızılay düzensizlik içindedir, Kızılay amacından aynlmıştır. Kızılay yaralanmıştır. bu son depremle, elbirliğiyle Kızılay'm yarasi sarılmalıdır. Maliye Bakanlığmdan Hizmet Dışı Harb Gemisi Salışı Gemınin Adı : YAVUZ Bulunduğu yer: Gölcük Poyraz Rihtımı. Tahmini boş tonajı: (19500) Ton. Muhammen bedelı: (19.950.000, ) lira. Geçici teminatı: (611.750, ) lira. 1 Yukanda adı, bulunduğu yer ile tahmini tonajı. tahminî bedelı, geçici teminatı yazılı hizmet dışı edilmış YAVUZ muharebe kruvazörü, 2490 sajnlı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulüyle artırmaya çıkarılmıştır. 2 îhale 31/10/1966 Pazartesı günü saat (16) da Malıye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kurulu komisyonda yapılacaktır. 3 Isteklilerin 2490 sayılı Kanunun 3132 nci maddeleri tarifatı dairesinde hazırlıyacakları tekhf mektuplarını artırmanın açılma saatinden bir saat evveline kadar sıra numaralı makbuz karşıhğında Komisyon Başkanlığına vermeierı şarttır. Teklif mektupları 3 üncü maddede göstenlen saate kadar yetişmek üzere iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir Bu takdirde dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması, isteklinin ismı ile açık adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun yazılması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 4 Ihaleye girebilmek için 2490 sayılı Kanunun 2 ve 3 ürcü maddelerinde yazılı şartlan haiz olmak ve artırmaya girecek yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerin, bu ksnunun 3 üncü rr.addesinde ve şartnamenin genel şartiar 3 üncü maddesinin a. b, c fıkralarında yazılı belgenin ve geminin harice ihracı lisansa tâbi bulunduğundan, ihraç lisansı için Ticaret Bakanlığından alacakları ön müsaadeye ait vesikanm teklif mektubu ile birlikte Komisvona tevdi edilmesi sarttır. 5 Gemi Gölcük Deniz Üs Komutanlığına müracaatla görülüp tetkik edilebilir. Geminin boyu, eni, derinlıği, üzerinde mevcut tahmini malzeme miktarları sarttıameye bağlı durum raporunda gösterilmışür. 6 Bu ışe ait şartname ve eki (50) Türk lirası karşılıgında Maliye Bakanlığ, Millî Emlâk Genel Müdürlüğünden, ve tstanbul, İzmir Defterdarlıkları Milli Emlâk Müdürlüklerinden almabilir. î Gemi hakkında fazla malumat alınmasma lüzum gördükleri takdirde, a) Türkiye'de mukim 6zel ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığı MilH Emlâk Genel Müdürlüğüne, tstanbu! ve îzmir Defterriarlıkları Millî Emlâk Müdürlüklerine. b) Hariçte mukim özel vt tüzel kişilerin, Türkiyedeki mümessilleri vasitasiyle veya Amerika, tngiltere. Fransa. Batı Almanya. ttalya. Japonya. Holânda ve Kanada Hükumetleri nezdindeki Elçiliklerimize müracaat etmeleri lâzımdır. (Basm 19477 A. 11363/10151). SAĞLJK Depremde en parlak notu sivil ve askeri saflık örgütleri almıştır. Olaydan hemen sonra arabalarını devirerek deprem bölgesine süratle gelen sağlıkçıları na kadar kutlasak azdır. Ama serumları azmış, enjektör yetersizliği varmış, hastabakıcılar Muş hastahanesinde hastalara «Aman na pis insanlarsmız be» diye çıkışıyormuş, bunlarm sözü bile edilmez, sağhkçılann insan üstü çabalan felâketin acısını azaltmıştır. Kıbrıs'ta eşi ve çocuklan banyoda katledilen Binbaşı Nihat tlhan'ın kurduğu o seyyar hastahane askerî sağlık örgütünün ne denli oluralu işlediğine en güzel örnekü'r. Bayan Yetkiner'in ölüsü başmda kardeşi ve komsulan ağlıyor. İlk Okul öğretmenlerinin Kaderi Bizler 79 yeni mezun. öğretmen Okulunun muhtelif şehirlertnden bitirerek Bingole tayin olduk. Temmuzun son haftasında tayin emrimizi alarak vazifemizin başına gittik. İMillî Eğitîm Müdürlüğüne giderek ekserimiz MUdiir olduğumuz için, makam maaşlarımızla 472 TL. bordro imzaladık. İçimizde ailevi durumu ivi olan iiç dört arkadas vardır. Diğerlerimiz burada alacağımız maaşla geçinmek zaruretindeyiz. Ben de bu kervanm sakinlerindenim. 1 Ağustos geldi. Millî Eğitim Miidiirlüğünden maaş almaya gittiğimizde hayretle gördük ki imzaladığımız maaş yerine climize 293 TL. verdiler. İlk maaş olarak elimize para geçtiği için. sevinçliydik, Pakat Öğretmenler lokalinde buluştuğumuz diğer arkadaslar masa Üzerine paralarını koydular. Bir kısmımız 335. TL. almıştı. Hepimiz aynı şartları havi öğretmenleriz. Bu fark nedir? Emekli aidati olarak ilk vazifeye başlama keseneğini kabul ediyoruz. Fakat aradaki bu fark için bize bir de Sosyal l'ardım Bakanlıği için bir kesenek söylendiğinden başka, bir tek açıklama yapılmamiştır. Esasen aldığımız para ancak boğaz tokluğudur. Lise mezunu olarak 20 lira aslî ile vazifeye başlasak bunrian çok almamız gerekmez mi? Bizlerle kim İLGİLENECEK!? Haklarımizı kim arayacaktır? İstanbula ailemin yanına 150 TL. para ile dönünce annem hayretler içinde kaldı. «Onbir yıl okumanın karşılığı, emeklerimiz bu kadar az mı takdir edildi.» demektedir. Kesilen paralaıımu ne oldu, niçin eksik para aldık, niçin tayin emrimizde harcirahımuı, gittiğiniz yerden alacaksınız, denildiği halde harcırahı alamadık? BİNGÖL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VEYA İLGİLİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAS 79 öğretmen adına SORUYORUZÜ! | Millî Eğitim | Bakanlığının = dikkatine PEŞINATSIZ 100 LİRA TAKSITLE BUZDOLABI Saüşı lusa bir müddat daha devam ediyor. j§ 195Î yılından beri Kadıköy Kız E Lisesinde Almanca tedrisatma yer S verilmeıniştir. Orta kısmı olmıyan = Kız lisesine Kadıköy Ortaokulun5 dan mezun kız öğrenciler kaydol= du. E Kadıköy Ortadan mezun, evleri 5 Kız lisesine çok yakında olduğu E halde Almanca okuduklan için o = öğrencileri Kadıköy Kız üsesi AlH manca tedrisatımız yok. diyerek S almazlar. 3 Evleruün yanındaki lise dururE ken biz veliler maddî, mânevi bir S çok müşküllerle uzak mesafelerŞ deki liselere birkaç vesaitle çocukS lanmızı göndermek zorunda bıra5 kılıyoruz. 5 Halbuki Kadıköy Orta okulun~ da lngilizceye tehacüm vaı, diye E öğrencileri kur'a ile Almanca ve E Fransızcaya verdikleri yıllar olS muştur. S Lisesinde devamı olmıyan bir E lisan orta okuldan da kaldırılma• lıdur, veyahut liseye de Almanca • S konmahdır. S Bu derdimizi kim anlayacak ve 5 kim halledecek. (İmza mahfuz) C İMZA VE ADRES C MAHFUZDUR ^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIMUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllr. SABRi AC&RSOY MAĞAZALAHİ Yıldız 957/10175 Tophane, Boğazkesen Cad. 155174175 Tel: 49 18 76 YARIN Türk Ordusu Basm PTT THY Genel Müdürler, vs. Amasya Eryafağı Satın Alma Komisyon Başkanlığından Aşağıda cins ve miktarları yazılı On kalem yiyecek maddesi karşılannda eösterilen tarihlerde kapalı Zarf usuiü ile ihalesi AMASYA er gazinoE1Jnda yapüacaktır. Bütün kalemler bir talipliye ihale edileceği gibi ayn taliplere de ihale edilebilir. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel Komisyonda kabu! edilir ve geri verilmez. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve Şartlar ANKARA, İSTANBUL Lv. Âmirlikleri ile Komisyonda görülebilir. C 1N81 Miktan PUâvlık pirinç 50.000 Kuru fasulye 80.000 35.000 Nohut Kırmızı Mercimek 25.000 30.000 Yesil Mercimek 60.000 Makarna 30.000 Şehriye 15.000 Domates salçası 90.000 Patates 70.000 Kuru soğan Tahmini bedel Lira Kuruş 190.000 200.000 Geçici teminatı Lira Kurnş 10.75u 14^00 4.137 4.376 3.712 8.000 4.625 2.812 4.62b 5.625 50 60 50 50 Ibale günü ve saati 791966 1100 791966 16.00 891966 11.00 891966 16 UO 891966 16 UU 991966 1100 991966 11 UU 991966 16.00 129J966 1100 I2919B6 16.00 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9. 10. 57.750 62.500 49.500 135.000 67.500 37500 67.500 87.500 1343 (Basın 19134/1'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog