Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

31 Ağustos 1966 CUMHURÎYET ••••••••••••III** • • • • • • • • • • • • • • • a •••••••a • • • • • • •» > • • • •• • • • • • • • ' • • • « İ M M l« a c £ •Ull tSS» ReTVMfffl i]U>n:n:::::u:::::n:::n:::::::::n::::::::::::::::::::::::::n:::uK::K:::M:::::::::::n::::::::::: D U I I I 1 :ü:::::::::::::::::::::::::::::;n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Dr.NO : HflMDULLIlH SÜPHI TUNRlfiVER'in Romanya Başvekili bu seyahat ten istifade ederek Türkiye ile memleketi arasında tamamen halledileraemiş ba^ı meseleleri bir tesviye şekline bağlamak ve bazı yeni meseleleri de ortaya atmak ve konuşmak istiyordu. Bir akşam, Ankara'da o zaman Başvekil olan Celâl Bayar'ın e vinde toplandık. Hariciye Vekiii Tevfik Rüştü Aras, Umumi Kâtip Numan Menemencioğlu, ben ve Hariciyeden Cevdet Delğer, Umumi Kâtibin muavini olarak bu içtimada hazır bulunduk. TEVFtK RÜŞTÜ'NÜN KONUŞMASI Tevfik Rüştü Aras, müzakere edilec^k mevzuların kısa bir teşrihini yaptıktan sonra sözü Nu man Menemencioğluna verdi. O da iki memleket arasında Balkan meselelerinds mevcut görüş tirliğini tahiil eder, teyit eder bir izahtan sonra muailâkta kalmış tiearet ve muhaceret meselelerine temas etti. İki memleket arasında mübadele hacmindeki fark lardan dolayı tesviye edilememiş alacak, verecek meseleleri de gözden geçirildi. Ayrıca, Hariciye Vekilimiz bir d» muhaceret işlerini kolaylaştıracak bir bankanın teşkil edilmesi fikrini ileri sürmüştü. Toplantı nihayet bulunca Vekilimize dedim ki: « Uzun vâdeli işleri tamamen bir tarafa bırakmanızı ve bir iki ay zarfında halledilmesi mümkün olan işlerle meşgul olmanızı ortadaki müşahedelerime binaen sizd^n rica ederim. Çünkü yeni intihabatta Tatarescu, eka!liyette kalacak ve uzun vâtieli ışler bu suTetle kendi kendine sukut edecek, acele ne koparabilirsek, onun bize çok dost olan elinden ne alabilirsek onu elde etmeğe çalışmalıyız» Bu esnada yanımıza gelmi? olan Umumi Kâtip muavini Cevdet Delger, benimle beraber Vekilin şu sualini işitti: « Demek Romanya'da iktidar mevkiinde bulunan bir hükumetin intihabatı kaybedebileceğini düşünüyorsunuz?» TATARESCU. BC tNTÎHABATTAN MAĞLÜP ÇIKACAK Sadece, « Evet» dedim. «Tahminim odur ki, Tatarescu, bu intihabattan mağlup olarak çıkacak.» Ziyafetler, nutuklar, Atatürk'ün yanmda sabaha kadar devam e 25 • IMIIItM.tMlllM> •••*****•••••••••*"•••••••••••••«••:•••••••••*••••••*•• IIIMIMIMUMIIM • E ÖNCMLİ »I»? PÛŞÜMMEM Elif hanııtı K*ouue «MM«««MI<»MII*«HMt< • ••••'•••' •••••*«•« « ••••••••••* •••• •••••» *•••••••••••••• ••••* * * * *«•••••••••*••••••«••••••••••••••#•••••••••••••••••••• den hasbihallerden sonra hep beraber Bükreş'e avdet ettik. fntihabat oldu ve Tatarescu iktidar mevkiinde ve Kıralın büyuk itimadına rağmen intihabatı kaybetti, niçin bilir misiniz? Çünkü Demir Muhafızlar, birdenbire birçoklannm tahmirıini tamamen geçen bir hamle ile Mecliste (?....) sandalye elde ettıler. O halde Kıral ne yapacaku? Ya Kodriyanu gibi yarı mec zup Yahudi düşmanlığı galiz, hç bir ölçü hissinden mahrunı, son derece cahil bir nevi siyasi ve dinî tasavvufa kapılmış şuur suz ve çok tehükeli bir gence ik tidarı teslim edecek, yahut bu tehlike karşısında cesaıetf bir karar ile din takibine dar mil liyetçiliğe ve körü körüne Al man taraftarlığma yollan kapa mak için halk üz»rinde tesiri gö rünen bu cinsten bir programın mürevvici olan başka bir züm reyi iktidar mevkiine dâvet e decekti. O. hiç tereddüt etmedi. Çok yakışıklı, kadınlar üzerinde çok müessir, papazlar arasında taraftarlan olan, gençleri kendi ne bağhyan, mektepler âl»minde binlerce mürit edinen Kodriyanu'ya karşt Goga ve Kuza is mindeki ihtiyar politikaeılan yanına çağırdı ve hükumet teşkilini bunlara teklif etti. Goga Başvekil oldu, ben An kara'ya şu telgrafı çektim: « Goga hükumetini Kıral şahsen tutmaktadır. Fransız, Ingiliz ve Amerika gazetelerinde onun programını tamamen benimsediğini gösteren beyanatta bulun du. Fakat Goga hükumeti bir ay dan fazla iktidar mevkiinde kalamaz. Çünkü onun ve Kuza'nın hiç anlayamadıkları bir sebep, Yahudilerin Romanya mali mü • esseselerinde, iktisadında ve yük sek sanayide elde ettikleri müs tesna nüfuz ve selâhiyet bu mem lekette umumi bir hmç vücude getirecek ve Goga hükumeti mfv kiini derhal terketmeğe mecbur olacaktır.» Bu telgraf Ankara'da mutad olan makamları dolaştıktan sonra Atatürk'ün sofrasına gitti. O rada bizzat kendisi okudu, ve dedi ki: « Bir ay kaydını çok hatah buldum. Bir hükumet iktidar mevkiinde altı ay alsa, bir sene ••< ATATÜRK. TELGRAF1M1 OKUYOR BÜYÜK tSKENDER'ÎN kalsa, hattâ iki sene kalsa çok dayanamamış demektıt Bu kâfi NEZAR1 gelmiyor gibi miıddeti daralta da «Siz büyük Iskender'in nereralta bir aya indirmesi bana mes de gömülü olduğunu biliyor mulekî ihtiyata karşı biraz tedbirsunuz?» sizce bir hareket gibi göründü.» Bir an düşündü. Atatürk haklı çıktı. Goga hü «Hayır» dedi. Ben izah ettim. kumeti bir ay yerine bir ay on «îstanbul'da Eski Eserler Müzedört gün iktidar mevkiinde kalsinde Büyük İskender'e atfedidı. Ben yanılmışım. O bahsettilen bir lâhit mevcuttur. Bazı âğim hmç, Romanyayı gümrükter limler bunun Makedonyalı Fade, köy pazarlannda, bütün titihe ait olduğunu, bazılan is* earet ve sanayi âleminde haki katen felce uğrattı ve Transil • onun generallerinden biri için ya» pıldığını iddia ediyorlar. Zaten vanya'nın yetiştirdiği büyük, mil bu lâbidin bulunuşu sırf bir te" lî şair iktidar mevkiini terketti. sadüf eseridir Yoksa kimse oBelki çekilışinin kendi üzerinde nun nerede gömülü olduğunu hâsıi ettıği çok acı teessür neticesi olarak. hattâ vefat etti. bilmiyordu. Hattâ bugün de bilmiyor demek doğrudur.» *** Muhatabım bu tarzda başlıyan NE VAR, NE YOK bir konuşmanın bizi nereye göBeş altı ay kadar süren bir türeceğini derhal düşündü. Ben ikinci bir sual sordum: ayrılıstan sonra Hükumet MerANİBALİN MEZARI kezine döndüm. Bu sırada bir çok siyasî vakalar olmuş. Dün«Anibal'in nerede gömülü olyanın dikkati, artan bir merak duğunu biliyor musunuz?» ile kötü ihtimaller karşısında Tereddütsüz, rahat rahat, derinleşen, büyüyen bir endişe«Hayır» dedi. Onu bu bilmeye düşmüştü. mezlikte yalnız bırakmamak için derhal ben de. Memleketin hizmetleri büyük, eBilmiyorum» dedim. «Rivaşahsiyeti, mevkii büyük tanınyetler çok, tspanya'dan geçerek mış bir adamıyle karşı karşıyaordusunun zaferini Roma kapılayım. O bana sordu: rma kadar getiren bu Kartacalı cNe var, ne yok?» Ceneral çok dayanıklı bir şöhretSualiniz çok geniş. Buna cete maliktir. Hakkındaki bir çok vap vermek zordur, nerede ne masallardan biri onu Bursa Hüvar, ne yok? Avrupa'da mı. Balkümdan (Pruzas)'a iltica etmi» kanlarda mı, bizde mi? Cevabı gösterir. Oradan nereye gitmiş, verebilmek için vuzuha muhtaciddî olarak malum değil. Africım neyi soruyorsunuz?» ka'lı Ceneralin Gebze'de kendi O, birdenbire daracık bir çer başına sivrilen bir servinin alçeve çizdi. tında memleketinden uzak, devrinden uzak mezarı efsaneler» «Bizde ne var, ne yok. Ortakarışmı» yatıyor, zannını uyanlıkta ne var, ne yok?» dınr. Onun da belli başlı bir yeAnladım ki daha ziyade içerıri yoktur.» deki cereyanları, dedıkoduları anlamak istiyor. Muhatabım, «Evet» dedi. Izin istedim, «buBen ona dedim ki cmüsaade na benzer bir kaç sual daha soeder misiniz size cevap vermemi racağım sabrmız var mı?» biraz sonraya bırakarak ben si«Bekliyorum» dedi: ze bir sual sorayım?» «Sorun.» (Arkası var) konu ve resim: Ayhan Başoğlu KİZILKÜLE AYSE İLE '\^ • • • •• • »• • • • • » • • » •>••••••••••••< İ L Â JS • • • >••••••• • Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden: 1 335.502.66 lira keşif bedelli Kayaş Ortaokulu ikmal inşaatı işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi Rereğince kapalı zarf usulü ile eksütmeye konmuştur. Eksiltme 19/9/1966 Pazartesi günü saat 15.30 da İskitier Caddesı Bayındırlık Müdürlüğü binuındaki Komisyon odasında yapılacaktır. .„ •' , , ' 3 İste'kliler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 4 Geçici teminatı: 17170.11 liradır. 5 Eksütmeye girebilmek için: a) Kanunî geçici teminatır.ı, b) 1966 yılına ait Tiearet Odası vesikasını, c) Istekliler Bayındırlık Bakanhğı eksiltmelerine iştirak talimatnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde Bayındırlık Bakanlığmdan alınmış olan en az bu işin keşif bedeli kadar tutarlı ve bu 15 öneminde (C) grubundan Müteahhitlik karnesıni, plân ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt beyannamelerini eksiksiz şekilde dilekçelerine ekleyip Ankara Valiliğine müracaat ederek Vilâyet Evrak kalemir.den tarih ve numara aldıktan sonra 14/9/1966 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirerek Yeterlik Belgesi almaları. 6 İsteklilerin Eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırhyacakları tpklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale günü ihale saatinden 1 saat evveline kadar Komisyon'a makbuz mukabilinds vermeleri. 7 Telle müracaat ve postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. (Basın 19570 A. 11456/10157) • İS SAATİ VtCKİVU* ÖVtEAPT»tAPTS4U ButCJP • • • • • • • Tavsiye mektubu rica etnıiştiniz, değil mi benden? Cesaretinize hayranun, çünkü bilirsiniz ki b^nim prensipim doğruyu söylemektir. 32 Bir Sovyet ajanı yakalanır yakalanmaz, derhal bir nota ile Sovyet Elçiliklerindekl, ticatet tenuilcilikleılndeki TJ. SOV yet personelinin azaltılmannı talep etmelidirler. Bu bizim açunız dan kartşıklık yaratacak ve netlcede espiyonaj faallyetlerimize, ge çici de olsa, bir set çekecektir. SOVYET ELÇtLİKLERİNDE GBU VE KGB AJANLARI: Elçiliklerdekl KGB ajanlaruıın nisbetlnl vermlstim. Bir Sovyet konsoloslnğunda îse personelİD he men yüzde yüzü KGB dendlr. bir veya iki GRU subayı da dahil. GKU bile (Dışişleri Bakanhğı bir tarafa) bazan kendi subaylanna, ajanlanna, konsoloslukta yeter derecede mevkl bulamaz. Bütün yerler KGB tarafmdan kapılmıştır... 4NKA PA'ıln PENKOVSKİ O. PENKOVSKI T. PARLA • • • • • • • • •• •»»»• • »» • • • • • • • » • »»»» • •» •••»»»• 789 gun şekilde istihbarat görevierinl ha yüksektir. ABD'deki şoförler tan'ı kullanarak. Pakistan Hilden biri Sovyet donanmasmda kı distan ilişkilerini nasıl baltalayüklenirler ve ifa ederler. mak istediğine dair bir örnek îran'daH Sovyet Hastahanesi Al demli yüzbaşıydı. bay Makarov bile istihbarat subaKadmlara GRU'da yalnız sekre vereceğim: yıdır. Makarov, Kirov Tıp Akade terlik, daktiloluk ya da harekât Eylfll ve EkJm 1961de Mareşal misi mezunndur. Başka bir arkada ile ilgili olmayan başka işler ve Sokolovski genişçe bir kıdemli şun, Albay Yançenko da Gine'ye rilir. Yalnız birkaç tanesi vardır subay gurubuyla birlikte bir Af gazete muhabiri olarak gitmişti. ki İllegal'ler Dairesinde veya SaYançenko GRU'nun stratejik istih botaj ve Yıkıcı Faaliyetler Daire ranistan gçzisine çıkmıstı. Gezi barat subayı olup hep Tass hüvi sinde görevlidirler. Aakerî Siyasî nin amacı Afgan Silâhlı Kuvvet Akademide öğretim üyesi olan bir lerinin, askerî kabiliyetini ve ayeti ile çalışır. Eskiden bütün askerî ataseler kadm vardı. Ama kardeşinin idam teş gücünü artırmak üzere yaotomatik olarak, Elçiliklerin GRU edildiğini gizlediği anlaşılınca der pacağımız plânlara ne derece ha rezidenti idiler. Bu usul artık de hal görevinden uzaklaştırılnnştı. zır bir durumda olduğunn ince ğişmiştir; çünkü raeydana çıkarılŞn sıralarda Hindistan'daki is lemekti. Plânlar, Afgen subaymalan çok kolay oluyordu. Şimdi tihbarat faaliyetlerimiı büyük lannın Sovyet askeri oknllannBir elçilikte KGB'Iiler, bütün di Elçilik rezidenti görevi normal o güçlüklerle yürfitülmektedir. Bu da esaslı şekilde eğitimini olğer personeli, hattâ bizi bile gözet larak sivil hüviyette bulunan baş nnnla beraber ajan toplama ve dngn kadar, çok sayıda Sovyet lerler. Memurlann yaptıklan alış ka birisine verilmektedir. Bu, El ajan sebekesiyle temaı devam askerî fiğretmenlerinin Afganiı verişi, nasıl yaşadıklannı, hayat çinin kendlsi, müsteşar, bas kâtlp etmektedir. Belll bir süre için »eviyelerinin maaşlanyla orantılı veya üeüncü kâtip olabllir. Tabii harekât dondnrnltnnştnr. Tek tan'a gönderümesini öngörmek olup olmadığını, nerelere ırittikleri askerî ataşe gene GRU «ubayıdır, rar başlama isareti gelir gelmez teydi. Paklstan'a karşı girişileni. hangi doktorlara muayene ol ama rezident değildir. Bu yeni teş ajanlarımız güratle faaliyete ge cek mfltterek bir harekât için duklaruu, kimlerle düsüp kalktık kilât tarzı GRU'ya elçilikte fazla çeceklerdlr. Bu arada ajanlar en nygun bir zamanda Sovyet larmı, ne kadar içkl lçtiklerini, ah dan bir GRU ajanı bulundurma fır para ve teçhizat bakımından tak birliklerinin Afçaııistan'a gönlâki durumlarını vs. yakmdan tâ satını Termiştir. Rezident genellik viye edilmişler ve yeni adayla derilmesi ihtimali de görüsme kip eden KGB, çoğu zaman kimin le bir albay veya generaldir. rın hazırlanmasın» öntra veril konusn idi. Sokolovski ayni zane söyledigine bile dikkat eder. Kı Askerî atas«ler SBKP Merkez nıiştir. Hem GRU hem de KGB manda muhtemel füze mevkileri saca, bir elçilik memurunun, dlp Komiteai'nin 22 ocak 1951 tarihll Hindistan'd» iyi ajanlar» sahip olarak kullanılabilecek sahaları Iomatm veya GRU ajanlarının, ha özel bir kararnamesi ile reıident tir. Her iki teşkilât da Nehrn'. tesbit etmek üzere görevlendiyatındaki bütün özellikler KGB'ce görevinin dışında bırakılmiflardır. yn, hfikflmetini, siyasî ve diplo rilmisti. Bu sahalarda topoğrabillnir. Bn arada biz de GRU olaGRU ve KGB ajanları da dahil matik davranışlarını dikkatle fik ve istihkâm çalışmaları darak KGB yi kollanz. GRU'daki a bütün elçilik personelinin şahsi gözlemektedırler. ha sonra yapılacaktı. Afgan ordamlanmızdan hangilerlnin KGB mektupları, Szellikle zevcelere ya Pakistan, Hindistan kadar dnsanan silâhlan kısraen yenile , ile ilişkileri oldağunn ve enlann zılanlar, içinde emirlere aykın blr | hesabma muhbir olarak çalıjtifı şey bnlunmaması maksadiyle gon dost bir memleket sayılmadığı necek ve aync» teçhizat yardıderilmeden önce özel görevliler ta için, labotaj ve yıkıcı faaliyet tnında bulunulacaktı. ru öğrenmeye uğrajınz. ' GKU ve KGB'nin dışardakl bü rafından okunur. En basit »eylere lerde bulunmak üzere görevlenBir taraftan da snbaylarından tün Sovyet temsilcilikierinde adam bile kuarlar. Meselâ, personelin dirilmif ajanların jsayuı bn mem Ian vardır: Birleşmiş Milletlerde, çok iyi gıda aldıklarını, etin ve lekette daha çoktnr. Daha ben bir grup Afganistan üzerinden göndermek Tiearet Temsilcilikierinde, Tass ve sütün bol olduğunu, her gün süt Pakistan kısmında çalışırken o Pakistan'a ajanlar Aeroflot (1), «centalannda, Tlca içebildiklerini yazmak yanlış sayı radaki sabotaj faaliyetlerinin hazırlıklarıyla raeşguldü. Bu ret Gemilerinde, v.s. v.s. GRU su lır; çünkü anavatana yazılan mek plân ve hedefleri hatırdı. Halk kimseler görünGşte Hint ajanlaiçin rı gibi çalışacak, ama pek tabiî baylannu bazılan yüksek öğrenim tuplarda, Sovyetler Birliği dışında arasında panik yaratmak yapmamış olmalarına rağmen, ço her şeyin bol olduğundan bahse su kaynaklarının, barajların tah Sovyet Istibbaratına hizraet eğu mühendislik veya diğer bilim dilmemelidir. Ne lüzumu var? Bu rip edilmesi, içme suyunun ze deceklerdi. BSytece ORU, Hinsel konnlarda Batılı yetkililerle tar nun gibi önemsiz şeyler, yazmadan hirlenmesi v j . kararlasbrılmif distan'ın Pakistan aleyhine catışmalara girişecek derecede kül da olur Bu gibi hallerde mektu tı, Aynı zamanda bütün bn »a snsluk yaptığı intibaını ayandıHint'liler tür sahlbi kimselerdir. GRU'da bi bu yazana gelecekte daha tedbirll botaj faaliyetlerinin rabilecekti. limsel sabada yetki sahibl kişile davranmasını ve karısını da ikaz ve Araerikalılar tarafından yaetraesi için bir ihtar verilir. pıldığını ifade eden propaganda rin azlığı dolayısiyle Sovyet bilim (Arkası var) Pa?nndan yardrnı görürüz. Bun Dışardaki GRU subaylarına ayrı malzemesl basılmıştı. Bn, de yine SBKP Mer Ian tısrtlann soförleri de gene GRU kistan ile Hindistan aratındaki (1) Aeroflot Sovyet Sivil Havaitesi direktifleriyle sağ istihbarat subaylandır. Hattâ bazı gerçinliji artıracaktı. Sovyet Hükftmetinin Afjanit cılık Şlrk«ö, ıseler tâllmatımna ııy lannın rütbeleri blnb»|i v«ya da SAT1Ş İLAN1 boynuna geçirilen, gece dısarıda kalan efyanın üzerinJ kaplıyan. bir emir. 8 Blr soru edatı, bay*nların karsılarındakilerden sakladıklan. 9 VUcutta görülürse şüpheli bir ur olabillr, vaktiyle «nualhn» lâkabı ile anılan eski edebiyatçılarımızdan biri İsfanbul Deflerdarhğından: Adet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C insi Dosya No: 296/9982 Kıymerl 22 38 34 27 53 45 No. lu telefonlar 5.000. Çelik Masa Nurmetal marka 1.500. Çelik dört gözlü ttejer 400. 6 gözlü büyük boy çelik etejer 1.500. Beyaz zemin üzerine çizgili vinleks koltuk 300. İki kapılı gri renk tahta dolap 100. Ufak telefon etejeri çelik 150. Üzeri camh büyük boy tahta masa 250 Siyah cilâlı etejer 500. Portatif saf brakür 500. Perfehta marka büyük boy otomatik bıçak gri renk 25.000. Yekun 35.400. ITUKARIOAN AŞAÖIYA: 1 Dünyada sade kendi çıkarını düşünme huyu. 2 Yurdumuzda bir bölge, tekme atıs bareketL 3 GUreşçi sortu. nota. 4 Birinci Genel Savaş sonunda müttefikler taraiından bir Orta Avrupa memleketine zorla imzalattırılmıs olan andlaşmanın yapıldığı yer yüzünden aldığı ad. 5 Fakat, SOLDAN 8AÖA: bir miisiki aracı. « 6 Bir harıin 1 Geçenlerde hâtırası anılan ve okunugu* muhaNevsehir çevresinde yatan bir zatın •ebeci. 7 İki kurmue olduSu yolda yurüyen. 3 mânalı ve dokuİplüt yapma çabasma glrismemek. naklı lâf etnıe 3 Tatlı ve hafiı rüzgar (Osmanlıişi. «baş» ın yaca), stlecek zaman. 4 Öldükten rısı, çevrilince sonra tekrar dünyaya galme işi («ki açların dört göz. dinl tertm), blr takı. 5 İleriye doğru süren, beyaz renktekl yerleş OOnkü Dalmatanın le beklediklerl bellrir. 8 Tesir mi] Jtalmıt tesir. anUmına iki söz. balledUmlt »ekU ve baskı belirtisi. 9 «Çift sayıda 6 Kuzey Avrupada vaktiyle özgür müsaade koparmıs kişi»» mânasına iken simdl Hus idaresi altındaki bir iki söz. memleket. T Daragacında «uçlunun Vergi Dairesine olan borcundan Btürü Ankara Cad. No. 40 sayılı mahalde tahtı hacze alınan yukarıda cins v« evsafı gösterilen eşyanın 79.1966 günü saat 14 de mezkur mahalde 6183 sayıü âmme aîacaklarmm tahsil usulü hakkındaki kanun hükümlerine tevfikan ve pesin para il« satılacağı ancak verilen bedel tesbit olunan değerin % 75 inden aşağı olduğu veya hiç aJıcı bulunmadığı takdirde ikinci satışının 14.9.1966 günü ayni saatte ve ayni mahalde yapılacağı ve fazla malumat almak isteyenlerin Hocapasa Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. (Basın 19485/10156) RAKAMLI BULMACA İstanbul Üniversitesi Reklörlüğünden: Üniversitemiz Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araftırma Enstitüsü Balıkçılık ve Süngercilik binası inşası için Istimlâkine lüzum görülen menafi! umumiye kararı alınrruf, tasdik edilmiş bulunan İmroz Ecesinin Kaîe Köyü Pisara mevkiindeki 27 zeytin ağacını havi 2778 M2 tarlaya Takdiri Kıymet Komisyonunca 8334 lira kıymet konuhnustur. Keyfiyetin 6830 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi hükmüne tevfikan ve tebliğ yerin<! kaim olmak üzere ilân olunur. (Basın 19557/10153) OOnkO oaımacmniB aalledUmt* tokt NASIL HALLEDİLECEK? rnkandak) rakamb bolmaeada Sftdse* • Can* «nahtat (Ipaonı *• « lao* «UDUÇ rmrdıt Bo» •lao U ksraalD ıçln» I den #"» Kaflaı ayguo oıreı raRan «orarat ve toplama çarpma c'kıırtrna bölmt ısarer|erine dikkaı ederek «oldan tafa »• fukarHJaB «qat<y« bolmsirart» ionoçlan bulunoz. Biraı <r»krlnW alıı «mrn boj raktrntzı hojça geçlrmis oiorsunn»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog