Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 31 Ağustos 1966 SAHtFF ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABIRLERIMIZ hadiseleraras Güney Vietnam ordusundan kaçanların sayısı 170 bin Kısaca..| 0 CHİCAGO Chicago'da zenei hareketlerine karşı yürüyoşler düzenliyen, Amerikan Nazi lideri Lincoln RockweII polis tarabndan tevkif edilmiştir. • MOSKOVA Endonezya Dışişleri Bakanı Adam Malik, resrnl bir zlyaret yapmak üzere, 6 Eylülde Moskovaya gelecektlr. • SAİNT LOUİS Mc. Donnel Aircraft Corp. fabrikalannın yetkililerinin açıkladığına göre, her türlü zırhb aracı delebüccek bir silâh yapılmıştır. 0 LOS ANGELES OnlÜ flHm yıldızı Nathalie Wood arabasma çarpan bir şahsı, devriye po lisleriyle beraber kovalacüktaa sonra yakalamıştır. • PARİS lnterpol teşkflitının 35 inci genel kurul toplantın 98 memleketin katılmasiyle bngün Bern'de başlıyacaktır. 0 BATI BERLtN Doğu Alman sınır muhafızlan, Batı Berlinden doğuya yüzerek geçmeye çalışan bir Almaıu vurmuşlardır. • NEW YORK Roswell Park Ensiitüsönden bir yetkill. ban fflitreli sigaralarm, füitresiılerden daha faıla zararb olduguna açıklamıştır. • STOCKHOLM tsveç Ceaaevleri Genel Müdürünün açıkladığına göre, masraiı kendilerine ait olmak üzere, mahkumlar aileleri ile beraber yaşıyabileceklerdir. DIŞ HABERLER SERVİSt ietkong'a karşı Amerikan ordnsumın refakatinde çarpışan Güney Vietnam askeri knvvetlerinden lki yılda 170 bin Hsd kaçmıstır. Bonlardan bir tasmmm VietkongJa Utica ettiği ve Amerikahlara karşı çarpıştığı bfldirilmektedlr. ^^ Bu durum karşısında Kao Kl'nln çıkarmayı öngördüğü yeni ta nun, ftdi flrar vak'alan için asgarl beş yıl hapis cezasım öngörmektedir. Harb sahasından kaçanlar müebbet hapse çarptırüacak, kaçak asker komünistlere katıldığı takdirde, idanı cezasına uğnyacakür. Öte yandan New York Tlmes gazetesl, Vietnamdaki aavaşan ALİMA, ( M ) merikan askerlerinin sayısının 600 bine çıkartılacağını bildirmişili'nin başkenti Santiago'y» giderken uçağı kısa bir süıe tir. için Lima'ya uğrayan Birleş Bu kararuı uzmanlarm tavsiya miş Milletler Genel Sekreteri sine uyularak verüeceğinl «tahU Thant hava alanında bir k o min» şeklinde bildiren gazeteye nuşma yapmıştır. Thant bu ko göre, Amerikalılann artışı, hünuşmasında Vietnam «avaşının cTimlann şiddetlenmesini sağlıya Diinya barışmı tehlikeye düşürcaktır. düğünü ifade ettıkten sonra sun Amerikan ordosanun bütün lan »öylemiştlr: mevcudu halen 3.100.000 dir. Bu arada Temsilciler Meclisi «Vietnam'daki çarpışmalar aySilâhlı Servlsler Encümeni, Devnı tempo ile devam ettiği taklet Başkanma, lüzum gördüğu dirde bu çarpışmalann büyflk takdirde 190.000 ihtiyat ve eyalet bir savaş haline geleceğine Dün yanın dengesini sarsacağına ve milisi mensubunu silâh altına ça ğırınak yetkisi veren bir tasarıyı barışı teblikeye zokacagına biç 1 e karşı 32 oyla kabul etmiştir. şüphe yoktnr.» Mansfield'e göre Bir bardak s ı ama zeytinsiz olsun! De GaulleJohnson Î teması şart nsanlar vardn, saadett de, felâketi da vâhide Irca ederler. MeseU bir semtte büyük bte yangm olur, Eyyyî.. Allah bırakır mı?« Hırkah babanm meıarmı kaldırdılardı tşte aldı nmcmı.. Tahnt bit (DIŞ HABERIJS8 SEBVİSİ) V D De Gaulle gorüşmesi lstenilen Johnson, 58 yasma basbğı gün, Bayan Johnson ile birlikte görülüyor. U. Thant: Diinya barışı tehlikede Ş Hossel Generaller olayını anlallı atı Alman Savnnma Bakanı Hassel, bir basın toplantıgında General Fretner ile General Fanitzki'nin istifalannın kendisinin de istifa etmesine sebep teşkil edemiyecegini, «aten ba iki generalin istilalannın birbirlerininkl ile hiç bir münasebeti olmadıgını »öylemiçtir. Von Hassel basın konieransında özellikle Hava Kuvvetleri eski mufettisi General Werner, Fanitzki ile arasındaki anlaşmazhğa tema» etmi* ve aralarındaki anlaşmazlığa, denize düşen u çaklann pilotlarının hayatta kal malarım Bağlıyacak teçhizat k o nusundald bir raporun yol açtıgını, bunun görevle ilgili bir anlasmazlık olduğunu ıöyl«mi?tir. Bu konudaki raporu orta Avrupa müttefik kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı General Johannes Steinhotf hazırlamıştır. Rapor rütbeye riayet edilerek doğ rudan doğruya Hava Kuvvetleri genel müfettişine ve Savunma Bakanına gönderileoek yerde daha aşağı derecedeki bir makama gönderilmi» ve orada kalmıştır. DÎSÎPLÎN Federal Almanya Savunma Bakanının bildirdiğine gore, bu nun üaerine bir soruşturma açılmış ve disiplin tedbirleri almmıştır. Von Hassel daha sonra, ağustos ayı başında yaptıklan iki görüşme sırasında General Panitzki'den yaşları ve hizmet yıllarının sayısına göre enwkliye ayrılmaları gerektiği halde görevde bırakılan generallerin bir listesini hazırlamasını istediğini General Panitzki'nin de kendisinin de emekliye sevkedilmesinin düsünülüp düşünülmedığini sorduğunu belirtmiştir. Von Haı *el sözlerine söyla devam etmiştir: < Daha Bnce General Panitziye Starfghter uçakları meselesinl haUettikten sonra tstifa etmesini söylemiştim. Zira, Genen l , Kanada'ya hareket edeceğim nrada sağlık dummunnn iyi ol< madıgını belirterek 12 ağnstos ta istifasını snnranstn. Seyabat dönüsü kendisl ile bir defa daha görüşmeyi düşünüyordum, fakat verdiği demeçten sonra ba niyetimden vazgeçtimj» General Heinz Tretner'm isti «* ^A« T 1 A M^« M B BONN (a.a.) fası konusunda da Fedaral Al manya Savunma Bakanı çunları söylemiştir: < Generalin istüasına kama ÜB Kamböç başkenti Pnom Penh'e gelen De GauUe'nn, Baslun JohnsonTa göruşmesi istenmiştir. İktidardaki Demokart Partinin Senato Grupu Lideri Mike Mansfield, Başkan Johnsonla Fransa Devlet Başkan» De Gaulle'ün Vietnam harbine son verme yollanm arastırmak için bir görüsme yapmalannı teklif etmiştirSenatoda konuşan Mansfield, bu görüsmenin Karaib bölgestode Fransa'ya ait Guadeloupe adasuıda yer alabileceğini söylemiştir. Öte yandan Pnom Penh'da büyük tezahuratla karşüanan Francız liderinin perşembe günii önemli demeç vermesi beklenilmektedir. Vietnam harbinln başlangıoın dan beri Kamboçya Devlet Başkanı Prens Norodom Sinanouk hizmetleri ve nUştırma servis bir yönden Amerika'nın destekleri lendikalanns Silâhlı Kuvlediği ve ülkenin geleneksel düş vetler mensnplan arasında fiye manlan olan Güney Vietnam ve aramalan yolunda emir vermem Tayland, bir taraftan da Komüyol açmıştır. General doğmdan nist Çin'in baskılanna hedef oldogruya bn emir yüzünden demaktadır. Bnna karşılık De Gagil, ba emir kendisine danısılnlle Slhanonk'un güttüğü bamadan yayınlandıgı için istifa ğımsız siyaseti kavvetle desteketmiştirj» lemektedir. •!• • M 0AWTÎfl B BOMBAY, (ajı) aşkan Nâsır'ın AsyaAfrika Işleri Bürosn Müdfirü olan Muhammed Faik, bir haftalık bir ziyarette bulunmak üzere Hindistan'a gelisinde gazeteeilerle yaptığı konuşmada, Başkan Nâsır'ın Birleşik Arap Cum huriyeti, Hindistan ve Yugoslav ya arasında yapılacak üçltt görüşmelere katılmak üzere 21 Ekimde Hindistana gelecegini ha ber vermiştir. Tarafsızlar bloku HANOİ öte yandan Kuzey Vietnam gazetelerinin ileri sürdüğüne gö re, Hanoi'de tutuklu bulunan iki Amerikan pilotu, Amerikan hükumetine bir mesaj göndererek Kuzey Vietnam'ın teklif ettiği dört maddelik teklifin Amenka tarafından kabulunü istemişlerdir. Yine gazetelerin iddiasına göre. Wendell Rivers ve Raymond James Meritt ismindeki bu havacılar «Saygon hükümetinin temsil kabiliyeti olmadığinı, knr tulos cephesinin mücadelesini haklı bnldnklarını» belirtmekte, Amerikan propagandasının kendılerini aldattığını ve Amerikanın Güney Vietnam'da bu ülkenin hürriyetini aavunmadıgını ileri «ürmektedirler. Gazeteler bu mesajın Washing ton'a nasıl ve ne zaman gönderlldiğini tasrih etmemektedirler. (Paris (a^. Radyolar) , inde üç hafta kaldıktan son, ra Paris'e gelen Fransız Sanayiciler «Kızıl Muhafızlar» hareketinde terör havaa görme diklerini anlatmışlar ve şoyle demislerdir: «Şanghay'da nümayişlerin gttrültüsünden iki gece uyuyamadık. Fakat biz, şahsen, hiçblr siddet hareketi ile karsılasmadık, hattâ aksine, otelin önünden geçenleri seyretmek için balkona çıktığımız zaman, kalabalık bizi hararetle karsıladı. Nankin'de otomobilimiz kalabalık arasında yoluna devam edemeyip durduğu sırada, Çinliler, bize sempatilerini ifade etmek için, dostane işaretler yapıyorlar ve arabanın kapısını açmağa çalışıyorlardı.» «Çinli nümayişçiler dostça davrandılar» FARBWERKE HOEGHST AG. Frankfurt Main deprem ffelâkelzedalerine 100.000 T L tutarında ilâç yardımında bulundu *"!f11Ey!Uühı Babblm! Bn kadar aıgmli tşte basımı» ba belâ geldi.. . Yahnt bir su baslanı, »elzele gıbi bir tabiî âfet! Allah betermdea saklasnı! Ba kadar isyan! Nedir o kadınlann hali Handiyse... Bn madalyanm bir tarab.. Blr de öbür taraö var: Su baskmı da oluı, ormaa yanguı da . Memleket bir »ürü ağalann elinde baknnsB... Zelzele mi? Eyy!. Adam başına ortalama gelirl bn kadar geri memlekette insanların ölmelerl yaşamasından kolaydır. Taş yığını, dağ koğuğunda yatan milletlerin âkıbeti budur. Sosyalistlikten başka çıkar yol yok.. Mahsul az pahahlık var» Mahsulü köylü yetiştirir, ağa toplar. Bir avuç yiyeeek verir. Oldn bitti. Bu kadar düzensiz bit ekonomisi olan mUletlerin aç kal ması mukadderdir. Sosyalistlikten başka çıkar yol yok! Ev kiralan pahalı.. gecekondu yapılo'or^ yıkılıyor.. kavgalar oluyor. Kapitalist seni, beni çalıştagın, para kazansm.. isçiye bir lokma ekmek!. Adam ne yapsın?. So kakta nu yatsm. Bir gecekonda yapar. Bu topraklann 'akikî sahibl odur. Türkiyede fıkaraya bit kans mezar blle vermlyorlarSosyallst memleketlerde... Kullanılmaya hazır en pratik yara pansumanı Hansaplast KUçük yaralar için, sıhht şarttar altında ayrı ayrı kesilip ambalâjlanmış, cepte taşınabilen HANSAPLAST Strip, kanı durdurur, yararun mlkrop almasını, Htlhaplanmasını önlor, bir an önce kapanmasını sağlar. strip Şhndi biz böyleyiz! Ama bnnun bir ortası var, elbette! Ben orad» olmaya çalışıyorum. Dünya çabuk kalkmmanm yolunu anyor.. Gönül nzasiyle bulduğu yol, hürriyet İçinde Relişme.. Zorla kabul ettirilen Komünlsi sl« temi diktatörlük. Yani her jey deV letin değil de devletin başmdakl bir avuç adamm! İnsan sadece blr emlr kula.. Ne verblerse onu yer, onu glyer, orada otorur, ve orada çalışır. Çabuk kalkınmanın kestirme yolu bu! Mes'ut olmanın tek çaresi bu!.. Belki doğru!. Lâkin tecrübest tehlikeli. Çünkü bu sistem gönül nzasiyle gelmiyor. Seçhnle de gelmiyor. Zoraki gellyor îyi de olsa, kötü de olsa >gık!« demek yok!.. Emsali meydanda.. Diktalı Sosvalist memleketlerde her gün tasflye!. Yanl bugun bu slsteml müdafaa edenlerin dayandıklan hürriyet oralarda yasak. Ama geIişme nispeti yüksek lınlş.. bizimkJ alçak imis.. Ne bizlmkbıhı, ne onlann, ne de bütün dünyanın vej diği lstatlstiklere inanamıyorum. Bu lfiboratuvar malumatı yok mu. insanlan bu mahvediyor. Ne Ise maksadırn bunlan münakaşa değil; çünkü bunlar aöylene söylene çengel sakmna döndf Adama her gittiği yerde zeytin ikratn etmlşler... O kadar ki bit Almanyada kâin Farbwerke Hoechst, nçakla Almanyadan 1000 sişe Plazma KoUoidi (Hemaccel) gönderkahveye oturmuf.. lasamış imijmiştir. 25/8/1966 tarihinde ilâçlar Sağlık Bakanlığı Müsteşar Muavinine teslim edilnuştir. Aynı ı«Kahveciye: manda TürkHoecst Sanayi ve Ticaret Ajnoninı Şirketi de külliyeÜi miktarda (Novalgin, Baralgin) Bana blr bardakra!Ama ilâçlan derhal deprem bölgesine gönderilmek üzere Ankarada Sağlık Bakanlığma teslim edilmiştir. Bnna ilâveten ayrıca Almanyadan önümüzdeki haf ta içinde Aether pro narcosse gönderilecektir. Be zeytinsiz olsun! demiş Okuyucn olarak, İnsan olarak sirade TürkHoechst ilâç kısmından Dr. Kleinbauer ile Dr. Kemal Ablay Sağlık Bakanlığı Depo MftTürkiye halkuıda bıkkınlıklar dürü Cevdet Ali Beye ilâçlan teslim ederken göriilmektedir. başladı.. politikadan .. Sokak ve kahvehane polltikasından.. Sağcılıktan, solculuktan ve din, din, kâflr . ve Sosyalist, Sosyalizm, Komünizı». Ee başka şey?.. Ciddî söylüyonım. yazanlann da okuyanlarm da ruhuna, hayatma cok menfl tesir yapıyor. İnsanlar sertleşiyor, karalaşıyor, hattâ küstahlaşıyor.. Galiba yazılarm ve sözMOSKOVA (a.a.) lerin tesiri olsun diye Kreçento bir ovyetler Birligi fez» nımanton kullantnak mecbnriyeti gitgilan LunaH'in Ay etrafınde ifadeleri sertieştiriyor, kabalasdaki yörfingesine otnrdngunn tınyor» Mütecaviz hale getiriyor açılamışlar; ba konnda fazla bir ve nihayet sövüp saymaya kadar bilgi vermemislerdir. Fakat Bs Iniyor. Emsali var. tyi bir jey detılı bilginler, araoın ySrünge Ğil tnsanlar birbirlerinin gönlü»inde dönmekten baska, bazı bllnü ve kafasmı yarmadan da konu giler de yoUıyacagını tahmin şabilirler. Eğer Sosyalistllk, Sosetmektedir. yallık. Solculnk, Halkcüık, TopUzmanlar ayrıca, aracın reıimlumeuluk Ise bu sakat üslubu doden başka radyasyon, Ay çekiğnrun?. Benden paso!.. Çünkü bn mi ve içinde insan olan bir uzay sistem tosan olarak fertlerin şerearacımn Ay'a inmesi için geHni, haysiyetml ve hürriyettn» hlrekli bilgiler yollamasının da ih ı çe sayan. mütemadiyen itham e ' timal dahilinde olduğunu söyle | den, muvaffak olamamı; insanlan mişlerdir. Ay uydusunun iki sabaşkalanmn knrbanı çösteren ve at 58 dakika süren acaip sekilli tenbele. hattâ çahşmak istemiyeyörüngesinde ne gibi işler yane hiç bir şahsî mes'uliyet yüklepacağını açıklamamıs, sadece amiyen ve bunu red eden blr felraçla 12 deia temaı kurulduğusefe fikir ve düşünce lstiklâline nu belirtmistir. sahip ve tabiaten hür olan insanIık ruhuna aykın bir şey! Onun İçin Idmse bunu gönül nzasiyle kabullenmiyor ve kabullenmiş ise blr daha vazgeçemiyor.. Neticelet de vadedildlği kadar parlak değil. Bunun müridleri her gün netice(Dı? Haberler Servisl) nln kötülüğünden dolayı birbirinl Hham ediyor. Ama bütün bnnlart âlen Danimarka'da bulunan her gün insanm kafasma vurmak Kıbrıs Türk Savunma Bakapek tatlı bir şey değil. Söylemenin nı örek, kendisinin Savunde bir temposu, bir âhengi olmak ma Bakanı oimadığı hakkındaki Iâzmı değil mi?. Rum iddialannı yeniden cevaplandırmıs ve söyle demistir: Aman bana blr bardak sut «Kıbru Anayasasına göre, Türk Ama zeytinsiz olson!. Bakanlannı aocak Türk Başkan Tardımcm gSrevinden af edebiB. FELEK Hr* örek daha sonra, Eylül ortalannda Lelkoşe'ye dönebileceBüro : Karaköy, Tersane Cad. Kipman Han, Kat: 3 ğini açıklamıştır. Tel: 44 01 49 49 79 47 örek, bugünkü Kıbrıs rejiTOKYO, (AP) minde «Ankara'ya gönderilen elFabrika: Kartal, Yakacık Yolu, Taşocağı durağı No.: 68 çi hariç, hiç bir Türk Mebnsu okyo'da fakirlerin yaşadığı Tel: 53 44 51 53 43 54 bnlanmadığını» söylemiş ve söz Sanya mahallesinin 1.İO0 kalerini söyle bitirmiştir. «Kıbn»dar sâkini gece polisle çarAnkara : İstanbul Cad. No.: 17, Tel: 10 6013 lı Rnm liderler adayı Ynnanispısmış, hâdiseler nrasında ba bölgedeki trafik tamamen feltan'la birleştirmek istemekteReklâmcüık 3371/10165 ee nğramıştır. dirler. Sovyet peyki LUNAII yöıünğeye girdi tekniğinde büyük buluşrtüPÇEİİrl S Alman Koppers firması Küfahya Azot Sanayi fabrikasının inşaatında tercihen ÖZEL NERVÜRLÜ örek, Lefkoşe'ye eylülde dönecek H Çünki: Betonarmede 1710 kg. Yuvarlak demir yerine sadece 1.000 kg. torçeKh kâfidir torçelİk kullanmaktadır. torcelik Türkiye'de Avrupa patentiyle yegâne yetkili firma: Imâl eden TOR ÇELİK Sanayi Ltd. Şti. Tokyo'da çatışma T •••»•••»•»' Akbaba BUGÜNKÜ BAŞYAZlSl: >•••»•••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••••< Yara, bere ve kesiklere karşı evinizde ve cebinizde HANSAPLAST Strip bulundurunuz Radar Reklâm: 868/10134 emirel Nered Yusuf Ziya ORTAÇ >••••»•••»••• Çumhuri'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog