Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE tKÎ 31 Ağustos 1966 CUMHURÎYET C.H.P.veORTASOl EGUİNLER Dr. Nihat TÜREL er yerde oldnğn gibi ynrdumnzda da, sıeak ; u aylannda politik tartışmalar ve siyaset edeblyatı genellikle yoganlak kaybederler. İçinde balandağamaı yaz günleri de, diğer mevsimlere kıyasla, daha ax politika hareketleri içinde geçiyor. Meclis tatile girmlş, partiler sessiz ve siya• ortam bir çeşit rahavet içinde.. I Ba dnrganlukts, Iç bfinyesi bakımından canIılık (österen tek nyasi kumluş CHP'dir, diyebiliriz. tstanbal'da yapılan son Farti Meclisi toplantısında sun'l bir tatlılığa bağlanan muhafalacı ve orts • sol etillmli kanatlar çatışması, yaz sylannd», politik eevreleri yeter derecede ilgilendirmiştir. CHP mnhafazakârları, parti ilkelerinin yeter ölçüde açık ve seçik oldağunu, bunlann ne sağ ve ne de sol anlamda yorumlanamıyacaklarını, CHP'nin bir ıol psrtl olmadığım söylüyorlar. Sonnç olarak da, ortanın solu deyiminin yanlış ve zararlı oldnğuna, ortanın solu kavramını •avnnan bazı partililerin apaçık bir sosyalist tema işlediklerini, ba yüzden de partinin ideolojik ve strüktürel tesanüdünün boznldağunn iddia ediyorlar. Bana karsılık, ortanın solano savunan partililer ise, 27 Mayıı Devrimi ile gelen yeni politika egprisini partinin tarihi programı içinde »entezleştirecek pragmatik yeni bir sosyal politik görüşün partiye güç kazandıracağını savnnuyorlar. ••••••••••••• Albay Reşat'la konuştum H Orta sol yeni değildir ana hemen söyliyelim ki, parti bünyesinde orts sol's açılms eğilimlerinin ortaya çıkışı pek de yeni ısyılsmas. 27 Mayıs Devrimini hemen takip eden günlerde, içlerinde eskl Bskan ve milletvekillerinln de balunduğu bazı CHPliler, ilkelerin ana yapısı değişmeden, partl programmın yenibaştan revizyona tâbi tutulması için eiddi bir çalışmaya girişmişlerdi (1). Bu çalısmalar, 27 Mayıs sonrası parti hayatında önemll bir etki yaratmadan dağılmıştı. Sanıyoruz ki, mesele su idi. CHP, Türk gerçekleri ve özellikleri içinde knrulmuş bir devrim partisi idi. Çok partili hayatın hemen iktidara getirdiği hasım parti, mnhafazacı ve devrim karşıtı eğilimlerin ister istemez temsilcisi durnmuna girivermişti. Batılı toplumlardaki mohafazacı ve devrirael güçler çatışmasmın dayandığı denge faktörleri, dogula toplamiards kamlamadığı için, bizdeki çok partili hayat, çatışmalan kişisel tezahürlere ve duyguların siddetine yönelen basit bir ksvga ortamına getirmişti. Bn kavgada bilimsel mantık ve fikirlere yer bırakılmamıştı. O dönemin politik mantıgı da, •seselenin ba yönunü değil, daha çok şekilden ibaret hukukî ve siyasi teminat tarafını görebilnişti. Yanl. bahran, bir Ansyasa ve müessese1er meseiesl olarak düşfinfilmfiştü. tşte, 27 Mayıs Devriminin, kurtancı niteligi fiıerindeki amat sınınnı bir havli aşan yarıçılar, meselenin yuRanda bshsettiğimiz " biçîmde ele ahnışından ileri geliyordn. Aydınlara hâkim olan bu mantık, o zsmsnki CHPIileTde de aynl yankıları yaratmıştı. Tâni, 27 Mayıs, kısır politik çekişmelere son verecek, siyasf güvenlik ve ortamı yaratacaktır. Siyssi partiler, artık fikirler demeti içinde seçmen karşısıns çıkacaklardır. Böyle olunca da, her siyasi partinin çağdaş politika yelpazesindeki lojik yerini alması siyasi oportunite bakımından zorunlu bale gelecektir. orta sol mevkiden başkası olamazdı. tktidara gelebilmek için, matematik anlamda oy endişelerinin gene de ağır basmakta olduğu 27 Mayıı aonrası dSneminde de, ynkandaki görfişler, tam bir iltifat göremedikleri gibi, ba görüşleri savnnanlann da siyasi iyimserlikleri gerçek bir zemine oturma şansına kavuşmamıştı. l e n i dönemin politik tablosn, eskisinin biraz degişik aekliyle esas görünüşünü mnhafaza etmistir. Ba tablo içinde, 27 Mayıstan bu yana yapılan her seçim, CHP kampında, iktidar nmutlarını biraz daha kırraıştır. Darnmun şu niteliğiyledir ki, ba tarihi parti içinde yeniden orta sol yönde fikir kıpırdanışları harekete geçmiş olnyordu. 1965 milletvekili seçimine «ortanın solu» sloganı ile girisin gerçek nedeni buydu. Ba seçimde, CHP oylarının belli bir yiizde oranmda azalması, partinin mnhafazacı kanadına cüret ve cesaret vermiştir. Seçim bezimetini raetafizik ölçülerle değerlendirmek istiyen bn kanat, «ortanın solu» deyimini, oy kaybının tek faktörü olarak ilân etmistir. Bn kanat, partinin son iktidan camanuıda ele aldığı ve niyet plânından öteye götüremediği vergi ve toprak reformn gibi konuların, bazı bâkim çevrelerin direnmesi ile oy kaybının gerçek zeminini hanrladığını görmek istememistir. Kaldı ki, niyet plânında kalmıs da olsa, bn reform tesebböslerine el atılmamış olması halinde dabi partinin bn kere ters yonden gene de belli bir ölçüde ve sırf mahafazacı tntamn sebebiyle oy kaybedecegi tereddüt götürmez bir gerçekti. Araerika'lı ve Türk uzmanların beraberce hanrladıklan, kams oyn ve tercihleri ile ilgili etfldleri de, «ortanın solu» deyiminin, partinin yenilgisinde hlç bir rolü bvlnnraadıgını bilimsel ölçülerle ortaya koymaktadır. Partinin mnhafazacı kanat hâkimiyetinde daha ds eskiyecegini ve Türk politikasındaki aktif rolünden çok seyler kaybedeceğini söylemek, Türk sosyal ve tarihi yapısını biraz tanıyanlar için hiç de zor değildir. Fakat asıl önemli olan mesele, hâkimiyeti gerçekleşse bile, orta sol politikasının istenilen fonkgiyonunn yerine getirebilip getiremiyeceğinin tayininde düffimlenmektedir. Zira, aktif ve ileri bir politikanın parti itibarı üzerindeki olutnln etkisi süphesiz olmakla beraber, bnnun halk çoîunlngn ile oy ilişkilerinin tanzimindeki rolünü şimdiden kestirebilmek hiç de kolay değildir. Bn mesele gene, dognlu bir toplnm yapısının çesitli Szelliklerinin karakteristik yöneliş kannnlan içinde aydınlıjta kavnsabilir. İİ» AKIL HASTALIKLARININ SEBEPLERi ve TEDAViSi Dr. M. Cengiz SUMER undan evvelki yazılanmızda Akıl Saibğı ve Akıl Hastalık larının klınik tablolanndan bahsetmiştik. Bu yaiilaıımizda üzerinde dureluğumuz nokta psikolojik (veya fonksiyonel) menşeli akıl hastalıklan idi ki bu rahatsızlıklarda, beyinde herhangi b u organik bozukluk bugüne kadar bulunajn&mıstır. Bugun bir akıl hastahğınm nasıl ortaya çıktığını, ortaya çıkması için ne gibi şartlann mevcut olduğunu belirteceğiz. Akıl sağhğmda gördüğünüz gibi ruhi yapının esas unsuru olan «EBütün hayat boyunca, Ego hago'nun iç ve dış etkilerin tesirijatın doğurduğu "üçlüklere karşı ne, cemiyetin normal kabul ettiği gelmek için gelişme gösterir. Bu fornüardan saparak bir çözüra gelişme e^Telâ sıkıntı doğuran yolu seçmesinin bir neticesi» olahâdiseleri şahsın bizzat çözmesi Bugün, emosyonel rak ruhl rahatsızlıklar ortaya çık«deney yolu», «öğretlm yolu» ve maktadır, demiştik. Bu tariften şahsm hayatta muvaffak olmuş rahatsızlıklar ve akıl hastalıkde anlaşıldığı gibi bir ruhl rahatbir kimseyi kendine «örnek almaları üç esas yolla tedavi edilmek sızlığın ortaya çılnşı Ego"run dusı (identification) Ue olmaktadır. tedir: Psikolojik tedavi, Fiziki rumuna baglıdır. Ego mekanizma Sayet bu örnek alınan kimse tedavi ve Sosyal tedavi. sı ise doğuştan sonra gelişen bir de yanlış davranış veya nora) Psikolojik tedavi: Hemen unsurdur. Fakat bu mekanizma malden sapmalar mevcut ise, gahemen herkes her gün, birbıribir bünye üzerinde gelişeceğl için yet tabiidir ki bunu öğrenen kimne hâl ve hatır sormakla psikobiinyenin yapısı. gelişmesi, sağse de bir strese aynı cevabı verelojik bir tedavi vapmaktadır Ba lam olması elzemdir Bünye ise cektır sıt emosyonel problemlerı bir anne ve babadan çocuğa geçen Hastalığı ortaya çiKaran sebebt bılenle konuşmak durumu düzelhususiyetlerdir. Fiziki hususiyetbiz kabaca ve geniş mânada 'ki tebilır Basıt tedbırlerle geçmılerin yanında cçalışma kabiliyeti, kısma ayırabiliriz: a) Bağlı olduyen rahatsızlıklar ise bir psikataktif ve pasif davranış derecesi, ğumuz bir seyi kaybetme korkurıst tarafından psıkoterapı (Ruhl zekâ, emosyonel hassasiyet, v^.» su: Bu ya sevdiginuz bir kimse, tedavi) ye ahnmalıdır. Psikotegibi psikolojik özelükler de «Gen» bize zevk veren bir unsur (gıda, rapıdekl gaye hastanın bütün lerle çocuğa geçmekte ve psikopara, mal. ış) veya organlarımızhayatını gözden geçirerek, hastalojik bünyeyi husule getirmektedan bir parçanm kaybı korkusulığı doğuran psikolojik olaylan dirler. Ayrıca çocugun anne kardur. Burada henüz bir kayıp o\ortaya çıkarmak ve hastanın Enında iken, annenin gerek Ozyolomadığı halde Ego bir kayıp vargo'sunu kuvvetlendirerek hayajik ve gerekse psikolojik dururnu, mış gibi, bu kaybı karşılamak için tın zorluklan ile mücadele etmeçocugun şahsiyetinin gelişmesi übazı savunma çarelerine başvurur sını oğrenmektır. zerinde çok tesiri vardır. Gebelik ki bu da emosyonel problem oanında annenin geçirdigi ateşli larak ortaya çıkar b) Bağlı oldub) Fiziki tedavi: Hastalığın hastalıklar (Rubel'.a, placenta ğumuz bir şeyi kaybetme veya derecesıne ve şekline göre veriprevia, toksemı, v.s.) osikolojik kaybetme tebdidi: Burada ya halen ilâçlar, rejim ve ıstırahattır traumalar (kaza, korku, ölüm, kıki bir kayıp veya, kaybetme ten tlâçla hastanın davranışları kont geçimsizlik) çocuk üzerinde hem likesi vardır. Yani baglı oldugurol altına alınır. hastanın çevreorganik bozukluklar ve hem de er muz bir şahıs ölmüş, kendimizi sine intibakı sağlanır. Son on seken yaşta görülen davranış bozukbir tehlike içinde bulmuş veya ne içinde keşfedılen ilâçlar bizluklanna sebep olmaktadır. Aynı organımızdan bir parçayı kaybetlere her türlü rahatsızlığı kolayzamanda çocugun anne ve baba mekle karşı karşıya kalmışızdır. ca tedavi etmek imkânını vermek tarafından beklenmesi ve arzu etedirler. Fakat bu tedavinin tıbBu hâdiseler şahsın benligini, dilmesinin positif, kazara gebe kabi kontrol altında yapılması elhayat anlayışını ve realiteyi kavlarak istenmiyen bir çocuk olazemdir. rayışını ya kısmen veya tamamen rak dogmanın şahsiyetin gelişmedegiştirmektedir BUâistisna herc) Sosyal tedavi: Bilhassa kensinde negatif tesirleri vardır. kes. hayatında zorluklarla karşılaş dısıne ve başkalarına zararı olaBundan sonraki gelişrne fazlannmaktadır. Fakat biz, iyi bir çobilecek ve hastalığını kabul etda da çocuğa yapılan muamele cukluk devresı, öğretim ve zormiyen hastalan bir zaman ıçın çok mühimdir, tlk altı hafta içinluklara karşı mücadele yollannı hastahaneye koymak ve orada de çocuk anneye (veya bakan kim bilirsek en giiç durumlarda dahi bır çok hastalarla beraber tedaseye) bağlanmaya. vemek, uyuDenliğimizde kolay kolay bir sar vi etmektir. Maamafih bir hastamak, banyo. tuvalet ve annesinın sılma olrnaz. §aye^ travmaUk bir , mrt h !>!iihane> e watmasına luçocuğa • Kucagttıa alması 'gtbi vital çocukluk devri ^İtplây' bir bay«t *. zum görülmesinden oriun tetiltkeli' fonksiyonlar yeıle^meye başlar geçirilmiş olsa bile, zorluklar " veya ağır bir hastalığı oldufu netiSaglam doğmuş bir çocugun ruhl karşısında Ego bazı çözUm yolcesıne vanlmamalıdır. Hastahayapısının normal bir şekilde. gelarına başvurur ki bunlara biz nede Hasta • Doktor münasebeti lişmesi için, çocugun tlk iki sene«psikolojik savunma mekanizmadaha çabuk gelışır ve hastanın, sinde annesi ile olan munasebeii sı» diyoruz. Psikolojik savunmayı kendisinde sıkıntı doğuran kimçok ehemmiyetlidir. Bu devre zarbilâ istisna hepimiz derece derece selerden ve yerden ayrılması tekullanraaktayız. Bunun rolü icten fında, annenin çocuğa şefkat, yadavi yönünden çok faydalıdır. veya dıştan doğan etkilerin dokın alâka ve sevgi göstermesi ia* ğurduğu gerginliği azaltma ve sı zımdır. Şayet anne ve çocuk bu ğıntıyı kontrol altına almak ıçınyaşta aynlırlarsa, çocuk bir başAkıl hastalıklannın tedavisindir. Bunlann bir çogu cetniyet kası tarafından büyütülse dahı, deki başarı, evvelâ hastanın ve ve kültüre bağlı olarak normal ileri yaşlajda bu ayrılığın tesırleri hasta ailesinın hastalığı kabul olaylardır; Spora, müziğe v s. a kendisini göstermektedir. ümuetmesıdır Bu kabullenmeden şın düşkünlük, felsefeye ve dıni miyetle 6 ile 8 ay arasında çocuk hiç çekınmemelıdır Hastanın has inançlara baglılık unutmaya çalışannesi ile diğer büyükleri ayırmatalığını bilmesı, vakınlarının anmak, içki ve ilâç kullanma gibi yı öğrenır ve anneyi daima arar layışı ve alâkası yapılacak tedaolaylar gerginlik ve sıkınüyı kon Şayet bulamaz ise ilk sıkıntı kenviye en büyük yardımcıdır. trol eden psikoloiik savunma me disini eöstermeye başlar. 12 ayÜmid edıyoruz kl bu seri yakanizmalanndandır. Şayet bir dan 10 ay arasında çocuk etrafın/ılarımı? bırçok kımsenın inançşahıs daha büyük bir zorlukla kar dakileri tanımak arzusunda olup. lannı pozitil vönde değiştirmiş sılasır ise E»o'da benliği muhafaanne veya başkalannın müdahale ve birbirimizi anlamaya yardımza için daha ağır carelere başsine karşı reaksiyon göstermeye cı olmuştur vurur. Şayet kontrol edemez bir başlar ki işte bu şahsiyetin geliş SON mesi başlangicıdır. Bu ve bundan sonraki tuvalet öğretimi devresınde anne babanın yanlış tutumiarı çocuk Üzerinde tesirinl göstermeye başlar ki bu gibi tutumlar çocukta emniyetsizlik, passivite korku doğurduğu gibi tazla serbes tiyet de şahsiyete hırçınlık, huzur suzluk ve aşın aktivite doğurur 3 1 Millî Saraylar Müdurlüğü (D) cetveli personeli yaş ile 7 yaş arası da seksual için dıktirilecek elbise, palto, iş elbisesi ve iş gömleklerinin gelişme ve ögrenme devresidir. Bu çocukta sevgi ve baglıhk hisişçiliği kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. leri ile tezahür eder. Bunlar kar2 Muhammen bedel (28.722) lira (50) kuruş olup geşılığını görmelidir. Şayet bu sevçici teminat (2.154) lira (19) kuruştur. gi ve emniyet hiç verilmez ise ve3 Şartname ve örnekler, tatil günleri dışında, çalışya aşın derecede verilirse çocukta ma saatleri içinde, her gün Dolmabahçede Millî Saraylar fiskasyon dediğimiz zevk aldığı Müdürlüğünde görülebilir. veya korktuğu özellikler teessüs 4 Eksiltme 22/Eylül/1966 perşembe gunü saat (1500) eder. Böylece çocukluk yasında sevgiden mahrum veya aşın sevde Dolmabahçede Millî Saraylar Müdürlüğü binasında y a giye maruz kalmak, bilhassa organ püacaktır. lar üzerine olan travmatik olaylar 5 İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar fmeselâ ameliyat, kaza, korkutgeçici teminat makbuzu ile Ticaret Odasınm 1966 yılı kayıt ma) çocugun Ego'suna tesir edebelgesini ve şartnamede yazılı olduğu üzere (Kumaş ve asrek bir şahsiyet kazanamamasıntarlık bedeli hariç sadece dikiş ücreti olarak bir defada da rol oynarlar. Anne ve babanın (10.000) liralık dikiş işi yapmış oldufunu gösteren belgeyi) tutumuna göre de çocugun Id, Superego veya Ego • tdearinden 2490 sayılı kanunun (32) nci maddesindeki tarife g5re habirinde ya fazla Ckontrolsioz) gezulıyacaklan kapab zarf içinde İhale Komisyonuna verHşme veya inhibisyon teessüs emiş bulunmalan şarttrr. der. Böylece ssğlam yetiştirilmemiş (Basm 19533/10155) bir çocuk 6 yaşından sonra hayatın zorluklan ile karşüaşınca psikolojik problemler bir rahatsızlık olarak kendilerinl göstermeye baş lar. u yukanda bahsettiğlmlz özelliklerde biz. «psikolojik olaylara karşı istidat (predisposition) diyoruz. Görünüşte normal •••• ••• ••>w •• • olan bir kimse şayet çocukluğunda travmatik bir muameleye tâbi Sabahın güneş doğmadan bir hâli vardır. ldarn mahkümlan sabah uyandırılır. yolculuğa sabahlan çıkılır, sinava girecek öğrend güu doğmadan kalkar hafif bir karuı ağrısıyla. Savaslarda taarruz, sabalıa karşı başlar. 30 Ağustos zaferini gerçeklestiren Büyök Taarruz da bir gecenin sabahında topçu ateşiyle başladı. Şimdi oralara gidip »aat 5.30 larda dolaşsanız, kimsesizlik ve yalnızlık içinde 1922 Ağustosunu düşünseniz, Kocatepede Mustafa Kcmal'in çiğnediği topraklar üstünde kendinizi dujgulannııa bıraksanız . O Kocatepe ki: «Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır, ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin • ••• • ••• • «a* •»*• •*•• •»•• • ••• •••• B 11 1 •aa ••• ••• •••ı •ff tutulmuş ise bir stres karşısında sıkıntı duymaya başlar. Aşağıda göreceğimiz gibi hastalığı ortaya çıkaran olaylar (stres) yine çeşitlidir ve birine tesir eden bir olay diğerine tesir eöneyebilir. Umumiyetle ego'su zayıf olan bir kimsede, oku İa başlarken, ergenlik çağına girerken, askerlik devrinde, okul bitirme imtihanlannda, evlilik devresinde, mesuliyet altına girince, yaş dönümü çagında ve emekliye ayrıldığı anda ruhl rahatsızlıklar daha çok kendilerini gösterirler. Aynca, ameUyatlar, gebelik, yeni bir devreye girmede ruhl bozuiıluklar dogurur. Bu gibi hallere biz kriz veya reaksiyon diyoruz. duruma düşerse «psikoza dediğimiz durum ortaya çıkar. Bu yukarıdakiler yanında genel mânâda Ego'yu zayıflatan ve eraosyonel krizi doğuran olaylar şu/ılar olabilır: Monoton bir yasayış, aşın bir tek ışe düşkünlük, tekerrür eden muaffakiyetsizlik, gıdasızlık, yorgunluk. seksuâl tatminsizlik, sık sık tekerrur eden sükutu hayâller, âni tabıi felâketler. alkolızm, bazı ilâç lar (bilhassa zayıflatıcı üâçlar). ateşli hastalıklar, zoraki iş hayatı, ış hayatında huzursuzluk, arkadaşsızlık, v.s. Bir cemiyetin ve kültürün akıl hastalıklarının ortaya çıkmasınds rolü vardır Fakat bu cemiyet ten cemiyete ve kültürden kültüre değişmektedir. gece yıldızların altındaki kayalardır.» Daha ötelerde Çiğiltepe uzanır. Af>on dolaylaruıı görenler blllrler oranın topraklarını. Büyük Taarrazda Çiğiltepe'nin özel bir hikâyesi var. Büyük Taarruz'on ikinci günü. bütün Tümenler kendilerine verilen gorevi gerçekleştlrmislerdi. Yalnız Çiğiltepe kalmıstı dflsmanın ellnde, ÇİRİltepe'yi almak, 57. Tümen Kumandanı Albay Resat'ın göreviydi. Albay Resat, gBrevinde gedktlğini ve Çiğiltepeyl zamanmda zaptedemediklerini görünce tabancayı şakağına dayadı. Ve intihar etti. Öğleye doğru Çiğiltcpeyi ele geçirmis bulunuyordu asker. Kırk dört yılın ötesinde, bir sabah, gün doğmadan ve gecenin karanlığı yıldızlarla beraber kaybolmadao Çiğiltepe'ye varsak; o ihtiyar havırvn üstünde Albav Reşat'ın düsünceli düşünceli doUştığım görürüz. Albay Resat sisler içinde yarı gerçek. yan hayal. nicin gezinir o kayalarda? Albay Reşat niçin mahzun? Albay Resat niçin kaygılı? Bir sigara yakar mıaınız Albayım? dedim Albay Reşat a. Yaktı. Domanmı doğmiTan giinese karsı fifledl sinirll sinirli . Anlamıyorum. anlayamıyorum . diye mırıldandı. Çok uzaklarda bir kus öttü. Bir rüzgâr esti. Gecenin terinliği. Albay Reşat'ın hüznüne kanşıyordn. Devam etti: Anlıyamryorum; bir süreden berl olaylar öylesine garip felişiyor ki! Sabahlara doğru bir sıkıntı basıyor. Her gecenin bittminde böyleyim. Yüreğimi sıkıştıran. göğsümün üstüne oturan bir jüphenin sıkıntısı içindeyim. Her gece gün doğmadan dar atıyorum kendimi buraya .. Bir aşağı. bir yukarı saatlerce dolasıyomm. Topraklar» bakıyorum. ufuklara bakıyorum, yere ve göğe bakıyorum. Aeaba? diye sonıyorum kendi kendime: acabs? aeaba? acaba? Albay Reşat bts on adım yürüdü. Birjeyleri olçmek ister gibi *ağına snluna baktı. Sonra döndü: Bu tepe kaç metrekare eder? dedl. Bilraem ki albayım. 35 mllyon metrekare eder ml dersin? Şaştım: Yok cınım. sanırım o kadar değildir; küçük bir tepe burası. Albayın kaygılı yüzündc çizgiler derinlefti. Omuzlarımdan tutarak silkeledi beni: Soyle bana, dedi, ben ki fu tepeyi iki saat önce alamadua diy« kendi canına kıymıs bir uısanun. Söyle bana, benün hakkımda ne düsüııüyor bugünküler? Anlamıstım: Bakın albayım, dedim, siz canınıza ;u tepecik için krvmrstınız. Ama zaman geçti. Biz şimdi çok ilerledik. O kadar ilerledik, o kadar ilerledik ki. sizin şereflerimzle bizim sereflerimlz. sizin mantıgıntzla bizim mantığımız. sizin bağımsızlık ve vatan anlayışınızla bizim anlayısımız arasında büyük aynlıklar doğdu. Biz şimdi vatanımızın dağlannı. ovalarını kendimiz savunmuyoruz. Başka bir devletin savunmasına sı«ınıyoruz. Biz bir Çiğiltepeyi degil, yüz Çiğiltepeyi yabancı bir devletin eliııe veririz. Sizin gibi albayUr oralara giremezler. Yasaktır. Ama ne zaran var bunun! Sizin çağmızdaki vatan ve bağımsızlık anlayışının modası çoktan geçti. Ya tstiklâl madalyası? Kim taşıyor anlan? Düşnndüm: Bilmetn ki, bazan titrek bir ihtiyarın göğsünde görür gibi olurum. Otobiiste, vapurda, kalabalığm arasında irilir kakılır. Görünmesiyle kaybolması bir olur. Bir rüzgâr esti. Dondüm baktım. Albay Resat görünmüyordu. Nereye gitmijtl? Bir sigara yaktım. Birkaç adım attım. Bir knş öttü. Sahi! Kaç metrekare idi barası? Çiğiltepe'de sabah olmuyordu bir tnrlü. Tedavi: • ••< • *•! ::: f:g ::£ ii: Sonuç imdiden söylenebilecek olan şndur: Parti bünyesinde, ikl taraf çatışması daha da ; b linçleserek devam edecektir. Ba, ayni zamanda, Türk fikir ve politika seviyesinin eristigi tnerhaleyi bilenlerle bilmiyenlerin çatısmasıÇatısmanın galibi kim olnrsa olsnn. sonncun normal bir demokrasinin yasama garantisi olan politik dengenin yaratılmasındaki rolfinün derecesi, bizce üzerinde dnrnlması gereken tek konn niteliğini mnhafaza etmektedir. Zira, knrmafa ngraştığımız batılı tip demokrasl, herşeyden önce bol alternatifler rejimidir. Bngfinkü Adalet Partisi alternatifi karşısına yakın ve fiili alternatifler çıkanlamadıŞı sfirere. rejm ve politik hayata süreklilik ve istikrar vermek, zannedildifinden çok daha zor olacaktır. (1) O zaınan parti programımn orta sol görüş içinde yorumlanraası hareketine bazı partililerle bırlikte eski bakanlardan Fazıl Şerafettin Bürge, Nurullah Esat Sümer .eski milletvekillerinden Dr. Rebii Barkm ve Vehbi Sarıdal katılmışlardı... ••••••••••*•••«•••**•••••••••••••«••••••>*••••••••••••*•••••••••••••••> ^• • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • « • • • ••• • • « • • • « • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • •• • • • « « • • B MMIIMItımılıııııMII ::: • ••I İİİ ::: • •«ı «••I • ••I • ••< • ••ı İU: ••••••«••••••••••••••a ELEMAN IRİNITOR Büyük bir ilâç şirketinin relefon santralını idare edecek tec rübeli bir telefon operatrisine ihtıyaç vardrr. Ingilizce bilenler ter cih edilir. Müracaat: PK. 352 Beyoğlu. (Reklâmcıhfc: 3436 10171) C.H.P.'nin yeri Mayıs sonrası siyasi yelpazesinde CHP nin yeri neresi olmalıydı? CHP ni devrimci bir parti kabul edenler için, bu yer, sosyal ve ekonomik ilerici reformlara yaslanan bir • •••••••«•*••••• ••••••••>•••••>•••»••••••*»>•• • • • ! (••• ••ItnilHflllll 1 ' ' ' ' I Millî 1 L ÂN Saraylar Müdürlüğünden: ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA Son baskısı gelmiştir Amerikan Nlesriyatı Burosu tstiklâl Cad No 387 İstanbul Tel.: 49 55 58 Mithacpaşa Cad. No. 61 Ankara Tel. • 12 73 18 İlâncüık: 5464/10167 Dünyanın en büyük eseri 24 ciltlik „ ııMI^ 3 r)EMİR DÖKÖ»I TiM .il .Li BİR İIMSA N l DIR I ...Demir Döküm Ocakları, mükemmel kalilesi ile YÜ lar, yıllar boyunca tam randımanlc1 ve anza yapınadan mutfağınızda hizmet eder OCAĞINI SEÇEN PERSONNEL WANTED A well known company has vacancies in accounüng department, expense analysis section. Following are the qualifications requested from the applicants: • • • Must be a Turkisb citizen Mnst not be over 27 years old Mnst be a University graduate. preferably with a degree on hasiness administration or industrial management Male applicants must have completed their military service Accounting experience Mnst be fluent in Englisb • • • ! 1 LA N TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRIKALARI A.Ş. Silâhtarİstanbul Yeni Ajans 6952/10161 B Dalaman Devlet Üretme Çiftliği Mudurlugunden: VEFAT Mehmet Ferhatlıoğlu'nun cşl, Rıdvan ve Bedriye Bozer'in ab. lası. Rıfkr ve Raif Ferhatlıoğlu'nun anneleri. Reyhan ve Muhlis Palt. man. Re\nak, Mahir. Sumru. V'ecihi Önalan'ın halaları. Semiha ve Endam Ferhatlıoğlu'nun kayınvaüdeierl, muhterem ve fazlletkâr insan EDREMİT AS. SAT. AL. KOM. BASKANÜGINDAN: Edremit, Ezınc ve Burhaniye ganıizoalan ihüyacı için aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedeli ve geçid teminatlan yazılı 5 KALEM VİYECEK MADDE3İ hizalarında yazüı günlerde ve saatlerde KAPALI 2ARF usulü ile ihale edilecektir. Şartnameleri Ankara ve İstanbul Levazırn Amirlikleri ile Komisyonda görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarmı ihale Eâatinden BİR SAAT öncesine kadar KOMİSYONA vermeleri ilân olunur. Muhammen Geçid CtNSİ Miktan Bedeli Teminatı thale gfinü ve Saati PATATES YEŞİL MERCİMEK KURU FASULYE KUBU SOĞAN NOHUT 140 30 135 125 60 Ton ı » » > 140 000.81.000. 297.000 125.000.102.000. 8.25U. 8.300. 15.630. 7.500. 6.350. 15/9/1966 Perşembe 16.00 16/9/1966 Cuma 16.00 17/9/1968 Cumartesl 12.00 19/9/1966 Pazartesi 16.00 20/9/1966 Salı 1600 1342 (Basm 19133/10144) Çiftliğimiz narenciye bahçelerinde istihsal edilecek olan aşağıda tahmini miktarlan yazılı 1966 yıh narenciye mahsulünün toftıru 7 eylül İİJ66 carşamba günü saat 15.00 de MuğlaDalaman Devlet Üretme Çiftliğinde açık arürma ile satılacaktır Bu satışa ait şartname Ankara Deviet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Ekonomi Şubesinde. İzmir. Isanbul; Muğla; Aydın; Antalya; Mersin; Adana; Teknik Ziraat ve Hâl Müdürlüklerinde; Dörtyol Turunçgiler İsletmesi Müdürlüğünde ve Çiftlikte görülebilir. Tahmin edilen Miktarlar : Cinsi Limon Salary to be offered is satisfactory and the company offers a briğht future for people that wants to have a career in business. Applicants should mail tbeir applications. vvritten in English with their cnrriculum vitae and their recent photograph to P.K. 863, Karaköy • İstanbul. Semiha Ferhatboğlu 30.8.1966 salı sabahı vefat etmiş. tir. Cenazesinin 31.8 1966 çarjam. ba günü Kadık5y tskele Camllnden nğle namazını müteakip k»ldırılıcağı dujTirulur. S*ven ve tanıysnlarm tesrifleri Hca olunıjr. AİLESt Cumhurlytt 1016* Kg. 300.'JOO Portakal Mandalm Grayfurt 350.000 20.000 100.000 (Basın 19614/10149) Reklâmcılık 3435/101B4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog