Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

ÖRNEKLERIYLE Çocuk Edebiyatımız Yazan: Enver Naci GÖKŞEN Flatı: 750 kuruştur Öğretmenlerüı ve çocukla ügilUerin el kitabıdır. Öğretmen okulları ile Öğretmen okulunu dışarıdan bitirme smavma girecefcler için de mufredat programına ve en yenj araştırmalara gdre hazırlanmıştır. ÖDEMELİ İSTEYİNİZ. OKAT YAYINEVİ Ankara Cad. Güncer Han. 43/5 İstanbol P. K. 1017 umhuriye 43. yı sayı 15117 KURUCUSU YUNUS NAD1 Telgrai v e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbu] Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Feza Reklâm: 2444/10136 Çarşcmbo 31 Ağustos 1966 Demirel'in kamu kuruluşlarına genelgesi: FAYSAL SUNAY GORİJŞMESİ BAŞLADI «FAYSAL'A SUİKAST» İHBARI YAPILDI 7 gizli ajanın Türkiye'ye sızdığı tahmin ediliyor Selâhattin GÜLER ÜÇÜNCÜ ORDÜ KARARGÂHI ERZİNCAN'JL NflKLEDİLİYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) alen Erzurumda bulunan 3. Ordu karargâhının yeniden Erzıncandakl Askeri Lise binasına nakledilmesi kararlaştırümıştır. Bu yolda gerekli hazırlığa baş lanmıştır. 3. Ordu karargâhının Erzurum dan Erzincana nakledilmesi İçin yapılan çalışmalar meyanında bir süre önce lâgvına karar verilen Erzincan Askeri Lıse blnasının o nanm ve tâdılı bızlandınlmıştır. Nakil lşı, bütün hazırlıklann tamamlanmasmdan sonra ancak ge lecek yıl sonuna doğru gerçekleşebilecektır. 3. Ordu karargâhının Erzır,cana naklı ile birlikte karargâha bağli birliklerden büyük bir kısmı da Erzincana nakledilecektir. Bu nakıl sebebıyle boşalacak olan şımdiki 3. Ordu Komutanlığı binası, baglı birliklerin karargâhı haline geürilecektır. Krzinran Askeri Lisesinın lâgvı sebebiyle Harb Okulunun öğrencl ihtiyacını gereğince karşılamak Uzere Kulell Askeri Lisesınin genişletilmesi kararlaştırılmıştır. Bilindiği gibi, 3. Ordu karargâhı Erzincan zelzelesinden sonra o zamanki Ordu Komutanı rahmetli General K 1 ^ ™ Orbay zamarnnH» Eızuruma naklettirümiş tL "Petrol ü Petrol Ofisinden alın,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, **MilU GUvenlik Kurulunun tavsiyesine uyarak Petrol Oüslnin yabancı petrol şirketleriyle rahatça rekabetinl sağlamak v» bu sebeple de mall gücünün kuvveOendirilmesinl temin için bir genelge yayınlamışür. Demirel'in lmzftsını taşıyan ge nelgede bütün devlet teşekküllerinin tnından böyle petrol ve madenl yağlan Petrol Ofisten almalan bildirümiştir. Aynca. Petrol Ofisine gelir sağtasyonları açması yolunda hükümetin maddî yardım yapacağı 1* fade olunmaktadır. lamî^ inak"îadiyle yeni benzln is M emleketimizi ziyaret etmekte olan Suudi Arabistan Kırah Faysal Ibni Abdulâziz Al Suud'a suıkasd yapılacağı ıhbar edılmiştir. Suikastle ilgili olarak Turkiyeye gizli veya normal yollardan Nâsır taraftarı, yahut Baas Partisi üyesi oldukları tahmin edilen 7 ajanın sızmış oldukları ıhbarda bildirilmıştir. Üzerinde durulan ve «Türkiyede görüldükleri yerde yakalanıp göz hapsine alınmaları» kaydı bulunan ajanların ısimlerı şunlardır: «Frebs Novap, Ben Suud, Aggat Mohammed, Sarmalh Saeet, Moher Nowopben Soud, Said Aldın. Bin Sout, Abdula (Arkası Sa. 7, SiL 4 de) H Yedi kişi Çimento fiatları Vlne Başbakanlık, son günler' de artan çimento flyatlan 1le ilgili bir genelge yayınlamıştır. Bütün devlet dairelerine gönderilen bu genelgede bazı yatınmlar sebebiyle piyasadan ihtiyaçtan fazla çimento çekllmesi sebebiyle fiyatlann yükseldiği beUrtUmiş, bu durumun önlenmesi lstenmiştir. Aksi halde lUzumsuz talepler yüzünden çimento tiyatlannın artmasına sebep olanlar hakkında taldbata geçüeceği Ueri sürülmUştür. Kıral FaysaVın konusması ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) DLN ISTANBUL'DA \\PILAN 3u AĞUSTOS TOREMNDEN BİR GÖRÜNÜŞ. Kıral Faysal, önceki gün Çankaya Köşkunde şerefine verilen yemekte, Cumhurbaşkanı Sunay'ın yaptığı konuşmaya, irticalcn cevap vermiştir. Bu konusma anckk dün bııına verilebilmiştir. Misafîr Kıral, konuşmasına, «Bismillâhirrahmanirrahim» diyerek başlamış, Arap ve Müslüman ülkeleri aıasındaki bağ]ara işaret ederek «Bu ba£Iarı ANKARA (Cıımhuriyet Bürosu) eski bir taribe bağlıyan asil bir ruh vardır, Bn rnh, din ruhuAğustos Zaferinin 44'üncü yıldönümü, dün bütün yurtta, Kıbrıs'taki Türk toplumu arasında ve yurt dur, inanç mhndnr ve Tanrı'dışmdaki temsilcilıklerımizde torenlerle kutlanmıştır. nın Suphaneu ve taalâ atalâk ru Ankara'daki geçit torenini, Cumhurbaşkanı Sunay'la birlikte, Suudi Arabistan Kıralı Faysal da izlehudur. Bugün bn iliskilerden mış, Anıt Kabir'deki tdrende C Senatosu Başkanı At asağun, Başbakan Demirel, Meclis Başkan Vekılleri, bahsediyorsak, geleceğimiz için Ankarada bulunan Bakanlar. G. Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutarüan bulunmuş; Genel Kurmay Başkanı geçmisimiıden kuvvet almaya ça Org. Tural, Amt Kabir'in özel defterine, saygı duruşundan sonra, ^ ^ lısıvoruz. Bu sebeple muhteşunlan yazmıştır: «En büyük zaferin yaratıcısı, en büyük Komuta^P reni Türkiye halkının ve kardena tâzimler..» Bu arada, CHP Genel Başkanı Inonü, 30 Ağustos müsi Arap halkının bnlnşması ganasebetiyle Cumhurbaşkanı Sunay ıle Genel Kurmay Başkanı Org. ripsenecek bir şey değildir.» Tural'a, tebrik mesajlan göndermıştır. demıstır. Istanbul'da Sozierine devam eden Kıral Zafer Bayramı, şehrimizde de parlak törenlerle kutlanmış, VaFaysal, özetle şunlan söylemiştan Caddesi'ndeki geçıt resmi, ilgıyle ızlenmış ve gece. fener alayları tır: yapılmıştır. Bu arada, Askeri Bırlıklerın ve harb malullerinin geçışı (Arkası Sa. 7, Sii. C da) sırasında heyecandan goz yaşlarını tutamayanlar gorulmuştur. 30 AĞUSTOS'UN 4 4 YILI TÖRENLERLE KUTLftNDI SUNAY, TURK MİLLETİNE KBRIS'A DA DEGİNDİ ünün ıtotıorı üyaretler • Son aylarda yabancı devlet adamlarının Türkiyeyi ziyareti sıklaştı. Hemen her hafta bir yabancı Bakanı, Başbakanı, hattâ Devlet Başkanmı ülkemizde ağırlamaktayız. Yakın günlerde Yugoslav Dışişleri Bakanı, arkadan Kosigin ve haber verildiğine göre, daha sonra da Fas Kıralı gelecekler. Ceküdiğimiz kabuktan kurtulup çok taraflı ilişkilere Ritmcnin gerekli olduğuna şiiphe yok. ÖzeUikle ekonomik ilişkileri arttırmak, ihraç maUanmıza yeni mahreçler aramak, veya ithalâtta artan oluslararası rekabetten faydalanmak, siyasi ilişkileri bir ölçü içinde geliştirmek ve genişletmeniu Türkiye için zarurî olduğunu ötedenberi savunmaktayız. Zira, tek taraflı ekonomik ilişkiler ve bağlı bulunduğumuz anlaşmalann gereklerini katı yorumlama yüzünden, ekonomik bakımdan kayıplara uğradığımız, siyasî bakıradan ise şahsiyetli politika izlenmesi yerine gitükçe yalnızlığa doğnı itilcliğirniz son yülarda rakamlarla, olaylarU ortaya çıkmış gerçeklerdendir. Biz kendi içimizde kamplara aynlnnş boğuşurken ve bir asır önceki meseleler dünyayı yeniden keşfe çıkar gibi tartışılırken gelişmiş \eya bir zamanlann gelişmemiş ülkelerindeki sınaî üretim hızla artmakta, azalan tanm üretimi, buna karşılık sanayideki tazla kapasite onları uluslararası ticarette düzen farkına bakmaksızın yeni ilişkiler kurmaya zorlamaktadır. Fransanın Doğu blokn ile ilişkileri sadece yeni bir siyasî deııge kurmanın, ya da De Gaulle'ün kaprisi sonucu değildir. İtalya taze pazarlar aramakla meşguldür, Almanya üretim ve tüketim hızlılığı yüzünden girmekte olduğu çıkmazdan yine yeni ilişkilerle kurtulmaya çalışıyor. Sovyet Rnsya bazı smai dallardaki üretim artışını içeride massettirememenin, ve dışanda ise büyük sınaî kuruluşunu tamamlamak yolıına giren eski peyklerine devredememenin sıkıntısını çekiyor. Rusyaya başkaldıran Romanyada tanm üretimi hızla düşerken mamul ve yarı mamul maddeler üretimi artmakta. Bulgaristan, Romanya ölçüsünde olmamakla beraber hızlı sanayileşme sancılarını çekrneye başlanuştır. Kısacası bir yeni devreye doğru gidiyoruz. Ekonomik zorlamalar dış politikalan etkiliyor, devletler arasında, bloklar arasında kurulmuş dengelerde değer yargılan, ölçüleri değişiyor. Böyle oturmamış, henüz yönü belli olmıyan devrrierde uluslararası ilişkilerin iyi ayarlanması, belirtilerin gösterdiği ihtimalleıe göre gelecek hesaplannın iyi yapıiması gerekir. Hele ekonomik zorlamaların değil de, siyasî bölünmelerin ağrr bastığı ilişki isteklertnde hesapların daha da incelmesinde zarnret vardır. Meselâ biz, Suudî Arabistanla daha sıkı temaslar kurmayı, bn kardeş ölkeyle, millî çıkarlarunızı, karşıbkb gözeterek, ekonomik ilişkilerimizi arttırmayı elbette isteriz. Ancak ileride pakta doğru götürnleceği anlaşılan İslâm konferansma katılmak için durumu gözden geçirmek, ihtimalleri uznn uzun hesaplamak geretrir. İsrael çatışmasına rağmen Araplararası bölünme ortadan kalkmış değildir, aksine Mısır Irak ve Suriye yakmlaşması son günlerin göze çarpan olaylanndandır. İslâm konferansı teklifine İran ve Ürdün tam mutabakatlarını bildirmişler, buna karşılık Pakistan katümıyacağını ilân etmiştir. Arap Zirve Konferansında halledildiği sanılan Yemen tneselesi yenidep askıya alınmıştır ve Riyad'da seçimlerin yapılacağına dair işaretler yoktur. Beri yandan Nâsır, Hindistan ve Yugoslavya ile ayrı ilişkiler kurmanın peşindedir. Kısacası dalgalanmaların yarın nasü olacağı bilinmiyen bir durumdadır Ortadoğuda. Çok taraflı ilişkilcre büyük ümitler bağlanan bu devTede eğer hatalı hareketler yaparsak çıkmaza sürük'enebilir. volumuzu yanlış hesaplarla tıkayabiliriz. Dikkatli olalım.., Sunay* yurt dısıııdaki 1 iscilerimize öğütler verdi ANKARA Cumhurbaşkanı Sunay, Zafer Bayramı münasebetıyle, yurt dışındaki işçilerimize, Kolonya Radyosu aracılığı ile bir mesa] gondererek, «Adreslerinize gönderilen veya aranızda dağıtılan zararb neşriyatı kabul etmeyiniz, okumayınız, zararlı radyolan dinlemeyiniz» demiştir. Sunay, bu konuda özetle şu öğutlerde bulunmuştur: O AUelerinizi ihmal etmeyiniz, 0 Yaşadığınız memleketin dilini öğreniniz, A K a zançlannızı israf etmeyiniz, millî kooperatif ve şirketlere katılınız, Ö Mübarek dinimizin sizlere aşıladığı kutsal inançlara sadık kalarak öz benliğinİ7den ayrılmayınız, Q Tasarruflarınızı, simsarlarla değil; kanuni yollardan gönderiniz. ANKARA (Cumhurijet Bürosu) Cumhurbaşkanı Sunay, Zafer Bayramı dolayısıyla dün Türk Milletine, «Sevgili vatandaşlarnn» diye başlayan bir mesaj yayınlamıştır. Mesajda. •Büyük milletleri. ancak 30 Ağustos gibi yeni çığırlar açan büyük ve kesin zaferler yaratır> denilmekte, Kıbrıs konusuna da değinilerek, şu satırlar yer almaktadır: •34 Ağustos'un. aynı mâna ve heyecan içinde kutlandığı Kıbrıs' ta, anayasadan ve milletlerarası andlaşmalardan doğan tneşru haklarını kahramanca savunan ve bu uğurda ıstıraplara katlanan Türk cemaatının haklı mücadelelerinin başan ile neticeleneceği hususundaki sarsılmaz inancımı. bu zafer gününde ifade etmek isterim.» MOSKOVA (a.a.) Sovyet Dış Ticaret Bakanı Nikolai Patoliçev, Turkıye ıle Sovyetler Birliği arasmdaki ticarî münasebetler hakkında gdrüşmelerde bulunduktan ve Izmir Uluslararası Fuannı ziyâret ettikten sonra, dün bir Türk Hava Yolları uçağı ile, Moskovaya dönmüştür. Bakan, hükumet organı «Izvestia» Gazetesine, «Türkiye'ye yaptığı iş seyahatinin başarılı geçtiğhıden şüphesi olmadığını» bildirmiştir. Patoliçev, demecınde, iki mem leket arasında ticarî ve iktisadî münasebetlerin gelişmesi imkânlarının fazla olduğunu, Türkiye'nin son zamanlarda memleketm ik tisadi durumunu kuvvetlendirmek için çok gayret sarfedıldığini soylemiş ve «Biz, bu gayretlere fiilen katılabiliriz» demiştir. «Sovyet Rusya, Türkiye'nin gayretlerine katılabilir» ANADOLUHİSARI'NDA ÇOCUĞTJ ÖLDÜRÜLEN KADIN BÜYÜK KIZIYLA BERABER CİNAYETİ ANLATIYOR 500 liralıkların gekilmesi için hazırlıklar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kalpazanlar tarafından piyasaya sahte 500 liralıkların sürülmesi üzerine Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasında önem* li çalışmalar yapılmaktadır. llk tedbir olarak, piyasaya sürüldüğü bildirilen sahte 500 liralıkların miktarmın tesbitıne çalışılmaktadır. Bu tesbittea sonra. tedavülde bulunan 500 liralıkların tedricen piyasadan çekilmesi yoluna gidilecetir. Ayrıca, aksakhklan örüemek maksadiylıs Merkez Bankası bu ay başmda memurlara dağıtıla cak maaşlar meyanında 500 er lirahk küpürlerin bulunmama • sına çalışmaktadır. Üç yaşındaki kızını işkence ıle oldurdu Alâeddin BILGI Bir baba düşünüyorum; «canavar» kelimesiyle ifade edilemiyecek kadar kötü, sadist bir baba.. Uç yaşındaki kızını, kış günü kılı tıpırdamadan kızgın sobanın üzerine oturtan, daha sonra da onu bir metre kahnlığmdaki kann içine fırlatan ve onu öldüren kalbsız, vıcdansız bir baba.. Kendi kanmı taşıyan çocuk, bırazcık ağladı mı, balyoz gibi yumruğu insafsızca küçucuk başına indirmekte tereddüt etmiyecek kadar, insanlıktan uzaklaşnuş bir baba düşünüyorum hep... Acaba, böyle bir insan var mı, şu yeryüzünde?.. Dün, Anadoluhisann «Çöplük» mevkiinde. 30 yaşında olmasına rağmen 60 yaşında gözükecek kadar çdkmüş, Ayşe Aya adındakı kadtnla karşüaşmcaya kadar gerçekten bdyle bir ınsanın var olabileceğine inanamazdmı! Deprem felâketi bİV KIZ i J/aktl SAYGON fa.a.; Polisin bildır"diğıne gore. 2 yaşında bir k,z. 0 Saygon'daki ulusal Budist sunağında dün sabah kendini yakmıştır. Kızın kömürleşmiş cesedi morga kaldınlarak, soruşturma açılmıştır. Kızın kimliğini ve bir belge bırakmadığı için intihar sebebini anlamak, mumkün olmamıştır. Mesajm bundan sonraki kısmında, son deprem felâketine değınilmektedir. Sunay; halkımızra, hükumetin, Kızılaym ve Ordunun bu konudaki gayretlerini övmekte, yapılan dış yardımlara şükrânlarını belirtmekte ve: «Böylece, hükumetin tutumu daha da kuvvctlenerek bolge halkı, huzur ve sıikunah akavuşturulacaktır. Türk Milletİ ' ^ h a h dosUarmı asla unut•«ayacaktır. denmektedır. Mısır'da «Müslüman Kardeşler» gizli teşkilâtına mensup üç kişinin idam edilmesini protesto etmek üzere tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Derneğı Başkanı Faruk Yücel, Bebek'teki Mısır Kon solosluğunun önüne, siyah bantlı bir çelenk koymuştur. Çelenkte, •Nâsır'a lânet, Seyit Kutub'a rahmet» yazısı vardır. Ayrıca. Seyit Kutub'un Türkçe'ye tercüme edilmiş eserleri, konsolosluğun önüne bırakıltnıştır. Bu arada Yücel, Başkan Nâsır'a bir telgraf çekerek tutumunu protesto etmiştir. Polis olayla ilgili soruşturmaya ba^lamıştır. Öte yandan. dün gece gelen haberlerde; idamın. bâzı İslâm mem leketlerinde, bu arada Amman ve Hartum'da protesto edildifini gös termektedir. Mısır Konsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı Uçak seferlerinde görülen aksamanın sebebi anlaşıldı Son günlerde sözü edilen uçak seferlerındeki aksamalann sebebi anlaşılnuştır. Türk Hava Yollan îdaresi, deprem felâketi dolayısiyle 2027 Ağustos arasında 10 ilâve sefer yapmıştır. Bu seferlerin altısında «Viscount», üçünde «F27», birinde de «DC3» uçağı kullanılmıştır. Bu arada Idare, bir kısım ilâç ve yardım malzemesiyle bazı hekimleri, deprem bolgesıne «ücretsiz» tasımıştır. Bu yardımlann karşılığı 50.610 lirayı bulmaktadır. Öğrendığimize göre, THY'nm deprem sırasında Doğuya daha fazla ek sefer yapamamasının se bebi, uçak filosunun yaz tarifesi dolayısiyle esasen azami kapasiteyle çalışmakta olmasıdır. tdare, olağanüstü durum dolayısiyle, bu devre içinde elindekl imkânları zorlamış, ânzalanan uçaklann yerine tahsis edilmek üzere hazırda yedek uçak bulunduramamıştır. • Tankerlerin mürettebatı karantinada M E R S İ N Kuveyt, Katar ve Suriye lımanlanndan Mersin limanma gelen ve ATAŞ rafinerisine ham petrol getiren tankerlerin mürettebatı, dün aşılanarak karanünaya alınmıştır. Öteyandan Sağlık Bakanlığı, 500 bin aşı isteğıne karşı ilimize, 165 bin aşı göndermiştir. 5 yıida 76 bin ölüm MANÎLA (AP) Dünya Sağlık Teşkilâtı'run (WHO) buradaki konferansında açıklandığına göre, koleradan son 5 yılda 76 bin kişi ölmüştür. Ama, yukarda anlattıklarımın tümünün gerçek otdugunu oaş kası değil, 28 yaşınriaKi nıkahsız kocasının asiında dosiuobn 3 yaşındaki öz kızına vaptığı ışkenceye aylarca canıklık eden 30 yaşındaki ana ^nlattı Bu derth, garıp, aç ve penşan I a r dın; «Kızımı 4dem rura vura öldürdü Kurban bayramındao 34 gün sonraydı, cocuk ağladu Yerınden fırlayan adam. yumru ğu başına ındırdı Sonra da testere ile vurmaya oaşladı. Çocuğun soluğu jıkmıyordu.. Gece yansına doğru, eık demedc öl dü zavallı. Benı de oldürür diye, öteki kızımı bağrıma bastım. bir köşeye vumuldum. Kor kumdan, (etme, eyleme) diyemedim.. Gece yarısındaD sonıa. Neclâ'nın ölüsünü dldı, dışan çıktı.. Çıtaların aralığından, iler de, daha evvel kazdığı çukura gömdüğünü gördüm.. Ostünü (Arkası Sa. 7. Sii. 8 de) "işkencenin böylesi görüimüş değil!. „ Sekiz Nurcu tutuldu tZMtR Denızh ılınin Babadağ bucağında âyin yaptıklan bildirilen 8 Nurcu polisin baslanı sonunda yakalannuştır. Kıralı geliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Fas Kıralı Hasan II. nın ekım ayı sonunda Türkiyeyi ziyaret edeceği oğrenılmıstır. Hasan II 2 0 2 8 ekim tarıhlerı arasında Sovyetler Bırliğıne bir resmî zıyarette bulunacak, ondan sonra Türkiye'ye gelecektır. Ancak Kıral Hasan'ın kesınlikle hangi tarıhler arasında Türkiyeyi ziyaret edeceği bilinmemektedır. ^ Ankaradan lstanbula Ölüm Yürüyüşüj yapan Çorumlu işçiler, bugün şehrimize gelecek ve sendika temsilcileri tarafu.ian karşılanacaklardır. Işçiier, bugün Istanbul'da yürüyen işçiler, Kadıköy'den özel motorlarla Tophane rıhtımına çıkacak, buradan da Tak'im'e yürüyüşe geçeceklerdır. Âbideye çelenk konulraaslndan »onra Türklş İstanbul Birinci Bölge Temsilcisi ismaıL Topkar ve Motorlu Taşıt tşçileri Sendikası Başkanı Mehmet lnhanlı birer ' nugma yapacaklardır. Mütaakı' Dolmababçeye geJecek olan i(Arkası Sa. 7, F Ecvet GÜRESİN İşçüer, dün akşam, Anka ra asfaltı Bostancı kavşağı cıvarındakı ağaçhk sahada konaklamışlardır. Daha önceden kurulu çadırlarda sabahlıyan işçiler, bugun tstanbul'a yürüyeceklerdır. 11 kilometrelik yolu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog