Bugünden 1930'a 5,475,875 adet makaleKatalog


«
»

Emsallerinden çok ucuz, kalıtelı ve bol çegitli Ana, İlk. Orta, Lise Öğretimi DERS ARAÇ'LARIHI müessesemiz satışa arzetmiştir. Muhterem müşterilenmize ve bayilerimize duyrtnur. Arru edenlere katoloğ gonderılir. AK KİTAP, KIRTASİYE, DERS ARAÇLAK1 Ankara Cad. No: 78 Tel: 22 47 43 İstanbul Feza Reklâm: 255 10091 43. yı sayı 15116 umhuri KUHUCDSD rUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta K u t u s u : îstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 224296 22 42 97 2 2 4 2 9 8 224299 Salı 30 Ağustos 1966 Suudi Arabisfan Kıralı Faysal Yurdumuza geldi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Arabistan Kıralı Faysal İbni Abdülaziz Al SuS uudidün Suudi Arabistan Hava Yollarına ait özel ud bir uçakla resmî bir ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gelmiş ve Esenboğa Hava Alanmda Cumhurbaşkanı Sunay tarafmdan karşüanmıştır. Faysalın uçağı Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup jet uçaklannın refakatinde saat 14 de Esenboğa Hava Alanına gelmiştir. Kıral alanda askeri töıenle karşılanmıştır. 500 liralıkfar tedavülden kaldıı ılıy or ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanlığı, 500 liralık kâğıt paralann «en kısa zamanda» piyasadan çekilmesine karar vermiştir. 500 liralık kupürlerın pıyasadan çekilme süresinm 1 ayı aşmaması ıçtn ilgilılere gerekiı talımat rermiştlr. Karar, tanınmış iş adamlarından Remzi Tatari ile Merkez Ban kası Teznedarlarmdan olan oğlu Mehmet Tatari'nin de adlannın kanştığı uluslararası kalpazanlık olayının meydana çıkanlrmş bulunması dolayısiyle ^lınmıştır. Piyasaya sahteleri sürülen TOPLANTI Bu konu ile ılgılı olarak dün Maliye Bakanlıgında, Merkez Ban kası Genel Müdüru ile Emisyon Mudürunıin de katıldıkları önemlı bir toplantı yapümıştır. Toplantıda, uzun suren gorüşmelerden sonra pıyasada para tedavulunu kolaylaştırmak için bdyle bir karar alınmasının zonmlu ol duğu hususunda gorüş birliğine varılmıştır. Maliye Bakanlığı, onumüzdekl bır kaç gün içinde 500 liralık kupürlerın piyasadan kı sa zamanda nasıl çekileceği hususunda açıklama ve uyarmalar yapacaktır. Bugiin a gün 30 Ağustos zaferinin kırkdördüncü yıldöDj nümünü kutlnyoruz. Bu ^ vesile ile yeni yetismekte olan çenç knsaklarımıza bir bü>ük gerçefi bir dataa hatırlatmak isteriz : lki bin yıllık Türk tarihinin en parlak sahifelerinden biri olarak bellediğimiz 30 Afnstos zaferi, bir ordnnnn saldırgan güeleri ezerek nlnsal kurtulusu sağlamıs olmasından ibaret değildir. 30 Afrıstos, bdylesi bir zafeıin de üstünde, tıpkı Malaifirt gibi, îstanbnl'un fethl fibi tarihte yeni çağlara yol açan zaferlerden biridir. Ve her biiyök zafer sibi dünya ölçüsünde meydana setirdiji gelisimler ancak zamanla afır ağır olrunlasıp yayılmaktadır. Dumlapınarda düsman ordnsurıa indirdigimiz samann ilk > ankısı Londra'da duyulmuş, Atatürk'tcn aldığı erair üzerine bir fırtına hızı ile dokuz çiinde Akdeniz'e ulaşan Mehmetçiğin rüzırârı tngiliz baskentinde Lloyd George hükumctini devirmisti. O zamana değin 150 yıldır yenilçiden yenilgiye nğrayan, az gelismiş, yarı sömürge niteliçinde bir nlns hesabına bn siyasal zafer, 30 A|nstos'nn sonucu olarak askeri zaferden daha önemsiz savılamazdı. Dünya taribinde ilk defa olarak bir mazlum miliet emperyalizme karşı eti ile, kanı ile varIı£ını koruyor, böylece gözfi dönmüs sömürgecilerin ilk defa burnu kınlıyordn. O sıralarda. emperyalizmin pençesinden kendi milletlerini kurtarmak için çırpman ülkücü insanlar yok değildi. Hindistanda. Uzakdoguda. Kazev Afrikada ulnsal bağımsızlıkları ugruna her cefavı göze alarak savasan Mfit kisiler bulundusju bilinivordu. Fakat hareket benüz genis halk Mğınlarına maledilıtıis olmaktan uzaktı. Sömürçe yönetimi her rerde ülkücü aydınları vakalavıp içeri tıkıyor, zindanlarda inim inim inletivordu. 3(1 Ağustos zaferi, ralnız Türk millelini bajptnsızlığa kavusturmakla kalmamıs, avnı zamanda hu aidınlara ısık serpen bir 8Üne« gibi yeryüzündeki bütiin zmclanları parlatmıstır. Ikinci Cihan Savasından sonra. ?0 nci yüzvılın en önetnli sos>al değisimi olarak arka arkaya patlak veren. cok defa basarı ile sonuclanan. daba da hâlâ tamamlanmnan ulusal bagımsızlık hareketleri. sördüğümüz çibi. ilk hızlannı bizim 30 Ağnstos zaferimize borcludurlar. 30 Afustos'un bünvesinde saklı duran bn gerçpği aydın Türk cencliSi hicbir zaman gfizönünden avırmamalı, çesitli yurt ve dünva sornnları karsısında TÖnünü aramak cereîini duydueo zaman daima 30 Asnslos'un ısığından yararlanmalıdır. Büvük Zaferin 44 üncü yıldöniimü Atatürk çocuklarına kntlu olsun ! Kırah karşılıyanlar arasında Cumhurbaşkanı Sunay'dan başka C. Senatosu Başkanı t. Şevkı Atasagun, Başbakan Suleyman Demırel, Mıllet Meclısı Başkanı Ferruh Bozbeyli, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Bakanlar, Kuvvet Komutanları, Genel Kurmay Ikıııci Başkanı, Ankaradaki diplomatik mısyon şeflen hazır bulunmuşlardır. HZACB ısaretli uçaktan, once, mısafır Kırala refakat eden basın mensuplan inmıs, daha sonra mısafır Kıral, uçağın kapısında uçak personelıne veda etmıs, merdıven başında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın elıni sıkmıştır. Kıral, Sunay'la beraber başta Senato Baskanının bulunduğu heyete ilerlemis, burada hükumet üyeleri, Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Kumandanlariyle tanışmıştır. MEMURLAR Öte yandan 1 Eylülde yapılacak memur maaşlan dağıtımı sırasın da 500 lirahk kupürlerin çekılmesi dolayısiyle husule gelecek aksaklıklan önlemek maksadiyle gerekli tedbirlerln alındığı ilgüiler tarafmdan bildirümiştir. Milli Morşlar Takdım merasıminden sonra ikj Devlet Başkanı plâtforma gelmişler, Yarbay Asaf Güven yonetimınde Hava Kuvvetleri Bandosunun çaldığı Suudî Arabıstan ve Turk mılli marşlarını dinlemıslerdır. Muhafız Alayı, Deniz, Hava şeref boluklerını teftış eden Devlet Başkanlan daha sonra diplomatik mısyon şeflen, Suudî Arabistan Buyukelçiliği erkânı ile tanısmıstır. Misafir Kıral, Cumhurbaşkanı Sunay'ın arabasma binmiş ve Kıra lın maiyeti diğer ileri gelen karşılayıcılann arabalanna dağılmıştır. Kortej Esenboğadan hareket ederek saat 15 de şehir hudutlarma varmıştır. Schte 500'lukleri Merkez Bankasındakı para destelerı arasına karıştırarak piyasaya surmek suretıyle buyuk çapta bır kalpazan şebekesıyle ısb:rlığı yaptıkları ıddia edilen Remzi Tatari ile oğlu Mehmet ile gelmi Emel ile ış ortağı Faik Gerede, dün tevkıf edilmişlerdir. Resimde, Adlıyeye getirılen Merkez Bankası veznedarı Mehmet Tatari ile eşı gorulmektedır. (Fotoğraf: Tülây DİVİTÇİOĞLU) TATARtlER TEVKİF Alâeddin BİLGİ Turt dışında basılan sahte 500 liralıklan piyasaya süren Remzi Tatari ile oğlu Mehmet, gelini Emel ve iş ortağı Faik Gerede, dün 3. Sulh Ce•a. Mahkemesinde tevkif edilmiştir. Hâkim Tevfık Fıkret Eğilmez tarafmdan verilen tevkif kararını baba Tatari ile oğul ve iş ortağı soğukkanlılıkla dinlemiş, ancak gelin Emel Tatari uzun süre hüngür hüngür aflamıştır. Sanıklar, Sultanahmet Cezaevine konulmuştur. Hariciye köşkünde Misafir Kıral ve beraberindekiler, ıkâmetlerine tahsis edilen hariciye köşküne vardıkları zaman burada bir hazır kıt'a tarafmdan selâmlanmıştır. Bîr askerî uçak düştü, 5 şehit 4 ağır yaralı var İZMİT Dün saat 13 de İzmir'den hareket eden Hava Kuvvetlerine ait C47 tipi bir nakliye uçağı Gebze'nin Yenimahalle İncirlik me^kiindeki bir tepeye çarparak parçalanmıştır. Uçaktaki 9 kişiden 5'i şehit olmuş, 4"ü de ağır yaralanmıştır. BUyiîlc kutluyoru 30 Ağustos zaferinin 44 üncü yüdönümü bugün bütün yurtta törenle kutlanacaktır. [Başkentte ve Istanbul'da yapılacak olan törenlere ait haberler 7 nci tablfemizde] Sunay'ı ziyaret Kıral Faysal bir süre hariciye koşkıınde istirahat ettikten sonra saat 17 de Cumhurbaşkanı Sunayı Çankaya köşkünde ziyaret etmiştır. Cumhurbaşkanı Sunay, misafir Kıral şerefine gece saat 20.30 da Çankaya köşkünde bir yemek ver miştir. Yemekte Başbakan Demirel, Bakanlar, ileri gelen dâvetliler ha zır bulunmuşlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 3 yıldan 12 yıla kadar hapis Gunun konusu haline gelen Tatari'ler hakkmda Savcılık, 3 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası ile 1000 liradan 10 bin 11raya kadar para cezası istemektedır. «Memlekette kanunen tedavülde olan milli paralan taklit ftmek» suretıyle Türk Ceza Kanunumm 316. maddesinin 3. fıkrasına aykırı davranışta bulunmaktan naklarmda dâva açılan Tatariierin Sulh Ceza Mahkemesindeki sorgulan gızli yapıl miştir. Dört sanığın yargılanmalarına, önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacaktır. Otobüs kamyonla çarpıştı : 3 6lü 30 yaralı İZMIT (a.a.) Istanbul'dan İzmıt'e gelmekte olan buğday yüklü bır kamyon, 35 kişılık bır otobusle, Dıl Iskelesı mevkunde çarpışmıs, otobus yolcularından 12 ve 20 yaşlarında 2 kışı ile kamyon şoforu, derhal olmuşlerdir. Otobüs şoforü Mehmet Yılmaz ve kımlıklerı henüz tesbıt edılemeyen 6 yaralı. koma halınde Izmıt Devlet Hastanesıne kaldırılmışlardır. Dığer yolcuların yaraları, hafıftir. Uçaktan paraşütsüz atlayan 4 subay koma halinde Haydarpaşa Numune Hastahanesine kaldırılmışlardır. Doğuya yardım büyük bir yekun tutuyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ızılay Genel Başkan Vekili Mehmet Nomer, dün yaptığı basın toplantısında deprem bölgesine yapılan iç ve dış yardımlar konusunda bılgi vermiş ve «Kızılaym bugüne kadarki yardımı 910 milyon Iirayı bu'maktadır. Bununla iktifa edecek değiliz» demıştir. Nomer, öteden beri felâket anla^ ^ ^ aksamamasI için g e r e k u nnda Kızılay Genel Merkezinde tedbirleri almıştır. Genel Merkezi bir milli yardtm komitesi kurulma miz hemen hemen bosaltümıştır. sımn bir gelenek haline geldiğini, Arkadaşlarımız Erzurumdadırj ancak bu geleneğin bu deprem fe lâketinde devam ettirilmediğini, Genel Başkan Yardımcısı «Gelen Kızılayda bir komite kurulması ye bürun yardımlar kullanıUr mı?» rine îçişleri, Sağlık ve Imar İskân sorusuna şu cevabı vermiştir: «Ba Bakanlığı müsteşarlarmdan bir ko zı artan ve ihtiyaç olmayan madde mite kurulması yoluna gidildiğini ler depolarda kalabilir. Meselâ Arbildirmiştir. navatluk asfalt gönderiyor. Reddedemeyiz. Ama ilerde kallanılabiDış yardımların devam ettiğini lir.. belırten Nomer, yardım eşyasmı» tevziı kanusuna değinerek özetle Kızılaym yardımı şunlan söylemiştir: Türkiye Kızılay Derneğinin şim •Türkiyeye yardım gönderen Kı diye kadar yaptığı deprem fezılhaç Tpşkilâtı, tevzi işlerini kontlâketzedelerine gönderdiği yardım rol yetkisini de haizdir. Tevzi işinlar şöyledir. de bir takım aksaklıklar muşahede edilhse, ilerdeki yardımlara mües «6797 adet çadır, 4400 battaniye, sir olur. Ba bakımdan Kızılay, tev 1721 adet yorgan, 3822 torba un, 1688 torba bulgur, 209 torba süt tozu, 1045 kutu yağ, 257 kilo çay, 5600 ka lıp sabun, 500 çuval makarna, 1055 kutu buğday ezmesi, 550 adet gemici fenerı, 500 kişilik erkek giyim eş yası, 550 adet kadın giyim eşyası, 400 kişilik kız çocuk giyim eşyası, 400 adet erkek çocuk giyim eşyası, 200 adet bebek giyim eşyası, 2 kamyon dolusu yaş yiyecek maddesi, 50 teneke kavurma, 25 sandık zeytin 100 teneke peynir, 64 balya gl yim eşyası, 1718 kasa çeşitli yiyecek ve içecek, 1 kamyon dolusu giyim eşyası.» Vartö'lu parti başkanlan resmî makamları yalanlıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Deprem bolgesınde incelemelerde bulunan Parlâmento Heyeti Başkanı Cumhuriyet Senatosu Başkan Vekili Sırn Atalay'm deprem bolgesınde alman tedbirlerin yetersizliği konusunda verdiği demeç üzerine açılan tartışma, devam etmektedir. Atalay, kendısuıe cevap vereu Îçişleri Müsteşarı Fethi Tansuğ ile Muş Valisi Mustafa Uygur'un demeçleri üzerine Varto'dan aldığı bir telgrafı açıklamıştır. AP dahil, TIP, YTP, MP ve CHP İlçe Başkanlan. Varto Beledıye Başkanı tarafmdan imzalanan telgrafta, şöyle denilmektedır: •B Halen enkaz altından çıkarılamayan cesetler mevcutrur. 0 Deprem bölgesinin ihtiyaa olan 5000 çadırdan sadece 1200 adet tevzi edılebilmiştir. Halk, açıkta yatmaktadır A Nümnne olarak, bir gün yalnız kaza merkezinde, iki kazan bulgur, bir kazan makarna, bir kazan kuru fasulye dağıtılmıştır. 0 tçişleri Bakanlığı Müsteşan ile Muş Valisi, gerçeklere aykın beyanatta bulunmakla, hem Hükumeti yanlış karar almaya sevketmekte, hem de efkârı umumîyeyi yanıltmaktadır. 0 Varto İlçe merkez ve köylerinde normal hayat avdet etmediği gibi, bn sartlar altında ne zaman avdet edeceğini de bilmiyoruz. O Halk, bu yılı Varto'da geçirmek arzusunda değildir. O Devlet adamma yakışmayaa tarzda ve hakikatleri tahrif ed rek be>anda bulunanlan şidıfr protesto eder ve Demokrasir tabii icabı istifa mekaır tercih etmelerini tavsiy Öienler Kazada Binbaşı Kemal Özgen, Bınbaşı Nadır Aydjnalay, Yuzbaşı Alı Fuat Yumtay, Assubay Niyazi Özşahin ve Denız Assubay, Bılgin Saygıner şehit olmuşlardır. K Yaralananlar Koma haiinde bulunan Jandarma Üsteğmeni Ayhan Saraçoğlu, Hava Assubayı Ahmet Moralı, Deniz Assubayı, Hıdâyet Cağlı, Hava Assubayı Nuri Dıkmen'ın durumlarının tehlikeli olduğu bildirilmektedu. 15. Kolordu Komutanı Hamza Gurgeç, Kocaeli Valisi Hüseyin Meydanoğlu, Gebze Tumen Komutanı, Tuzla Pıyade Okulu Komutanı, Gebze Savcısı ve diğer ilgilile1 ks7a mahallıne gitmislerdir. Hava faeiasının, uçağın sol kanat altındaki motorun durması ve tek motorun çalışması sonucu meydana geldiği sanılmaktadır. 25 ton kaçak kahve ele geçirildi Eyup, kum depoları onunde, gumruk muhaiaza memurlan tarafmdan 15 ton Brezılya kahvesı ele geçırilmıştir. Gumrukçu lerın baskını sırasmda, kaçaKçılarm elebaşıları fırar etmeyı basarmış, ancak bir tayfa, bir sofor ile bir sandalcı, üç kamyon ve bir motorle bırlikte yakalanmıştır. Kahvelerin hangi yoldan ve ne şekilde yurda sokulduğu konusunda sanıkların fazla bılgı vermemeleritts rağmen, yapılan soruştur^adan öğrenlldiğıl>e gore, kaçakçılık, mılletlerarası bır şebeke tarafmdan ıdar» edılmektedir. Nıtekım Eyup'te yakalanan motör, Karadenizde, bır Bujgar şilebine rampalıyarak, 25 ton kahveyı aldığı tesbN e dılmıştir. Brezılya'dan kahve yukhyen Bulgar şılebı, Boğaz • dan transıt geçtikten sonra, Turk sularının dışında, kaçakçıların motorune boşaltmışlardır. Değerı 1 mılyon lırayı bulan kahve kaçakçılığı ile Istanbulun bazı ıs adamlarının ria ılgılı olduğu ıleı rurulmekteriır. Karaniık noktalar Ancak, TatarHerin tevkif edilmelerine rağmen, geçen Perşenv be günü yakalanmalariyle meydana çıkan büyük kalpazanlık olayuıdaki esrar perdesi, benüz kalkmış değildir. Nitekim dört gün nezaret altında tutulmalarına rağmen sanıklar, hakikilerinden ayırt edümesi oldukça güç olan sahte 500'lüklerı nereden ve kimlerden temin ettıkleri konusunda en ufak bir açıklamada (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) NADtR NADİ Menemen Ovası çoraklasıyor İZMİB Gediz nehrinin aktığı Izmırin en verimli ovası olan Menemen ovası da çoraklaşmaya başlamıştır. Her yıl ovaya pamuk mahsulü ekilmesi ve drenaj yapılmamasj yüzünden verım gücünü yavaş yavaş kaybeden ve çotaklaşmaya başhyan Menemen ova«nın drenaj mm hemen yapılması Içın çiftçiler BashaVan'a mııraraat ctmişlerdir. Tren Otobüs çarpışmasında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi DENİZLİ DenızU cıvannda meydana gelen tren kazasında yaralananlardan Mustafa Ulu soy ve tsmail Kalaycı ısımlerindekı iki kişi daha ölmüş, böylelikle olü sayısı 27 ye yükselmıştir. Öte yandan Valı Nezıh Okus, sık sık kazalara sebep olan Hemzemın geçıtlerinin kontrol altına alınması ıçın Devlet Demır Yollan Genel Mudürlüğünun daha nnce \api s rnuracaatl dun Sdbah tekraılamıştır. Yabancıların yardımı DAHA NE İSTİYORSUN? SALLANDIKÇA YARDOI EDİYORLAR YA... Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla yabancı Kızılhaç, Kızılay, Kızılarslan ve Kızılgüneş Derneklerinin deprem felâketzedelerine (Arfcası Sa, 7, Sü. 4 te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog