Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

KİTAP SEVENLERE MÜJDE AK Kitabevi neşrettigi polislye romanlarını yaldızlı liıks bez ciltli 19 cilt haltnde 15 günde 3 er cilt halinde yayacakür. CUtlı fiatları 12.5 liradır. Seri olarak alanlara % 10 tenzilât yapılır. Arzulayanlar pul veya havaleyi daha evvelden göndermelidlrler. İlk 3 eser Agatha Christie'den 1 cilt Me2opotamya Cinayeti Meşum ilân 2 cilt Meçhul Düşman Esrarengiz vaka 3 cüt Yurüyen Ceset K. Rengl elbiseli adam AK KİTAP KIKTAStYE DERS ABAÇLAR1 Ankara Cad. No. 78 İSTANBCT. Feza Reklâm: 204 S002 43. yı soyı 15089 umhuriYet KURUCUSE) YÜNTJS NAltf Telgraf v« mektup adresl: Cumhuriyei tstanbul Posta Kutusu: tstanbu] No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 224296 2 2 42 9 7 2 2 42 98 22 42 89 Kırım ^ "T^rklerinin nasıl fcurban devfemnı manda korkunç acı sonucunu okuyacaksmız. Çok beğenilmiş ve okunmuş olan btı Jkpıanın ikinci baskısı Varlık arasmda 4 lira fiyatla çıktı. İlâncılık 4873' «987 Çorşamba 3 Ağustos 1966 lıi'iiri /iiııı lıiiıııııııı fasarısı üöriipliirken "Süleyman Demirel, giicü APGrupu'ııun yeni i'oiliıııilıi'lli oldu: dışında açtığı savaşta mağlup edilecektir» M B G , Başbakan'a bir bildiri ile cevap verdi Döviz kaçakçılarınm affı tartışmalara yol açtı "Adaletsiz Zam yerine avans ANKÂBA (Cumhuriyet Bürosu) AP Ortak Grupu dün, gegenlerde reddettiği «Geçici Zam Kanunu Tasarısı» nı «Tekrirı Müzakere» yoluyla yenıden ele almıştır. Tasannın tümü kabul edilerek. maddelere geçılmış ancak maddeler üzerınde pek çok değışıklik önergesı olduğUD dan tasan 9 kışilık bir komısyona sevkedilmiştir. Komısyon en kısa zamanda hükümetle de temas ederek tasanyı duzenliyecek ve gruba getirecaktır 9 kısilık komisyonun daha çok «Memorlara avans verilmesi» sekli üzerinde duracağı anlaşılmıştır. Grup toplandıktan sonra önce tekriri müzakere açılmasını isteyen önergeler okutulmuştur Bu önergeler aleyhine tsmail Hakkı Yıldınm ile Celâl Nuri Koç konuşmuşlardır. Bundan sonra tekriri müzakere kabul edilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) affm sorumlusu AP'dir ANKARA Cumhuriyet Bürosu «Af Kanunu tasansı» na dövix kaçakçısı Ruben Asa'yı affettirebi lecek hükümleri sokan önergelerin sahiplerinin kimler olduğu açıklanmıştır. Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı tsmail Hakkı Tekinel, dün Meclis Adalet Komisvonu odasında teypler de dinletmek suretiyle yaptığı bu basın toplantısında, Af Kanunu tasansı üzerinde kendi sinin de adının kanştınldıeı çeşitli ithamlan cevaplandırmıştır. Bu Kaçıncı ? r <y aşbakan yanlış yoldadır. l D J Ta içinde yaşadığınuz koJ D J çallan iyi değerlendireme^ m ^ diği, y» da kafasmdaki ard niyetleri her şeye rağmen bir an önce gerçekleştirmek istediği için Başbakan sabırsız adımlarla tersine tersine yürümektedir. tktidara gelişinin henüz dokuzuncu ayı dolmadan 27 Mayısa, Anayasa dnzenine, seçim sistemine ve genel oUrak mnhalefete karşı takınılan tevra bakınca başka bir yargıya varmak güç olmaktadır. Yeni Anayasanın getirdifi mürsseseleri eleştirirken Başbakan Senatoda ençellemeye katılan tabiî senatörlerle kontenjan senatörlcrini öniine dikilmiş bir eogel saymakta, «bunlar olmasa istediğimi daha kolay başanrdım» diyerek ilkbaharda çıkaramadığı Seçim Kannnnnu tekrar ele almakta, «istikrarlı hiikumet» parolası altında her dOediğioi kolayca yapabileceği bir rejimin özlemini dile getinnektedir. Başbakan tkinci Cumhoriyet deyimine de sinirlenmekte, bu deyimi kullanma hakkını kimseye tanunamaktadır. Ona göre Türkiyede bir tek Cumhuriyet vardır, bu da büyük Atatürk'ün Türk mületi fle el ele vererek kurduğu Cmnhuriyettir. Bu Cumhuriyet rıkılmıs mıdır ki fimdi ikincisinden söz edüebilsin? 27 Mayısa karşı duyduğu allerjinin bir ifadesî saymasa idik bu konuda biz de Başbakanla ayni dâşünceyi paylaştığunm söylemekten krvanç duyardık. Evet, Atatürk miHetle el ele vererek Cnmhuriyeti Irarmnştur ve şükürler olsun bugüne dek bu Cumhuriyet yıkOmamıştır. Ama, insaf edilsin, Atatürk'ün ölümünden, hele çok partili hayata geçişimizden beri Cumhuriyeti yozlaştırmak, soysuzlaştırmak, hattâ yıkmakisteyenler olmamış mıdır? Atatürk Cumhnriyeti kurarken. bir gün oy avcüığı uğruna devrim Okelerinden, taaviz üstiine taaviz veriLsin ve bu hos karşılansın diye mi düşiinmüştü? Atatürk Cumhuriyeti kurarken bir gün bu devletin yöneticileri yabancılara avuç açsın, memleket yan sömürge haline getirilsin ve içimizden bunu 7ÜI sayanlar, tıpkı 1919 da olduğu gibi vatan haini sayılsın diye mi düşünmüştü? Atatürk Cnmhuriyeti kurarken bir gün lâik devletimizin sorumlu yöneticileri, bilgisiz kalabalığa şirin görünmek amacı ile bayram kasideleri yazsın ve bunun adına da demokrasi densin diye mi düşünmüştü? Atatürk Cumhuriyeti kurarken bir gün nüfuz ticareti ortalığı kasıp kavursun. Karaborsa alsın yürüsün, fakirler daha fakir, xenginler daha zengin edilsin, durumu eleştirenler komünist, vatan haini ilân olunsun ve buna da hür teşebbüs, görülmemiş kalkınma gözü ile bakılsın diye mi düşünmüştü? 19301960 yıllan arasmda bu gibi davranışlar politika yaşantımmn vaz geçilmez ögeleri halinde âdeta sistemleştirilmek istendiğini ve bu yüzden Atatürk'ün milletle el ele kurduğu Cumhuriyetin de nerede ise tanınmaz haİe geldiğini Başbakan nasıl bilmra? Gene Başbakan, 27 Mayısın bir Atatürk> döniiş hareketi olarak bu bozuk düzeni yıkmak amacı ile göze ahndığını nasıl hatırlamaz? İkinci Cumhuriyet deyimi belki başlangıçta da yersizdi. Fakat arkada bıraktığımız altı yıl içinde bu deyimin anlammı bütüo bütün yitirdiğine şüphe yoktur. Zira 27 Mayıs öncesi devrini yeniden ihya etmeye can atan bir akım günden güne hızlanarak gelişmektedir. Atatürk Cumhuriyeti kurarken ne istemedi ise bugün vatan, millet edebiyatı ve demokrasi. çoğunluk sloganları altında piyasaya sürülmekte, Cumhuriyetiınizi bir orta çağ ümmetine geri çevirecek, basma kahp inançlann hanl hanl propagandası yapümaktadır. Muhalefetin direnmesi bu teblikeli gidişe dur demek ihtiyacuıdan doğuyor. Bugün muhalefet, Atatürk'ün büyük Türk müieti Je el ele 43 yıl önce kurduğu Cumhuriyeti kurtanna çabası içindedir. Tabii senatörlerle kontenjan senatörlerinin sık sık mubalefeti desteklemeleri de bu çabanın büincine varmalanndan Ueri gebnektedir. Başbakan durumu bir an önce değerlendirmek hususunda geç kalmamalıdır. &NKARA (Cumhuriyet Bürosu) illî Birlik Grupu, dün yayınladığı bildiride, Basbakan Süleyman Demirel'e, son demeci açısından sert bir cevap vennis, ve: «Demirel'in M.B.K. ismi konusunda bir tartışma açması, Milli Birlik is mini duymak istemiyen ve bir taTihî devrin yaşantılannı hâfızalarından silerek, onun temelindeki 27 Mayıs'a karşı beslediği sakim zihnivptin bir tezahürüdür» demi«tır. Bıldiride, şöyle denilmektedir: Bav Demirel. devlet yönetiminde uğradıği başansızlıklar dolayısiyle. Anayasa dışı davranışlanm Anayasaya sığmarak örtmeye çalışmakta böylece yüce Türk railletini yanıltma yoluna ginniş bulunmaktadır. m U Petrol üç ayrı fiatla ithal ediliyor ANKARA CtJMHURİÎET BÜROSU dün C umhuriyet Senatosu Atalay saat 15.00'de Sırrı «Kasıtlı davranıs» AP Genel Başkanı. (Büyük Türk milleti) derken, milletin tümünün, kendi zihniyeti ile beraber olduğu mânâsına gelen yanlış bir anlayıs ve kasıtlı bir davranıştan bir türlu kurtulamamaktadır. Demirel'in gün ışığına çıkan bu hatalı zihniyetiniıı karşısında bnlunan, hnzur ve refah isteyen milyonlarca vatandaş. devlet gemisinin bu kbtü ve felâketli sidişini endise ile izlemek tedir. Bircokları icin nerede hiteceği belli ohnayan bu yolculukta bize ümit veren cihet, Türk milletinin büyiik roğunluğunun asırlarca, ka derini kötüye götüren ve jrecmljte benzeri rok göriilen Demirel zih niverine karjı direnmentn, nyanıjı içine girmlş bulnnmasıdır. Bay Demirel'in. tabiî senatörlerin grup knrma hakkı ve grupumu zun kendisinl rahatsız eden İsmi (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Çorumlu işçiler bugün Ankarada KAATİLİN ÖLDÜBDÜĞÜ KIZLABDAN BIRİ Mimarlık öğrencisinin öldürdüğîi insanların sayısı I6'ya yükseldi 9 bin yıl önce insanların boyıı 2 rnetre inıiş KONTA Çatalhöyük kazılarından çıkanlan 9 bin yıl öncesine ait 400 insan iskeleti, Konya Arkeoloji Müzesine getirilip monte edilmiştir. Neolitik çağı teori lerini değiştirecek nitelikte olan ve dünyanın en eski uygarlık mer kezi sayılan Çatalhövük'teki kazılara, yabancı uzmanlar da katılmışlar. Uzmanlara göre. 9 bin yıl öncesinin en kısa insanlan 1 80, en uzunu ise 2 metre boyundadır. Whitman ın beyninde ceviz iriliğinde bir ur bulundu DIŞ HABERLER SERVİSİ AUSTIN Önceki gün Texas Ünıversitesi'nın ana avlusundadaki geniş bir alana hâkim Üniversite Kulesine çıkarak etrafa ateş açmaya başlayan ve 16 kışmin ölüraüne sebep olan 25 yaşındaki Joseph Whitman'ın, aynı gunün sabahı annesi ve karısını da öldürdüğü ortaya çıkmıştır. Whitraan ölü olarak mucadeleyı terk ettıkten sonra, kaatilın evıne gıden polisler, Bayan Whitman'ın bıçaklanmıs olarak dldüruldüğünü görmüşlerdir. Ya takta çırılçıplak vatan kadınm birkaç defa bıçaklandığı anlaşılmıştır. 9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çorum Belediyesınce bir lokavtla işlerıne son verilen 73 işçının Ankara'ya yürüyüşü, bugün sona erecektir. Dün Mamak semtine gelmiş olan işçiler, bu sabah Mamak'tan şehre harekei edeceklerdır Bu arada Türkiye Genel • tş Sendikası Başkanbğı Çorum'lu işçilerı Ankara'nm 10 bin Beledıye ışçisi adına bugün Mamakta köprü altında, her işçıye bir ekmek ve bir testı su vererek karşüamaya karar vermıştir. Öte yandan Türkiye Işçı Partisı Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Rıza Kuas, dün Kalecik ılçe kongre'îindp bır konns ma yaparak,*<Adalet Partisini, Emekçi halkın mentaatlerinin kar şısına dikilmekle» suçlamışbr Başkanhğında toplanmıştır. Petrol konusunda gündem dışı bir konuşma yapan thsan topaloğlu (CHP), Türkıye'ye üç ayrı fiat üzerinden petrol ıthâl edilmekte olduğunu bildirmış ve hükumetin yüzde 27 indıntnli petrol ithâlinı bütün yabancı şırketlere uygulamasını istemistır. Topaloğlu, verdığı bilgıye göre boylece 140 mılyon liralık bir tasarruf sağlanmış olacaktır. Topaloğlu aynca, ATAŞ rafinensinin tevsii karannın hatalı olduğunu ve bu karann ılerde millî müesseseleri etkileyeceğini söylemış ve mıllî müesseselerin petrol tevziı işlerinin genisletilmesi gerektiğini bildirmiştir. llyos Şoris mese/esr Bu arada idam cezalannj müebbet hapse çevirmek suretiyle ölüm cezasına çarptırılmış olan llyas Şo risin de istifade etmesinde bazı Parlâmento üyelerinin rollerî bulunduğu iddiasmın asılsız olduğu anlaşılmıştır. tsmail Hakkı Tekinel'in verdîği bilgiye pöre idam cezalannın müebbet hapse çevrilmesl yolundaki prensip karan AP Grup Baskanlık Divanmda alınmış ve AP Grupu da bunu kabul erraiştir. Bunun üzerine bu hüküra af tasarısının metnine konulmujtur. Ruben Asa mese'esf Ruben Asa meselesine gelince, Tekmel'in teyplerle açıkladığına göre af tasarısı Adalet Komisyonunda iken döviz kaçakçılıklan ila ilgili pek çok önerge verilmiştir. Abdnrrahman Seref Lae CAP^ dö viz kaçakçılıklarınm mahkumiyet» lerinin affedilmesi, ancak pars cezalannm af dışı bırakılması için bir önerge vermiştir. Mehmet Atagün (AP) 15.000 liraya kadar olan döviz kaçakçılıklarınm affedilme (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Suriye'deki topraklar Hatay Senatörü Enver Bahadırlı (CHP) yaptığı gündem dışı konuşmada Suriye'nın zırai reform adı altında hıç bir bedel ödemeden Türk vatandaşlara ait toprakları devletleştirdiğinı belirtmiş, buna karşı Türkiye'deki Suriyelilere aıt şahıslann topraklarına el konulması yolunda Dışişleri tarafmdan açıklanan karann şimdiye kadar uy gulanmamış olmasından yakınmıştır AF TASARISI BUGÜN MECLİS'TE GÖRÜŞÜLEGCK Ortanın soluna karşı olan 11 kişi tnönü'yü ziyaret edecek ANKARA (Cumhurivet Bürosu) CHP 'de ortanın soluna fcarşı olan gruptan 11 kışilik bir heyetin bugün îstanbul'da Genel Baskan tnönüyü ziyaret etmesi ve kendısine orta'nm solu'na kar şı hazırladıklan muhtıravı sunması beklenmektedir. Inönü'yü îiyaret edecek heyet şunlardan kuruludur: Mehmet Pırıltı. Sâdık Artukmaç, Sakip Hatnnoflu. Ali Sakir Ağanoğlu, Arif Errnnga, Metin Cizreli, Arslan Bora, Cengiz Nayman, Mnzaffer Samiloglu. tbrahim Avsov. Vefa Tanir Nijerya'nın yeni hâkimi suikosttan zor kurtuldu COTONOU Nijerya'nın yeni hâkimi Yarbay Gowon, bir suikasttan zor kurtulmuştur. Teşebbus; Gowon'un bir radyo mesajını okumasından sonra vuku bulmus, bâzı kimseler tevkıf edilmiştir. [İç şavaş tehlikesi beliren Nijrfrya ile ilgili haberlerimiz ve «Nijeryalı Jön Türkler» başlıkü yorumumuz, bugün 3'üncü sayfadadır.] Kaatilin notu 1962 DE EVLENEN KAATİL, KİLİSEDEN ÇIKARKEN ATiNA'DA YAPILAN TOPLANTI Irak hükömetinde iki Kürt Bakan bulunacakj BAĞDAT ( M . ) İyı haber almakla isim yapmış olan «Es Sav ! ra» adlı gazetenin ileri sürdüğü I ne göre, hâlen Rusya'da bulunan | Başbakan Bazzaz, Irak'a döner dönmez istifa edecek ve içinde 2 kürdiin de bulunacağı yeni bir kabine kuracaktır. Grivas'ın Türkleri bastırmak için Yunan Kükumetinden izin istediği bildiriliyor (DIŞ ATİNA Dün Başbakanlıkta; Stefanopoulos'un başkanlığında, Ada'daki askeri durumun mcelendiği bir toplantı yapılmıştu. Toplantıya Savunma, Dışişleri Bakanları ve Grivas katılmıştır. Gri vas'ın, Ada'daki durum ve Kıb rıslı Türkler'in son günlerdekı faaliyeti hakkında \erdiği bilgıler üzerine Ada'nın savunması için bazı tedbirler alınması gerektiğı ıddia edılmektedir. Grivas'ın, bu arada, Ada Türkleri'nin kantonlarını genişletmek için girişecekleri teşebbüsleri bastırabilmek için Yunan Hükumetinden müsaade istediği bildirilmektedir. Grivasla görüşen Dışişleri Bakanı, «Kıbrıs meselesini enine boyuna incelediğini» beyan ettikten sonra, İkili gorüşmelerin henuz «a» harfinde bulunduğunu sozlerine eklemiştir. Daha sonra kaatilin annesinın evıne giden polisler yeni bir cesetle daha karşılaşmışlardır. Karısında bıçak kullanan kaatıl, annesınin başına ateş açıp beyninj parçalayarak öldürmüştür. Kadının yanında bulunan ve Whitman'm yazdığı anlaşılan bir notta, kaatilin «çektiği ızdıraplardan kurtarmak için» annesini öldurduğü anlaşılraıştır. llk olarak öldürdüğü 23 yaşındaki eşi ile annesinin cesetlennin yamna bıraktığı mektuplardan, V?hitman'ın «Dünyanın üzerine muazzam bir baskı yaptıgını ve bnnu bir türlü anlayamadıfını ve bu yüzden tek başına bütün dünya ile mücadeleye giriştiğini» yazmış olduğu açıklanmıştır. Karısı ile annesini öldürdükten sonra Üniversite Kulesine gelen mimari öğrencisi Joseph Whitman, görevli bir asker olduğunu söyleyerek kuleye tır(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Ortak Grup benimsedi Büdirildiğine göre, AP Ortak Grupu, dünkü toplantısında, Af Tasansuun Senato'da aldığı sekli benimsemiştir. Fethi Tevetoğlu, bu önergeyle, tasannın Senato'daki değişiklikle Millet Meclisinde kabulünü Istemlş, Sadettin Bilgiç de bunun doğru olacağını belirtmiştir. Neticede önerge, oybirliğiyle kabul edilmiştir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi, bugün toplanarak, Af tasansı üzerinde Senato'da yapılan değişiklikleri ele alacaktır Bu değişiklikler, MecUs tarafından benimsendiği takdirde tasan, kanunlasacaktiT. Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonu, dün saat 15'de, tsmail Hakkı Tekinerin başkanlığında toplanmış ve Senatoda ya pılan değişiklikleri benimsemisür. Meclis, değişiklikleri benimsemez ve kendi metninde israr aderse, tasannın ieğişen maddelen, Senatör ve Milletvekillerinden Kurulu bir karma komisyona gldecektir. Cumhurbaşkanı'nın gezi programında değişiklik oldu İstanbul'da bulunan Cumhurbaskanı Cevdet Sunay. bugün Trakya gezisıne çıkacaktır. Sunay, saat 8 de Kırklareli'ne gıdecek. geceyi geçirdikten sonra, Edirne'3'e geçecektir. Burada bir gece kalacak olan Cumhurbaşkanı. 5 Ağustosta Istanbul'a dönecektir. Şarlo'yu taklit edtyOl'ı Roma'da «Three Bıtes of the Apple» filminı çevırmekte olan güzel aktris Tammy Grimes, stüdyoda bulduğu eskı bır melon şapka ve çıçeklerle filmin çekımine ara verildiği bır sırada beyaz perdenin unutulmaz sahsıyetlerinden Şarlo'yu canlandı • rarak eğlenıyor. Resımde Tamm Grimes. sahıte arasın • da Şarlo kıyafetiyle poz ve • poz verırken görülüvor. f Marmarig'te bir balıkçı 60 gündür uyuyamıyor RfUĞLA Marmaris ilçesinde 4 çocuk babası balıkçı Dural Turgut, balık pişirmek için meydana getirdiği ateşte patlayan bir cisimden korkarak geçirdiği şok yüzünden 60 gündür. uyuyamamaktadır. Canıide öldürdü BÜRDÜR Bir koca. kansına sarkıntılık eden adamı, camide abdest alırken, tabancayla öldürmüştür. Kapı komsusunun kaatili tsmet Teker, tevkif edilmiştir. HABERLER SERVİSİ> «Hayâl mahsulü» landırmıştır. olarak vasıf Sovyet Hükumetini yine Kosigin kuracak MOSKOVA Sovyet Başbakam Kosigin, dün istifa etrniş, biraz sonra da yeni hükumeti kurmakla görevlendirilmiştir. Parti Genel Sekreteri Brejnef, Sovyet Birlik Meclisinin dünkü toplantısında, yeni hükumetin başkanı olarak yine Kosigin'i aday gösterince, teklifi alkışlanmıştır. Kabinede mühim değişiklik beklenmemektedir. LEFKOŞE Makarios, Kıbrıs Rum Hükumetinin gorev süresı r.i uzatma karannı protesto eden Turk Hükumetinin notasını red detmiştir. Bır sözcü, Rum Hüku raetince notanın, Kıbrıs'ın iç iş lenne müdahale sayıldığım söy lemiştir. Makarios, Türk Notasını reddetti " BB l ( nin kocası, tek başına Homburg'a geldi HAMBURG (AP) Alman sanayicisi Gunther Sacbs, dün yanında 20 günlük karısı Brigitts Bârdot otmadığı halde, tek başına buraya gelmiştir. Sachs, Hamburg'a ucakla gelmiş ve tak siye binerek bir otele gitmiştir. Yanında «BJS.» nin olmamasına rağmen, gayet neseli göriinmüştür. Sachs, yeni evlendiği karısınıo nerede olduğunu söylememiştir. M'ıLLı İRAPEYı BPİYORVZ Kızıi Çin'de "Temizlik,, TOKTO (AP) Komünist Çin, dun, parti politikasını ordudan tamamen hariç tutmak istiyen yuksek rütbeli subaylar arasmda temizlik yapıldığım açıklamıştır. Bu konuda herhangi bir isim zikredilmemekle beraber, başta gelen kurbanlar arasında Genel Kurmay Başkanının da bulunduğu anlaşılmıştır. Yunan Elçisine Imroz ve Bozcoada'ya gitmek için mösaade verildi ANKARA (a.a.) Yunanistan' ın Ankara Büyukelçısı Delivanis' ın, yanında iki konsolosluk me muru olduğu halde, İmroz ve Bozcaada'ya gitmesine izin verilmiştir. Delivanis, İstanbul yoluyla «dalara hareket etmektedir. BUD POWEL OLDU NEVVYORK (aa.) Modern cazın yaratıcjlanndan biri olan ünlü caz piyanist Bud Powell, Brooklyn Hastsınesinde ölmüştür. «Bebop»' adı verilen «İlerici caz müziği» nin öncüsıi sayılan vs caz tarihine geçen Powell. Wr yıîdır rahatsızdı. Potrikhane NADİR NADİ Dışişleri Bakanı Tumbas, Patrikhane'nin İstanbul'dan uzaklaştınlması ihtımali etraimda sağcı gazetelerden «Akropolis» te çıkan yazılan yalanlayarak bunlan, «ASGARÎ MÜŞTEREK...x
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog