Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SÖ2LÜKLER TÜRKÇE TÜRKÇE OSMANLICA TİJRKÇE İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE FRANS1ZCA TÜRKÇE TÜRKÇE FRANSIZCA ALMANCA TÜRKÇE TTRKÇE ALMANCA MİNİK, CEP ve BÜYÜK sozlukler. Liste isteyiniz. çok çeşitlı İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERI Üâncılık: 4912/10061 umhuri 43. yı sayı 15115 KURLiCUSt YUNUS NAÜİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Teleionlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pozortesi 29 Ağustos 1966 DENiZLiDE MOTORLU TREN OTOBÜSLE ÇARPIŞTI 58 25 YOLCU OLDU 23 YARALI VAR EROL ÖZBAL DENİZLÎ'DEN BtLDlRtYOR Denizlide Motörlü trenle otobüs çarpışmış, 25 otobus yolcusu ölmüş, 23 kişi yaralanmıştur. Önceki gece Denizliye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kocabaş ile Bögeli istasyonlan arasmdaki geçitte meydana gelen kazada ölen lerden 8 inin hüviyetleri dün sabah tesbit olunmuştur. Savcı yardımcıları, hükumet tabibi ve diğer ilgililer, cesetlerin huviyetlerini tesbite çahşmaktadırlar. GENERAL İÇİN AS YAPTIRILDI ANKÂBA (Cumhuriyet Bürosu) üksek Askeri Şura karan İle albaylıktan tuğgenerallığe ve tünv generalUğe terfi eden Kara, Deniz ve Hava KuvveUen mensubu yeni general ve amiraller için 58 adet asâ Genel Kurmay Başkanlığınca bazırlatılmıştır. AsftTar kısa bir törenle bizzat Genel Kurmay Başkanı Cemâl Tural tarafından verilecektir. Tören Genel Kurmay Karargâhında yapılacaktır. Törene Ankara Gamizonunda bulunan bütün generaller katüacaktır. Bu vesıle ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemâl Tural Tuğgeneral ve Tuğamrral olan subaylarla da tanışacaktır. Bu defa terfi ettirilen albaylardan büyuk bir kısmı geçen yıl terfi nrasmda olduklan halde terfi edememişlerdi. Diğer taraftan, terfi sırasmda bulunup da terfi ettirilmeyen albaylarla bir kısrm general ve amiraller Damştay'a başvuracaklarmı ileri sürmüş» lerdir. Y REStMDE, HEREKE'YE GELEN İŞÇİLER MOLA VERDİKLERİ MAHALDE SAZ ÇALIP OYNUYORLAR» (Fotoğraf: Ibrahim KÖSEOĞLU) Otobüs şoförü Önceki gece olaydan sonra hafif yara alarak ayakta tedavisini yap tıran otobüs sahibi ve şoförü Bilâl Altuı, dün sabah yapılan ilk sor gusundan sonra, suçlu görüldüğün dcn tevkıf edilmiştir. Otobüs şofö ru, sorgusu sırasmda suçlu olmadığını, arabayı kendisinin kullanmadığını iddia etmış ve olayla ilgıli olarak şunlan sdylemıştır: «Kaza sırasmda ben uyuyordum. Arabayı kullanan ben değildim. Kaza yerine yüz metre kala direk siyonu yardımcım Mehmet Akdenize teslim ettim. Sonra da kaza oldu.» Hâdisenin görgü şahitleri savcıya verdikleri ifadede Bilâl Alünm doğru söylemedığini, kaza sırasında direksiyonda kendisinin bulunduğunu, sık sık ikaz etmelerine rağ men otobüsün süratini azaltmadığı m belirtmjşlerdir. Yürüyen işçiler Istanbula yaklaştı Ölum yürüyüşune devam eden Çorumlu işçiler dun kilometre göstergelerındekı uç haneli rakamları ıkıye indırmışler ve Istanbula 60 kilometre kala gecejı Hereke'de geçırmışlerdır. Morarmış ayaklarının sızılarını Hereke'de denıze sokarak gıdermeye çalışan işçiler bu arada yuruyüşlerinin tam bir ayı doldurmuş olmasını da kutlamışlardır. Yuzlerinde herhangı bır yorgunluk belirtisı görunmeyen işçıler yol boyunca oyunlar oynamışlardır. Çorumdan çıktıklarından beri neşesinden hıçbir sey kaybetmiyen ve yolun çoğunu oynamakla geçıren 64 yasındakı Mustafa Çaygeçti kendisıne sorulan bır soru üzerine, «Ben bu yollardan bıkmam beyim. İcap ederse şimdi güle oynaya Kıbrıs'a dahi giderim. Yeter ki arkadaslar sağ olsnn» demiştır. Deruzi ilk deîa goren bazı ısçilerın merakla çevreyı ınceledıkleri bır sırada dalgm dalgm oturan Mehmet Şahın isimli bır isçi, üzuntusunün sebebını sorduğumuzda, «Ağam, biz şunca gündür yürüyomz. Imanımız tam. Daha binlerce kilometre de yürürüm ama... ama bizim oğlan tstanbul'da asker... Bir elim vars3 da nasıl görsem diye düşünüyorum . Acep, komutanları bizi karşılaması için bir saatliğine de olsa bir izin vermezler mi?» demıştir. Dun hepsıni kuşkulandıran ve devamlı ondan söz edilen bir konu vardı: îstanbula hangi gün gireceğiz! Çeşitli sendıka ve kuruluşları ihtılâfa sürükleyen bu konu işçiler ve kafileyi yöneten sendikacılar arasında tereddüt yaratmaktadır. Bu arada kendisiyle görüştuğümuz bir ilgili bu konuda sunları soylemiştir : « Istanbula girişimiz her an istismar edilebilir. Biz isi şimdilik TürkIs'e bırakmıs dnrnmdayız ama herhangi bir istismar kokusu aldığımızda tek basımıza hareket edeceğU. Yürüyü§e de çıktığımızda tek başımıza idik. Bizler için pek bir şey değiştirmez. Yeter ki, dâvamızı kazanalım ve çesitli ayak oynnlanna kurban olmayalım» Moto tren makinisti MOTORLU TRENE ÇARPAN OTOBÜSÜN KAZADAN SONRAKİ HALİ AP kongresinde kavga çıktı AP Beyoğlu ilçesinin dün yapılan kongresinde de yumruklar ko nuşmuş ve kavgacılar polisler tara fından yaüştınlmıştır. Istanbul Milletvekili Osman ö rer'in idare ettiği kongrede, Mustafa Kara grupu, idare heyetinin kendilerine yakın kimseleri delege kabul ettiğini ileri sürmüştür. Önce hafif olarak başlıyan tartışma, birden şiddetlenmiş, Rauf Gürer'ın grupu ile Mustafa Kara'nın grupu birbirlerine girmişlerdir. Tartışmanın kavga şeklini aldığmı goren Kongre Başkanı, polisden yardım istemiştir. Polisler, kavgacıları güçlukle yatıştırmıştır. Bir saat aradan sonra oylamaya geçilmiştir. Oylama neticesine Mustafa Kara grupu itiraz etmiştir. 'Yugoslavya ve Japonya'da deprem ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Doğu bölgesıne ıç ve dış yardımlar devam etmektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir lıği KmlhaçKızılay derneklerın den, Kızılay Genel Başkanlığına gelen mesajda, deprem dolayısıyle duyulan üzüntu belirtılmek te ve depremden zarar gorenlere 100 ton şeker, 30 bin metre Doğu'ya yardım devam ediyor Makedonya ve Üsküp holkının yardımlan Sosyal Sigortalar Hastahanesinde tedavi edihnekte olan yaralılar dan mototren makinisti Sami Donlü, olaya otobus şoförünün sebebiyet verdiğini belirtmi; ve şunları anlatmıştır: •Mototren, 40 kilometre normal süratle seyretmekte ve geçidi geç mekte iken karşı istikametten ge len arabalar, demiryolu kenannda dunnuşlar ve mototrene yol ver mişlerdi. Buna rağmen 100 metre ilerden dclice gelmekte olan 42 AT 097 Konya plâkalı otobus, düduk ikazunıza rağmen roototrenin üze rine yürümiiş sonra da bu kaza olmuştur. Şoförlerin bu şekildeki dik katsiz hareketleri devam ettiği tak dirde çok daha fecî kazalar olacak Fatib ilçc kongresinde bir konuşma yapan TÎP Genel Başkanı M. A. Aybar «Halkımız tepeden inme bir iktidarı kat'iyen kabal etmiyeceği için balkın sos yalizro denemelerinin başansulıga oğraması ve kısa lamanda faşist bir karakter alması mnkidderdir» demiştır. «Sosyalizmde taklitçiliğe yer olmadığını, şartlann ve bazı özelliklerin filkelere göre dejiştiğini, sosyalizmin sadeee bir iktisadi sistem olmadığını» söy leyen Aybar, deprem bölgesinde gördüklerini anlatmış v 9 < TtPlilerı yardıma çağırmıştır. Aybar'ın konuşması özetle şöy ledir: «HAIKS1Z SOSYALIZN FAŞIZNLE SONUÇLANIR» Şura üyeleri görevlerine döndü Yüksek Askeri Şura toplantısına katüan ordu komutanları bu sabahtan itıbaren görevlerino dönmüşlercur. Aynca, yeni terö eden generaller kıt'alara tayin edümişlerdir. Bunlar 1 Eylülden itibaren görevlerinde bulunacaklardrr. TEEFİ LİSTESİ 5. SAYFADA Sosyalizm ve kitaplar Aybar, daha sonra sosyalizmin meselelerını ele alarak sunlan söylemiştir: « Sosyalizmin, kitaplarda yazılanları masa başında birbiri mize tekrarlamak ve Türkiye'nin gerçekleriyle ilgisi olmayan, sözde bilimsel kooasmalarla kurula mıyacağını; sosyal izmi kurmanın son derece zahmetli ve ciddî bir iş olduğunu bilmemiz sartfar. Sosyalist düşünce bılime dayandığına, araştırmalarda olsun, polıtıkada olsun bilim metodu kullanıldığına göre, sosyalizmin temel kanunlarını, metodunu süp hesiz kitaplardan öğreneceğiz. Ama sosyalızmı kurmak için ki (Arkası Sa, 7. Sü. 1 de) IŞÇtLER İZMİT KORFEZİNDE DENİZDE YIKAMYORLAR Muhsin Batur (Korgeneral) kumaş, 3 ton süttozu, çeşıtli ılâç, pansuman malzemesi ve yıyecek maddesi gonderileceği bildiril miştir. to.» Öte yandan, olay sırasmda mototrende seyahat etmekte olan Doktor Kadir Şanver de olayda oto büs şoförünün suçlu olduğunu, süratle mototrenin üzerine >ürüyen arabada istiab haddinden faz la yolcu bulunduğunu söylemiştir. ünün MMMt Garip bir genelge Makedonya ve Üsküp Kızılhaçları ile Üskup halkı tarafından depremden zarar görenlere da ğıtılmak uzere çesıtll yardım malzemesı gonderılmıştır. Yardım malzemesi dun Kızılay Genel Merkezine teslım edilmiş tir. Olay nasıl oldu? Makinist Sami Dönlü yönetimindeki 1302 numaralı Haydarpaşa Denizli mototreni, normal süratte Denizliye gelmekte iken, saat 21.50 sıralarında Denizliye 22 kilometre mesafede Kocabaş ile Bögeli istas> yonları arasmdaki Hemzemin geçidinden geçerkenj 100 metre ilerden süratle seyretmekte olan 42 AT 997 Konya plâkalı ve şoför Bilâl Altın yonetimindeki otobüs, mo totrenin geçişi için sıra bekliyen arabaları görmesine rağmen geçitten süratle geçmek isterken, mo totren otobüsü ortasından çarpmış ve 30 metre kadar sürükledikten sonra demiryolunun sağrna fır latmıştır. Kaza sonunda trenm bir vagonu raydan çıkmış, otobüs de birkaç takla atarak hurdahaş hale gelmiştir. Şefik Erensü (Korgeneral) Dışigleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil, Demirel kabinesinin başanh üyelerinden biridir. İdarecilikteki tecrübesini politikacıhkta ustalüda kullanan Dışişleri Bakanmdan teşkilât genellikle memnun. Meslekten yetişmiş, isimleri pek şişirilmişler gibi kliklerin adamı olmadığını, hattâ onlarui etkisi altında kalmadığını mubalifleri de söylüyorlar. Öteden beri çıkarlarm ekonomik sistem kavgalarını bile gölgede bırakacak ölçüde çatıştığı bu teskilâttâ asıl zorluk, dış politikayı idate etmekteu çok çatışmalan, onlann tahribatınj ve kUklerin kendi çıkarlan yuzünden dış politikayı bile etkileyen çabalannı bnlemektir. Bakanlıga tâyini, hemen herkesi şaşırtan ve bir süre esprili fıkralara konu olan Çağlayangirin, bu çabalan büyük oranda önlediği. ve ilk günlerin peşin yargiianm kısa zamanda değiştirdiği soz götünnez. Ne varki son genelge ile saym Dışişleri Bakanı, değişmiş yargılann, şimdi de, biı başka biçimde ycniden değişmesini ister gibidir. Lyarma niteliği yamnda ihtar dozu fazla kaçan genelgenin memuı politika ilişkileri üzerindeki açıklamasma kimsenin bir şey diyeceği yok. Gerçekten memurun «örevi, esası tesbit edilmiş bir politikayı uygulamaktır. Ancak bir memuru, her halde sibemetik biliminin yarattığı makine adam da farzedemeyiz. Slerour uygulayacak, fakat uygnlarken düşunecek, belki genel tuturoda, belki aynntılarda kendi gÖTÜşüne ve düşünüşüne aykın bulduklarını elbette eleştirecektir. însanoğlundaki kişiliğin eleştirme niteliğiyle paralel olarak geliştiği bilimsel bir gerçek, ve yine yaratıcılığın temclinde eleştirmenin bulunduğu, modcrn idarelerde düğme adamlar yerine eleştirid kafalarm arandığı bilinmeyen şey değil. Bu baknndan Dışişleri gibi aydmlan toplayan bir Bakanlıkta, sadece döviz hesaplariyle uğrasan dışarı çıkmak için gunleri sayanlann yerine eleştirici kafalann sayısı artıyorsa bundan ancak memnun olmak gerekir. Oysa yaymlanan genelge icînde haklı taraflar bulunmakla beraber tümü bakımmdan hem eleştiri gelişmesini önleyici, hem de baskılı idarelerin hastahklarutı arttırıcı niteliktedir. Bir Dışişleri mensubunun hükumeiçe >ürüıülen ve kendisinin de bu yürüimede payı olan politikayı, yabancılara yermesi, ya da uygulama aksaklıklannı anlatması ayıptır, çirkindir, ve şüphesiz devletin genel çıkarlarına aykırıdır. Bu memur, eğer suç tesbit edilmişse, kanunlar vardır, meslekten çıkanlır, hattâ mahkemede de hesap verir. Bir memurun siyasi yazı yazması, yine kanunla menedilmiştir. Bunlar objektif ölçüleri olan davranışlar. Ama memurlann evde «arkadaş sohbetlerinde» konuşmalan b.ı davraruşlar arasma girmez. Daha doğrusu böyle davranışlan önlemeye çalışmanm zaran umulan faydadan her halde çok fazladır. Hele önleme çabası «şahsen teşebbüs etmeyip de edenlere iştirak etmek, veya etmek isteyenlere imkân ve malzeme hazırlamak temayülü» ne kadar vardınlırsa iş büsbütün çığnndan çıkar, bir yandan jurnalcılık alıp yürür, jumalcıliğın baskısı, memuru belki susturur, buna karşılık huzursuzlaştınr, ya da duğnıe adam hâline getirir. Dalkavukluk. kapı kulu zihniyeti yaygınlaşır, velhâsıl o zaman genelgenin deyimiyle «şeref kaynağı» başka yoldan tahrip edilmiş olur. Turkiyenin içinde bulunduğu ortamı iyi bilen ve idaredeki tecrubeleriy le insanlan iyi tanıyan sayuı Çağlayangilin bugüne kadar gösterdiği tutumla zıtlaşan böyle bir genelgeyi neden yayuıladığını, ve ortada bir iki •lay bulunsa K'» ihtarı eğilimlere kadar neden goturdüçünü anlamak doğ•usu imk?"Mzdır. İngiltereden yeni yardım Ingıltereden, önceki yardımla ra ek olarak gönderılen yardım dun gece uçakla Esenboğa nava alanına gelmiştir. Dort buçuk tonluk yardım malzemesi arasmda çadır, battani ye, yiyecek maddesi, yardım malzemesi ve operasyon âlatleriyle cıp bulunmaktadır. 500 lükleri sahte sanılınca 12 saat nezarette kaldılar Sahte 500'luklerin piyasada görulmesi üzerine, tıairifct 500lük kullananların durumu da nazik bir saf. haya girmiştir. Nitekim, önceki gece ceplerinde 5 adet 500lük bulunan 5 kişi, csahte para piyasaya sürdük. leri» iddiasiyle Beşiktaş'ta yakalanmış ve ancak dün öğleden sonra bu paralann hakiki olduğu Mali Pollsçe anlaşılması üzerine «kalpazaıu lık sucundan kurtuImuslaTtlır!.. Trafiğin sıkışık olduğu bir sırada yapılan ihbar üzerine, araba için de yakalanan şoför Ramazan Alkan ile M. AU Dındın, Rahmi Doğan, IsmaU Kaygısız ve Gençosman Kara. kurt adlı arkadaşlannı polis çevirerek, Emniyet Müdürlüğüne sevketmiştir. Geceyi cezaretbanede geçU ren bu 5 kiîinin üzerlerlnde bulunan 500'lııklerin sahte veya haTHfcj oldu. ğunu hiç kimse anlamamı; ve bu sanıklar Mali Polise gönderilıniştir. Ancak dun öğleden sonra bu şahıslarda bulunan paranın Türklye Mer kez Bankası tarafından piyasaya sü. rulen gerçek Turk parası olduğunun anlaşılması üzerine, haklannda bu konuda yapılmakta olan sorusturma durduruhnuştur. Öte yandan, arama sırasında ara. banın döşemesinde bir gram esrar da bulunmuş olduğu ileri surülduğünden, sanıklar hakkmda ckalpalanlık» soruştunnası, «uynştorucu maddeı sorusturması sekllne gir. miştir, AYAĞA BASMAK YÜZÜNDEN c Beyoğlunda dün gece bir «ayağa basma» yüzünden çıkan münakaşa cinayetle sonuçlanmış, bir genç diğer bir genci küçük cep bıçağı Ue kalbinden vurarak öldürmüştür. Olay saat 21 sıralarında İstiklâl caddesinde bir sinemanın önünde olmuş, arkadaşıyla yürümekte olan Birol Akbatur adındaki tombalacımn Mehmet Barut ayağına basmış ve aralannda bu yüzden münakaşa çıkmıştır. Mehmet'in arkadaşı AU de olaya müdahale etmiş, bu sırada sJnirtenen tombalaa Birol, cebinden çıkardığı küçük bıçakla Ali*yi kalbinden vurmuştur. Yarah durumda İlk Yardıma kaldırılan AU mtidahale yapılamadan ölmüş, Birol yakalanarak nakkında kovuşturma başlamıştır. Jl± YET0LDU \ Basın Toplantısı Öte yandan Kızılay Genel Baş kan vekili Mehmet Norofer, bugün bir basın toplantısı düzenliyecek ve gelen yardımlar hakkmda bilgi verecektir. Faruk Koralp (Tuğgeneral Yol açıidı Kaza yüzünden kapanan tren yo lu, kurtarma ekiplerînin gayretli çahsmalanyla dün sabah açılmış ve normal tren seferlerine başlan miştir. Vali Nezih Okuş, olayla ya kından ilgilenmiş, gerek hâdise ma hallinde, gerekse hastahanede yapılan çahşmalara yarduncı olmuş(Arkası Sa. î , Sü. 4 te) Petro/ Ofisi üç jenerotör gönderıyor Öte yandan Petrol Ofis, dep rem bolgesinin ışıklandırılması için uç jeneratdr göndermeyı kararlaştırmıştır. Ofıs bu jeneratorleri monte edecek ve derhal çahşmağa baslamalarmı sağlıyacaktır. Jeneratörler, Mus Valili ğı emrine gönderilmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Fenerbahçe Galatasaray maçında bir seyirci kalbden Öldii İstanbul Ali Sami Yen stadmda oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı seyircilerinden biri stadda ölmüştür. Şişli Çocuk hastanesine kaldınlan ölünün üzerinde kimliğini tesbite yarayacak bir vesaik bulunmamıstır. Gri bir kazak giymis olan sahıs, ânî bir kalb krizi sonunda öldüğü sanılmakta ve kim liğinin tesbitine cahşılmaktadır. Ölünün yamnda bulunan siyah beyaz renkteki ev köpeği Mecidiv yeköy karakolunda tutulmaktadır ı ugoslavya BUDVA, (Yugoslavya) (a.aj Yugoslavya'nın Adriyatik kıyısındaki Budva şehrinde dün sabab şiddetli bır deprem olmustur. Şıddeti mılletlerarası ölçeğe göre 7 derece olarak ölçülen sarsınünın merkez üssü yine Yugoslavya'da Karadağ eyaletinin başkenti olan Titograd (Eski Podgoriçe) şehrinin 43 kilometre gilney batısmdadır. Dünkii sarsıntı sadece maddl hasar yapmış, Budva ve civanndaki bazı binalar yıkürruştır. Kral Faysal bugün Ankara'ya geliyor ANKABA, (CumhuriyetBüıosu) Suudî Arabistan Kıralı Faysal Ibni Abdülâziz Al Suud bugür. saat 14 de Ankaraya gelecektir. Faysal'ı getiren uçak Türk sjnırlarına girdikten sonra Türk jet uçakları tarafından karşılanıp Esenboğa'ya kadar Kıralm uçağma refakat edilecektir. Kıral Esenboğa Hava Alanında Cumhurbaşkanı Sunay tarafından karşüanacaktır. beleri .dyaret, ölülere ve türbelere ıbadet günâhtır» türbeleri kaldırmışlar ve ziyaretleri menetmiglerdir. bu sebeple 30 Ağustos töreninde hazır bulunacak Ankara'da 1 eylül tarihine kadar kalacak olan misafir Kıral, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerini izliyecektir. Bu arada Devlet Başkanları seviyesinde görüşmeler yapılacaktır. Misafir Kırala ikâmeti için Hariciye Köşkü tahsls edilnüştir. İstanbuPa gittiği zaman ise Şale Köşkünde kalacaklardır. Kırala 15 kişi refakat etmektedir. Anıt Kabri ziyaret niçin yok? Kıral Faysal, «ölüleri ve türbeleri ziyareti günâh sayan» Vahabi Tarikatına mensup olduğundan Ankara'daki ziyaret programına AnıtKabri ziyaret konulmamıştır. Bu bakımdan Faysal'm İstanbul'da Eyüp Sultan'ı ya da herhangi bir türbeyi ziyaret etmesi de beklenmemektedir. Kıral Faysal 1882 de iktidarı alan Suud sülâlesine mensuptur. Suud sülâlesi ise Vahabî'lere mensuptur. Tarihçilerden aldığımız bilgiye göre Vahabîler tarihte iki defa Medine'yi kuşatmışlardır. Bir defasında Kavalalı Mehmet Ali Paşa Medine'yi kurtarmıştır. Vahabîlerin inancına göre, «ölüleri ve tür 50,000 meyva ağacı yandı JAPONYA'DA TOKYO Dün öğleden sonra Tokyo'nun kuzey batısmdald Matsuşiro mevkıinde çok şiddetli bır deprern kaydedilmiştir. «Richter» ölçeğinde 7 derece olarak ölçülen (Arkası Sa, 7, Sü. 5 te) Ecvet GÜRESLN TURGüTLD HaümbeyH köyu ile Cephidere köyu arasmdaki ge Kıral Faysal'ın eşi Adapazarlı bir Türktür. Ancak Faysal eşipi nış arazide çıkan yangın, gece saat 24 e kadar devam etmiş, Topbu resmî seyahatta birlikte getirmemiştir Dışişleri Bakanlığındâh bildirildiğine göre, Kıralın Türk olan eşi. turisd olarak Tjjrjaye'ye ;, r u k S u n u n teraslayıp ektiği kısungelmiş bulunmsktedır Ancak turist olduğu için ^Kıral Faysal'ın K ^ n h i 1 5 d'nü^r^k ^rf"" ^T " * eşinin nerede olduğu Dışişleri Bakanlığı tarafından'^bilinmemekte' ' muhtelı" '" **•" ' ' / • .rmışür. Eşi Türk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog