Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

BATTAMYE'nin ıden çok\ucuz, kaliteli ve bol Dk.^Drta, Lise Öğretimi HER CİNSİ EN ÜCUZ FİATLA... S ARA müeJM0h(Lz «ftışa rem "îfnüşte^Krnnize ve k duyruiuB. Aftu d \ | derilir. ' . •* AK KİTAP, KmmSİTE, DERŞ İÇİLLERDE Sultanhamam İş Bankası yaıu No 53 Tel: 27 28 26 Radar Reklâm: 811/10049 RURUCTJSÜ TUNDS NAOİ 43. yı sayı 15114 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Teleionlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pozar 28 Ağustos 1966 \ Cad. No: İstanbul\ Fz ea 47 « V 255/1002fl 39 GENERAL VE 3 AMIRAL BİR ÜST DERECEYE YÜKSELDİ. 53 ALBAY GENERAL, S DENİZ ALBAYI DA AMİRAL OLDV FİKKET ESEN MEMDUH TAGMAÇ KEMALETTİN GOKAKIN olera Koleradan Suriye'tie 19 kisi YETKİLİLER HALKI AŞI OLMAYA DAVET EDİYOR am radyosu naber bültenine göre Iraktaki koler» salgım Suriyeye atlamış ve 19 kişinin ölümfine sebep olmuştur. Kıral Suud, Iraktaki salgın için WHO teşkilâtına 160 bin liraük bir yardımda bulunmustur. Salgına karsı ise «hassas bölge Uân edilen bazı Ulerde aşı ve personel sıkmtısı çekilmektedir. Şebrimizdeld gecekondu böl gelerinde içme sulannın ilâçlanmasma devam edümekte, Bulaşıcı Hastahklar Müdürü, halkı aşılanmaya dâvet etmek tedir. UÇ KORGENERAL TERFİ ETTI Kavram Anarşisi . t ürkiyeyi Johnson politiW N kasının dümen suyuna sıJl kı sıkıya bağlamak iste^™ yenler, bn kötü gidise karsı dnranlan akıl yolu ile yenemiyeceklerini bildikleri için, bir yandan fikirieri bırakıp kisılere saldırmakta, bir yandan da bir kavram anarşisi yaratarak carpık mantıklarını halka yutlurmaya çalışmaktadırlar. Bnnların dilinde millet, hükumct, devlet, yönetim sistemi gibi deyimler aynı anlamı taşır görünmektedir. Bir yabancı devletin hüknmetini eleştirdiniz mi, bunların gözünde o hükumetin temsil ettiği milleti de yermiş, hattâ o milletin yönetim sistemine ve o sistemin temel felsefrsine de saldırraış sayılırsınız. Isin iç yözönü kolayca anlamak için, okur, bn kavram anarşisi ovununa gelmemeye dikkat etmelidir. Millet, hükumet, rejim kavramları elbette aynı sev değillerdir. Orneğin, Johnson yönetimini elestirmek Amerikan milletini, y» daparlmanter demokrasiyi yermek anlamına hiçbir zaman gelemez. Ama ne yaparsını* ki, bizim dfimen snyu politikacılan sizin gerçeklere davanarak yaptığmız eleştirmeyi aynı metotla karsılıyabilecek akıl gücünden yoksundvrlar. Olayları ve mantığı bir yana bırakarak derhal kisfliginizi ele alır, ona saldınrlar. Mademki Amerikan Hükumetinin tutumuna karsı duruyorsunnz. o halde s<7 demokrasi düşmanısınız, komünistsiniz, satılmıssınız ! Milletlerin hükumetlerden apa>n seyler olduğunu bn adatnlar bir türlii kabnl etmek istemezler. Zira bn takdirde, Atatürk'ün deyimi ile, ayncasız her milleti insanlık ailesinin şerelli bir uzvu olarak «elâmlamak zornnda kalacaklar, sıkıstılar mı karsılannda küfflr edecek bir toplum bnlamıyacaklardır. Oysa bugünkü dünya anlayısma göre Amerikan milleti de, Rns milleti de, Ingiliz, Fransız, ttalyan, Arap. Hint. Çin milletleri de aynı derecede saygıdefcer varhklardır. Bu milletlerin basmda sn ya da bu yönetim sistemi ile iktidara gelmis hükumetler vardır. Bunlar nzun va da kısa sfirelerle değısirler. Davranısları ile de kimi zaman yararh, kimi zaman zararlı olurlar. Dayandıkları yönetim sistemi ne olnrsa olsun, insanlık ve barıs yolnnda iyi çalıştıkları, ulusal çıkarlarımıza savgı dnydnklan sürece biz bu hükumetlere vakınlık dnyar, onlarla aramızda iyi iliskiler knrnlmasına yardımcı oluruz. Ulusal çıkarlarımızla bağdasmıyan davranıslar karsısında ise, tehlikenin büyiiklüğü ölçüsünde tepki göstermevi kaçınılmaz bir ödev sayarız. Türk Sovyet iliskilerinin dostlnk ve iyi komsnluk temeline darandısı vıllar boyunca biz bn dostlusu daima destekledik. tkinci Cihan Savasından sonra Stalin'in benimsediği hegemonva politikasının yaTattığı tehlikeleri çörür eörmez de bn politikaya cephe almakta bir an çecikmedik. Komfinizm, Rusyanın kendi bünyesînden doğmus bir yönetim sistemi idi. Bn bizi ilgilendirmezdi. Ama Stalin bn yönetim sistemini silâh gücü ile snıırlarımızdan içer>ve sokma eğilimleri gösterince elbette «buvur!» diyemezdik, Ne var ki. Stalin'in ölümündcn bn yana dnrnm çok değismis. Doğn Blokunun iç çatısmaları sonncn yeni koşnllar belirmis. Sovyet Rnsva heçemonva emellerinden vazçeçmis, hattâ son zamanlarda yönetim sistemini daha demokratik esaslara a^arlamak lüznmnnn duymustnr. Bnna karsılık Amerika Birlesik Devletleri, înçiltereden bosalan emperyalist cephe liderli^ine büvük bir hırsla sarılmıs, bu liderligi tüm dünva milletlerine zorla kabnl ettirmek hevesine kapılmıstır. Roosevelt'in varı Avrnpayı Stalin'e ba&ıslavan tâ Ş ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ki günden beri toplanan Yüksek Askeri Şura, dün saat 17.20'de çalışmalarmı tamamlamış; Kara Kuv\etlerinde 3 Korgenerali Orgeneralliğe, 10 TümgeneTali Korgeneralliğe, 19 Tuğgenerali Tümgeneralliğe, 46 Albayı da Tuğgeneralliğe terfi ettifmiştir. Şura; ayrıca. Deniz Kuvvetlerinde 3 Tuğamiralin Tiimamiralliğe, 5 Albavın Tuğamiralliğe:. Hava Kuvvetlerinde n de 1 Tümgeneralin Korgeneralliçe, 6 Tuğgeneralin Türageneralliğe. 7 Albayın Tusçeneralliğe yükselmesi hakkındaki kararı, kabnl etmiştir. Kara Kuvvetlerinde Kara Kuvvetlerinde Orgeneralliğe terfi eden Korgeneraller şunlardır: Birinci Ordu KomuUn Vekili Memduh Tağmaç, Millî Gnvenlik Kurulu Genel Sekreteri Kemalettin Gökakın, Üçüncfi Ordu Komutan Vekili Fikret Esen. Korgeneralliğe terfi eden Tumgeneraller: NLhat Tolnnay, Şerik Erensü, Semih Sancar, Şevket Ozan, Refik Kurttekin, Nami Gnnal, Eşref Akıncı, Cemalettin Enfinsoy, Faik Türiin, Faruk Gnventürk. Tümgeneralliğe terfi eden Tuğgeneraller: Sabri Koçak. Dahi Bilgiçataç, Vehbi Elgin, Sadettin Canberk, Ahmet Sertel, Fethi Esener, Adnan Ersöz. Hanefi Ergenekon, Adnan Orel, Resat Gülsoy, Şükrü Olcay, Muzaffer Toygar, Bahattin Alpkan, Refet Tuncel. Mithat Ceylân, Fahir Atabek, Nusret özselçnk, Enver Demokan, Nedim Eray. "SES,, UÇAGININ YOLCULARI GECEYi ESENBOĞA HAVA ALANINDA GEÇiRDi Askerî Şura 4. Ordu konusunu goruştu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) enel Knrmay Başkanı Orgeral Cemal Tural'ın Ba;kanlığmda çalışmalarına devam eden Yüksek Askerf Şura tcrfilerden önce N'ATO blrUkleri dışında tamamen kendi imkânlatımızU teçhız edileeek bir ordunun koruluşn ile ilgili dnnnn* Kozden reçlnnlsttr. Büindığl gibi Çekırdek Bırlikleri kuruluşunda. silâhlardakl tekruk gelişme ve gıttikçe artan tahnp guçleri, değişen dunya durumu ve ekonomik şartlar, lttifak stratej ılerme ve millt stratej ilere de müessir olmus ve Tıirk Silâhlı Kuvvetleri de mevcut mılll stratejlsini bu gayelerle gozden geçirerek yenl kuruluş kararına varmıştır. Işte Şura toplantısında NATO birlikleri dışında tamamen kendi imkânlarımızla kurulmasına çalışılan Yeni Orduya bağl] Cekirdek Bırlıklerının kuruluşu ve bu kuruluşlara yapılacak tâyınler uzerinde durulmuştur. Bu arada Yeni Ordunun kuruluşunun «Cekirdek Burlıklerı» ne tâyın edileeek Kolordu ve Tumen kumandanlarmın, kadrolarına gore tâyın yapılması esası uygun bulunmuştur. Dığer taraftan, butun Tumen ve Kolordulara da kadrolarının tâyini kararlaştınlmıştıı. Karara gore Kolorduya Korgeneral, Tumene Tumgeneraller kumanda edeceklerdır. NATO standartları dışındaki bırliklere tâyın edileeek Korgenerallerle Tumgeneraller tâyin kararnamelerıni derhal tebellug ederek gorev mahallerıne gidecekler ve 30 Ağustostan ıtibaren gorevlerine başlıyacaklardır. Şam radyosuna göre Suriyede koleradan ölüm G KİLİS Önceki akşam Sam radyosu haber bUltemnde, Irak sının yakınlanndakı «El Habes» ve «Selles» köylerinde koleradan 19 kişinin öldügü büdirilmiştir. Koleranın Suriyeye sıçraroası Uzerine Suriye hükürneti endişesinl belirten haber ve yorumlar yapmakta, balla koleraya karşı korunmaya dâvet etmektedir. Kıral Suud WHO'ya 160 bin lira verdi Deniz Kuvvetlerinde Tiimamiralliğe terfi eden Tuğamiraller • Kadri Kunılberk, Neriman Erçetin, Cavit Bengısu. Ârızalanan SES uçağı önceki gece Ankara btanbul, seferini yapamamış, olaydan ancak gece yarisından sonra haberdar edilen uçağın 44 yolcusu Türk Hava Yollarmın bürosuna girerek memurların yerlerini işgal etmişler ve Esenboğa Hava Alanının kanepelerinde sabahlamışlardır. Aralannda 11 yabancı uyruklu ve iki milletvckilinin bulunduğu SES uçağınm yolculan «ârıza var, iakat tamir edileeek. Hareket etmek için Istanbula soracağız» gibi sözlerle gece yarısmdan sonraya kadar oyalanmışlardır. Uçağın hareket etmeveceği yolculara ancak saat 01,30 ta bildirilmiştir. Duruma sinirlenen yolcuları nobetçi müdür Mehmet Öksüz teskin edici konuşmasıyla yatışhrmaya çahşmış ve hâdise çıkmasinı giıçlukle önleyebilmiştir. CENEVRE, (a.a.) Suudl Arabistanın eskl Kıralı Kıral Suud, IraktaM kolera salgırnna kar $ı koyabilmek maksaâiyle kullamlmak üzere Dünya Sağlık Teşküâtına (WHO) 160 bin lira vermiştir. Bir teşküat sözcüsü bu para tle bir miiyon doz kolera aşısı alınacağını ve bu aşüann Bağdada nakline pazartesi günü başlanacağını açıklamıştır. Güneydoğu sınırlanmıza yakın memleketlerde «kolera hastalığu nın yeniden görülmesi üzerıne, şehrimlzde 7 Haziranda başlıyan kolera aşısı kampanyası hızlandınlmıştır. tl Sağlık Müdürlügü Bulaşıcı (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Şehrimlzde Hava Kuvvetlerinde Korgeneralliğe terfi eden Tumgeneral: Muhsin Batur. Tümgeneralliğe terfi eden Tuğgeneraller • Lemi Tfizün, Kemal Zeren, Sıtkı Şengel, Niyazl Gül, Mehmet Eziler, Irfan özaydmlı. Kara Kuvvetlerinde Tuğgeneral olanlor Tuğgeneralliğe terfi eden Albaylar: Celâlettin Karakaş, Celâlettin Ugan, Gazi özden, Recaî Engin, Muzaffer Sezgin, Selâhattin Alpat, Vehpi Alpogan, Hasan Tolunay, Kemal Ar, Bnrhan Berkel, Cahit Aybar, Nihat Orcan, Celil Gürkan. Sedat Celâsun, Sabri Alpdemir, Cemil Altan, Miiştak Kaçmaz, Cihat Akyol, Cenul Öcal, Orhan Gürler, Kenan Kortan, İsmet Atalay, Musa Öğün, Nejat Onan, Rfiştü Naiboğlu, Sabri Cerit, Cemal Özkan. Abdullah Koloğlu, Necdet Urul, Muzaffer Erendil, Fahrettin Türsan, Rami Karlı, Bedrettin Demirel, Selâhattin Demircioğlu, Mehmet Ataçeri, Sadettin Soytan. Necati İnoğlu. Süleyman Güncan, Nabi Alpartun, Hüsamettin Akal, Hüdaverdi Ersoy, Celâlettin Ayan, Talât Alpan, Muhterem Tulga, Zeki Caner. ÇAGLATANGİL, DIŞ POLİTtKATI YEREN MENÜRLARA İHTARDA BÜLÜNDD Ankara Cumhuriyet Bürosu Dışişleri Bakanlığı n ışışleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangıl yaymla** mensuplannın tutumunu tenkıd eden bir genelge mıştır. Çağlayangıl genelgesinde: «Zaman zaman dış politika ile ilgili hükumet veya Bakanlık icraatınm, başında, yabana muhitlerde, arkadaş sohbetlerinde mensuplarımız tarafmdan tenkid edildiğini öğreniyorum. BunVara şahsen teşebbüs edilmesfc bile, edenlere iştiıak etmek veya etmek isteyenlere imkân ve malzeme hazırlamak temayülünün mevcnt olduğunu gösteren hâdiselere şahit olmaktayız» demektedir. Çağlayangıl'ın 9 temjnuz tarıhlı e r genelgesınin gırışınde tâ >'lnl konusunda k.arşılaşılan guçluklerden bahsedılmekte. Ba kanlık mensuplannı tatmin etme nın guç olduğu ılerı .surulmeiste ve «aramzda ne kayırmak, ne de üzmek ıstedığım tek kımse >oktur» denilmektedır. Sümerbank fiatlarına zam kararı dün yiirürlükten kaldırıldı «Türkiye, 10 yıl içinde eğitim alanında yüzde 50 ilerleyebiliryy Sahte 500 lira süren kalpazanlarm bir ucu Milâno'da Deniz Kuvvetlerinde TuğamiraUiğe terfi eden Albaylar: Rıza Akol, Burhan Durcan, Arif Akdoğanlar, Ahmet Çakır, Adnan Özelçin. HOVG Kuvvetlerinde Tuğgeneralliğe terfi eden Albaylar: Burhanettin Onal, Nazif Akdağ, Tahsin Şahinkaya, Seyfettin Kural, Faruk Koralp, Selâhattln Ataç, Refik Işılman. esıne geçici mesken yapımı başhyor Memurların görevi Bundan sonra genelgede özetle şoyle denilmektedır: « Hepimiz devlet memnrayuz. Hem de devletin en önemli, en şerefli dalını temsil ediyoruz. Millî iradenin tek temsilcisi olan T.B.M. nin itimadı(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) Şuranm dünkü toplantısı Toplantıları dün sona eren Yüksek Askerî Şura'nın sabahkı toplantısmda, bîr üst dereceye terfi (Arkası Sa. 1, Sü. 3 te) (ORDU TERfl USTELERt 5 ve 7. SAYFALARIMIZDA) 0 Atalay'ın demecinde uymayan taraflar olduğu ileri sürüldü Komünist Çin'de «Sağa bak» komutıı yasak edildi TOKYO, (AP) Yakın bir çe lecekte, askerî emırler verirken, «Saga bak» komutunun •s'asak olacağı ve yalnız «Sola bak» komutu venleceği bildirilmiştir. Çın'dekı Japon gazetecılerinin gonderdıklerı haberlerde, Pekine gore «Sağa bak» komutu, gericilık ıfade etmektedar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Dün, Imar ve Iskân Bakanı ile görüşen Basbakan Demirel, «Deprem bolgesinde iskân çalışmalarına, önümüzdeki hafta başlanacaktır» demiştir. Bakan Menteşeoğlu da, «Önce muvakkat konutlar yapılacağmı» söylemiş. «Daha sonra, onümüzdeki kıs için daimi mesken projesine başlryacağiz» demiştir. Kars'ta büyük bir yangın çıktı KARS Gece yansı, Keresteciler Çarşısında çıkan yangın, bütün şehri tehdit etmiş, büyüi zarara sebep olmuştur. Saat 22.10'da kereste atelyelerinın bulunduğu yerde henüz bllinmeyen bir sebeple başlayan yangm, birkaç saatte 5 atelyeyi tamamen yakmıştır. Bir tedbir olarak, şehrin bütün elektrıklerl kesilmiş ve Kars, yangın devamınca karanlıkta kalmıştır. ttfaiye ve askerî birliklerin devamh çalışmalarına rağmen yangmın 24'e kadar henuz onu alınamamıjtır. Atoloy'a cevaplar Içişleri Müsteşarı, Fethi Tansuk, dün, Cuhmuhiyet Senatosu Heyeti Başkanı Sırn Aatalay'ın (CHP) deraecıne cevap vererek, «Demeçte, gerçeğe uymayan bân taraflar olduğunu> söylemiştir. Varto'da, enkaz altında ceset kalmadığım bildiren Tansuk, llçede 19 elemanın deprem işlerinde gorev aldığım, sağlık ıstasyonları(Arkası Sa. 7. S*. 6 da) NADtR NADİ (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Dün, Alım Satım Müdürluğu Istanbul Şubesmde yapılan toplantıdan sonra, muesseseye bağlı mağazalara, 13 Ağustos'tan oncekı fıatlarla satış yapacakları bildinlmıştır. AjTica, Genel Mudurluk Alım Satım Mudurlüğu de diğer ıllerdekı şubelere aynı emrı vermiştir. Bildirildiğine göre. zam karan ve gerekçesi, Sanayi Bakanlığı tarafmdan incelenecek; bu arada, Temel Mallan Tesbıt Komiteâ, Sümerbank pamuklu mamullerinden hangilerinin temel mal oldukları konusunda hazırhyacağa raporu, Bakanlar Kuruluna verecektir. Mamullere zam yapüması, ancak bu tesbitten sonra mümkün olacakür. Sümerbank ilgılileri, Banka mamullerinin. ucuzluğundan, bazı stokçulann faydalandıklarmı ve zammm bu spekülâsyonu önlemek Ekonomik ve Sosyal Etüdler içın yapıldığmı söylemektedirler. Konferans Heyeti tarafından düzenlenen «Ekonomik Gelişmeyi Hızlandıran Etken Olarak Eğitim» konulu seminer OECD Bılimsel Faalivetler Dairesi Başkanı Dr. Alesandre King'in, bir haftahk çalışmaların özetini sun ması ile dün sona ermiştir. «Bütün imkânlar birleştirildigi takdirde, Türkiye 10 yıl gibi kısa bir süre içinde eğitim bakımından yüzde elli ilerliyebilir» cumiesi ile konuşmasına başlayan Dr. King. özetle «Eğitim meselesi herşeyden önce ve doğrudan doğruya Millî Bütçe ile ilgilidir. Türkiye için ge> çerli olması çereken düzen, aann sfireli bir eğitim stratejisi içinde kısa zaman hedefleri püden teknolojik nnsurlan nyfnlayabil1 mekiir. Şnnu da belirteyim ki, Türkiyedeki eğitim hedefi. seçkin bir kitle yaratmaktan çok. demokratik bir toplum için genel avuşbaşı çocuk yuvasından «evlât» edınmek üzere eğitime kaymak olmalıdırs dealdıklan 18 aylık bir çocuğu iddıaya göre, önce miştir. kaynar suda haşlıyarak bldüren, daha sonra da olayı gizlemek için cesedinl beton kalıplar İçinde Dr. Alexandre King, bir haftalık süre içinde yapılan konuşma donduran 55 yaşında Naciye tyigün ile 73 yaşındaki kocası Recep, dün tevkif edilmiştir. Kriminoloji talara tek tek. değinerek. Türkiye açısından aydınlar göçü yüksek rıhinde dahi eşine ender rastlanan bu olay, ön»Şd (Arkası Sa. 7, Sü. S te) gün Goztepe polis karakoluna yapılan üıbarla mey Sümerbank Genel Müdürlüğünce 13 Ağustos'ta bazı mamullerde sessiz sedasız yapüdığuıı haber verdiğimiz zamlar, yiirürlükten kaldırîlmıştır. Remzi Tatarî'nin dahil olduğu iddia edilen kalpazanlık olayına înterpol da el koymuştur. Soruşturma safhası oldukça gızli tutulan bu kalpazanlığın bir ucu Italya'nın Milâno şehrine, diğer ucu da Suriye ve Lübnan'a kadar uzanmaktadır. İZMİT «Ölüm yürüjüşü» ne Malî Polis, sahteliği ancak mutehassıslar tarafmdan anlaşılabilecek çıkan Çorum'lu 52 Temizlik işçisı derecede mukemmel bir şekilde badün saat 14 de şehrimize gelmiş [ süan 500'luklerin, Milâno'dan büyuk lerdir. İzmit'te mevcut sendikacıbir şebeke tarafmdan Suriye ve lar ve binlerce işçı tarafmdan kar Lübnan'a sevkedildiğinl tesbit etmisşalanan işçiler, Demiryolu caddetir. sini takiben doğruca Atatürk anıİtalyan Polisiyle de isbirliği yapan tına çelenk koyarak saygı duruMalî Polis, yabancı memleketlerde şunda bulunmuşlardır. olan şebeke mensuplarının yakalanÇorum'lu işçiler şehre girerken ması için de İnterpol'un faahyete herhangi bir olay çıkmamıştır. geçtiğini bUdirmiştır. Bu arada ediTÎP Kocaeli Senatörü Fatma Hiknılen bilgıye göre, sahte 5001uklermet îşmen, işçileri şehir dışında den 20 bin adet basılarak dağıtılmıştır. karşılaımş, kendilerine bir mıktar «Anayasa» kitabı vererek, «Bu Malî Polis, Suriye ve Lubnan'dan kitapları Cumhurbaşkanına, Başbu paralarla kaçak eşyanın da buyuk çapta yurda sokulduğunu bıldırbakana, Adalet Bakanına ve Çomıştır. rum Belediye Başkanma hediye (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) ÇORUMLV tŞÇİLER tZMİTE VARD1 18 aylık çocuğun cesedi beton içinde bulundu KAATİL ZANT.ISI NACİYE ITIGÜN Evlâllık kızın Sldüıüldiiğn ileri sârölâyor Ç dana çıkmıştır Polisin «korkunç bir cinayetn olarak nıteledigi Merdıvenköy Uzunçayır sokakta ıki katlı numarasız. evde cereyan eden bu olayın bır çok yönü, dün pılan soruşturmaya rağmen henüz karanlıktadır ceki günihbaı üzerine eve baskın yapan po1 mes olarak kullamlan bodrum katında, bet ı <* ^ ' (Arkası Sa. 7 V.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog